Drag

Riksantikvarieämbetets definition: Transportsträcka på land mellan två farbara vatten, över vilken båtar har dragits eller burits förbi forsar eller andra hinder.
Drag (L1982:5372)

Drag mellan Visnaren och Nedre Marviken, ca 15 m l (NNÖ-SSV), 2,5 m br och 0,3-0,7 m dj. Skålad botten. I N är en yta, 2x2 m rensad från sten. På kar...

Drag (L2021:7460)

Drag, ca 60 m l (N-S), 1,3-2 m br och intill 0,1 m dj. Synlig som en stig, växtförändring, mellan två sjöar.

Drag (L1959:9613)

1) Dragkanal 50 m l (NNV- SSÖ) och 1,5-2,5 m br samt 0,4- 0,9 mdj. Sidorna är delvis stensatta.

Drag (L1993:4002)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1951:8051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1948:7966)

Dragränna, undersökt och borttagen i sin kända utsträckning. Undersökt utsträckning: 35 m lång, 1,5-2 m bred och 0,6-0,7 m djup. Belägen parallellt m...

Drag (L1943:1818)

Dragränna (?) 40 m l, 4 m br och 0,2-0,3 m dj. Läget ochutformningen synes huvudsakligen naturlig. Kan möjligen utgöraett dragställe för båtar. Inga l...

Drag (L1945:9469)

Uppgift om dragränna. Inom det på fotobilden ungefärligt markeradavsnittet, ca 50x10 m (NV-SÖ), har påträffats stockvirke enl.tidigare dokumentation, ...

Drag (L2016:6026)

Grävd ränna, 50-60 m l, ca 3 m br. och intill 0.5 m dj. med troligen samma utförande och funktion som den norra rännan. K:Dnr. 4063/86 Besiktigad och ...

Drag (L1985:9842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L2020:10581)

Båtdrag, ca 145 m l (N-S) och 2.0-3.0 m br. Anlagd väg med sten i botten.

Drag (L1982:5299)

Drag mellan Visnaren och nedre Marviken, ca 25 m l (N-S), 4-5 m br och intill 2-3 m dj. En yta på den N delen är rensad från stenar, 3 m l och 2 m br....

Drag (L1957:4800)

1)Drag. Ursprungligen 200-300 m l. Nu endast 15 m V om och 10 m Öom vägen Hammarglo - Ödängla synlig. Stensatt igenslammat dike2, 5 m br.

Drag (L2021:8743)

Drag, ca 95 m l (V-Ö), 2-2,5 m br och intill 0,2-0,4 m h/dj, synlig som en vägbank/nedsänkning där vissa partier har kvar räls. Fortsätter ut i vattne...

Drag (L2010:5232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1938:4365)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1938:8022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1948:7655)

Drag, stenrensad ränna, 45 m l (NV-SÖ) 1,5 m br. På ömse sidor är vallar av sten, 1,5-2 m br och 0,6-0,8 m h.

Drag (L1994:7366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1985:9841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1998:739)

Vinterväg, 600 m l, 1-2 m br och ställvis 0,5-1,5 m h. Vägen är anlagd i serpentinform nedför brant V-sluttande moränmark med 100 m höjdskillnad. Väge...

Drag (L1935:3198)

1) Plats med annan och tradition bestående av dragränna, för båtaroch slädar (vintertid) ca 160 m l (NV-SV) ca 2 m br och intill0,3 m dj (skärsilt i S...

Drag (L1994:8516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Draget, Drag (L1978:7584)

På en geometrisk avmätning från 1688 över Almö by betecknas den smala passagen över udden som "draget". Den förmodade sträckningen går över låglänt,...

Drag (L2016:6569)

Grävd ränna, 90-100 m l, ca 3 m br. och intill 0.5 m dj. Längs rännans S sida löper en sandvall. Mitt i rännan finns förkolnade rester av en träplanka...

Drag (L1959:8970)

1) Tomtning, 7x4 m (NÖ-SV) och 0,5 m h. Består av 1 rum 5x3 m(NÖ-SV), väggarna är 1-1,5 m br av 0,4-1,4 m st stenar ochblock. Dörröppning åt V, beväxt...

Drag (L1994:7430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Drag (L1961:7471)

Dragställe, för båtar. Rensad del av ändmorän. Upplagd stenrad, av0,3-0,5 m st stenar. Enl uppgift dragställe för fiskare.

Drag (L2022:2462)

Drag, ca 80 m l (ÖNÖ-VSV) och 2-2,5 m br. Vid Ö änden är räls och stockar synliga i vattnet samt vid stranden.