Fäbod

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter utmarksbebyggelse till gård eller by avsedd för säsongsvis utnyttjande av sommarbete och ibland även för odling.
Fäbod (L1935:6558)

Fäbodlämning. Inom ; ett 70x40 m (NÖ-SV) stort område synsbebuggelselämningar och vallområde. Inom bebyggelseområdet, 25x20m (NÖ-SV) st område, syns ...

Fäbod (L2000:1439)

Fäbodlämning, delvis övergiven, med 2 övergivna bebyggelselägen.1) Bebyggelseläge, 30x25 m (Ö-V), bestående av 1 husgrund medspismursröse.2) Bebyggels...

Fäbod (L1938:2443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2022:5774)

Fäbodvall, ca 245x20- 140 (NNV-SSÖ) som fram till nyligen använts som scoutläger. Inom området finns 7 byggnader som tillhör detta scoutläger (hus, fö...

Skifttjärnbodarna, Fäbod (L2000:8070)

Fäbodlämning, ca 100x100 m (N-S), ca 150 m V om:Bebyggelseområdet, 40x20 m (Ö-V), bestående av minst 2 husgrunder,ca 4-5 x 3-4 m,varav 1 har ett tydli...

Fäbod (L1945:958)

Fäbodvall, ca 600x400 m (VNV-ÖSÖ). Idag bebyggt med 4 gårdar(boningshus) med tillhörande 12 uthus. Marken är slåttrad. Inga lämningar av äldre bebygge...

Fäbod (L2005:3382)

Fäbodlämning, ca 45x30 m (Ö-V). Inom området påträffades enhusgrund, 6x5 m (Ö-V). I SV hörnet är ett spismursröse av sten,2 m diam och 0.2 m h. I områ...

Fäbod (L2019:3703)

Bebyggelselämning efter fäbod, 45x35 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund, 2 gropar och 1 röjningsröse. Husgrunden är 7x5 m (NÖ-SV) och 0,1-,0,5 m h. ...

Fäbod (L1946:8976)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Parabodarna, Fäbod (L1935:6249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pålsbysätern, Fäbod (L2005:7834)

Fäbodlämning, bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är ca 6x5 m st (N-S) av ställvisa 0,3-1 m st stenar. I N är ett spismursröse, 2x2 m...

Fäbod (L1936:4725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:5418)

1) Fäbodlämningar, inom en yta av 150x60-130 m (N-S), beståendeav minst 5-6 husgrunder och några röjningsrösen och stenmurar.Området delas centralt av...

Vikarby fäbodar, Fäbod (L2001:9606)

Fäbodvall, 180x60 m st (NNV-SSÖ), bestående av stenröjda ytor. Enligt 1795 års kartaska en byggnad finnas i SÖ delen. Tvärs över detta område har en s...

Fäbod (L2019:5462)

Bebyggelselämningar efter fäbod, 56x10-55 m (NÖ-SV), bestående av 2 husgrunder, varav en med källare, 1 jordkällare och 1 kallkälla. Husgrunderna är 7...

Fäbod (L1992:1400)

Fäbodlämning, Storsandbovallen, 50x40 m (NÖ-SV), bestående av 6 husgrunder, 3 gropar och 1 röjningsröse. Två husgrunder i SV delen framträder i form a...

Fäbod (L1945:8547)

Fäbod, osäker begränsning, ca 140x130 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 husgrunder, varav en efter boningshus, 2 källargrunder och kulturpåverkade ytor. Bo...

Fäbod (L2001:3319)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1938:1458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Nybo, Fäbod (L2001:9568)

Fäbodlämningar, 100x70 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund, 1stenmur, någraröjningsrösen och 1 kolbotten.Stuggrunden har varit en parstuga med två...

Fäbod (L1998:5314)

Fäbod, registrering representerar Knåparbodarnas centrala inägomark enligt usträckning på rektifierad storskifteskarta från år 1828, Lantmäteristyrels...

Jon-Olssättern, Fäbod (L2007:7715)

Fäbodlämning, bestående av 1 husgrund med otydligt spismursröse,enligt uppgift av markägaren bostadshuset, röjningsrösen samtröjda ytor.

Fäbod (L1947:6622)

Fäbodlämning, 140x90 m (N-S), bestående av 3 husgrunder, varav 1med källargrop, samt 1 källargrop. Husgrunderna är 3-4x2-3 m stoch källargroparna är 1...

Fäbod (L1948:8990)

Fäbod, Norrbovallen, 170x110 m (NNV-SSÖ) bestående av minst 9 grunder efter fäbodstugor och 5 grunder efter ekonomibyggnader samt 2 brunnar. Grunderna...

Fågelmyrbodarna, Fäbod (L1947:7451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Strömsätern, Fäbod (L2006:7876)

Fäbodlämning, ca 150x90 m (SV-NÖ), bestående av ett femtontalodlingsrösen, 3-9x2-5 m st och 0.2-1.2 m h, somliga intill störrestenar eller block. Dess...

Fäbod (L2001:7040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:2252)

1) Fäbodlämning, 360x320 m st (N-S). Utsträckning enligt LMV-karta från 1808-11.Inom ett 120x120 m st område är rester av 1 stuga med spismursröse, 1 ...

Fäbod (L2020:4313)

Fäbodar, uppgift om. Enligt historiskt kartmaterial har Marstrand fäbodar legat här.

Fäbod (L1935:8457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1999:9694)

Fäbodlämning. enligt uppgiftslämnaren skall det på platsen finnas en fäbod, Kubudan, bestående av minst 1 husgrund samt röjningsrösen och gammal åkerm...

Fäbod (L1946:2115)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:3322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:3025)

Fäbod, ca 120x35-95 m (N-S), bestående av minst 1 husgrund och minst 10 röjningsrösen. Husgrunden är 4x4 m (NÖ-SV), bestående av syllstenar. I N del ...

Knubben, Fäbod (L2000:1050)

Fäbodlämning, 120x70 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 husgrunder.Dessa är 4-8x4-7 m och intill 0.5 m h, vanligen övertorvade. Tvåhar spisröse. En består en...

Fäbod (L2005:3691)

Fäbodlämning, 75x60 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område är, enligtkarta från 1840-42, platsen för Aplungstorpsäter. Tomten bebyggd.Byråmässigt behandlad....

Fäbod (L2000:3489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2007:3712)

Fäbodlämning, 300x210 m (NNV-SSÖ). Fäbodens utsträckning ärinlagd efter 1883-95 års karta. Fäboden är bebyggd. Ej besökt.

Anstaåsens fäbod, Fäbod (L1999:324)

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund, 6x5 m (ÖNÖ-VSV) medspismursröse 2x2 m, övertorvad och beväxt med höga, tjockagranar. Husgrundens SÖ del ä...

Fäbod (L2007:6489)

Fäbodlämning, uppgift om. Inga bebyggelselämningar påträffades påplatsen. Anvisad av Kjell Forslund.

Fäbod (L2006:2359)

Fäbodlämning, 100x15-45 m st (NV-SÖ). På platsen är idag enmansbyggnad och 3 uthus. Möjligen kan ett av uthusen som är beläget iområdets S del ha någo...

Fäbod (L1999:1723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:2036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1935:1451)

Fäbod, 160x70 m (ONO-VSV), utgörandes av 9 bodar och en husgrundmed spismursrest.

Fäbod (L2006:129)

Fäbodlämning, 40-200x20-160 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 stensatthusgrund med spismursröse, källargrop, röjda ytor och röjningsrösen.På platsen är även...

Fäbod (L1935:905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1946:3907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1948:8487)

Fäbod, Bergvallen. Betående av en vallstuga, en stallbyggnad, en källare och ett uthus. Fäbodvallsområdet bör från början ha varit minst 300x150 m st....

Fäbod (L1993:5279)

Fäbodlämning, bestående av tre stående fäbodstugor och engrund.

Fäbod (L1999:9884)

Fäbodlämning 40 x 35 m (NV-SÖ) bestående av 2 husgrunder, 2 fossila åkrar samt 1 stenmur. Husgrunderna ligger i Ö och är 6 x 4 m (VNV-ÖSÖ) och 5 x 5 m...

Fäbod (L1992:4952)

Fäbodlämningar, 75x25 m (NV-SÖ), bestående av två ugnsröserester,fyra husgrunder och en stenvall. Dessa är bevuxna med träd. I deflesta finns stora st...

Fäbod (L2007:9765)

Fäbodlämning, bebyggd, ca 300-350x150-190 m (NNÖ-SSV). Områdetinlagt efter 1793 års karta, akt R37 11:3 (Lantmäteriets arkiv iGävle). Inom området åte...

Storbackbodarna, Fäbod (L1936:2863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Mellansättern, Fäbod (L2008:9420)

Fäbodlämning, ca 120x80 m (NÖ-SV), bestående av en husgrund, 5x5 mmed spisröse, röjningsrösen samt röjda ytor. Vid spisröset ståren skylt från hembygd...

Fäbod (L1951:1687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Arklobodarna, Fäbod (L1935:372)

Bebyggelselämningar efter fäbodvall: inom ett 90 x 70 m (NV-SO) stomr. bestå- ; ende av 1 husgrund, 1 spismursröse, 1 källargrund,1 odlingsröse samt ...

Fäbod (L1936:9081)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1940:8772)

Fädbod, plats för enligt äldre lantmäteriakt från år 1788. Bebyggt.

Fäbod (L2001:6412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2007:3897)

Fäbod, delvis bebyggd, 360x230 (Ö-V). Läget för Harasätern enligt1883-95 års karta. Inom området finns en i det närmaste nedrasadsäterstuga samt ett 5...

Gammelbobacken, Fäbod (L1951:8169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spikvallen, Fäbod (L2006:4030)

Fäbodlämning, uppgift om. Någonstans intill angiven plats harSpikgården (Kärrbackstrand) haft en säter benämnd Spikvallen.Uppgift, inprickning och nam...

Fäbod (L2001:6096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Marntallsåsen, Fäbod (L1945:3301)

Fäbod, ca 300x260 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 2 husgrunder, 2 husruiner och 10 röjningsrösen. Husgrund, rektangulär, 8x4-5 m (NÖ-SV) och 0,1-1 m ...

Fäbod (L1951:2059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1999:495)

Fäbod, område ca 60x30 m (VNV-ÖSÖ). Bebyggd och ej övergiven.Belagd på Lantmäteriakter 1831.

Fäbod (L2006:8793)

Fäbodlämning, av okänd utsträckning. På platsen har Boda säternvarit. Då fäboden tidigt övergått i fast bebyggelse är det svårt attavgöra vilka lämnin...

Fäbod (L1946:4278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammsjö fäbodar, Fäbod (L1999:889)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1943:985)

Fäbodlämning, 200x90 m (N-S), efter Malsättra fäbodar, enligttidigare anteckningar. Husgrund, 5x6 m (N-S), närmastkvadratisk, med öppning i Ö. Grundst...

Lindbergsänjan, Fäbod (L2000:2167)

Fäbodlämning, 60 x 35 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 ruiner samt 3 husgrunder. Ruinerna är dels efter ett fejs, 6x4 m, bevarat upp till taket, dels efte...

Fäbod (L1936:4744)

Fäbodlämning, 130x60 m (NNÖ-SSV) bestående av sex husgrunder,5-6.5x4-6 m st, varav fyra med spismursrester, och en väg.

Fäbod (L1947:3650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2006:9664)

Fäbodlämning, ungefärlig utsträckning, 80x60 m (NNÖ-SSV). Lägetför Duvnäs säter enligt LMV-akt R71 6:2 från 1774-76. Inom angivetområde påträffades nå...

Fäbod (L2019:429)

Bebyggelselämning i form av en husgrund samt odlad mark. Husgrunden är 10x7 m st med källargrop 5x3 m 0,4 m dj med stensatt kanter. Spisröse 3x2 m, 0...

Fäbod (L1935:7723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2000:1419)

Fäbodlämning, by- och gårdstomt, bestående av 3 övergivnabebyggelselägen.1) Bebyggelseläge, ca 60x40 m (NNV-SSÖ), med ca 5 husgrunder,varav en med spi...

Nyvallen, Fäbod (L1946:5063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:7632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Risberget, Fäbod (L1999:8419)

Fäbod ca 800 x 400 m (Ö-V) bestående av 8 befintliga byggnader, minst 5 husgrunder, 1 grund efter jordkällare samt minst 5 delvis terrasserade odlings...

Fäbod (L1999:1407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1946:7444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Paradisvallen, Fäbod (L1945:2293)

Fäbod, ca 150x60 m (VNV-ÖSÖ) . Inom markerat område ska Paradisvallen ha legat enligt ekonomiska kartan. Vid inventeringen återfanns inga synliga lämn...

Fäbod (L2001:5343)

1) Fäbodlämningar, inom ett 90x65 m st område (NNÖ-SSV),bestående av 3-4 husgrunder och några röjningsrösen.En eller två grunder har spisröse. Dessa ä...

Fäbod (L1935:7624)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:3431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1935:8238)

Fäbod, 270x10-100 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 bebyggda bodvallar. På den SÖ tomten är 1 husgrund 15 m VNV om ett nybyggt fritidshus. På generalstabsk...

Fäbod (L1998:2188)

Fäbodlämning, 45 x 35 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 husgrunder och en brunn. I NNV är en husgrund, 6 x 5 m st (NÖ-SV). Spisröse i NV, 2 x 1,3 m st och 0...

Fäbod (L1993:8139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1936:6491)

Plats för gammal fäbod. Enl. "Det medeltida Sverige" hette bynMjölsätt år ; 1555 Miölseter, vilket tyder på en gammalfäbodvall.

Fäbod (L2000:6417)

ÅFäbodområde, 225x150 m (Ö-V) bestående av en delvis skogbevuxengräsvall med några timmerhus, bl a ett sters. Uppgiftern lämnadav folkskollärare Sven ...

Fäbod (L1945:8856)

Fäbod, ca 170x55-120 m (NNV-SSÖ), bestående av röjda ytor och 2 sentida stående hus. Fäboden är markerad på generalstabskartan från år 1903 med namne...

Fäbod (L1951:3686)

Vid fältbesök år 2023 påträffades inga husgrunder. Den västra delen av området visade tecken på äldre åkermark.

Fäbod (L2006:9648)

Fäbodlämning, uppgift om, ungefärlig utsträckning, 70x40 m (Ö-V).Läget för Kärns säter enligt LMV-akt R71 7:5 från 1783.Inom angivet område påträffade...

Fäbod (L1935:7764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1935:7483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2007:6487)

Fäbodlämning, uppgift om. Vid besiktningstillfället kunde ingabebyggelselämningar upptäckas inom området. Området är till storadelar gräsbeväxt. Anvis...

Fäbod (L2019:5494)

Fäbodlämning (?) ca 50x25-40 m(NV-SÖ), bestående av 1 husruin och minst 4 röjningsrösen. Husruinen är rektangulär, 5x3,5 m (NV-SÖ) och intill 0,7 m h...

Fäbod (L2006:4971)

Fäbodlämning, uppgift om. Enligt häradskartan ska fäboden ha legatinom angivet område. Inga bebyggelselämningar eller andra teckenpå verksamhet kunde ...