Fäbod

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter utmarksbebyggelse till gård eller by avsedd för säsongsvis utnyttjande av sommarbete och ibland även för odling.
Fäbod (L1947:5443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1998:1619)

Fäbodlämning, 40 x 35 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 husgrunder samt 1 trolig jordkällargrund. I SV är en husgrund med rester av syllsten, 5 x 5 m st, kr...

Fäbod (L2019:251)

Husgrund efter bostuga, ca 5x5 m (N-S) och 0,2-0,4 m h, otydlig avgränsning med ställvisa helt övertorvade syllstenar. I SÖ hörnet spisröse, 2 m diam ...

Fäbod (L1947:8004)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:1699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1944:8455)

F.d. fäbodvall, ca 60x60 m (N-S). På platsen står numera ett parmindre uthus.

Fäbod (L2019:412)

Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 100x80 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 ruin efter fäbodstuga, 1 härd och öppna och gräsbeväxta ytor. Ruinen efter fäbo...

Vidavallen, Fäbod (L1944:2190)

Fäbodlämning/bebyggelselämning, inom ett ca 50 x 30 m st område (N-S), bestående av 1 grund efter bostadshus och 1 grund efter uthus (?). Grunden efte...

Fäbod (L2001:2028)

Fäbodlämning, 1.150x770 m st (NV-SÖ). Inom området är 6 tomtområden, 130x70-20x20 m st (N-S), med synliga rester av 1-3 stugor medspismursrösen och 2-...

Nibbsätern, Fäbod (L2006:4991)

Fäbodlämning, inom ett 80x70 m (V-Ö) st område påträffades ettnedrasat knuttimrat boningshus, 5x4 m st samt ett nedrasatknuttimrat uthus, 5x4 m st. Bo...

Fäbod (L2005:9352)

Fäbodlämning, ca 50x40 m (Ö-V), bestående av 3 husgrunder med spismursröse. I områdets N del är en husgrund, 7x5 m st (Ö-V) av ställvisa, 0,5-1,2 m s...

Fäbod (L1945:5840)

Fäbod, Jonkesbuan, ca 50x30 m (ÖNÖ-VSV), bebyggd med 1 bostadshus och 1 välvd jordkällare med träöverbyggnad, båda med plåttak, övergivna. Boningshuse...

Fäbod (L1992:2746)

Lämningar efter fäbod, 230x160 m (NNÖ-SSV). Inom området är ett 10-tal husgrunder, åkermark, diken och 1 brunn. Husgrunderna är 3-9x2-7 m stora, varie...

Fäbod (L1951:860)

Fäbod, inom ett ca 30 m diam stort område bestående av timmer och brädrester samt tegelstenar efter troligen två byggnader, men ingen synlig husgrund....

Fäbod (L2001:5774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2006:664)

Fäbodlämning, 110x50 m (Ö-V), inlagd efter 1891-års häradskarta.Enligt Bengt Lundholm övergick fäboden i fast bebyggelse. Ej besökt ifält.

Fäbod (L1951:7557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:7355)

Fäbodvall, 85x80 m (Ö-V), bestående av 1 jordkällargrund. Jordkällargrunden är 5x3,5 m (NV-SÖ) och 1,5 m dj. I NV är en öppning, 2x0,6 m (NV-SÖ). Mar...

Fäbod (L2001:1863)

Fäbodlämning, 120x80 m st (Ö-V). I områdets Ö del är rester efter1 stuga medspismursröse, 1 grund efter en ekonomibyggnad och 1 kvarstående ekonomibyg...

Fäbod (L1946:4492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1946:6711)

Fäboden är idag och vid registreringen i dåvarande fmis bebyggd med flera fritidshus och ska därför vara en övrig kulturhistorisk lämning.

Fäbod (L1936:8777)

Fäbod, uppgift om. Enligt Folke Lundgren, ca 70 ; år, född ochuppvuxen på Österström, skall Östbyn ha haft en fäbodvall vid påkartan kryssmarkerat ...

Gunnarsbodarna, Fäbod (L1945:7684)

Bebyggelselämningar efter fäbod, 285x120-150 m (NÖ-SV), bestående av 15 husgrunder, varav 2 jordkällargrunder, 1 eldhus och 12 uthus, minst ett 15-tal...

Fäbod (L2005:5934)

Fäbod?, 40x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ett spismursröse, en källare och två gropar. Spismursröse är 2.4x1.3 m (N-S) och 1 m h. Utrasat i N och Ö. 1...

Fäbod (L1999:3504)

Fäbod, uppgift om.Enligt Ingvar Norman skall här Lorthålets fäbod ha legat. Påplatsen finns inga lämningar efter någon fäbod, ej heller någonvegetatio...

Fäbod (L1945:1007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2020:3995)

Fäbodlämning, 110x50-95 m (NÖ-SV), bestående av en husgrund och enstaka röjningsrösen. I områdets SÖ del är en husgrund efter fäbodstuga, rektangulär,...

Trut, Fäbod (L2000:8438)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Engströmsbodarna, Fäbod (L1935:9151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brindberg, Fäbod (L1998:471)

Fäbodlämning 500x400 m (Ö-V). Inom området som är hägnat med trägärsgård är talrika byggnader i bruk, i regel sommarstugor. Centralt i området, i N, ä...

Rogstabodarna, Fäbod (L1945:4468)

Fäbod, ca 195x20-85 m (NV-SÖ), bestående av minst 1 husgrund och minst 10 röjningsrösen. Husgrunden är 6,5x4 m (Ö-V), bestående av övermossade syllst...

Fäbod (L2000:6285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:4837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:1526)

Fäbod, uppgift om, bestående av 1 spismursröse. Spismursröset är 2x2 m och 0,9 m h, av kallmurad natursten.

Fäbod (L2022:8907)

Fäbod, 270x120-190 m (N-S), bestående av minst 3 husgrunder, minst 11 röjningsrösen, röjda ytor samt 1 stående fäbodstuga. Husgrund efter ladugård, 7...

Kölavallen, Fäbod (L2006:6515)

Fäbodlämning bestående av rest efter bostadshus, ca 7x5 m (ÖNÖ-VSV) och upp till 0.3 m h. I husgrundens NV del finns spisröse igråsten, 2.5 m diam och...

Ljåbodarna, Fäbod (L1945:3247)

Fäbod, ca 260x220 m (NV-SÖ), bestående av minst 2 husgrunder och minst 6 källargrunder. Inom området ligger sten både naturligt och ihoplagt i stenans...

Fäbod (L1935:6202)

Fäbod, plats för, enl. uppgift i LE platsen för Bonnsjö fäbodar.Vid besiktningen -89 kunnde inget iakttas på platsen förutom bef.sommarhus (sentida) s...

Persbodarna, Fäbod (L2001:2493)

Fäbodområde, 130x50-80 m, bestående av 1 fäbodvall, 1 sammanrasadliggtimmerbyggnad och 1 osäker husgrund med spismursröse.Vallen är till stora delar b...

Lillsätern, Fäbod (L2007:2714)

Fäbodlämning, inom ett område, ca 150x80 m (SÖ-NV), bestående av 1knuttimrat boningshus, 7x5 m (ÖNÖ-VSV), på stensockel och medjärnspis i NV hörnet. E...

Fäbod (L2020:6227)

Bebyggelselämning efter fäbod, 80x65 m (Ö-V), bestående av en källargrund, en öppen yta och en stående fäbodstuga. Källargrunden är närmast kvadratis...

Fäbod (L2001:4186)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Häståssätern, Fäbod (L2007:2520)

Fäbodlämning, inom ett ca 280x80 m st område (ÖNÖ-VSV) beståendeav 1 grund efter bostadshus, 7x5 m st (VNV-ÖSÖ) av gråsten medett spisröse av delvis t...

Gomsätern, Fäbod (L2006:5633)

Fäbodlämning, inom ett 160x110 m (NÖ-SV) st område påträffades enhusgrund, 7x6 m st efter ett boningshus med spisröse. Tvåhusgrunder, 5x5 och 4x4 m st...

Gullbacken, Fäbod (L1950:46)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gjoten, Fäbod (L2001:9953)

Gjotes fäbod. Inom ett område av 150x60 m (NNÖ-SSV), intill en påsommaren mer eller mindre uttorkande göl finns fyra rester avtimmrade hus, en liten t...

Fäbod (L1947:8670)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1943:3511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:2969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Krokdalsbodarna, Fäbod (L1946:6553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1948:9409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2007:3111)

1) Fäbodlämning, ca 680x130-320 m (N-S), utsträckning enligtkartering åren 1995-96 och 1854-72 års karta. 6 husgrunder medspismursrest, 26 övriga grun...

Fäbod (L1945:240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1951:7610)

Område med fäbodar, uppgift om. Inom markerat område, 350x200 m (NNÖ-SSV), skall enligt generalstabskartan från 1889 en fäbod ha legat. Några grundläm...

Fäbod (L1998:1198)

Fäbodlämning, övergiven, 40 x 20 m (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund, 1 stensatt grop, 1 fossil åker samt 6 röjningsrösen. En husgrund ligger i NÖ, 7...

Fäbod (L2020:3929)

Fäbodlämning, plats för. Idag raserad. Enligt projektet Skog och historia kallades fäboden för Nils Petter bua.

Fäbod (L1994:2850)

Plats för fäbod. Enligt studiecirkelmaterial ska fäbod tillhörande Koivukylä by ha funnits på platsen. Ej besiktigad vid inventering 1986. Vid utredni...

Fäbod (L1936:5916)

Fäbodlämning, uppgift om. På platsen ska enligt kartor från 1734,1771 och 1775 ha funnits fäbodar. Enligt kartan från 1734 hadeLimsta by och pastorn f...

Fäbod (L1999:1092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:4604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1936:3232)

Fäbodlämning, 70x60 m (NV-SÖ), Bestående av 4 husrester varavminst en med spismursrest, en av bodarna har knuttimmring kvar.På platsen står idag 2 b...

Gammelbodarna, Fäbod (L1936:5309)

Fäbodlämning. Inom ett ca 80 x 70 m (NÖ-SV) finns kulturpåverkadmark. Inga husgrundslämningar kunde påträffas. Inom området finnsenstaka odlingsrösen....

Fäbod (L1945:8796)

Fäbodlämning, 470x100-340 m (N-S), bestående av 2 husgrunder, 3 spismursrester, ca 15 röjningsrösen och röjda, ställvis terrasserade ytor. Inom angive...

Fäbod (L2005:3382)

Fäbodlämning, ca 45x30 m (Ö-V). Inom området påträffades enhusgrund, 6x5 m (Ö-V). I SV hörnet är ett spismursröse av sten,2 m diam och 0.2 m h. I områ...

Pålsbysätern, Fäbod (L2005:7834)

Fäbodlämning, bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är ca 6x5 m st (N-S) av ställvisa 0,3-1 m st stenar. I N är ett spismursröse, 2x2 m...

Fäbod (L2019:5462)

Bebyggelselämningar efter fäbod, 56x10-55 m (NÖ-SV), bestående av 2 husgrunder, varav en med källare, 1 jordkällare och 1 kallkälla. Husgrunderna är 7...

Fäbod (L1945:8547)

Fäbod, osäker begränsning, ca 140x130 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 husgrunder, varav en efter boningshus, 2 källargrunder och kulturpåverkade ytor. Bo...

Fäbod (L2001:3319)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1938:1458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:6622)

Fäbodlämning, 140x90 m (N-S), bestående av 3 husgrunder, varav 1med källargrop, samt 1 källargrop. Husgrunderna är 3-4x2-3 m stoch källargroparna är 1...

Fågelmyrbodarna, Fäbod (L1947:7451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2006:2359)

Fäbodlämning, 100x15-45 m st (NV-SÖ). På platsen är idag enmansbyggnad och 3 uthus. Möjligen kan ett av uthusen som är beläget iområdets S del ha någo...

Fäbod (L1935:905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1948:8487)

Fäbod, Bergvallen. Betående av en vallstuga, en stallbyggnad, en källare och ett uthus. Fäbodvallsområdet bör från början ha varit minst 300x150 m st....

Fäbod (L1936:9081)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1940:8772)

Fädbod, plats för enligt äldre lantmäteriakt från år 1788. Bebyggt.

Fäbod (L2001:6412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2006:8793)

Fäbodlämning, av okänd utsträckning. På platsen har Boda säternvarit. Då fäboden tidigt övergått i fast bebyggelse är det svårt attavgöra vilka lämnin...

Dammsjö fäbodar, Fäbod (L1999:889)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1943:985)

Fäbodlämning, 200x90 m (N-S), efter Malsättra fäbodar, enligttidigare anteckningar. Husgrund, 5x6 m (N-S), närmastkvadratisk, med öppning i Ö. Grundst...

Fäbod (L1936:4744)

Fäbodlämning, 130x60 m (NNÖ-SSV) bestående av sex husgrunder,5-6.5x4-6 m st, varav fyra med spismursrester, och en väg.

Fäbod (L1947:3650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2019:429)

Bebyggelselämning i form av en husgrund samt odlad mark. Husgrunden är 10x7 m st med källargrop 5x3 m 0,4 m dj med stensatt kanter. Spisröse 3x2 m, 0...

Fäbod (L2000:1419)

Fäbodlämning, by- och gårdstomt, bestående av 3 övergivnabebyggelselägen.1) Bebyggelseläge, ca 60x40 m (NNV-SSÖ), med ca 5 husgrunder,varav en med spi...

Nyvallen, Fäbod (L1946:5063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:7632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1999:1407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Paradisvallen, Fäbod (L1945:2293)

Fäbod, ca 150x60 m (VNV-ÖSÖ) . Inom markerat område ska Paradisvallen ha legat enligt ekonomiska kartan. Vid inventeringen återfanns inga synliga lämn...

Fäbod (L1950:3431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1935:8238)

Fäbod, 270x10-100 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 bebyggda bodvallar. På den SÖ tomten är 1 husgrund 15 m VNV om ett nybyggt fritidshus. På generalstabsk...

Fäbod (L1998:2188)

Fäbodlämning, 45 x 35 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 husgrunder och en brunn. I NNV är en husgrund, 6 x 5 m st (NÖ-SV). Spisröse i NV, 2 x 1,3 m st och 0...

Fäbod (L1945:8856)

Fäbod, ca 170x55-120 m (NNV-SSÖ), bestående av röjda ytor och 2 sentida stående hus. Fäboden är markerad på generalstabskartan från år 1903 med namne...

Fäbod (L1951:3686)

Vid fältbesök år 2023 påträffades inga husgrunder. Den västra delen av området visade tecken på äldre åkermark.

Fäbod (L1935:7764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1935:7483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2000:3199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:1898)

Fäbodlämning, uppgift om, kallad Busstuga.

Fäbod (L2007:2825)

Torplämning, inom ett 130x60 m st område (N-S), bestående av 1husgrund, 5x4 m (Ö-V), röjningsrösen och 1 gärdsgård.

Fäbod (L1938:7199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.