Fäbod

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter utmarksbebyggelse till gård eller by avsedd för säsongsvis utnyttjande av sommarbete och ibland även för odling.
Fäbod (L1999:9524)

Fäbodlämning, 45 x 20 m (N-S) bestående av 3 husgrunder. I N är en husgrund, 7 x 6 m st med spisröse, 1,5 x 1,5 m st och 0,4 m h. S därom är två husg...

Fäbod (L1995:3942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1950:479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Persbodarna, Fäbod (L2001:3121)

Fäbodområde, 330x30-200 m (N-S) bestående av 1 fäbodvall med 3stående byggnader. De stående byggnaderna är 1 sters, 1 fähusoch 1 stall. Enligt Hillers...

Fäbod (L1999:5205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2007:8024)

Fäbodlämning, sentida säter?, bestående av 1 husgrund medspisröse. Husgrunden är otydlig, troligen uppbruten i samband medmarkberedning på hygget.

Matteses änge, Fäbod (L2001:2233)

1) Fäbodlämning, 80x50 m st, (NV-SÖ), bestående av 2 hus, 1 ruinsamt 2 husgrunder.Ruinen, är bevarad upp till taket. Av husgrunderna är den ena, 7x5m ...

Per-Olsbodarna, Fäbod (L1946:1299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ödlundsbodarna, Fäbod (L1935:7006)

Fäbodvall, plats för. Enl. Sven Eriksson, Gåltjärn, skulle enfäbodstuga ha legat här. Detta enl. hans föräldrar som påvisatplatsen för honom. Inget sp...

Fäbod (L1936:2930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Överbybodarna, Fäbod (L1946:1567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:1170)

Fäbodlämning, bestående av 1 spismursröse. Spismursröset är oregelbundet, närmast rektangulärt, 2.4x1.8 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1-0.2 m h, bestående av 0.1-...

Gjoten, Fäbod (L2001:9953)

Gjotes fäbod. Inom ett område av 150x60 m (NNÖ-SSV), intill en påsommaren mer eller mindre uttorkande göl finns fyra rester avtimmrade hus, en liten t...

Över-Högbodvallen, Fäbod (L1945:3521)

Fäbod, 200x190 m (N-S), bestående av minst 1 husgrund, 2 källargropar och 3 röjningsrösen. Husgrunden är ca 5x5 m, bestående av jord och stenvallar, ...

Fäbod (L1947:4799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Mellanbodarna, Fäbod (L1936:5240)

Fäbodlämning, 150x80 m (NV-SÖ), bestående av 10 husgrunder, varav minst 3 med spismursrest, gropar, vallar och röjningsrösen.

Fäbod (L1940:9233)

Fäbod, ca 85x85 m (NÖ-SV), ungefärlig utsträckning enligt storskifteskarta över Halls från år 1779. En jaktstuga är i områdets centrala del. NÖ delen,...

Fäbod (L2001:9777)

Fäbodlämning, idag till största delen bebyggd.Äldsta belägg: 1670-1820? (Montelius).

Fäbod (L1992:781)

Fäbodlämningar(?), 30x20 m (NNÖ-SSV), inom angivet område är enhusgrund med spismursrest och två källargropar.Husgrunden är 4x4 m och spismursrest i N...

Fäbod (L2001:9217)

Fäbodlämningar, 100x80 m st (Ö-V), bestående av 2 husgrunder, ett10-talröjningsrösen, vilka delvis ingår i otydliga stenmurar, 1 båtlänning och 1 trol...

Fäbod (L1946:7038)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:5355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1946:3742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hansbodarna, Fäbod (L1947:3714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1936:5834)

Fäbodlämning, 150x50 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 ladugård och 1kokhus (ombyggt till sommarstuga). På vallen är ytterligare 2stugor och 1 uthus.

Fäbod (L1935:3627)

Fäbodvall, 100x60 m st (N-S). Med 10 st fornlämningar. Ettbevarat Kokhus i vallens Ö del, ett raserat kokhus, 7x7 m st, 2raserade fähus, 8-11x6-7 m st...

Fäbod (L1948:7914)

Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 20x10-15 m (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund och 1 källargrund. Husgrunden består av ett spismursröse, 2 m diam oc...

Fäbod (L1946:8905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1951:5727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1944:1692)

Bebyggelselämningar, övergiven fäbod, inom ett område av 60x20-40m (NV) bestående av 4 husgrunder samt 1 grund efter lada.Husgrunderna är av likartad ...

Korsjövallen, Fäbod (L1945:3067)

Fäbod, ca 215x20-140 m (N-S), bestående av minst 8 husgrunder, 1 laduruin och minst 2 röjningsrösen. Boningshusgrund, 6,5x6 m (NNÖ-SSV), bestående av...

Fäbod (L1951:7610)

Område med fäbodar, uppgift om. Inom markerat område, 350x200 m (NNÖ-SSV), skall enligt generalstabskartan från 1889 en fäbod ha legat. Några grundläm...

Fäbod (L1951:1230)

Fäbod, Hults, 90x40 m (NV-SÖ) bestående av 2 husgrund, 6x6 m (NV-SÖ) med stort spisröse och källargrop i NV. SÖ om grunden, på andra sidan väg , är en...

Näverlöpsvallen, Fäbod (L2001:9609)

Fäbodvall, ca 70x50 m (NNV-SSÖ). På vallens NÖ del är ett pargrunderHusgrund, 5x4 m (NV-SÖ), 0.1-0.2 m h., övertorvad. I SÖ hörnetfundament för mursto...

Fäbod (L1950:5950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:6469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:1863)

Fäbodlämning, 120x80 m st (Ö-V). I områdets Ö del är rester efter1 stuga medspismursröse, 1 grund efter en ekonomibyggnad och 1 kvarstående ekonomibyg...

Pottjärnbovallen, Fäbod (L1946:4280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:9343)

Fäbod, ca 100x60 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund, 1 jordkällargrund och 1 stående hus. Husgrunden är 5x4 m, (NV-SÖ), bestående av jordvall, 1-1,...

Fäbod (L1938:3881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uttersjöbodarna, Fäbod (L1936:5172)

Fäbodlämning, 100x100 m (NV-SÖ), bestående av minst 12 husgrunder, varav 3 med spismursrest och 2 med spismursrest och grop. Vallar och gropar, röjda...

Nordstugesätern, Fäbod (L2006:3036)

Fäbodlämning, ca 60 m diam. Bestående av 1 husgrund medspismursröse. På husgrunden är en metallskylt med texten:2. NORESÄTRA/TORGILSRUD KÖLA

Brattan, Fäbod (L1993:4881)

Lämningar efter fäbod. Inom angivet område, 110x90 m (NNV-SSÖ)påträffades rester av tre husgrunder samt fyra källargropar, varavtvå igenrasade och öve...

Fäbod (L2020:4072)

Fäbod, uppgift om, ca 220x200 m (NNV-SSO) stort med bland annat husgrunder.

Fäbod (L1993:6426)

Plats för fäbod?. Enligt Svensbyboken 1986 har en fäbod,Öbodarna, funnits inte långt från Tryträsket. Boken nämner att enskogskoja funnits på platsen ...

Fäbod (L1936:5127)

Fäbodlämning, 90x80 m (Ö-V), bestående av minst 14 husgrunder varav 4 med spismursrest och 4 med ställvis synlig stenfot. De är 3x6 m - 8x10 m. Inom o...

Per-Nilsbodarna, Fäbod (L1951:945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gammelbodarna, Fäbod (L1946:3906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1944:277)

Fd fäbod, enl G:a ek skall här ha legat en fäbod.Vid besiktningen påträffades 2 kolbottnar och 1 spismursruin.

Fäbod (L1935:7700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1951:5320)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1935:1452)

Fäbodlämning, 50x30 m (Ö-V), utgörandes av 1 husgrund medspismursrest samt ytterligare någon grund.

Gammelbodarna, Fäbod (L1947:2636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:791)

Fäbodområde, ca 390x180 m (Ö-V), 1990 bebyggt med ett 10-tal permanentbostäderoch sommarhus. Tidigare var detta Rudös fäbodvall. Av denna syns dock in...

Fäbod (L2000:7204)

Fäbodlämning, 350x300 m (V-Ö). Innefattar ett 10-tal röjningsrösen och stenröjdmark, 7 husgrunder och 1 källargrund, samt 13 hus som används meddärtil...

Fäbod (L1950:1859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1999:463)

Fäbodlämning, 80x30-45 (NV-SÖ), bestående av 2 husgrunder medspismursrest (den ena osäker). Enstaka röjningsrösen ochodlingsytor, främst i V delen.

Fäbod (L2020:3995)

Fäbodlämning, 110x50-95 m (NÖ-SV), bestående av en husgrund och enstaka röjningsrösen. I områdets SÖ del är en husgrund efter fäbodstuga, rektangulär,...

Fäbod (L1935:5940)

Fäbodlämning, 100x60 m (N-S), bestående av 1 kokhus och 10husgrunder. Husgrunderna är 5x4 m (varav fem Ö-V och fem N-S).Enligt Nordström har det funni...

Fäbod (L1945:7356)

Fäbod, ca 70x65 m (N-S), bebyggd med två knuttimrade rödmålade byggnader på en stenröjd, gräsbevuxen och delvis skogbeväxt yta. I kanten är några röjn...

Fäbod (L2001:4729)

1) Fäbodlämningar, inom ett 105x40 m st område (ÖNÖ-VSV),bestående av 3 husgrunder och några röjningsrösen.I ÖNÖ är 1 grund med spisröse, i centrum en...

Landa fäbod, Fäbod (L1999:464)

Fäbodområde, 200x150 m (VNV-ÖSÖ), utan synligabebyggelselämningar. Ägofigur enligt ek kartan överensstämmermed fäbodkarta 1836.Möjligen några osäkra ...

Fäbod (L1993:4976)

Fäbodlämningar och torplämningar inom ett 50x30 m (Ö-V) stområde. Dessa utgörs av två husgrunder (varav torpgrunden medcementsockel) och två källargru...

Fäbod (L2018:349)

Fäbod, 235x30-85 m (N-S). Läget för Basterudssätern enligt 1883-95 års häradsekonomiska karta. Sätern är till delar bebyggd.

Fäbod (L1948:6906)

Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 60x50 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 husgrunder och 1 källargrund. En husgrund är 6x5 m (NV-SÖ), med ställvisa grund...

Fäbod (L1935:8256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2001:2028)

Fäbodlämning, 1.150x770 m st (NV-SÖ). Inom området är 6 tomtområden, 130x70-20x20 m st (N-S), med synliga rester av 1-3 stugor medspismursrösen och 2-...

Fäbod (L1947:2074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2020:6947)

Fäbodlämning, bestående av 1 husgrund med spismursröse, 1 källargrund och minst 10 röjningsrösen. Husgrunden, centralt belägen på området, är ca 5x5 ...

Fäbod (L1996:9698)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1999:1162)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rälldalen, Fäbod (L1998:6565)

Fäbod, 425 x 375 m (N-S). Inom detta område är minst 10 husgrunder, varav minst 5 har spisröse. De flesta är belägna på delvis naturliga små terrasse...

Fäbod (L2000:1827)

Fäbodlämning, ca 250x160 m (VNV-ÖSÖ), bestående av enstakadiffusa husgrundar, spridda grundstenar, gropar och röjda ytor.Inom området är en stuga.Enli...

Fäbod (L1948:6947)

Fäbod, 40x30 m (Ö-V), bestående av 1 husgrund, 1 källargrund samt stenröjda ytor. Husgrunden utgörs av ett spisröse 3x2 m st och 0,6 m h. Källargrunde...

Kovlebodarn, Fäbod (L1935:6473)

Bebyggelselämningar efter fäbodvall, inom ett 60x50 m st område(Ö-V). I områdets NÖ del är 1 husgrund 7x4 m (NV-SÖ) medspismursröse. En hel del virke ...

Fäbod (L1946:8597)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:3840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:3982)

Bebyggelselämningar efter fäbod, 160x60 m st (NV-SÖ), bestående av minst en husgrund, en källargrund och en uthusgrund. Husgrunden är rektangulär, 7x6...

Fäbod (L1993:8042)

Fäbodlämning, bestående av två husgrunder, ett flertalstensträngar, röjda ytor samt igenväxande ängs- och hagmarksamt en källargrop (mjölkkällare?). H...

Nylandsbodarna, Fäbod (L1935:6950)

Fäbodvallar. ; Inom ett ca 320x100 m st område är (troligen) 4 stfäbodvallar, möjligen 3. På vallarna är rester av 4 sthusgrunder, samt 3 st mjölkbod...

Fäbod (L1947:3449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1946:5062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1947:8147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Käckollgärdan, Fäbod (L1992:1257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1948:2264)

Fäbod, del av. Inom ett 100-220 x170 m st område (Ö-V) förekommer 3 husgrunder, 1 källare, flera gropar, röjda och delvis terasserade ytor samt minst ...

Gammelåkersbodarna, Fäbod (L1935:4962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Djuptjärnsbodarna, Fäbod (L1945:6773)

Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 300x225 m (N-S), bestående av minst 4 husgrunder, 5 röjningsrösen, 1 grop och stenröjda ytor. Husgrunderna är 5-9...

Fäbod (L2001:4168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2000:7042)

Fäbodområde, 500x450 m (NNV-SSÖ) innehållande 13 byggnader. Dessautgörs av 2 eldhus med mjölkstuga, 3 boningshus, 3 ladugårdaroch 5 lador.Det ena eldh...

Fäbod (L1947:5143)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1945:1482)

Fäbod, uppgift om, bestående av 1 spismursröse och 1 grop. Spismursröset är 2,5x2,5 m och 0,4-0,8 m h. Gropen är 3,5x2,3 m (Ö-V) och 0,1-0,4 m dj.

Fäbod (L1993:3645)

Lämningar efter fäbod, inom ett område av ca 150x200 m (VNV-ÖSÖ), bestående av fyra husgrunder, (varav en med källargrop) enstående fäbodstuga (med ok...

Fäbod (L2007:2788)

Fäbod. Byggnader finns kvar på vallarna.

Fäbod (L1935:9757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2005:5085)

Fäbodlämning, bebyggd, enligt 1798 års karta ca 410x220 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades röjningsrösen, stenmurar,granplanterade åkerytor. Då lok...

Fäbod (L1946:5071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1946:4264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L2000:6586)

Fäbodområde, 400x150 m (N-S), bestående av en tämligen öppengräsvall med några angränsande skogbevuxna gräsvallar med ca 10timrade hus, varav 2 eldhus...

Gammelbodarna, Fäbod (L1936:3011)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fäbod (L1936:3220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.