Fångstgård

Riksantikvarieämbetets definition: Sluten anläggning, dvs. en inhägnad gård, för fångst av vilda djur.
Fångstgård (L1979:3168)

Rävgård, bestående av en stenhägnad, rektangulär, 16x14 m (N-S) och omgiven av stenmur, 1,7 m h och 1 m br. I NV hörnet är en öppning, 1 m br. 3 m S o...

Fångstgård (L1950:3081)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fångstgård (L2007:59)

Varggård, uppgift om. Enligt Zernander ska på en sockenstämma i Alster år 1803 väckts förslag om en varggård. Den ska tydligen ha anlagts 1804. Vid in...

Fångstgård (L2002:4853)

Fångstanläggning, (varggård?) 30x28 m (Ö-V) polygonformad med 9sidor, 8-10 m l, bestående av en jämn platå 21x19 m (Ö-V) och istort i nivå med omgivan...

Fångstgård (L1979:3487)

Hägnad, 35x20 m (Ö-V), begränsad av stenmurar, intill 2,5 m h, samt av stenblock, intill 1,3 m h. Flera jordfasta block ingår. I NV är en 1,5 m br ing...

Fångstgård (L1956:2577)

1) Hägnad, mångkantig, ca 100x90 m (NNV-SSÖ), bestående av enstenmur. Från SÖ hörnet av hägnaden utgår en mur i SSÖ riktningca 50 m l. Muren är tydlig...

Rävalyckan, Fångstgård (L1979:5071)

Fångstgård för räv, 85x60 m (N-S), omgiven av en stenmur, 230 m l, 1-1,3 m h och 1-1,2 m br, kallmurad av 0,4-0,7 m st stenar, samt enstaka stenblock,...

Fångstgård (L1950:3313)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fångstgård (L2013:7730)

På platsen fanns under mitten av 1800-talet Håbo Jakttplats. Jaktskall efter varg bedrevs från NÖ och mot SV där skottplatsen och passkyttarna fanns. ...

Fångstgård (L1980:7051)

Fångstgård för varg, ca 35x20 m (VSV-ÖNÖ) st. Består av 1 sandvall, ca 40 m l, 1,5 m br i toppen och 4 m br vid basen, samt 0,4-1 m h. Vallen är skada...

Fångstgård (L1947:1966)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Varggropen, Fångstgård (L1985:1642)

Fångstgård kallad Varggropen, ca 55x25-45 m (NNÖ-SSV). Ett dike är grävt runt om, 2-3 m br och 1-1,5 m dj. Utanför, förutom i N, är en jordvall, 2-3 m...

Fångstgård (L1952:1012)

Fångstgård, för varg?, ett sk "luderhus", runt, 5 m diam och intill 1,7 m h. "Igloformat", med kallmurade väggar. I toppen ett hål, ca 1,5 m st, delvi...

Fångstgård (L1940:1709)

Varggård, närmast polygonformad, 90x90 m (N-S), avgränsas genom ett dike, 0,5 m br, 0,2 m dj, totalt 280 m l med sidorna 28 m, 44 m, 35 m, 21 m, 51 m,...

Fångstgård (L2019:2002)

Varggård, 60x40 m (NV-SO) stort område som 1840 angavs som "Gammal varggård". Inga synliga lämningar av själva varggården finns idag men i norra kante...

Fångstgård (L1979:3737)

Rävgård, bestående av en stenhägnad, rektangulär, 12x10 m (Ö-V), omgiven av stenmur, 1,4-1,7 m h och 1 m br. Hörnen i Ö är avrundade. I NV hörn är en ...

Fångstgård (L1960:969)

Varggård, enligt uppgift, bestående av ca 1 m br. 0,2-0,5 m h.jordvallar med en sammanlagd längd av ca 500 m. som inhägnar ett150x120 m stort område.

Fångstgård (L2022:8036)

Fångstgrop upptäckt vid avverkningsplanering av SCA Backe. Inlagd som tips i avvatan på besiktning och beskrivning

Fångstgård (L1997:3824)

Varggård, uppgift om.Enl uppgift av Nils Brogren, Släp, skall enligt en 1700-talskarta på lantmäteriet i Halmstad finnas en varggård på angivenplats. ...

Fångstgård (L1985:9118)

Varggård, rund, 37 m diam, bestående av 4 fångstgropar sammanbundna med jordvall. Fångstgroparna är ca 6 m diam och 2-2,5 m dj. Vallen är 2-4 m br och...

Fångstgård (L2022:10171)

Varggård, 30 x 25 m (ÖNÖ-VSV) totalt, utgörs av en grävd grav eller dike, 3 m br, 0,6-1 m dj, vilken omger ett uppkastad rektangulär platå, 15 x 7,5 m...

Fångstgård (L2020:3429)

Fångstgård, ca 150x30-75 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 3 varggropar samt en väl avgränsad svacka emot strandbrink. Svagt N-sluttande moränmark, med en i Ö...

Fångstgård (L1957:164)

1) Varggård, 160x125 m (ÖNÖ-VSV), som utgöres av jordvallar på 3sidor anslutande är 35-110 m l SSÖ-NNV) (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och0,8-1,2 m h. Övertorvad...

Fångstgård (L1951:8281)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Varggården, Fångstgård (L1943:7426)

Varggård, ca 185x90 m st (N-S). Varggården omgives utom i SÖ av en mer eller mindre tydlig vall med innanför liggande grav. Vallen är 3-5 m br samt 0,...

Fångstgård (L1951:8280)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.