Färdväg

Riksantikvarieämbetets definition: Äldre stig, väg eller järnväg.
Färdväg (L1979:1121)

Färdväg, 2235 m l (huvudriktning i en båge från VNV till SÖ) och 3-4 m br. Till större delen svagt U-formad, 0,1-0,3 m dj. Ställvis bildar den en vägb...

Färdväg (L1976:6754)

Vägbank, 55 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0,1-0,4 m h. Öve rtorvad med i ytan talrika 0,1-0,2 m st gråstenar. Kantskoning av 0,4-1,0 m st stenar.

Färdväg (L1978:6486)

Delsträcka av den s.k. Holländarevägen från Grövik till Karlshamn. Vägen anlades på 1640-talet för transport av produkter från Huseby järnbruk. Den dr...

Färdväg (L2014:2438)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1940:7342)

Väg, del av äldre vägsträcka mellan Hyttön och Älvkarleö, ca 980 m l (NÖ-SV), 4-6 m br och intill 0,5 m h. Mestadels körbar.

Färdväg (L1978:569)

Landsväg, äldre sträckning av vägen till Boafall - Alltidhult, 260 m (NV-SÖ) och 4-5 m br. Begränsas av intill 1,3 m h stenmurar.

Färdväg (L1939:5578)

Kyrkstig, 1,3 km l, 0,5 m br. På några sträckor är det tydligt att man röjt till ca 1,4 m bredd, sannolikt för kolryssar och slädar.

Färdväg (L1999:7697)

Körväg ca 275 m l (NNO-SSV) och 2 m br. Svagt försänkt mot omgivande mark. Vägen fortsätter i NNO i en befintlig skogsbilväg. Finns med på laga skifte...

Färdväg (L1954:2787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1980:9011)

Vägbank, ca 125 m l (N-S), 3,5-4 m br och 1-1,5 m h i Ö kanten. Den Ö kanten är stensatt av 0,3-1 m st stenar vissa huggna.

Färdväg (L1940:8974)

Väg, möjligen anlagd som forväg för kolningen, minst 230 m l, 2 m br. Markerad och använd som skoterled idag. Markberett på ömse sidor om vägen.

Färdväg (L2022:1043)

Cykelstig, del av, totalt ca 3km l (NV–SÖ) och ca 2-3 m br och 0,1-0,3 m dj. På sidorna av cykelstigen ligger bortröjd sten.

Färdväg (L1971:1427)

Äldre vägsträckning, 1020 m l (NÖ-SV). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2000. (RAÄ dnr 321-3992-2000).

Färdväg (L1976:4012)

Stensatt väg, en 40 m l (NV-SÖ) och 3-4 m br, bestående längs ka nterna av en enkel rad 0,1-0,5 m st gråstenar.

Färdväg (L1986:7706)

Hålväg, ca 105 m l (ÖNÖ-VSV), 2-2,5 m br och intill 0,5 m dj.

Färdväg (L2008:519)

Färdväg, ca 60 m l (NNÖ-SSV) och 2-3 m br, bestående av en vägbana terrasserad i sluttningen. Dalsidan (Ö sidan) är stensatt.

Färdväg (L2009:5633)

Gravfält, 300x70-230 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 155 fornlämningar. Dessa utgöras av 5 högar, ca 144 runda stensättningar, 1 kvadratisk stensättning,...

Färdväg (L1986:8303)

Hålväg, ca 35 m l, intill 1,5 m br och 0,5 m dj. Går genom öppning i stenmur.

Färdväg (L2009:8541)

Fossil väg, 110 m l (NNÖ-SSV) och intill 2 m br, ställvis med vägbank och ställvis förekommande som hålväg, då 0.6-1.2 m br och 0.4-0.7 m dj.

Färdväg (L1986:5204)

Färdväg, till största delen i form av en uppbyggd vägbank, ca 145 m l, 2 m br och intill 0,2 m h. Ej i bruk.

Färdväg (L1939:3082)

Väg, 1,3 km l, 1,8-2,5 m br. Delvis använd som stig, delvis helt överväxt. Del av vägen från Skämsta i V till Mickelsbo och Markarbo i Ö.

Färdväg (L1959:3606)

Hålväg, 30 m l (NV-SÖ), 2-3,5 m br och 1 m dj. Ej ålderdomlig. Påträffad vid arkeologisk utredning utan KML-beslut år 2013. (Raä dnr: 3.4.2-747-2014)

Färdväg (L1987:9568)

Hålväg, ca 60 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,5-1 m dj. Övergår i en 1 m br skogsstig åt NÖ med möjlig fortsättning in i en granodling.

Färdväg (L2003:2949)

1) Gravfält, 80x45 m (Ö-V), bestående av ca 15 fornlämningar.Dessa utgörs av 15 runda stensättningar. Dessa är 4-9 m (vanl5-7 m ) i diam och 0.2-0.5 m...

Färdväg (L1939:3509)

Forväg, 240 m l (huvudsakligen NV-SO), 2 m br.

Färdväg (L1965:2925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1990:9093)

1) Hålväg, ca 200 m l (NNV-SSÖ), 2-3 m br och 0.5-1.2 m dj.Ställvis är påfört enstaka större stenblock, 1-1.2 m st. Delvisstörd och mycket otydlig p.g...

Färdväg (L1978:4274)

Äldre sträckning av vägen mellan Blåningsmåla-Skillingsmåla, ca 800 m l (NV-SÖ), 3 m br, ställvis omgiven av stenmurar. Används som skogsväg.

Färdväg (L2021:5182)

Fäbodstig, del av, ca 250 m (NNÖ-SSV) och 1,2-2,5 m br. I södra delen hålvägsliknande och 0,4 m dj, i norra delen en vägbank utgrävd i västsluttning. ...

Färdväg (L1974:1707)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2006:1745)

Hålväg, 120 m l (NNV-SSÖ), 1-2 m br och 0.5-4.5 m dj. V-formatbottenplan. Den NNV delen är delvis igenfylld med skräp i form avkonservburkar m.m.Utgör...

Färdväg (L2021:2599)

Förhöjd vägbank 4,4 m bred och av varierande höjd, men upp till 0,8 meter.

Färdväg (L2021:8040)

Vägbank, 70 m lång (ÖNÖ–VSV) och 3 m bred. Fortsätter mot VSV. Omgiven av parallella diken, 1 m breda, 0,2–0,4 m djupa.

Färdväg (L1999:4570)

Färdväg, del av, totalt 1700 m l. Synlig som en väg eller smal gångstig, 1,5-2,5 m br. På dalsidan (V) är mestadels en låg flack vägbank, ställvis doc...

Färdväg (L2009:8035)

Färdväg, ca 300 m l (VNV-ÖSÖ). Vid arkeologisk förundersökning år 2006 påträffades del av en äldre vägsträckning, cirka 130 m l. Vägen har tidigare k...

Färdväg (L2022:1260)

Färdväg, troligen kärrrväg till fäbod, oklar längd. Inmätt del av färdvägen är ca 70 m lång (NNV-SSO), 2-2,5 m bred och har bortröjda stenar i vägkant...

Färdväg (L1976:1139)

1) Stensättning rund, 19 m i diam och 0,1 m h. Övertorvad med en staka synliga stenar. Kantkedja 0,3-1 m h av 0,5-2 m l gråstenar. I NÖ delen av kantk...

Färdväg (L2022:4398)

Hålväg (i västra delen), 1 m bred och som mest 0,5 m djup. I öster ingrävd i sluttningen, 1,5–2 m bred. Sammanfaller inte med någon vägsträckning på ä...

Färdväg (L1986:6132)

Hålväg, ca 40 m l, 2 - 3 m br och 0,2 - 0,6 m dj.

Färdväg (L2013:3197)

Färdväg, vägbank, 90 m l (NÖ-SV), 4 m br och 0,3 m h (åt SÖ).

Färdväg (L1974:4863)

Ädre bro, 8.5 m br, 4.5 m l och 1 - 1.4 m h (NNÖ-SSV i vägenslängdriktning).Bron är Ö delen uppmurad av 0.1 - 0.8 m st stenar och grov murbruk/ cement...

Färdväg (L1945:3010)

Väg, ca 310 m l (N-S) och 2,2-3,2 m br. Bitvis uppbyggd till en vägbank. Den övre Ö kanten är nedschaktad från högre sluttning, 0,2-1 m dj. Mellan Ö k...

Färdväg (L1951:248)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1962:4022)

Hålväg, ca 200 m l. (N-S) 1,5- 2 m br. och 0,1-0,3 m dj.Tydligast i N.

Färdväg (L2003:1617)

Vägbank.

Färdväg (L1964:9152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1963:3758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1986:116)

Fägata? Ca 290 m l (ÖNÖ-VSV), ca 2-3 m br, går mellan 2 murar som är 0,7-1,2 m br och 0,5-0,7 m h. Både enkel- och dubbelmurar. Murarna går i befintli...

Färdväg (L1962:207)

Stensträngarna är 30-170 m l, 1,5-2,5 m br och 0,1-0,7 m h. Delvisövertorvade med i ytan talrika stenar 0,2-0,4 m st. På vissapartier ligger upplagd o...

Färdväg (L1982:2013)

Vägbank, ca 250 m l (VNV-ÖSÖ) och drygt 5 m br. Övertorvad och cirka 0,5 m hög. Vägbanken utgör en rest efter en äldre dragning av väg 52 och sträcker...

Färdväg (L1998:7552)

1) Hålväg, ca 20 m l (VNV-ÖSÖ), 1.5-2 m br och intill 0.5 m br.I hålvägen växer enstaka granar.2 m SSV om nr 1 är:2) Hålväg, ca 20 m l (VNV-ÖSÖ), 1-1....

Färdväg (L1939:5796)

Väg, 80 m l, 3-4 m br, större delen av stäckan som en vägbank, intill 0,5 m h. Vägsträckningen har lagts senare än 1865.

Färdväg (L1987:4824)

Vägbank, ca 150 m l (NÖ-SV) och 5 m br. En stenmur utmed NV kanten är 0,8-1 m br och 1 m h .

Färdväg (L2022:9576)

Stig, inmätt ca 75 m lång (Ö–V), men fortsätter utanför utredningsområdet åt SÖ och V. Kantas i den V delen av 4 uppresta stenar ställda med 3–7 m mel...

Färdväg (L1939:552)

Färdväg, 150 m l (NNV-SSÖ), 2,0-2,5 m br. Troligen del av vägen mellan Sandgropen och Storgubben. I N och S förstörd av skogsbruk.

Färdväg (L2007:7149)

Äldre väg, ca 2 km l och ca 2 m br, ibland synlig som tydlig väg,ibland endast som stig. Vägen ledde upp till sätrarna från NorraVästerrottna. Längs v...

Färdväg (L1948:3009)

Stig, 0,5 m br, 0,05 m dj och ca 400 m l (huvudsakligen NÖ-SV). Sträckningen är längre än den registrerade. Stigen förefaller ingå i ett vägnät mellan...

Färdväg (L1999:5518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1977:4520)

1) Milstolpe, kalksten, 0,55 m h, 0,43 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,19 m tj. Avsmalnande uppåt, spetsig överdel. På den åt SSV vända sida n är inhugget:"1/4 M...

Färdväg (L1994:9527)

Spång, ca 200 m l (NÖ-SV) och 0.5 m br, bestående av tvåparallella rader av stockar, 0.1-0.25 m diam, med planhuggenöversida lagda i spångens riktning...

Färdväg (L2011:4914)

Hålväg ca 40 m l (380ü180cg) 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m dj.Ändring: Dnr 3787/80 ark undersökt och borttagen år 1982./1983-03-30 RH.

Färdväg (L2008:2399)

Hålväg, ca 40 m l (NÖ-SV), 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m dj. Löper i svag bågform. I kanterna enstaka röjningsstenar. (RAÄ dnr 326-4097-2010)

Färdväg (L1991:6355)

Hålväg, ca 40 m l (VNV-ÖSÖ), 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m dj. Övergår i V i sentida körspår.

Färdväg (L1944:3864)

1) Milstolpe, gjutjärn, 0,8 m h, 0,44 m br vid basen (NNV-SSÖ) och 0,05 m tj. Något avsmalnande uppåt med svagt rundad överdel. På den mot Ö vända sid...

Färdväg (L2021:4663)

Hålväg, ca 80 m lång (NO-SV), 2 meter bred och svagt skålformad.

Färdväg (L1984:5363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2004:8377)

Ej återfunnen. Hjulspår.

Färdväg (L1984:628)

1) Hålväg, 20 m l (NNV-SSÖ), beväxt med högt gräs. Undersökt ochborttagen.60 m SSÖ om nr 1 är:2) Hålväg, 50 m l (NV-SÖ), beväxt med lövskog och tätgra...

Färdväg (L2016:366)

Vägbank och vall, del av, 50 m lång och 3 m bred.

Färdväg (L1976:7466)

1) Väg, ca 100 m (NNV-SSÖ), 3 m br och 0,2-0,5 m h, med kantskon ing av 0,3-1 m st stenar. I NNV tycks nr 1:s V kant övergå i 2) S tensträng, ca 150 m...

Färdväg (L1945:9534)

Vägbank, nedterrasserad i slänt, 40 m l (NV-SÖ) och 4 m br.Begränsas i SV av en terrasskant, 0.3-0.8 m h. Övertorvad med iytan spridda stenar, 0.1-0.2...

Färdväg (L2003:2238)

1) Stensättning (?), 4 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0.1-0.3 m h st. Smågropig i ytan. Kan ha mednärliggande uthusbebyggels...

Färdväg (L1939:496)

Väg, röjd genom stenig moränmark, 350 m l, 2 m br, ställvis som vägbank, intilll 0,2 m h. Största delen av den S delen av vägen, förutom de fuktigas...

Färdväg (L1967:2958)

Äldre vägsträckning, ca 325 m l och 2-2.75 m br. Omgiven av övertorvade vallar, 2 m br och 0.2-0.3 m h. Utmed vägen eller S därom skall en kvartsmilsm...

Färdväg (L1943:9712)

Vägrester, 210 m l (Ö 40cg N-V 40cg S) 7-10 m br och 0,1-0,5 m h. I ytan enstaka 0,5-0,8 m st stenar. Pga kabeldragning utfördeUV - mitt en schaktöver...

Färdväg (L1986:1343)

Vägbank, ca 20 m l (NNÖ-SSV) och 3 m br. Lagda block, 0,5-1 m st, utmed V kanten.

Färdväg (L1955:3438)

Färdväg, ca 125 m l (VNV-ÖSÖ), 2,5 m br och intill 0,2 m dj, med plan botten. Längs vägens N sida löper en jordvall, 1-2 m br och 0,2-0,5 m h. Fortsät...

Färdväg (L2002:1749)

Hålväg, 15 m l (NÖ-SV), 1-1.5 m br och intill 0.5 m dj.

Färdväg (L1941:7814)

Stensatt vägbank, 20 m l (NNÖ-SSV) 5-6 m br och intill 0,5 m h.Till större delen övertorvad av 0,3-1,0 m st stenar. Vägen passerar över en liten svack...

Färdväg (L1993:8257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2019:1324)

Färdväg, ca 55 m l (NÖ-SV), ca 2 m br och intill 1,4 m h. Stensatt med 0,3-1,3 m st stenar, främst längs N-kanten.

Färdväg (L1976:4159)

Hålväg, ca 200 m l (NNV-SSÖ). Hålvägen är 1-2 m br och 0,1-0,3 m dj. I S delen är ett avbrott vid passage av sommarstugutomt. Hör säkert samman med nr...

Färdväg (L1998:6774)

Fäbodstig, ca 225 m l (NÖ-SV, NNÖ-SSV) 1-1,5 m br och 0,1-0,4 m dj med U-formad botten. Fäbodstigen har hålvägskaraktär utmed flera sträckor. Fäbodst...

Färdväg (L1986:6410)

Hålväg, ca 60 m l, 2 - 3 m br och intill 1 m dj.

Färdväg (L1960:7988)

Hålväg, ca 60 m l (huvudsakligen ÖNÖ-VSV), 1 - 1,5 m br och 0,5 - 1,3 m dj, ställvis belamrad med ris. Hålvägen avslutas i VSV av en cementerad dammva...

Färdväg (L1976:4011)

Stensatt väg, ca 75 m l (V 10cg N-Ö 10cg S), 0,1-0,2 m h och 3-5 m br, bestående längs kanterna av en enkel rad 0,2-0,5 m st grås tenar.

Färdväg (L1996:5503)

Hålväg, 31 m l (SV-NÖ), 1 m br och 0.1-0.5 m dj. Den VSV delen ärmkt grund.Hålvägen är belägen inom ett område med röjda ytor. De röjdaytorna är mkt s...

Färdväg (L2022:4409)

Hålväg, 45 m lång och som mest 1 m djup.

Färdväg (L2004:1996)

Hålväg, ca 40 m l (NÖ-SV) och 0,5-1 m br och 0,1 m dj.

Färdväg (L1935:9226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2003:9760)

Hög, 9 m diam och 1.4 m h. I ytan några stenar, 0.1-0.2 m st, samttegelskärvor.

Färdväg (L1990:6225)

Komplettering 2019: Körväg, rest av, ca 130 m l (Ö-V). Den stensatta delen av körvägen, ca 100 m, är idag i stort sett helt översandad och övertorvad ...

Färdväg (L1939:2830)

Färdväg till torpet Stora Syltan, 300 m l(NNV-SSÖ-), 2-3 m br

Färdväg (L2009:9859)

Vägsträckning, plats för, ca 600 m l (NÖ-SV) markerad på en karta över Lårstads ägor från år 1771-72, mellan landsvägen och Sjökumla i Ö och Kälvsten ...

Färdväg (L1980:8020)

Äldre väg, ca 170 m l (NNV-SSÖ). I NNV utgörs den av en hålväg, ca 80 m l (NNV-SSÖ), 3 m br i toppen, 2 m br i botten och 0,1-0,6 m dj. Den har en jor...

Färdväg (L1990:1822)

Hålväg, ca 40 m l (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och intill 1 m dj.Övertvärad av stenmur (NV-SÖ). Hålvägen ansluter till ettgravfält, raä nr 10.

Färdväg (L1997:8400)

Hålväg, ca 450 m l, bitvis otydlig (i NSV-NÖ, i S avtagande till NNÖ-SSV), 1-1.5 mbr och 0.25-0.4 m dj. I N en 29 m lsträcka, 1.3 m br och 0.4-1.4 m d...

Färdväg (L1945:2104)

Kavelbro, ca 48 m l (NÖ-SV) och 1,5- 2 m br, bestående av längs- och tvärsgående stockar. Stockarna är rejält nersjunkna i myren, enstaka stockar är s...

Färdväg (L1986:723)

Hålväg, ca 40 m l (NÖ-SV), 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m dj. Skålat bottenplan.

Färdväg (L1939:5564)

Väg, 420 m l, 1,2-1,8 m br, stenröjd, med karaktär av hålväg, 1-1,5 m br, U-formig profil, intill 0,2 m dj.. Ställvis med stensträngsliknande stenrad ...