Färdväg

Riksantikvarieämbetets definition: Äldre stig, väg eller järnväg.
Färdväg (L1945:250)

Träbrolämning, bestående av 4 spångar, 3 m l och 0.2 m tj, samtplankrester. Över brolämningen finns en ny träbro.

Färdväg (L2023:1420)

Färdväg 27 m l och 2-2,5 m br, med försänkt, skålformat bottenplan. Vägen belagd på generalstabskartan från år 1870.

Färdväg (L1967:7459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2015:3981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2021:4940)

Färdväg 85 m l (N-S) och 2 m br med försänkt vägbana, 0,1-0,3 m dj med skålformat bottenplan. Hålvägsliknande profil, men uppenbart sentida.

Färdväg (L1963:5338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1968:2007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2010:4132)

Hålväg- vägbank med namn, Brumannastigen, 60 m l (60-260cg-ÖNÖ-VSV) totalt. Hålvägen är 35 m l (60-260cg) 0,8 m dj och intill 4 mbr. I 60cg övergår hå...

Färdväg (L1986:2176)

Hålväg, ca 75 m l (NV - SÖ), 2 - 2,5 m br och 0,2 - 0,5 m dj. Antydan till ytterligare en hålväg parallellt i NÖ.

Färdväg (L2023:4362)

Färdväg 25 m l (N-S) 1,5-2 m br och 0,2-0,3 m dj med skålat bottenplan.

Färdväg (L1978:1624)

Äldre vägsträckning, 160 m l (N-S) och 2-2,5 m br, stenbroad. Längs en 25 m l sträcka i N är kallmurad vägbank, intill 0,8 m h.

Färdväg (L1941:1287)

Gammal vägsträckning, förande till den S övergången av Gällbäcken. Vägen finns kvar Ö om bäcken. 1980 kunde inga spår av vägbanken ses utom ngt riklig...

Färdväg (L2008:3598)

Del av äldre väg, ca 55 m l (NV-SÖ), som är belägen intill senare anlagd väg, där S sidan ligger under vägen och N sidan markeras av en 0,2-0,6 m h sl...

Kyrkvägen, Färdväg (L1987:5137)

Väg, delvis av hålvägskaraktär, ca 1350 m l (Ö-V), 2-3 m br och 0,2-0,8 m dj. Ö delen av färdvägen är ca 200 kantas av murar på båda sidor. Utmed färd...

Färdväg (L2013:2958)

Vägbank, ca 50 m l (NÖ-SV), 2,1 m br och 0,15-0,2 m h. Vid NÖ änden är 2 grindstolpar, 1,45 m resp 1,6 m h och ca 0,25 m diam. Vägbanken och grindstol...

Färdväg (L1983:9278)

Färdväg, hålväg 50 m l (NV-SÖ), 1,5 m br och 0,1-0,4 m dj . Utmed den NV kanten är ställvis en sten-jordvall 1m br och 0,2-0,3 m h.

Färdväg (L1982:3541)

Vägbank, ca 310 m l NNÖ-SSV), ca 3-4 m br och intill 1 m h.

Färdväg (L1940:5120)

Vägbank, ca 8 m br och 1 m h samt genombruten av nuv landsvägen. Sämre bevarat parti av vägbanken fortsätter S om nuv landsvägen Ö om RAÄ 141:1. (RAÄ ...

Färdväg (L1944:1097)

Skålad väg.

Färdväg (L1999:8290)

Terrasserad färdväg, ca 100 m l (N-S) och 2,5-3,5 m br. Terrasskant 0,5-3,5 m h. Ligger i SV-sluttning ner mot å.

Färdväg (L2021:1061)

Färdväg, 440 m lång (NO–SV) och 3 m bred. Ställvis uppbyggd som vägbank, ställvis ingrävd i moränmark. Ansluter till skogsbilväg vid Skommarhyttans fä...

Färdväg (L1982:3799)

Väg, ca 350 m l (NÖ-SV och VNV-ÖSÖ), 3-4 m br och inrill 0,3 m h. Kantas av diken på var sida, 0,5 m br och intill 0,3 m dj. Den VNV-ÖSÖ delen kantas...

Färdväg (L1945:3010)

Väg, ca 310 m l (N-S) och 2,2-3,2 m br. Bitvis uppbyggd till en vägbank. Den övre Ö kanten är nedschaktad från högre sluttning, 0,2-1 m dj. Mellan Ö k...

Färdväg (L2020:7397)

Uppgift om färdväg på lantmäterikarta från 1824.

Färdväg (L1969:8307)

Hålväg, 30 m l (NÖ-SV), 1.5 m br och 0.4 m dj. Jämnt skåladprofil. Skiljer sig i karaktär från många recentastenhuggarvägar i trakten.

Färdväg (L1960:362)

1) Hålväg, ca 45 m.l. (N-S) 2 m.br. och 0,4 - 0,5 m.dj. Ihålvägens S ände är ett surdrag som måste övertväras. (troligenfinns här en kavelbro). Hålväg...

Färdväg (L1961:2883)

Hålväg ca 40 m l (380-180cg), 3-4 m br och 0,5 m dj. Jämn skåladprofil. I kanterna är några stenar 0,5-1 m st. Belagd med röjningssten i båda ändar.

Färdväg (L1980:7426)

Färdväg, 14 m l (NV-SÖ) och 1-3 m br. Färdvägen faller av mot SÖ, varav 9 m i form av en U-formad meterdjup fördjupning. Resterande del löper på en ca...

Färdväg (L2013:6758)

Vägbank, 20 m l (VNV-ÖSÖ), 3 m br och intill 1 m h. Synlig kantskoning av 0,2-0,6 m st kullerstenar. Ej i trafik.

Färdväg (L2001:232)

Vägbank ca 75 m l (NV-SÖ), 1,5-2.2 m br och intill 0.8 m h.

Färdväg (L1978:1119)

Äldre sträckning av vägen Hovmansbygd-Tulseboda, 380 m l (NV-SÖ), 4 m br och intill 1,3 m h, stenbroad med karaktär av vägbank.

Färdväg (L1963:5885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1960:8894)

Vägbank, ca 40 m l (NÖ-SV), 2 - 4 m br och 0,2 - 0,4 m h. Har tidigare utgjort del av landsvägen mellan Hökerum och Timmele. Vägsträckan är ej i bruk....

Färdväg (L2022:2624)

Färdväg, 150 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br. Plan yta med stenar synliga sporadiskt i kanten. Bitvis som terrass. Leder till och genom tomt L2001:5465 i S.

Färdväg (L1964:1180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1942:3335)

Minnessten, jordfast, gråsten, 2,7 m l, 1 m br och 0,7 m h. På Ssidan inskriften: "OSCAR 18 10/9 33" Rint inskriften går en ram, 0,7x0...

Färdväg (L1982:8351)

Vägbank, ca 25 m l (Ö-V) 5-6 m br och 0,5-0,8 m h. Förekommer i äldre kartmaterial, se kartreferens. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ d...

Färdväg (L1959:7185)

1) Fångstgrop, 7 m diam och 1,5 m dj. Vall kring kanten, tillstor del otydlig, 2 m br och 0,1-0,3 m h. Belamrad med skrot.Beväxt med 3 granar, ett 10-...

Färdväg (L1984:51)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2009:1766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1996:4350)

Gravfält, 110x35 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 7 fornlämningar.Dessa utgörs av 6 runda stensättningar och 1 hålväg.1 rund stensättning är 19 m diam och 0.6...

Färdväg (L1996:3021)

1) Hög (?), 5.5 m diam och 0.4 m h. Grop i mitten, 1.5 m diam och0.2 m dj.Beväxt med enbuskar.Ca 25 m VNV om nr 1 är:2) Hålväg, ca 170 m l (N-S), 3-4 ...

Färdväg (L2019:3915)

Väg, 75 m l, 2,5 m br med 0,3-1 m st röjningssten på ömse sidor.

Färdväg (L1982:8414)

Uppbyggd vägbank, rest av, ca 4 m l (Ö-V) och ca 0,8 h, bestående av 2, mot varandra stående, kallmurade stenmurar. Stenmaterialet utgörs av kantiga t...

Färdväg (L1936:1160)

Vägbank, 20 m l och 0,5-2 m br. På Ö sidan är ett dike, 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m dj. (RAÄ-2017-5113)

Färdväg (L1987:4709)

Hålväg, ca 180 m lång, 1-1,5 m bred, skärning 0,5-0,8 m djup. Framkom vid en förstudie av RAÄ UV Syd, inför ny vägsträckning för väg 22 Linderöd - Vä,...

Färdväg (L1963:2168)

Hålväg, sammanlagt ca 270 m l (VNV-ÖSÖ), 1-1.5 m br och 0.2-0.7 mdj. Ställvis plan bottenyta.

Färdväg (L1969:8788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1964:9933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2019:3274)

Landsväg, del av, totalt ca 15 m l (NNV-SSÖ) och 2 m br. Vägen går samman med Slottsvägen i NNV. Vägen utgörs av två hjulspår, ca 0,5 m breda med ett...

Färdväg (L2010:4186)

Hålväg(?), 2-3 m br och 0,1-0,4 m dj. I NÖ änden finns en parallellt gående hålväg, ca 20 m l. Sannolikt äldre brukningsväg.

Färdväg (L2000:4620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1972:9877)

1) Plats med namn och tradition. Grå sten, närmast kvadratisk, ca2.2x2.2 m och ca 0.4 m tj, vilar på flera mindre stenar iåfårorna.

Färdväg (L2009:2901)

Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund ca 8x8 m. På mitten rest av skorstensmur 2,5 m i diam och 0,2 m h. Hela bebyggelselämningen är kraftigt över...

Färdväg (L1945:3668)

Kavelbro, ca 65 m l (NV-SÖ) och 1,8 m br, bestående av rundvirke på ett djup av 0,1-0,2 m i myren.

Färdväg (L2020:1784)

Färdväg, vägbank, 21 m l (Ö-V) 3 m br, 0,4-0,5 m h. I Ö kantas vägbanken av två större lövträd. Leder i V till vattnet möjlig plats för brygga

Färdväg (L1998:4621)

Hålväg, 18 m l (ÖNÖ-VSV), 2 m br och ca 0,3 m dj. V-formad profil. Påträffad vid utredning 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-766-2014).

Färdväg (L2019:5455)

Hålväg, ca 60 meter lång (ÖNÖ-VNV), 2,5-3 meter bred, svagt upphöjd över omgivande mark. Vägen framträder som en tydlig rand i relation till omgivande...

Färdväg (L2023:2081)

Hålväg, 22 m l (N–S), 2 m br och 0,5–0,7 m dj. Svänger svagt från SV åt NÖ och sedan åt N.

Färdväg (L1985:8913)

Vägbank ca 300 m l (NÖ-SV), 6-7 m bred och ca 1 m hög. I NÖ övertorvad och tagen ur bruk. I SV beväxt med mittsträng av gräs. Delvis borttagen i samb...

Färdväg (L2023:5819)

Hålväg, ca 110 m lång (SV–NÖ), 1,5 m bred, 0,1–0,2 m djup.

Färdväg (L2023:4306)

Hålväg, ca 260 meter lång (NNV-SSO) och ca 2 meter bred, ställvis svagt skålformad. Har en fortsättning mot norr utanför karterat område.

Färdväg (L2019:3556)

Del av Gröne väg (sträckning av Via Regia/Kungsvägen) 470 meter lång. Löper i nordväst till sydöst i 180 meter varpå den vänder till väst-östlig riktn...

Färdväg (L1973:215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1995:3184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1985:9905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1952:1826)

Väg, 50 m l (NÖ-SV, Ö-V), bestående av en uppbyggd vägbank i S 0,4 m h. Vägen går runt en kulle.

Färdväg (L1987:4044)

Hålväg, ca 340 m l (ÖNÖ-VSV), 1-2 m br ohc 0,2-0,7 m dj. Hålvägen korsar ett mindre vattendrag. Belägen i ett röjningsröseområde.

Färdväg (L1961:7050)

Hålväg 310 m l. (90-290 gon) 1-2 m br. och 0,1-0,3 m dj. Hålvägenär ganska otydlig och skadad genom ytlig grustäkt ochvägavbaning. Mellanliggande strä...

Färdväg (L1971:167)

Hålväg, ca 50 m l (N-S), 1.5 - 2 m br och 0.1 - 0.4 m dj. Någotojämn i botten.

Färdväg (L1963:6303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2023:6523)

Färdväg, delvis i bruk, delvis övergiven, ca 440 m lång och ca 3 m bred. Delvis uppbyggd vägbana, delvis över hällmark. Fortsätter utanför undersöknin...

Färdväg (L1999:9658)

Fäbodväg, ca 90 m l och 1,5-2 m br. Utgår vid fäbodlämning/fägata i S och avslutas i N vid öppen fäbodvall med korsande fäbodväg i bruk.

Färdväg (L1999:6896)

Spångning, 15 m l (Ö-V) och 1,5 m br, bestående av längsgående kluvna stockar. Flera stockar synliga varav två hela. Man verkar ha lagt ut stenar i än...

Färdväg (L1962:6206)

1) Stensättning, rest av, ursprungligen kvadratisk nutriangelformad, 4x3 m och 0.3 m h. Den genom grustäkt uppkomnatriangelformade stensättningens S s...

Färdväg (L2006:9187)

Banvall, del av, ca 200 m l (NV-SÖ) och ca 12 m br vid basen, ca 5 m br vid krönet och intill 2 m h. Där banvallen genomkorsas av vattendrag är rasera...

Färdväg (L1945:6044)

Landsväg, del av, bestående av en 85 m l (NV-SÖ) och 5 m br kvarande asfalterad vägsträcka av landsväg som dämdes över vid kraftverksbygge på 1970-tal...

Färdväg (L1966:4735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2002:3551)

Ej återfunnen, marken körskadad.

Färdväg (L1980:8754)

Hålväg, 170 m l (Ö-V) 1-2 m br och intill 1 m dj.

Färdväg (L1959:3869)

Vägbank, 90 m l (NÖ-SV), ca 6 m br och vanligen 0,5 m h. Delvis nerskuren, ca 0,3-1,2 m dj. Gamla landsvägen. (RAÄ dnr 3.4.2-134-2017)

Färdväg (L1956:8753)

Hålväg, ca 25 m lång (V-Ö), 3 m bred och intill 1,5 m djup. Hålvägen övergår i V delen i åker och i Ö delen i en gammal brukningsväg. - -

Färdväg (L1974:41)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2010:5926)

1) Hällkista i stensättning. Stensättningen är 12 m i diam och 0,2-0,3 m h. lätt övermossad fyllning av 0,3-0,6 m st stenar. Hällkistan 4x2 m (390cg-1...

Färdväg (L1981:9200)

Hålväg, 80 m l (NÖ-SV), 1.5-2 m br och 0.1-0.3 m dj. Anknytertill gammal brukningsväg i NÖ och till den nya landsvägen pååsen. Mot NÖ anknyter den til...

Färdväg (L1984:254)

Hålväg, ca 100 m l (VNV-ÖSÖ), 1-4 m br och 0,1-1 m dj. Tydlig. Försvinner mot N.

Färdväg (L2020:11795)

Hålväg, 65 m lång, 1-2 m bred och 0.5 m djup. Vägen utgör fortsättningen på dagens, delvis djupt nederoderade, vandringsstråk norrut från bebyggelsen ...

Färdväg (L1986:3264)

Väg, hålvägsliknande, 2,5 m br och 0,5 m dj. Leder mot torplämning.

Färdväg (L1935:156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2021:1838)

Färdväg, 45 m l (NV – SO) och 2,5 m br, Uppbyggd av sten i SV kanten, 0,3 – 0,4 m h. Ställvis inskuren i NÖ kanten, intill 0,3 m dj. Sentida dumphög p...

Färdväg (L1966:5413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2016:962)

1)Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i N).2) Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m motSÖ. Ca 10 m V om nr 1 är...

Färdväg (L2021:2982)

Hålväg, 18 meter lång (Ö-V), 3,5 meter bred och 0,3-0,5 meter djup.

Färdväg (L1951:676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1964:6605)

Hålväg, delundersökt, 80 m l (i svag bågform VNV-ÖSÖ). 1-1,5 m br och 0,3-0,6 m dj. I kanterna är ställvis upplagda stenar, 0,2-1 m st.

Färdväg (L1982:2560)

Asfalterad väg, ca 250 m l (NNV-SSÖ) numera i princip övergiven, belägen i skogsmark. Tidigare sträckning av väg 53 fram till ca år 1960. (RAÄ dnr 321...

Färdväg (L1979:745)

Hålväg, ca 20 m l (Ö-V), 1,5 m br och 0,1-0,2 m dj. Ansluter i Ö till gammal markväg och i V till en gammal väg/stig som mot V leder ned till ett f.d....

Färdväg (L1950:1604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1936:137)

Cykelstig, 795 m l 1,5-2 m br och 0,2-0,3 m h med diken på ömse sidor av stigen. Belägen i rengärda i Ö. (RAÄ dnr 3.4.2-579-2015).

Färdväg (L1973:5405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.