Färdväg

Riksantikvarieämbetets definition: Äldre stig, väg eller järnväg.
Färdväg (L1991:5968)

Väg, ca 900 m l (huvudriktning NÖ-SV), 3 m br, delvis på uppbyggdvägbank och 0,2-0,5 m h, i Ö delen omgärdad av stenmurar, 1 m h och 0,8 m br. Vägen k...

Färdväg (L1976:3427)

Stensatt väg, 24 m l (Ö 40cg N-V 40cg S). Vägen är 3,5 m br och 0,2 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st gråstenar.

Färdväg (L1980:6747)

Vägbank, 160 m l (NÖ-SV-SÖ), 5-6 m br och 0,1-1 m h. Centralt, intill vägkanten, är en en skifferskiva, 1,1 m l och 0,25 m br, med texten: "Här gick s...

Färdväg (L2009:2166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1969:641)

1) Stenbrott, ca 150x90 m (NNÖ-SSV), enlig markering påoriginal-fotokarta. Beskrivning saknas.Ca 110 m SV om nr 1 är2) Stenlagd väg, ca 60 cm l (NNÖ-S...

Färdväg (L1934:764)

Vägbank, 100 m l (NV-SÖ), 3-3,2 m br och 0,1 m h. Stenröjd. Kantas av grunda diken, 0,5 m br och 0,2 m dj. Vägbanken ansluter i NV till befintlig land...

Färdväg (L1977:3792)

Vägbank, ca 50 m l (VSV-ÖNÖ) 3 m br och 0,3-0,4 m h. Vägen är ka ntsatt med 0,4-0,7 m st gråstenar och har en fyllning jord och 0, 1-0,3 m st gråstena...

Färdväg (L1970:860)

Vägbank, 325 m l (NV-SÖ-Ö), 4 m br och 0,3-0,5 m h. I vägbankens Ö del på dess N sida är en kluven sten, 0,25 m h, 0,4 m br, 0, 2 m tj. med flat sida...

Färdväg (L2007:6045)

Hålväg, med sammanlagd längd av 110 m. Med början i Ö kan vägenföljas 45 m (Ö-V). Vägen är 3 m br som bredast oc ner till 0.6 mdj. U-formad. Vägen är ...

Färdväg (L2009:2852)

Hålväg, ca 410 m (huvudriktningen 10cg-210cg och 310cg-110cg) 1,5-2,5 m br och 0,5-1 m dj.

Färdväg (L2020:6524)

Hålväg, ca 30 m l (ONO-VSV), intill 0,9 m br nedtill och 3,2 m upptill samt 1,7 m dj. Fortsätter därefter som en bred stig med böj åt NV neråt älven.

Färdväg (L2015:5000)

Runsten, gråsten, 2,10+0,20 m vid basen och 2 m hög. Runhöjd ca 7cm. T U: U 100.

Färdväg (L2021:5672)

Stig, ca 1,2 km l (N- S) och 2 m br. Leder från sjöstranden upp till visten och den gamla skolkåtan och modern renvaktarstuga. Ställvis syns spår av f...

Färdväg (L1963:9942)

1) Hålväg, 55 m l (NV-SÖ), 1-1,5 m br och 0,3-0,4 m dj. Avslutasi NV mot stenmur och skogsväg.Ca 25 m SÖ om 1 är: 2) Hålväg, 90 m l

Färdväg (L2019:4262)

Väg, ca 550 meter lång, 2 meter bred. Till del överväxt i kanterna.

Färdväg (L1945:3216)

Spång, ca 100 m l (NNÖ-SSV), intill 0,2 m h och 0,3-0,5 m br bestående av 1-2 stockar lagda parallellt. Delvis helt övertorvad.

Färdväg (L1934:1114)

Färdväg, sentida, ca 120 m l (Ö-V), ca 0,3-1 m br och 0,1-0,2 m dj, byggd på skrå i brant sluttning mot S. Begränsas i S av uppbyggd terrass, ca 0,5 m...

Färdväg (L1945:1892)

Flottarstig(?), del av, 13 m l (NNÖ-SSV), 1-1,3 m br och 1-1,5 m h, kallmurad av vanligen 0,2-0,4 m st stenar. Påträffad vid specialinventering år 200...

Färdväg (L2023:5820)

Hålväg, >80 m lång (NV–SÖ), 1–2 m bred och intill 0,5 m djup. Ändar i SÖ i nyanlagd arbetsväg, fotsätter utanför utredningsområdet mot NV (se terrängs...

Färdväg (L2012:4422)

Gravfält, 190x30-100 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgöres av 28 runda stensättningar och 2 (i det närmaste) kvadratiska stensät...

Färdväg (L1941:1016)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Fyllning övertorvad. Provstick gav sandjord. Bevuxen med tre enbuskar. 30 m SÖ om nr1 är: 2) Hög, 11 m di...

Färdväg (L2010:8773)

1) Stensättning, rund 21 m i diam och 0,4 m h (ställvis skenbarthögre). Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,3-0,6 m st. Delvis synlig kantkedja 0,...

Färdväg (L1942:8634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2015:6430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1945:3557)

Kavelbro, ca 80 m l (NÖ-SV) och 1,8 m br, bestående av rundvirke på ett djup av 0,1-0,2 m i myren.

Färdväg (L1982:2646)

Färdväg, ca 110 m l (N-S-SSV), bestående av en ca 5 m br vägbank omgärdad av diken. Vägen kan identifieras på häradskartan (okänt år) samt den äldre e...

Färdväg (L1951:6704)

1) Hålväg, 100 m l (N-S), 0.8-2 m br och 0.1-0.2 m dj. Ansluter iN till brukningsväg,där den kantas av allé, i S till åkerimpediment intill landsväg. ...

Färdväg (L2020:10371)

Fägata, i form av en hålväg, 60 m l (Ö-V), 1,5-2,5 och ca 1,5 m dj. Bredden varian från 1,5- 2,5 m. Består av U-formad fördjupning i moränbacke.

Färdväg (L1962:2256)

1) Hålväg ca 20 m l (N-S) 1-2 m br och intill 0,5 m dj. Jämntskålad profil. Parallellt med och 5 m V om nr 1 är: 2) Hålväg ca20 m l (N-S) 1-2 m br och...

Färdväg (L2020:6617)

Fägata, ca 55 m l (N–S), 4–5 m br, och 0,1 m h. Fägatan kantas av både helt bevarade murar och murrester 0,5-1 m br och 0,2-1 m h av 0,2-0,5 m st sten...

Färdväg (L2001:5493)

Kvelbro, ca 265 m l (huvudsakligen NÖ-SV). Har på en 175 m långsträcka från den SV änden varit belagd med tvärlagda stockar ochpå de återstående 90 m ...

Färdväg (L2009:7427)

Vägsträckningar, plats för, markerade på Lundbys och Vistads kartor från år 1765. En sträckning löper mellan byarna Vistad och Lundby, ca 650 m l. Ida...

Färdväg (L2010:5296)

Hålväg, 85 m l (N 40cg V-S 40cg Ö), intill 6 m br och 0,8 m dj.Kraftigt utbildad i den brantare sluttningen i NV delen, övergåri SÖ till en liten svag...

Färdväg (L2001:478)

Hålväg, ca 25 m l (Ö-V). Uppgifter om br och dj saknas. Påträffad 2002 vid nyinventering och detaljkartering av området runt RAÄ-nr Kärrbo 43:1. (Dnr ...

Färdväg (L1981:781)

1) Gränsröse med rest sten. Den resta stenen 0.7 m h, fyrsidigttvärsnitt 0.4x0.3 m vid basen. Den resta stenen omges av enövermossad stenpackning, när...

Färdväg (L2023:921)

Hålväg, knappt 60 m lång, ca 1 m bred och som mest 0,3 m djup. I västra delen finns möjligen, svagt utbildad, ett kort, parallellt stråk strax intill....

Färdväg (L1971:7618)

Färdväg, delvis hålvägsliknande med två förgreningar 290 respektive 220 m l (Ö-V). De delar som är hålvägsliknande är 1-3 m br och 0,5-1,3 m dj. Enlig...

Färdväg (L1977:498)

1) Grav- och boplatsområde, 140x20-60 m (NNV-SSÖ) bestående av: Husgrund, 23x14 m (Ö 40cg N-V 40cg S). Vallarna är 1,5-3 m br och intill 0,4 m h, ö...

Färdväg (L1948:1589)

Övergiven vägsträckning, 30 m l (Ö-V) och 2,5 - 3 m br. Vägsträckningens västra del ansluter till nuvarande väg och är kantad av 0,4 - 0,6 m st stenar...

Färdväg (L1975:4270)

Färdväg, 600 m l (NÖ-SV) och 3-5 m br. Endast synlig i form av öppning i vegetation.

Färdväg (L1973:340)

Hålväg, ca 100 m l (NÖ-SV), 1,5-2 m br och 0,2-0,4 m dj. Jämt skålad form.

Färdväg (L1998:2217)

Fäbodstig?, ca 80m l ((NNÖ-SSV). Ansluter till fäbodstig i NNÖ.

Färdväg (L1940:5912)

Hålväg, 190 m l (i en båge från NÖ till V) , 1-2 m br och intill 0,5 m dj. Delvis är färdvägen en vägbank, ca 2 m br. Bitvis otydlig. I förlängninge...

Färdväg (L1975:7125)

Hålväg, ca 380 m l (N-S, NNV-SSÖ), 1-2 m br och intill 0,3 m dj.

Färdväg (L2017:8854)

a) Hålväg?, ca 40 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och 0,1-0,25 m dj. Ca 100m S 35cg V om a är b) Väg, ca 60 m l (N-S), 2-3 br och 0,1 mdj.Delvis otydlig och spå...

Färdväg (L2021:3142)

Äldre väg ca 120 m lång (NV-SÖ) och 2-3 m bred. Kantas av diken.

Färdväg (L1998:2092)

Färdväg, ca 115 m l (N-S) och 2-3 m br och intill 0,5 m dj. Färdvägen är bredast i S delen och något terrasserad, 0,2 m h, i N delen av vägsträckning...

Färdväg (L1942:9626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1982:7571)

Vägbank, ca 185 m l (VNV-ÖSÖ), ca 6 m br och intill 2 m h. Vid milstolpe är den otydlig. Del av gamla landsvägen. Påträffades vid arkeologisk utrednin...

Färdväg (L1976:9735)

Stensatt väg (?), 100 m l (N-S) 1-3 m br och 0,2 m h, bestående av i regel två parallella rader med 0,1-0,4 m l och 0,1-0,2 m h s tenar. Tydligast i d...

Färdväg (L2023:5871)

Väg, av hålvägskaraktär, 280 m l (N-S), 1-1,5 m br, 0,1-0,5 m dj ställvis med röjsten efter kanterna, synlig på Laga skifteskarta Sand från 1848 samt ...

Färdväg (L2002:4178)

1) Hålväg, ca 100 m l (NÖ-SV-SSV-V), intill 4 m br och intill 1 mdj. 8 m SSÖ om SV änden av nr 1 är SV änden av: 2) Hålväg, ca 80m l (Ö-V-SV-VSV), int...

Färdväg (L1986:6351)

Hålväg, ca 130 m l (N-S), 2-3 m br och intill 0,5 m dj.Till största delen sammanhängande.

Färdväg (L1971:9987)

Vägbank (Ö-V), ca 135 m l, 3,5-4 m br, 0,75-1,3 m h, av jord och sten. Brorester i form av träplank ligger i bäcken. Vägen markerad på lantmäterikarto...

Färdväg (L1978:6859)

Hålväg, ca 90 m l (huvudsakligen Ö-V), 4 - 6 m br och intill 0,4 m dj. Begränsas i N av en stenmur, 0,7 m br och 0,7 m h, av kallmurade stenar. I S ut...

Färdväg (L1941:2799)

1) fyndplats för spänne, 2) fyndplats för pincett. Det gamla mejeriet har rivits och upplysningen angående dess exakta placeringhar ej stått att få. P...

Färdväg (L2020:3209)

Hålväg, cirka 30 m lång, som mest 0.5 m djup (på mitten) och cirka 2 m bred. Belägen i övergången mellan betesmark och nyligen avverkad mark (granskog...

Färdväg (L2009:2347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2020:1095)

Äldre väg, svagt bågformig, minst 60 m l (huvudsakligen N-S), 3-5 m br. Längs Ö kanten finns 0,3-1 m st stenblock. Vägen fortsätter mot N.

Färdväg (L2020:6600)

Väg till åker, 220 m l, 1-1,4 m br, stenröjd genom moränmark, delvis med hålvägskaraktär, intill 0,3 m dj.

Färdväg (L1981:4470)

Hålväg, ca 40 m l (N-S), 1.5-2.5 m br och intill 0.3-0.4 m dj.Hålvägen skär i S delen en Ö-V-gående delvis utfallen stenmuroch ägogräns. Centralt är h...

Färdväg (L1982:7717)

Vägbank, ca 100 m l (N-S), 2 m br och intill 2 m h bank i Ö. Påträffades vid arkeologisk utredning 2014 (RAÄ dnr 3.4.2-2160-2015).

Färdväg (L1978:7911)

Väg, ca 310 m l (N-S), 3 m br , delvis i form av en vägbank intill 0,5 m h.

Färdväg (L1991:5902)

1) Väg, ca 280 m l (Ö-V och N-S), 3,5 m br och 0,5-1,5 m h, med körbana av grus.I anslutning till nr 1 och 115 m S om dess N begränsning är2) Ridväg, ...

Färdväg (L2017:7815)

1) Runristning, i fast brant stupande berghäll, inom en yta 4x2 m(NNÖ-SSV). Bestående av 2 runslingor. Ristningen vetter mot VNV.Runhöjd 6-10 m. Skylt...

Färdväg (L1972:3631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1964:8956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1990:7740)

1) Hålväg, 145 m l (N-S), 0.3-1.3 m br och 0.1-0.5 m dj.Övergår i N i grävt dike. I S är 1 mindre hålväg?, 20 m l,0.5-1.5 m br och 0.2-0.7 m dj.Ställv...

Färdväg (L1981:7716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1979:2814)

Vägbank, 35 m l, 3 m br och uppbyggd intill 0,5 m på S sidan. Äldre sträcka av nuvarande vägen. Framkom vid en arkeologisk utredning 2018. (RAÄ-2018-3...

Färdväg (L1986:517)

Färdväg, hålväg? Ca 45 m l (NV-SÖ), 1,5-2 m br och 0,3-0,5 m dj.

Färdväg (L2012:1536)

Vakant.

Färdväg (L1945:332)

Kavelbro, 100 m l (NÖ-SV), 0.2-0.5 m br, bestående av 1-1.5 m loch 0.2-0.3 m tj kavlar. Bron är av rundat virke. I NÖ befinnersig kavelbron under moss...

Färdväg (L2020:4677)

Vägbank, 50 m l (NV–SÖ) och 3-4 m br. Övertorvad. Vanligtvis med synlig kantskoning, intill 0,4 m h, av 0,2–0,8 m l stenar. Vägbanken är. Ej i trafik.

Färdväg (L2011:59)

Väglämning, sammanlagt ca 275 m (NV-SÖ samt VNV-ÖSÖ). Enligt uppgiftslämnare den medeltida vägen, den som fanns före drottning Kristinas väg, som löpe...

Färdväg (L1936:8336)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1997:9313)

Spång, bestående av en flat häll 4.2 m l, 0.7 m br och 0.3 m tj.Spången vilar på fundament av ovanpå varanda lagda hällar 0.7x1m st. Spången ansluter ...

Färdväg (L2013:9550)

Vägbank, ca 142 m l (NNV-SSÖ), 3 m br och upp till 0,3 m h. Vägbankens centrala del löper över ett bergskrön och utgörs i denna del av en enkel röjd m...

Färdväg (L2023:6498)

Färdväg. Ca 100 m lång och ca 3-5 m bred. Östra kanten är stensatt med en stensträngsliknande anläggning dock sentida. Partiellt hålvägsliknande. I sö...

Färdväg (L1985:2558)

Revideringen 2005: Väg, ca 280 m l (NNÖ-SSV), 3 m br och intill 0,3 m h. Ställvis tätt packade stenar synliga. Fynd av gångjärn och lås i den S delen...

Färdväg (L2022:5257)

Fäbodväg, bestående av två delsträckor av en väg till Svedjefäbodarna. Den norra delen är 450 m l (ÖNÖ-VSV ), delvis ingrävd på skrå i sluttning. Den ...

Färdväg (L1945:819)

Kavelbro, (spång), ca 47 m l, belägen längs vägen mellan Ängersjöby och Öjingsvallen.

Färdväg (L2023:2096)

Färdväg. 160 m l (NNÖ–SSV) och 3 m bred. Igenvuxen med gräs och sly. I norra delen finns en mindre bro anlagd över ett mindre vattendrag konstruerad m...

Färdväg (L1939:2497)

Hålväg(?), 60 m l (NO-SV), 3-7 m br, intill 1 m dj, löper omedelbart N om husgrunden med spisröse på torplämningen.

Färdväg (L1942:8080)

1) Älvkvarnsförekomst i häll, bestående av 1 älvkvarn, 6 cm diamoch 1,5 cm dj. Ljusgrå bergart. I övrigt ett par oregelbundna vittrade gropar, 3 cm di...

Färdväg (L1982:8133)

Vägbank, ca 460 m l (N-S), 4-5 m br och ca 0,3-1,0 m h, i allmänhet högst mot Ö. Vägbanken består av både jord och sten, är övertorvad och övermossad....

Färdväg (L2002:4153)

Hålväg, ca 100 m l (N-S-SSÖ), intill 5 m br och intill 1.5 m dj,bredast och djupast i N och mellersta delen, dock ej i ändarna.Övergår i S i stig, vil...

Färdväg (L1945:3353)

Fäbodväg, del av, ca 870 m l (huvudriktning ÖNÖ-VSV), 0,3-2 m br och intill 0,4 m dj, vanligen intill 0,2 m dj, på ett par ställen hålvägsform, smalas...

Färdväg (L1981:420)

Vägbank, totalt 490 m. Vägbanken återfinns omväxlande på ömsesidor av riksvägen och är övergiven i sin ursprungligatrafikuppgift. Bedöms utifrån den e...

Färdväg (L2004:8124)

Hålväg, 40 m l (NÖ-SV), 1-1.5 m br och intill 0.2 m dj. NärmastU-formad profil. Diffus och ger intryck av sentida stig. Oklarsom fornlämning. Utmed st...

Färdväg (L1963:730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1939:1261)

Väg, 530 m l, 2 m br. Förekommer på Häradskartan 1901

Färdväg (L1978:3797)

Vägbank, ca 35 m l (NV-SÖ), 3,5-4 m br och intill 2 m h, kallmur. En mindre bergklack ingår. I banken är en 2 m br öppning för bäckfåran.

Färdväg (L1978:6959)

Vägbank, ca 180 m l (ÖNÖ-VSV), 4 - 6 m br och intill 0,3 m h, ställvis hålvägsliknande. Omgärdas huvudsakligen av stenmurar, 1 m br och 0,4 - 0,8 m h,...

Färdväg (L2014:9270)

Hålväg, eventuell, 320 m l (NNV-SSÖ), 1-3 m br och 0,3-0,5 m dj. I N delar den sig 30 m från NNV änden där en åker tar vid. En gren är 30 m (VNV-ÖSÖ) ...

Färdväg (L1999:773)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1948:9756)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2024:327)

Färdväg, ca 500 m lång (VVS-ÖÖN riktning), ca 5 m bredd och 0,8 m hög. Vägbanken syns tydligt också på terrangskuggningskartan, och historiska kartor ...

Kyrkstigen, Färdväg (L1998:8103)

Hålväg, ca 170 m l (NV-SÖ), 1-1.5 m br och intill 0.8 m dj.Delvis belamrad med granris. Avslutas i NV vid stenmur ochimpediment med odlingssten, har d...

Färdväg (L1986:3541)

Väg, 360 m l och 3 m br. Ställvis något hålvägsliknande, men i allmänhet synlig som en flack avsats med låg terrasskant.