Färdväg

Riksantikvarieämbetets definition: Äldre stig, väg eller järnväg.
Färdväg (L1948:5132)

Färdväg, gammal landsväg, 4-5 m br, ställvis urgrävd ned i högre omgivande mark, ställvis uppbyggd och terrasserad. Det fanns väg här redan 1650 (Geom...

Färdväg (L1998:2838)

Fäbodväg, ca 1000 m l (VNV-ÖSÖ) och 2,5-4 m br. I det mellersta partiet är i en brant Ö-sluttning en hålartad stig omgiven av spår efter fyrhjulingar....

Färdväg (L1998:7063)

Färdväg i form av framrensad flackt vägparti i stenfält. Färdvägen är 12 m l (N-S) 0,7-1,5 m br och 0,1-0,3 m dj. Avslutas i N vid sentida båtlänni...

Färdväg (L1982:2579)

Vägbank, ca 185 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br och intill 0,4 m h. Den SÖ kanten ställvis stenskodd av 0,2-0,3 m st stenar. Ställvis ett dike intill NV kanten,...

Färdväg (L1985:3337)

1-2) Vägbankar, sammanlagd l minst 600 m, 5-6 m br och intill 0.6m h, sammanhållna genom tre förgreningar. Delar av stäckan medvägbankar är forfarande...

Färdväg (L1977:2559)

Stensatt väg(?) va 170 m (N 20cg Ö-S 20cg V), 3-4 m br och 0,2-0 ,3 m h. Övertorvad med i ytan ställvis talrika 0,1-0,4 m st gråst enar.

Färdväg (L1985:9208)

Hålväg, ca 107 m l (N-S), 2-4 m br och intill 0,5 m dj. Oftast rundad botten men i S del planare. Tonar ut i N mot dikesren.

Färdväg (L1998:6273)

Färdväg med hålvägskaraktär, utmed en ca 10 m l sträcka (NV-SÖ), 0,5-1 m br och intill 0,4 m dj. Stigen är troligen densamma som är med på storskift...

Färdväg (L1988:9710)

1) Fossil åkermark, ca 1120x130-630 m st (NV-SÖ) bestående av ca90 odlingsytor. Ytorna utgöres av både terasser och sten- ochvallomgivna ytor samt par...

Färdväg (L2004:8246)

Ej återfunnen. Hjulspår.

Färdväg (L1934:954)

Cykelstig, 3800 m l (huvudriktning N-S), 2-4 m br och ställvis 0,2-0,5 m h, och ställvis 0,3-0,6 m dj. Längs ena eller bägge sidorna ställvis med grop...

Färdväg (L1961:9064)

Hålväg, ca 60 m l (30-230cg) 1-2,5 m br och 0,2-0,4 m dj. Delvisjämnt skålad profil, men även bitvis ojämn. 2-3 m härom ärmöjligen ytterligare en hål...

Färdväg (L1961:7019)

Hålväg ? anlagd i ravin, ca 210 m. Ö-V. Vägbanans bredd 1,75 m.Ravinens mått på dess bredaste och djupaste ställe, ca 20 m br.och ca 6 m dj. Efter 210...

Färdväg (L2005:1174)

1) Hålväg, 125 m (ÖNÖ-VSV), ca 2 m br och intill 0,4 m dj. Den ärfullständigt igenlagd med slypinnar och därför nästan omöjlig attbesiktiga. Avbryts i...

Färdväg (L1976:1283)

Vägbank, ca 150 m l (N-S), 5-8 m br och intill 0,3-0,4 m h. På v ar sida om vägbanken 0,2-0,5 m l stenar. I N är anslutningen otyd lig pga odlingssten...

Färdväg (L1990:9080)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Färdväg (L2020:1023)

Väg, 370 m l (huvudsakligen N-S), 2-3 m br (vägbanan är c 2 m br), intill 0,4 m h. I N delen blockerad av flera stora vindfällen (sedan 2018), Från pl...

Färdväg (L2006:1703)

Hålväg, 55 m l (Ö-V), 2 m br och 0.5 m dj. U-formad.

Färdväg (L1944:1667)

Äldre vägsträckning. Landsvägen från Arnebo till Sala hadetidigare denna sträckning och gick då i en båge runt och söderom den sk knogbacken. Ö halvan...

Färdväg (L1963:2551)

Hålväg, platsen för, enligt tidigare anteckning, 70 m l, 3-4 m broch 0,3-0,5 m dj. Vid besiktning 1984 var marken helt avbanad förgrustäkt.

Färdväg (L1962:9318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1961:9846)

1) Hålväg, "fägata", ca 300 m l (90-290cg). Belamrad med ris ochställvis en stor mänbgd odlingssten. Där fägatan ärbesiktningsbar är den 2-4 m br och ...

Färdväg (L1962:6217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2013:7285)

Vägbank, 81 m l (Ö-V), 1,5 m br och 0,2-0,3 m dj med flat botten och skarpa kanter. Överlagras av samling av 0,4-1,0 m st stenblock i V delen. Anslutn...

Färdväg (L1961:306)

Fornborg, belägen på ett mot S sluttande berg, som har mycket branta slutt-ningar mot ån i Ö och NÖ och mindre branta mot landsvägen i V ochNV. I Skan...

Färdväg (L1971:4410)

Färdväg, ca 210 m l (N-S), 0,5-2,5 m br. N delen intill 0,4-1 m dj, Sdelen 0,1-0,3 m h. Korsar järnvägen vilken kantas av murar på båda sidor. Där väg...

Färdväg (L1977:2530)

Vägbank, ca 215 m l (ÖNÖ-VSV) 3-3,5 m br, 0,1 m h. Delvis stenlagd av 0,1-0,15 m st stenar. Ansluter i S till rester av äldre gårdsbebyggelse.

Färdväg (L1976:3767)

1) Rest sten, granit, kullfallen, 1,55 m h, 0,8 m br och intill 0,3 m tj. Ligger i S kanten av gammal vägbank. Närmast slät övers ida, huggen kant. Nå...

Färdväg (L2018:721)

Färdväg, 30 m l (ONO-VSV) och 3 m br. Stensatt i O kant med upp till 1,3 m st stenar.

Färdväg (L1945:538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1946:6957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1998:2635)

Färdväg, uppgift om, ca 40 m l (NNÖ-SSV). Vid studier av terrrängmodell framtagen av laserdata framträder en trolig färdväg utmed markerad sträcka.

Färdväg (L1990:3584)

1) Hålväg, ca 30 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0.5-1 m dj. Beväxt medbok.5 m SÖ om nr 1 är:2) Hålväg, ca 20 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0.5 m dj. Förgrening åt ...

Färdväg (L1959:4713)

Hålväg, ca 80 m l (NNV-SSÖ) och 0,2-0,4 m dj med sluttande sidor. RAÄ-2018-2022

Färdväg (L2021:6514)

Vägbank, ca 90 m lång (Ö-V) inom kraftledningsgata (NÖ-SV), ca 2 m br och intill 1 m h. Delvis stensatt yta. I N kanten är vägbanken kallmurad av delv...

Färdväg (L2001:8133)

1) Ristning + fäbodväg uppgift om. Ristningen är 0.75 m st på ettjordfast block 1 m diam och 0.1-0.2 m h. Ristningen utgörs avinitialer och årtal, var...

Färdväg (L1989:9902)

1) Hålväg, ca 70 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 0.2-0.6 m dj.Omedelbart NV om N änden på nr 1 är:2) Domarring, rest av?, ca 10 m diam, bestående av 4 block...

Färdväg (L2000:7427)

Järnvägsbank, omkring 11.000 m l, 2-3 m br och intill 2 m h. Järnvägssträckningmellan Linghed och Vintjärns gruvor. Är till större delen övergiven, m...

Färdväg (L1964:7014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2013:3222)

Färdväg, övrig, vägbank, 75 m l (i en båge från NNÖ till S), 2-3 m br och intill 1 m h. Begränsad av dike i VSV.

Färdväg (L1983:5309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1952:6860)

Färdväg, gammal landsväg, ca 220 m l (N-S, Ö-V), bestående mestadels av en uppbyggd vägbank, intill 5 m br och 0,1-1 m h. Används endast som skogsmaki...

Färdväg (L1973:4675)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1978:3823)

Del av Skillinge gamla byväg, ca 400 m l (NNV-SSÖ). Den markerade sträckningen har karaktär av fägata, 3-4 m br, begränsad av stenmurer, 0,7-0,9 m h. ...

Färdväg (L1982:8533)

Brukningsväg, ca 50 m l (N-S) och 2 m br. (Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)

Färdväg (L2016:6119)

Hålväg, ca 80 m lång (NÖ-SV), som mest 2-2,5 m bred och 0,2 m djup. Undersökt och borttagen. Påträffad vid arkeologisk förundersökning år 1997 med anl...

Färdväg (L1963:5338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2017:7288)

Impediment mellan två åkrar utefter bygräns, ca 50x10 m, nu heltigenväxt. Enligt uppgift gammal väg, i så fall troligen endastbrukningsväg.

Färdväg (L1941:9792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1965:493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1965:4074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L2019:3709)

Fäbodstig, ca 2060 m l (ÖNÖ-VSV, V-S) 0,3-1,5 m br och intill 0,3 m dj (generellt 0,1-0,2 m dj). Hålvägsliknande partier förekommer som är intill 0,3...

Färdväg (L1975:7549)

Hålväg, 230 m l (N-S), 0,5-1,5 m br och 0,1-0,3 m dj. I N brukas den som gång/ridstig och är mycket igenväxt.

Färdväg (L1964:4424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1985:4839)

1) Hålväg, 50 m l (NÖ-SV), 1-1.5 m br och intill 0.4 m dj.Parallellt med och på båda sidor om den NÖ delen, 5-10 m ifråndenna, är antydan till ytterli...

Gamla Stockholmsvägen, Färdväg (L2017:3139)

Gammal väg, vid på flygfotobilden (10I4d Vårby 4) streckad väg ärenligt LMV Karta från 1800-talets början gamla Stockholmsvägen. Ndel går igenom ett s...

Färdväg (L2019:2504)

Färdväg mellan Grönvallstorp och Nybergsfältet, mer än 590 m l (Ö-V) och 1,5-2 m br.

Kyrkvägen, Färdväg (L1978:1265)

Äldre vägsträckning mellan Väby och Ångeberg, ca 700 m l (NNÖ-SSV), 5-10 m br, begränsad av intill 0,8 m h stenmurar. Del av Blekingeleden.

Färdväg (L1980:8311)

Vägbank, ca 115m l (N-S), 3,5-4m br, 0,2-0,3m h.

Färdväg (L2015:7798)

Vägsträckning, ca 400 m l (VNV-ÖSÖ-Ö), bestående i V av en ca 150m l, delvis mäktig bank, i SSV kanten med 3-4 m hög skoning avtuktade stenblock, 0,4-...

Färdväg (L2004:3760)

Vägbank, ca 225 m l (Ö-V), 3-4 m br och 0.3-0.8 m h. Övertorvadmed i kanterna synliga, 0.2-0.5 m st stenar. Ö om avbrott förnya landsvägen är banken s...

Färdväg (L1971:9523)

Vägbank, ca 100 m l (NV - SÖ ), 3-3,5 m br. Ställvis är täktgropar och stenar utmed sträckningen. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4...

Färdväg (L2021:5227)

Hålväg, del av, ca 190 m lång (N-S), 1,5–,6 m bred och 0,3–0,4 m djup. Tydligt försänkt mot omgivande mark, men utan röjningssten längs sidorna.

Färdväg (L1939:3115)

Väg, 350 m l, 1,5-3 m br. Framstår mycket som en gammal brukningsväg men närheten till gravar utmed sträckningen öppnar för att den kan vara förhistor...

Färdväg (L2020:9578)

Väg till torp(-lämning), 130 m l, 2 m br, ställvis med upp till 3 m br vägbank, intill 0,4 m h.

Färdväg (L1980:8870)

Färdvägssystem bestående av 4 hålvägar och 1 vägbank/damvall. Hålvägarna har en samanlagd längd av ca 164m (Ö-V). Hålvägarna är 7-115m l, 1-3m br och ...

Färdväg (L1943:7810)

1) Husgrund, 5x4 m. Bildar 0,3 m h förhöjning. Utmed kanterna 0,3-0,4 m st stenar. Intill och V om husgrunden, förhöjningar i markytan som kan vara re...

Färdväg (L1987:8914)

Väg, äldre landsvägssträckning, ca 110 m l (Ö-V), ca 3-4 m br, delvis kantad av jordvall och stenmur. Enligt häradskarta del av gamla landsvägen Höör...

Färdväg (L1979:8037)

Byväg mellan Pänjeryd och Värperyd, 1200 m l (NÖ-SV), 3 m br. Vägen begränsas långa sträckor av stenmurar på bägge sidor. I SÖ är en kallmurad vägramp...

Färdväg (L1941:4208)

Äldre vägsträckning, del av, 330 m l, varav 160 m i Vaksala snoch 170 m i Rasbo sn. Längs vägen finns även minnesstenarna RAÄ222 bälägna vid sockengrä...

Malmvägen, Färdväg (L1974:1453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1941:1016)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Fyllning övertorvad. Provstick gav sandjord. Bevuxen med tre enbuskar. 30 m SÖ om nr1 är: 2) Hög, 11 m di...

Färdväg (L1986:6544)

Hålväg, ca 85 m l (NÖ-SV), 2,5 m br och 0,1-0,3 m dj.

Färdväg (L1959:284)

Vägbank, ca 245 m l (NÖ-SV). Överensstämmer med sträckningen för gamla riksvägen på Häradskartan. Påträffad vid arkeologisk utredning 2013 (RAÄ dnr. 3...

Färdväg (L1969:2157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ryssvägen, Färdväg (L2007:1527)

Färdväg, i sin nuvarande utsträckning 2300 m (NNÖ-SSV). Går frånBacketorp till Aspsäter. Den N delen utgörs i dag av en delvisigenväxt stig. Enligt Pe...

Färdväg (L2001:5651)

1) Hålväg, ca 30 m l (Ö-V), intill 1.3 m br och 1.5 m dj. Lederner mot bro över bäck i V, men skärs av innan bron av modenskogsbilväg.9 m V om 1 NV om...

Färdväg (L1970:2347)

Hålväg, ca 78 m l (SSÖ-NNV-NÖ), 1,5-2 m br och 0,5-1,5 m dj. Dess NÖ del följer delvis en naturlig ravin i branten ned mot vattendrag. Hålvägen anslut...

Färdväg (L2008:4424)

Färdväg, 12x2 m st (NV-SÖ). Påträffad i samband med särskild undersökning år 2012. Vägmaterialet bestod av 0,2-0,4 meters stora stenar, flera med flat...

Färdväg (L1959:3237)

Hålväg, ca 34 m l (Ö-V) över en åsrygg, med skålad form. Hålvägen ansluter till ytterligare andra vägsträckningar som tycks ha byggts på i senare tid....

Färdväg (L1997:7175)

Hålväg, ca 85 m l (N-S), 2-3 m br och0.3-1.4 m dj, V-formad. En del störrestenar, ca 0.5-0.7 m st ligger i hålvägenskanter, nästan nere vid dess botte...

Färdväg (L2002:8711)

Hålväg, omkring 150 m l, 2-3 m br och intill 0,5 m dj. Övergår i S till planare vägsträckning, inskuren i V kanten i sluttningen. Utmed Ö kanten är i ...

Färdväg (L1996:6072)

Hålväg. Framkom vid en arkeologisk undersökning av Landsantikvarien 2002. Hålvägen var 1,6-1,9 m br och trågformad. Stämmer väl överens med en vägsträ...

Färdväg (L2021:1061)

Färdväg, 440 m lång (NO–SV) och 3 m bred. Ställvis uppbyggd som vägbank, ställvis ingrävd i moränmark. Ansluter till skogsbilväg vid Skommarhyttans fä...

Färdväg (L1959:191)

Hålväg, ca 30 m l (Ö-V), 1 - 1,5 m br och 0,3 - 0,5 m dj. Plant bottenparti. Markerad som liten väg på Häradsekonomiska kartan 1890-97.

Färdväg (L2022:95)

Färdväg, ca 140 m l, 3 m br, i del genom utredningsområdet (NV-SÖ). Fortsätter vidare mot SÖ och har även haft vidare sträckning mot N. Vaga försänkni...

Färdväg (L1977:7720)

1) Svärdslipningssten, gråsten, 0,6x0,35x0,25 m. Står nu upprest 1 m S om flaggstång. På den mot N vända sidan är 2 sliprännor, 4 4-57 cm l, 7-10 cm b...

Färdväg (L1977:475)

Vägbank? 8x3,1 m (Ö-V) och 0,2-0,2 m h. Kanten utgjöres av 0,3-1 m l stenar. I N långsidan är en 1,1 m st sten. Vägbanken inre ut gjöres av jord med i...

Färdväg (L1947:6225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1967:7788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1985:8953)

1) Hålväg, 50 m l (N-S), 4-6 m br och intill 0.7 m dj. Rundadbotten i vilken bitvis ett hjulspår (?) går, varav det enahjulet går i hålvägens botten o...

Färdväg (L2020:613)

Vägbank, ca 230 m l (NÖ-SV), 3 m br och intill 1 m h. Ställvis kantskodd av 0,1-0,5 m st stenar. Ej i bruk.

Färdväg (L1989:6919)

Väg, ca 20 m l (N-S), ca 1.8 m br och har tydlig stensatt kant mot Ö.

Färdväg (L2020:6525)

Hålväg, 8 m l (NO-SV), intill 0,9 m br nedtill och 4 m upptill samt 1,2 m dj.

Färdväg (L1980:6804)

Hålväg, ca 20 m l (N-S), 1,6-2,2 m br i marknivå och 0,2-0,3 m dj samt 0,9-1,3 m br i botten.

Färdväg (L1976:5268)

Gravfält, 415x140 m (Ö 35cg N-V 35cg S). Under åren 1955-56 unde rsöktes 78 gravar, delvis borttagna och delvis restaurerade. Seda n 1969 pågår utgräv...

Färdväg (L2021:2480)

Fäbostig, minst 250 m l och 0,5 m br (närmast NÖ-SV). Stigen endast registrerad inom utredningsområdet. Stigen är skyltad ”Kyrkstigen”. Stigen finns ...

Färdväg (L1945:7587)

Flottningsstig, ca 290 m l (huvudriktning NÖ-SV) och 4-5 m br, plan och delvis uppbyggd längs med tämligen brant sluttning. Ändar i SV mot vattenkraft...

Färdväg (L1983:4948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdväg (L1987:4709)

Hålväg, ca 180 m lång, 1-1,5 m bred, skärning 0,5-0,8 m djup. Framkom vid en förstudie av RAÄ UV Syd, inför ny vägsträckning för väg 22 Linderöd - Vä,...