Fästning/skans

Riksantikvarieämbetets definition: System av bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt besatta.
Fästning/skans (L1959:1262)

Skans, vinklad, 6 + 6 m och med spetsen mot V. Vallen är 0,8-1,0 m br och 0,35-0,5 m h, övertorvad. Ö härom och på andra sidan om vägen är en jordkäll...

Rots skans, Fästning/skans (L1999:5845)

Skansanläggning, 80x70 m (N-S), belägen på plan moränmark medfront mot V, begränsad i N av mark tillhörandehembygdsföreningen, i Ö och S av åkermark o...

Fästning/skans (L1973:102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1991:4329)

Skans? borttagen. Enligt fornminnesinventeringen år 1970 skulle det enligt ortsbefolkningen ha legat en skansanläggning här, som borttagits i samband ...

Fästning/skans (L1964:1662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1997:704)

Plats för befästningsanläggning från 1600-talet. Vid byggandet av tingshuset på platsen påträffades instbäddar av trä. Inga spår av någon äldre anlägg...

Fästning/skans (L1979:3987)

Skans, bestående av en vall, 18 m l, intill 0,8 m h och 1 m br, bågformig. Övertorvad med i ytan talrika 0,5-0,8 m st stenar. Inre liv av större stena...

Hönjarums skans, Fästning/skans (L1991:3759)

Skansanläggning, 35x25 m (N-S), bestående av en vall och en vallgrav. Vallen är närmast kvadratisk, 25-30 m i sida (N-S), 0,4-1,5 m h på utsidan samt ...

Skansåker, Fästning/skans (L1964:6030)

Skans, uppgift om. Inom det på flygfotokartan inringade området finns på en storskifteskarta över Björketorp från 1799 små åkrar och ängar markerade, ...

Hylte skansar, Fästning/skans (L1954:8662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2007:4301)

Skansanläggning, bestående av en oregelbunden jordvall, 65 m l (V-Ö), 4 m br och 1.7 m h. Utanför vallens V, N och Ö kant finns envallgrav, 2.5-3 m br...

Fästning/skans (L1999:5176)

Uppgift om skansanläggning. Enligt tradition i bygden skall enskansanläggning ha legat på platsen under 1600-talet. Ingaantydningar i terrängen kan be...

Fästning/skans (L2017:1535)

Befästningsanläggning (skans) 75x45 m (N-S). Skansen utgöres avtvå vallar, varav den ena utgår i N delen 2 m ÖSÖ om mindrebergklack, löper längs den n...

Fästning/skans (L1951:5176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1990:657)

Skans? Udden kallas för Skansudden redan på en karta från 1695.Inom området syns inga spår av skansanläggning. Området är någotsankt och beväxt med tä...

Fästning/skans (L1953:4320)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre skansar, Fästning/skans (L1988:4920)

Skansanläggning, ca 700x100 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en vall med4 bastioner, vallgravar, vallar och 3 skansar.Vallen med 4 utskjutande bastioner är c...

Fästning/skans (L1968:2163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2016:7175)

Skans, 65x50 m (N-S) och 4-8 m h. Vallar av jord, 5-10 m br. Skan-sen begränsas genom djupa vallgravsliknande diken, 5-10 m br och1-2 cm dj. Dessa ha...

Fästning/skans (L1957:4569)

Enligt uppgift fån Yregren, Mörbylånga fiskhandel, fanns härtidigare lämningar av en skansanläggning. Nu kan endast märkasett högre markparti inom på ...

Skansen, Fästning/skans (L1996:4555)

Skansanläggning, 28x25 m (N-S) med front mot Ö och vattendrag.Försedd med uppkastade jordvallar som avsmalnar uppåt.Vallen mot Ö är högst, 3.6 m i ytt...

Fästning/skans (L1967:8459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1984:7652)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1957:9231)

1) Skans, 21x6 m (NV-SÖ), bestående av bröstvärn och löpgrav.Bröstvärnet är 21 m l, 3,3 m br och ca 0,2 m h. Fyllning av sandoch grus. Stenskoning av ...

Fästning/skans (L1958:188)

1) Skans, anlagd genom urgrävning i en naturlig strandvall. DennaÖ kant bildar nu själva skansen i nivå med markytan Ö härom.Skansen är halvcirkelform...

Fästning/skans (L2015:1794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1957:9814)

1) Skans, 26x6 m (N-S) bestående av bröstvärn och löpgrav.Bröstvärnet är 26 m l, 2-3 m br och 0,4-0,8 m h. Övertorvadfyllning av grus och sand på Ö si...

Fästning/skans (L1969:2519)

Skanlämning, oregelbundet femsidig, 50x30 m (NÖ-SV), bestående aven stenvall. Den är 2-6 m br (vanligen 2-3 m) och 0.6 m h(vanligen 0.3 m). Stenarna...

Fästning/skans (L1956:2572)

1) Skans närmast oval, 25x15 m (N-S), begränsad av oregelbundenvall, 3-5 m br och 0,5-1 m h av påtagligt mörkfärgad jord ochsand. I Ö ingång, 2 m br. ...

Fästning/skans (L2011:3151)

1) Skans, nu borttagen. Enligt lantmäterikartor V-formad och ca15-20 m i sida. Jfr raä 115. Låg på N sidan av landsvägen. Ca 20m Ö om nr 1 var. 2) Mil...

Fästning/skans (L1988:1995)

Skansanläggning, borttagen. Anläggningen är belagd i handlingar iKrigsarkivet sen år 1755.

Fästning/skans (L1946:5220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1969:2518)

Skanslämning, närmast kvadratisk, ca 27x27 m (N-S), bestående aven stenvall. Den är 3-6 m br (vanligen 4 m) och 0.3-0.8 m h.Stenarna är 0.3-0.8 m st (...

Fästning/skans (L2022:4729)

Fort, ca 60x50x60m stor triangelformad fortanläggning i plan med norra sidans bas i V-O riktning. Runt anläggningen utsprängda torrgravar, djup 5-10m,...

Fästning/skans (L2007:2599)

Skans, uppgift om. Enligt uppgift skall det på den angivna heden ha legat en skans. Inga synliga lämningar har kunnats iakttas.Enligt Gösta Halvarsson...

Fästning/skans (L1975:851)

Skans, bågformig, ca 90x18 m (NÖ-SV) och intill 2,5 m h, beståen de av en främre och en bakre skyddsvall samt däremellan en skytte grav. Skyddsvallarn...

Fästning/skans (L1942:9521)

Försvarsvall, 25 m l (N-S) i bågform, 2-5 m br och ,3-0,5 m h. Övertorvad jordvall i ytan ett flertal 0,2-0,4 m st stenar samt enstaka infall 1,1 m st...

Tjurkö skans, Fästning/skans (L1978:8846)

Skans, oval, 130x95 m (NO-SV), bestående av en rektangulär, 100-45 m st, 3-5 m h central anläggning uppförd av jord och sten över betongbunker. Bunke...

Fästning/skans (L1989:9180)

Skansanläggning, oval 38 x 25 m (N-S), belägen på en låg sedimentavsats i V sluttning strax ovan strandplanet till havssund ochnedanför högre belägen ...

Fästning/skans (L1946:9730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1976:7973)

1) Skansanläggning, ca 35x25 m (NÖ-SV). Begränsas i NÖ-SÖ-SSV av uppkastad vall, ca 55 m l, 5-8 m br och 0,75-1,6 m h, bestående av jord och spridda s...

Fästning/skans (L2011:1392)

1) vall (av följ form: se boken. Den består av 0,2-0,3 m st 0,2-0,3 m st stenar. Övermossade. Den V delen av vallen är 12 m l, 0,4-0,6 m h och 1-1,5 m...

Fästning/skans (L1970:7201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2016:2688)

Skans, rest av, ca 60x50 m (NNV-SSÖ), oregelbunden, uppbyggd av en jordvall, 10-12 m br och 1-2 m h. I V är en vallgrav, ca 4 m br och 0,7 m dj, beläg...

Fästning/skans (L2010:366)

Skans, nu 28-30 m l (VNV-ÖSÖ), 3-4 m br och 0,3-0,6 m h. Övertorvad. Enligt Sven Karlsson, Kindtorp har det innanför vallen variten "löpgrav". Denna ä...

Karlsvärds fästningsruin, Fästning/skans (L1976:8910)

Befästningsanläggningar. Inom ett ca 400x350 m (Ö-V) st område a v holmens centrala och högsta delar finns följande befästningsanl äggningar: 1) Fäs...

Fästning/skans (L1936:2466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1977:5507)

Befästningsanläggning. 1885 anlades utmed kusten 3 batterier. Norra batteriet (Fleringe sn) vid Norra gattet mellan Gotland och Fårö och de 2, Mellers...

Ås skans, Fästning/skans (L2007:3702)

Skans, oregelbundet sexkantig, 30x20 m st (NNV-SSÖ), 0.5-1.7 m hutvändigt, 0.3-0.9 m h invändigt. Anläggningen utgöres av enoregelbunden 5-uddig stjär...

Fästning/skans (L1996:6298)

Skans, ca 15x15 m (N-S) med en 2 m br och 0,5-1 m hög vall. I öster finns en 2 m br öppning i vallen. Runt hela lämningen löper ett 1,5 m och 0,5-1 m ...

Fästning/skans (L2012:7570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1969:1210)

Fästningslämningar, inom ett område av ca 250x110 m (ÖNÖ-VSV), bestående av murrester runt om berget, jordvallar, försvarstorn, husgrunder och kanaler...

Garpaskans, Fästning/skans (L1974:8376)

Skans, rester av, bestående av en vallgrav, ca 80 m l (Ö-V, svängd), 10-15m br och 3-5 m h.

Fästning/skans (L1989:9040)

Skansanläggning, kvadratisk, 50x50 m (NNÖ-SSV), bestående av eninre och delvis en yttre vall, med front mot SSV och VNV, avjord eller sand. Den inre a...

Fästning/skans (L1969:3663)

Skanslämning, närmast fyrsidig, 40x25 m (NÖ-SV) bestående av 1stenvall. Den är 3-8 m br (vanligen ca 4 m) och 0.2-0.8 m h.Stenarna är 0.2-0.8 m st ...

Sundsborg, Fästning/skans (L1959:4357)

Fästning, 225x30-125 m (NÖ-SV), bestående av 10 husgrunder, 1 batteriställning och 1 osäker lämning inom befästningen Sundsborg. Befästningen anlades ...

Fästning/skans (L1947:3385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1973:5495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1956:3020)

1) På fotokartan angivet område bör täcka den sannolika platsenför en försvarsanläggning anlagd samtida med Ryssby skans (se nr27, 28). Enligt

Fästning/skans (L1956:2337)

1) Skanslämningar? bestående av inom steckat område.(1)Skyttegrav? ca 20 m l (NV-SÖ), 2,5 m br, intill 0,6 m dj.Omedelbart NÖ om de nsamma är en övert...

Fästning/skans (L1983:4002)

Skans, uppgift om. Helt borttagen omkring sekelskiftet. Enligt Hultman, 1865, fanns på platsen "Den så kallade Borgen vid Näfveqvarns bruk å Pryssgård...

Fästning/skans (L2013:306)

Befästningsvall? 100 m l, 5-10 m br och 0,5-1,5 m h. Vallen bestårav jord och sten. Den svänger i riktning (NV-SÖ) (till NÖ-SV). Ivallens S svängda de...

Fästning/skans (L2007:4326)

1) Minnessten, plats för, vid 1965 års inventering fanns påplatsen en bronsplatta 0.4x0.2 m st, fastsatt ovanpå en betongplint,0.3 m h. Text på bronsp...

Fästning/skans (L1964:9004)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1954:8661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1993:2099)

Befästningar, enligt tidigare anteckningar. Vidinventeringstillfället 1987 syntes på angiven plats 2sandvallar. Den NV av dessa är hästskoformig, 8x4 ...

Sibbarps skans, Fästning/skans (L1991:3633)

Skansanläggning bestående av en rektangulär vall med vallgrav. Vallen är 50x44 m (NÖ-SV), 1,2-1,4 m h och 4-5 m br. Vallgraven är 2-4 m br och 0,2-0,8...

Fästning/skans (L1990:7016)

1) Skans, uppgift om, enligt karta från 1794 och 1796.På angiven plats är idag tomtmark.

Fästning/skans (L1946:1482)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Norra Strandverket, Fästning/skans (L1968:1038)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Frösö skans, Fästning/skans (L1947:4382)

För områdets beskrivning se referenser.

Fästning/skans (L1986:7347)

Vall, av jord och sten, totalt ursprungligen ca 660 m l. Vallen är 5 - 15 m br och intill 3 m h. I S delen delvis anlagd på naturliga åsryggar.

Fästning/skans (L2016:7939)

1) Försvarsvall, ca 55 m l (NV-SÖ) och 7-8 m br och 2 m h. Motstranden är nedre delen (0,1 m h) av kallmurad gråsten av 0,2-1 mst stenar, i övrigt jor...

Fästning/skans (L1946:7769)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Fästning/skans (L1990:4504)

Skans, borttagen. Inom ett område, ca 50x50 m (NÖ-SV), är enskans markerad på lantmäterikarta år 1822. Inga rester av enskans kunde påträffas vid inve...

Häggås skans, Fästning/skans (L1946:5189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1969:2650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1959:2069)

Skans, bestående av 4 delvis raserade kallmurade stenmurar, 5-7 m l (NNÖ-SSV respektive NÖ-SV), 0,5-1,5 m br och intill 0,7 m h, av 0,3-1 m st stenar....

Fästning/skans (L1961:9488)

Skansanläggning, 110 x 80 m. (130-330 gon), begränsas åt Ö-S - NVav vallgrav, 5 m.br. och 1,5 - 2 m.dj., 3 m. innanför vallgravenär en vall, 7 m.h. oc...

Karlstens fästning, Fästning/skans (L1968:1037)

Karlstens fästning.

Fästning/skans (L1976:4424)

Vallgrav, kvadratisk, 45x45 (N-S) 5-7 m br och intill 1 m dj. I nnanför vallgraven är utefter densamma en låg, uppkastad vall, 1- 2 m br och 0,2-0,3 m...

Fästning/skans (L1965:322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varbergs fästning, Fästning/skans (L1996:4394)

Varbergs slott och fästning, 350x170 m (N - S). Den stående byggnaden och vallgraven. Bastioner av gråsten samt ovanför dessa jordvallar utmed större ...

Fästning/skans (L2011:2040)

1) vall (av följ form: se boken. Den består av 0,2-0,3 m st 0,2-0,3 m st stenar. Övermossade. Den V delen av vallen är 12 m l, 0,4-0,6 m h och 1-1,5 m...

Fästning/skans (L1989:437)

Skans, 26x30 m (SSÖ-NNV) och 1.5-2.5 m h. I mitten en närmastkvadratisk yta ca 15 m st (SSÖ-NNV) som omges av en vall 5-8 mbr och intill 1.5 m h (från...

Fästning/skans (L2017:2034)

Skans, rektangulär, 32x26 m (ÖSÖ-VNV), bestående av en stenvall, ursprungligen 2 m br, nu till stora delar raserad och 0,4-0,5 m h. Stenarna är 0,2-1 ...

Skansen, Fästning/skans (L1936:6218)

Skansanläggning, vilken i huvudsak utgöres av en nipa, 80 m l(N-S), 2-23 m br med närmast plana krön. I N-V-S och SÖ harsidor- na branta sluttningar. ...

Fästning/skans (L2007:8557)

Skansanläggning, kvadratisk, 10x10m (N-S), omgiven av torrgrav,1.2 m dj och 2-3 m br och en yttre vall, 3 m br och 0.5 m h. Bevuxenmed ett 30-tal tall...

Fästning/skans (L2000:934)

Skansanläggning, numera försvunnen, belägen på N delen av en uddei älven. Av borgen återstår inga lämningar ovan mark. Enl. enkarta av Olof Schallroth...

Edaskans, Fästning/skans (L2007:3703)

1) Skansanläggning, 190x150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av jordvall, 3husgrunder och brunn. Vallen är ca 600 m l, 1.2-1.7 m h, vidbasen 5 m br, och på krön...

Danska köken, Fästning/skans (L1990:5398)

1) Skansanläggning?, bestående av en sandvall, ca 1000 m l(huvudsakligen NÖ-SV), 5-35 m br och 2-8 m h.Vallen har ganska varierande höjd och bredd. På...

Fästning/skans (L2000:3464)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1964:7856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2017:1643)

Skans, kvadratisk, 26 m sida (ÖSÖ-VSV), bestående av en stenvall,4-5 m br och 0,25-0,75 m h. Ursprunglig bredd 2-3 m. Vallarna äronu rasade. Stenarna ...

Fästning/skans (L1958:189)

1) Skans?, närmast cirkelformig 1 m diam, bestående av en vall avjord och sten, 1,5-3 m br och 0,4-0,6 m h. Övertorvad medenstaka synliga stenar, 0,2-...

Grimskärs skans, Fästning/skans (L1958:8476)

Skans, fyruddigt stjärnformad, 60x55 m (NÖ-SV) och består av 1 huvudvall och 3 bastioner, eventuellt utanverk utgörs av en vall. Huvudvallen är intill...

Fästning/skans (L1955:7116)

Skanslämningar?, inom ett ca 60x25-30 m st område (NNÖ-SSV),bestående av 1 husgrund? och 3 gropar.I SSV är en grop, konisk, rund, 11 m i diam och ca 2...

Fästning/skans (L1990:7496)

Skans, 40x25 m (N-S). belägen på krönet av kraftig moränrygg(N-S). Skansen består ytterst av en sten- och jordblandad vall,3-4 m br och intill 0,6 m h...

Fästning/skans (L1968:4624)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1967:2128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.