Fästning/skans

Riksantikvarieämbetets definition: System av bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt besatta.
Fästning/skans (L2011:3231)

Skans, med en utsträckning av ca 60x35 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Bestående av en vall, på krönet av en utskjutande moränrygg. Vallenär 2,5-6 m br och 1-3...

Fästning/skans (L1987:957)

Skanslämning, rest av, bestående av 1 jordvall, 75 m l (NNV-SSÖ),1,5-2m br och 1 m h med intill och V om löpande dikesliknande fördjupning, 1-1.5m br ...

Varbergs fästning, Fästning/skans (L1996:4394)

Varbergs slott och fästning, 350x170 m (N - S). Den stående byggnaden och vallgraven. Bastioner av gråsten samt ovanför dessa jordvallar utmed större ...

Fästning/skans (L1946:2770)

Skans, 150x120 m (N-S), bestående av en i vissa områden svåravgränsad yta men i N, Ö och S av rester efter vallanläggning, 80-100 m l, 3-8 m br och i...

Lönö skans, Fästning/skans (L2012:8932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1969:8593)

1) Skanslämning, bestående av en vall. Den är 15x5 m (Ö-V) och0.8-1.8 m h. Kallmurad av i allmänhet flata 0.3-0.8 m st stenar,med en inre fyllning av ...

Fästning/skans (L2017:2034)

Skans, rektangulär, 32x26 m (ÖSÖ-VNV), bestående av en stenvall, ursprungligen 2 m br, nu till stora delar raserad och 0,4-0,5 m h. Stenarna är 0,2-1 ...

Karlsvärds fästningsruin, Fästning/skans (L1976:8910)

Befästningsanläggningar. Inom ett ca 400x350 m (Ö-V) st område a v holmens centrala och högsta delar finns följande befästningsanl äggningar: 1) Fäs...

Fästning/skans (L1958:8007)

1) Gravfält, ca 70x30 m (N-S), bestående av ca 11 fornlämningar.Dessa utgöres av 4 högar och ca 7 runda stensättningar. Högarnaär 5,5-9 m diam och 0,5...

Skansåker, Fästning/skans (L1964:6030)

Skans, uppgift om. Inom det på flygfotokartan inringade området finns på en storskifteskarta över Björketorp från 1799 små åkrar och ängar markerade, ...

Fästning/skans (L2022:4335)

Synliga delar av Batteri Domsten, uppförd under första världskriget och färdig 1916. Lämningarna består av eldställningar och (i söder) tre batteripla...

Fästning/skans (L1991:2237)

Skans, uppgift om. Enligt lantmäterikarta från 1700, ca 30x30 m. Inga ovan mark synliga spår efter skansen, i form av t ex vallar, finns bevarade på ...

Fästning/skans (L1996:4749)

Skans, platsen för, förstörd och borttagen. Numera kan ej längrenågra spår av skansen iakttas, då området är omgjort till parkoch i utkanterna även be...

Skansbacken, Fästning/skans (L1981:7729)

Förskansning, 320 m l (NNV-SSÖ), 1-2 m br och 0.1-0.3 m h.Förskansningen består av 0.1-0.3 m st stenar. Delvis frilagd.Bestående av linjeräta mursträc...

Fästning/skans (L1976:7939)

Skans, hästskoformad 65 m l, 5-6 m br och 0,6-1,0 m h. Vallen be står av jord och enstaka stenar och ligger intill själva brinkkanten. I V-NV är val...

Fästning/skans (L1958:3629)

1) Skans, i form av en halvcirkelformig vall 8x3 m (NNÖ-SSV) och0, 4 m h. Övertorvad med enstaka kännbara stenar. Omges runtomav till synes naturlig m...

Fästning/skans (L2009:4313)

Skans, ca 130x80 m (NV-SÖ) bestående av en inre och en yttre vall. Den inre vallen är ca 100 m l, bestående till största deln avsten- och jordfyllning...

Fästning/skans (L1955:3016)

Kyrkogårdsmur, befäst, ca 2 m h och 1 m tj. Intill 1 m från markytan är en avsats, ca 0,3 m br. Muren begränsar kyrkogården i N. Utgrävningar gjordes ...

Skansarna, Fästning/skans (L1991:8370)

Skansanläggning, belägen på moränplatå och bestående av en vall,ca 70 m l, 10 m br och upp till 1.5 m h över marken innanförvallen. Utanför vallen är ...

Fästning/skans (L1951:5312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kastellet, Fästning/skans (L1979:4313)

Drottningskärs kastell med ravelin.

Cissa skans, Fästning/skans (L1988:208)

Skansanläggning, rest av, bestående av en vall, 25 m l, 7 m broch intill 1.5 m h. Rest av redutt, vars Ö del borttagits.

Fästning/skans (L1965:321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1965:9608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1947:8553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1989:8410)

Skansanläggning, rest av, numera ca 30x13-18 m (N-S) bestående aven vall av jord, öppen i V. Den är 6-10 m br, 1 m h från insidanoch 2-2.5 m h från ut...

Fästning/skans (L1990:3952)

Skans, borttagen. Inom ett område, ca 70x70 m (NNÖ-SSV), är enskans markerad enligt äldre kartmaterial från 1600-talet ochfram t.o.m. 1800-talet. Vid ...

Fästning/skans (L1990:657)

Skans? Udden kallas för Skansudden redan på en karta från 1695.Inom området syns inga spår av skansanläggning. Området är någotsankt och beväxt med tä...

Fästning/skans (L1997:2545)

Skansanläggning?, naturlig svacka,närmast rektangulär 85x40 m (NNÖ-SSV),begränsad av markanta höjdryggar (NNÖ-SSV)1.6 m h. I den naturliga svackan är ...

Fästning/skans (L1951:8131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1966:8114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2004:2858)

Försvarsanläggning, vikingatida eller medeltida?, rest av, med huvudpartiet, ca 60x40 m (Ö-V), i NÖ fortsättande med två vallar, inom en yta av ca 40x...

Orsa skans, Fästning/skans (L2000:2627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Edaskans, Fästning/skans (L2007:3703)

1) Skansanläggning, 190x150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av jordvall, 3husgrunder och brunn. Vallen är ca 600 m l, 1.2-1.7 m h, vidbasen 5 m br, och på krön...

Fästning/skans (L2011:2598)

Skans, nu borttagen. Enligt lantmäterikartor V-formad och med ca15-20 m l sidor. Jfr raä 116 och 117.

Fästning/skans (L2005:6163)

Skans, 70x50 m (NÖ-SV), bestående av värn byggda kring en liten bergsklack. Skyttevärnen är förlagda N, V och Ö om bergsklacken och i framförallt Ö de...

Fästning/skans (L1991:5353)

Skansanläggning, 200x20-120 m (Ö-V), belägen på moränhöjd med front mot S, V och N begränsad av jordvall, 2-4 m br och 0.3-0.8 m h. Utanför jordvallen...

Ryssgraven, Fästning/skans (L2015:7662)

Skans, 30x10-20 m (Ö-V) och 1-2 m h. Enligt excerpt (skiss från1926) finns på platsen skansen "Ryssgraven". Med ledning av skisskan ett förhöjt markpa...

Fästning/skans (L1961:8429)

Militär lämning, bestående av en i berget nersprängd befästning,ca 210 x 80 m. (10-210 gon). Runt befästningen löper ett 10m.br. och en 5 m.dj. dike.

Fästning/skans (L2005:6384)

Skans, bestående av 8 värn och 1 löpgrav. Värnen är 1.5-3 m br och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.9 m st kallmurade stenar. Löpgrav, 35 m l (N-S) med vall i V,...

Seffre skans, Fästning/skans (L1991:2706)

Skansanläggning, närmast rund, totalt ca 40 m i diam, bestående av ett plant område i mitten, 12 m i diam, omgivet av en vall, ca 14 m br och 1,5 m h....

Fästning/skans (L1986:9822)

Skansvall, ca115 m l (NNÖ-SSV), 5-10 m br och intill 2 m h. Huvudsakligen uppbyggd av jord.

Fästning/skans (L1936:2466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1944:587)

Plats för skans? Vid besiktningstillfället 1990 kunde inget avden 1960 beskrivna anläggningen iaktas, 16x12 m st med 3 m broch 0.8 m h vall. Sedan 196...

Fästning/skans (L2000:1466)

Skans, tradition om, angiven till markerat område där smågrusmoränryggar bildar ett delvis slutet området. I terrängenkan inget påvisbart ingrepp föru...

Fästning/skans (L1989:9181)

Skans, platsen för. I skansen anlades en kalkugn år 1748. 1986syns varken lämningar av skansen eller kalkugnen. Kalkugnenomtalas vara anlagd i " den d...

Fästning/skans (L1947:7099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1976:9267)

1) Skansanläggning, rest av, ca 90x70 m (N-S). Av den yttre vall en återstår i V och NNV en sträcka av 110 m (N-S), 3-5 m br och 0 ,8-1,2 m h. Den i...

Hönjarums skans, Fästning/skans (L1991:3759)

Skansanläggning, 35x25 m (N-S), bestående av en vall och en vallgrav. Vallen är närmast kvadratisk, 25-30 m i sida (N-S), 0,4-1,5 m h på utsidan samt ...

Fästning/skans (L1988:3593)

Gammalt skansverk, uppgift om. Enligt S Rosborn 1984 skall detfinnas uppgift om ett gammal skansverk på denna plats på enkarta från 1773.

Fästning/skans (L2007:4301)

Skansanläggning, bestående av en oregelbunden jordvall, 65 m l (V-Ö), 4 m br och 1.7 m h. Utanför vallens V, N och Ö kant finns envallgrav, 2.5-3 m br...

Morast skans, Fästning/skans (L2007:3761)

Skans, rest av, totalt ca 200x80 m st (Ö-V). Nu syns dock lämningar uteslutande i Ö inom ett ca 80x80 m st område, i vars N-NÖ del syns otaliga vallre...

Fästning/skans (L1967:2128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1955:685)

Skansanläggning, femsidig, 17-20 m diam, med 0,4-1,7 m h kantvallar. Dessa är övertorvade med i ytterkanterna delvis talrika stenar, 0,3-0,9 m st. I a...

Vittsjö skansar, Fästning/skans (L1990:6540)

Skansanläggning, 105x70 m (N-S), bestående av ett närmast rektangulärt parti med utskjutande spets i SSÖ, omgiven i ÖSÖ och VNV avutskjutande, vinglik...

Fästning/skans (L2015:7790)

Skanslämning, 120 x 100 m (N-S) bestående av ojämna vallar och bildande en platå som höjer sig 0,5-1 m över kringliggande mark. Dess Ö begränsning är...

Fästning/skans (L1959:1218)

Skans ?, femkantig, 10-12 m diam, bestående av en vall. Vallen är 0,8-1,0 m br och 0,3-0,6 m h. Ingång i N, 0,5 m br, och i S, 2 m br. 18 m V härom är...

Fästning/skans (L2020:3119)

Fältläger, ca 230x25-40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 vallanläggning. I områdets centrala och södra delar är ett värn riktat mot N med vall, ca 12 m l (...

Rabbalshedes skans, Fästning/skans (L1969:5925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1958:9086)

1) Skans, 80x70 m (N-S), med ett ca 280 m l bröstvärn. Detta är2-3 m br, 0,2-0,7 m h och uppbyggt av jordmassor och en delsten, vanligen 0,2-0,4 m st....

Fästning/skans (L1968:4193)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gamla Älvsborg, Fästning/skans (L1969:697)

Ruin, delvis undersökt och konserverad, som utgörs av rester av byggnadslängor som närmast halvcirkelformigt ansluter en delvis stenlagd gård. Cirkeln...

Fästning/skans (L1946:5366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1959:1499)

Område med värn, ca 150 m diam. Inom området finns minst 22 värn, anlagda i samband med andra världskriget. Värnen är gjutna i betong och sedan inkläd...

Fästning/skans (L1961:9533)

Skansanläggning, 135 x 70 m. (N-S). Begränsas av en vall 10-17m.br. 2 - 4 m.h., utom i ÖNÖ där begränsningen utgörs av envallgrav, 6 m.br. och intill ...

Fästning/skans (L1959:1217)

Område med värn, ca 100x75 m (Ö-V). Inom området finns 6 värn, anlagda i samband med andra världskriget. Värnen är gjutna i betong och sedan inklädda ...

Fästning/skans (L2011:2041)

1) vall (av följ form: se boken. Den består av 0,2-0,3 m st 0,2-0,3 m st stenar. Övermossade. Den V delen av vallen är 12 m l, 0,4-0,6 m h och 1-1,5 m...

Fästning/skans (L1979:4255)

Skans, ca 40 x 30 m (NÖ-SV) enligt utsträckning på Storskifteskarta år 1809. I NÖ delen av området är ett ca 15 x 10 m st område (N-S) markerat med gr...

Fästning/skans (L1956:9122)

1) Stensatt vall, ringformad, 12 m i diam. Vallen är 1,5-2 m broch 0,4-1 m h (högst i S), av jord och 0,1-0,6 m st stenar,stenarna företrädesvis i ytt...

Fästning/skans (L1969:3513)

Skanslämning, rest av, ursprungligen ca 15x10 m (Ö-V), beståendeav 1 stenvall. Den är ca 35 m l (Ö-V till N-S), 2-5 m br och0.2-0.5 m h, av 0.2-1 m s...

Fästning/skans (L1967:5602)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Karlstens fästning, Fästning/skans (L1968:1037)

Karlstens fästning.

Ämteruds skans, Fästning/skans (L2007:4373)

Skansanläggning, bestående av en vall, 13 m l (NNV-SSÖ), 4 m broch 0.9 m h.Den SV delen av vallen är ställvis borttagen, troligen när husetuppfördes.B...

Fästning/skans (L1959:8791)

1) Jordvall 55 m l (VNV-ÖSÖ) och 2-3 m br samt 0,6-1,2 m h.Uppförd av jord och sand med en kallmurad sida åt SV. Den äruppbyggd av 0,4-0,6 m st delvis...

Fästning/skans (L1959:2069)

Skans, bestående av 4 delvis raserade kallmurade stenmurar, 5-7 m l (NNÖ-SSV respektive NÖ-SV), 0,5-1,5 m br och intill 0,7 m h, av 0,3-1 m st stenar....

Fästning/skans (L1989:9057)

Skansanläggning, rest av, numera ca 45x35 m (NNV-SSÖ) med frontmot VSV, bestående av en yttre och en inre anläggning, utgörandejordvallar. Den inre an...

Fästning/skans (L2015:1794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2020:3108)

Fältläger, ca 300x30-250 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 vallanläggningar vilka ligger i anslutning till äldre vägsträckor i området. I områdets norra del...

Fästning/skans (L1958:8096)

Skans, rest av nu i två delar, 212 m l och 48 m l(huvudsakligen Ö-V). Bröstvärnet är 2,5-4 m br och intill 1 m h. Det är uppbyggt av jord och sten (sp...

Skansen, Fästning/skans (L1936:6218)

Skansanläggning, vilken i huvudsak utgöres av en nipa, 80 m l(N-S), 2-23 m br med närmast plana krön. I N-V-S och SÖ harsidor- na branta sluttningar. ...

Fästning/skans (L1956:2337)

1) Skanslämningar? bestående av inom steckat område.(1)Skyttegrav? ca 20 m l (NV-SÖ), 2,5 m br, intill 0,6 m dj.Omedelbart NÖ om de nsamma är en övert...

Fästning/skans (L1990:3934)

Skans, borttagen. Inom ett område, ca 40x35 m (N-S), är en skansmarkerad enligt lantmäterikarta år 1822. Vidinventeringstillfället 1995 kunde inga läm...

Fästning/skans (L1956:3020)

1) På fotokartan angivet område bör täcka den sannolika platsenför en försvarsanläggning anlagd samtida med Ryssby skans (se nr27, 28). Enligt

Fästning/skans (L1976:9485)

Skans, bestående av en vall, 58 m l (N-S), med en vinklad vall i S, 12 m l (V 15cg N-Ö 15cg S). Något N om mitten av den långa va llen är en sidovall ...

Fästning/skans (L1977:3380)

Skans, bestående av en vall, ca 130 m l, 4-6 m br och 1-1,5 m h, av i huvudsak sand och grus. På ÖSÖ sidan av ytterdelarna på vallen är gravar längs v...

Fästning/skans (L2017:9617)

Försvarsvall, 40 m l (Ö-V) 3-4 m br och 1-1,5 m h. Vallen bestårav 0,2-0,5 m st stenar lagda i kallmur är lodrät. S delen avvallen sluttande mot S (ca...

Fästning/skans (L2007:3764)

Skans, bestående av en flack platå, närmast rund, 35 m diam och 2-3 m h. I kanterna är enstaka stenar, 0.2-0.7 m st. På platsen hartidigare funnits en...

Velams hög, Fästning/skans (L1990:2555)

1) Skans, 80x40 m (N-S), belägen på låg sandförhöjning medskansens största höjd och brantaste del mot V, medan den saktaplanar ut mot Ö.Den S och någo...

Fästning/skans (L1944:355)

Skansanläggning, rektangulär, med en yttre diam på 75x60 m(NNÖ-SSV). Övertorvad. I mitten bestående av en svagt välvdsandplatå intill 1.5 m h, omgiven...

Kanonvallarna, Fästning/skans (L2016:7280)

1) Försvarsvall, ca 55 m l (NV-SÖ) och 7-8 m br och 2 m h. Motstranden är nedre delen (0,1 m h) av kallmurad gråsten av 0,2-1 mst stenar, i övrigt jor...

Fästning/skans (L1946:8968)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1965:323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2022:4727)

Bunker ca 15x10m (N-S). O om bunkern ett bröstvärn ca 80m med 7 alkover.

Fästning/skans (L2006:8061)

Skans, uppgift om.Enligt Maj Ergelius, Munkerud, skall det ha legat en skans ungefärpåden markerade platsen. Skansen skall ha varit i bruk under krige...

Häggås skans, Fästning/skans (L1946:5189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1979:6224)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1973:102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1970:7201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1966:9778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bastion Kung Carl, Fästning/skans (L1969:421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.