Fästning/skans

Riksantikvarieämbetets definition: System av bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt besatta.
Fästning/skans (L2000:1602)

Skansanläggning, tradition om, av ortsbor anvisad på en åsrygg utmot älven. Av skansen finns inga rester. I V delen skogsbeväxt.Under andra världskrig...

Fästning/skans (L1969:8593)

1) Skanslämning, bestående av en vall. Den är 15x5 m (Ö-V) och0.8-1.8 m h. Kallmurad av i allmänhet flata 0.3-0.8 m st stenar,med en inre fyllning av ...

Fästning/skans (L1976:7498)

1) Avfallshög, toppig, ca 15 m diam och 7 m h. Delvis övertorvad med i de bara ytorna kalkflis och ljusgrå kalkjord. SV om och de lvis överlagrad av n...

Fästning/skans (L2017:2034)

Skans, rektangulär, 32x26 m (ÖSÖ-VNV), bestående av en stenvall, ursprungligen 2 m br, nu till stora delar raserad och 0,4-0,5 m h. Stenarna är 0,2-1 ...

Fästning/skans (L2011:2598)

Skans, nu borttagen. Enligt lantmäterikartor V-formad och med ca15-20 m l sidor. Jfr raä 116 och 117.

Fästning/skans (L2000:934)

Skansanläggning, numera försvunnen, belägen på N delen av en uddei älven. Av borgen återstår inga lämningar ovan mark. Enl. enkarta av Olof Schallroth...

Fästning/skans (L1963:201)

Skans, L-formad, 73 m l (Ö-V) och i Ö vinklad mot S, 23 m l. Vallen är 0,4-0,6 m h och 1,2-2 m br. I Ö övertväras vallen av en mycket dålig skogsväg (...

Fästning/skans (L1950:5795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Karlsvärds fästningsruin, Fästning/skans (L1976:8910)

Befästningsanläggningar. Inom ett ca 400x350 m (Ö-V) st område a v holmens centrala och högsta delar finns följande befästningsanl äggningar: 1) Fäs...

Fästning/skans (L1973:5495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1958:8007)

1) Gravfält, ca 70x30 m (N-S), bestående av ca 11 fornlämningar.Dessa utgöres av 4 högar och ca 7 runda stensättningar. Högarnaär 5,5-9 m diam och 0,5...

Skansåker, Fästning/skans (L1964:6030)

Skans, uppgift om. Inom det på flygfotokartan inringade området finns på en storskifteskarta över Björketorp från 1799 små åkrar och ängar markerade, ...

Fästning/skans (L2016:7849)

Skans, 120x90 m med ca 190 m l vall runt krönet av klackens högaoch branta sidor. Vallen är utformad som en runt borgplatån lagdterrass av jord. Inifr...

Fästning/skans (L2022:4335)

Synliga delar av Batteri Domsten, uppförd under första världskriget och färdig 1916. Lämningarna består av eldställningar och (i söder) tre batteripla...

Fästning/skans (L1974:8375)

Skans, rester av, bestående av en vallgrav, ca 80 m l (Ö-V, svängd), 10 - 15m br och 3 - 5 m h. I Ö igenfylld genom brobank över till begravningsplat...

Fästning/skans (L1989:8426)

Skansanläggning, närmast kvadratisk, 27-29 m sida (SSÖ-NNV) medfront mot V, bestående av en jordvall, 6-9 m br och 1.8-2.5 m hfrån utsidan samt intill...

Skansen, Fästning/skans (L2001:8717)

Skans(?), bestående av 4 vallar, separat beskrivna.Vall, 30 m l (N-S), 2-3 m br, 0.4-1 m h, övertorvad. S delen följer sjöstranden och viker avnågot å...

Fästning/skans (L2007:4022)

Skansanläggning, plats för. Enligt uppgift skall det på platsenlegat en skansanläggning bestående av ett verk och ett blockhusvilken intogs och brände...

Fästning/skans (L1997:704)

Plats för befästningsanläggning från 1600-talet. Vid byggandet av tingshuset på platsen påträffades instbäddar av trä. Inga spår av någon äldre anlägg...

Fästning/skans (L1991:2237)

Skans, uppgift om. Enligt lantmäterikarta från 1700, ca 30x30 m. Inga ovan mark synliga spår efter skansen, i form av t ex vallar, finns bevarade på ...

Fästning/skans (L1968:1180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1961:9533)

Skansanläggning, 135 x 70 m. (N-S). Begränsas av en vall 10-17m.br. 2 - 4 m.h., utom i ÖNÖ där begränsningen utgörs av envallgrav, 6 m.br. och intill ...

Fästning/skans (L1977:3380)

Skans, bestående av en vall, ca 130 m l, 4-6 m br och 1-1,5 m h, av i huvudsak sand och grus. På ÖSÖ sidan av ytterdelarna på vallen är gravar längs v...

Fästning/skans (L1983:1641)

1) Skansanläggning, 70x25-40 m (ÖNÖ-VSV), belägen på krönplatå aven ojämn bergsryggs ÖSÖ del, måttligt sluttande mot NÖ och SV,lätt mot SÖ samt i VNV ...

Fästning/skans (L2007:6746)

Skansanläggning, rest av. Bestående av en vall 20 m l, 3-3.5 m br(ÖNÖ-VSV) i Ö kanten 0.6 m h, i V kanten 1 m h. Vallen består avövertorvad sandblanda...

Fästning/skans (L2022:4728)

Bunker ca 10x7m (N-S). O om bunkern i riktning N-S ett bröstvärn ca 80m med 6 alkover. S om bunkern en husgrund 5x7m.

Fästning/skans (L1966:3590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gustavsborg, Fästning/skans (L1968:879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1946:2770)

Skans, 150x120 m (N-S), bestående av en i vissa områden svåravgränsad yta men i N, Ö och S av rester efter vallanläggning, 80-100 m l, 3-8 m br och i...

Fästning/skans (L2010:366)

Skans, nu 28-30 m l (VNV-ÖSÖ), 3-4 m br och 0,3-0,6 m h. Övertorvad. Enligt Sven Karlsson, Kindtorp har det innanför vallen variten "löpgrav". Denna ä...

Fästning/skans (L2007:8557)

Skansanläggning, kvadratisk, 10x10m (N-S), omgiven av torrgrav,1.2 m dj och 2-3 m br och en yttre vall, 3 m br och 0.5 m h. Bevuxenmed ett 30-tal tall...

Fästning/skans (L1958:1032)

1) Skans 8x4 m (N-S) bestående av en mot Ö böjd halvmånformigbröstvärnsliknande vall, 0,7 m h. I dess inre del en 0,3 m h,0,3 m br och 0,6 m dj avsats...

Fästning/skans (L1946:8174)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dalarö skans, Fästning/skans (L2017:125)

Skans, bestående av ett rundtorn omgivet avstenmurar ordnade i enspetsvinklad figur, NV, V och S om dessa är ytterligare murar ochterrasser. Ca 10 m N...

Fästning/skans (L1955:685)

Skansanläggning, femsidig, 17-20 m diam, med 0,4-1,7 m h kantvallar. Dessa är övertorvade med i ytterkanterna delvis talrika stenar, 0,3-0,9 m st. I a...

Lönö skans, Fästning/skans (L2012:8932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1977:7120)

Skans, halvcirkelformad mot ÖSÖ, 24 m i diam, 4-5 m br och 0, 2-0,4 m h. Bestående av 0,2-0,6 m st stenar.

Fästning/skans (L1951:5176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2012:7570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2007:4400)

Skans, långoval, 120x45 m st (NNÖ-SSV). Anlagd i två olikaavdelningar, en i NNÖ och en i SSV. Den NNÖ avdelningen är 45x40 mst(VNV-ÖSÖ). I ÖSÖ och SSV...

Fästning/skans (L1960:637)

Försvarsvall, skanslämning och batteriplats, 420x315 m (N-S) vid Rya Nabbe. Befästningslämningarna på Rya Nabbe består av vallar och grundmurar efter ...

Fästning/skans (L1997:2545)

Skansanläggning?, naturlig svacka,närmast rektangulär 85x40 m (NNÖ-SSV),begränsad av markanta höjdryggar (NNÖ-SSV)1.6 m h. I den naturliga svackan är ...

Fästning/skans (L1983:1727)

Skansanläggning, ca 195x130 (N-S), belägen på krönplatån av en ojämn bergrygg VNV del, brant stupande mot NNÖ måttligt mot SSV, svagt mot NNV och mot ...

Fästning/skans (L1951:8131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Orrekulla skans, Fästning/skans (L1968:7470)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1988:1995)

Skansanläggning, borttagen. Anläggningen är belagd i handlingar iKrigsarkivet sen år 1755.

Fästning/skans (L1966:8114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2004:2858)

Försvarsanläggning, vikingatida eller medeltida?, rest av, med huvudpartiet, ca 60x40 m (Ö-V), i NÖ fortsättande med två vallar, inom en yta av ca 40x...

Fästning/skans (L1990:5992)

1) Skans, uppgift om, enligt karta från 1794.

Fästning/skans (L2011:1392)

1) vall (av följ form: se boken. Den består av 0,2-0,3 m st 0,2-0,3 m st stenar. Övermossade. Den V delen av vallen är 12 m l, 0,4-0,6 m h och 1-1,5 m...

Fästning/skans (L1955:7116)

Skanslämningar?, inom ett ca 60x25-30 m st område (NNÖ-SSV),bestående av 1 husgrund? och 3 gropar.I SSV är en grop, konisk, rund, 11 m i diam och ca 2...

Fästning/skans (L1991:6518)

Skans, uppgift om. Enligt Pehr Johnsson skall det på platsen ha funnits en skans. Platsuppgiften är ungefärlig. Området är kraftigturgrävt och inga lä...

Fästning/skans (L2017:9617)

Försvarsvall, 40 m l (Ö-V) 3-4 m br och 1-1,5 m h. Vallen bestårav 0,2-0,5 m st stenar lagda i kallmur är lodrät. S delen avvallen sluttande mot S (ca...

Fästning/skans (L1961:8429)

Militär lämning, bestående av en i berget nersprängd befästning,ca 210 x 80 m. (10-210 gon). Runt befästningen löper ett 10m.br. och en 5 m.dj. dike.

Fästning/skans (L1959:2069)

Skans, bestående av 4 delvis raserade kallmurade stenmurar, 5-7 m l (NNÖ-SSV respektive NÖ-SV), 0,5-1,5 m br och intill 0,7 m h, av 0,3-1 m st stenar....

Fästning/skans (L1991:4289)

Skanslämning, ca 40x30 m (NÖ-SV), bestående idag av minst 6 vallar, 10-40 m l, intill 7 m br och 0,2-1,6 m h, av uspkastad jord medytterst enstaka ste...

Fästning/skans (L1991:4782)

Skans, uppgift om. Här skall det ha funnits en skansanläggning med ett flertal vallar av uppkastad jord. Dessa blev dock utjämnadei samband med husbyg...

Fästning/skans (L1975:1697)

Skans, ursprungligen, sannolikt bågformad el vinklad, nu beståen de av två vallar, 40 resp 24 m l med ca 18 m lucka mellan vallarn a. Den N vallen är ...

Fästning/skans (L1936:2466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1966:6563)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smörasken, Fästning/skans (L2014:4359)

Befästningsverk, (gamla kaponisen, den s.k. Smörasken) bestående av rund byggnad, ca 50 m diam och ca 15 m h. Byggnaden är uppförd av mycket vittrat t...

Fästning/skans (L2016:7279)

1) Försvarsvall, ca 55 m l (NV-SÖ) och 7-8 m br och 2 m h. Motstranden är nedre delen (0,1 m h) av kallmurad gråsten av 0,2-1 mst stenar, i övrigt jor...

Stenbocks skansar, Fästning/skans (L1989:6776)

Skans, befästningsanläggning, ca 500 m l (NNÖ-SSV), ca 5-9 m broch 0.2-1.2 m h (vanligen 0.5-0.8 m h). Jordvallen är ojämn ochmed enstaka gropar, 5-10...

Krigsvallen, Fästning/skans (L1966:5954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1978:7724)

Skans, oval, 95x85m (Ö-V), bestående av en rektangulär, 44x22 m st, intill 6 m h, central anläggning, uppförd av jord och sten över betongbunker. Bunk...

Rots skans, Fästning/skans (L1999:5845)

Skansanläggning, 80x70 m (N-S), belägen på plan moränmark medfront mot V, begränsad i N av mark tillhörandehembygdsföreningen, i Ö och S av åkermark o...

Fästning/skans (L1991:5308)

Skans, ca 30x15 m. Idag avtecknad som en flack förhöjning i området, 0,2-0,5 m h. På karta från år 1824-27 tecknad närmast som en triangel.Vid strande...

Fästning/skans (L1989:9061)

Skansanläggning, rest av, numera ca 47x23-26 m (SSÖ-NNV) medfront mot V, bestående av en yttre och en inre anläggning,utgörande jordvallar. Den inre a...

Kastellet, Fästning/skans (L1979:4313)

Drottningskärs kastell med ravelin.

Fästning/skans (L1989:1218)

Skans, 33x30 m (SÖ-NV) och 2-3 m h. I mittpartiet en närmastkvadratisk ca 15 m st (SÖ-NV) som omges av en vall ca 1.5 m h(räknat från insidan). I den ...

Fästning/skans (L1947:4463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1969:2844)

Skanslämning, oregelbunden, närmast oval, ca 45x20 m (NÖ-SV),bestående av en ställvis bevarad stenvall Den är 1-3 m br ochintill 0.5 m h. Stenarna är ...

Fästning/skans (L1991:1149)

Skans, plats för, okänd utsträckning. Enligt karta i Krigsarkivet, upprättad år 1678, låg skansen nära bron över Helgeå, på åns Ö strand och strax N o...

Bastion Havsfrun, Fästning/skans (L1979:5720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1947:8898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1964:7856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1957:9814)

1) Skans, 26x6 m (N-S) bestående av bröstvärn och löpgrav.Bröstvärnet är 26 m l, 2-3 m br och 0,4-0,8 m h. Övertorvadfyllning av grus och sand på Ö si...

Skansen, Fästning/skans (L1936:6218)

Skansanläggning, vilken i huvudsak utgöres av en nipa, 80 m l(N-S), 2-23 m br med närmast plana krön. I N-V-S och SÖ harsidor- na branta sluttningar. ...

Sundsborg, Fästning/skans (L1959:4357)

Fästning, 225x30-125 m (NÖ-SV), bestående av 10 husgrunder, 1 batteriställning och 1 osäker lämning inom befästningen Sundsborg. Befästningen anlades ...

Hönjarums skans, Fästning/skans (L1991:3759)

Skansanläggning, 35x25 m (N-S), bestående av en vall och en vallgrav. Vallen är närmast kvadratisk, 25-30 m i sida (N-S), 0,4-1,5 m h på utsidan samt ...

Fästning/skans (L1941:4735)

Skansanläggning, 100x75 m (NV-SÖ), belägen i spetsen av en f d utskjutande udde i Ryssjön. I SSV två vallgravar på ett avstånd av10-35 m från varandra...

Fästning/skans (L1959:1262)

Skans, vinklad, 6 + 6 m och med spetsen mot V. Vallen är 0,8-1,0 m br och 0,35-0,5 m h, övertorvad. Ö härom och på andra sidan om vägen är en jordkäll...

Fästning/skans (L1946:5220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L1987:2134)

Skans, 60x8-10 m (N-S), bestående av en jordvall, i Ö, 0.5 m hoch i V 1-1.5 m h, med plant krön. I S svänger vallen något motSV. På Ö sidan har det i ...

Fästning/skans (L1969:3397)

Skanslämning, otydlig, närmast rektangulär, ca 20x12 m (Ö-V),bestående av 2 stenvallar, en i V och en i Ö. Skansensursprungliga form är svår att bedöm...

Fästning/skans (L1965:3979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2011:3151)

1) Skans, nu borttagen. Enligt lantmäterikartor V-formad och ca15-20 m i sida. Jfr raä 115. Låg på N sidan av landsvägen. Ca 20m Ö om nr 1 var. 2) Mil...

Stenbocksvallarna, Fästning/skans (L1990:9862)

Förskansningsvall, ca 1000 m l, 6-10 m br och 0.5-2 m h. Ianläggningens mittparti och N härom är två halvcirkelformigautbuktningar ca 50 m br och med ...

Fästning/skans (L1956:9122)

1) Stensatt vall, ringformad, 12 m i diam. Vallen är 1,5-2 m broch 0,4-1 m h (högst i S), av jord och 0,1-0,6 m st stenar,stenarna företrädesvis i ytt...

Andersö skans, Fästning/skans (L1946:8143)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fästning/skans (L2007:2598)

Skansanläggning, bestående av en skyttegrav, 32 m l (SSÖ-NNV --NÖ-SV), därefter ett uppehåll på ca 5 m, med en fortsättning avskyttegraven, ca 10 m. S...

Fästning/skans (L1976:7973)

1) Skansanläggning, ca 35x25 m (NÖ-SV). Begränsas i NÖ-SÖ-SSV av uppkastad vall, ca 55 m l, 5-8 m br och 0,75-1,6 m h, bestående av jord och spridda s...

Fästning/skans (L1989:8715)

Befästningsanläggning, rest av, 945 m l och 10-30 m br (ÖSÖ-VNV) bestående av 1 vall med 2 fältskansar och 1 vallgrav. Vallen är 2 m h från utsidan oc...

Skansabackarna, Fästning/skans (L1991:1058)

Skansanläggning, ca 10x10 m (NNÖ-SSV), bestående av en femuddigvall med svagt insvängda sidor, 6.5 m l, och en vallgrav i NÖ.Vallen är ca 3 m br och...

Skansen, Fästning/skans (L1996:4555)

Skansanläggning, 28x25 m (N-S) med front mot Ö och vattendrag.Försedd med uppkastade jordvallar som avsmalnar uppåt.Vallen mot Ö är högst, 3.6 m i ytt...

Fästning/skans (L1959:1499)

Område med värn, ca 150 m diam. Inom området finns minst 22 värn, anlagda i samband med andra världskriget. Värnen är gjutna i betong och sedan inkläd...

Fästning/skans (L1979:6331)

Skans, bestående av en uppbyggd grusplatå, liksidigt triangulär med avrundade hörn (N, VSV och ÖSÖ). Platåns sidor är 25-27 m l och 3-3,5 m h. Platån ...

Fästning/skans (L2016:1912)

Medeltida fäste eller skans, uppbyggd på fornborgsliknande sätt.Kullen har i övre sluttningen en stenvall eller stenmur, som ärhögst på utsidan. Den o...

Fästning/skans (L1987:7186)

Skans (härläger)?, okänd utbredning, ca 90x75 m (N-S). Vid arkeologisk förundersökning år 1997 påträffades resterna efter en skans i form av grävda rä...

Böda skans, Fästning/skans (L1959:8291)

1) Skansanläggning, närmast kvadratisk med insvängda sidor(stjärnformig) med en sammanlagd storlek av ca 102-104x97-100 m(NNV-SSÖ till ÖNÖ-VSV), beläg...