Fiskeläge

Riksantikvarieämbetets definition: Plats som utgjort bas för fiske, med lämningar efter anläggningar för båtar, fiskberedning m.m., ofta även husgrunder efter bostadshus och förråd.
Fiskeläge (L1968:6191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:2486)

1) Område med tomtningar(?), 40x15 m (Ö-V). I angivet område är två runda och tre ovala tomtningar(?).De runda tomtningarna är 4-5 m diam. Vallen är 1...

Fiskeläge (L1939:7212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:1620)

Område med 1 fiskelägestomt, 1 gistgård, 2 stenröjda ytor och ettblock med inskription. (f d fiskeläge). Fiskelägestomten är i NÖbestående av 3 husgru...

Fiskeläge (L1996:4620)

Tomtning, 2 st osäkra, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fiskeläge (L1992:2596)

Område med fiskelägestomt, två gistgårdar och en tomtning?,160x20-80 m (NNV-SSÖ).Fiskelägestomten, belägen i V är 110x10-20 m och består av femhusgrun...

Fiskeläge (L1951:5314)

Fiskeläge, ca 200x80-180 m (NÖ-SV) bestående av minst 15 båtlänningar, 1 brunn, 1 gistgård och minst 1 husgrund Båtlänningarna är 10-30 m l, 2-6 m br...

Fiskeläge (L1935:2429)

Fiskelägestomt, 60x30 m (NÖ-SV) med 5 bodgrunder, 5 stensamlingar,3 stenvallar samt omplockningar i klapper. En bodgrund ärrektangulär, 9x4.3 m (NÖ-SV...

Fiskeläge (L1996:5842)

Område med tomtningar, 70x25 m (VNV-ÖSÖ) med 10 tomtningar,rektangulära - ovala 4x2-6x5 m st. 3 tomtningar är byggda ianslutningar till större block. ...

Fiskeläge (L1988:44)

Fiskelägestomt, ca 400x230 m (NÖ-SV). Den ungefärliga begränsningen är gjord utifrån 1818 års karta, akt 5. Vid en arkeologisk undersökning år 2020 på...

Fiskeläge (L1939:2283)

Fiskeläge, uppgift om, ca 50x45 m (Ö-V), ungefärlig utsträckning enligt ägomätningskarta över byn Hållen från år 1745. I den Ö delen fanns 5 sjöbodar....

Fiskeläge (L1992:3115)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1994:4349)

område med en gistgård, en tomtning? samt en fiskelägestomt,130x70 m (NNV-SSÖ).Gistgården, belägen i N, 120x40 m (SÖ-NV), bestående av 79gistgårdsröse...

Fiskeläge (L1936:9827)

Fiskelägestomt(?) med tomtningar och gistgårdsrösen, 80x35 m (NNV-SSÖ), vars synliga lämningar utgörs av gropar, 2 tomtningar ochett fåtal gistgårdsrö...

Fiskeläge (L1938:4319)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:3756)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:9976)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fiskeläge (L1940:9881)

Torpens sjöbodar, uppgift om. Enligt skattläggningskarta från år 1730 har sjöbodar legat på denna plats intill dåvarande Kuthskiärsfjärden. (Reviderin...

Fiskeläge (L1969:7334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:2853)

F d fiskeläge, 115x45 m (N-S), bestående av en fiskelägestomt samt två gistgårdar.Fiskelägestomten, 13x7 m (N-S), bestående av en husgrund och en bodg...

Fiskeläge (L1938:3850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:8103)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1940:9778)

Holmsångers sjöbod, uppgift om. Enligt skattläggningskarta från år 1730 har en sjöbod legat på denna plats intill dåvarande Kuthskiärsfjärden. (Revide...

Fiskeläge (L1938:5111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:5912)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1935:3447)

Fiskeläge, 80x10-35 m (NNÖ-SSV), vars synliga lämningar utgörs av 1 gistgård, 6 båtlänningar och 1 ugn. Gistgården är 24x20 m (NV-SÖ), bestående av ca...

Fiskeläge (L1970:4236)

Området, 110x70 m (NNV-SSÖ), med 5 husgrunder, 1 källargrund, 1kajskoning, och stenröjda ytor.Av husgrunderna har tre spismursrest med tegel. Dessa ä...

Fiskeläge (L1997:9341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2017:1962)

Bebyggelselämningar inom ett 50x40 m stort område (NÖ-SV), bestående av 9 husgrunder. Dessa är3-5x2-3 m stora, vanligen N-S. Av grunderna återstår gle...

Fiskeläge (L1996:2505)

1) Område med tomtningar, 80x25 m st (ÖNÖ-VSV) med ca 10tomtningar. Dessa är närmast kvadratiska eller rundade, 5x5 m -8x7 m st, med stenvallar i enkl...

Fiskeläge (L1987:2324)

Fiskeläge, 80x30 m stort (N-S), bestående av 5 tomtningar, varav 2 rektangulära 3x2,5 m stora och 3 kvadratiska ca 3x3-5x5 m stora. Den nordligaste, l...

Hedningakåsarna, Fiskeläge (L1979:6545)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:5913)

F d fiskeläge, 35x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en fiskelägestomtoch en gistgård.Fiskelägestomten, belägen i områdets NNV del, bestående av en husgrund...

Fiskeläge (L2019:201)

Fiskeläge, 42 x 25 m (N-S) bestående av 3 tomtningar, 2 runda och 1 rektangulär. Inom området finns också otydliga stenformationer, som kan vara reste...

Fiskeläge (L1938:4404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:1804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1996:2748)

Område med tomtning, 120x60 m (Ö-V) med ca 20 tomtningar. PåN-sidan av viken och sänkan innanför denna finns ca 15tomtningar. Dessa är kvadratiska ell...

Fiskeläge (L1992:3205)

Område med tre gistgårdar, ca 50x30 m (N-S).Gistgården, i områdets S del är 30 m l (ÖNÖ-VSV) och 8 m br, medfjorton gistgårdsrösen, 0.5-1 m diam och 0...

Fiskeläge (L1997:8721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:5147)

Tomtningsområde, 120x70 m (N-S), bestående av minst 8 tomtningarsamt 1 halvcirkelformad stenvall.I områdets SV spets är en tomtning, rektangulär, 6x4....

Fiskeläge (L1992:3728)

Fiskeläge? 50x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 gistgård? med 5gistgårdsrösen, närmast runda 0,6-1 m diam och 0,05-0,15 m h av0,15-0,5 m st stenar. Gistg...

Fiskeläge (L1992:1977)

Område med en husgrund, en källargrund, en gistgård och fembåtlänningar, ca 140x50 m (NÖ-SV).Husgrunden, i områdets mellersta del är 6x4 m (Ö-V), med...

Fiskeläge (L1936:3392)

Fiskelägestomt, 60x50 m (Ö-V). Inom området är 1-2 husgrunder,4-5x4-6 m (NÖ-SV), bägge med spismursröse, 1-1,5 m st och intill0,5 m h, belägen i områd...

Fiskeläge (L1992:3741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:5551)

Fiskeläge, Norrboda fiskehamn, 150 x 50-70 m. Enligt storskifteskarta 1799 fanns ett fiskeläge på platsen. Vid inventeringstillfället lokaliserades ...

Fiskeläge (L1935:9123)

Fiskelägestomt, 50x30 (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund samt 2spismursrester. Husgrunden, i områdets Ö del, är 5x4 m(NNV-SSÖ). I NÖ hörnet är ett spis...

Fiskeläge (L1996:4972)

Område med tomtningar, ca 80x30 m st (N-S), bestående av 7tomtningar, rundade, ovala eller rektangulära, 3x2m-5x4m.Stenvallar i 1 - flera rader, 0.5-1...

Fiskeläge (L1951:1269)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1989:5356)

Område med fiskebodslämningar, delundersökt, ca 70x15 m st (NNÖ-SSV), bestående av ca 16 gropar. Osäker utsträckning mot NNÖ. Groparna är 3-10x2-8 m s...

Fiskeläge (L1938:7411)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:7833)

Fiskeläge, ca 270x100-260 m (Ö-V), bestående av 102 anläggningar. Dessa utgörs av 48 tomtningar, 53 stensträngar och 1 gistgård. Tomtningarna är rekta...

Fiskeläge (L2022:9865)

Fiskeläge på Furuholmen, uppgift i muntlig tradition/RAÄ enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1994:9031)

Område med en fiskelägestomt och en gistgård, 50x30 m (NNV-SSÖ) (fiskeläge).Fiskelägestomten i SSÖ består av en husgrund, 4x4 m st, som markeras av hö...

Fiskeläge (L1967:3966)

Område med tomtningar, 40x25 m (NÖ-SV), bestående av 6 tomtningar. Fyra är närmast runda och 4-5 m diam. Övriga är kvadratiska och5-7 m l och 3-5 m br...

Fiskeläge (L1996:5596)

1) Område med tomtningar, 25x25 m (N-S), bestående av 5tomtningar, rektangulära, 2.5x2 m- 9x5 m. Stenvallar i flerarader 0.5-1.0 m br. 0.3x0.6 m h, av...

Fiskeläge (L1939:2315)

Fiskebodar, 65x30-50 m (NNÖ-SSV), ungefärlig utsträckning enligt häradskartan från 1859-63. Inom området har minst 6 fiskebodar legat enligt kartan. ...

Fiskeläge (L1967:3704)

Område med tomtningar, ca 110x20 m (Ö-V), bestående av 8 runda och 1 oval tomtning.De runda tomtningarna är 5 m diam. Begränsade av stenvallar, 0.2-1....

Fiskeläge (L2014:8543)

Område med tomtningar, 120x50 m (NV-SÖ), bestående av ca 25tomtningar. Dessa är ofta ovala men även rektangulära, 2-5 m diamoch 0,1-0,5 m h. Flera tom...

Fiskeläge (L1940:9780)

Sjöbodar, uppgift om. Enligt skattläggningskarta från år 1730 har 2 sjöbodar legat inom en 30x20 m st område (N-S). Sjöbodar låg på en ö i Fårholmsfjä...

Fiskeläge (L1993:4047)

F d fiskeläge, bestående av en fiskelägestomt, en gistgård samt en röjd gångväg.Fiskelägestomten, belägen närmast vattnet, bestående av ett tiotalhusg...

Fiskeläge (L1992:4614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:9039)

1) Område med tomtningar, ca 45x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 5tomtningar varav 2 är osäkra. Dessa är närmast runda, 2.5-4 mdiam.Ca 45 m N om nr 1 är:2...

Fiskeläge (L1939:4720)

Fiskeläge, 40 x 25-40 m (NNV-SSÖ). På området är 2 stenbryggor,(vågbrytare?), 1 båtlänning och 1 sjöbodgrund(?). Stenbryggorna är 7 m l (NNÖ-SSV), 1,5...

Fiskeläge (L1968:9751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2022:7919)

Fiskeläge på Mellerstön/Hamngrund, uppgift utifrån platsnamn och i muntlig tradition enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1936:3942)

Fiskelägestomt. 100x40 m (NNV- SSO). Inom området äe 2 husgrunder,3-4x4-5 m (NV-SÖ o V-Ö) med spismursrösen (ett otydligt), samtminst 2 båthusgrunder,...

Fiskeläge (L1951:3295)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:4938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:9091)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:1009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:4037)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2002:1549)

Tomtningsområde 110x30-70 m (Ö-V) bestående av 4 tomtningar samtminst 4 stensträngar.1) Tomtningarna är 6-7x4-5 m (NNV-SSÖ) avgränsade av stenvallar1-...

Fiskeläge (L1992:4708)

1) Område med en labyrint, två kompassrosor och f d fiskeläge medhusgrunder och gistgård, 80x50 m (NNÖ-SSV).Labyrinten, belägen i områdets SV del, är ...

Fiskeläge (L2022:9858)

Fiskeläge i Storöhamn, sentida, uppgift enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1992:4584)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1983:6326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1970:5880)

Fiskeläge, ca 75x25 m (VNV-ÖSÖ), vars synliga lämningar utgörs av 7 tomtningar, varav 3 runda, 1 kvadratisk och 3 oregelbundet rektangulära, 1 grop oc...

Fiskeläge (L1966:296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:1141)

Område med gistgård samt husgrunder (f d fiskeläge), 140x30 m (ÖNÖ-VSV). I angivet område är en gistgård samt två husgrunder.Gistgården består av 125 ...

Fiskeläge (L1938:1683)

Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.

Fiskeläge (L1968:9391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1937:4301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1989:5427)

Område med medeltida fiskebodslämningar, ca 180x30 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 35 gropar. Groparna, oregelbundna till runda och rektangulära, 2-3x...

Fiskeläge (L1997:9121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1979:6209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1969:7231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:4230)

Fiskeläge, 70 x 50 m (Ö-V). På området är 6 st stenbryggor 17-8 m l (N-S) intill 3 m br, intill 1,5 m h av 0,1 - 0,6 m st stenar. På samma plats finns...

Fiskeläge (L1997:8585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:7507)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:3718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:6529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:5419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:5585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:722)

Område med gistgård, båtlänningar och bebyggelselämningar (f dfiskeläge50x30 m (NÖ-SV). Inom angivet område är en gistgård, tvåbåtlänningar, två husgr...

Fiskeläge (L1938:2294)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:6177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1966:872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:2359)

Område med 1 fiskelägestomt, 3 gistgårdar, 1 kompassros ochstensamlingar, 190x100 m (VNV-ÖSÖ).Fiskelägestomten, markerad med nr 3 på fornlämningsövers...

Fiskeläge (L1997:9657)

1) Tomtning, oval, 4x3 m (N-S) begränsad av en stenvall 1-2 m br,0.8 m h av 0.3-0.8 m sty stenar. I VNV ett block 6x4x3 m st.Initll och N om nr 1 är:2...

Fiskeläge (L1938:5507)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.