Fiskeläge

Riksantikvarieämbetets definition: Plats som utgjort bas för fiske, med lämningar efter anläggningar för båtar, fiskberedning m.m., ofta även husgrunder efter bostadshus och förråd.
Fiskeläge (L1968:9776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:4363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1977:1145)

Bebyggelselämningar, inom ett 220x10-80 m (N-S, st område bestående av 22 husgrunder, 15 härdar och 1 vall. Husgrunderna, av vilka flera är osäkra o...

Fiskeläge (L1994:5316)

Fiskeläge, 70x40 m (VNV-ÖSÖ), vars synliga lämningar utgörs av två husgrunder, två tomtningsliknande lämningar, två stensamlingar, en stenröjd yta, tv...

Fiskeläge (L1977:7101)

Båtlänningar. Inom ett 13x11 m st område är 4 parallellt liggand e båtlänningar, vilka är 11 m l och 1,5-4 m br. Stenraderna är 0, 5-1 m br och 0,2-0,...

Fiskeläge (L1992:4031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:9729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:6207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:7538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:5847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:1280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:3803)

Fiskeläge, ca 120x25 m (NNV-SSO), vars synliga lämningar utgörs av 1 fiskelägestomt, 2 gistgårdar, 1 labyrint, 1 bindsten (?) och 1 stenlagd yta. Fisk...

Fiskeläge (L1992:2831)

Område med 1 fiskelägestomt, 3 ovala tomtningar, 1 kvadratisktomtning, 1 oregelbunden tomtning, 1 gistgård, 16 båtlänningar,ett 5 tal gropar och stenr...

Fiskeläge (L1958:9982)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av husgrund med spisröseoch en röjd yta med odlings- och röjningsrösen. Fiskeläge.

Fiskeläge (L1951:9258)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1936:8824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1956:1529)

1) Hägnaden är närmast kvadratisk ca 11x11 m (NV-SÖ och NÖ-SV),och bestående av en närmast enradig och enskiftad stensträng,0,5-1, 0 m br och intill 0...

Fiskeläge (L1969:9861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1989:4770)

Område med fiskebodslämningar, delvis undersökt, ca 210x25 m st(NNÖ-SSV) bestående av ca 40 gropar.Groparna är 4-8x2-6 m (ÖSÖ-VSV) och 0.2-0.8 m dj. F...

Fiskeläge (L1938:4630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1960:9685)

Fiskeläge, ca 230 x 50 m (NÖ-SV), bestående av 1 lastageplats, 1 strandskoning, 1 husgrund, 1 källargrund, 1 varpring, och flera betongplintar. Lastag...

Fiskeläge (L1996:1178)

Område med tomtningar, 90x50-80 m st (NNV-SSÖ) med 6 tomtningar,kvadratiska, runda och oregelbundet ovala, 2x2-5.5x3.5 m st. Deflesta byggda i anslutn...

Fiskeläge (L1938:5936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:6529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:4079)

Fiskeläge, 80 x 30 m (NV-SÖ). På området är 1-2 sjöbodgrunder och minst 3 bryggor. En sjöbodgrund är i NV, 8 x 5 m, i vattnet är stenkistor, intill 0,...

Fiskeläge (L1968:9998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:7019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1969:6695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1940:9978)

Barknåre bys fiskbodar (S punkten). På en berghäll är enstaka stenblock, 0,3-0,5 m st som kan vara rester efter fiskebodar. I kanten mot N intill fd f...

Fiskeläge (L1996:2379)

Tomtningar: område 300x30 m med minst 4 stycken ovala, 3-4 mdiam, byggda intill större stenblock, stenvallar i ett tillflera skift av 0.3-0.8 m stora ...

Fiskeläge (L1992:2223)

Område med 4 tomtningar och omplockningar i klapper, 30x25 m(Ö-V). En av tomtningarna på klapprets krön, är kvadratisk, 5x5 m(ÖSÖ-VNV), bestående av e...

Fiskeläge (L1969:7703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:3018)

Fiskeläge 120 x 20-40 m (NNÖ-SSV). På området är 5 båtlänningar, huvudsaklingen orienterade i (NV-SO) 5-25 m l, 2-5 m br. avgränsade på 1-2 sidor av t...

Fiskeläge (L2012:847)

Profanbyggnader, sjöbodar beskrivna i 1948 års inventering. Dessa är nu helt försvunna.

Fiskeläge (L1935:4218)

Fiskeläge. Område, 90x10-30 m (Ö-V) med 5 tomtningar och 1 stensamling samt omplockningar i klapper. Tomtningarna, av vilka tre är närmast rektangul...

Fiskeläge (L1992:1639)

Område med två husgrunder, en spismursrest, en gistgård, 60x15 m(V-Ö).Ena husgrunden(?), är i Ö, ca 6x3.5 m (NNV-SSÖ), med i SSÖ enspismursrest. Bevux...

Fiskeläge (L1985:4902)

Område med tomtningar samt 1 gistgård, inom ett 45x35 m st område(N-S).Tomtning, rektangulär, 5x4 m (Ö-V) av upplagda, 0.3-0.8 m l,0.2-0.4 m h stenar....

Fiskeläge (L1996:4239)

Tomtning, 3 st osäkra, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fiskeläge (L1992:1404)

1) Område med 1 kvadratisk tomtning, 1 oval tomtning och 1stensamling. 12x12 m (Ö-V). Den kvadratiska tomtningen är 3x3 m(ÖNÖ-VSV) och den består av e...

Fiskeläge (L1936:8602)

Område med tomtningar, 80 m diam. Bestående av 8 tomtningar ochväg? Tomtningarna är 5-4x5-3 m stora (vanligtvis 5x3 m) medavrundade hörn (vanlig riktn...

Fiskeläge (L1949:5326)

Fiskeläge, 95x40 m (NV-SÖ). Inom området finns 2 husgrunder, 1 grund efter sjöbod, 1 källargrund samt gammal åkermark. En husgrund är ca 10x6 m st (N...

Fiskeläge (L1951:8103)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:2351)

F d fiskeläge, 100x40 m (Ö-V), bestående av en fiskelägestomt, två gistgårdar och en stensamling (sjömärke?).På fiskelägestomten är en husgrund, 6x4 m...

Fiskeläge (L1992:1977)

Område med en husgrund, en källargrund, en gistgård och fembåtlänningar, ca 140x50 m (NÖ-SV).Husgrunden, i områdets mellersta del är 6x4 m (Ö-V), med...

Fiskeläge (L1994:2291)

1) Område med tomtning, fiskelägestomt och gistgård, 50x25 m(VNV-ÖSÖ).Tomtningen?, belägen i områdets ÖSÖ del är rektangulär, 5x3.5 m (Ö-V), bestående...

Fiskeläge (L1992:4929)

Fiskeläge, 25x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 tomtningar, 1 tomtning (?), 1 båtlänning och 1 grop. En tomtning är rektangulär, 4,5x3,8 (NÖ-SV). Botten...

Fiskeläge (L1993:1510)

Område med en fiskelägestomt, två bätlänningar och tre gistgårdar(f d fiskeläge), 120x60 m st (Ö-V).Fiskelägestomten, 45x10 m st (Ö-V), belägen i N be...

Fiskeläge (L1967:7)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:3741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1936:9827)

Fiskelägestomt(?) med tomtningar och gistgårdsrösen, 80x35 m (NNV-SSÖ), vars synliga lämningar utgörs av gropar, 2 tomtningar ochett fåtal gistgårdsrö...

Fiskeläge (L1992:1546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:1239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:4614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:4871)

Fiskeläge, ca 85 x 70 m (VNV-ÖSÖ), Enligt såväl Storsifteskaran(1802) som Laga skifteskartan(1864) fanns på platsen ett fiskeläge. Den V delen av omr...

Fiskeläge (L1994:9908)

1) Område med gistgårdsrösen, båtlänningar och husgrunder (f d fiskeläge), 170x80 m (NNÖ-SSV). I området är fyrahundratjugo gistgårdsrösen, närmast ru...

Fiskeläge (L1968:9232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1983:6326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:9344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:8277)

Fiskeläge, ca 50x20 m (N-S) bestående av minst 3 bostugegrunder samt smärre stenskoningar och stenansamlingar. Bostugegrunderna, belägna i områdets ce...

Fiskeläge (L1992:5013)

Område med husgrund, gistgård och båtlänningar, 75x30 m (NV-SÖ).Husgrunden, belägen i områdets Ö del, är 5x4 m (NNÖ-SSV) och 0.2 mh, med en 0.5-0.7 m ...

Fiskeläge (L1967:665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2022:7483)

Fiskeläge, på Bockön, uppgift om i muntlig tradition enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1966:281)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1968:9695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1956:974)

1) Hägnader, kvadratiska och rektangulära, nu 10-20 m l och 8-15m br, flertalet i riktning (Ö-V till VNV-ÖSÖ). Stensträngarna är0, 5-1,5 m br och 0,2-...

Fiskeläge (L1939:268)

Näs fiskebodar, uppgift om. Inom ett område, ca 75x15 m (NÖ-SV) har Näs bys 4 sjöbodar legat enligt karta från år 1788 (laga delning). Inga synlig läm...

Fiskeläge (L1938:5111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2012:8288)

Fiskeläge, f d, 100x50 m (NNÖ-SSV) bestående av en husgrund (?), 2 båtlänningar samt en gistgård. Husgrunden (?) är 6x4 m (NNÖ-SSV), bestående av en ...

Fiskeläge (L1997:7900)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:2897)

Område med tomtning, stenrade och terrasser?, ca 50x40 m st(NÖ-SV).I SV änden där en klyfta går mot N in mot platån är tomtning (?),ca 5x2.5 m (N-S), ...

Fiskeläge (L1968:9304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:9039)

1) Område med tomtningar, ca 45x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 5tomtningar varav 2 är osäkra. Dessa är närmast runda, 2.5-4 mdiam.Ca 45 m N om nr 1 är:2...

Fiskeläge (L1996:5992)

Område med tomtning, ca 60x15 m (NV-SÖ), bestående av 6tomtningar. Intill bergstupet i SV ligger 4 tomtningar på rad4x2.5m-5x3m st, stenvallar i 1 ell...

Fiskeläge (L2022:9862)

Fiskeläge på Lutskäret, uppgift enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1992:1881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2022:8606)

Plats för fiskläge, ursprungligen sannolikt bestående av 4-5 bodar, enligt kartmaterialet. I området syns på tre ställen diffusa spår av bodar som sva...

Fiskeläge (L1939:6544)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1970:4779)

Husgrundsområde (fiskeläge från sillfisketiden ?), osäker utbredning, 70-100x10-40 m (NV-SÖ), med 3 eller 5 husgrunder, 1 kajanläggning eller vågbryta...

Fiskeläge (L1979:6615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1994:4349)

område med en gistgård, en tomtning? samt en fiskelägestomt,130x70 m (NNV-SSÖ).Gistgården, belägen i N, 120x40 m (SÖ-NV), bestående av 79gistgårdsröse...

Fiskeläge (L1996:3374)

Område med tomtningar 60x20 m st (NNÖ-SSV) med 7 st delvisraserade tomtningar. Dessa är kvadratiska eller rektangulära5x5-7x5 m st med 0.5-1.0 m br oc...

Fiskeläge (L1966:791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2012:1809)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1996:4017)

Tomtning, 3 st, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fiskeläge (L1992:2985)

F d fiskeläge, 50x30 m (NNV-SSÖ), bestående av två husgrunder ochen gistgård.En husgrund, rektangulär, 6x4 m (N-S), består av en röjd yta, 5 ml och 3....

Fiskeläge (L1939:6706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:2315)

Fiskebodar, 65x30-50 m (NNÖ-SSV), ungefärlig utsträckning enligt häradskartan från 1859-63. Inom området har minst 6 fiskebodar legat enligt kartan. ...

Fiskeläge (L1997:7730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:5948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:8263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1957:7587)

1) Kulturhistorisk värdefull miljö Fiskeläge.

Fiskeläge (L1969:9660)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fiskeläge (L2005:7449)

Fiskeläge, ca 100x45 m (NÖ-SV), bestående av 6 husgrunder i områdets västra delar. Dessa är tomtningsliknande, 3-4x4 m st, rundade hörn, med vallar av...

Fiskeläge (L1966:243)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:9356)

Område med tomtningar. Inom ett område 80x50 m (NÖ-SV) finns ca10 tomtningar, ovala och rektangulära, 2.5x2-7x5 m st. Murarnaär en eller flerradiga 0....

Fiskeläge (L1992:1118)

1) Område med fiskelägestomt och gistgård, f d fiskeläge, 40x20 m(NNÖ-SSV).Fiskelägestomten, består av två husgrunder med oklar begränsning,ca3x3 m, m...

Fiskeläge (L1940:9822)

Fiskeläge, ca 240x30-55 m NÖ-SV). Inom området finns stenrader, terrasseringar och röjda ytor samt 2 stugor. I SV delen är en stenröjd yta, 5x5 m som...

Fiskeläge (L1987:1350)

Fiskeläge, ca 120x20-50 m stort (NNV-SSÖ) bestående av 3 tomtningar och 7 s k sillagropar. Tomtningarna är rektangulära, ca 4x3-5x3 m stora, med ytte...

Fiskeläge (L1992:3334)

1) Labyrint, närmast rund, 5-6 m diam och 0.1 m h, bestående av 0.1-0.4 m st stenar, glest och oregelbundet utspridda på berghällen. Troligen kraftigt...

Fiskeläge (L1996:2750)

Område med tomtningar, 130x15-70 m st (NNÖ-SSV) med ca 15tomtningar. Dessa är kvadratiska eller rektangulära 5x5 m - 10x7m st, med 0.5-1.0 m br och up...