Fiskeläge

Riksantikvarieämbetets definition: Plats som utgjort bas för fiske, med lämningar efter anläggningar för båtar, fiskberedning m.m., ofta även husgrunder efter bostadshus och förråd.
Fiskeläge (L1992:4898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:1908)

Fiskeläge, uppgift om, ca , ungefärlig utsträckning enligt ägomätningskarta över byn Hållen från år 1745. Området är en förhöjning i landskapet. Ett u...

Fiskeläge (L1951:9550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1979:6758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:8955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:795)

Område med två husgrunden och en gistgård, 75x40 m (NNV-SSÖ).Gistgården, belägen i områdets SSÖ del, 40x13 m (NNV-SSÖ), beståendeav tjugosex gistgårds...

Fiskeläge (L1977:797)

Område med båtlämningar, 95x10 m (V 10cg N-Ö 10cg S) bestående a v 7 båtlämningar, vilka är 5-8 m l (flertalet NNÖ-SSV), 2,5-4 m b r och 0,1-0,4 m dj.

Fiskeläge (L1996:3047)

Fiskeläge, ca 190x120 m (NV-SÖ), bestående av 29 tomtningar och 34 gropar i stenmalarna, fördelade på 3 delområden. Det V området består av 5 tomtning...

Lomb-Kentten, Fiskeläge (L1994:5828)

Fiskelägestomt bestående av 1 husgrund, kulturlager och gropar. Husgrunden är 6x4 m (N-S) med övermossad spismursrest i NÖ hörnet. Husgrunden framträ...

Fiskeläge (L1967:776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:3718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:5326)

Fiskeläge 110x40-70 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 husgrund, minst 2 gistgårdar, 1 båtlänning, 1 ränna samt minst 15 stenrösen. Husgunden är 5x5 m st (Ö-V...

Fiskeläge (L1968:9202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:3615)

Område med 3 tomtningar, 1 gistgård och 1 hamnplats med namn,170x60 m (O-V).En tomtning, belägen i Ö, är 5.5x 5.5 m, bestående av en plan yta2.5x1.5 m...

Fiskeläge (L1938:6177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1996:4300)

Område med tomtningar, stensträngar och röjda ytor, 50 x 15 m st(Ö-V). 2 tomtningar, kvadratiska 4 x 4 m st, med stenvallar i 1- flera rader och 1 ski...

Fiskeläge (L1968:9751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:1932)

Fiskeläge, ca 50x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 10 tomtningar.

Fiskeläge (L1935:3451)

Område 90x20 m (NV-SÖ) bestående av 3 tomtningar, 2 ugnar och 3stensamlingar, rest av ugnar (?).Tomtningarna är rektangulära 5-6 m l och 3.5-4 m br be...

Fiskeläge (L1996:2808)

Område med tomtningar, 100x45 m (Ö-V) med ca 30 tomtningar. Dessaär runda eller rektangulära, 3-8 m diam eller i sida. De ärupplagda tätt intill varan...

Fiskeläge (L1975:8542)

Fiskeläge, i form av kulturlagerrester med fynd i två koncentrationer, 35x15 (VNV-ÖSÖ) och 45x25 (NV-SÖ) m st. Påträffad i samband med arkeologisk und...

Fiskeläge (L1992:2492)

Fiskeläge, 135x45-70 m st (NNV-SSÖ), bestående av 27 husgrunder 2 spismursrester, 3 gropar och 1 stenlagd yta. Husgrunderna är 3x4-8x8 m st. 15 har sp...

Fiskeläge (L1966:276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:4993)

1) Område med gistgård, husgrund, båtlänningar och fåror, 180x50m (NNÖ-SSV). I angivet område är en gistgård, en husgrund, fem båtlänningar och 63 får...

Fiskeläge (L1989:4714)

Område med fiskebodslämningar, delundersökt, ca 70x20 m st (NNÖ-SSV), bestående av ca 15 gropar. Groparna är 3-10x2-8 m st och 0,1-0,8 m dj. Vanligen ...

Fiskeläge (L1975:6953)

Fiskeläge, ca 150x20 m (NNV-SSÖ) och 50x20 m (NV-SÖ). Vid arkeologisk utredning år 2007 påträffades spår efter fiskeläget Barshages olika faser; medel...

Fiskeläge (L1958:9982)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av husgrund med spisröseoch en röjd yta med odlings- och röjningsrösen. Fiskeläge.

Fiskeläge (L1938:6883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1966:290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:3871)

Fiskeläge, 20 x 10 m (Ö-V). På området är 2 st stenbryggor och 1 gistvall. Stenbryggorna är svåravgränsade, dock minst 12 x 3 m (Ö-V) av 0,2-1 m st s...

Fiskeläge (L1951:448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:7806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:7913)

Fiskeläge bestående av 2 tomtningar, 2 röseliknande lämningar och 1 stensamling. Den ena tomtningen är närmas oval, 4,5x4 m (NNV-SSÖ), bestående av 1...

Fiskeläge (L1938:5918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:754)

Gistgård, 45 m l (NV-SÖ) och 15 m br, bestående av 7gistgårdsrösen, närmast runda, 0,5-1 m diam och 0,1-0,2 m h av0,2-0,4 m st stenar liggande 7-10 m ...

Fiskeläge (L1969:6695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1997:2897)

Område med tomtning, stenrade och terrasser?, ca 50x40 m st(NÖ-SV).I SV änden där en klyfta går mot N in mot platån är tomtning (?),ca 5x2.5 m (N-S), ...

Fiskeläge (L1939:4720)

Fiskeläge, 40 x 25-40 m (NNV-SSÖ). På området är 2 stenbryggor,(vågbrytare?), 1 båtlänning och 1 sjöbodgrund(?). Stenbryggorna är 7 m l (NNÖ-SSV), 1,5...

Fiskeläge (L1939:6539)

Bebyggelselämning efter fiskeläge, 50x30 m (Ö-V), bestående av 2 båtlänningar, 1 gistgård, 1 tomtning (?) och 1 grop. Båtlänningarna är 5,5-6,5 m l (...

Fiskeläge (L1992:529)

Fiskeläge, kenttä, uppgift om. Området, ca 40x30 m (N-S) är gräsbevuxet och avviker på så sätt från omgivningen. I ett flackare parti i sluttningen är...

Fiskeläge (L1992:2831)

Område med 1 fiskelägestomt, 3 ovala tomtningar, 1 kvadratisktomtning, 1 oregelbunden tomtning, 1 gistgård, 16 båtlänningar,ett 5 tal gropar och stenr...

Fiskeläge (L1990:3169)

Fiskelägestomt, ca 450x100-150 m (ÖNÖ-VSV). Utsträckningen av Knäbäcks fiskeläge enligt karta från 1755. Tomten övergiven.Äldsta belägg 1621.

Fiskeläge (L1997:9121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:2804)

Område med 1 fiskelägstomt, 2 gistgårdar, 2 labyrinter, 4stenvallar och stenröjda ytor 100x20-60 m (NÖ-SV) (f dfiskeläge). Fiskelägestomten, i V, är 7...

Fiskeläge (L1951:6010)

Fiskeläge, ca 80x35 m (ÖSÖ-VNV), bestående av minst 5 husgrunder, 1 hägnad samt ca 30 giströsen. Husgrunderna är synnerligen diffusa och svårbestämb...

Fiskeläge (L1936:7602)

Fiskeläge. Område med tomtningar, 110x40 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 tomtningar varav 2 osäkra, 1 stensamling samt 2 gistgårdar, varav 1 är rest av...

Fiskeläge (L1993:1973)

Område med 24 tomtningar, 5 labyrinter, 1 stensättning, 5 stensamlingar och 6 gropar,630x30-180 m (Ö-V).5 av tomtningarna är dubbelrummiga, rektangulä...

Fiskeläge (L1968:9776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1935:3737)

Område med 1 fiskelägestomt, 1 båtlänning, 1 gistgård och 1skåve(?), 60x50 m (N-S) f.d. fiskeläge. 1) Fiskelägestomten,består av en husgrund, 7x4 m (...

Fiskeläge (L2022:3628)

Fiskeläge, uppgift om. Enligt Westerdahl på Repskär, med Gammalhamnen.

Fiskeläge (L1968:9859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1979:6516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2023:7031)

Landningsplats för båtar/fiskehamn, ca 190x170 m stor. Anläggningen utgörs av en tydlig bukt belägen mellan ca 2 till 4 meter över havet och avgränsad...

Fiskeläge (L1970:8474)

Fiskelägestomt, delundersökt, ca 200x25-60 m (NNÖ-SSV), beståendeav ca 20 husgrunder, stenrader, stenmurar och rester av kaj- ochbrygganläggningar. Hu...

Fiskeläge (L1966:348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2022:7483)

Fiskeläge, på Bockön, uppgift om i muntlig tradition enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1966:895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1983:7003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1939:7212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1936:7058)

1) Tomtningar. Inom ett 40x20 m st (ÖNÖ-VSV) område är 4tomtningar(?), ovala eller oregelbundna samt 1 grop i klapper.Tomtningarna består av en rensad...

Fiskeläge (L1992:2692)

F d fiskeläge, 100x30 m (N-S), bestående av en fiskelägestomt ochen gistgård.Fiskelägestomten, belägen i områdets N del, bestående av en husgrund, 5x5...

Fiskeläge (L1992:4883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:1197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1996:2748)

Område med tomtning, 120x60 m (Ö-V) med ca 20 tomtningar. PåN-sidan av viken och sänkan innanför denna finns ca 15tomtningar. Dessa är kvadratiska ell...

Fiskeläge (L1951:534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1938:1597)

Fiskeläge, ca 45x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 tomtningar och 2 röseliknande lämningar. Av tomtningarna är 2 runda, 5 m diam, bestående av stenvallar...

Fiskeläge (L1996:1178)

Område med tomtningar, 90x50-80 m st (NNV-SSÖ) med 6 tomtningar,kvadratiska, runda och oregelbundet ovala, 2x2-5.5x3.5 m st. Deflesta byggda i anslutn...

Fiskeläge (L1968:6256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2022:7914)

Fiskeläge på Junkön, sentida, uppgift enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1983:6326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1977:5365)

Fiskeläge, 20x5 m (NV-SÖ), bestående av grunder till minst 3 bodar, belägna på en svag höjdrygg. Dessa utgörs av diffusa grunder i form av låga stenva...

Fiskeläge (L1992:3334)

1) Labyrint, närmast rund, 5-6 m diam och 0.1 m h, bestående av 0.1-0.4 m st stenar, glest och oregelbundet utspridda på berghällen. Troligen kraftigt...

Fiskeläge (L1940:9778)

Holmsångers sjöbod, uppgift om. Enligt skattläggningskarta från år 1730 har en sjöbod legat på denna plats intill dåvarande Kuthskiärsfjärden. (Revide...

Fiskeläge (L1970:4496)

Område, ca 50x15 m (NNÖ-SSV), med 4 tomtningar. Dessa äroregelbundet ovala, 3x3-10x5 m st och utgörs av stenvallar0.5-0.8 m h och 0.3-1 m br, med fyll...

Fiskeläge (L1992:1404)

1) Område med 1 kvadratisk tomtning, 1 oval tomtning och 1stensamling. 12x12 m (Ö-V). Den kvadratiska tomtningen är 3x3 m(ÖNÖ-VSV) och den består av e...

Fiskeläge (L1992:1346)

Område med 1 fiskelägestomt 2 gistgårdar 9 båtlänningar samt 1grop 210x60-80 m (ÖSÖ-VNV) (f d fiskeläge). Fiskelägestomten,110x25 m (ÖNÖ-VSV) beståend...

Fiskeläge (L1968:1313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:2546)

Område med 1 fiskelägestomt, 1 labyrint och 1 gistgård, 110x20-40m (NV-SÖ) (fd fiskeläge). Fiskelägestomten är 35x20 m (NNV-SSÖ)och består av 2 husgru...

Idenorsolmens gamla fiskeläge, Fiskeläge (L1951:8665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2023:1267)

Fiskeläge (?), bestående av 8 diffusa grunder till bodar, som regel 3x4 till 4x5 meter stora, belägna på krönet av strandvall. Grunderna framträder ge...

Fiskeläge (L1937:7631)

Fiskeläge, ca 20x10 m (N-S). Vid arkeologisk forskningsgrävning år 1987 påträffades 2 tomtningar. Tomtning (A), oregelbunden, 4x3,5 m, vallar ca 0,50 ...

Fiskeläge (L1936:7631)

Fiskelägestomt, uppgift om, 100x80 m st (N-S). Inom området äravplanade och returserade ytor med enstaka möjliga grundstenarsamt gropar. I NV delen ...

Fiskeläge (L1992:4537)

Före detta fiskeläge, 105x80 m (NÖ-SV), bestående av en husgrund,två gistgårdar, en iskällare, fem båtlänningar samt två stensamlingar.Husgrunden, bel...

Fiskeläge (L1968:9741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1992:4037)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1951:2766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1989:5427)

Område med medeltida fiskebodslämningar, ca 180x30 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 35 gropar. Groparna, oregelbundna till runda och rektangulära, 2-3x...

Fiskeläge (L1966:296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1993:5913)

F d fiskeläge, 35x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en fiskelägestomtoch en gistgård.Fiskelägestomten, belägen i områdets NNV del, bestående av en husgrund...

Fiskeläge (L1992:1977)

Område med en husgrund, en källargrund, en gistgård och fembåtlänningar, ca 140x50 m (NÖ-SV).Husgrunden, i områdets mellersta del är 6x4 m (Ö-V), med...

Fiskeläge (L1968:9749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L2023:7034)

Fundament för brygga?/stenkistor? i form av ca 10 stenhögar 2-6 meter i diameter och 0,4-0,8 meter höga belägna på ett par meters mellanrum längs en s...

Fiskeläge (L1957:540)

Byggelseplats, sentida fiskeläge, bestående av 2 husgrunder,varav 1 med spisröse.

Fiskeläge (L1992:2985)

F d fiskeläge, 50x30 m (NNV-SSÖ), bestående av två husgrunder ochen gistgård.En husgrund, rektangulär, 6x4 m (N-S), består av en röjd yta, 5 ml och 3....

Fiskeläge (L2019:200)

Fiskeläge, 35 x 30 m (NV-SÖ) med 8 ovala eller närmast ovala tomtningar. Tomtningarna är mellan 3 x 5 och 9 x 7 m stora och uppbyggda av 1-2 m h mura...

Fiskeläge (L1968:6207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fiskeläge (L1949:5326)

Fiskeläge, 95x40 m (NV-SÖ). Inom området finns 2 husgrunder, 1 grund efter sjöbod, 1 källargrund samt gammal åkermark. En husgrund är ca 10x6 m st (N...

Fiskeläge (L2022:5859)

Fiskeläge, i Alhamn, utifrån muntlig tradition enligt Westerdahl.

Fiskeläge (L1936:9827)

Fiskelägestomt(?) med tomtningar och gistgårdsrösen, 80x35 m (NNV-SSÖ), vars synliga lämningar utgörs av gropar, 2 tomtningar ochett fåtal gistgårdsrö...

Fiskeläge (L1978:1197)

Område med båtlänningar, bestående av 5 båtkåsar, 10-12 m l (N-S), 2,5-3 m br, begränsade av intill 1 m br stenarmar. Kåsarna är till större delen fy...