Flatmarksgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk grav utan idag synlig markering ovan jord.
Flatmarksgrav (L1969:8321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L2000:2690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1990:451)

Område, ca 650 x 70 - 250 m (N-S), med 3 undersökta och borttagnaskelettgravar samt boplats.1) De 3 skeletten påträffades i områdets N del. Det var 2 ...

Flatmarksgrav (L2010:6510)

Gravfält, flatmarksgravfält, ca 80x60 m (N-S) bestående av ett okänt antal gravar under flatmark. I grustagskanten är minst fyranedgrävningar synliga ...

Flatmarksgrav (L1996:979)

1) Hög, nu närmast oval, 15x12 m st (NV-SÖ) och 1 m h. Iytan enstaka synliga stenar, 0.2-0.4 m st, talrika i NÖ kanten.Kantskadad i NÖ kanten. Förmodl...

Flatmarksgrav (L1953:2841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1989:3422)

Gravfält? 90 x 90 m st. Okänt antal flatmarksgravar påträffadevid plöjning under åren 1925 - 35, då runda mörka ringar avsvart jord framkom. Stora ler...

Flatmarksgrav (L1962:6892)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. Enstakastenar synliga, möjligen rest av kantkedja 0,1-0,2 m h och0,4-0,5 m st, ett par, tre ä...

Flatmarksgrav (L1988:4147)

Båtgrav, undersökt och borttaget. Se MHM:5214 (?).

Flatmarksgrav (L2010:4748)

Plats för försvunnen brandgrop(?). På den med X utmärkta platsenskall C-O Rosell sommaren 1947 i samband med fornminnesinventeringen ha sett en kolrad...

Flatmarksgrav (L1976:4589)

Fyndplats för skelett. Se tidigare beskrivning! Fyndplatsen enda st ungefärligt angiven, då ingen person, som känner den exakta fy ndplatsen, kunnat s...

Flatmarksgrav (L1979:4504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1970:7257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1991:1079)

Flatmarksgravar, plats för, borttagna. Förstörda redan i börjanav 1900-talet.

Flatmarksgrav (L2002:6644)

Brandlager. Undersökt och borrtaget. Ovalt, ca 2,1x2,5 m st och 0,15 m tj, av mörkt gråbrunt sandlager med inslag av kol och sot. Påträffades vid särs...

Flatmarksgrav (L1940:4472)

Flatmarksgrav, urnebrandgrop, påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk undersökning år 1991, 0,45 m diam och 0,13 m tj. Gravgömman framkom u...

Flatmarksgrav (L1991:7801)

Fyndplats för skelett, som rasade ner från kant av grustag,tillsammans med en del kullerstenar. Enligt uppgift skulleskelettet ha legat i NÖ - SV rikt...

Flatmarksgrav (L1961:4101)

Gravfält. I den med pil på fotokartan markerade S delen avgrustaget kunde vid inv. 1961 iakttagas ett par ca 1 m l och0,1-0,2 m tj stråk med träkol oc...

Flatmarksgrav (L1990:4366)

1) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-V). Huvudet i V.Inget gravgods.Ca "någon meter" N om nr 1 var:2) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-...

Flatmarksgrav (L1989:8795)

Flatmarksgrav, undersökt och borttaget. Se ATA dnr 275/13

Flatmarksgrav (L2008:8675)

1) Flatstens- el. klumpstensgravfält, uppgift om. Inom det på kartan markerade området finns ett numera ej använt grustag, där manvid skild tillfällen...

Flatmarksgrav (L1956:1907)

1) Gravfält? ca 220x50 m (Ö-V). Vid flygfotografering av JanNorrman 970726/2 syns spår efter överodlade gravar? (cropmarks).N om platsen är raä 95 där...

Flatmarksgrav (L1988:6996)

1) Flatmarksgravar, ungefärlig plats för. Påträffade av OskarMagnusson, Bredasten, St. Herrestad, omkring 1932 vidpotatisupptagning. Fynd av en hel le...

Flatmarksgrav (L1989:6710)

Flatmarksgrav, (?). I samband med plöjning framkom en svart sotigfläck i jorden, ca 1 m diam och 1 stenhäll.Uppgift från Gösta Rasmusson, Solberga 21:...

Flatmarksgrav (L1990:7112)

Gravar under flat mark, plats för.1) Grav, påträffad 1840 vid en stengärdsgård. Fynd: skelett.2) Grav, påträffad 1861 vid plantering av ett fruktträd....

Flatmarksgrav (L1988:5454)

Flatmarksgrav, ungefärlig plats för, undersökt och borttaget.Påträffat vid grävning och undersökt 1923. Fynd inom en stenram,skelett och lerkärl.

Flatmarksgrav (L1961:7233)

1) Rest sten, gråsten, 1,7 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,3-0,4 m tj.Oregelbundet spetsovalt tvärsnitt. 3 m N om stenen synes igrustagsskärningen på 1-1,2 ...

Flatmarksgrav (L1976:196)

1) Fyndplats för 1 dosformigt spänne av brons, i samband med grundgrävningsarbeten. 2) Skelettgrav, rest av, återstående yta var 0.7x0.9 m och 0.26 ...

Flatmarksgrav (L1988:2161)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, påträffad vidrörledningsarbete. Graven, som låg under en stenpackning på ca0.5 m dj, utgjordes av ett skelett ...

Flatmarksgrav (L1988:2640)

1) Stubbamölla, plats för, enligt ekonomiska kartan från 1914.Vid besiktning våren 1985 iakttogs i markytan tegelflisor.2) Flatmarksgravfält, ca 35 m ...

Flatmarksgrav (L1961:8292)

Brandgropar, uppgives ha blivit påträffade i grustaget. Enligtuppgift av Rudolf Johanson, Brotorp 1:8 ska även en urna hapåträffats här någon gång på ...

Flatmarksgrav (L1988:3496)

Flatmarksgravar, undresökt och borttagen. 1915 påträffades delarav ett skelett vid sandtagning, varvid undersökning företogs avF Hansen. Skelettet låg...

Flatmarksgrav (L1977:3410)

Flatmarksgrav (?), påträffad vid grundgrävning, troligen på 1880 -talet. Fynd i kranium. Kraniet förvarades på gården fram till om kr 1910 då prov läk...

Flatmarksgrav (L2020:3647)

Grav, okänd storlek . Sotigt lager innehållande brända ben, keramik och slagen flinta i koncentration om ca 0,50-0,50 meter. Vid förundersökningen i ...

Flatmarksgrav (L1990:9205)

Flatmarksgrav, platsen för. 1928 påträffades skelett delar vidgrävning i grusbacken. Efter undersökning på platsen företogs avForssander, J. E. Inga f...

Flatmarksgrav (L1976:7611)

1) På grönområdet Ö om den sk Myrstenska gården skall ett par gr avar med enl uppgift ryssar påträffat troligen i samband med uppf örandet av läkars...

Flatmarksgrav (L1960:902)

Inom det å fotokartan streckade området har kol, aska och urnorpåträffats, sannolikt emot ådalen vid grustäkt för brobank.

Flatmarksgrav (L1987:4249)

Flatmarksgrav, långsträckt nergrävning (NNÖ-SSV), drygt 2 meter lång och 0,5 meter bred. I graven hittades ett kranium samt delar av vänster och höger...

Flatmarksgrav (L1990:2810)

1) Flatmarksgrav.Vid grävning upptäcktes här skelettrester. Samtidigt hittades ensten med inknackad försänkning runt om. Denna sten skulle enligtsages...

Flatmarksgrav (L1991:6717)

Flatmarksgrav, uppgift om. Enligt excerpter skall 1 båtyxa av grönsten och 1 hålslipad flintyxa vara upphittade år 1962 av dåvarande markägaren Frans ...

Flatmarksgrav (L1990:473)

Flatmarksgrav? Uppgift om. Vid märgelhämtning har skelettdelar,bla käke påträffats, denna grävdes ned på plats. Märgelgraven äri dag helt fylld med st...

Flatmarksgrav (L1977:8598)

Borttagen skelettgrav påträffad vid grävning av elkabeldike. Fyn d utom benfragment och kranium, pärlor och spänne.

Flatmarksgrav (L1961:1647)

Grav, borttagen. Utgrävd 8 november 1948 av G. Ullenius.Rapport Ullenius ATA 1949.

Flatmarksgrav (L1988:4539)

Grav under flat mark, ungefärlig plats för. Påträffades 1946 vudavschaktning i omedelbar närhet av den Murmanska Kritgraven.Undersöktes av C-A Althin,...

Flatmarksgrav (L1979:4624)

Gravfynd bestående av brandgropar, 2 st, undersökta och borttagna 1970 i samband med inventeringen. Fynd: kol.

Flatmarksgrav (L1960:6672)

Grav, bestående av en nedgrävning fylld med sten. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2007. (Raä dnr: 321-728-2008) - -

Flatmarksgrav (L1989:5209)

1) Gravfält, undersökt och borttaget, ca 250x20 m (VNV-ÖSÖ),bestod av 8 högar.Högarna var 6-15.5 m diam och 0.35-1.5 m h.Gravfältet är undersökt år 19...

Flatmarksgrav (L1955:1902)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk efterundersökning år 1989 undersöktes 1 brandgrav, bestående av nedgrävning, oregelbunden, 2,2...

Flatmarksgrav (L1989:6172)

Flatmarksgravar, undersökta och borttagna, i flack sandmarkpåträffade vid grustäkt 1935. På ett dj av 0.5 m fanns 2skelettgravar. Skeletten var orient...

Flatmarksgrav (L2022:4206)

Flatmarksgrav, urnegrav med hartstätning, helt undersökt. Graven fanns ca 0,4 m under marknivån och var ca 0, 4 m bred och 0,25 djup. Gravgömman täckt...

Flatmarksgrav (L2017:5274)

Gravar bestående av välbevarade skelettrester efter fyra individer. Påträffade inom en ca 10 meter lång sträcka i samband med en schaktningsövervakni...

Flatmarksgrav (L1997:6835)

Inom ett område, 160x100 m, har 2 upplöjda flatmarksgrvar jämtekeramik och slagen flinta påträffats.Inom området undersöktes en härd och tre flatmarks...

Flatmarksgrav (L1988:6046)

1) Flatmarksgrav eller boplatslämning, uppgift om, bestående avstensatt område, 0.5 m under markytan, ca 1.5 m st av 0.2-0.3 mst stenar med aska och s...

Flatmarksgrav (L1988:6865)

1) Sten/ Brons/ järnåldersboplats med en utsträckning av 530 x340 m (Ö-V). Delvis undersökt av S. Tesch 1981 på en 150 x 4 m lsträcka (N-S). I området...

Flatmarksgrav (L1996:2056)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Seinventeringshandlingarna.

Flatmarksgrav (L1991:5057)

Grav under flat mark, ungefärlig plats för, bestående av enbrandgrop, som i mitten liksom uppvisade en brun ring efter entotalt söndermultnad urna. Vi...

Flatmarksgrav (L1990:2832)

Flatmarksgravar. Ett par urnor har påträffats. Syl av brons, 5perioden, skelettrester av ett barn.Vid revideringen 1992 utpekades platsen för urnefynd...

Flatmarksgrav (L1996:6753)

Flatmarksgrav, osäker, påträffad vid arkeologisk utredning år 2005 i ett sökschakt. Lämningen var bemängd med sten i ytskiktet, men några brända ben s...

Flatmarksgrav (L1988:4854)

Flatmarksgrav, boplatslämningar, uppgift om, undersökta ochborttagna. Med anledning av matjordsavschaktning inför planeratbostads- och industriområde ...

Flatmarksgrav (L1961:480)

Enl Sven Svensson, Hökagården, har hittats rester och skärvor avurnor i ett äldre sandtag i kanten av ekbacken el möjligen iåkern. Flatmarksgravar?? P...

Flatmarksgrav (L1987:246)

Grav, fyndplats för. Vid markerad plats hittades 1947 en urnegrav.

Flatmarksgrav (L1965:5078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1959:646)

Flatmarksgrav, bestående av en grop ca 0,35 m diam. Där flatmarksgraven anlades hade man först stenröjt ytan. Fyllningen utgjordes av mörkt gråbrun hu...

Flatmarksgrav (L1990:4833)

1) Hög, förstörd och borttagen. Enligt tidigare anteckningar avF. Hansen påträffades 1 människokranium och i närheten 2 dolkar.Hansen anser att fynden...

Flatmarksgrav (L1962:6134)

Enl. Sahlström: Fyndplats för urnebrandgrop. En situla- formadurna, 12 cm h. Av rödbränt gods. Har tillvaratagits o sänts tillSkövde museum. Flera and...

Flatmarksgrav (L1988:5826)

1) Grav under flat mark. Skelettdelar framkom vid täckdikning.På Svenstorps ägor hade tidigare framkommit:2) Grav under flat mark undersökt av Doc Eri...

Flatmarksgrav (L1941:9242)

Flatmarksgravar, uppgift om. Enligt uppgift av landsantikvarie Anders Broberg, Gävle, har inom eller i anslutning till det markerade området i slutet ...

Flatmarksgrav (L1986:5462)

Flatmarksgrav, 2,2×1,2 m st (N-S). Påträffad i samband med arkeologisk förundersökning år 2012. Graven hade en rektangulär form med rundade hörn och i...

Flatmarksgrav (L1991:2162)

Uppgift om flatmarksgrav, möjligt gravfält under flat mark?, ca 100x100 m (NNÖ-SSV). Enligt markägaren har denne påträffat 1 urna med brända ben samt ...

Flatmarksgrav (L1964:7367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1961:3250)

a) (Gravfält) gravplats. Ungefär vid den med x på fotokartanmarkerade platsen gjorde landsantikvarien hösten 1960 enundersökning med anledning av anlä...

Flatmarksgrav (L1976:9285)

Flatmarksgrav nr 2/57, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning år 1957 i samband med Televerkets nedläggning av kabel, hittades, ca 60 c...

Flatmarksgrav (L1976:3993)

Skelettgrav, undersökt och borttagen vid upptagande av ny grav på kyrkogården.

Flatmarksgrav (L1990:2667)

Flatmarksgravar, uppgift om. Inom en yta av ca 30 m diam, Ö och NÖ om gården, har enligt uppgift flatmarksgravar påträffats, bestående av fragment av ...

Flatmarksgrav (L1996:199)

Flatmarksgrav, borttagen, bestående av en i marken nedsatt urnamed brända ben. Upptäckt år 1979 i N delen av en grustäkt.UV-väst har tillvaratagit fyn...

Flatmarksgrav (L1989:8302)

Flatmarksgrav, borttagen, skelettgrav. Området är gropigt ochsöndergrävt. Inget synligt ovan jord.

Flatmarksgrav (L1996:6394)

Flatmarksgrav, utgjordes av en ca 0,3x0,3 m st och 0,12 m dj grop, fylld av brända ben och något sotig, humös sand och 1 keramikfragment. Den gravlagd...

Flatmarksgrav (L1975:8505)

Flatmarksgravar, rest av, undersökt och borttagna. Ungefärlig markering för 2 skelettgravar vilka undersöktes och borttogs år 1972 i samband med att d...

Flatmarksgrav (L1960:1853)

Flatmarksgrav?, i form av stenkista, ca 2x1 m. Inga antydningarom stensättning kända. Intet synligt i nuv åker. Anm. Läget är flyttat några m från 196...

Flatmarksgrav (L1939:1282)

Skelettgrav, 2,58x1,19 m (Ö-V) stor. Skelettet var kraftigt stört av plöjning och låg i öst-västlig orientering med mindre stenpackning i Ö delen av g...

Flatmarksgrav (L2014:8751)

1) Gravfält, ca 135x40-65 m (NV-SÖ) bestående av ca55fornlämningar. Dessa utgöras av 23 högar, ca 29 runda,stensättningar (varav några högliknande), 1...

Flatmarksgrav (L1965:2611)

Flatmarksgravfält, uppgift om, fynd av lerkrukor med aska i åkern. Osäker inprickning.

Flatmarksgrav (L1996:4839)

Flatmarksgravfält? Vid den markerade platsen påträffades vidplöjning 1966 en grav under flat mark av lantbrukaren GöteLarsson. Denna undersöktes 1967 ...

Flatmarksgrav (L1989:742)

Fyndplats, för urna med brända ben, uppgift om. - - Revideringsinventeringen 1992: Lägesuppgifterna är motstridiga och tydligen satt mellan två tänkba...

Flatmarksgrav (L2020:17)

Brandgrav, rund, ca 1,0x0,9 m st och 0,15 m dj. Anläggningen synlig som en närmast rund mörkfärgning. Enstaka brända ben och kolfragment syntes på yta...

Flatmarksgrav (L1977:385)

Skelettgrav påträffades vid grustäkt 1968. Undersökt och borttag en.

Flatmarksgrav (L1973:1770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1990:8021)

Urngravfält, uppgift om. På platsen hittades dels vidgrundgrävning 1958 och dels vid tomtplanering 1959 2 gravurnor.Den första urnan hittades 0,7-0,8 ...

Flatmarksgrav (L2013:6296)

Grav, 1,3x1,0x0,3 m, med delvis bevarat skelett. Undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning 2009 i form av seminariegrävning framkom en ore...

Flatmarksgrav (L1977:8604)

Hällkista under flat mark skall enligt uppgift ha påträffats vid nedläggning av avloppsrör. Meddelare Majvor Larsson, Visby.

Flatmarksgrav (L1986:4613)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, ca 2x1 m (NV-SÖ). Graven framkom i samband med plöjning 1919 på Balkåkra nr 11, "ca 300 m SÖ om gården". Den u...

Flatmarksgrav (L1955:1868)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, bestående av en gles stenpackning, 6 m diam, med dåligt brända skelettdelar under. För fynd se Antikvarisk kom...

Flatmarksgrav (L1979:6988)

Urnegrav, plats för. Vid sänkning av Möllebacken påträffades ca 1 m under gatunivån ett rabbigt lerkärl med brända ben. Fynden förvaras på Sölvesborgs...

Flatmarksgrav (L1989:6246)

Flatmarksgravar, påträffade 1929 vid omläggning av landsvägenMalmö-Skanör. Vid en provundersökning i vägkanten påträffadesflera skelettgravläggningar....

Flatmarksgrav (L1957:4495)

Boplats. Vid antikvarisk kontroll år 1976 i samband med enhusflyttning framkom mörkfärgad mylla innehållande bl askörbrända små kalkstenar, obrända dj...

Flatmarksgrav (L1960:1870)

Flatmarksgrav, i schaktväggen, 40cg under nuvarande markytan ettmörkfärgat område, ca 60 cm br och 30cm dj bestående avsotsmörja, brända ben och ensta...

Flatmarksgrav (L1996:4263)

1) Boplats, okänd utsträckning, ca 450x230-350 m (NNÖ-SSV). Inommarkerat område påträffades vid sökschaktsgrävning år 1995stolphål, härdar, gropar m m...

Flatmarksgrav (L2002:7449)

Flatmarksgrav, troligen rund med en diameter på 1-1,5 m, med sot och kol och rikligt med brända ben. Påträffades vid antikvarisk kontroll år 2004. Bra...

Flatmarksgrav (L1961:1805)

Flatmarksgravfält, uppgift om: Ett stort antal urnor med brändaben och svart jord, i en urna en järnlänk. Fynden har gjortssedan slutet av 1800-talet ...

Flatmarksgrav (L1997:7789)

Flatmarksgrav, stensättning och härdgropar, undersökta ochborttagna. Se sammanställande rapport Länsstyrelsen i Hallandslän 1991-05-14.