Flatmarksgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk grav utan idag synlig markering ovan jord.
Flatmarksgrav (L1960:261)

Aska, kol och sotade stenar ca 0,2 m st inom ett ca 2 m l områdepå 0,8 m dj. har påträffats vid dikning.

Flatmarksgrav (L1997:7208)

Hög, 15 m diam och ca 2 m h. I toppen en grop 1.2x0.4 m (Ö-V) och0.1 m dj.Kantskadad runt om vid plöjning samt eroderad så att slänten blirbrant, särs...

Flatmarksgrav (L2013:7220)

Flatmarksgrav utan närmare beskrivning. Graven framkom i åkermark vid plöjning. Fynd av kol, sot samt keramik och brända ben påträffades. (RAÄ dnr 326...

Flatmarksgrav (L2009:2580)

Skelettgravar påträffade vid schaktningen för fabriken, 3 st år 1906 och 1 st år 1930.

Flatmarksgrav (L1988:7015)

Flatmarksgravar, ungefärlig plats för, undersökta 1928 och 1945.Gravarna utgjordes av 2 skelettgravar och 1 urnegrav. Gravurnanpåträffades 1947 och hä...

Flatmarksgrav (L1986:5847)

Urnegrav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning åren 1989-1991 påträffades och undersöktes en grav som bestod av en mindre grop, 0,53x...

Flatmarksgrav (L1977:6909)

Skelettgrav, undersökt och borttagen.

Flatmarksgrav (L1987:6630)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning år 2002 påträffades en flamarksgrav. Den var...

Flatmarksgrav (L1962:6051)

Flatmarkgravfält, borttaget. Enligt F Nordin 11 juni 1909 harframför Stommens mangårdsbyggnad hittats gravurnor minst 16 st istensättningar, troligen ...

Flatmarksgrav (L1975:8523)

Flatmarksgrav, 0,35 m br och 0,2 m dj, med U-formad botten, delundersökt. Vid arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, i samband med gräv...

Flatmarksgrav (L2002:7236)

Flatmarksgrav, oregelbunden, 1x0,9 m st. I ytan påträffades fragment av bränd lera, ben samt en blå pärla. Pärlan är ringformad, ca 0,009 m diam. Håle...

Flatmarksgrav (L1990:5642)

1) Flatmarksgrav, undersökt och borttaget. Se ATA dnr 3043/37.ca 2 m S om nr 1 är:2) Grav, uppgift om.Påträffad 1937 vid grävning av lantbrukaren Ever...

Flatmarksgrav (L1988:8043)

Flatmarksgrav, plats för, borttagen. Fynd av 2 lerurnor medbrända ben. SHM 17721.

Flatmarksgrav (L1989:9607)

Flatmarksgravfält, ca 30 m diam. Ett skelett påträffat vidgrushämtning. Besiktning av B. Engström, Lund. Fyndet,skelettdelar från en fullvuxen individ...

Flatmarksgrav (L1995:2163)

Flatmarksgrav, storlek och form ej bestämbar. Vid arkeologiska undersökningar av Umeå universitet påträffades, på angiven plats, 1.2x0.5 m (N-S), 4 v...

Flatmarksgrav (L1953:7071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1973:4839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1961:5860)

Urngrav, enl uppgift. Se ATA.

Flatmarksgrav (L1997:3361)

1) Gravfält, undersökt och borttaget, bestående av 5flatmarksgravar. Flatmarksgravfältet utgörs av 5 brandgravar,varav en förstörd men med bevarad täc...

Flatmarksgrav (L1977:8804)

Skelettgrav, undersökt och borttagen 1944.

Flatmarksgrav (L1969:489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1990:7525)

Fyndplats, för skelettdelar, uppgift om. På platsen hittades vidombyggnad av huset skelettdelar under byggnaden, samt rester aven murad "källare".

Flatmarksgrav (L1991:565)

Flatmarksgrav, uppgift om. Enligt 1971-års markägare har man påträffat 3 urnegravar under flatmark nära varandra vid plöjning vid olika tillfällen åre...

Flatmarksgrav (L1961:3265)

Gravfält, enl uppgift bestående av ett tiotal brandgropar.Brandgroparna påträffades vid grundgrävning för ett magasin 1909.Senare har grustäkt skett N...

Flatmarksgrav (L1961:7285)

Fynd av urnegravar från järnåldern. Om den på fotokartan markeradefyndplatsen är den rätta kan ej avgöras, då ortsbefolkningen ickekänner till något o...

Flatmarksgrav (L1996:6394)

Flatmarksgrav, utgjordes av en ca 0,3x0,3 m st och 0,12 m dj grop, fylld av brända ben och något sotig, humös sand och 1 keramikfragment. Den gravlagd...

Flatmarksgrav (L1977:385)

Skelettgrav påträffades vid grustäkt 1968. Undersökt och borttag en.

Flatmarksgrav (L1946:3818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1961:5919)

Flatmarksgravfält. 1. Vid grustäkt har gjorts fynd av(skelettdelar) brända ben? samt 2. Svärd som varit brutet påmitten. Fynd inlämnat av La enl rappo...

Flatmarksgrav (L1976:1568)

Gravfynd, skelett hittad 1938.

Flatmarksgrav (L1973:1770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1991:7601)

Gravfält under flat mark ungefärlig plats för, påträffades vid genomskärning av backe mellan Övraby och Nedraby vid järnvägsbygge omkring 1860. Fynd: ...

Flatmarksgrav (L1977:6976)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Kryssmarkeringen på fotokonceptkartan anger den ungefärliga platsen för den av Greta Arvidsson undesökta skele...

Flatmarksgrav (L2009:5582)

Gravfält, rest av, nu 80x20-40 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 8 foOmråde med gropar under flat mark i direkt anslutning till och Vom a). Oviss utsträckn...

Flatmarksgrav (L1940:4472)

Flatmarksgrav, urnebrandgrop, påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk undersökning år 1991, 0,45 m diam och 0,13 m tj. Gravgömman framkom u...

Flatmarksgrav (L1977:1823)

Grav med skelett under flatmark i stenkista. Undersökt och borttagen, ca 2,5x0,7 m br (Ö-V). Påträffad 0,7 m under markytan vid täckdikning. Skadad, e...

Flatmarksgrav (L1991:6806)

1) Hög, platsen för, delvis undersökt. Anläggningen var 24.5 mdiam och drygt 1 m h och hade väl bevarad kantkedja. Högenförstördes 1934-36 då täktverk...

Flatmarksgrav (L2000:2690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1997:1023)

Fyndplats för brandgravar, uppgift om. EnligtAli Larsson, Mannarp 7:1, har det i det med kryssutmärkta grustaget påträffats kol, skörbrändastenar, ker...

Flatmarksgrav (L1960:902)

Inom det å fotokartan streckade området har kol, aska och urnorpåträffats, sannolikt emot ådalen vid grustäkt för brobank.

Flatmarksgrav (L1976:9285)

Flatmarksgrav nr 2/57, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning år 1957 i samband med Televerkets nedläggning av kabel, hittades, ca 60 c...

Flatmarksgrav (L1961:9578)

Flatmarksgrav(ar) vid SÖ hörnet av bostadshuset. Vid entillbyggnad av huset "påträffades lerkrukor med ben, vilka emellertid åter nedlades". Platsen u...

Flatmarksgrav (L1960:1240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1988:3086)

Flatmarksgravfält, ca 100 m diam. Inom området finns troligenresterna av det 1917 vid grustäkt upptäckta gravfältet. Enligtuppgiftslämnaren Anders Nil...

Flatmarksgrav (L1962:6639)

Fynd av lerurnor. Fyndet gjordes före 1912 vid grävning efterfyllning till landsväg. Lerurnorna fick följa med fyllningen ochfinns sålunda icke i behå...

Flatmarksgrav (L1939:4592)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, Från folkvandringstid. Undersökt 1928. I graven fanns skelettet av 1 människa - orienterad NV-SÖ. I graven fan...

Flatmarksgrav (L2011:1512)

Fyndplats för lerkärl, yxa, flintskrapa. Påträffades vid dikesgrävning. Undersökt 1949.

Flatmarksgrav (L1996:6458)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, påträffad vid arkeologisk förundersökning. Graven innehåll av brända ben, keramik och flinta härrör från mella...

Flatmarksgrav (L1988:6326)

1) Stenåldersboplats med en utsträckning av 70 x 70 m. Delvisundersökt av RAÄ UV-syd, L. Wallin och LUHM 1985 - 1986, rapportsaknas. i ett 8 m br scha...

Flatmarksgrav (L1976:9476)

Skelettfynd, påträffade vid schaktningsarbeten år 1940 i anslutn ing till flygplatsanläggning. Ingen antikvarisk undersökning före kom. Uppgiftslämnar...

Flatmarksgrav (L1989:4478)

1) Hög, rest av, delvis undersökt, ca 20x12 m (N-S) och intill 1m h. Beväxt med ett flertal planterade tallar.Högen undersöktes delvis 1918 av Simrish...

Flatmarksgrav (L1990:517)

Flatmarksgravar, vid grundgrävningen påträffades 2 urnor, bådafragmenterade. Prästgården byggdess 1914. I trädgården står enstensoffa, sannolikt byggd...

Flatmarksgrav (L1996:590)

Grav under flat mark, påträffad ca 0.9 m under markytan enl. 1967års inventering. 1985: ingen uppgiftslämnare.

Flatmarksgrav (L2010:6510)

Gravfält, flatmarksgravfält, ca 80x60 m (N-S) bestående av ett okänt antal gravar under flatmark. I grustagskanten är minst fyranedgrävningar synliga ...

Flatmarksgrav (L1960:7700)

Flatmarksgrav, ca 5x5 m, delundersökt, påträffad vid arkeologisk undersökning år 1988. I anläggningen ingick flera större stenar. I dess S del påträff...

Flatmarksgrav (L1988:6996)

1) Flatmarksgravar, ungefärlig plats för. Påträffade av OskarMagnusson, Bredasten, St. Herrestad, omkring 1932 vidpotatisupptagning. Fynd av en hel le...

Flatmarksgrav (L1988:5114)

Flatmarksgrav, mycket ungefärlig plats för, undersökt ochborttaget.Påträffad vid plöjning och undersökt 1908. Invid en större stenoch kringsatt av små...

Flatmarksgrav (L1976:3993)

Skelettgrav, undersökt och borttagen vid upptagande av ny grav på kyrkogården.

Flatmarksgrav (L1988:6981)

1) Stenåldersboplats med en utsträckning av ca 70 x 50 m (N-S).Inom området har påträffats ?2) Urnegrav. Fynd av 10 bitar keramik, 4 avslag och 5 brän...

Flatmarksgrav (L1988:7589)

1) Flatmarksgrav, ungefärlig plats för, uppgift om.Påträffad omkring åren 1900-04 vid grustäkt, enligt uppgift 1944av Olof Jönsson, son till Jöns Nils...

Flatmarksgrav (L1989:8724)

Flatmarksgrav, borttagen, påträffad vid djupgrävning på åkervarvid påträffades fragment av en urna.

Flatmarksgrav (L1990:9205)

Flatmarksgrav, platsen för. 1928 påträffades skelett delar vidgrävning i grusbacken. Efter undersökning på platsen företogs avForssander, J. E. Inga f...

Flatmarksgrav (L1982:7004)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, i form av en urnebandgrop. Graven påträffades under ploglagret och var synlig som en rund mörkfärgning, ca 0,3...

Flatmarksgrav (L1980:4832)

Flatmarksgrav?, undersökt och borttagen, oval, ca 0,5x0,4 m st och 0,05 m dj. Vid en år 2002 utförd utredningsgrävning framkom en sotkoncentration me...

Flatmarksgrav (L1961:4528)

1) Fyndplats, brandjord, påträffade vid vägarbeten omkring 1930. Ibrand - jorden fann man vita benflisor och enligt en källa "urnormed aska". Ca 20 m....

Flatmarksgrav (L1996:1199)

Gravar under flat mark. påträffade på 1950-talet vid schaktningför husbygge. Ca 0.3 m under markytan påträffades 3 gravarinnehållande krukskärvor, kal...

Flatmarksgrav (L1961:5203)

Uppgift om förmodad grav. Enstaka stenar, 0.1-0.2 m st, kan ses på platsen.Enligt markägaren blir här en ljus fläck i gräset eller i grödan varje år. ...

Flatmarksgrav (L1962:6765)

Fyndplats, skelettgrav, funnen vid dikesgrävning på Bäckagården.Graven innehöll även ett värnsvärd. Platsen för fyndet är okänd,flera av gårdarna (riv...

Flatmarksgrav (L1965:2611)

Flatmarksgravfält, uppgift om, fynd av lerkrukor med aska i åkern. Osäker inprickning.

Flatmarksgrav (L2019:2341)

Brandgropsgrav, 0,8x0,8 m st. I ytan svart sotig humös sand med små kolbitar och brända ben. Små rötter ner i anl. Ej undersökt.

Flatmarksgrav (L1962:320)

Inom angivet område finns 20-tal brandgropar med skörbränd sten,kol och svart jord. I ett par har hittats flintavslag vilka ävenhittats mellan gropar ...

Flatmarksgrav (L1989:4480)

1) Hög, rest av, 18 m diam och 0.3 m h. Undersökt av M. Strömberg1974. Vid undersökningen påträffades 7 skelettgravar från äbronsålder. I 2 av gravarn...

Flatmarksgrav (L1990:4890)

1) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-V). Huvudet i V.Inget gravgods.Ca "någon meter" N om nr 1 var:2) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-...

Flatmarksgrav (L1961:2770)

Flatmarksgravfält (?), med en obestämbar begränsning, men möjligentopografiskt avgränsbar till ett ca 100x60 m st område (NÖ-SV).(se rapport över arke...

Flatmarksgrav (L1969:8321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1990:954)

Flatmarksgrav, uppgift om."År 1909 fann man vid grävning i Ugerup en ensamgrav under flatmark. Utom kvinnoskelett innehöll graven 7 st små hängprydnad...

Flatmarksgrav (L1979:4380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1988:1636)

Flatmarksgrav, stenåldersgrav, med 1 liten dolk.

Flatmarksgrav (L1977:9891)

Borttagen skelettgrav. Resterna av ett skelett funna i samband m ed täkt och efter unders. av RAÄ. Ett järnföremål har tidigare hi ttats i graven.

Flatmarksgrav (L1990:9346)

1) Bronsåldersgrav, platsen för, undersökt av Folke Hansen.Graven bestod av en "trågformig" stenpackning under flat mark,belägen i S-sluttningen av en...

Flatmarksgrav (L2007:4284)

Flatmarksgravar 3, undersökta och borttagna. Vid den angivnaplatsen har amanuens Gilbert Svensson undersökt en grav, som ejsyntes ovan mark. Den framk...

Flatmarksgrav (L1976:6248)

1) Röse, ca 17 m diam och 1,6-1,7 m h. Uppfört huvudsakligen av kalksten. Stenarna är i allm 0,1-0,3 m st, såväl finare som grövr e material förekom...

Flatmarksgrav (L1991:7172)

Flatmarksgrav?, platsen för (ungefärlig plats). 1916 påträffadeshär ett skelett orienterat i Ö-V med huvudet åt V. Skelettet varbeläget ca 0.6 m under...

Flatmarksgrav (L1976:6580)

1) Stensättning, rund 7 m diam 0,3 m h. Övertorvad med i ytan 0, 1-0,2 m st gråstenar. Mittgrop 3x2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m dj. 3,5 m ÖSÖ om nr 1 är: ...

Flatmarksgrav (L1961:7235)

1) Rest sten, gråsten, 1,7 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,3-0,4 m tj.Oregelbundet spetsovalt tvärsnitt. 3 m N om stenen synes igrustagsskärningen på 1-1,2 ...

Flatmarksgrav (L1989:445)

Gravfält, mycket ungefärlig utbredning, ca 100 m diam, beståendeav okänt antal flatmarksgravar. I området har tidigare markägarepå 1930- och 40-talen ...

Flatmarksgrav (L1989:6700)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Vid husbehovstäkt av grus1975 påträffade markägaren E. Nilsson 1 tunnbladig flintyxa medslipade bredsidor, 19....

Flatmarksgrav (L1961:1961)

Flatmarksgravfält, av okänd utsträckning. År 1915 påträffades enurna. År1945 upptog Sahlström fyra sökschakt N om grustagskanten, varvid han påträffad...

Flatmarksgrav (L1991:3100)

Flatmarksgravar, uppgift om. På Östad nr 1 skall enligt äldre upgifter ha påträffats urnor med brända ben och 1 bronspincett.

Flatmarksgrav (L1979:3785)

Gravfynd, båtyxkultur, bestående av två lerkärl funna ca 1 m under kulturlagret på boplatsen Mjällby 22:1. Fragment av lerkärlen förvaras i SHM och LU...

Flatmarksgrav (L1988:6658)

Flatmarksgrav? uppgift om, ungefärligt läge. Vid plöjning skallen stensättning på 0.3-0.4 m dj ha påträffats av dåvarandeägaren till Rosenlid, Ingve H...

Flatmarksgrav (L1962:7993)

Gravfält? Se Sahlströms beskrivning av fyndplats och gjorda fynd!Några fynd av forngravar synliga ovan jord, kan nu ej spåras påfyndplatsen eller i de...

Flatmarksgrav (L1996:6753)

Flatmarksgrav, osäker, påträffad vid arkeologisk utredning år 2005 i ett sökschakt. Lämningen var bemängd med sten i ytskiktet, men några brända ben s...

Flatmarksgrav (L1990:7112)

Gravar under flat mark, plats för.1) Grav, påträffad 1840 vid en stengärdsgård. Fynd: skelett.2) Grav, påträffad 1861 vid plantering av ett fruktträd....

Flatmarksgrav (L2008:2210)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Föranledd av omläggning av elkabel gjordes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll 20...

Flatmarksgrav (L1961:3850)

Gravfält: På den med X på fotokartan markerade platsen fann HugoSvensson i sin ungdom vid plöjning rester av urnor. Vid inv 1961kunde i N delen av gru...

Flatmarksgrav (L1988:4763)

Flatmarksgrav?, borttagen. Enligt fornminnesinventeringen 1970skall 3 stenhällar, ca 1 m st och 0.2 m tj, ha upptäckts vidtäktdikning 1966 eller 1967....

Flatmarksgrav (L1976:603)

Två skelettgravar har påträffats och borttagits utan undersöknin g vid två olika tillfällen. Vid det ena tillfället framkom en häl lkista, bronsbeslag...

Flatmarksgrav (L1988:3933)

1) Sten/järnåldersboplats, belägen inom ett ca 25x15 m st område(Ö-V) under ett medeltida kulturlager (se nr 50). Delvisundersökt 1981-82 varvid påträ...

Flatmarksgrav (L2009:3204)

1) Flatmarksgravfält, sannolikt minst 90x60 m st (N-S). Enl ägaren till Gamla 1:1 finns det skelettgravar under flat mark på de två tomterna. Lämnade ...