Flatmarksgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk grav utan idag synlig markering ovan jord.
Flatmarksgrav (L1976:989)

1) Skelettgrav, undersökt och borttagen. Ca 40 m N om nr 1 är: 2)Skelettgrav,undersökt och borttagen. Ca 10 NV om nr 2 är: 3) Skelettgrav, undersö...

Flatmarksgrav (L2008:243)

Flatmarksgrav, påträffad vid antikvarisk kontroll av rotvälta efter stormen Gudrun år 2007, bestående av enkel stenpackning med inslag av skärvsten. I...

Flatmarksgrav (L1988:6722)

Flatmarksgrav? ungefärlig plats. Vid plöjning påträffades för ca30 år sedan en stenpackning, ca 1 m i diam, på ca 0.3-0.4 m dj.Jorden var svartfärgad....

Flatmarksgrav (L1990:4119)

Fyndplats för bottenfragment av lerkruka eller urna. Ägaren ochupphittaren, Knut Jeppsson, kunde peka ut den ungefärligafyndplatsen. Vid besiktningsti...

Flatmarksgrav (L1987:4235)

Graven tolkas som en båtgrav. En större ljusare färgning utgjorde själva nedgrävningens omfattning om ca 6×2,5 m i plan och 0,4 m i djup. En central m...

Flatmarksgrav (L1989:6710)

Flatmarksgrav, (?). I samband med plöjning framkom en svart sotigfläck i jorden, ca 1 m diam och 1 stenhäll.Uppgift från Gösta Rasmusson, Solberga 21:...

Flatmarksgrav (L1987:6925)

Brandgrav, ca 1,3x1,2 m st och 0,24 m dj, påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk utredning etapp 2 år 2002. Fyllning av sotig sand/silt, t...

Flatmarksgrav (L1991:2422)

Flatmarksgrav, förstörd och borttagen. Bestående av en stenpackning, ca 1.5 m st. Delar av ett människoskelett och gravgåvor i form av 1 lerkärl samt ...

Flatmarksgrav (L1990:2832)

Flatmarksgravar. Ett par urnor har påträffats. Syl av brons, 5perioden, skelettrester av ett barn.Vid revideringen 1992 utpekades platsen för urnefynd...

Flatmarksgrav (L1962:276)

Flatmarksgrav. Inget synligt ovan jord.

Flatmarksgrav (L1946:636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1989:3422)

Gravfält? 90 x 90 m st. Okänt antal flatmarksgravar påträffadevid plöjning under åren 1925 - 35, då runda mörka ringar avsvart jord framkom. Stora ler...

Flatmarksgrav (L1989:9253)

Flatmarksgravfält, delvis undersökt, ca 130x80 m (Ö-V). Vid ettflertal tillfällen har flatmarksgravar påträffats inom området,varför det med stor sann...

Flatmarksgrav (L1979:6697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1978:6950)

Flatmarksgravar, okänd utsträckning. I samband med ny vägdragning 1927 påträffades två urnegravar från bronsålder. Förutom brända ben tillvaratogs äve...

Flatmarksgrav (L2010:1602)

Fyndplats för tre flatmarksgravar, två urnebrandgravar och en brandgrop. Urnebrandgrav 1 var 0,5 m i diam och 0,4 m djup. I marken nedgrävd grop med o...

Flatmarksgrav (L1990:1347)

1) Boplats ca 300 x 250 m (N-S), bestående av sparsamt tillrikligt med slagen flinta och enstaka skörbrända stenar.Materialet observerat i sandig fjol...

Flatmarksgrav (L1989:4371)

Flatmarksgrav eller offerfynd. Undersökt och borttaget. Se ATAdnr 9685/28

Flatmarksgrav (L1961:2770)

Flatmarksgravfält (?), med en obestämbar begränsning, men möjligentopografiskt avgränsbar till ett ca 100x60 m st område (NÖ-SV).(se rapport över arke...

Flatmarksgrav (L1961:9142)

Lösfynd av stenyxa 14,5 cm l, 5,9 cm br, 3,3 cm tj avsandstensliknande sten med svarta korn. Funnen på gården, menplatsen okänd. Se bild: Väghållnings...

Flatmarksgrav (L1989:4614)

1) Boplats, delvis undersökt, oklar utsträckning, ca 250x150 m(Ö-V) i flack åkermark. Vid rev. inv. 1985 påträffades i åkerntalrika flintavslag och av...

Flatmarksgrav (L1941:9242)

Flatmarksgravar, uppgift om. Enligt uppgift av landsantikvarie Anders Broberg, Gävle, har inom eller i anslutning till det markerade området i slutet ...

Flatmarksgrav (L1990:5675)

Grav under flat mark, borttagen, utpekad av markägaren. Fynd aven urna. Daterad till yngre bronsålder.

Flatmarksgrav (L1973:4839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1991:4845)

1) Skeppssättning, ca 14x6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av kullfallnastenar, varav en stävsten i VSV, 6 sidostenar utmed MMV sidanoch 4 stenar utmed SSÖ sid...

Flatmarksgrav (L1955:2976)

Flatmarksgrav utan överbyggnad, undersökt och borttagen, 6x3 m st yta där brända ben hade spridits. 2 m NÖ resp. 7 m V härom är två stensättningar, Må...

Flatmarksgrav (L1989:5208)

Flatmarksgravfält, uppgift om. Enligt nuvarande markägaren RonaRosendahl, Hakens gård, har tidigare markägaren Axel Andersson,Abbekås, berättat att ma...

Flatmarksgrav (L1961:1083)

1) Svartjordslager, ca 0,7 m diam och 0,5 m dj. Över detta låg ettstenlager. 1,5 m Ö om nr 1 är nr 2) Flack stensättning under flatmark med sin högsta...

Flatmarksgrav (L1962:1353)

Urnegravfält , ungefärligt område för. Fynd: Situla av brons,avbruten halsring av brons, ett flertal flatmarksgravar medlerurnor. Datering: Förromersk...

Flatmarksgrav (L1989:9955)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, skelett delar . Vid grävning för staketstolpe ,juni 1973, påträffades på 0.5 m dj delar av ett skelett, bl a d...

Flatmarksgrav (L1997:7629)

1) Flatmarksgrav, undersökt ochborttagen. Se ATA dnr 4146/87.15 m NNÖ om nr 1 är:2) Stensättningsliknande bildning. Seinventeringshandlingarna.2 m NNÖ...

Flatmarksgrav (L1977:6181)

Enligt uppgift fr folk på gården skall där ha hittats "en urnegr av". Flatmarksgrav som undersöktes och borttogs i samband med täc kdikning 1953. Grav...

Flatmarksgrav (L2009:3315)

Flatmarksgrav, skelettgrav, påträffades år 1960 och utgrävdes isamband med gatuanläggning. Enligt rapporten skall enligt uppgifter från ortsbor flera ...

Flatmarksgrav (L2012:7873)

Flatmarksgravfält, ca 50 m i diam, där man har undersökt och borttagit minst 32 flatmarksgravar.

Flatmarksgrav (L1996:699)

1) Plats för upplöjd grav. Vid plöjning sept 1925 framkom ettförgylt treflikigt bronsspänne, keramik och kol.Ca 35 m SSÖ om nr 1 är:2) Flatmarksgrav, ...

Flatmarksgrav (L1979:5723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1963:7193)

1) Hög, ca 10 m diam och 0,6 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,3m st. Högens NÖ del är skadad (bortschaktad) genom grustäkt. Tvärs över högen går en s...

Flatmarksgrav (L1997:7914)

1) Grav under flat mark, uppgift om. Mycket ungefärlig plats för.Graven upplöjdes för flera år sedan och bestod av en kista avkantställda stenar med b...

Flatmarksgrav (L1962:325)

Fyndplats för tre urnebrandgropar och en brandgrop, upptäckta vid avschaktning av gårdsplanen och undersökta av J B Schnell 1964.Se karta i rapporten!...

Flatmarksgrav (L1990:7095)

Gravar under flat mark, plats för.1) Grav, påträffad 1840 vid en stengärdsgård. Fynd: skelett.2) Grav, påträffad 1861 vid plantering av ett fruktträd....

Flatmarksgrav (L1990:4365)

1) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-V). Huvudet i V.Inget gravgods.Ca "någon meter" N om nr 1 var:2) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-...

Flatmarksgrav (L1996:7700)

Flatmarksgrav. Vid arkeologisk förundersökning år 2017 påträffades 1 brandgrav i ett schakt. (RAÄ dnr 3.4.2-4494-2017)

Flatmarksgrav (L1961:8654)

Fyndplats (Borttagen grav?) Vid grävning 1954 påträffades enkolfläck jämte lerskärvor från en lerkruka. Över kolfläcken lågnågra flata stenar. Nedfart...

Flatmarksgrav (L1978:9841)

Grav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning år 1998 påträffades ett sotfärgat lager med brända ben, vilket vid framrensningen visade s...

Flatmarksgrav (L1990:5642)

1) Flatmarksgrav, undersökt och borttaget. Se ATA dnr 3043/37.ca 2 m S om nr 1 är:2) Grav, uppgift om.Påträffad 1937 vid grävning av lantbrukaren Ever...

Flatmarksgrav (L1961:5602)

Fyndplats (Brandgrav, skadad). En rund grop 1 m i diam och 0,2 mdj. I dess kanter finns omkr 0,1 m st stenar. När gravenpåträffades vid upplöjning av...

Flatmarksgrav (L1956:3530)

1) Fyndplats för skelett. Enligt 1941 års inventering iakttogsett skelett i dikeskanten. Undersökning rekommenderades. Vidbesiktning 1976 kunde inget ...

Flatmarksgrav (L1997:7208)

Hög, 15 m diam och ca 2 m h. I toppen en grop 1.2x0.4 m (Ö-V) och0.1 m dj.Kantskadad runt om vid plöjning samt eroderad så att slänten blirbrant, särs...

Flatmarksgrav (L1989:3398)

1) Flatmarksgravfält, delvis undersökt. Okänd utsträckning. Påplatsen har 8 skelettgravar (senneolitikum - ä brå) undersöktsav M Strömberg. Fynd bl.a....

Flatmarksgrav (L1957:9877)

1) Plats för tre undersökta flatmarksgravar. Undersökta av HaraldHvarfner 1951. Tre skelett varav ett var täckt med flisor avkalksten. 2) De andra tv...

Flatmarksgrav (L1990:4890)

1) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-V). Huvudet i V.Inget gravgods.Ca "någon meter" N om nr 1 var:2) Flatmarksgrav, med skelett i ryggläge (Ö-...

Flatmarksgrav (L1960:8214)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning år 2007 påträffades inom boplatsen Lur 361:3 en grav. Graven bestod av en avlång ...

Flatmarksgrav (L1969:8321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L2000:2690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1990:451)

Område, ca 650 x 70 - 250 m (N-S), med 3 undersökta och borttagnaskelettgravar samt boplats.1) De 3 skeletten påträffades i områdets N del. Det var 2 ...

Flatmarksgrav (L2011:1555)

Gravfält, 130x40 m (N-S) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessautgöres av ca 10 runda stensättningar. Stensättningarna är 4-9 mi diam (vanligast 3-5 ...

Flatmarksgrav (L1989:189)

Flatmarksgrav (?) med urna, enligt tidigare anteckningar.Borttagen 1969. Vid besiktningstillfället gjordes inga nyaiakttagelser.

Flatmarksgrav (L1989:6560)

Flatmarksgravar (?), borttagna. I samband med vägbygge 1970framkom skelettrester då man hade bortschaktat torv från mossen.Kyrkoherde Wallin hade till...

Flatmarksgrav (L1961:577)

Flatmarksgrav, (fyndplats). Grop påträffad ca 0,6 m diam och 0,35m dj fylld me asksmörja, kol, bitar av bränd lerqa och några fåbrända ben. I gropens ...

Flatmarksgrav (L1997:6622)

1) Hög, ca 11 diam och 1 m h. I ytan enstakastenar, 0.2-0.3 m st.5 m S om nr 1 är:2) Hög, ca 13 m diam och 0.5-1 m h. I ytan -speciellt i kanterna - e...

Flatmarksgrav (L1961:3250)

a) (Gravfält) gravplats. Ungefär vid den med x på fotokartanmarkerade platsen gjorde landsantikvarien hösten 1960 enundersökning med anledning av anlä...

Flatmarksgrav (L1988:6705)

1) Flatmarksgrav eller boplatslämning, uppgift om, bestående avstensatt område, 0.5 m under markytan, ca 1.5 m st av 0.2-0.3 mst stenar med aska och s...

Flatmarksgrav (L1977:756)

1) Skelettgrav, påträffad vid schaktning för kabeldike 1955, und ersökta och borttagna samma år. NÖ om nr 1 är: 2) Hällkista, enl rapport 1,9x0,7 m (Ö...

Flatmarksgrav (L1942:751)

Båtgrav? Enligt 1952 års inventering: I ett dike på 1,6 m dj fann man i tidigare orörd jord, korta plankstumpar av ek. Täckdikningsentreprenören, som ...

Flatmarksgrav (L1988:5423)

1) Stenåldersboplats. Fynd: flinta och keramik. Tidigneolitikum.LUHM 27857, 28376, 28377, 28576 A-B, 28712, 28889.Plockfynd inlämnade av C. Stadler: f...

Flatmarksgrav (L1989:9255)

1) Boplats, ungefärlig utsträckning, 300x200 m (VNV-ÖSÖ).Sparsam-måttlig förekomst av flintavslag, med och utanretuscher, flintkärnor samt flintämnen....

Flatmarksgrav (L1989:3754)

Flatmarksgrav, borttagen. Vid vägarbete sommaren 1904 påträffades1 slutet fynd från en förmodad båtyxgrav, på ca 1 m dj. Fyndetbestod av: 1 håleggad f...

Flatmarksgrav (L1989:7129)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen i samband medYstadprojektets inventering. 1985 påträffades flintavslag ochflintskrapor inom ett område på ca 10...

Flatmarksgrav (L1969:489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1988:3938)

Flatmarkgrav(?) uppgift om. Vid grävning för källare ellerdränering lär det ha påträffats ett skelett - kranium ochbenrester - vilket genast åter täck...

Flatmarksgrav (L1990:4045)

1) Röse, 18 m diam och 1 m h. Stenarna är i regel, 0.2-0.4 m st.Stenarna är upplockade så att en låg ringformig vall bildatsrunt det något försänkta m...

Flatmarksgrav (L1988:6653)

1) Dös (?), plats för. Åkern kallad Stendössieåkern på 1744 årskarta, omnämnd av NG Bruzelius i Antikvarisk beskrivning omTorna härad 1880, var redan ...

Flatmarksgrav (L1962:3278)

1) Skelettgrav (jäå), platsen för, undersökt och borttagen (Dnr7616/1971). Graven var täckt av en stenhäll ca 2x0,9 m. Fynd: Skelett, järnkniv, skärva...

Flatmarksgrav (L1962:2977)

1) Fyndplats för gravurnor, uppgift om. Enligt Ingrid Fredin, StErstorp, Gösslunda hittades på 1920-talet "flera gravurnor" isamband med grustagning p...

Flatmarksgrav (L1968:8430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1988:2784)

Grav, plats för, urnegrav. I samband med matjordsavbaning förgrustäkt påträffades 1954 i en humusfylld grop ett lerkärl. Dåupphittaren försökte slå ut...

Flatmarksgrav (L1979:3504)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Vid grävning av ett dike för vattenledningsrör påträffades år 1945, på ca 0,6 m dj, 1 krossat lerkärl och brän...

Flatmarksgrav (L1987:6709)

Flatmarksgrav med stenpackning, ca 5,6x1,7 m (NNÖ-SSV) st, undersökt och borttagen. Innehöll skelett efter 2 individer, 1 flintdolk och 2 bennålar. På...

Flatmarksgrav (L1983:4424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L2011:2073)

Fyndplats för skelett, gjort vid vägarbete 13 nov 1926. Skelettet låg 0,3 m under markytan i NÖ-SV med huvudet i SV. Ingen gravmarkering ovan jord. In...

Flatmarksgrav (L2015:1990)

Fyndplats för brandgrop (med djurben) eller brandgrav under flatmark enligt nedanstående uppteckning. På platsen är nu intetsynligt, och den omtalade ...

Flatmarksgrav (L1960:1870)

Flatmarksgrav, i schaktväggen, 40cg under nuvarande markytan ettmörkfärgat område, ca 60 cm br och 30cm dj bestående avsotsmörja, brända ben och ensta...

Flatmarksgrav (L1991:9272)

Flatmarksgravar. Enligt uppgift skall på denna backe hittatsgravurnor vid sandtäkt. Vid rev inv -92 var området delvis täcktmed odlingssten och skräp....

Flatmarksgrav (L1989:6700)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen. Vid husbehovstäkt av grus1975 påträffade markägaren E. Nilsson 1 tunnbladig flintyxa medslipade bredsidor, 19....

Flatmarksgrav (L1961:3648)

Urnegravar, uppgift om. Enligt obekräftad uppgift har det igrustagets rasbrant framkommit g ravurnoor.

Flatmarksgrav (L1967:5940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1988:7664)

Flera flatmarksgravar är påträffade vid grustäkt. Videfterundersökning av F Hansen 1935 påträffades resterna av enbarngrav. Inga stenar torde ha täckt...

Flatmarksgrav (L1977:4429)

Vid grävning för avloppsledning har enl. Uppgift av Bertil gaede ll, Vegby, 2 gravar blottlagts (kistor av hällar) och troligen åter igenlagts. Nuvara...

Flatmarksgrav (L1996:6433)

Flatmarksgrav. Vid arkeologisk undersökning 1996 påträffades en brandgrav bestående av brända ben och keramikskärvor, keramiken tolkas som en krossad ...

Flatmarksgrav (L1961:3996)

Fyndplats, vid planeringen för folkskolan (1936) påträffades hären brandgrop med lerskärvor omgiven av fyra på högkant ställdakalkstenar i en fyrkant....

Flatmarksgrav (L1996:663)

Grav under flat mark. Gravurna med brända ben påträffad 0.43under markytan (urnas bottten) år 1945, enl 1967 års inv. 1985:ingen uppgiftslämnare.

Flatmarksgrav (L1989:6008)

Flatsmarksgrav, uppgift om. Enligt RAÄ:s inventering 1968"påträffades 1921 vid dikesrensning en grav under flat mark av HNilsson, Elinedal. Graven und...

Flatmarksgrav (L1990:4185)

Flatmarksgravar, 2 st urnor med brända ben, undersökta ochborttagna 1937. Se ATA dnr 4341/12 nov 1937.Inom området har man hittat en svärdsklinga, se ...

Flatmarksgrav (L1990:3533)

1) Hög, rest av, utgörande av en halvcirkelformad förhöjning, ca26x16 m (Ö-V) och ca 2 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.4 m st.I förhöjningens N del ...

Flatmarksgrav (L1997:1023)

Fyndplats för brandgravar, uppgift om. EnligtAli Larsson, Mannarp 7:1, har det i det med kryssutmärkta grustaget påträffats kol, skörbrändastenar, ker...

Flatmarksgrav (L1979:3785)

Gravfynd, båtyxkultur, bestående av två lerkärl funna ca 1 m under kulturlagret på boplatsen Mjällby 22:1. Fragment av lerkärlen förvaras i SHM och LU...

Flatmarksgrav (L1951:3051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flatmarksgrav (L1989:3718)

Flatmarksgrav, undersökt och borttagen, ungefärlig plats för, brandgrop, med brända ben och liten hartsbit. Undersökt 1953 av A. E. Oldeberg. Belägna ...

Flatmarksgrav (L1961:4528)

1) Fyndplats, brandjord, påträffade vid vägarbeten omkring 1930. Ibrand - jorden fann man vita benflisor och enligt en källa "urnormed aska". Ca 20 m....

Flatmarksgrav (L1989:1029)

Flatmarksgrav, uppgift om. Den bestod av en stenpackning, 2x1-1,5 m (N-S). Under stenpackningen framkom 1 båtyxa, 1 håleggad yxa samt 2 flintspån. Fra...