Fornlämningsliknande bildning

Riksantikvarieämbetets definition: Naturbildning med fornlämningsliknande utseende.
Fornlämningsliknande bildning (L1944:6583)

1) Höfliknande naturbildning, 10x7 m och 0,6 m h. Övertorvad medi ytan talrika stenar, 0,1 m st, troligen odlingssten. I högensytterkant några större ...

Fornlämningsliknande bildning (L1979:3097)

Geologisk bildning, tidigare registrerad som röse. För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Fornlämningsliknande bildning (L1944:9319)

Högliknande bildning 8 m diam och intill 0,7 m h mitten en grop4 m diam och 0,4 m dj. Beväxt med 1 gran ett par björkar, några aspar och enbuskar. Täk...

Fornlämningsliknande bildning (L2012:5271)

Naturbildning. Sten med en triangulär form, som sedd från ett visst håll kan föra tanken till en rest sten. 1,4 m h och 1,1 m br.

Fornlämningsliknande bildning (L1941:9926)

Fornlämningsliknande naturbildning, 1,8 m diam, 0,3 m h. I Lämningen är även 3 större stenar. Vid provstick under granskningen framkom skarpkantade st...

Fornlämningsliknande bildning (L2012:5616)

1) Naturbildning, bestående av en anhopning av 0,2-1 m st stenari sänka. Vid -48 års inventering R-markerat och beskrivet som triangulärt till formen ...

Fornlämningsliknande bildning (L1995:9041)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1946:2216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:6917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2004:5715)

Naturbildning, oval, 7x5 m och 0.2-0.3 m h. Övertorvad.Bevuxen med tre björkar.

Fornlämningsliknande bildning (L2002:5747)

Naturbildningar.

Fornlämningsliknande bildning (L2012:2624)

Högliknande naturbildning, 15 m diam och 1,5 m h. Enstaka stenari ytan 0,2-0,4 m st. Mittgrop 4 m diam och 1 m dj. I SÖ kanten 2gropar 2 m diam och 0,...

Fornlämningsliknande bildning (L1946:863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1977:1733)

1) Stensträng, ca 30 m l (N 15cg V-S 15cg Ö), bestående av en en het rad enskiktade stenar 0,2-1,0 m st. 35 m N 15cg V därom är 2) 2 mindre stensaml...

Fornlämningsliknande bildning (L1982:2993)

Övrigt: Klippformatiuon

Fornlämningsliknande bildning (L1935:5685)

1) Röse, borttaget. Enl. 1961 års inv. 5 m diam och 1 m h.Stenarna < 0.1 m och uppblandade med sand. R-markerades ej 1961.Eftersöktes förgäves vid in...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:6507)

Stensättning?, på åsryggen finnes stenanhopning, som möjligen kantolkas som svag rest av kantkedja. Naturliga stenanhopningar imarkytan.1) Naturliga s...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:1198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:1768)

Platsen för stensättningsliknande bildning. Bildningen skall vara rund 4 m diam och 0,2 m h. Grop i mitten, 2 m diam och 0,2 m dj. Sannolikt naturbild...

Fornlämningsliknande bildning (L1982:2994)

Övrigt: 2 stora stenblock.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:9636)

Naturbildning, oregelbunden övertorvad förhöjning i jordytan, ca 4m diam och 0,2 m h. I SÖ delen är uppslängda odlingssten. Beväxtmed en tall och en e...

Fornlämningsliknande bildning (L1976:9128)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 9 m diam och 0,2-0, 3 m h. Naturbildning.

Fornlämningsliknande bildning (L1936:8375)

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0,5 m h. Fyllning avdelvis övertorvade0,3-0,5 m st stenar. I mitten är enoregelbunden grop, 1,5-2 m diam o...

Fornlämningsliknande bildning (L1943:271)

Naturbildning och odlingssten.

Fornlämningsliknande bildning (L1970:8949)

Stensättningsliknande naturbildning, något oval, 4x3 m (NÖ-SV).Starkt övertorvad med i ytan enstaka synliga 0.4-0.7 m ststenar. En svacka i berget är ...

Fornlämningsliknande bildning (L1972:4000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1943:1230)

Fornlämningsliknande bildning, rund 6 m diam och 0.4-0.5 mh. I S delen är odlingssten. I N beväxt med björkar ochenbuskar.

Fornlämningsliknande bildning (L1941:7726)

Skärvstenshög, rundad, 5-6 m diam och intill 0,5 m h. Övermossad. Provstick gav i N kanten några 0,03-0,1 m st, skärviga och delvis skörbrända stenar....

Fornlämningsliknande bildning (L1935:484)

Högliknande bildning, 12 m diam och 1,1 m h, bestående av en flygsandskulle.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:513)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:1339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2010:4309)

Naturbildning, oregelbunden, närmast rund, 6 m i diam och 0,1-0,3 m h. Glest fyllningslikn material av 0,4-0,8 m st stenar. Beväxt med enar.

Fornlämningsliknande bildning (L1958:144)

Naturbildningar bestående av tre högliknande drumlinkullar ca 15-20 m i diam och intill 6 m h.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:7294)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 1,5 m diam och 0,2 m h.Fyllning av 0,1-0,45 m st stenar, delvis övermossade. 1 m S 30cgV om nr 1 är: 2) Naturb...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:8188)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:4698)

Stensättningsliknande bildning ca 6 m diam och 0,2-0,3 m h övermossad med i ytan talrika 0,3-0,4 m st stenar. Naturbildning.

Fornlämningsliknande bildning (L1943:6987)

Hålvägsliknande bildningar, 6 st (NV-SÖ sedab NNV-SSÖ9, upptill200 m l, solfjädersformade 1-2 m br och upptill 0,8 m dj. Mellanrummen är 2-5 m br och ...

Fornlämningsliknande bildning (L1957:7519)

1) Stensättningslikbildning, rund 6 m diam och intill 0,5 m hdelvis övertorvad med i ytan 0,3-0,5 m st stenar. I V kantenfinns en gles kantkedjeliknan...

Fornlämningsliknande bildning (L1951:5283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1967:7877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1997:7010)

Hällkistliknande naturbildning, bestående av en nästan vågrätliggande häll, 2.2x1.1 m st (VSV-ÖNÖ) och ca 0.4 m tj. Stenenvilar på 3 mindre stenar, 0....

Fornlämningsliknande bildning (L1996:6471)

Fornlämningsliknande lämning. Tidigare beskrivning: Hög, osäker, 13-14 m diam och 1 m h. Påträffad vid arkeologisk utredning år2005. (RAÄ dnr: 321-24...

Fornlämningsliknande bildning (L2012:507)

Fornlämningsliknande bildning, undersökt och borttagen. Se även RAÄ Botkyrka 38:1.

Fornlämningsliknande bildning (L1962:3797)

Rest sten, 2 m br (NV-SÖ), 0.5 m tj, 1.6 m h, av grå granit. Förmodligen harstenen rests genom rotlyft, då det omedelbart intill stenen (mot Ö) finns ...

Fornlämningsliknande bildning (L1942:701)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 3 m diam och 0,3m h. Fyllning, övertorvad med i ytan 0,3-1,0 m st stenar. I SÖ kanten är ett 1,6x1,5 m...

Fornlämningsliknande bildning (L2013:1130)

Inom det på fotokartan inringade området ca 100x50 m (NV-SÖ)finnas ett antal oregelbundna bildningar, intill 0,2 m h.Sannolkit naturbildningar.

Fornlämningsliknande bildning (L1981:588)

Område med fem stensättningsliknande naturbildningar, närmastrunda förhöjningar. En av dessa som är mycketfornlämningsliknande är ca 9 m diam och 0.3 ...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:5326)

Naturbildning. C 50 m S nr 108 finns ett gravfältsliknande områdesom enl SGU är ett klapperstensfält. Vid provundersökning framkomingenting som tyder ...

Fornlämningsliknande bildning (L1975:9592)

Fornlämningsliknande bildning.

Fornlämningsliknande bildning (L1985:5079)

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, 10 m diam och0.3-0.5 m h. Fyllning, delvis övermossad, av 0.3-0.8 m ststenar. Närmast mitten är 3 block,...

Fornlämningsliknande bildning (L1968:6010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1936:5560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2011:4128)

Naturliga fördjupningar i berghäll. Området är numera ett industriområde.

Fornlämningsliknande bildning (L1993:1182)

Naturbildning(?), stensättningsliknande, närmast oval, 4.5x2.5 m(NÖ-SV) och 0.4 m h, av huvudsakligen 0.4-0.6 m st stenar, enstakaär 0.2-0.3 m st. I S...

Fornlämningsliknande bildning (L1935:1536)

Högliknande moränbildn- ing, C:a 6 m i diam och 0,6 m h. I ytanställvis synliga stenar, 0,5-1 m st. Beväxt med enbuskar ochbjörkar.

Fornlämningsliknande bildning (L2002:5513)

Fornlämningsliknande bildningar, i berghäll, 3x3 m (N-S), bestående av ca 15 fördjupningar. Dessa är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Hällen sluttar brant...

Fornlämningsliknande bildning (L2015:4436)

Samtliga naturbildningar är borttagna i samband medtomtplaneringar.

Flaxstenabråten, Fornlämningsliknande bildning (L1981:4382)

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, 6 m diam och 0.6 mh. Ett fåtal stenar synliga, 0.2-0.3 m st. Både yta ochbegränsning ojämna.Beväxt med n...

Fornlämningsliknande bildning (L1963:1307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2001:3648)

1) Stensättningsliknande bildning närmast rund, ca 5 m diam ochintill 0.3 m h. Övertorvad med i ytans SV hälft talrika stenar0.2-0.8 m st. I bildninge...

Fornlämningsliknande bildning (L1963:2924)

Stensättningsliknande bildning, rund eller närmast rund, 6 m diam, 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan en del stenar, 0,2-0,5 m st. Bevuxen med 3 grana...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:6632)

Fornlämningsliknande bildning bestående av vittringsgropar.

Fornlämningsliknande bildning (L1981:2023)

1) Stensättningsliknande bildning, rund, 1.6 m diam och 0.2 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. Kant, synligi SV-SÖ, 0.1 m h av 0....

Fornlämningsliknande bildning (L1981:718)

Fornlämningsliknande naturbildning, rund, ca 12 m i diam, fylld,0.7 m h. Övertorvad med ett fåtal delvis synliga stenar 0.4-0.7m st. I mitten en 0.9 m...

Fornlämningsliknande bildning (L1968:626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:2374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:191)

En ca 1,3x0,7 m stor och 0,3 m djup grop, i klappersten. Kring gropen var en ca 0,1-1 m bred vall. Sannolikt en rotvälta.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:7346)

Stensättningsliknande bildning och lämning, 10 m diam, 0,5 m h.I ytan ställvis talrika stenar, 0,3-0,5 m st. Mittgrop, 3 m diam,0,5 m dj. Naturbildnin...

Fornlämningsliknande bildning (L1964:4251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1960:1078)

Stensättning? närmast rund, intill 4 m i diam och 0,2 m h.Övertorvad med i kanten enstaka synliga stenar 0,2 m st. Osäkerfornlämning. Naturbildning. P...

Fornlämningsliknande bildning (L1983:3283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:5817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1972:399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:7794)

Fornlämningsliknande bildning, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning 2011 konstaterades att anläggningen är en naturbildning. (RAÄ ...

Fornlämningsliknande bildning (L2004:9936)

Naturbildning.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:1423)

Stensättningsliknande naturbildning. Vid inventeringstillfället1979 kunde inget iakttagas p.g.a. utschaktning och utfyllning förnyuppförd villa.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:2363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1947:627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:7546)

Stensättninsliknade bildning, 2 m diam och 0,2 m h. Fyllning av0,2-0,4 m st stenar. Något övertorvad och överlagd med pinnar. Bra läge, snötäckt vid i...

Fornlämningsliknande bildning (L1983:3454)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1985:3414)

Område med stensättningsliknande bildningar, 50x20 m st (NV-SÖ)bestående av ca 5 bildningar, 3-4 m i diam och 0.1-0.2 m h.Övertorvade med i ytan ensta...

Fornlämningsliknande bildning (L1942:4366)

Odlingsröse och naturbildning ca 10 m diam och 0,3 m h.

Fornlämningsliknande bildning (L1935:9076)

1) Stensättning, rund 12 m diam och 0.7 m h, övertorvad i kanten.Skadad i S av grävning för ledningsstolpe. 34 m N om nr 1 är 2)Terrassliknande nat...

Fornlämningsliknande bildning (L1952:9571)

Naturbildning, uppallat block ("liggande höna"), 3-4 m st och 2,5 m h, på krönparti av berg. Uppallat av fyra stenar, 0,2-0,3 m st och med stöd av ber...

Fornlämningsliknande bildning (L1973:850)

Fornlämningsliknande bildning och Fornlämningsliknande lämning.

Fornlämningsliknande bildning (L2004:8792)

Högliknande bildning, 25x10 m (VSV-ÖNÖ) och intill 1.5 m h.I den SÖ delen av bildningen är en täktgrop grävd, 10x3 m (SV-NÖ)och 1 m dj.Trots att bildn...

Fornlämningsliknande bildning (L1934:424)

Övrigt: Nordsidan av ön. Brant klippvägg 0 - 25m.

Fornlämningsliknande bildning (L2017:6760)

Stensättningsliknande bildning, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad!med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. I S ligger ett stortblock 0,5 m h och 1,2 m l...

Fornlämningsliknande bildning (L2015:1872)

1) Stensättning? oregelbunden, 3-4 m diam och 0,2-0,3 m h. Delvisövermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar med enstaka störreoregelbundet i kanten. S...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:6945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1997:8590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1961:347)

Naturbildningar i starkt stenbunden terräng inom streckmarkerat område.

Fornlämningsliknande bildning (L1961:9975)

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, ca 15 m diam och0,4 m h. Stenarna äro 0,2-0,6 m st. Övertorvad. Ungefär 1/3 avstensättningen uppbruten i...

Fornlämningsliknande bildning (L1961:616)

1) Stensättningsliknande lämning, rund ca 6 m i diam, 0ö,1-0,2 mh. Övertorvad med få i ytan synliga stenar ca 0,3-0,4 m st. Mot Nev rest av kantkedja ...

Fornlämningsliknande bildning (L1968:1933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2013:3634)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fornlämningsliknande bildning (L2002:5573)

Fornlämningsliknande bildning, i berghäll, bestående av 1 fördjupning, 4 cm diam och 1 cm dj. Den är belägen på toppen av hällen, som är synlig inom e...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:9272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1988:5940)

Naturbildning, ca 70x30-40 m (NV-SÖ) och ca 5 m h. Övertorvad. INV och SÖ delen har grustäkt skett. Lösa odlingsstenar, 0.3-0.7m st, är upplagda i NV ...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:3185)

1) Stensättningsliknande bildning, oregelbundet rundad, 30 m diamoch intill 1,2 m h. Delvis lätt övermossade, rundade stenar 0,1-1m st. I S delen en r...