Fornlämningsliknande bildning

Riksantikvarieämbetets definition: Naturbildning med fornlämningsliknande utseende.
Fornlämningsliknande bildning (L2013:3587)

Övrigt: Bottenformation. "På långt håll endast litet eko".

Fornlämningsliknande bildning (L1943:8268)

Stensättningslikn. lämning, 7 m diam 0,8 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. I NNV jordfast sten, 1,1x0,3 m och 0,4 m h. NVkantenbortschaktad vi...

Fornlämningsliknande bildning (L1970:7213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1965:8439)

Högliknande bildning, 100x90-40 m (NV-SÖ) enligt markering på ortofoto. Kan vara dumphög från de närbelägna åkrarna.

Fornlämningsliknande bildning (L1951:4058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1966:2505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1998:8940)

1) Högliknande bildning, rund, 25 m diam och 2 m h. I N delen ärett ovalt odlingsröse, 7x3.5 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m h, av 0.1-0.3m st stenar. Beväxt me...

Fornlämningsliknande bildning (L1961:616)

1) Stensättningsliknande lämning, rund ca 6 m i diam, 0ö,1-0,2 mh. Övertorvad med få i ytan synliga stenar ca 0,3-0,4 m st. Mot Nev rest av kantkedja ...

Fornlämningsliknande bildning (L1944:6933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1957:211)

1) Underjordisk stengrotta, uppgift om. Vidinventeringstillfället hittades ej någon grotta.

Fornlämningsliknande bildning (L1956:9807)

1) Högliknande lämning, 3 m diam och 0,4 m h. Enligt 1943 års invbedömd som sannolikt gammal myrstack. Ej säkert identifierad -78.

Fornlämningsliknande bildning (L2007:185)

Stensättningsliknande bildning, oregelbunden, 6 m diam och 0.2 mh. Fyllning av 0.1-0.6 m st, delvis övermossade, stenar, samt enstakaintill 0.9 m st b...

Fornlämningsliknande bildning (L2016:873)

1)Naturbildning, ca 7 m diam och ca 0,4 m hög. I N sidan 2 st ca1,5 m stora stenar. Ca 10 m SV om nr 1 är nr 2)Naturbildning, ca1,0 m diam och ca 0,6 ...

Fornlämningsliknande bildning (L1944:6412)

1) Skärvstenshögsliknande lämning, oval, 4-5 m diam, 0,3-0,4 m h. Övertovad med skärvig sten i ytan intill 0,2 m st. Enstaka större stenar 0,1-0,6 m s...

Fornlämningsliknande bildning (L1967:4658)

1) Hög, 13 m diam och 0.8 m h. Mittgrop, 5 m diam. I gropen är några 0.8-1.2 m st stenar. Bevuxen med barrskog.20 m SV om nr 1 är2) Minnessten i form ...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:7110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2009:435)

1) Stensamling, oregelbunden, 2-4 m i diam och 0,1-0,2 m h, bestående av 0,3-0,9 m st övermossade stenar. Ett större block, 1,3x1,0 m och 0,7 m h ingå...

Fornlämningsliknande bildning (L1973:2460)

Fornlämningsliknande bildning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:1933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:3926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1944:9776)

Naturbildningar. V om skogsbryn synes spår efter gammal odling.Se markering på fotokartan.

Fornlämningsliknande bildning (L2013:3634)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fornlämningsliknande bildning (L2002:5573)

Fornlämningsliknande bildning, i berghäll, bestående av 1 fördjupning, 4 cm diam och 1 cm dj. Den är belägen på toppen av hällen, som är synlig inom e...

Fornlämningsliknande bildning (L1989:4988)

Högliknande bildning, undersökt och restaurerad, 20 m diam och 1.3 m h. I NÖ delen är 1 grop, 2.5 m diam och 0.4 m dj. I S-delen är 1 grop, 2 m diam o...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:9272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2017:4304)

1) Stens. likn. lämning, närmast rund, 6 m diam 0,3 m h.Övertorvad. I mitten en grop ca 3 m diam och ca 0,4 m dj.Troligen gammal potatisgrop. Ca 45 m ...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:5873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1985:1935)

Stensamling, ca 4 m diam och ca 0,2 m h. Övertorvad. Naturbildning. I området NÖ om om lämningen finns i sluttningen några oregelbundna stensamlingar...

Fornlämningsliknande bildning (L1988:5940)

Naturbildning, ca 70x30-40 m (NV-SÖ) och ca 5 m h. Övertorvad. INV och SÖ delen har grustäkt skett. Lösa odlingsstenar, 0.3-0.7m st, är upplagda i NV ...

Fornlämningsliknande bildning (L1936:9606)

Fornlämningsliknande bildning: Högliknande, oval, 13 x 8 m NNV-SSÖ(172-372 ; gon) och 1,7 m h. Plan topp, något ojäm ochgropig.Enstaka synliga och...

Fornlämningsliknande bildning (L2016:3979)

1) Stensättningsliknande bildning, rund, 9 m diam och 0,3 m h.Övertorvad. 2 m SÖ om nr 1 är: 2) Stensättningsliknande bildning,rund, 7 m diam och 0,2 ...

Fornlämningsliknande bildning (L1935:3131)

Högliknande naturbildning, ca 10 m diam och från S-Ö intill 1,5 mh. Består av den S delen av en liten utskjutande moränås, varihar grävts en grop och ...

Fornlämningsliknande bildning (L1943:9294)

Röseliknande bildning, oregelbunden, ca 7 m diam och 0,3-0,5 m h. Stenarna är 0,1-0,7 m st, de mindre utpräglat rundade. I mittenär en grop, 4 m diam ...

Fornlämningsliknande bildning (L1942:1428)

Naturbildning. Flera stensamlingar är mer eller mindre fornlämningslika, men är delar av en åsrygg (NNV-SSÖ). Det på fotokartan markerade området är d...

Fornlämningsliknande bildning (L2017:9067)

1) Stensättningsliknande bildning, rest av 5 m i diam och intill0,3 m h. Ställvis kantkedja av 0,45-1 m st stenar. I NNö en sten,1 m st. Uppges ha var...

Fornlämningsliknande bildning (L1964:300)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1973:3445)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1985:6149)

1) Stensättningsliknande bildning, närmast rund, 5 m diam och0.1 m h. Övetorvad med i ytan enstaka synliga stenar 0.1-0.2 mst. Begrämsad i SÖ om uppt...

Fornlämningsliknande bildning (L2013:4720)

Fornminnesliknande bildning, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning år 2014 konstaterades det att stensättningen består av en naturlig ...

Fornlämningsliknande bildning (L2017:2503)

Stensättningsliknande bildning, oregelbunden rund, 6 m diam och0,4 m h. Övertorvad. Enstaka stenar synliga i den ojämna ytan,0,1-0,6 m st. Oklar begrä...

Fornlämningsliknande bildning (L1944:8107)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2007:4483)

1) Stensättningsliknande bildning, ca 7 m diam och 0.2 m h. Ojämnyta. Bildningen som är kraftigt övermossad, består av mestadels runda,0.1-0.6 m st st...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:3185)

1) Stensättningsliknande bildning, oregelbundet rundad, 30 m diamoch intill 1,2 m h. Delvis lätt övermossade, rundade stenar 0,1-1m st. I S delen en r...

Fornlämningsliknande bildning (L2012:7124)

1) Stensättningsliknande bildning, 10-12 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med under torven och ställvis synliga ett flertal stenar0,2-0,5 m st, enstaka ...

Fornlämningsliknande bildning (L1982:9371)

Område med naturbildningar, ca 90x50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca15 större och mindre, oregelbundna kullar, 3-20 m st och 0.3-3 mh, svåravgränsade. De...

Fornlämningsliknande bildning (L1967:5261)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1960:1500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1951:4045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1970:8201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1975:9795)

Fornlämningsliknande bildning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande bildning (L1961:5494)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1944:1227)

1) Väghållningssten, 0.5 m h, 0.5 m br och intill 0.2 m tj. Avflathuggen gråsten. Ingen inskrift.40-80 m nÖ om 1 på bergskrön är2) Klapperstensfält, c...

Fornlämningsliknande bildning (L1942:921)

1) Stensättningsliknande bildning, närmast rund 3,5 m diam och 0,2 m h. Fyllning kraftigt övermossad och övertorvad av 0,3-0,5 mst stenar. I N kanten ...

Fornlämningsliknande bildning (L2013:3534)

Övrigt: Klippblock.

Fornlämningsliknande bildning (L1999:5437)

1) Järnframställningsplats.Blästerugn med slaggvarp, gemensam kulle, oregelbunden, 4 m diam och 0.7 m h.Övermossad. I ytan är delvis brända stenar, 0....

Fornlämningsliknande bildning (L1998:7968)

Inga agrara fornlämningar i form av odlingsrösen, fossila åkrar eller fossila odlingsterrasser kunde registreras. (RAÄ dnr 3.4.2-5063-2016) Tidigare ...

Fornlämningsliknande bildning (L1935:1559)

Högliknande bildning(?), 6 m diam och 0.3 m h. Begränsningen ärdelvis odistinkt. Troligen naturbildning. 25 m ÖSÖ om nr 154 ären liknande bildning, ...

Fornlämningsliknande bildning (L1958:9527)

1) Naturbildning, ej återfunnen.

Fornlämningsliknande bildning (L1954:4325)

Fornlämningsliknande bildning, naturbildning, högliknande, 8-10 m i diam och 0,4-0,5 m h. Övertorvad.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:4941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1970:9175)

Område med vittringsgropar, 7,5x4,5 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 50 vittringsgropar, 2-3,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna i mot SÖ sluttande, något ...

Fornlämningsliknande bildning (L1984:9117)

Högliknande bildning, 5 m diam och 0.3 m h. I mitten en sten 0.5m h och 1.5 m l. SÖ om stenen en grop, 0.2 m dj och 1.5 m l.Högens begränsning i Ö oty...

Fornlämningsliknande bildning (L2017:3599)

1) Vall, bågformig, ca 30 m l, (VNV-ÖSÖ), 3-5 m br, 0,2-0,4 m h.Helt övertorvad. Beväxt med skog. 2) Fyndplats, kryssmarkerad påkartan efter inläggnin...

Fornlämningsliknande bildning (L2015:7336)

Naturbildning. Ej återfunnen p.g.a. för tät vegetation. Mindrelämpligt läge.

Fornlämningsliknande bildning (L1935:6232)

Högliknande naturbildning. Vid rev. ; 1988 svårbesiktigad pga attden delvis täcks av hässjevirke och ris. Enl. 1964 års inv: 6 mdiam, 0,5 m h med mitt...

Fornlämningsliknande bildning (L1937:1241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2011:4243)

1) Stensträng, ca 130 m l, (65-365cg), 2-3 m br, 0,2-0,4 m h av0,2-0,8 m st stenar. Enskiktad och en-treradig med inslag av 1 mst block. Ca 50 m N om ...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:3211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:3013)

Stensättningsliknande bildning, naturbildning, ej kulturhistorisk lämning, närmast rund, 7 m diam och 0,2 m h. Lätt övertorvad och övermossad fyllning...

Fornlämningsliknande bildning (L1947:3432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:2130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1995:8111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1963:3093)

Stensättningsliknande bildning av svårbedömd storlek och form.Övertorvad och med antydan till 0,2 m h. kantkedja i NV sidan. ISÖ sidan är en kant mot ...

Fornlämningsliknande bildning (L2002:2524)

Stensättning?, rund, 4 m i diam och 0.4 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0.2-0.3 m st stenar.Beväxt med tre björkar i NV.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:7178)

Stensättningsliknande bildning, rund, 5 m diam och 0,3 m h. ÖVertorvad. Bevuxen med några torra aspar och några asptelningar. Naturbildning.

Fornlämningsliknande bildning (L1961:6927)

Ristningsliknande bildning. Inom en ca 12x7 m st yta är bildningari berget, vilka i bygden omtalas som runor eller hällristningar.Detta tycks ha en lå...

Fornlämningsliknande bildning (L1989:4987)

Högliknande bildning, undersökt och återställd, 15 m diam och 1 m h, kraftigt avbanad och skadad. I SÖ slänten är 1 grop, 2.5 m diam och 0.8 m dj. I t...

Fornlämningsliknande bildning (L2006:1665)

Fornlämningsliknande bildning,, bestående av gropar i häll. Hällenär 2x2 m, den är vänd mot SV och lutar mot V. Groparna finns på enytaav 1x1 m i häll...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:8743)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:2768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1990:6053)

Högliknande bildning, borttagen. Vid besiktningen gjordes ingafynd i åkern. Bedömd som naturbildning vid RAÄ:s inv. 1967.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:2407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1938:5194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1951:5029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1963:7350)

1) Högliknande bildning ca 25 m diam. och 1-1,5 m h. Skadad i N,NÖ och S av täktverksamhet. Beväxt av tall och lövträd. Ca 10 m Nom nr 1 är: 2) Höglik...

Fornlämningsliknande bildning (L1997:5557)

Stenhäll, ej återfunnen, 4 m l, 0.5 m br som spruckit på fyrahåll.I bygden tror man det är en hällkista.Naturbildning.

Fornlämningsliknande bildning (L1956:1230)

Naturbildning, 4-5 m diam och 0,3 m h. I kanten 5-6 odlingsstenar0,4-0,7 m st. Helt överväxt med slånbuskar.

Fornlämningsliknande bildning (L1955:1285)

1) Högliknande bildning, 12 m diam och 1 m h. Den verkar heltuppbyggd av sand och den är genomgrävd av gryt. Beväxt med ettflertal lövträd. Naturbildn...

Fornlämningsliknande bildning (L1997:7479)

1) Område med röjningsrösen, 160x110 m st (N-S). Inom områdetfinns ett 20-tal övermossade och övertorvade röjningsrösen, 2-4m diam och 0.2-0.4 m h. En...

Fornlämningsliknande bildning (L2012:6028)

Område med naturboldningar och odlingsrösen, 60x10-20 m (360cg-160cg).

Fornlämningsliknande bildning (L2022:6609)

Fornlämningsliknande bildning, gravhögsliknande, 16 m i diam och 5 m h. Stora stenblock, intill 1,2 m st, finns i ytan högt upp på naturbildningen, vi...

Fornlämningsliknande bildning (L1996:3115)

1) Stensättningsliknande bildning ca 5x2 m (VSV-ÖNÖ) och 0.1 m h.Övertorvad mjuk yta, endast någon sten kännbar. Begränsas avkala hällar. Naturlig tor...

Fornlämningsliknande bildning (L2017:2896)

1) Stensättning(?) närmast rund, ca 12 m diam, fylld, ca 0,8 m h.Övermossad med i ytan talrika stenar, 0,2-1,0 m st. Begränsningoklar. 2 stenblock, 1,...

Fornlämningsliknande bildning (L1984:9526)

Naturbildning, oval, 6x4 m (Ö-V) och 0.3 m h. Övertorvad med ettflertal 0.1-0.3 m st stenar kännbara i ytan. Beväxt med tvåtallar och en gran.

Fornlämningsliknande bildning (L1972:6816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1967:7630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2001:5777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1955:6843)

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, ca 11 m i diam och0,6m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,5 m st, samt någrablock, 0,5-1 m s...

Fornlämningsliknande bildning (L2010:6615)

1) Stensättningsliknande naturbildning, närmast rund, 4-5 m i diam och 0,3-0,4 m h. Övermossad fyllning av 0,4-0,6 m st stenar. Oklar begränsning. Bes...

Fornlämningsliknande bildning (L2013:3636)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.