Fornlämningsliknande bildning

Riksantikvarieämbetets definition: Naturbildning med fornlämningsliknande utseende.
Fornlämningsliknande bildning (L1966:704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1997:2638)

Naturbildning, bestående av en 1.6 m l (NV-SÖ), 0.8 m br ochintill 0.3 m tj häll, som rubbats ur sitt naturliga läge, så attden bildar ett tak över en...

Fornlämningsliknande bildning (L1946:4616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1974:7119)

Fornlämningsliknande bildning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande bildning (L1976:4170)

Naturbildningar. Enligt 1940 års inv skall här finns 2 stensättningar, varar 1 osäker. På platsen kan idag ej ses något annat än nturbildningar.

Fornlämningsliknande bildning (L2017:94)

1) Stensättning? rund, ca 9 m diam och 0,3 m h, övertorvad. Imitten en grop, 2x3 m (Ö-V) och 0,7 m dj. I dess kant synsstenar, 0,4-0,6 m st. Beväxt me...

Fornlämningsliknande bildning (L2001:2810)

Fornlämningsliknande bildningar. Under moss- och ristäcket är pååskrönet rikligt medklappersten. I denna finns ställvis gropar och stenkoncentrationer...

Fornlämningsliknande bildning (L1983:114)

Fornlämningsliknande bildning, stensättning, (?), rektangulär, 11x6 m (NNÖ-SSV) och intill 0,3 m h. Fyllning av i allmänhet 0,2-0,3 m st, delvis övert...

Fornlämningsliknande bildning (L2010:4070)

I ungefärligt angivet område finns spridda och glesa koncentrationer av stenar, spridda klumpstenar och vaga, oregelbundna upphöjningar, allt säkerlig...

Fornlämningsliknande bildning (L1962:5917)

1) Stensättning ? rund, 8 m diam. fylld, 0,1-0,2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. Mitt- grop rund, 2,5 mdiam. 0,1 m dj. Stensät...

Fornlämningsliknande bildning (L1964:6932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1961:2497)

Sten med hål, 1x0.6 m (N-S) och 0.2 m h. På flata ovansida ett tämligen runthål, 11 cm diam och 3 cm dj. Hålet har lodräta och vassa kanter. Det torde...

Fornlämningsliknande bildning (L1943:8127)

1) Naturbildning, ca 12x6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h. 2) Fossil åkeryta, 30x15 m (ÖNÖ-VSV). Stenröjd plan yta med tydlig avgränsningi NV. Skogbevuxen. Nr...

Fornlämningsliknande bildning (L1966:7814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1964:9212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2004:6685)

Stensättning, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0.3 m st. I S delen en större klumpsten, 1.3 mst. Svagt ytskadad.Naturb...

Fornlämningsliknande bildning (L1997:4328)

Högliknande bildningar. Seinventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande bildning (L2013:2188)

Fornlämningslikande bildning, rundad, 4 m i diam och 0,3 m h. Övertorvad med en grop i mitten vari syntes enstaka sten och block ca 0,2-0,5 m stora. E...

Fornlämningsliknande bildning (L1941:1288)

1) Stensättningsliknande bildning, oval, 9x6 m (NÖ-SV) och 0,35m h. Jordfyllning med enstaka 0,3-0,7 m st stenar. Flera smågranar. På toppen i SV står...

Fornlämningsliknande bildning (L1983:2164)

1) Stensättning, rund, ca 6 m diam och ca 0.3 m h. Fyllning av iallmänhet 0.2-0.3 m st stenar. I mitten grop, ca 1.5 m diam ochca 0.3 m dj.Bevuxen med...

Fornlämningsliknande bildning (L2002:2406)

1) Grotta, öppningen är 1.5 m h och 0.5 m br och har troligentillkommit genom en spricka i berget.Enligt Sigvard Bergström, Solbo kan man genom en gån...

Fornlämningsliknande bildning (L1979:3283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2003:417)

Hällristningsliknande bildning, inom ett område 65x60 cm(NNÖ-SSV) är uppmålat en skeppsliknande figur, en fotsula samtspiral. Den av markägarna förmod...

Fornlämningsliknande bildning (L1942:4694)

1) Stensättningsliknande bildning närmast rund 7 m diam och 0,3m h. Övertorvad med enstaka 0,2-1,0 m st stenar. Beväxt med nyponbuskar. 5 m S om nr 1 ...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:7686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1942:1497)

Naturbildning 13x10 m (NÖ-SV) och 0,2-0,4 m h bestående av en moränrygg, rest av (NÖ-SV) som urschaktats 5x3 m (NÖ-SV) och 0,2-0,4 m dj med i ytan ens...

Fornlämningsliknande bildning (L2006:9882)

Högliknande bildning, oval, 25x13 m (NÖ-SV) och 1-3 m h. I NÖdelen är två gropar, 3x2 m (NÖ-SV) och 0.2-1 m dj, resp. 2x1 m (SÖ-NV)och 0.2 m dj. Bevux...

Fornlämningsliknande bildning (L1984:8190)

Stensättningsliknande bildning, oregelbundet rund, ca 3 m diamoch 0.1 m h. Naturbildning.Överfört från Eskilstuna stadsomr, Kloster sn , AÄ nr 278/ fe...

Fornlämningsliknande bildning (L1974:4831)

Fornlämningsliknande bildning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande bildning (L1955:436)

1) Stensättningsliknande bildning, rektangulär ca 5x4 m st(NÖ-SV) ofylld. Hörnen markeras av tre klumpstenar 0,7-0,9 m h,0,8-1,0 m st. Den S stenen är...

Fornlämningsliknande bildning (L1973:186)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2003:4138)

1) Stensättningsliknande bildning, rund, 4 m diam och ca 0.3 m h.Kraftigt övermossad och humusblandad gles fyllning av 0.3-0.7 mst stenar. I kanterna ...

Fornlämningsliknande bildning (L1946:1371)

Naturformation. Avskrivs som grav i samband med arkeologisk undersökning år 2018 (RAÄ-20182974). Enligt äldre beskrivning: Stensättning, närmast rund...

Fornlämningsliknande bildning (L2004:9724)

Naturbildning.

Fornlämningsliknande bildning (L1941:6074)

En förhöjning, oregelbunden, 3-4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan några 0,3-0,6 m st stenar. Ett tiotal granar och en björk.

Fornlämningsliknande bildning (L2012:6552)

Moränrygg, en svag förhöjning i åkern ca 30x15 m (Ö-V). Enligt tidigare uppgifter skall på platsen varit en kulle, där man påträffat svart jord och be...

Fornlämningsliknande bildning (L1965:2123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1965:8204)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1941:4855)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,25 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,5 m st stenar. Ställvis otydlig kantkedja, intill 0,2 m h, av 0,3-0,...

Fornlämningsliknande bildning (L2016:7699)

1) Högliknande bildning, ca 12 m diam och ca 1,3 m h. I ytanenstaka stenar, i allmänhet 0,1-0,3 m st. I N delen är enberghäll. Beväxt med 4 stora gran...

Fornlämningsliknande bildning (L2014:8967)

1) Stensättningsliknande bildning, rund 9 m diam och 0,3 m h.Övertorvad, enstaka stenar i ytan 0,2-0,4 m st. I SSÖ kanten ettblock 0,5 m h och 0,6 m d...

Fornlämningsliknande bildning (L2010:9593)

1) Stensättningsliknande bildning, närmast rund ca 10 m diam och0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,3-1 m st. Troligen naturlig moränkulle...

Fornlämningsliknande bildning (L1998:8777)

Högliknande bildning, rund, 14-15 m diam och 1.2 m h. I ytanenstaka stenar, 0.2-0.4 m st. I N delen är 2 block, 0.3 resp 0.6 m h och 1.2 resp 2 m st. ...

Fornlämningsliknande bildning (L1983:2656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2017:5375)

Naturbildning. På platsen har vid den gamla inventeringenmarkerats en osäker fornlämning. Denna kunde dock ej identifierasvid besiktning. Däremot före...

Fornlämningsliknande bildning (L1967:2130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2005:915)

Fornlämningsliknande bildning, ca 7 m diam och 1 m h. Materialetbestår av fin mo och/eller mjäla och framstår vid provstick somen naturbildning. Bevux...

Fornlämningsliknande bildning (L1959:8645)

1) Naturbildning med odlingssten, runt 13 m diam och 0,4 m h.Övertorvad med i ytan synliga stenar, 0,2-0,5 m st. I mitten 3block, 1,2-2,2 m st och 0,2...

Fornlämningsliknande bildning (L2016:4395)

Stensättningsliknande bildning, närmast oval, 8x6 m (N-S) och 0,3 m h. Övertorvad. I S kanten är en sten, 1,2x0,8 m (NV-SÖ) och 0,4 m h.

Fornlämningsliknande bildning (L1963:9164)

Högliknande lämning, närmast oval, 9x13 m (V-Ö) och 1 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,5 m st. Otydlig begränsning. Lämningen förefaller vara påbyggd...

Fornlämningsliknande bildning (L1990:3391)

Fornlämningsliknande? bildning?, kvadratisk, 7x7 m (N-S),bestående av fyra stenar, 1.3x0.8-1.3x1.3 m st och 0.3 m h,kring en stenfri yta.Kan även vara...

Fornlämningsliknande bildning (L1974:2686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:5942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1979:3284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:8973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1946:863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2014:7649)

Stensättningsliknande bildning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,3 m h. Delvis övertorvad med 0,1-0,4 m st stenar synliga i ytan. Vid arkeologisk förund...

Fornlämningsliknande bildning (L2007:630)

Högliknandebildningar, inom ett 130x30-40 m st (V-Ö) område finns8 högliknande bildningar, koncentrerade till Ö respektive V. Högarna är 3-5 m diam oc...

Fornlämningsliknande bildning (L1969:5772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2009:42)

Kantställd sten, naturlig, 1,4 m h, vid basen 1,5x0,8 m. Naturbildning. Flera liknande, större stenar finns i närheten.

Fornlämningsliknande bildning (L1972:4235)

Naturbildning i form av stensättningsliknande formation på krön avröhöjning, ca 8 m diam med 0,2-0,4 m st stenar synliga imarkytan.

Fornlämningsliknande bildning (L1960:2366)

Stensättningsliknande bildning rund, ca 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med enstaka stenar i ytan 0,2-0,3 m st. Den Ö kanten mycket diffus. Anläggnin...

Fornlämningsliknande bildning (L1945:9527)

Högliknande bildning, närmast rund, 7 m diamoch 0.6 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st.Natrubildning av samma art som andra i samm...

Fornlämningsliknande bildning (L1998:7986)

Stensättningsliknande bildning. Seinventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande bildning (L1983:6478)

Fornlämningsliknande bildning. Vid arkeologisk förundersökning 2016 påträffades i schakt en mörkfärgning ca 0,05-0,1 m dj med otydlig begränsning och ...

Fornlämningsliknande bildning (L1964:2645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1968:2126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1960:1414)

Små stensamlingar. Osäkra som fornlämningar.Fornlämningarna undersöktes sept 1965. De utgjordes av tvåanläggningar kallade "stensamlingar". 1) Bestod ...

Fornlämningsliknande bildning (L2016:3035)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 2 m diam och 0,2 m h. Iytan synliga stenar 0,2-0,4 m st. Övermossad. I V delen ett block1x1 m och 0,7 m h. Bev...

Fornlämningsliknande bildning (L1961:9722)

Stensättningsliknande bildning, rundad, 10x7 m (NV-SÖ) och 0,3 mh. Övertorvad. Vid NV kanten en sten 1,5 m st. Det naturligakrönet av smal getrygg, sv...

Fornlämningsliknande bildning (L1957:4638)

1) Klumpsten, röd granit 0,50 m h, 0,80 m br vid basen, 0,40 mbrvid toppen (N-S) och 0,50 m tj. 3-5 m ÖSÖ om nr 1 är: 2)Klumpsten, som liggande 0,90...

Fornlämningsliknande bildning (L1999:1359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1962:6461)

1) Stensättning?, oregelbunden närmast rund, ca 6 m diam och 0,1 mh. Övermossad. I ytan enstaka 0,1-0,2 m st stenar. Delar avfyllningen ligger utrasad...

Fornlämningsliknande bildning (L1980:6044)

Stenvall, ca 25 m l (NV-SÖ), 2-2,5 m br och 0,3-0,4 m h av delvis övermossade stenar, 0,3-0,6 m st. Påbärjas i SÖ mot klippvägg och avslutas i NV vid ...

Fornlämningsliknande bildning (L1938:6843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1966:7277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2006:1053)

1) Fornlämningsliknande bildning, bestående av ett block,osymetriskt, 1.8 m l (N-S), 1.5 m br (V-Ö) och 1.3 m h. Blocket ligger4 m V om platåns Ö stup...

Fornlämningsliknande bildning (L1985:6677)

Älvkvarnsliknande vittringsgropar, inom ett ca 12x4,2 m st (Ö-V) område, bestående av minst 17 vittringsgropar. Dessa är 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj...

Fornlämningsliknande bildning (L2016:2748)

Stensättningsliknande bildning, rund, ca 7 m diam, 0,4 m h.Övertorvad med enstaka 0,1-0,3 m st stenar i ytan. Beväxt mednågra granar vid kanten. Områd...

Fornlämningsliknande bildning (L1958:7767)

1) Röseliknande naturbildning, 8 m diam och 0,9 mh. Stenarna är0,2 -1 m st, skarpkantade. Beväxt med 5 ekar och andra mindrelövträd. Jämn profil men o...

Fornlämningsliknande bildning (L1937:1075)

1)Bengömma, 0.5x0.2 m (NNV-SSÖ) på SV sidan om ett 4 m l och 2 mh block är i spricka märgkluvna ben från djur synliga.80 m NV om 1 är:2)Liggande höna?...

Fornlämningsliknande bildning (L1936:5792)

Sten, gråsten, 0,5x0,45 m (VNV-ÖSÖ) och 0,45 m h. På de ovan jordsynliga ytorna finns nedsänkningar i stenen, de tydligastenärmast parallella, på 12-1...

Fornlämningsliknande bildning (L1942:1107)

Naturbildning, tidigare kringodlad.

Fornlämningsliknande bildning (L2017:7050)

1) Stensättnings liknande bilding, rund, 8 m diam och 0,5 m h.Övertorvad och med i ytan en mängd 0,2-0,5 m st stenar. I mittenär några "toppiga" 0,2-0...

Fornlämningsliknande bildning (L1987:952)

Högliknande bildningar, bestående av 2 moränkullar, ca 15-25 m diamoch 3-4 m h. Dessa är belägna med ett inbördes avstånd av 5 m (NNV-SSÖ).På krönen ä...

Fornlämningsliknande bildning (L1968:4778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1967:9962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1960:1745)

Se raä nr 164 i Björlanda sn.

Fornlämningsliknande bildning (L2016:8134)

Naturbildning, högliknande.

Fornlämningsliknande bildning (L1969:2975)

1) Domarring, 9 m diam bestående av 7 stenar. En sten i Ö lutarca 20 grader åt V, de övriga är välta. Stenarna är ca 1-1.3 m l,0.4-0.6 m br och 0.2-0....

Fornlämningsliknande bildning (L1969:9272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1989:472)

1) Rest sten (?), 1,1 m h och 1,5 m st. NÖ-lutande.16 m SSV om nr 1 är:2) Rest sten (?), 1,3 m h och 1,5 m st. Toppig avslutning.

Fornlämningsliknande bildning (L1998:9230)

Vittrad sten, oval, 1.5x1.35 m (NNÖ-SSV) och 0.35 m h. På denflata översidan är en vittrad fördjupning (nyckelhålsliknande)0.95 m l (NNÖ-SSV), 0.3-0.5...

Fornlämningsliknande bildning (L2002:5539)

Fornlämningsliknande bildningar, i block, 1,1 m diam och 0,5 m h, bestående av 5 fördjupningar. Dessa är 5-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägna på V del...

Fornlämningsliknande bildning (L2000:8167)

1) Stensättningsliknande bildning, rund, 4 m diam och 0.35 m h. Starkt övermossad,delvis med begynnande torvväxt med i ytan enstaka, synliga och talri...

Fornlämningsliknande bildning (L1963:2196)

Högliknande bildning, ca 10 m diam och 1 m h. I ytan enstaka stenar 0,2-0,5 m st. I V och SÖ 2 odlingsrösen. I NV avskuren av äldre brukningsväg. Natu...

Fornlämningsliknande bildning (L1983:2593)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L2014:5700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande bildning (L1990:2869)

1) Älvkvarnsliknande bildning, i låg jordfast sten, 1.7x0.7 m(NNÖ-SSV) och 0.2 m h, bestående av 2 älvkvarnar?Älvkvarnarna är 5-6.5 cm diam och 0.5-1 ...