Fornlämningsliknande lämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning med fornlämningsliknande utseende.
Fornlämningsliknande lämning (L1967:6099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1985:3698)

Stensättningsliknande lämningar, uppgift om, nu borttagen.

Fornlämningsliknande lämning (L1936:328)

Smärre, möjlig omplockning i klapper.

Fornlämningsliknande lämning (L1983:563)

Odlings- och kvickrotshög, rund 7 m diam och 0.4 m h. Övertorvadoch övermossad. Kantkedja, delvis synlig i SV, 0.1 m h, av0.2-0.4 m st stenar.Bevuxen ...

Fornlämningsliknande lämning (L1979:3330)

Fornlämningsliknande lämning, undersökt och borttagen 1972. Lämningen, som tidigare var registrerad som en stensätttning, visade sig vara sten från po...

Fornlämningsliknande lämning (L1990:2938)

Grop, rund, 6 m diam och 0.8 m dj, flat bottenplan. Vall kringkanten, 2 m br och 0.3-0.5 m h. En ränna (ingång?) genom valleni ÖSÖ är 1.5 m br. Överkö...

Fornlämningsliknande lämning (L1985:7277)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 6 m diam och 0.3m h. Övermossad med i ytan synliga stenar 0.2-0.4 m st.Naturbildning.2 m Ö om 1 är:2) ...

Fornlämningsliknande lämning (L1961:3830)

Stensättningsliknande lämning 7-8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. NV delen belagd med odlingssten. Över lämningen går en stenmur(40-240cg). Lämningen ...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:3008)

Stensättningsliknande lämning finns enstaka stenar, 0,1-0,6 m st.Ojämn yta. Beväxt med några lövträdstel- ningar. Utsträckningenär odistinkt och lämni...

Fornlämningsliknande lämning (L1984:7014)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 7 m diam och 0.3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka 0.1 m st stenar. Ytan är ojämn.1 m VSV om 1 är2) Stensättni...

Fornlämningsliknande lämning (L2014:7202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1994:5937)

Stensamling, närmast rund, 2.5 m diam och 0.3 m h, av 0.2-0.6 mst stenar. Ställvis övermossad. Stensamlingen har mycket ojämnakonturer och ger ett sen...

Fornlämningsliknande lämning (L2010:6759)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden närmast rund, 5 m idiam och 0,2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. Beväxt med en o...

Fornlämningsliknande lämning (L1972:3790)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1938:5646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1954:284)

1) Fornlämningsliknande lämning, högliknande, rund, 4 m i diam och 0,5 m h, med i ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar.2 m N om nr 1 är2) Fornlämningslikn...

Fornlämningsliknande lämning (L1941:1752)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, 3-4 m diam och 0,2m h. övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. I V kanten en jordfast sten, 2...

Fornlämningsliknande lämning (L2016:6829)

1) Området med stensättningsliknande lämningar ca 110x50-70 m(ÖNÖ-VSV) bestående av minst 6 stensättningsliknande lämningar.Stensättningsliknande lämn...

Fornlämningsliknande lämning (L1993:4000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1984:9249)

1) Stensättningslikn lämning, oregelbunden, 6x6 m st och intill0.2 m h, best av en övertorvad samling 0.2-0.8 m st stenarsamlade runt men främst NNÖ o...

Fornlämningsliknande lämning (L1946:6194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1969:5825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2007:6530)

1) Kvartsbrott, inom ett närmast runt område, 4 m diam. I områdetärrikligt med skarpkantade intill knytnävsstora kvartsbitar. I SV delen avområdet kva...

Fornlämningsliknande lämning (L1961:149)

Område med sten- sättningsliknande lämningar, 170x130 m. (Ö-V)bestående av ca 30 lämningar. Lämningarna är 3-8 m diam. 0,3-0,5m h. Flertalet lämningar...

Fornlämningsliknande lämning (L1985:4188)

1) Stensättningsliknande lämning, 3 m i diam och 0.2 m h.Övertorvad med i ytan talrika 0.2-0.4 m st stenar. Beväxt med engran.12 m NNV om nr 1 är:2) S...

Fornlämningsliknande lämning (L1943:1412)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 14 m diam, fylld, 0,25 mh. Fyllningen övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,7 m st. I SV delen en grop, ...

Fornlämningsliknande lämning (L1961:6714)

Stensättningsliknande lämningar. I svingården finnas två kraftigt demolerade hög- eller stensättningsliknande upphöjningar, 5-8 cm diam och 0,2-0,5 m ...

Fornlämningsliknande lämning (L1983:7928)

1) Stensättning, kvadratisk , 6x6 m st (N-S) och 0.4-0.5 m h.Övertorvad med enstaka stenar 0.3-0.4 m st synliga i ytan.Ställvis bevarad kantkedja 0.3-...

Fornlämningsliknande lämning (L2012:9161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1977:6722)

Oval lämning, 9x4 m (NÖ-SV) och 0,3 m h. På tre sidor omgiven av rännformig fördjupning, 0,5-1,0 m br och 0,1-0,2 m dj . Sentida?

Fornlämningsliknande lämning (L1938:2684)

Gropsystem, 130 m l (N-S), bestående av ca 6 gropar, 2-4 m diam och 0,3-0,5 m dj, närmast runda till formen. Sannolikt ej fångstgropar.

Fornlämningsliknande lämning (L1958:2505)

1) Älvkvarnsförekomst, 0,95x0,40 (NÖ-SV) i den mycket ojämna ovanytan av jordfast sten, 2,25x1,25 m (NÖ-SV) och 0,7 m h,bestående av ca 15 älvkvarnar ...

Fornlämningsliknande lämning (L2006:2546)

Fångstgrop?, närmast rund, 3 m diam och intill 1.6 m dj. Kantvalli NÖ-SÖ-SV, 2 m br och 0.1-0.3 m h. Runt bottenplan, 1 m diam. ISSÖ, dvs. nederkanten...

Fornlämningsliknande lämning (L2003:2980)

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, 4x3 m (ÖNÖ-VSV)och intill 0.3 m h. Består av en till största delen övermossadoch övertorvad ansamling ...

Fornlämningsliknande lämning (L1957:9474)

1) Stensättningsliknande lämning, 5 m diam och 0,1 m h. Fyllningav kalksten, 0,1-0,6 m st (vanligen 0,1-0,2 m). Ojämn lös yta.

Fornlämningsliknande lämning (L2014:1308)

Stensträng, c:a 100 m l (VNV-ÖSÖ till Ö-V) 0,5-1,5 m br och0,2-0,7 m h. Av 0,2-1 m st stenar, ställvis kantställd ellerrest i ett skikt och en-två rad...

Fornlämningsliknande lämning (L1944:9558)

1) Pestkyrkogård? 15x10 m (Ö-V) bestående av ca 58 högar, 0,5-1,0 m diam, 0,1-0,2 m h. Högarna ligger i rader med 7-8 st i varjerad. Vid besiktningen ...

Fornlämningsliknande lämning (L1958:2579)

1) Hög, (Skärvstenshög?), 8 m diam och intill 1 m h. I ytantalrika stenar 0,1-0,3 m st, varav dock endast någon skärvig. Imitten grop 2 m diam och 0,2...

Fornlämningsliknande lämning (L1985:2520)

1) Stensättning, rest av , rund, 4 m diam och 0.3 m h. Övertorvadmed i ytan ett flertal stenar 0.2-0.4 m st. I mitten en grop 1.5m diam och 0.3 m dj. ...

Fornlämningsliknande lämning (L1970:6916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1957:775)

Stensättning(?), rund, 9 m diam. Endast kantkedja synlig (i SÖ)av 0,6 m st stenar. Täckt av röjningssten. Osäker fornl.

Fornlämningsliknande lämning (L2017:4383)

Stensättningsliknande lämning, ca 11 m diam och 0,5 m h.Övertorvad. I V kanten stenblock 1-2 m st. Beväxt med lövbuskar.6 m NÖ om nr 1 är 2) Stensättn...

Fornlämningsliknande lämning (L2014:2581)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 8 m diam och 0,5 m h.Övertorvad med i ytan ett flertal stenar, 0,2-0,4 m st. I mittenligger tre block, 1-...

Fornlämningsliknande lämning (L1989:9727)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, ca 10 m diam och0.4-0.5 m h. Övertorvad. I mitten är 2 block, 2.5x1 m och1.9x0.8 m st och 0.35 m h.Beväxt...

Fornlämningsliknande lämning (L2011:3318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1990:1736)

Älvkvarnliknande förekomst, i en avslagen sten, 0.8x0.7 m st. I Skanten är en grop, 0.2 m diam och 0.25 m dj. Troligen var stenenämnad till kvarnsten....

Fornlämningsliknande lämning (L1944:4367)

Stensättningsliknande lämning, rund 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,6 m st. Lämningen utgör grund till ett gammalt lu...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:1825)

1) Fångstgropsliknande lämning, oval, 2x1 m (NV-SO), 0.5 m dj.Otydlig kantvall 1 m br, mindre än 0.1 m h. 19 m 85 gon om nr 1är 2) Fångstgropslikna...

Fornlämningsliknande lämning (L2007:347)

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, närmast rund, 4 mdiam och 0.3 m h. Fyllning av 0.1-0.4 m st stenar, i SÖ ett block,ca0.7 m st. I N-NNÖ...

Fornlämningsliknande lämning (L2016:3370)

1) Stensättning, 6 m diam, och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I kanten mot Ö är några störreblock, intill 1 m st. I mitte...

Fornlämningsliknande lämning (L1936:5287)

Fornlämningsliknande lämning, rektangulär 3x2 m (NV-SÖ). Den Ödelen, låg rak kallmurad kant 0.1-0.4 m h av 0.3-0.6 m ststenar. Den V delen oregelbund...

Fornlämningsliknande lämning (L2017:2053)

Stensättningsliknande lämning rund, 6 m diam och 0,3 m h.Övertorvad och övermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Beväxtmed lövsly. Sannolikt odling...

Fornlämningsliknande lämning (L1958:6840)

Stensättningsliknande lämning, rund, 3 m diam och 0,3 m h.Fyllning av 0,2-0,5 m st kalk- och gråstenar. i SV kanten är ettstenblock, 1,0 m hoch 1,2 m ...

Fornlämningsliknande lämning (L1974:2807)

Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande lämning (L2014:3292)

Stensättningsliknande lämning, 5x4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad.I Ö avskuren av ränna, 0,5 m br. Beväxt med aspsly. Troligennaturbildning. En liknan...

Fornlämningsliknande lämning (L1984:9556)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.35 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0.2-0.8 m st. Kantkedja, 0.1-0.3 m h av0.4-1 m l stenar, varav ett ...

Fornlämningsliknande lämning (L1944:5176)

Stensättningsliknande lämning rund 4,5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med enstaka 0,15-0,35 m st stenar. Kvarstående parti i gammal odling.

Fornlämningsliknande lämning (L1967:1790)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1993:4884)

Grop, oval, 1.7x1.1 m (NÖ-SV) och 0.2 m dj. Vall kring kanten,1.5-2.5 m br och intill 0.3 m h. Vallen har distinkt och närmastrektangulär form, utom i...

Fornlämningsliknande lämning (L1997:7268)

Stensättningsliknande lämningar, 3-4.5 m diam och 0.1-0.3 m hövertorvade med i ytan enstaka stenar 0.1-0.5 m st. Läget ochlämningarnas dåliga form tyd...

Fornlämningsliknande lämning (L2015:429)

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m i diam och 0,2 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I SÖ tendenstill kantkedja , 0,1 m h a...

Fornlämningsliknande lämning (L1938:7870)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1938:5568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1974:2721)

1. Högliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.2. Högliknande bildning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande lämning (L1965:3890)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1975:448)

Förhöjning, närmast rund, 5-6 m i diam och 0,25 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,2 m st gråstenar. I S grop (fördjupning) 4x2 m (N-S) och 0,2 ...

Fornlämningsliknande lämning (L1955:1469)

1) Stensättning? Rundad, 7-8 m diam och 0,15 m h. Övertorvad medi ytan talrika 0,2-0,35 m st, rundade stenar. Möjligenröjningsröse. 2) Från stensätt...

Fornlämningsliknande lämning (L1950:2113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1984:3153)

Stensättningsliknande lämning, uppgift om, rund, 5 m diam och 0.3m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.2-0.3 m st. Enstörre sten finns ungefär ...

Fornlämningsliknande lämning (L1961:9807)

Område med stensättningsliknande bildningar, ca 50x50 m (Ö-V).Området utgöres av starkt stenbunden morän troligen delvisurplockad i ytan då det genoms...

Fornlämningsliknande lämning (L1966:4908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1955:2372)

Övrigt: 3 - 4 m2 bottenplåt Byggmaterial: stål

Fornlämningsliknande lämning (L1962:6652)

1) Sten- sättningsliknande lämningar, undersökta och borttagna1963 av Jutta Waller. Tre anläggningar 12 m diam. och 0,2-0,3 mh. undersökta. Inga gravg...

Fornlämningsliknande lämning (L1960:1651)

Stensättningsliknande lämning, rund ca 10-12 m i diam och 0,2 mh. Övertorvad. I torven enstaka stenar 0,1-0,2 m st. Otydlig begränsning. Lämningen är ...

Fornlämningsliknande lämning (L1965:8421)

1r 1) Stensättningsliknande lämning, rund, 6 m diam och 0,2 m. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. I mitten engr op 4 m i diam och 0,3...

Fornlämningsliknande lämning (L1964:6018)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1939:9599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1956:1234)

1) Stensättningsliknande lämning närmast oval, ca 6x5 m st ochintill 0,5 m h. I anläggningens kanter är fyra klumpstenar.Anläggningen närmast vallikna...

Fornlämningsliknande lämning (L1964:5578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1992:5444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1951:1261)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2005:4910)

Sentida stenupplag, 3 st intill varandra, 2.5-6 m i diam och 0.3-0.4 m h.

Fornlämningsliknande lämning (L1991:8631)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av ca 20 älvkvarnar, 4-6.5 cmdiam och 0.5-2 cm dj. Belägna på ett 2x1.5 m st och 0.6 m hjordfast block av rödgranit. ...

Fornlämningsliknande lämning (L1961:5227)

Stensättningsliknande lämning, 9 m diam och 0.6 m h. Övertorvad med i ytanmåttligt med stenar, 0.1-0.5 m st. N delen övertväras av stenmur och N kante...

Fornlämningsliknande lämning (L1974:359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1977:2600)

Stnsättning, rest av? I form av rundad förhöjning som syns i markytan.

Fornlämningsliknande lämning (L1973:9663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1992:5213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1935:3852)

1) Röse, 7 m diam och 1.2 m h. Stenarna är vanligen 0.2-0.5 m st.I NNV kanten spår av kallmurning. I mitten en grop, 3 m diam och1 m dj. I NV delen yt...

Fornlämningsliknande lämning (L1976:8850)

Sten, granit, 1,3x0,6 m (N-S) och 0,45 m h. Möjligen kullfallen. Ytterligare stenar finns i området.

Fornlämningsliknande lämning (L1969:9709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1942:7038)

Stensättning likn gränsrör, rund, 4 m diam 0,1-0,5 m h. Fylldmed 0,2-0,5 m st stenar. Kantkedja 0,1-0,5 m, 0,4-1 m l stenar.I mitten en rest sten, 0...

Fornlämningsliknande lämning (L1944:4698)

Stensättningsliknande lämning, rund 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. I mitten en grop 1 m diam och 0,15 m dj.

Fornlämningsliknande lämning (L1961:3198)

1) Stensättningsliknande lämning närmast rund, 4 m diam. 0,3 m h.Övertorvad. Ca 10 m ÖNÖ om nr 1 är: 2) Stensättningsliknandelämning 4 m diam. 0,2-0,3...

Fornlämningsliknande lämning (L1957:4434)

Stensättningsliknande lämning.

Fornlämningsliknande lämning (L2012:2459)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 8 m i diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,1-0,7 m st stenar. I mittpartiet 3 block 1-1,5 m st. Troligtvis ...

Fornlämningsliknande lämning (L1988:8169)

Makadamknackningssten, 0.8-0.85 m (N-S) och 0.55 m h,oregelbunden närmast rundoval form. På den närmast planaovansidan är fyra fördjupningar, 9-17 cm ...

Fornlämningsliknande lämning (L2016:4002)

1)Högliknande lämning, närmast oval, 6x5 m (NÖ-SV) och 0,7 m h.Övertorvad med i ytan enstaka lösa stenar. Påförd odlingssten.Sannolikt övertorvay odli...

Fornlämningsliknande lämning (L1960:828)

1) Stensättning, rund, 13 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,5-0,7 m st. I N-NÖ kanten är 2 gropar 2 m diam resp 2x1 m (VNV-ÖS...

Fornlämningsliknande lämning (L2016:7281)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund 2 m diam och 0,5 mh. Fyllning av 0,1-0,6 m st stenar, et 0,7 m st och 0,15 m tjkraftigt stenblock ligge...