Fornlämningsliknande lämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning med fornlämningsliknande utseende.
Fornlämningsliknande lämning (L1983:2512)

1) Stensliknande lämning, 3 m diam och 0.1-0.2 m h. Övertorvadmed i ytan 0.1-0.4 st stenar. I anläggningens N del en kantkedjaav 0.3-0.7 m st stenar. ...

Fornlämningsliknande lämning (L2001:1170)

Fornlämningsliknande företeelser.1) Mur(?), ca 10 m l (N-S), 3 m br och 0.3 m h. (har det gått en körväg här utmed muren(?)utåt udden(?)).5 m N om nr ...

Fornlämningsliknande lämning (L2016:3436)

1) Stensättningsliknande lämning, rest av, närmast rund, 9 m diamoch 0,3 m h. Övertorvad med i Ö kanten talrika stenar, 0,3-0,4 mst, påförd odlingsste...

Fornlämningsliknande lämning (L1964:5545)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1970:5845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1965:8468)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1943:7452)

1) Rest sten, granit, 1,1 m h, 1,5 m br (NÖ-SV) 0,6 m tj. I plansida åt SÖ. 23 m Ö 36cg N om nr 1: 2) Rest sten? 0,9 m h, 0,9 mbr (NV-SÖ) 0,55 m tj. K...

Fornlämningsliknande lämning (L2017:1229)

Enligt 1: a gångsinventeringen: Stensättningsliknande lämning,närmast rund, ca 7 m diam och 0,2-0,3 m h. Delvis övertorvad, medi ytan 0,4-0,6 mst sten...

Fornlämningsliknande lämning (L1968:3208)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2003:6851)

Stensättningsliknande lämning.

Fornlämningsliknande lämning (L1936:9133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1964:2779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1964:4255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1990:3390)

Odlingsröse?, undersökt och borttaget.Pga utvidgning av grustäkt 1979 undersöktes ett röse, 13 m diamoch 1 m h. På röset låg fem större stenblock med ...

Fornlämningsliknande lämning (L1983:6125)

1) Röseliknande lämning, oregelbunden rund, 5-6 m diam och 0.8 mh. Stenarna är 0.2-0.6 m st. I mitten en grop, 1.8x0.8 m(ÖNÖ-VSV) och 0.3 m dj. I SV k...

Fornlämningsliknande lämning (L1941:6207)

Stensättningsliknande lämning, närmast rektangulär, 6x4 m st (N20cg Ö-S 20cg V), 0,3-0,4 m h. Fyllning, övermossad till större delen, av 0,3-0,7 m st ...

Fornlämningsliknande lämning (L1996:3197)

Område med högliknande lämningar 40 x 20 m (SÖ-NV) med 6högliknande lämningar, 2 - 4 m diam och 0.2 - 0.5 m h. I ytantalrika stenar 0.1 - 0.5 m st. Lä...

Fornlämningsliknande lämning (L1993:4529)

Område med 8 gropar, 65x20 m (NNV-SSO), varav 5 rektangulära2.3-1.7 m st, 1 kvadratisk, 1.7x1.7 samt 2 runda, 1.7 m diam.Groparna är 0.2-0.4 m dj och ...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:970)

1) Grop 3x2 m st (Ö30gr.S-V30gr.N) och 0,8 m dj. Ställvis antydantill vall kring kanten, intill 1,5 m br och 0,2 m h. Korsas avstig i ÖSÖ delen. Beväx...

Fornlämningsliknande lämning (L1962:4649)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1944:2987)

Stensättning? oregelbunden, ca 5 m diam och 0,4 m h. Fyllning, till stor del övermossad och övertorvad, av 0,4-0,7 m st stenar, samt i N delen ett 1,0...

Fornlämningsliknande lämning (L1967:8270)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1966:4376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1941:7251)

Fornlämningsliknande lämning, bestående av en grop, 2 m diam och 0,3 m dj, men omgivande vall, 1,5 m br och 0,1-0,2 m h. Gropen har tidigare tolkats s...

Fornlämningsliknande lämning (L1961:9389)

Hällristliknande lämning, bestående av : På vardera långsidan 1resp. 2 hällar, 1,0 - 2,7 m.l., 0,6 - 0,7 m.br. 0,3 m.tj.Gavelhällarna saknas. 1 häll 2...

Fornlämningsliknande lämning (L2010:5230)

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0,2-0,4 m h. Fyllning av 0,4-1,1 m st stenar och block, av vilka flera är skarpkantade. Något oregel...

Fornlämningsliknande lämning (L1967:6066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1973:6156)

1. Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.Intill och ÖNÖ-SÖ om nr 1 är:2. Område med röjningsrösen av okänd utsträckning med namn.

Fornlämningsliknande lämning (L1942:7531)

Högliknande lämning, rund, 6 m diam och 0,7 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0,3-0,5 m st stenar, i kanten flera 0,5-1,5 m st block. Under torven ens...

Fornlämningsliknande lämning (L1943:9697)

1) Skärvstenshög, oregelbundet rundat, 9 m diam och 0,8 m h. Från SÖ och intill mitten är en 3 m l, 1 m br och 0,9 m dj gång grävd, i vars kanter syns...

Fornlämningsliknande lämning (L1993:4836)

1)Grop, rund, 2 m diam, 0.6 m dj. Omgiven av vall 1-1 mbr, 0.2 m h. Närmast skålformig botten. Beväxt med renlavoch lingonris. Vid provstick framkom d...

Fornlämningsliknande lämning (L1962:9298)

1)Rest sten, granit, 0,7 m h, intill 0,45 m br, intill 0,45 m tj,med en slät lodrät sida, symmetriskt avsmalnande och mot toppenrundad, vänd åt NNV. T...

Fornlämningsliknande lämning (L1995:778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2017:2974)

1) Högliknande lämning ca 6 m diam, ca 0,9 m h. Skadad genomgångar, liknande vildkaninbon. Några buskar. Troligen sentidamaterialhög. CA 7 m Ö 40cg S ...

Fornlämningsliknande lämning (L1997:4564)

Stensättningsliknande lämning, 4-5 m diam och 0.3 m h. Endast ettfåtal under torven synliga stenar, 0.3-0.5 m st, i Ö kanten ochNV. I NV finns även en...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:2597)

1) Röse: 11 m diam och 0,2 m h. Stenarna är 0,1-0,5 m st (i allm0,2-0,4). I mitten grop 3 m diam och 2 m dj. 6 m 315 gon om 1 är2) Röse: 11 m diam och...

Fornlämningsliknande lämning (L1969:5069)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1960:3255)

Fornlämningsliknande lämning, halvcirkelformad, 1,7x1,3 m och 0,4 m h, bestående av ett 10-tal stenar, intill 0,7 m st, liggande på S sidan om mindre ...

Fornlämningsliknande lämning (L2012:9892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1964:8340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1942:6078)

Sten med kilmärken, ca 1,1 m l, 0,9 m br, 0,5 m h. På en plan stenyta 0,5x0,6 m finnes 5 hål i linje längs ytans vertikala mittlinje. Ytan lutar 45cg ...

Fornlämningsliknande lämning (L1987:1621)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, ca 10x13 m (NÖ-SV) och 0,6-1 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,4 m st.Kantskadad i NV och ...

Fornlämningsliknande lämning (L1997:7427)

Högliknande lämning, 6 m diam och 0.5 m h. I ytan enstaka stenar,0.2-0.4 m st. I de N och Ö delarna är odlingsten påförd. Beväxtmed ett flertal unggra...

Fornlämningsliknande lämning (L1976:8731)

Område om ca 80x5 m (NNV-SSÖ) med ca 15 smärre rösen, 0,5-1 m diam och 0,05-0,1 m h. I regel övertorvade rundade gråstenar, 0,05-0, 1 m st. De ligger ...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:402)

Grop: rund 25 m i diam och 0,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,5x 1 m ; (69-269 gon). Nästan helt övertorvade stenar,0,3-0,4 m st. Bevuxet me...

Fornlämningsliknande lämning (L1962:7029)

Högliknande lämning rund, 9 m diam. och 1 m h. I ytan talrikastenar 0,4-0,7 m st. med enstaka intill 1 m st. stenar. Lösaodlingsstenar 0,3-1,2 m st. p...

Fornlämningsliknande lämning (L1967:7057)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2010:3996)

1) Stensättning, rund, närmast ofylld, 5 m diam. Mittblock 3,4x2,2 m (N-S) och 0,8 m h. Kantkedja, något gles, 0,2-0,4 m h av 0,6-1 m l stenar, saknas...

Fornlämningsliknande lämning (L1958:2088)

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, närmast rund, 7 mdiam och 0,2 m h. Fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. I mitten ochmot NV är en fördjupni...

Fornlämningsliknande lämning (L1951:2092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2021:7307)

Fångstgropsliknande täktgrop, rund, 1,5 m diam och 0,7 m dj. Ställvis vall av sten runt om, intill 2 m br och intill 0,4 m h.

Fornlämningsliknande lämning (L2017:3877)

Röseliknande lämning, rund 4 m diam och 0,2-0,3 m h. Rester avfyllning, stenarna är 0,1-0,5 m l och 0,1-0,3 m h. Kraftigtskadat. Troligen utrasat råmä...

Fornlämningsliknande lämning (L1968:2263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1976:5370)

Kulle, ca 5,5 m diam och 0,45 m h. Ändring. Dnr 2712/75.

Fornlämningsliknande lämning (L2010:7634)

Stensättningsliknande lämningar (ca 7), 4-6 m diam och 0,2-0,3 mh. De består av 0,4-0,6 m st stenar - i en ingår ett meterstortblock. Delvis övertorva...

Fornlämningsliknande lämning (L1957:6683)

1) Krets av sten oval 3x3,5 m av 0,2-0,3, delvis övermossadestenar. Några stenar utrasade i NV. 26 m SSV om 1 är: 2) Kummelrest av? På ett område av ...

Fornlämningsliknande lämning (L1965:2888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1956:5204)

1) Stensättning, närmast rund, 9 m diam och 0,2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar 0,1-0,4 m st. Ytan är gropig.Kantkedja (?) i NÖ bestående av ...

Fornlämningsliknande lämning (L2010:1377)

1) Stensättningsliknande lämning och 0,2 m h. Delvis övermossadyta fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Stenarna är slarvigt lagda.Belamrad med ris. 17 m...

Fornlämningsliknande lämning (L1985:5752)

Stensättning? oregelbunden, närmast rund, 7x5 m (Ö-V) och 0.1-0.3m. Övermossad fyllning av 0.2-0.6 m st stenar. Lämningen harsladdriga kanter och fyll...

Fornlämningsliknande lämning (L2009:7284)

Stensättningsliknande lämning rund, 8 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med enstaka stenar i ytan (0,2-0,3). I NNÖ bortschaktad. Kringspridd och oregelbu...

Fornlämningsliknande lämning (L1969:7611)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1992:1565)

Röseliknande lämning, närmast rund, 5-6 m diam, 0.8 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. I ÖSÖ är ett block, 1.7x1.5 m st (N-S) och 0.8 m h. I rösets mitt är ...

Fornlämningsliknande lämning (L2006:6926)

Grop, rund, totalt 5.5 m diam. Själva gropen är kvadratisk, 1.3 msida (NÖ-SV) och 0.2 m dj. Svagt skålad bottenplan. Högst ochkraftigast i anläggninge...

Fornlämningsliknande lämning (L1963:5290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1983:7490)

Stensättningsliknande lämning, 8 m diam och 0.4 m h. Övertorvadmed enstaka 0.2-0.4 m st stenar i ytan.I NV kanten en utschaktning, 5x4 m st och 0.2 m ...

Fornlämningsliknande lämning (L1944:1428)

1) Stensättningsliknade lämning, närmast rund 3 m i diam 0.2-0.4m h. I ytan talrikt med 0.3-0.9 m st stenar. Mittsten 0.9 m l,0.5 m br, 0.3 m h.Lösfyn...

Fornlämningsliknande lämning (L2007:1909)

Hög, 17 m diam och 1.5 m h. Högens topp är avskalad och i dessmitt finns en försänkning, 4 m diam och 0.6 m dj. I N och S finns1respektive 2 jordfasta...

Fornlämningsliknande lämning (L2012:9143)

1) Stensättning, rund, 10 m i diam och 0,2 m h. Lätt övertorvadfyllning av 0,2-0,5 m st stenar, enstaka intill 1 m st. Mycket välbevarad kantkedja, 0,...

Fornlämningsliknande lämning (L1951:8840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1935:4047)

Område 60x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 3 gropar i klapper, 3stensamlingar och 1 hålväg i klapper.2 gropar är runda 1-1.5 m diam och 0.2-0.3 m dj. Kring...

Fornlämningsliknande lämning (L1943:4080)

1) Stensättningsliknande lämning, 12x6 m (VSV-ÖNÖ) och 0,2-0,4 mh. Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,7 m st stenar (vanligtvis0,2-0,4). Ungefär i mi...

Fornlämningsliknande lämning (L1985:780)

1) Högliknande lämning, 14 m i diam och 0.7 m h. Övertorvad. IÖNÖ delen är en grop, 2 m i diam och 0.1 m dj. Övertväras avparkstig i N kanten.1 m SÖ o...

Fornlämningsliknande lämning (L1966:2380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2016:2796)

Stensamling, 2 m diam, bestående av 0,2-0,5 m st stenar,befintliga nedanför en ett par meter högre (NÖ) liggandebergklack. Möjligen har ett röse legat...

Fornlämningsliknande lämning (L1981:322)

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.3 m h.Fyllningen övertorvad med i ytan talrika stenar 0.3-0.5 m st.Kantkedja delvis övertorvad 0.1...

Fornlämningsliknande lämning (L1943:5280)

Område med förhöjningar i markytan, oregelbundna, 3-6 m diam, 0,1-0,3 m h. Sannolikt naturbildningar och odlingssten med grustäkter.B

Fornlämningsliknande lämning (L1997:7120)

Högliknande lämning, ca 15x2 m (SV-NÖ) och 0.5 m h. Enl 1967 årsinv ett segment av en hög (?). Med stor sannolikhet övermossadodlingssten vilken idag ...

Fornlämningsliknande lämning (L2004:8289)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.2-0.5 m st. Under ytligt torvlager finnsskärvsten och mörkfärgad ...

Fornlämningsliknande lämning (L1999:4762)

Grop, närmast rund, 5 m diam och 0.2 m dj. Vall kring kanten iNV-Ö-S-SV, 3 m br och 0.3 m h.Beväxt med ett flertal tallar. Risbelamrad.Grop, i NV del,...

Fornlämningsliknande lämning (L1994:4082)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1988:2650)

Högliknande lämning, närmast rund (NÖ-SV), ca 6 m diam och 0.6 mh.Området är omgrävt och har spår av dels stenbrott, dels hägnader(jordvallar).Ojämn t...

Fornlämningsliknande lämning (L1941:5257)

1) Hög, ca 8 m diam 0,8 m h, övertorvad yta. Spår av fotkedjan av 0,3-0,5 m st stenar. I NÖ kanten ett större block 2,5x1,5 m stligger ovanpå marken t...

Fornlämningsliknande lämning (L2017:4542)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 8 m diam, fylld0,3-0,4 m h. Övertorvad. Beväxt med unga lövträd, 2 unga granar.Lövbuskar. Sannolikt ko...

Fornlämningsliknande lämning (L1975:749)

Stenrad, svagt böjd, 7 m lång, 0,1-0,3 m hög, bestående av 7 gråstenar, 02-0,5 m långa.

Fornlämningsliknande lämning (L2010:6169)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 5 m i diam och intill 0,3 m h. Jordblandat med i ytan talrika 0,2-0,5 m st stenar. Ca 20 m NÖ om nr...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:6377)

1) Stensättningsliknande bildning, 4 m sida och 0,3 m h fylld med0,3-0,6 m st stenar. I SSO ett större stenblock, ca 1 m st.Kraftigt övermossad. Ojämn...

Fornlämningsliknande lämning (L1962:969)

Stensättningsliknande lämning - 5 m diam, 0,1-0,25 m h. Övertorvad med i ytan talika 0,1-0,3 m st stenar. I VNV delen en rest 0,4m h, 0,4 m br och 0,3...

Fornlämningsliknande lämning (L2015:1839)

Husgrundsliknande lämning, 17x9 m (N-S). Vallarna är 1,5-2 m broch 0,3-0,9 m h, bestående av 0,3-0,7 m st gråstenar. Eventuellingång i SÖ-hörnet. I S ...

Fornlämningsliknande lämning (L1968:3520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1984:7897)

Stensättningsliknande lämning, rund, 7 m diam och 0.7 m h.Övertorvad med i ytan talrika 0.2-0.3 m st stenar.Påförd odlingssten.Bevuxen med en ungasp.

Fornlämningsliknande lämning (L1964:6767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2014:8163)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden 7x4 m (NV-SÖ) och 0,1m h. Övertorvad och övermossad. I fyllningen är 3 block1-1,5x1-1,5 m st och 0,4-0,6 m...

Fornlämningsliknande lämning (L1969:2029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1963:2241)

Domarringsliknande lämning, ca 10 m.d., best. av 7 stenar i kretsoch 1 mittsten. Stenarna i kretsen, den S saknas, är 0,6 - 1m.l., 0,4 - 0,7 m.br., 0...

Fornlämningsliknande lämning (L2013:1198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1983:4059)

Röseliknande lämning, rundad , 4-5 m diam och 0.4 m h av 0.1-0.4m st stenar. Grop i den S delen så att en V-form av vallarbildas. Omplockad klappsten....

Fornlämningsliknande lämning (L1963:8393)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 6-7 m i diam och 0,2-0,3 m h.Övertorvad med 0,2-0,6 m st stenar i ytan. Ytan är ojämn och mittpartiet är ...

Fornlämningsliknande lämning (L1942:5636)

Stensättningsliknande lämning, rund, 6 m diam 0,4 m h. Övermossad fyllning av Röjningssten? 0,2-0,4 m st stenar. Bevuxen med granoch tall. Rev 1980:

Fornlämningsliknande lämning (L1963:9999)

1) Stensättning, närmast rund, ca 12 m diam och 0,2-0,3 m h.Övertorvad. I ytan 0,2-0,3 m st stenar. I mittpartiet en toppigsten 0,3 m h, 0,4 m br och ...