Förvaringsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Anordning från främst historisk tid med förvaringsfunktion.
Förvaringsanläggning (L1978:2234)

Område med förvaringsgropar för rotfrukter, 10x10 m, bestående av 3 förvaringsgropar, 1,5 m diam och 0,4-0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1952:7900)

Förvaringsgrop , närmast rektangulär , 2,5x1,5 m (N-S) och 0,7 m dj med delvis kallmurade sidor. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,2-0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:2100)

Rotfruktsgrop, rund, 1,8 m diam, intill 1 m dj. Kring kanten stensatt vall, 0,8 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:3898)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och intill 1 m dj.

Förvaringsanläggning (L1947:4284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:6412)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 1,2 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:3043)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,8 m dj, med rest av kallmur.

Förvaringsanläggning (L1978:4579)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,5 m dj, i N begränsad av 3 jordfasta stenar, 0,5-0,7 m stora. Området runt gropen utgörs av gammal svedj...

Förvaringsanläggning (L2020:6829)

Förvaringsgrop (mjölkkällare), rund, 0,4 m diam och 0,3 m dj. Vall kring kanten 0,5 m br och 0,05 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:1570)

Förvaringsgrop, 4 m diam och intill 1 m dj. Begränsad av en övertorvad vall, 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:6244)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,3 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:338)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 1 m dj. Begränsas i S av kallmur, 0,8 m h.

Förvaringsanläggning (L1947:7933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L2019:2814)

Förvaringsgrop (stuka), rund, 2 m diam och 0,5 m dj, med stensatt kantparti. Ställvis omgiven av en vall, 1-1,5 m br och intill 0,5 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:432)

Förvaringsgrop, rektangulär, 4x3 m (NÖ-SV) och 1,2 m dj. Kortsidorna är kallmurade, 0,7 m h.

Förvaringsanläggning (L1938:9030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L2009:8362)

Område med 3 förvaringsgropar. Förvaringsgrop (1), närmast rund, ca 1.3 m diam och 0.5 m dj. 6 m NÖ om förvaringsgrop (1) är: Förvaringsgrop (2), närm...

Förvaringsanläggning (L1937:1820)

Källargrop, rektangulär, 1.5x0.5 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj. Bottenplan 0.4 m diam. Längs gropens kanter syns tre tunna flata lodräta hällar 0.5-0.8 m st....

Förvaringsanläggning (L1995:1000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:7757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:452)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 0,9 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:4520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:1042)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:8560)

Förvaringsanläggning, kvadratisk, 1x1 m och 0,6 m dj bestående av uppresta flata hällar på tre sidor och den fjärde sidan består av ett jordfast block...

Förvaringsanläggning (L1946:5239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1995:9773)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:2933)

Förvaringsgrop?, närmast rund, 3 m diam och 1,2 m dj. Vall kring kanten, intill 2,5 m br och intill 0,3 m h. I gropens kanter rikligt med sten, urspr...

Förvaringsanläggning (L1978:1283)

Förvaringsgrop, 2 m diam och 0,4-0,9 m dj. Ligger 6 m från annan grop.

Förvaringsanläggning (L1978:1301)

Förvaringsgrop, 4 m diam och 0,7 m dj, begänsad av en övertorvad vall, ca 0,25 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:8605)

Förvaringsgrop , närmast rund, 2,5 m diiam och 0,8 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L2021:5676)

Stolpbod i hyvlat virke, kvadratisk 3x3 m med rester av golv och väggar kvar, ca 0,7 m ovanför markytan. Öppning i SSV.

Förvaringsanläggning (L1971:4494)

Förvaringsgrop, rektangulär, 1,5x0,5 m (N-S) och 0,8 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:1512)

1)Kåtatomt, rund, 5 m diam, bestående av en något ojämn yta, 4 mdiam, omgiven av en otydlig vall, 0.5 m br och intill 0.1 m h. I mitten är en härd, 1....

Förvaringsanläggning (L1978:1644)

Förvaringsgrop, 4 m diam och 0,5 m dj. Begränsad av en övertorvad vall, 2 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:779)

Förvaringsgrop, 3 m diam och intill 0,7 m dj. I Ö, S och V begränsad av en övertorvad vall, 1,5 m br.

Förvaringsanläggning (L1978:251)

Förvaringsgropar, 2 stycken, 2 m diam och 0,5 m dj. Groparna ligger 2 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1978:3060)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,8 m dj.

Förvaringsanläggning (L1980:6792)

Rotfruktsgrop?, närmast rektangulär, ca 2,5x1,5 m (Ö-V) och 0,5-0,8 m dj, med rektangulärt bottenplan, 2x1,1 m st (Ö-V). I V kallmurad, ca 1 m l och 0...

Förvaringsanläggning (L1992:8032)

Förvaringsanläggning, oval, 1,4x1 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Omgiven av en flack vall, 0,7 m br och ca 0,05 m h, ovalt bottenplan. Påträffad vid arkeolog...

Förvaringsanläggning (L1978:3894)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,6 m dj. Ligger 16 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1978:6534)

Förvaringsgrop, närmast rektangulär, 5 x 3 m (N-S) och 0,7 m dj. I N och S kanterna begränsad av kallmurade stenar 0,2 - 0,4 m st.

Förvaringsanläggning (L1937:2169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:9183)

Förvaringsgrop , rund, 1,5 m diam och 0,4 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och intill 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:7941)

Förvaringsgrop , rund, 1,5 m diam och 0,5 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1994:7734)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:8591)

Förvaringsgrop , oval, 2x1,5 m (ÖSÖ-VNV) och 0,5 m dj. Vall kring kanten, ca 1 m br och 0,1-0,4 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:7842)

Förvaringsgrop , rektangulär , 3x2,5 m (N-S) och 0,8 m dj, med delvis kallmurade sidor . Kring kanten en vall, ca 1 m br och intill 0,5 m h. Den är hö...

Förvaringsanläggning (L1995:7268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:7857)

Förvaringsgrop , närmast kvadratisk , 2x2 m (NV-SÖ) och 0,7 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,1 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:410)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 1 m dj, omgiven av vall.

Förvaringsanläggning (L1978:3804)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2-3 m diam och 0,5-0,6 m dj. Ligger 8 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1952:2157)

Rotfruktsgrop, rund, 2,5 m diam och 1 m dj. Kring kanten är en vall, 1,2 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L2023:7322)

Förvaringsgrop (?), rund, 2 x 1 m (NV-SO) och 0,3 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1-0,4 m h, ställvis otydlig. Bevuxen med ung granskog. Vid ...

Förvaringsanläggning (L1978:3706)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,7 m dj. Ligger 3 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1978:2368)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5x1,5 m (ÖSÖ-VNV), intill 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L1938:8692)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förvaringsanläggning (L1978:4107)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 1,5 m diam och 0,7 m dj, begränsad av övertorvad vall, 0,7 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:17)

Rotfruktsgrop, rund, 1,8 m diam och 0,8 m dj. Omgärdas av vall intill 2 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:1495)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:2282)

Källargrop, närmast oval, 1x0.7 m (Ö-V) och 0.3 m dj. Bottenplanet är 0.7x0.4 m. I Ö kanten av gropen är en delvis övertorvad sten,0.4 m st. I NNÖ och...

Förvaringsanläggning (L1952:8736)

Förvaringsgrop , närmast rektangulär , 2,5x2 m (N-S) och 0,5 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och intill 0,5 m h. Vallen högst i N och S. Har sanno...

Förvaringsanläggning (L1978:2497)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 3 m diam, intill 1 m dj, ställvis omgiven av vall, 1 m br och intill 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1980:8940)

Förvaringsgropar. På angiven plats finns 2 förvaringsgropar, runda 1,5 m diam och 1 m dj. Ligger med 1,5 m mellanrum (Ö-V).

Förvaringsanläggning (L1998:2324)

Förvaringsgrop, oval, 2,7 x 2,2 m st (NÖ-SV) och 1,2 m dj med skarpa sidor. Omgiven av en vall 1-1,3 m br och 0,1-0,8 m h. Gropen ligger mellan två f...

Förvaringsanläggning (L1978:552)

Förvaringsgrop, 4 m diam och intill 1 m dj. Begränsas av en övertorvad vall, 1 m br och intill 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1987:6248)

Potatisgrop, oval, 3x2,5 m (NV-SÖ) och ca 0,6 m dj, stensatt.

Förvaringsanläggning (L1937:1126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:897)

Förvaringsgrop ? , rund, 1 m diam och 0,6 m dj. Delvis vall kring kanten, intill 1 m br och 0,2 m h. 1 m V härom är ytterligare en grop, oregelbunden...

Förvaringsanläggning (L1978:3000)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rektangulär, 3x2 m (NÖ-SV) och intill 0,8 m dj, i NÖ resp. SV är 2 stycken kallmurade gavelrösten, 0,5 m tj och intill ...

Förvaringsanläggning (L1978:2946)

Område med 3 förvaringsgropar för rotfrukter, 2,5-3 m diam och 0,6-1 m dj. Groparna ligger 3 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L2019:5868)

Förvaringsgrop/ Mjölkgrop, rektangulär, 1,3x 0,8 m ( NV- SÖ) och ca 0,65 m dj.

Förvaringsanläggning (L1959:1597)

Potatisgrop, rund, 3-4 m diam och 1 m dj. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-4092-2014)

Förvaringsanläggning (L1937:8861)

Källargrop, kvadratisk, 0,8 x 0,8 m och 0,1 m dj. Runt gropen ligger 6 hällar, 0,5 -0,8 m st, som kan ha använts till täckning. 0,1 m under botten kän...

Förvaringsanläggning (L1978:2391)

Område med förvaringsgropar för rotfrukter, ca 15x10 m, bestående av 4 förvaringsgropar, 2-4 m diam och 0,4-1 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:2966)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,6 m dj. Ligger vid en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1953:9657)

Förvaringsanläggning, rotfruktsgrop, fångstgropsliknande, närmast rund, 3 m diam och 1,7 m dj. Ställvis lodräta, kallmurade sidor av 0,2-1 m st stenar...

Förvaringsanläggning (L1994:1594)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:1641)

Förvaringsgropar, 2 stycken, 4 respektive 5 m diam och 0,7-0,8 m dj, begränsade av en övertorvad vall. Groparna ligger 9 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1978:3937)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 3 m diam och intill 1,4 m dj.

Förvaringsanläggning (L1970:3863)

Område med gropar, 35x30 m (N-S), bestående av ca 13 gropar, 1-2 m st, 0,3-1 m dj, runda och något oregelbundna former, varierande storlekar och djup....

Förvaringsanläggning (L1978:4065)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,7 m dj. Ligger 2 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1978:2354)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L2020:5595)

Förvaringsgrop (mjölkkällare), rektangulär, 0,7x0,5 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m dj. Kring kanten är täckhällar.

Förvaringsanläggning (L1979:9816)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1952:8755)

Förvaringsgrop , närmast rektangulär , 3x2,5 m (NNV-SSÖ) och 1,1 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,2-0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1979:9588)

Förvaringsgrop, 4 m diam och 1,3 m dj, kallmurad.

Förvaringsanläggning (L1937:2040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:771)

Förvaringsgrop, 3 m diam och intill 1,5 m dj. Begränsad av en övertorvad vall, 1 m br och 0,1 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:3336)

Förvaringsgrop för rotfrukter, oregelbunden, 3x3 m stor och intill 1 m dj. I NÖ och SV kanten är två jordfasta block, 0,5 m stort resp. 1,5 m stort.

Förvaringsanläggning (L2019:3221)

Förvaringsgrop, 1,2 m diam och 0,7 m dj, med närmast rund, plan och fast botten, ca 0,6 m diam. I N sidan noteras en flat sten under mossan. Kring kan...

Förvaringsanläggning (L1978:3026)

Förvaringsgrop för rotfrukter, fyrsidig, 2x2 m stor och intill 1,5 m dj, i Ö och V begränsad av kallmurar, 2 m l och 0,3-0,5 m h, av vilka den i V vil...

Förvaringsanläggning (L1937:2105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:8559)

Förvaringsgrop , närmast rektangulär 3x2 m (N-S) och 0,8 m dj. Vall kring kanten, ca 1 m br och 0,1-0,5 m h , delvis av kallmurad sten. Vallen högst p...

Förvaringsanläggning (L1978:2975)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:1169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L2021:6193)

Förvaringsgrop, 1x 0,7 m ( N- S) och 0,4 m dj. Mot fast block i V- NV. Täckstenar utanför.

Förvaringsanläggning (L1986:5752)

Förvaringsgrop, 6 m diam och 0,6 m dj. Vall kring kanten, 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L2022:1769)

Förvaringsgrop/källargrop med vall av grus och sten. Gropen är rund, 1,8 meter i diameter och 0,8 meter djup. Den omgärdande vallen är cirka 1,3 meter...

Förvaringsanläggning (L1937:2158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3083)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,6 m dj, i SÖ begränsad av övertorvad vall, intill 0,3 m h.