Fossil åker

Riksantikvarieämbetets definition: Varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders brukningsmetoder.
Fossil åker (L1997:9161)

Röjningsröseområde, uppgift om, enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L2019:3651)

Fossil åkermark, ca 350 x 65-140 m (NNV-SSÖ) bestående av en oregelbunden yta med plan profil. Inom ytan är minst tio tegar, uppskattningsvis ca 95-20...

Fossil åker (L1972:2681)

Område med röjningsrösen 200x55m (NNV-SSÖ) enligt markering påortofotokartan.Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1961:6980)

Röjningsröseområde, ca 300x80-130 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 80 röjningsrösen. Dessa är vanligen runda, 3-5 m diam, 0,2-0,4 m h av 0,2-0,4 m st stena...

Fossil åker (L1940:52)

Fossil åker, 190x45-150 m (Ö-V), bestående av 1 röjningsröseområde. Inom området finns ca 30 röjningsrösen, 2-5 m diam och 0,3-0,8 m h, av vanligen 0,...

Fossil åker (L1987:6066)

Röjningsröseområde, ca 370x100-170 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 100 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 2-5 m diam och 0,2-0,5 m h, av ...

Fossil åker (L1962:4208)

1) Stensättningsliknande lämning troligen röjningsrösen, närmastrund 7-8 m diam och 0,5-0,6 m h. Övertorvad med i ytan myckettalrika stenar 0,2-0,4 m ...

Fossil åker (L1953:5714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L2009:8606)

Fossil åker, närmast tresidig, 48x32 m (N-S), bredast i N delen. Omges på N och Ö sidorna av en stenmur, 1.5 m br och intill 0.8 m h. Den V sidan utgö...

Fossil åker (L1996:7210)

Fossil åker, 90 x 50 meter (NNV - SSO) bestående av ett 10-tal odlingsrösen. Rösena är 3 - 5 m diam och 0,2 - 0,3 m h samt kraftigt övertorvade. Stenm...

Fossil åker (L1959:6003)

1) Röjningsröseområde ca 90 x160 m (N -S), enligt uppgift påortofotot från 1980 års inventering.

Fossil åker (L1969:981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1986:489)

Fossil åker, ca 175x75-150 m (NNV-SSÖ), bestående av ett röjningsröseområde med ett 60-tal röjningsrösen . De är oregelbundna , 2-4 m st, 0,2-0,6 m h ...

Fossil åker (L1979:7021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1980:8568)

Röjd yta, 110x80 m (NNV-SSÖ) bestående av ställvisa röjda ytor mellan bergsknallar och ca 10 röjningsrösen, oregelbundna, 3-5x4-7m st och intill 0,4 m...

Fossil åker (L1970:64)

Röjningsröseområde, ca 80x20 m (N-S), bestående av ca 8 röjningsrösen, 2,5-4 m i diam och 0,2 m h. Framkom vid arkeologisk utredning 2013. (RAÄ dnr 3....

Fossil åker (L1987:5614)

Fossil åkermark, ca 170x90 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 50 röjnningsrösen och röjningssträngar. Röjningsrösena, varav merpar...

Fossil åker (L2022:4827)

Fossil åker, sentida ca 120x45 m (NV-SÖ) Bestående av 1 plan åkeryta. Åkermarken avgränsas i SV av en gles stenmur 0,7-1 m h, och i N av myrmark. Åker...

Fossil åker (L1952:6717)

Röjningsröseområde, 330x230-30 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 90-tal röjningsrösen, runda, 3-5 m diam och 0,3-0,6 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Framkom ...

Fossil åker (L2006:5532)

Odlings/röjningsrösen. Inom ett 70x40 m (V-Ö) st område är ettflertal röjningsrösen. Inga bebyggelselämningar kunde lokaliserasvid inventeringstillfäl...

Fossil åker (L2019:2408)

Fossil åker, 80x80 m, plan yta, omgiven av diken. I SV är en stenmur, 16 m lång, 1 m bred och upp till 0,8 m hög.

Fossil åker (L1943:6700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1983:9264)

Fossil åker, 70 x 15-25 m (NV-SO), oregelbunden med relativt plan profil. Den avgränsas i V av en terrasskant, delvis naturlig, intill 1 m h, annars a...

Fossil åker (L2005:4561)

Röjningsröseområde, uppgift om. Ett ca 200x120 m st (NNV-SSÖ)område markerades vid fornminnesinventeringen 1990.

Fossil åker (L1955:8881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1971:2610)

Röjningsröseområde, 50x30 m (N-S), bestående av minst 20 röjningsrösen, 2-3 m i diameter och 0,1-0,2 m h. I området finns mindre resta stenar som bliv...

Fossil åker (L1961:6236)

1) Område med röjningsrösen, 300x100 m (N-S) enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1958:2095)

1) Röjningsröseområde ca 130x80 m (VNV - OSO) enligt uppgift påortofotot från 1980 års inventering.

Fossil åker (L2009:7726)

Område med röjningsrösen, 420x120-190 m (NNÖ-SSV), enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L2009:7730)

Område med röjningsrösen, 120x90 m (NNÖ-SSV), enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1966:2224)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1939:1695)

Röjningsröseområde, 320 x 60-130. På området är ca 70 röjningsrösen, runda-oregelbundna, i allmänhet 1,5-3 m st, 0,2-0,5 m h, av 0,2-0,7 m st stenar I...

Fossil åker (L1958:7058)

1) Odlingsområde, sentida bestående av 1 stenmur, ett flertalodlingsrösen, varav 1 stort med en på N-sidan, rektangulärstenfri yta c:a 1,5x1,5 m, kall...

Fossil åker (L1962:812)

Område med röjningsrösen, 120x80 m (NNV-SSÖ), enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1982:2137)

Fossil åker, ca 85x45 m (NÖ-SV), bestående av små odlingsrösen, ca 1 m st samt vaga odlingsterrasser. Ekarna inom området uppskattades vara ca 300 år ...

Fossil åker (L1963:5878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1952:5562)

Fossil åker, ca 80x50 m (Ö-V), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 20 röjningsrösen. Dessa är oregelbundna, 2-4 m st och 0,2-0,3 m h, av 0,2-0,4 ...

Fossil åker (L1955:7529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1970:3690)

Röjningsröseområde, ca 350x150 m (NNV-SSÖ) resp. 100x100 m (N-S), bestående av ett mindre (i norr) och ett större område med överlag mycket ålderdomli...

Fossil åker (L1990:4295)

Röjningsröseområde. Inom ett 320x70 m (Ö-V) st område, finns ett50-tal, delvis övermossade, röjningsrösen, 2-5 m diam och0.3-0.6 m h, av 0.2-0.5 m st ...

Fossil åker (L1953:2129)

Fossil åkermark, ca 450x400 m (NÖ-SV). Inom området finns ca 200 röjningsrösen 3-7 m diam och 0,2-0,6 m h, av vanligen 0,2-0,5 m st stenar. Delvis yng...

Fossil åker (L1965:7403)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1987:9679)

Röjningsröseområde, ca 180x80 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 30 röjnigsrösen. Dessa är i allmänhet 3-5 m diam och 0,3-0,4 m h, av 0,2-0,3 m st stenar.

Fossil åker (L1972:7973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1954:9265)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1963:5485)

Område med röjningsrösen, 260x20-150 m (N-S) enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1979:5862)

1) Område med röjningsrösen, 210 x 100 m (VNV-ÖSÖ) enligtmarkering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1963:9559)

Område med röjningsrösen, 80x50 m (NNÖ-SSV), enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas.

Östbylägden, Fossil åker (L1947:477)

Fossil åker, ca 340x130-250 m (N-S) bestående terrasskanter i N och Ö delar av området. Terrasskanterna är 0,2-1,2 m h, i regel väl avsatta men i de l...

Fossil åker (L1972:3212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1953:5987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L2000:2634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1973:1489)

1) Område med röjningsrösen, 490x190 m (N-S), enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas

Fossil åker (L1954:6611)

Fossil åkermark, delundersökt, bestående av ett röjningsröseområde, ca 700x150 m (NÖ-SV), varav ca 250x30 m i SV delen är undersökt och borttaget. I o...

Fossil åker (L1996:6967)

Röjningsröseområde, sentida, ca 240x120 m (NV-SÖ). Inom området finns ca 100 röjningsrösen, oregelbundna, 3-6 m i diam och 0,3-1,3 m h, av 0,1-0,4 m s...

Fossil åker (L1993:4)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1986:4421)

Fossil åker, ca 75x20-40 m (NÖ-SV) , bestående av ett röjningsröseområde med ca 10 röjningsrösen . De är runda-oregelbundna , 2-4 m st, 0,2 m h och b...

Fossil åker (L1971:8365)

Område med röjningsrösen, ca 70x20-60 m (NV-SO), bestående av ca 20 rösen, runda eller oregelbundna, 2-5 m i diam, 0,3-0,9 m h, av 0,1-0,6 m st stenar...

Fossil åker (L1971:4106)

Röjningsröseområde, ca 130x110 m (NO-SV) bestående av drygt 50 röjningsrösen 2-6 m i diam, vanligen 5-6 m i diam, 0,2-1,2 m h.

Fossil åker (L1965:5080)

1) Område med röjningsrösen, 90 x 70 m (NÖ-SV) enligt markeringpå registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1952:2146)

Röjningsröseområde, ca 175x125 m (NÖ-SV), bestående av ett 20-tal röjningsrösen. Dessa är vanligen oregelbundna, 2-7 m st och 0,2-1,5 m h av 0,1-0,5 m...

Fossil åker (L1987:1893)

Område med röjningsrösen enligt markering på ortofoto- ochregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1971:9819)

Röjningsröseområde 220x40-140 m (Ö-V) bestående av ca 150 röjningsrösen 2-4 m i diam och 0,2-0,5 m h, vanligen 0,2-0,3 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Bi...

Fossil åker (L1965:209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1986:1229)

Röjningsröseområde, ca 130x70 m (N-S), bestående av ett 15-tal röjningsrösen, 0,5-3 m diam och 0,2-0,5 m h, enstaka på block.

Fossil åker (L1966:7795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L2020:10663)

Fossil åkermark, ca 25x18 m (Ö-V), bestående av 1 svagt skålad, blockformig, åkeryta. Längs kanterna finns röjningssten. I N kanten antydan till åkerh...

Fossil åker (L1970:722)

Röjningsröseområde, ca 30x30 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 6 röjningsrösen, 2-3 m diam och ca 0,2 m h. Kraftigt övermossade. Påträffat vid särskild utr...

Fossil åker (L1956:4956)

1) Röjningsröseområde, 110x40 m (NNV-SSO), enligt uppgift påortofoto från 1979 års inventering. 60 m SO om 1 är: 2)Röjningsröseområde, 170x90 m (N...

Fossil åker (L2009:16)

1) Röjningsröse, närmast runt, 5 m diam 0,2-0,3 m h, beståendeav 0,3-0,6 m st stenar. Beväxt med ett par enbuskar och ett mindre lövträd. Ca 15 m 370c...

Fossil åker (L2008:7397)

Röjningsröseområde, ca 50x50 m st, bestående av 5 röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda, 1-3 m diam och 0,1-0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Påträ...

Fossil åker (L1954:339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L2004:8257)

Bebyggelselämningar, inom ett 90x20-60 m (NNV-SSÖ) st område,bestående av husgrunder, jordkällare och välvda åkrar (?).Längst i NV är:1) Jordkällare, ...

Fossil åker (L1980:8762)

Fossil åker, 300x30-50m (Ö-V), bestående av ca ett 25-tal röjningsrösen och 2 stenmurar. Röjningsrösena är, närmast ovala, 2,5-10x2-4 m st och intill...

Fossil åker (L1957:5215)

1)Röjningsröseområde, enligt uppgift på ortofotot från 1979 årsinventering.

Fossil åker (L1964:2217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L2001:3197)

Område med röjningsrösen, inom ett 60x25 m st (N-S) område, bestående av ca 5stycken rösen. Rösena är 1-5 m diam och 0.2-0.9 m st, och består av överm...

Fossil åker (L1986:4199)

Röjningsröseområde, ca 2300x250-1350 m (NÖ-SV), bestående av ca 2600 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda och oregelbundna. De runda ell...

Fossil åker (L1954:15)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1987:5318)

Röjningsröseområde, ca 330x150-200 m (Ö-V), bestående av 125 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast rund, 2-5 m diam och 0,2-0,6 m h, av 0,1-0,3 ...

Fossil åker (L1970:1794)

Fossil åker ca 50x20 m (NNV-SSO) avgränsas i V av bäck och i S av väg. I kanten mot bäcken är röjningssten utslängd. På åkerytan är ett röjningsröse c...

Fossil åker (L1953:9568)

Fossil åkermark, ca 100x50 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 10 röjningsrösen. Dessa är runda till oregelbundna, 3-5 m diam och 0,...

Fossil åker (L1954:3512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1970:2753)

Område med röjningsrösen, ca 55-120x83-100 m (NNV-SSÖ), bestående av ett 30-tal röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda, 3-4 m diam och 0,3-0,6 m h,...

Fossil åker (L1988:9799)

Fossil åkermark, bestående av röjningsröseområde, ca 900x70-200 m (NÖ-SV). Inom området finns ca 100 röjningsrösen. Dessa är runda, 2.5 m diam och 0.2...

Fossil åker (L1964:3357)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1964:3298)

Område med röjningsrösen, 125x35-75 m (NV-SÖ), enligt markeringpå registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1945:1295)

Fossil åker, ca 190x40-60 m (N-S), bestående av minst 8 röjningsrösen. Rösena är närmast runda, 2-5 m diam och 0.5-0.9 m h. Inom området är svåravgrän...

Fossil åker (L1956:4329)

1) Röjningsröseområde, 160x70 m (NNV-SSO), enligt uppgift påortofoto från 1979 års inventering.

Fossil åker (L2009:7792)

Område med röjningsrösen 230x80-100 m (NNV-SSÖ) enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1953:9491)

Fossil åkermark, ca 200x75 m (N-S), bestående av ca 10 röjningsrösen. Dessa är runda, 4-6 m diam och intill 0,8 m h, bestående av vanligen 0,2-0,6 m s...

Fossil åker (L1977:7275)

Fornlämningen består av 2 stensträngar samt V,N och S om detta l ämningar av fossil åkermark. 60 m NÖ om gränshörn börjar: 1) Sten sträng, 50 m l (NÖ-...

Fossil åker (L1986:6854)

Fossil åker ca 45x40 m (N-S), bestående av ett röjningsröseområde med ett 10-tal röjningsrösen. De är oregelbundna, 2-5 m st och 0,2-0,4 m h och bestå...

Fossil åker (L1989:5700)

Röjningsröseområde, ca 135 x 85 m (NNÖ - SSV) bestående av ett 20 - tal röjningsrösen. Dessa är i allmänhet 3 - 4 m diam och 0,3 - 0,4 m h av 0,2 - 0,...

Fossil åker (L1979:5041)

Röjningsröseområde, 220x160 m (NÖ-SV), kunde ej besiktigas p.g.a. granplanrering och igenslyat hygge. Enstaka röjningsrösen med sentida karaktär sågs ...

Fossil åker (L1989:3751)

Röjningsröseområde, ca 420 x 200 m (NÖ - SV) bestående av knappt ett 100-tal röjningsrösen. Dessa är i allmänhet 3 - 4 m diam och 0,3 - 0,4 m h av 0,2...

Fossil åker (L1976:4671)

Fossil åkermark, inom ett område av 90x90 m (N-S) är minst 1 bas sängliknande åkeryta. Åkerytan som begränsas av en tydlig vall i S delen, är ca 50x...

Fossil åker (L1972:7943)

Röjningsröseområde, ca 225 x 100-240 m (NÖ-SV), bestående av minst 150 röjningsrösen. Röjningsrösena är 2-6 m diam, vanligen 2-4 m diam, och 0,1-0,6 m...

Fossil åker (L2009:4686)

Röjningssten, 3 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,3 m st stenar.

Fossil åker (L1997:251)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.