Fyndplats

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/artefakter från förhistorisk tid, medeltid eller äldre historisk tid.
Fyndplats (L1962:722)

Fyndplats för 1 sländtrissa, täljsten. Ornerad med 3 koncentriska ringar på ena sidan samt slinga utmed kanten. Se skiss i boken!Påträffades på 1950-t...

Fyndplats (L1989:4552)

1) Fyndplats, för 1 enkel avslagsskrapa och enstaka spriddaflintavslag inom ett område, ca 100x30 m (Ö-V).

Fyndplats (L1960:109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1959:6317)

1) slaggförekomst med en tillsvidare oklar utbredning beståendeav enstaka lätt porig smidesslagg? i ploggången.Slaggförekomsten känd genom ett fåtal 0...

Fyndplats (L1958:810)

1) Stenåldersboplats, 100x80 m, (NNO-SSV). Inom det markeradeområdet har tidigare (1900-1930) tillvaratagits 13 artefakterbestående av tre fragment av...

Fyndplats (L1974:2153)

Lösfynd av flintdolk eller spjutspets.

Fyndplats (L1970:2696)

Fyndplats för 1 runt bleck av troligen koppar, 36 mm diam, 1 mm tj. Krona inom slät ring. Fynd vid metalldetektering år 2013 (RAÄ dnr 3.4.2-1315-2015)...

Fyndplats (L1996:4680)

Fyndplats för flintavslag med retusch. Vidden med kryss markerade platsen tillvaratogs ettflintavslag med retusch.

Fyndplats (L1958:1041)

1) Fyndplats, 2 bronssvärd, 10-tal stenartefakter. Besökt4/10-74. Besiktning omöjlig pga sockerbetor. Se Hagby 58!

Fyndplats (L1989:4435)

Fyndsamling bestående av 1 spetsnackig slipad bergartsyxa, 15.5cm l, 3.5-7.5 cm br och 3-4 cm tj. 1 tjocknackig slipadflintyxa, mittersta delen, 10 cm...

Fyndplats (L1975:1750)

Fyndplats för miniaryrbronssvärd, 6 denärer, 1 guldbrakteat mm.

Fyndplats (L1999:4385)

Fyndplats för:Stenyxa, trindyxa, grönsten, 18 cm l, 6 cm br och 4.5 cm tj. Yxanär synnerligen välbevarad.Stenyxan hittades år 1959 av Helmer Hansson, ...

Fyndplats (L1942:7214)

Plats för lösfynd, skafthålsyxa.

Fyndplats (L1951:7826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1963:6234)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1989:7112)

1) Lösfynd, bestående av 1 fragmentarisk bergartsyxa av"enkelgravstyp", med skafthål (eggfragment), 1 tjocknackigbergartsyxa, 13 cm l, 3 cm br och 2.5...

Fyndplats (L1980:4393)

Fyndplats, skära, grå-ljusbrun flinta, 16 cm l, 4 cm br och 1.1cm tj.Skäran hittades av Ivar Nilsson, Åsby, vid dikesgrävning under1920-talet. Ca 50 c...

Fyndplats (L1963:9024)

Fyndplats för stenåldersföremål, uppgift om. Enligt anmälan av Leif Arvidsson, Skövde, har ha på denna plats påträffats stenåldersföremål. Anmält till...

Fyndplats (L1934:2218)

Fyndplats, uppgift om. På 1990-talet har i den steniga, grusiga sandtäktsslänten invid berg i dagen påträffats ett 10-tal skärvstenar inom ett 5 m i d...

Fyndplats (L1961:3521)

Fyndplats för hålyxa av grönsten, 21 cm l, 8 cm br. Funnen i åker1850.

Fyndplats (L1966:3634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1955:2015)

Fyndplats för tjocknackig yxa av grönsten. Eggen avslagen. Påträffad vid trädgårdsarbete.

Fyndplats (L1951:7787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1962:1118)

Fyndplats för yxa eller skrapa, 11,5 cm l och 3 cm br. Se RAÄ 87.

Fyndplats (L1947:8120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1968:952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1981:1041)

Fyndplats för stenyxa, enl tid ant. Här har hittats "undergräfning i hustomten till Norra gården en väl arbetadstenhammare".

Fyndplats (L1969:1379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1997:3195)

1)Boplats med ungefärlig utsträckning 40x40 m (N-S). Inom området hittades några avslag, 1 spån samt del av 1 kärna .Enligt Göteborgsinventeringen hit...

Fyndplats (L1937:2856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2001:1615)

1) Fyndplats för stenyxa(?), ungefärlig, sannolikt belägen i anslutning till grustag vidskogsbilväg och bäckkrök.Vid schaktningsarbeten omkring 1955 p...

Fyndplats (L1988:2522)

Fyndplats, ungefärlig, för 2 flintyxor, eventuellt ytterligare3.Enligt upphittaren Alfred Lundbergs anteckningar ska de hahittats i kanten av torvgrav...

Fyndplats (L1946:1452)

Fyndplats för järnslagg, ca 26x13 m (NNV-SSÖ). Inom angivet område, på en upphöjning i åkern, 6-7m diam och 0,3 m h, har det påträffats talrika tunga,...

Fyndplats (L1954:6304)

Lösfynd, sländtrissa av glimmerskiffer, funnen på en av gårdensåkrar. På samma åker har hittats en bärnstenspärla.

Fyndplats (L1951:4399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1969:1050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1984:5984)

Fyndplats för trindyxa, mörk stenart, 24 cm l, 5.5 cm br och 4 cmtj. Yxan hittades av Ivar Johansson Rinkeby i slutet av1940-talet vid rensning av en ...

Fyndplats (L1999:149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2006:8558)

Lösfynd, av trindyxa. (VM inv.nr 11046). Funnen ca 1992, vidtorvtagning.

Fyndplats (L1959:4033)

Fyndplats för Sigismundmynt från 1597. Framkom i samband med förundersökning i residenset i Mariestad där det också framkom stenläggningar och en grop...

Fyndplats (L1961:3224)

Fyndplats för skafthålsyxa. Uppgiftslämnaren fann yxan vid grävning i gammal grushåla. Yxan förvaras i Saleby Hembygdsmuseum. Se skiss i inventeringsb...

Fyndplats (L2006:2407)

Fyndplats. På angiven plats hittade Adolf Söderkvist vid mitten av1930-talet 2 sländtrissor, samt jord, kol och djurben. Den enasländtrissorna förvara...

Fyndplats (L1966:3938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1946:6556)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1955:2058)

Fyndplats för 1 trindyxa av grönsten, 15,5 cm l, 4,5 cm br och 4 cm tj, samt 1 avslag av kvarts. Fynden har påträffats i samband med trädgårdsarbete. ...

Fyndplats (L1960:4315)

Fyndplats, ca 6 x 1 m (V-Ö). På angiven plats påträffades 2007 sparsamt med slagen flinta av varierande kvalitet. Dessa utgjordes av 10 avslag, 1 spån...

Fyndplats (L1955:939)

1) Slaggvarp, ovalt 100 m l (SSÖ-NNV) och 33 m br, c:a 4 m h.Fyllningen består av svart jord och 0,01-0,4 m st bruna ochgrågröna slaggklumpar. Över va...

Fyndplats (L1990:7566)

1) Boplats, okänd utsträckning. Enligt uppgift av Claes Ruderstam, som hittat 75-talet avslag och "småverktyg" på platsen. Däribland ett antal skrapor...

Fyndplats (L1962:632)

Fyndplats för 1 järnyxa. Hittad vid trädgårdsarbete, nu förekommen. Se skiss i boken.

Fyndplats (L1996:4331)

Fyndplats, ungefärlig, för 2 spjutspetsar av brons.

Fyndplats (L2013:8004)

Fyndplats för kvarts, 1 st. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2013. (Raä dnr: 3.4.2-3149-2014)

Fyndplats (L2020:11766)

Fyndplats för 24 löpare och knackstenar. Fynden förvaras hos upphittaren.

Fyndplats (L2003:4395)

Fyndplats för två stenyxor med hål. Den ena stenyxan av grönstenär 80 mm l, 45 mm br och 45 mm tj. Hålet är 25 mm diam. Förvarashos Olof Larsson, Hälj...

Fyndplats (L1962:8912)

Fyndplats för 1 holkyxa av brons, tämligen bevarad. (Se skiss iboken). Förvaras på Sjötorp, (S-flygeln) ägare Gunnar Gustavsson.Se skiss i boken.

Fyndplats (L1942:2125)

Fyndplats för stenkniv, ca 2 dm l. Försvunnen redan vid 1952 årsinv.

Fyndplats (L2017:6247)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1950:5517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1956:3565)

1) Enligt tidigare anteckningar fyndplats för 2 trindyxor. Vidbesiktning 1986 gjordes inga iakttagelser.

Fyndplats (L1996:5510)

Fyndplats för eggdel till skafthålsyxa. Fyndet gjordes vidstenplockning omkring 1977 av Johan Nilsson. Förvaras pågården.Se skiss inventeringshandling...

Fyndplats (L1951:4400)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1982:6849)

Fyndplats för slagen kvarts i form av en plattformskvartskärna. Påträffades i en stig i sadelläge. Förvaras på Sörmlands museum. (RAÄ dnr 326-1016-201...

Fyndplats (L1951:5710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2014:3145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1983:9391)

Inom Säbys ägor har ett spån av flinta hittats.

Fyndplats (L1968:9430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1994:4612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1966:8566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1966:4876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1989:4173)

1) Fyndplats, för 1 flintavslag med slipyta. Ingen övrigbearbetad flinta påträffades i anslutning till fyndplatsen.

Fyndplats (L1961:2952)

1) Stenyxa utan hål, funnen vid harvning omkr. 1935 av JohanKarlsson Kråkhult. Yxan förvaras hos Johan Karlsson. Se skiss! 2)Skafthålsyxa, funnen omkr...

Fyndplats (L1968:4579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2023:3717)

Fyndplats för dolk i röd skiffer. L: 112 mm, B: 30-18 mm och H: 5 mm. Dolk med tånge. Inlämnad till Skellefteå museum 2023. Hittade av privatperson 20...

Fyndplats (L2013:9471)

Fyndplats för slagen kvarts. (RAÄ-2018-1833)

Fyndplats (L1991:8222)

1) Fyndplats för dolk, flinta, avbruten med kvarvarande skaftdel,15 cm l, 3.5 cm br och 0.5 cm tj. 2) Fyndplats för pilspets,flinta, 4.6 cm l, 1.5 cm ...

Fyndplats (L1954:9215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1951:4172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1955:8954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1965:6329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1966:47)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1960:5895)

Större järnföremål trol. härrörande från ett sjunket fartyg ev. ett ankare. Föremålet är på botten övertäckt av stora rullstenar vilka kan vara barlas...

Fyndplats (L1954:8203)

Fyndplats för dels bryne av svart skiffer, 17 cm l, 3-5 cm br och2,5cm tj, dels skafthålsyxa, ca 12 cm l, avslagen vid skafthålet. Förvarashos Kurt Pe...

Fyndplats (L1977:2332)

1. Husgrund 55x15 m (Ö-V) vallarna är 3 m br och intill 0,5 m h ställvis spår av slakmur ca 1 m br av gråsten. Bottenplanet beläg et något över omgivn...

Fyndplats (L1964:3886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1941:5131)

Fyndplats, för kula av järn (kanonkula?) med i ytan kraftiga rostangrepp. Diam ca 50 mm. Kulan hittades i gårdens potatisland på1970-talet. Ägare: Bo ...

Fyndplats (L1991:5700)

Lösfynd, bestående av, 1 dolk av brons, period 2. Ävenförmultnade rester av trä till handtaget påträffades. Funnen viduttappning av Jälasjön. Förvaras...

Fyndplats (L2019:259)

Fyndplats för två bitar förhistorisk keramik.

Fyndplats (L2006:658)

Lösfynd av skafthålsyxa, gråsvart grönsten. Yxan är avslagen.Fyndet gjordes 1930 nära stallet NÖ om herrgården av Tage Holmén.Ägare Nils Husberg Karls...

Fyndplats (L1974:3648)

Fyndplats för bearbetat avslag av mörkgrå flinta med ena sidan kantskada. Möjligt ämne till skrapa?

Fyndplats (L1988:5180)

Fyndplats för 1 flintavslag.Inventeringsfynd 1971 (MHM 3001/6).(Fyndplats 71 i RAÄ rapport 1974 B 35).

Fyndplats (L2011:4839)

1) Fyndplats, för stenyxa. Förvaras hos Nils Sköld, Söderköping.Ca 35 m Ö 20cg V om nr 1 är 2) Skärvstensförekomst, enligt uppgift endast med några me...

Fyndplats (L1988:2591)

Fyndplats för 4 fragment från olika flintyxor. Platsen anvisad avPer Persson, Gylle 14:1 och 17:1, som har föremålen i sin ägo.

Fyndplats (L1973:4679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1982:1976)

Fyndplats, uppgift om. En skafthålsyxa (12732) har hittats vid dikning i leråker intill vägen som går längs granbacken från Näs till Knutsberg.

Fyndplats (L2011:5360)

Lösfynd, av stenyxa. Upphittad på gården Dyhult 2:2 Nergårdens ägor och förvaras där. Se skiss i boken.

Fyndplats (L1963:4443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1954:8451)

Fyndplats, ca 70x20 m (NÖ-SV). Vid revideringsinventeringen påträffades i öppna åkerytor 2 flintavslag varav ett med retusch, 1 bit slagen kvarts samt...

Fyndplats (L2005:161)

Lösfynd, uppgift om. Enligt Karl Hansson, Bograngen (ordförande iS Finnskoga hembygdsförening) ska en stenyxa av okänd typpåträffats i en fors i Kinds...

Fyndplats (L1956:8037)

1) Fyndplats för stenyxor m m (möjligen bortodlad grav?). Påkryssmarkerad plats är en flack förhöjning, 30 m diam och 0,5 mh, av jord och i ytan ensta...

Fyndplats (L2001:1944)

Fyndplats, för del av stockbåt, 1.5 m l och 0.5 m br.Den förvaras i hembygdsmuséet vid kyrkan i Aspeboda (RAÄ-nr 108).Funnen i Stråtjärn av Göran Lage...

Fyndplats (L1962:7028)

a) Skafthålsyxa. Funnen av f.d. ägaren lantbr. Karl Eriksson f.d.Lerbro ca 10 m. V om boningshuset omkr. 1930 vid grävning,borttagning av sten i marky...