Fyndplats

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/artefakter från förhistorisk tid, medeltid eller äldre historisk tid.
Fyndplats (L2013:1984)

1)Stensättning, rund, 4.5 m diam och 0.4 m h. Fyllning avmestadels 0.2-0.4 m st stenar. I mitten finns en 0.5x0.4 m stflat sten, som möjligen varit up...

Fyndplats (L2000:9988)

1) Boplatslämning, med en utsträckning av minst 55x30 m (NV-SÖ).Ca 5-6 avslag av vit kvarts observerades.Ca 35 m SSÖ om nr 1, på samma nivå, är:2) Fyn...

Fyndplats (L1969:1763)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1998:8415)

Fyndplats för skafthålsyxa av grönsten,20 cm l, 5-8 cm br och 4.5-5.5 cm tj. Yxanhittades någon gång på 1930-talet av ArthurNilssons bror Sten vid plö...

Fyndplats (L1961:7945)

Fyndplats, för stenyxa av glimrig och skiffrig sten, 5,5cm l,tjocknackig, slipad och fyrsidig form, funnen i åker vidharvning, enligt Falb mus. N:r 13...

Fyndplats (L1967:1641)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1989:1094)

Lösfyndssamling, bestående av 1 tunnackig, slipad flintyxa, någotskadad i eggen, delvis omhuggen i nacken, 22 cm l, 7.5 cm br och3 cm tj, 1 lancettfor...

Fyndplats (L1999:3189)

Slaggförekomst, 80x40 m (NNÖ-SSV), med sparsam förekomst avsintrad och slaggad lera med visst inslag av brun till svartbruntung slagg, sannolikt järns...

Fyndplats (L2004:6122)

Fyndplats, mycket ungefärlig, för flera stenyxor, enligt uppgiftav Per-Erik Karlsson, Östanbäck. De förvaras också av denne.Foto se RAÄ nr 37 i invent...

Fyndplats (L1970:564)

Fyndplats för 1 skärva förhistorisk keramik. Vikt 3 g. Framkom i samband med forskningsundersökning 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1239-2014)

Fyndplats (L1970:4565)

Fyndplats för 1 stenyxa, funnen omedelbart intill bronsåldersröse(RAÄ-nr. 415).

Fyndplats (L1963:2568)

Fyndplats för båtyxa av grön- sten. 14,4 cm l. 6 cm br. och 4,5 cmtj. och med håldiam. 2,1 cm. Yxan är märkt AH 252 (troligenLänsmuseet i Skara beteck...

Fyndplats (L1946:5978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1963:2587)

Fyndplats för stenyxa, 14,5 cm l. intill 1,2 cm tj. och 2-4 cm h.Hittad vid källargrävning i Björktorp 1:19 år 1952. Skänkt avupphittaren Oskar Hög- b...

Fyndplats (L2020:3261)

Fyndplats för kvartsavslag. I markberedningsfåror påträffades ett enstaka kvartsavslag.

Fyndplats (L2004:8815)

Slaggförekomst, längs NV och SÖ kanterna av åker syns silverslagg(?). Slaggens utbredning svårbestämbar p.g.a. gröda.

Fyndplats (L1969:7890)

Fyndplats för flintsåg. Enligt Göteborgsinventeringen "funnen vidsandåker invid en bergvägg på två fots djup". Hittades vidgrävning av ett dike av Lud...

Fyndplats (L2006:3169)

Fyndplats, av stenyxa, fragment grönsten, 10 cm l, 5,5 cm br och4,5 cm tj. Förvaras på Lysviks Hembygdsgård, nr 237. Skiss iinventeringshandlingarna.

Fyndplats (L1997:2600)

Fyndplats för korsformig fibula, uppgift om.Enligt Holger Arbman är fibulan funnen på den medkryss markerade Klockargården. Fibulan avbildad iArbman: ...

Fyndplats (L2011:3246)

Fyndplats, för trindyxa, inv nr 12806.

Fyndplats (L1997:4573)

Fyndplats för 1 yxa av flinta hittad vid plöjning ungefär år1916, enligt Göteborgsinventeringen.

Fyndplats (L1965:7307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2007:6192)

Lösfynd av trindyxa, grönsten. Yxan har ett ovalt tvärsnitt ocheggen är slipad och rak. Yxan hittades 1912 på 1.5 cm djup påKarlstads Mekaniska Verkst...

Fyndplats (L1988:2466)

Fyndplats, för 1 dolkspets av flinta. Förvaras hos Tage Olsson,Grönby 4:85.Vid inventeringstillfället 1987 var åkern beväxt med gröda.

Fyndplats (L1997:2871)

Fyndplats för 1 st flintyxa, tjocknackig slipad, utsvängd egg 11cm l och vid eggen 5 cm br, vid nacken 2.5 cm br och drygt 2 cmtj. Förvaras hos G. Kar...

Fyndplats (L2002:1852)

Fyndplats för 1 flintskrapa, enligt avritning. Påträffad i kantav åker. Pga växande gröda ej möjligt att se ytterligareboplatsindikationer. Skrapan öv...

Fyndplats (L1975:3286)

Fyndplats för 1 djurhuvudformigt spänne av brons, daterat till vendeltid och 1 bronssmälta. Påträffades vid undersökning med metalldetektor år 2000. F...

Fyndplats (L2002:3046)

Fyndplats för 1 sländtrissa (?) av grå-vit kalkstensliknandestenart, 4 cm diam och 0.65 cm tj. Mitthålet är 1.2 cm diam.Dekorerad med streck och prick...

Fyndplats (L2001:5736)

Fyndplats för ett avslag vit kvarts.

Fyndplats (L1989:11)

Fyndplats för 1 limhamnsyxa, 10 cm l.Ur privatsamling RAÄ-nr 68.

Fyndplats (L1988:2799)

Lösfynd. På gården förvaras 1 bergartsyxa, 12.5 cm l, intill 6 cmbr och intill 3 cm tj.Från Gustav Adolf sn, L-län.Innehas av Åke Färdig, Hunneberga 1...

Fyndplats (L1935:7943)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1988:2537)

Fyndplats för 1 yxa av bergart (sandsten?).Under inventeringen 1987 påträffades inga redskap och endast ettfåtal flintavslag. Fyndet motsvaras av Tage...

Fyndplats (L1948:9092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1963:5309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1944:9504)

1) Hög, ca 13 m diam, ca 1-1,2 m h. I mitten en grop, ca 1 m diam, 0,1 m dj. Enstaka, i ytan synliga stenar, (särskilt mot mitten) ca 0,2-0,4 m st. I ...

Fyndplats (L1961:4415)

Fyndplats för brynsten, 10,5 cm l, 5,3 cm br och 1,2 cm tj, funnen"vid dikesgrävning å det lilla nyodlet i mossen".

Fyndplats (L1963:7878)

Fyndplats för grönstensyxa utan skafthål. Förvaras på Edsvära 8:15ägare Karl-Otto & Greta Mattsson. Se skiss i boken.

Fyndplats (L1977:8679)

Malsten, granit, fragmentarisk, 0,55x0,5 m och 0,3 m tj.

Fyndplats (L1994:3681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1966:6765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1989:8334)

Fyndplats för 1 enkel avslags skrapa och 1 övrig kärna. Inomområdet iakttogs enstaka flintavslag.

Fyndplats (L1989:7073)

1) Fyndplats, ungefärlig, för flintyxa, tjocknackig.

Fyndplats (L1988:9841)

Fyndområde, ca 250x75-150 m (NV-SÖ) för flintföremål ochjärnslagg (RAÄ nr 28). Endast delvis besiktningsbart vid inv.tillfället, varvid några slaggsty...

Fyndplats (L1969:1128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2007:31)

Fyndplats för 1 simpel skafthålsyxa och 1 flintskrapa.Skafthålsyxan är 15 cm l, intill 6 cm br och 3-3.5 cm tj av gråbergart. (Avritad vid inv.-63).Fl...

Fyndplats (L1966:2014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1989:6516)

Lösfynd bestående av 1 skafthålsyxa av bergart. Uppgift frånmarkägaren, godsägaren Lidberg, Assmåsa, fyndet gjordes omkring1976-79. Förvaringsplats ok...

Fyndplats (L1958:6815)

Fyndplats för flinta. Vid Ölandsprojektet inventeringtillvaratogs på angiven plats 2 slagna flintor.Datering: stenålderskaraktär

Fyndplats (L1989:7996)

Lösfynd bestående av 1 tjocknackig flintyxa i miniatyrformat, seskiss i inventeringshandlingarna. Funnen på V.Vedåkra 7:1.Förvaras på gården.

Fyndplats (L1959:7584)

1) Slaggförekomst bestående av enstaka slaggbitar inom ett ca15x15 m st område.

Fyndplats (L2001:8894)

1) Järnframställningsplats, troligen ca 30-25x18-17 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1närmast rektangulär platåformad slaggförekomst eller lågt varp, 0.2-...

Fyndplats (L1957:3500)

1) Fyndplats för simpel skafthålsyxa (del av) av gråsten funnenvid utdikning av ett kärr.

Fyndplats (L1988:188)

1) Lösfynd, bränt fragment av flathugget redskap.

Fyndplats (L1955:186)

1) Slaggförekomst 11x4 m (N-S) Inom markerat område förekommerdet sporadiskt med ljusgrå till gråvit slagg med knottrig ytaoch delvis glasartade. Slag...

Fyndplats (L1985:1793)

Fyndplats för stenåldersföremål, ungefärlig fyndplatsangivelse.Enl uppgift påträffade i gammal grustag nära åsänden vid torpetAlbostugan. Platsen ej l...

Fyndplats (L1985:90)

Fyndplats, 40x2-4 m (N-S), för 3 beslag av brons, 1 föremål av brons, 2 föremål av järn samt 1 bit järnslagg . Påträffades vid metalldetektering vid a...

Fyndplats (L1959:7262)

1) Fyndplats för skivskrapa i flinta. Funnen 1983. Vid besiktning1985 kunde inga ytterligare iakttagelser göras. I angränsandeåker i S har flera avsla...

Fyndplats (L1967:3796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1983:898)

Fyndplats för 3 grönstensyxor. Ungefärlig fyndplatsagivelse. Inganärmare uppgifter föreligger. Omgivningen utgörs av småkuperadmorän- och lermark mell...

Fyndplats (L1997:5363)

Fyndplats, ungefärligt läge, för flintyxa, 25.6 cm l, 7.3cm br och 2.8 cm tj. Ljust grå melerad, med mörkare, hårdareflinta vid eggen, som är mycket v...

Fyndplats (L1958:245)

1) Fyndplats för en tunnbladig yxa i flinta. Vid besiktning 1986var åkern beväxt med stubb.

Fyndplats (L1969:2252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1953:8104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1975:8637)

Fyndplats för en bit av Cu-legering, del av barr? Påträffades vid arkeologisk förundersökning med metalldetektering år 2011 (RAÄ dnr 3.4.2-2725-2015).

Fyndplats (L1962:2899)

Fyndplats, för flintavslag. Vid besiktning i samband med 1984 årsrev. inv. påträffades två avslag av vit flinta. Tidigare under1983 och 1984 har den s...

Fyndplats (L1955:7633)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1991:9683)

Fyndplats för båtyxa av bergart. Yxan påträffades vid jordbruksarbete på 1940-talet. Förvaras hos markägaren, Berta Nilsson.

Fyndplats (L1966:5869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2000:5400)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1962:8931)

Fyndplats för skrapverktyg av flinta, funnet av godsägarenOlshammar, St Ro. Fyndet förvaras hos herr Olshammar. Se skiss iboken!

Fyndplats (L1975:852)

Malsten, gråsten, 0,58x0,54 och 0,25 mh. Rännan är 0,55 m l och 0,8 m dj. Avsllagen i kanterna. Vid flaggstången ligger en kalksten, 0.3x0.2 m st, m...

Fyndplats (L1988:3841)

Fyndplats för 1 spån (del av), av flinta, tillvarataget vidytfyndsinventering år 1994.

Fyndplats (L1993:7397)

1)Boplats av stenålderskaraktär, oklar utsträckning på sandig SVsluttning, naturligt begränsad i SV av sjö. Inom angivet område,50x50 m (NÖ-SV) påträf...

Fyndplats (L1988:1811)

Fyndsamling, uppgift om, bestående av:1 flintyxa tjocknackig oslipad, 22.1 cm l, 6 cm br, 1 håleggadflintyxa 21 cm l, 6.8 cm br, 1 spån av flinta 11.8...

Fyndplats (L1965:7389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2003:8912)

Stockbåt, uppgift om. Enligt uppgift av Viking Wedberg och GunneRamberg hittades en stockbit, 1929 (?), av Alfred Pettersson,som då bodde vid Övertjär...

Fyndplats (L1974:5565)

Lösfynd av simpel skafthålsyxa, bergart, 11 cm l, 5 cm br och 4 cm tj samt med ett hål, 2 cm diam. Yxan visar slipspår vid eggen. Påträffades vid gräv...

Fyndplats (L1983:1568)

Fyndplats för ett 40-tal stenåldersföremål, ungefärligfyndplatsangivelse. Inga närmare upplysningar föreligger. Istenyxa uppges funnen i grustag, en a...

Fyndplats (L2003:1494)

Handkvarn, med gyllentalsserien i runor, 0.48 m diam och 0.11 mh. Sandsten. Inskriften är ristad runt större delen av skålensöverkant, vilka är omkrin...

Fyndplats (L1988:2831)

Fyndplats, tunnbladig flintyxa, i moränmark. Fyndet påträffat imitten av 1970-talet av Manfred Larsson, Fuglie, vidjordbruksarbete. Fyndet, en en tunn...

Fyndplats (L1997:4070)

Lösfynd av stenyxa upphittad på gårdens ägor och såld tilluppköpare. Enligt GBG inv 1920 nr 13. Vid revideringen 1988ingen ny information om fyndent.

Fyndplats (L1958:1022)

1) Fyndplats för 1 trindyxa i bergart 13,5 cm l. Påträffad vidpotatisplockning 1974. Vid besiktning 1985 var åkernbeväxt med betor.

Fyndplats (L1963:6334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1958:4676)

Enligt Dnr 2762/93 Rapport arkeologisk utredning M.Källström,Kalmar läns museum 1995-02-03/LO. 1) Fyndplats för 2 avslag,ett i flinta och ett i porf...

Fyndplats (L1985:4722)

Fyndplats för 1 kvartskärna, ca 8 x 10 x 5 cm st med flera slagbulor. Intill påträffades ett fåtal skärviga stenar. Fynden påträffades i vägsträckning...

Fyndplats (L1965:6839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2013:7457)

Fyndplats för vikingatida handelsvikter av järn. Framkom vid arkeologisk undersökning 2009-2010 med metalldetektor inom projektet Slagsfältsarkeologi ...

Fyndplats (L1991:5113)

Fyndplats för 1 flintskrapa.

Fyndplats (L1989:3704)

Lösfynd, bestående av avslag med slipad yta.

Fyndplats (L1969:7844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1937:4559)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1974:5365)

Fyndplats för yxa, spetsnacking av bergart, 17 cm l, 5.5 cm br och3.9 cm tj. Slipade sidor. Fyndet gjordes av Fritjof Svensson, f.1896, Krokshylte 192...

Fyndplats (L2011:7272)

1) Stensträng, ca 50 m l (NNÖ-SSV) 2-4 m br 0,2-0,4 m h, bestående av 0,3-1,0 m st stenar. Ca 25 m Ö nr 1 är 2) Fyndplats, ungefärlig, för skafthålsyx...

Fyndplats (L1991:823)

Fyndplats för icke uppvisad flintyxa. Erik Persson, Bertilstorp1:26, uppgav att hans fader Anders Persson påträffade yxan under1930-talet. Yxan förvar...

Fyndplats (L2011:5911)

Fyndplats för spetsnackig stenyxa. Kryssmarkeringen utvisar denungefärliga platsen för fynd av stenyxa 24 cm l, 7 cm br och 4 cmtj. Banen avslagen 3,5...

Fyndplats (L1950:5988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1964:4030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1958:3842)

1) Slaggförekomst, uppgift om. Här ska enligt -42 års inventeringha påträffats slaggstycken. Vid inventeringstillfället -77 kundeemellertid ingen slag...

Fyndplats (L1995:4217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.