Fyndplats

Riksantikvarieämbetets definition: Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/artefakter från förhistorisk tid, medeltid eller äldre historisk tid.
Fyndplats (L2020:95)

Lösfynd av tjocknackig håleggad flintyxa från Morast. Yxan, som är 13,5 cm l, 5,5 cm br och 2,5 cm tj, förvaras på Såguddens museum i Arvika under inv...

Fyndplats (L1962:2399)

Fyndplats för flintskärva funnen av Olof Jungner för 20-30 årsedan. Ägere Jungner. Lantbr Olof Jungner, Nygården. (Enligtuppgift av O Jungner skänkt t...

Fyndplats (L1981:5301)

Slaggförekomst, ca 10x4 m (NV-SÖ). Slaggen förekommer sporadiskttill måttligt i vattnet och enstaka i strandhaket. Någon rest avugn kunde ej iakttas. ...

Fyndplats (L2001:8935)

Fyndplats för bergartsyxa(?), 15.2 cm l, 5.5 cm br, och 2.7 cm tj. Eventuellt bultad. Tillfärgen mörkgrå.Funnen vid den markerade platsen av Christoff...

Fyndplats (L1981:7500)

Uppgift om slaggförekomst. Enligt uppgift i rapport frånCarl-Erik Kilsberger 1981-20-05 skall det finnas slagg i bäckenoch några slaggstycken ligger u...

Fyndplats (L1996:4874)

Fyndplats. I den markerade åkern påträffades 5 avslag av flinta,varav två med retusch och ett eldpåverkat. Dessutom iakttogsbitar av flinta, några eld...

Fyndplats (L1964:5484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1965:3317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1936:6408)

Lösfynd, bestående av 1 "klubba" eller "hammare". Funnen vidAnundsjöälven, 1910 av hemmansägare S. Johansson, på nr 5- 6.Klubban låg i ytan vid älvk...

Fyndplats (L1975:9674)

Fyndplats för stenyxor. Markeras med kryss på kartan.

Fyndplats (L1944:358)

1) Fyndplats för trindyxa. Yxan är 13 cm l, 5.5 cm br och 3 cmtj. Tvärsnittet är ovalt. Yxans eggparti är slipat, den övrigaytan är ganska vittrad. yx...

Fyndplats (L1969:1317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1957:2080)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav 1 med skorstensstock, 1 källargrop med långa,huggna block, röjda ytor, någ...

Fyndplats (L1961:3166)

1) Vid den med x på fotokartan markerade platsen fann KlasPettersson, Björkebacken, omkr 1924 platsen i spiralform, 57cg.som enligt uppgift förvaras å...

Fyndplats (L1977:7988)

Fyndplats för guldring.

Fyndplats (L1957:9851)

1) Fyndplats för håleggad mejsel i sydskandinavisk flinta; 117 mml, 23 mm br, 21 mm tj. Upphittad vid jordbruksarbete. Datering:Mellan neolitikum.

Fyndplats (L1960:327)

1) Fyndplats, ungefärlig (efter exerpt)för fragm av lårbensformad slipsten av sandsten 10 cm l, 5-8 cm diam "Funnen vid harvningå åkern ca 100 m NV gå...

Fyndplats (L1988:146)

Fyndplats för spjutspets av brons. Avbruten spets, 15 cm l, 3.5cm br och 2.2 cm tj (diam i skaftholken). Funnen i numera rivethus, f d gårdstomt. Skis...

Fyndplats (L2006:6948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1972:3031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1961:6203)

Fyndplats för stenyxa. Funnen omkring 1930 av Harry Johansson iBaståsen. Förvaras hos Gunnar Svensson, Hagalund.

Fyndplats (L2000:7177)

Skärvstensförekomst runt hela uddens strand samt på hela udden..Relativt sparsamt men genomgående. Rikligast längs Ö stranden.Indikerar boplats?

Fyndplats (L1974:7154)

Lösfynd av flintyxa, tjocknackig. Uppgift om, fyndplats okänd.Har ej besiktigat fyndet.

Fyndplats (L2010:4667)

Fyndplats för skafthålsyxor av gråsten. Den ena, avslagen vid skFyndplats för skafthålsyxor. Skafthålsyxor av gråstten. Den andrLösfynd av stenyxa. St...

Fyndplats (L2009:9361)

Fyndplats för spridda skärvstenar och kolsplitter i schakt. Skärvstenen kan möjligen tillhöra en förhistorisk boplats. Osäker utbredning mot N och V. ...

Fyndplats (L1981:1142)

Stenyxa, grå, 0.13 m l, 0.065 m br och 0.045 m tj. Yxan har ettborrat hål 0.023 m i diam. I nacken finns spår efter borrning.Exakta fyndplatsen osäker...

Fyndplats (L1990:5063)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fyndplats (L1957:9252)

1) Fyndplats för 2 avslag av flinta. Flintaavslagen påträffadesvid rekognisering av åkermarken. På grund av det mycknastrandgruset, som fanns vid plat...

Fyndplats (L1941:4249)

1) Malsten, granit 0,6x0,35-0,55 m st (NNÖ-SSV) och 0,25 m h. Ivansidan är urgröpt helt och hållet i längdriktningen och intill 0,3 m bro och intill 0...

Fyndplats (L2010:7947)

Fyndplats, "för en slipsten, sandsten, 23 cm l, 10 cm br och 4-5cm tj, försett med en urholkad slipyta på ena bredsidan". Beskrivning från 1945-års in...

Fyndplats (L2013:9383)

Fyndplats för slagen kvarts. (RAÄ-2018-1833)

Fyndplats (L2014:5576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1958:1684)

1) Fyndplats för skafthålsyxa enligt tidigare anteckningar. Vid1978 års inventering gjordes inga fynd på angiven plats.

Fyndplats (L1989:8033)

Lösfynd, slipad flintyxa.

Fyndplats (L1942:814)

1) Malsten 0,75 m l, 0,45 m br och 0,2 m tj. På den övre sidan en rännformig fördjupning 0,7 m l 0,3 m br och 0,1 m dj. 3 m Ö om1 är 2) Malsten, 0,5x0...

Fyndplats (L1958:3891)

1) Fyndplats för flinta. Vid Ölandsprojektets inventeringtillvaratogs på angiven plats 2 slagna flintor. Datering:Stenålderskaraktär.

Fyndplats (L1953:7971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1991:2767)

Lösfynd, bestående av 1 brynesten. Förvaras hos Håkan Svensson, SKverrestad 1:4.

Fyndplats (L1946:2964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2011:8795)

Fyndplats. Vid röjning av odlingsröse påträffades svartbränd jord och 2 föremål av flinta. En dolk och en spjutspets.

Fyndplats (L1997:1131)

Lösfynd för 42 medeltida danskakopparmynt. Funna "vid gräfning föranläggande af en väg, nära jordytan,liggande i en rulle". Nuvarande markägarenkänner...

Fyndplats (L1937:471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2009:2655)

Fyndplats för flintyxa 7 cm l, 2 cm br och 1,5 cm tj. Gulaktig marmorering. Förvaras på Sjöstorps gård. Se skiss i boken.

Fyndplats (L1966:5111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1965:2120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1985:8679)

1) Fyndplats, för stenyxa. Påträffades i samband medpotatisupptagning. Förvaras på Södermanlands läns museum.ca 50 m V om nr 1 är :2) Fyndplats för st...

Fyndplats (L1958:7714)

1) Slaggförekomst. Enligt uppgift har slagg påträffats viddikning. Slaggbitarna är 0,05-0,07 m st, rödbruna och porösa.Vid besiktningen kunde ingen sl...

Fyndplats (L1988:4434)

Fyndplats för 1 fragmentarisk tjocknackig flintyxa, av gråflinta, 11 cm l, intill 5 cm br och intill 3 cm tj.Innehas av upphittaren Alvar Nilsson, Öst...

Fyndplats (L1976:7878)

Fyndplats för svärdslipningssten raä Burs 179:14.

Fyndplats (L1989:9601)

Fyndplats för 1 skrapa, slagen ur ett stycke kulflinta. Upphittadvid RAÄ:s inventering 1987.

Fyndplats (L1990:5122)

1) Lösfynd, bestående av 1 flintyxa.Ägaren och upphittaren Gustav Persson, Kivik, kunde peka ut denungefärliga fyndplatsen. Gustav Persson har kvar yx...

Fyndplats (L1993:6323)

Skärvstensförekomst. På svagt kuperad moränmark iakttogssamt framkom genom spadning i skärning av skogsbilväg måttligtmed skärvsten. Inom en yta av 1x...

Fyndplats (L2022:2012)

Fyndplats för blästslagg, inom en yta av 4 m i diam påträffades måttligt med rödbruna 0,01-0,03 m st slaggbitar. Inom ytan fanns också rikligt med kol...

Fyndplats (L1988:7134)

Lösfynd, bestående av en malsten, 0.7x0.4 m st och 0.15 m tj. Istenens plana översida är en oval fördjupning, 0.65x0.35 m stoch 0.1 m dj. Enligt uppgi...

Fyndplats (L1950:5955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1966:817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1991:4367)

Fyndplats, ungefärlig, för 2 stockbåtar, ek, ca 4 m l och 0,5 m br, urholkade. Enligt uppgift från fornminnesinventeringen år 1970,fann man dessa då K...

Fyndplats (L2008:595)

Fyndplats för kalkbruk. Vid arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll år 2006 omedelbart S om Sunds kyrka tillvaratogs 3 murbruksprover, pr...

Fyndplats (L2013:9319)

Fyndplats för slagen kvarts. (RAÄ-2017-5128)

Fyndplats (L2006:7239)

Fyndplats för trindyxa av sandsten, funnen på 0.6 m dj undergrundgrävning för mangårdsbyggnaden. Yxan förvaras på gården.Skafthålsyxa, eggdelen av sva...

Fyndplats (L2013:9525)

Fyndplats för slagen kvarts. (RAÄ-2018-1833)

Fyndplats (L1968:9496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1962:4969)

Fyndplats för yxa av järn, 13 cm l, hals 3,5 cm br, egg 0,5 cm br och skafthålet imkr 1980. Fyndet förvaras på Ullstorp 2:8 (Nolgården). Se skiss i bo...

Fyndplats (L1947:9597)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1964:5403)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1967:810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1956:4580)

1) Fyndplats för flintdolk.L. 140 mm, br. 42 mm, tj. 21mm.Upphittade vid jordbruksarbete.

Fyndplats (L2021:1190)

Fyndplats för 1 skarpa av kvarts påträffad vid schaktning för borrgrop. Skrapan är 36 mm l, 25 mm br och 19 mm tj med bruksretusch? vid eggen. Skrapan...

Fyndplats (L1982:4958)

Fyndplats för slagen kvarts, 30x15 m (SV-NO). Inom området påträffades en bit slagen kvarts i en rotvälta. (RAÄ dnr 321-4368-2008)

Fyndplats (L1950:5259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1959:7674)

1) Slaggförekomst, plats för.

Fyndplats (L1960:5054)

Fyndplats för 2 flintavslag/flintavfall, påträffade vid arkeologisk utredning år 2005. Den ringa mängden fynd och fyndens beskaffenhet, bedömdes av Bo...

Fyndplats (L1963:4747)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1969:3618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1939:3264)

Fyndplats för en bit kvarts, eventuellt en kärna. Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 2013. (RAÄ dnr. 3.4.2-1669-2015)

Fyndplats (L1990:545)

1) Lösfynd, bestående av 2 tunnackiga, delvis slipade, flintyxorsamt 1 bit slagen flinta, om fyndplats se raä 72. Yxornaförvaras hos hemmansägaren Ing...

Fyndplats (L1956:9244)

1) Lösfynd, 2 pilspetsar, vid inventeringstillfället påträffadesej pilspetsarna, förvaras i Vetlanda.

Fyndplats (L1969:20)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1936:4418)

Fyndplats för kniv av ben, ornerat med inristade vinkelband.Hittades av Aron Edlund och Erik Hägglund när dom grävde ettnytt dike 1930. Finns nu Örn...

Fyndplats (L1988:2210)

Fyndplats, silverring, i åkermark (enligt A Mandahl 1983). Fyndetpåträffat vid harvning våren 1923 av drängen Nils Andersson.Fyndet 1 armring av silve...

Fyndplats (L1993:5601)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1937:2577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1956:9789)

1) Lösfynd, enligt tidigare anteckningar har på platsentillvaratagits ett avslag. Vid besiktning 1986 kunde ingaytterligare iakttagelser göras.

Fyndplats (L1999:2165)

Lokal förvaring för 2 stenyxor.

Fyndplats (L1963:1930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1957:2580)

1) Inom det på fotokartan markerade området påträffades, mycketsporadiskt, enstaka spridda slaggstycken, gråsvarta, relativtlätta. Vid inventeringstil...

Fyndplats (L1990:6690)

Fyndplats för någon av följande yxor: 2 spetsnackiga bergartsyxor, 1 spetsnackig flintyxa och 1 tunnackig, slipad flintyxa. Yxornahar påträffats av ar...

Fyndplats (L1958:6709)

1) Fyndplats för avslagsflinta. Vid Ölandsprojektet inventeringtillvaratogs fyndet på angiven plats. Datering:stenålderskaraktär

Fyndplats (L2004:5109)

Fyndplats för glasflusspärla, mattgul med ornament i svart,brunt, grönt, vitt mot gul lera, 12 mm diam och 7.5 mm h, plattaändar, tämligen sned.Se ski...

Fyndplats (L1989:1878)

Lösfynd, bestående av, 1 lancettformad flintdolk, 14.5 cm l,bladet, 3 cm br, skaftet, 2 cm diam och 1 cm tj. Funnet i slutetav 1930-talet av Hilmer La...

Fyndplats (L1976:953)

Fyndplats för halv skafthålsyxa 0,1 m l, 0,05 m br och 0,03 m tj . Förvaras hos Fam. Pettersson, Kauparve, 62016 Ljugarn tel. 0498 /92193.

Fyndplats (L1974:9974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1934:3167)

Fyndplats för pilspets av svart skiffer, ryggad och med lång tånge. SHM 17115.

Fyndplats (L1970:9478)

Fyndplats, för slagen flinta. För ytterligare beskrivning se skannat dokument, Inventeringsboksuppslag.

Fyndplats (L1967:1697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L1989:9259)

1) Lösfyndssamling, bestående av 1 flintdolk, 1 trindyxa avbergart, 2 fragmentariska tjocknackiga flintyxor samt 1 eggpartiav slipad flinta.Funna på g...

Fyndplats (L1954:7798)

Fyndplats för 1 oval eldslagningssten i vit kvartsit (SHM 18 228).

Fyndplats (L1963:8217)

Fyndplats, pilspets, 9 st av flinta. Avritade i boken. 1 st enlskiss nr 1 (skala 1/1). 7 st enl skiss 2, (skala 1/1), 1 st enl skiss nr 3 (skala 1/1)....

Fyndplats (L1967:1987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndplats (L2016:677)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.