Fyndsamling

Riksantikvarieämbetets definition: Samling av ett eller flera föremål/artefakter från förhistorisk eller historisk tid.
Fyndsamling (L1973:9067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:2846)

Föremålssamling, bestående av följande flintföremål: 1 yxa, RAÄ63, 1 yxa, RAÄ 83 i Kvisttofta sn, 19 tjock- och tunnackigayxor, slipade och oslipade, ...

Fyndsamling (L1989:5832)

Lösfyndsamling bestående av:1 trindyxa, 14 cm l, intill 5 cm l och intill 3.7 cm tj.1 tjocknackig bergartsyxa, 21 cm l, 7.5 cm br och intill 5 cm tj.S...

Fyndsamling (L1989:3312)

1) Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig håleggad yxa, 1fragmentarisk tunnackig yxa och 1 yxämne/kärnyxa. Föremålenfunna på ägorna.Skiss i inventeri...

Fyndsamling (L1989:3733)

1) Fyndsamling, bestående av:6 tunnackiga flintyxor, 11-25 cm l, 2-4.5 - 6.5-8.5 cm br och 2-4cm tj, 1 är slipad,1 ämne till flintyxa samt1 spets av f...

Fyndsamling (L1989:4550)

1) Fyndsamling, bestående av:1 tunnackig bergartsyxa,1 tjocknackig bergartsyxa med kantränna,2 flathuggna dolkar (typ 1 och 2),1 flathuggen skära,1 yt...

Fyndsamling (L1991:8319)

Fyndsamling, bestående av flintyxor och spån. Föremålen kommerfrån fastighetens ägor.

Fyndsamling (L1989:3295)

Fyndsamling, bestående av 1 tunnackig slipad flintyxa 12.5 cm l,6.9 cm br och 3.2 cm tj, 1 tjocknackig håleggad, slipad flintyxa13.5 cm l, 5.3 cm eggb...

Fyndsamling (L1990:3428)

Fyndsamling, bestående av minst 150 föremål. Dessa är (i urval):1 eldslagningssten av bergart,2 tjocknackiga, slipade flintyxor,1 tjocknackig yxa av b...

Fyndsamling (L1988:1957)

Lösfyndssamling, Bestående av följande fornsaker: 1. Tunnackigyxa, slipad, omhuggen, 14,5 cm l, 7,5 cm br, 2,75 cm tj. 2.Tunnackig yxa av flinta, osli...

Fyndsamling (L1987:2182)

fynsamling bestående av 6 halva skafthålsyxor av bergart, 1 delav flintmejsel, 1 omgjord del av flintdolk, 1 del av slipadflintyxa. Föremålen är troli...

Fyndsamling (L1988:5420)

Lösfyndsamling bestående av fragment av tunnackig flintyxa, 1slipsten av sandsten, 2 skivskrapor, 2 spetsar till flintdolkar,1 flintspån, 1 knacksten,...

Fyndsamling (L1974:6875)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1990:8210)

Fyndsamling, bestående av 1 skafthålsklubba av bergart, 12 cm l,6 cm br och 4 cm tj, hålet är 2,5 cm i diam, 1 slipad bergartsyxa,10 cm l, 4 cm br och...

Fyndsamling (L1988:1600)

Lösfyndsamling bestående av 1 tjocknackig, slipad flintyxa, 15.5cm l, 5.2 cm br och 2.5 cm tj. 1 tjocknackig slipad flintyxa avlindötyp med ngt utsvän...

Fyndsamling (L1984:9114)

Lösfynd från Runtuna sn utan närmare känd fyndort, förvarade isamling i Runtunas skola:Flintyxa, tunnackig, gulgrå, skadad, 14.5x5.5x3 cm, nr 1.Knacks...

Fyndsamling (L1978:7126)

Fyndsamling, bestående av 1 milstolpe av järn, 1 malsten med underliggare, 1 tunnackig flintyxa, 1 fragmentarisk limhamnsyxa, 1 tjocknackig bergartsyx...

Fyndsamling (L1973:4813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1959:5575)

1) Samling av förhistoriska föremål, bestående av ca 100 redskapoc h vapen, varav huvuddelen yxor, mejslar, dolkar och spetsar.På t omten, S om huset,...

Fyndsamling (L1989:2930)

Privat fyndsamling, bestående av 1 yxämne, 2 fragment avförarbeten till tjocknackiga yxor, 1 tunnackig yxa, 1 litentjocknackig yxa med utsvängd egg, 1...

Fyndsamling (L1976:5131)

1) Malsten röd granit, 0,6x0,4 m (NNV-SSÖ) och ca 0,2 m tj. Malramen är 0,55 m l och 0,4 m br (N-S) och 0,09 m dj. Bitar är avslagna NÖ och NV möjli...

Fyndsamling (L1991:2727)

1) Hembygdsgård, bestående av en vinkelbyggd länga, 1«-vånings, av klinmassa, sannolikt med korsvirke, under sadeltak med ag. Fodrad med ribb på lock ...

Fyndsamling (L1989:8216)

Lösfyndsamling bestående av:1 flintyxa, spetsnackig L:15.5 cm, br: 6 cm, tj .3cm1 fragmentarisk, slipad tunnackig flintyxa1 nackfragment av en spetsna...

Fyndsamling (L1990:4569)

Fyndsamling, bestående av 1 löpare till malsten eller knacksten,10 cm diam, av bergart. Ägaren och upphittaren, Micha Labbi,kunde peka ut den ungefärl...

Fyndsamling (L1988:7331)

Hembygdsmuseum. I museet finns samlingar av förhistoriska ochmedeltida föremål från N Nöbbelöv, Vallkärra och Stångbysocknar. Föremål med okänd fyndpl...

Fyndsamling (L1988:8935)

Fyndsamling, bestående av:En håleggad tjocknackig flintyxa, 13 cm l, 5 cm br vid eggen, 3cm br vid nacken och 2.5 cm tj. Fyndplats se RAÄ nr 98.En tun...

Fyndsamling (L1991:4189)

Fyndsamling, bestående av 2 flintdolkar, 1 flintyxa. Fyndenhittades i samband med stenrensning av åkern N om gården, se RAÄnr 7.Skiss med mått i inven...

Fyndsamling (L1999:2712)

1) Hembygdsgård, 35x25 m st (NV-SÖ), med tre byggnader av trä.Manbyggnad, 2-vånings, knuttimrad under sadeltak av tegel, rödfärgad.Loftbod, knuttimrad...

Fyndsamling (L1972:6035)

Fyndsamling, 80 st föremål, bestående av: 4 trindyxor, 1spetsnackig bergartsyxa, 1 tjocknckig bergartsyxa, 2 tjocknackigaflintyxor, 1 tunnackig flinty...

Fyndsamling (L2019:5747)

Fyndsamling bestående av 2 skafthålsyxor av diabas, båda avslagna vid skafthålet, 1 slipad tjocknackig yxa av diabas, 1 slipad, ev tunnackig yxa av di...

Fyndsamling (L1989:6577)

Fyndsamling bestående av1 fragment av slipad flintyxa1 liten tunnackig flintyxa1 tunnackig flathuggen yxa1 flathuggen flintspets1 liten flintyxa/skrap...

Fyndsamling (L1956:9516)

1) Lösfyndssamling, bestående av 6 artefakter vilka utgörs av: 1trindyxa, grönsten, 1 tjocknackig yxa, grönsten, 2 avslag m.bruksret. sydskand. flinta...

Fyndsamling (L1989:3553)

Fornsakssamling bestående av ett stort antal insamladeartefakter.Följande föremål har påträffats på RAÄ-nr 2:10 kärnyxor, 1 spetsyxa, 5 skivyxor, 2 ha...

Fyndsamling (L1990:7503)

Fyndsamling, bestående av 1 slipad tunnackig bergartsyxa, något skadad i ytan, 1 slipad tjocknackig flintyxa, i två delar.Bergartsyxan är funnen i Hac...

Fyndsamling (L1955:8685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L2020:2012)

Fyndmaterial av metall, tillvarataget i samband med detektering under en arkeologisk forskningsundersökning i augusti 2019. Materialet består främst a...

Fyndsamling (L1990:4192)

Fyndsamling, som innehas av Assar Andersson, Kylsgården:1 spetsnackig flintyxa (funnen i Gärarp)1 förarbete till spetsnackig flintyxa (funnen i Gärarp...

Fyndsamling (L1993:3120)

Fyndsamling, bestående av enstaka förhistoriska samt ettstörre antal historiska föremål insamlade från Korsträsk,övriga Norrland samt från Kanada. För...

Fyndsamling (L1953:4195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:8933)

Fyndsamling bestående av två kärnyxor varav en fragmenterad, tvåtunnackiga flintyxor, fragment och två flintyxor, fragment.Kärnyxa, 18.5 cm l, 7 cm br...

Fyndsamling (L1996:4818)

Fornsakssamling, i Veinge hembygdsgårds museum förvaras följandefornsaker från socknen:1 flintyxa-mejsel, 1 mejsel av bergart, 1lårbensformad slipsten...

Fyndsamling (L1974:209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:8740)

Lösfyndssamling, bestående av 4 flintdolkar, 2 tjocknackigaflintyxor, 1 tunnackig flintyxa, 1 bergartsyxa av stridsyxetypsamt 1 "länkekula". Stridsyxa...

Fyndsamling (L1956:775)

1) Lösfyndssamling, bestående av 15 föremål vilka utgörs av: tvåflintyxor varav en tunnackig och en tunnbladig, fem tjocknackigagrönstensyxor varav en...

Fyndsamling (L1976:5228)

1) Malsten, 0,7x0,5 m och 0,28 m h. Fördjupningen är 0,65x0,35 m och 0,15 m dj. I den intilliggande skolan är 2) Samling av forns aker. Skolan förvalt...

Fyndsamling (L1972:6320)

Fyndsamling, 15 fynd bestående av, 1 skafthålsyxa, 3 delar avskafthålsyxor (två nackparier med del av skafthål, ett eggpartimed dal av skafthål), 2 nå...

Fyndsamling (L1997:2554)

Lösfyndssamling. Enslövs hembygdsförening haren samling av förhistoriskt material, som nuförvaras i Enslövs gamla skolhus. Samlingenutgörs av olika yx...

Fyndsamling (L1961:3606)

Lösfyndsamling: 1) Flintstycke 6x5x4,5 cm. 2) Sländtrissa 2,5 cmdiam, 1 cm tj, hål 0,8 av täljsten. 3) Flintspets 11,2 cm l, 2,9cm br, 1,1 cm tj av mö...

Fyndsamling (L1988:5787)

Lösfyndsamling bestående av:1 råämne till flintyxa4 fragment av flintyxor1 nackfragment till tjocknackig yxa, rekt.1 avslag från slipad yxa2 skedforma...

Fyndsamling (L1989:576)

Fyndsamling, bestående av2 tjocknackiga, slipade flintyxor,1 tunnackig, slipad flintyxa,2 spetsar av flinta,1 dolkspets, något skadad,1 mejsel (?), sv...

Fyndsamling (L1963:4369)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:8563)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig flintyxa (se raä 152), 1spjutspets av flinta samt del av 1 trindyxa, antagligen funna på gårdens ägor. Föremål...

Fyndsamling (L1989:8450)

Föremålssamling, bestående av: 1 tunnackig, slipad, storflintyxa, 1 tunnackig, slipad flintyxa, fragment,1 tjocknackig, delvis slipad, liten flintyxa,...

Fyndsamling (L1988:4573)

Lösfyndsamling, bestående av:1 tunnackig flintyxa, slipad, 13 cm l, 4 cm br och 1.75 cm tj.4 fragment av tunnackiga flintyxor, slipade, 11-13.5 cm l, ...

Fyndsamling (L1989:1896)

1) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.25 m (N-S), bestående av 2älvkvarnar, ca 20 cm diam och 10-15 cm dj. Belägna på ovansidanav ett block, 0.8x0.5 m (N-S) oc...

Fyndsamling (L1966:6220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1957:2789)

1) Lösfyndssamling, bestående av sex artefakter vilka utgörs avtre skafthålsyxor, två tjocknackiga yxor i bergart, samt ettföremål av okänd art. Fynde...

Fyndsamling (L1951:1605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:2608)

Lösfyndsamling bestående av:1 st knacksten1 st förmodad skivyxa1 st fragment av slipad yxa1 st fragment av dolk2 st skivskraporUpphittat av Nils Nilss...

Fyndsamling (L1990:5654)

Fyndsamling, bestående av:båtyxa, bergart, grå, avslagen, se skiss iinventeringshandlingarnayxa, bergart, grå. se skiss i inventeringshandlingarnaflin...

Fyndsamling (L1990:3968)

Fyndsamling, bestående av 1 tunnackig, slipad flintyxa, 17 cm l,7 cm br och 3,5 cm tj. Yxan har troligen hittats i åkerskiftet Vom Ekebjär 31:16. Närm...

Fyndsamling (L2009:7998)

Fyndplats, bestående av en tunnackig flintyxa. Fyndet gjordes av uppgiftslämnare från Norrsten 2:24, på 1950 talet. Yxan är nu förkommen.

Fyndsamling (L1989:7197)

Fyndsamling, uppgift om, nu skingrad. Uppgiftlämnare: AllanJönsson, Vellinge. Enligt Per Karsten.

Fyndsamling (L1991:9238)

1) Fyndsamling, bestående av: 1 tjocknackig slipad flintyxa, 1tunnackig, slipad flintyxa, 1 dolkspets av flinta, 1 spånknivsamt ett bryne av sandsten....

Fyndsamling (L1959:6690)

Lösfyndssamling bestående av: 1 flintskära. L 14,9 mm, br 31 mm,tj 10,5 mm. 1 enkel skafthålsyxa av diabas. L 104 mm, br 57 mm,tj 44 mm. 1 Enkel sk...

Fyndsamling (L1990:6367)

1) Fyndsamling, bestående av 1 sländtrissa och 1eldslagningssten.Sagesman: Agne Mårtensson, Lilla Tostaröd.

Fyndsamling (L1991:7303)

Fyndsamling, bestående av:1 stridsyxa av bergart1 pilspets av flinta (se RAÄ-nr 43)1 stenklubba (se RAÄ-nr 43)1 bryne.Fynden förvaras hos markägare Ul...

Fyndsamling (L1962:9056)

1) Fyndplats för fragmentarisk skafthålsyxa. Yxan förvaras hosupphittaren Anders Roland, Lövholmen, Lavad. Hos Anders Rolandfinns dessutom. 2) Lösfynd...

Fyndsamling (L1989:2168)

1) Fyndsamling, bestående av:2 tunnackiga, oslipade flintyxor,1 tunnackig, slipad flintyxa,1 halvmåneformad skära av flinta samt1 spånkniv av flinta.F...

Fyndsamling (L1991:8632)

Fyndsamling, bestående av mittdelen till en spjutspets av brons.Fyndet gjordes av nuvarande åbon för några år sedan i etthjulspår på gården Österrikes...

Fyndsamling (L1989:7506)

Privat fyndsamling bestående av: 1 tjocknackig bergartsyxa; 1 håleggad flintyxa; 1 förarbete till tjocknackig yxa; 1 förarbete till tjocknackig yxa me...

Fyndsamling (L1962:5847)

Fornsakssamling tillhörande Händene fornstuga. 2 stenyxor och 1skifferhänge funna på Stommen 6:1 II. Övriga fynd i saml se 19.Se skisser i boken.

Fyndsamling (L1963:3809)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1991:4662)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig slipad gråbrun flintyxa,1 del av dubbeleggad bergartsyxa i sandsten, 1 flathuggenmörkgrå flintdolk/matkniv, 1 ...

Fyndsamling (L2015:2457)

Tegelbruksområde, ca 275x125 m (NÖ-SV). På det markerade områdefanns ett Tegelbruk. ca 3 m SV om växthuset (S hörn) är 1)Grundmurrester efter ugnen, o...

Fyndsamling (L1988:4620)

Lösfyndssamling, bestående av 2 håleggade flintyxor. Funna pågårdens ägor.

Fyndsamling (L1990:7419)

Fyndsamling, bestående av:Tunnackig flintyxa, skadat nackparti, nu 9 cm l, intill 4,5 cm broch 1 cm tj. Samtliga sidor slipade.Tjocknackig flintyxa, 1...

Fyndsamling (L1988:9261)

Lösfyndssamling, bestående av:2 stenklubbar av bergart med ränna, den ena har 2 rännor.1 knacksten av bergart.1 tunnackig flintyxa, slipad, 16 cm l, 7...

Fyndsamling (L1990:2716)

1) Fyndsamling, uppgift om.Enligt uppgift av gårdsägaren skall han äga en fornsakssamlingbestående av ett okänt antal stenyxor, vilka han skall ha fun...

Fyndsamling (L1964:9481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1990:4441)

Fyndsamling, bestående av 1 tunnackig, oslipad flintyxa avljusgrå Limhamnsflinta. Yxan upphittades av ägaren Mats Olssonför minst 20 år sedan i en pot...

Fyndsamling (L1991:3346)

Fyndsamling, bestående av 1 spetsnackig flintyxa (raä 61), 2 spån, 1 lancettformad retuscherad flintdolk med tjockt handtag.Spånen och dolken är funna...

Fyndsamling (L1990:7742)

1) Fyndsamling, bestående av:4 spetsnackiga bergartsyxor,1 avbruten bergartsyxa,1 avbruten båtyxa,2 skafthålsyxor i bergart,8 tjocknackiga flintyxor, ...

Fyndsamling (L1989:4102)

1) Fyndsamling, bestående av 6 fragment av flathuggna spetsar, 3skivskrapor, runda, 6 kraftiga spån, 1 fragment av tunnackigyxa, 1 fragmentarisk flath...

Fyndsamling (L2009:9576)

Flintskrapa?, förvaring av. Föremålet är något konkavt, ca 10-12 cm l och 3-5 cm br och ca 1 cm tj av grå flinta med retuscherade kanter. Föremålet på...

Fyndsamling (L1990:9646)

Fyndsamling. Den består av följande 35 föremål: 1 halvtspånblock, grova spån, 8.5 cm l, 1 tjocknackig flintyxa, 8.5 cml, 3.5 cm br och 1 cm tj, 1 tjoc...

Fyndsamling (L1988:9334)

Lösfyndsamling, bestående av:2 håleggade, slipade yxor, den ena av sandsten, den andre avannan mörk bergart, 9.5-10 cm l, 5 cm br och 1.5-2 cm tj2 sli...

Fyndsamling (L1960:485)

Fornsakssamling: I gården förvaras två flintskäror, tvåflintknivar, varav en med rombiskt grepp (dolkliknande), en storskafthålsyxa en yxa med påbörj...

Fyndsamling (L1997:6118)

Fyndsamling bestående av: 1 holkyxa av brons, eggdelen tilltunnackig yxa, 1 omhuggen tjocknackig flintyxa, eggfragmenttill slipad flintyxa, fragment a...

Fyndsamling (L2006:7405)

Fyndsamling, bestående av 2 sländtrissor, 1 trindyxa,svart/vit/röd, fragment av flintskära samt en flintbit, grå, 4x1.7x1.2cm. Det är oklart var fynde...

Fyndsamling (L1989:8962)

Fornsakssamling bestående av: 1 enkel skafthålsyxa, 10.5 cm l, 5cm br och 5 cm tj. 1 flintskära 12 cm l,4 cm br och 1 cm tj. 1 skedformig flintskrapa,...

Fyndsamling (L1988:2900)

Föremålssamling, bestående av 1 liten, tjocknackig flintyxa,slipad, brun, 1 flintspets, spjut eller skrapa (ovanlig form -se skiss i inventeringshandl...

Fyndsamling (L1991:4657)

Lösfyndsamling, bestående av:2 tunnackiga flintyxor.1 flintdolk.1 tunnackig slipad flintyxa.1 fragment av tresidig pilspets.Fyndplats för de tunnackig...

Fyndsamling (L1989:821)

Fyndsamling, bstående av2 tjocknackiga, slipade flintyxor,1 tjocknackig yxa av grönsten, samt1 spets av flathuggen flintdolk.Fynden påträffade på gård...

Fyndsamling (L1988:9349)

Fyndsamling bestående av:En tunnackig flintyxa, 28 cm l, 9 cm br vid eggen, 6 cm br vidnacken och 4 cm tjEn tjocknackig yxa, 11.5 cm l, 5 cm br vid eg...

Fyndsamling (L1989:5701)

Fyndsamling, bestående av några flintstycken, av vilka ett parslagna, och 1 knacksten (?) av flinta. Lagda på ett stenblock.Ursprung något osäkert men...

Fyndsamling (L2011:9953)

Lösfynd av 2 flintyxor, 1 tunnackig stenyxa, 1 skafthålsyxa, 1 skifferhänge, 1 spetsnackig yxa och 1 dräktspänne. Flintyxorna ärav gråsvart och brunor...

Fyndsamling (L1956:8133)

1) Lösfyndssamling, enligt tidigare anteckningar bestående av 10artefakter, vilka utgörs av: Tre tjocknackiga yxor, grönstenvarav en håleggad och ett...

Fyndsamling (L1996:2783)

1) Boplats, med osäker utsträckning, dock minst ca 140x50 m(Ö-V). Inom området tillvaratogs ett 15-tal stora flintavslag.Sannolikt fortsätter boplatse...

Fyndsamling (L1988:2911)

Föremålssamling, bestående av 10 flintyxor av olika typer, varavmånga fragmentariska, och varav en helt oslipad, och varav enfrån Danmark (Själland) o...