Fyndsamling

Riksantikvarieämbetets definition: Samling av ett eller flera föremål/artefakter från förhistorisk eller historisk tid.
Fyndsamling (L1977:5674)

1) Svärdslipningssten, kalksten, 60x40x10 cm. 3 sliprännor. Dess a är 44x60 cm, 7 cm br och 1,5-4 cm dj. Dessa löper parallellt. 2 ) Svärdslipningsste...

Fyndsamling (L1990:3649)

Fyndsamling, bestående av:2 tunnackiga yxor av flinta, varav en slipad,1 tjocknackig slipad flintyxa,1 flintmejsel, slipad på ena långsidan,3 eggdelar...

Fyndsamling (L1989:5346)

1) Lösfyndssamling, bestående av:2 tunnackiga flintyxor,1 stenyxa,3 flintspån med retuscher,1 flintmejsel samt2 flintskrapor.Föremålen är funna i åker...

Fyndsamling (L1988:1022)

Fyndsamling bestående av en tjocknackig yxa, en håleggadtjocknacknig yxa och en flintdolk, fragment. Nr 34:2 och 4,sannorlikt även 3 är påträffade på ...

Fyndsamling (L1988:3785)

Lösfyndsamling. På gårdens ägor har hittats 1 kärnyxa, av gråvitflinta, 14 cm l, intill 6 cm br och intill 4 cm tj, 1 tunnackigflintyxa, del av, av gr...

Fyndsamling (L1990:4933)

Fyndsamling, som förvaras på Hoby 18:18 II eller Lilla Kyl:1 håleggad flintyxa1 slipfragment1 fragment av flathuggen flintspets2 fragment av flintdolk...

Fyndsamling (L1991:1157)

1) Fyndsamling, bestående av 1 benformad slipsten, 25 cm l, 15 cmbr och 13 cm tj, 2 tunnackiga slipade flintyxor, 1 flintmejsel,2 yxfragment av flinta...

Fyndsamling (L1999:2226)

Etnologiska samlingar med anknytning till finnkulturen sedanmitten av 1700-talet. Kulturföremålen omfattar exempelvisjordbruksredskap, husgeråd och pr...

Fyndsamling (L2019:5747)

Fyndsamling bestående av 2 skafthålsyxor av diabas, båda avslagna vid skafthålet, 1 slipad tjocknackig yxa av diabas, 1 slipad, ev tunnackig yxa av di...

Fyndsamling (L1990:7870)

Fyndsamling, bestående av 1 bryne, 21 cm l och 4,5 cm br (raä 114), 1 delvis skadad slipad flintyxa (raä 108), 1 eggdel av slipad flintmejsel (raä 107...

Fyndsamling (L1953:7751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1980:3940)

Folkhögskola, fr 1878, innehållande stenyxssamlingar, uppstoppadedjur, tavlor, böcker, inredningsmiljöer, kartor samt divundervisningsföremål från slu...

Fyndsamling (L1997:2475)

Fyndsamling, privat museum, medsamlingar av flinta, mineral, bergarter ochfossil. Flintan utgörs av 10.000-talsverktyg och drygt 288.000 avslag, bl.a....

Fyndsamling (L2001:8437)

Hembygdsgård, 180x120 m (Ö-V), bestående av 15 byggnader, 1tröskvandring, 3 milstolpar och2 väghällningsstenar samt 1 lösfyndsamling.Byggnaderna, som ...

Fyndsamling (L1990:51)

Fyndsamling, bestående av 1 spetsnackig flintyxa, 1 slipad flintyxa med retuscherad egg, 1 skafthålsyxa av bergart samt 1 hacka(?)av bergart. Föremåle...

Fyndsamling (L1988:4120)

Lösfyndsamling, bestående av:2 tunnackiga flintyxor, slipade och skadade, 11.5 resp. 16 cm l,7 resp. 7.5 cm br och 3 cm tj.1 hålslipad flintyxa, 12 cm...

Fyndsamling (L1976:9964)

1) Fyndsamling bestående av: Nyckel, brons, 5,7 cm l, 2,3 cm l, 2,3 cm br och 0,2 cm tj i axet och 0,4 i skaftet där den är avbruten. Funnen SV o...

Fyndsamling (L1989:656)

Fyndsamling, bestående av:1 dolk, ljust gråmelerad, se figur i inventeringsboken1 dolk, mörkt brunmelerad, se figur i inventeringsboken1 spån, kraftig...

Fyndsamling (L1991:3190)

Lösfyndsamling, bestående av, 2 håleggade slipade flintyxor, 1tunnackig slipad flintyxa, 2 pilspetsar, 8 flintskrapor, 10flintspån, varav 6 med retisc...

Fyndsamling (L1965:1273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1961:4018)

Museum, Skaraborgs regementes museum, nu inrymt i gamlavapenverkstaden. Museet har funnits sedan 1904, först i Axvalloch sedan 1913 i Skövde på olika ...

Fyndsamling (L1990:9636)

Lösfyndsamling, bestående av 1 skafthålsyxa, 1 håleggad flintyxa och 3 tunnackiga flintyxor. Förvaras på gården Vesum nr 2.

Fyndsamling (L1988:2845)

Föremålssamling, bestående av följande flintföremål:6 tunnackiga yxor, varav en oslipad och en delvis oslipad ochvarav en är fragmentarisk, 7 tjocknac...

Fyndsamling (L1991:8798)

Fyndsamling, bestående av 1 bredbladig flintyxa, 2 tjocknackiga flintyxor, 1 trindyxa av bergart, 1 mejsel av bergart, 1 håleggad tjocknackig flintyxa...

Fyndsamling (L1965:135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1965:4577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1990:7822)

1) Fyndsamling, bestående av:1 grovhuggen tunnackig flintyxa,1 flintskrapa,1 flintspets,1 flintspån och1 flintavslag.Enlig ägaren Hugo Holmer, Snäckes...

Fyndsamling (L1991:4976)

Fyndsamling, bestående av 2 mejslar av flinta, 2 flintavslag medslipspår, 1 mindre bit av ett avbrutet handtag till en flintdolk?och 2 pilspetsar av j...

Fyndsamling (L1991:6536)

Fyndsamling, bestående av 1 omgjord flintdolk med rombiskt skaft,1 senneolitisk flintdolk (fyndplats se RAÄ-nr 33), 2 skivskraporoch 1 spånkniv. Till ...

Fyndsamling (L1989:7121)

Fyndsamling, bestående av 1 eggparti av håleggad flintyxa, 1tjocknackig slipad flintyxa av miniatyrformat, se skiss iinventeringshandlingarna, båda fu...

Fyndsamling (L1989:7847)

Privat fyndsamling, bestående av flera spån och skrapor, 1 sländtrissa, 1 cylindriskt spåblock, 1 fragment smalmejsel, 3 fragment tunnackiga yxor, 1 h...

Fyndsamling (L1967:646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:4117)

Lösfyndssamling, bestående av 122 föremål tillhörande EslövsMuseum, Medborgarhuset, Eslöv. I samlingen ingår en skivskrapa(fyndort: Eslövs folkhögskol...

Fyndsamling (L1989:3265)

Fyndsamling, bestående av 1 halv båtyxa av bergart, 1 skivyxa, 6 tjocknackiga flintyxor, 2 tunnackiga flintyxor, 1 flintyxa med utsvängd egg, 3 grönst...

Fyndsamling (L1956:8133)

1) Lösfyndssamling, enligt tidigare anteckningar bestående av 10artefakter, vilka utgörs av: Tre tjocknackiga yxor, grönstenvarav en håleggad och ett...

Fyndsamling (L1970:5428)

Fyndsamling, uppgift om, bestående av 4 skafthålsyxor, 1 skafthålsyxa (del av), 2 trindyxor, 3 stenyxor, 2 flintmejslar, 3 flintspetsar, 2 delar av fl...

Fyndsamling (L1960:188)

Gårdsmuseum med samling av diverse allmogeredskap samt enstakaförhistoriska redskap såsom, 1 bronsyxa och 2 stora flintyxor.Bronsyxan är från Älmhult,...

Fyndsamling (L1942:7295)

På Enköpings museum förvaras 5 skafthålsyxor, funna vid Brunnby,inv nr 891-895 samt Stenyxa och stenmejsel, funna vid Brunnby, inv nr 1423-1424 (Arvid...

Fyndsamling (L1988:4872)

Fyndsamling bestående av 3 enkla skafthålsyxor (1 fragmentarisk),1 förarbete till skafthålsyxa med profilerad banedel (båtyxa?) 3ovala stenar, påskägg...

Fyndsamling (L1993:120)

1)Hembygdsgård, bestående av 13 byggnader; två mangårdsbyggnader,en mindre stuga, en loftbyggnad, fyrta härbren och bodar, entorkria, ett rökpörte, en...

Fyndsamling (L1989:7992)

Privat fyndsamling, bestående av 6 fragmentariska tunnackigayxor, 1 förarbete till tunnackig yxa, 7 förarbeten tilltjocknackiga yxor (vissa fragmentar...

Fyndsamling (L1989:3870)

1) Privat fyndsamling, bestående av:1 sländtrissa, ornerad på sidorna med koncentriska cirklar och påsmalsidan med linjer,1 fragmaent tunnackig bergar...

Fyndsamling (L2005:5599)

Fyndsamling. I ett hus av timme har lantbrukare Östlund, S. samlatdiv. bruksföremål på gården. Bland dessa föremål finns stenyxornaoch spjutspetsen i ...

Fyndsamling (L1989:911)

Privat fyndsamling, bestående av 1 hålslipad yxa, 1 fragmentariskskafthålsyxa, 1 hålslipat förarbete till omhuggen yxa, 1förarbete till tjocknackig yx...

Fyndsamling (L1987:1196)

1) Fyndsamling, bestående av ca 500 föremål, däribland 2fallossymboler av bergart, 5 yxämnen av flinta (hittade på sammaställe), 1 lårbensformad slips...

Fyndsamling (L1976:7626)

Malsten, gråsten, 0,60x0,45 m (N-S) och 0,25 m h. Trågformad fördjupning, 55x35 cm och 5 cm dj. Något kantstött.

Fyndsamling (L1943:2459)

Museum, inrymt i källarvåningen i S hörnet av gamla biblioteksbyggnaden, som även inrymt skollokaler. Förutom utställningsrum medbl a flera förhistori...

Fyndsamling (L1978:4840)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig yxa av flinta, 3 tjocknackiga yxor av grönsten och 1 spetsnackig yxa av grönsten. En av yxorna, oklart vilken,...

Fyndsamling (L1964:8262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1997:1848)

Fornsakssamling. En ansenlig samlingstenåldersartefakter förvaras i skolan. Det mestaskänkt av Edvin Gustavsson, men även andrasockenbor har skänkt fö...

Fyndsamling (L1990:5030)

1) Fyndsamling, bestående av:2 delar av en flintdolk, enlig Kjell Jonsson, Svabesholm 1:46.Han uppger att det var hans föräldrar som hittat dolken. De...

Fyndsamling (L1999:1118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1956:5112)

Lösfyndsamling bestående av:1 tjocknackig flintyxa. L. 140 mm, br. 55 mm, tj. 28 mm.1 förarbete till rombyxa. L. 133 mm, br. 59 mm, tj. 47 mm.1 förarb...

Fyndsamling (L1990:6942)

1) Fyndsamling, bestående av:1 tunnbladig slipad flintyxa,1 spetsnackig slipad flintyxa,4 spetsar varav 1 trasig,1 retuscherat spån,1 skafthålsyxa,2 h...

Fyndsamling (L1988:353)

1) Fyndsamling, bestående av:1 del av lårbensformad slipsten, 14.5 cm l, 7 cm br och 7 cm tj,1 del av stridsyxa, Vellingetyp, med skaftholk,1 nackpart...

Fyndsamling (L1991:9118)

1) Fyndsamling, bestående av 2 håleggade tjocknackiga flintyxor,1 tunnackig slipad flintyxa, 1 tunnbladig slipad flintyxa, 1skafthålsyxa av bergart, 1...

Fyndsamling (L1989:9077)

Föremålssamling, bestående av följande flintföremål:1 grovhuggen, liten yxa, 1 slipad yxa, fragment, 1 delvis slipadmejsel, 1 spån.Fynden förvaras hos...

Fyndsamling (L1974:8791)

Fyndsamling, bestående av 1 spetsnackig, håleggad flintyxa och 1 trindyxa, av grönsten. Förvaras på Ohs herrgård. Enligt ägaren skall de möjligen ha p...

Fyndsamling (L1935:8750)

1) Gårdsmuseum, bestående av 2 enkelstugor från 1700 talet,flyttade till nuvarande plats 1960-65 av Tore Nordlander.Byggnaderna har tidigare stått på ...

Fyndsamling (L1989:3646)

1) Fyndsamling, bestående av:1 tunnackig bergartsyxa,2 förarbeten till tjocknackig yxa,1 tjocknackig håleggad yxa,2 fragment skafthålsyxor,1 fragment ...

Fyndsamling (L1989:9454)

Lösfyndsamling bestående av 2 tunnackiga slipade flintyxor,fragmentariska, 8 cm br resp. 7 cm br.1 tunnackig slipad flintyxa 18.5 cm l, 7 cm br, 3.5 ...

Fyndsamling (L1989:9869)

Fornsakssamling, bestående av1 enkel skafthålsyxa, 11.5 cm l, 6.5 cm br och 6 cm tj,1 konisk spånkärna, 6 cm l och 3-4 cm diam,1 flintdolk, 9 cm l, 2....

Fyndsamling (L1989:2064)

Fyndsamling, bestående av, 1 tjocknackig bergartsyxa, 1bergartsyxa med nackhål, 1 tjocknackig slipad flintyxa, 1tunnackig flintyxa, 1 liten tjocknacki...

Fyndsamling (L1988:7176)

Lösfyndsamling, bestående av:1 spetsnackig flintyxa, slipad, 16.5 cm l, 5.5 cm br och 3.5 cmtj.1 tunnackig flintyxa, slipad, 13 cm l, 4.5 cm br och 1....

Fyndsamling (L1975:8190)

Malsten, 2 stycken på gården Niome 1:31, fyndplats okänd. RAÄ dnr 326-1277-2011

Fyndsamling (L1991:3322)

Lösfyndsamling, bestående av, 1 skafthålsyxa, 1 tjocknackigflintyxa, skadad, 1 flintdolkspets, 2 eggdelar till slipadetunnackiga flintyxor, 1 mindre b...

Fyndsamling (L2002:5148)

1) Lösfyndsamling, bestående av 7 bergartsyxor, 2 skafthålsyxor,1 del av bryne, 1 del av bergartsyxa och 1 handkvarn med löpare.Alltihop funnet i V Sk...

Fyndsamling (L1944:1346)

Förvaringsplats för lösfynd.Hos Siv Johansson, N. Hårsbäck, förvaras 5 stenyxor.Tjocknackig stensyxa, 10.5 cm l, 4 cm st br och 2.7 cm st tj.Fyrsidigt...

Fyndsamling (L1991:7782)

Fyndsamling, bestående av en tunnackig flintyxa, en trindyxa, tvåspånskrapor och fyra spån.Den tunnackiga flintyxan och trindyxan hittades av ägaren A...

Fyndsamling (L1989:159)

Fyndsamling, bestående av en tunnackig slipad flintyxa, ettfragment av dito, en tjocknackig yxa med utsvängd egg, ettfragment av en slipad flintyxa, e...

Fyndsamling (L1935:1603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:6685)

Fyndsamling bestående av sticklar, borr, kärnskrapor,skivskrapor, mejslar, pilspetsar, kärnyxor, skivyxor,tjocknackiga flintyxor, tunnackiga flintyxor...

Fyndsamling (L1997:5240)

Fyndsamling bestående av flint- och stenföremål. De ärfunna 1945-1985. Under tiden 1945-55 tog man torv och hittadedå flertalet av knackstenarna. Före...

Fyndsamling (L1990:1178)

Fyndsamling, bestående av 2 knackstenar, 1 eldslagningsstål, 1tunnackig flintyxa och 1 avbruten tunnackig slipad flintyxa.Knackstenarna är upphittade ...

Fyndsamling (L2007:1904)

1) Skafthålsyxa, svart imperit (?), 11.5 cm l, 6 cm br och 6 cmtj. Hål, 2.5 m diam. "Söm" från hål till egg. Funnen vid LillaVänsberg.2) Slipsten, 28....

Fyndsamling (L1989:7831)

1) Fyndsamling bestående av 5 föremål.Ägare: Harald Hansson, Arrendevägen 1, Västra Ingelstad.Enligt Per Karsten.

Fyndsamling (L1988:1600)

Lösfyndsamling bestående av 1 tjocknackig, slipad flintyxa, 15.5cm l, 5.2 cm br och 2.5 cm tj. 1 tjocknackig slipad flintyxa avlindötyp med ngt utsvän...

Fyndsamling (L1991:1528)

Fyndsamling, bestående av 1 flintdolk, avbruten och spetsen fattas, av mellangrå flinta, 10,5 cm l, 2,5 cm br och 0,7 cm tj.Tunnackig flintyxa av vitg...

Fyndsamling (L1959:5691)

Lösfyndsamling bestående av 20 föremål, varav 1 skafthålsyxa,grönsten, 99x36x27 mm, 1 skaft hålsyxa av Hagebyhögatyp,bergart, eggfragment, 110x62x33 m...

Fyndsamling (L1997:2625)

1) Stenåldersboplats, med okänd och oklar utsträckning, ca 90x60m st (NÖ-SV) med talrika fynd av flintor.Ca 60 m VSV om 1 är:2) Stenåldersboplats, med...

Fyndsamling (L1989:3934)

1) Fyndsamling, bestående av:5 bitar ornerad trattbägarkeramik med bl.a. pinnstreck ochkamstämplar,5 slipade tunnackiga flintyxor (varav 1 möjligen sp...

Fyndsamling (L1989:3645)

1) Fyndsamling, bestående av 10-tal flathuggna föremål,3 tunnackiga yxor,9 tjocknackiga yxor varav 3 håleggade och 1 liten kilformad,1 tunnbladig yxa,...

Fyndsamling (L1977:2972)

1) Malsten, granit 0,9x0,6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,35 m h. Trågformig fördjupning 85x45 cm och 18 cm dj. Obetydligt kantskadad. Flyttad från ( se nr 31:2 !)...

Fyndsamling (L1991:9432)

Fyndsamling, bestående av minst 200 föremål från förhistorisk tid. Samlingen är en del av den stora fyndsamling på över 1000 föremål som P H Blom insa...

Fyndsamling (L1983:2855)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1946:4484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:5006)

Lösfyndsamling, bestående av:6 flintyxor, 10-22 cm l, 5-8 cm br och 2-4 cm tj3 flintdolkar, 12 cm l, 3 cm br och 0.5-1 cm tjFöremålen är påträffade sp...

Fyndsamling (L1962:4313)

Ryggåsstuga, av trä och med halmtak. Parstuga, panelad. Inkläddaknutar. Äges av kommunen. Står som museum. I ryggåsstuganförvaras 4 skafthålsyxor 8-13...

Fyndsamling (L1978:6853)

Fyndsamling för 1 skivyxa av flinta och 1 skafthålsyxa. Skivyxan är 10 cm l, 3,5-5 cm br och 2 cm tj, delvis slipad på en sida och egg. Skafthålsyxan ...

Fyndsamling (L1972:2643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L2009:9752)

Fyndsamling, bestående av två tunnackiga flintyxor. Fyndplats se RAÄ 178. Från Källerud kommer även SHM 9170, bestående av en bred, ljusgrå hålmejsel,...

Fyndsamling (L1935:4895)

1) Hembygdsgård, bestående av 1 boningshus, 2 häbren varav 1 ärkrigshäbre, 1 kokhus, 2 kvarnar varav 1skvalt- och 1överfallskvarn samt 1 fäbodstuga. ...

Fyndsamling (L1975:7864)

Malstenar, 2 st. Närmare fyndplats okänd. (RAÄ dnr 326-1277-2011)

Fyndsamling (L2007:809)

Fyndsamling, bestående av:skafthålsyxa, bergart, slipad, svag ås på ovansidan, samtbergartsyxa, slipad på eggparti och sidor.Samtliga funna på Herrnäs...

Fyndsamling (L1987:6571)

Fyndsamling, bestående av ett 100-tal flintartefakter, framförallt spån, mikrospån, mikroliter samt avslag, dessutom spånskrapor, en skivskrapa, ett p...

Fyndsamling (L1954:7531)

Fyndsamling, bestående av 1 stenyxa, 3 bitar slagen flinta, 1 avbrutet bryne och 1 notsänke. Samtliga är upphittade inom fastigheten.

Fyndsamling (L1997:6118)

Fyndsamling bestående av: 1 holkyxa av brons, eggdelen tilltunnackig yxa, 1 omhuggen tjocknackig flintyxa, eggfragmenttill slipad flintyxa, fragment a...

Fyndsamling (L1972:390)

Fyndsamling, inom hus 6, inom Raä Villstad 200:1, bestående av 6 enkla skafthålsyxor av ljusgrå bergarter, 5 tjocknackiga flintyxor, 3 trindyxor och 1...

Fyndsamling (L2003:6121)

Fornsakssamling bestående avBåtyxa 1 mörk (svart) bergart - från grusåsen i Kumla sn.Ett ämne till båtyxa 1 (granit?) - okänd fyndort.En skadad tj och...

Fyndsamling (L1956:775)

1) Lösfyndssamling, bestående av 15 föremål vilka utgörs av: tvåflintyxor varav en tunnackig och en tunnbladig, fem tjocknackigagrönstensyxor varav en...