Gränsbestämt område

Riksantikvarieämbetets definition: Till alla fornlämningar hör ett så stort område (fornlämningsområde) på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Begränsningen för vissa fornlämningsområden har fastställts av länsstyrelse, eller, i vissa fall, genom fastighetsbildningsbeslut. Alla fornlämningsområden skyddas enligt bestämmelserna i 2 kap. 2 § KML.
Gränsbestämt område (L1958:2834)

1) Gränsbestämda områden kring gravfält. Se även Gladhammar sn nr16.

Gränsbestämt område (L1973:8263)

Gränsbestämt område för Nydala kloster RAÄ 17:1. För beskrivning och tillägg se RAÄ 17:1.

Gränsbestämt område (L1979:6476)

Gränslinjebestämt område, ingående RAÄ-nr 17 i Sölvesborgs stad,se även detta nummer.

Gränsbestämt område (L1959:7811)

Gränslinjebestämt fornminnesområde bestående av fornlämningarna registrerade under Borgholm 19:1-8.

Gränsbestämt område (L2002:1075)

1) Gravfält, 75x20 (NÖ-SV), bestående av 2 högar, 11 rundastensättningar och 1 fångstgrop.Högarna är 7-9 m diam och 0.8-1 m h. Den ena har NÖ om mitte...

Gränsbestämt område (L2017:1496)

1) Gravfält, 70x35 m (NV-SÖ), bestående av 5 fornlämningar. Dessautgörs av 1 röse, 2 runda stensättningar, 1 rektangulärstensättning och 1 treudd. Rös...

Gränsbestämt område (L2016:6530)

Gränslinjebestämt område. Inom området finns Munsö 57:1. (ATA dnr 3997/76)

Gränsbestämt område (L1935:1600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L2017:4489)

Gravfält, ca 150x40 m (N-S), bestående av ca 30 runda ellernärmast runda stensättningar, varav ca 25 är övertorvade och ca5 med fyllning. De senare, b...

Gränsbestämt område (L2000:9197)

Gränslinjebestämt område. Området omfattar RAÄ-nr 1, 2, 3, 29,30, 45, 48, 51, 61, 78, 79, 86, 100, 110, 111, 112, 133:2, 120,121, 142, 145, 148 och 15...

Gränsbestämt område (L1980:2044)

1) Fornborg, ca 100x70 (N-S). I NV-N-Ö-SÖ utgörs fornborgensbegränsning av bergsstup, 10-25 m djup. I S och SV finns raseradstenmur ca 55 m l, 2-7 m b...

Gränsbestämt område (L2016:7439)

Gränsbestämt område. Inom området är följande registreringargjorda (samtliga Muskö sn):56:1,57:1,58:1-4,60:1,61:1,67:1,68:1,69:1,70:1,71:1,72:1-3,73:1...

Gränsbestämt område (L1982:9381)

1) Gränslinjebestämt område. Inom området finns Hallsberg sn Raänr 30 och 37.

Gränsbestämt område (L1955:7868)

Gränsbestämt område, 62x16,5-33 m (Ö-V). Inom området är Dörarp RAÄ-nr 50:1-2 registrerade.

Gränsbestämt område (L1943:8798)

Gränsbestämt område, ca 450x175 m (N-S), för RAÄ 91.

Karaby backar, Gränsbestämt område (L1989:7917)

Fornlämnings område - gränsbestämt 300-400x150-200 m (Ö-V). Inomområdet finns 5 högar, 2 högar - platsen för, 1stenbronsåldersboplats, samt plats med ...

Gränsbestämt område (L1937:792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L1988:2443)

Fornminnesområde 200x95 m (NNV-SSÖ), vars begränsningar fastställdes år 1954.

Gränsbestämt område (L1990:9818)

1) Gränsbestämt område. Inom området är RAÄ-nr 13:1.Områdetgränsbestämt av länsstyrelsen i L-län 12/1 1943

Gränsbestämt område (L1935:8303)

Gränslinjebestämt område. Inom området finns gravfältet Tuna 205:1. Området är gränsbestämt sedan 1944. (ATA dnr 4502/44)

Gränsbestämt område (L1946:9666)

1974. Gränslinjebestämt område, ca 440x300 m (N-S), enligt markering på registerkarta. Ingående RAÄ-nr: 9:2, 11:1-3, 12:1-2 och 13:1. Se dessa för bes...

Gränsbestämt område (L2011:8216)

1) Gravfält, inom gränsbestämt område 95-104x44-67 m (NV-SÖ) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar och ca7 runda stensättningar.H...

Gränsbestämt område (L2018:1330)

Gränsbestämt område 71 x 43 meter (N-S). I området är runristningar L2013:1861 och L2013:1260 (Bromma 13:1-2) och stensättning L2013:193 (Bromma 1...

Gränsbestämt område (L1969:5765)

Gränslinjebestämt område, 365x350 m (NNV-SSÖ). Ingående RAÄ-nr:73, 105, 106 och 195.

Gränsbestämt område (L1959:7301)

1) Gränsbestämt område. I det gränslinjebestämda området ingårraänr 34, 35, 36, 37.

Gränsbestämt område (L1961:6048)

Revidering 1984: Gravfält 230x150 m (N-S) bestående av 130fornlämningar, varav ca 10 är osäkra. Dessa utgöres av 4 rösenoch 126 stensättningar, runda....

Gränsbestämt område (L1955:9173)

Gränsbestämt område. I området ingår RAÄ 9 Annerstads sn.

Gränsbestämt område (L1968:7893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L2022:3994)

Gränsbestämt område, 780x20 meter (SSV-NNÖ till V-Ö). Inom området är L2013:1662 (färdväg) registrerad.

Gränsbestämt område (L1941:2461)

Gränsbestämt område. Inom området är Uppsala 208:1registrerat. (Dnr 3744/70)

Gränsbestämt område (L1956:2771)

1) Gränslinjebestämt fornlämningsområde 400x 50-100 m NNO-SSV,bestående av raä nr 96, 97 och 98.

Gränsbestämt område (L1959:7537)

Gränslinjebestämt område, omfattande kyrkoruinen Sankta BritasKapell med omgivande bogårdsmur (Bredsätra 90), stenkors med omgivande cirkelformig vall...

Gränsbestämt område (L2004:2877)

1) Gravfält, ca 165x15-22 m (N-S), bestående av ca 20fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skeppssättning, 3 rösen, 4runda stensättningar, 6 närmast kvadra...

Gränsbestämt område (L1979:6321)

Gränsbestämt område. Inom området är Lösen 1:1 registrerat.

Gränsbestämt område (L1961:448)

1) Stensättning, rest av, ursprungligen kvadratisk nutriangelformad, 4x3 m och 0.3 m h. Den genom grustäkt uppkomnatriangelformade stensättningens S s...

Gränsbestämt område (L1956:3703)

1) Gränsbestämt fornlämningsområde, ca 1250x30-60 m NO-SV,bestående av raä nr; Sandby sn: 67, 68, 70,71, 72, 73, 142, 143.Stenåsa sn: 23

Gränsbestämt område (L1946:9722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L1962:5943)

Gränsbestämt område, ca 130x130 m (N-S). Inom området är en borgruin, Husaby 18:1.

Gränsbestämt område (L1962:8348)

Gränslinjebestämt område. Inom området ingår följande RAÄ:nr: 11,88, 101 och 102 i Levene sn.

Gränsbestämt område (L1979:3373)

Gränsbestämt område, inom området är Listerby 96:1, 325 och xxx registrerat

Gränsbestämt område (L1943:8774)

Gränsbestämt område. RAÄ nr 51, 54 och 63 ingår.

Gränsbestämt område (L2017:2138)

Gränsbestämt område, 400x90-150 m (NV-SÖ). Inom området finnsRAÄ-nr 53 Adelsö sn.

Gränsbestämt område (L1996:5039)

Gränslinjebestämt område. Ingående RAÄ-nr 71-74 i Ölmevalla sn.

Gränsbestämt område (L1960:1259)

Hällkista, rest av i hög röse, av vilken nu återstår ett oformligt odlingsröse, 7x4 (NÖ-SV) och 0,8 m h, i vilket nu ej kan skiljas på ursprungligt oc...

Gränsbestämt område (L1987:402)

Gränsbestämt område. Inom området är Hov 38:1-10 samt Hov 257:1 registrerade.

Gränsbestämt område (L2011:7591)

Gränsbestämt område, 130x55 m (NV-SÖ). Inom området är gravfältet Risinge 30:1.

Gränsbestämt område (L1938:6213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L2013:4687)

Gränsbestämt område, 380x310 m (VNV-ÖSÖ). Inom området är Adelsö 109:1, Adelsö 232, Adelsö 233 och Adelsö 234.

Gränsbestämt område (L1965:8174)

Gränslinjebestämt område omfattande RAÄ-nr 21 i Skallsjö sn.

Gränsbestämt område (L1956:2310)

1) Gränsbestämt område (370x120-150 m), omfatande raä.nr 22, 23,24, 25 och nr 26.

Gränsbestämt område (L1988:4963)

Gränsbestämt område. I området ingår Oxie sn nr 1:1-2.Gränsbestämt 1953.01.21.

Gränsbestämt område (L1956:6173)

Gränsbestämt fornlämningsområde, ca 475 x 300 NNO-VSV,bestående av raä nr 56.

Gränsbestämt område (L1990:8070)

Gränsbestämt område, 180x100 m (Ö-V). Inom området är Vä 19:1-2 registrerade.

Gränsbestämt område (L1956:2772)

1) Gränslinjebestämt fornlämningsområde 315x 70 m NNO-SSV,bestående av raänr 107 och 49.

Gränsbestämt område (L1983:2784)

Gränsbestämt område. Inom området är Ytteselö 147:1-2, 148:1,149:1-2, 150:1-2 och 311 registrerade.

Gränsbestämt område (L1966:5103)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L1997:6413)

Gränslinje bestämt område av lst 1969-08-06. Dnr 31007/69Inom området är Linbergs sn RAÄ-nr 39:1, 40:1, 41:1 och 84:1registrerade.

Gränsbestämt område (L1966:9356)

1) Gränsbestämt område, 1250 x 600 m (NÖ-SV). Ingående Raä nr:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,37,94,95,97,98,99 och 137. Se dessa förbeskrivning.

Gränsbestämt område (L1999:5362)

1) Gravfält, 50x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 16 rundastensättningar. Dessa är 2.2-6 m diam, vanligen 3-4 m, och0.1-0.6 m h. Fyllning av i allmänhet 0....

Gränsbestämt område (L1974:8605)

Gränsbestämt område. Inom området är Gränna RAÄ 43:1 registrerat.

Gränsbestämt område (L2013:7800)

Gränsbestämt område, 260 x 195 m (N-S). Inom området är RAÄ Frötuna 46:1, Frötuna 199 och Frötuna 200. (RAÄ 3.4.2-4443-2014).

Gränsbestämt område (L1935:6612)

1) Hög: rund, ca 20 m diam och intill 2 m h. Från anläggningens Ökant och in mot ; mitten är en urgrävning ca 14 x 6 m (120-320gon). Beväxt med åtski...

Gränsbestämt område (L1989:442)

Gränsbestämt område. Inom området är RAÄ-nr Barsebäck 12:1-2, 66:1 samt 75:1 registrerade.

Gränsbestämt område (L1962:5472)

1) Gränsbestämt område. I området ingår RAÄnr 23 och 24 i Husabysn.

Gränsbestämt område (L1967:3587)

Gränsbestämt område, ca 180x100 m (NNÖ-SSV). Ingående nummer är Gravfälten Tanum sn, Raä nr 734:1 och 1123:1. Inom området är också By- eller gårdstom...

Gränsbestämt område (L2017:172)

Gränslinjebestämt område. Ingående RAÄ-nr: Ed sn RAÄ-nr 107:1 och 111:1 samt Hammarby sn RAÄ-nr 22:1, 23:1 och 283:1. Efter undersökningar och borttag...

Gränsbestämt område (L1970:5708)

Gränsbestämt område, ca 360-160-260 m (NNO-SSV). Inom områdetligger raä 125:1 och RAÄ 125:2.

Gränsbestämt område (L2015:7178)

Gränsbestämt område. Inom området är Sånga sn RAÄ-nr 45:2, 62:1 och 75:1 registrerade.

Gränsbestämt område (L1962:8969)

Gränsbestämt område. Ingående RAÄ-nr 19 i Larv sn.

Gränsbestämt område (L1962:8135)

Gränsbestämt område.

Gränsbestämt område (L1959:6682)

1) Gränsbestämt fornlämningsområde, ca 245x60-85 m (SV-NO)omfattande raänr 31 och 32 i Algutsrums socken.

Gränsbestämt område (L2000:890)

1) Gravfält, 30x10 m (N-S), bestående av 6 runda stensättningar.De är 3-5 m diam och 0.1-0.3 m h. Delvis övertorvade ochövermossade med i ytan enstaka...

Gränsbestämt område (L2015:7035)

1) Gravfält, ca 150 m långt (Ö-V), ca 120 m långt (N-S) 35-60 mbrett (gravfältet är vinkelformigt), bestående av ca 40fornlämningar. Dessa utgöras av ...

Gränsbestämt område (L1961:5644)

1) Rest sten, gråsten, 1,9 m h 0,5-0,85 m br (NNV-SSÖ) och 0,2-0,5 m tj. Närmast romboidiskt tvärsnitt. 0,7 m S 15cg Ö om 1 är: 2) Rest sten, gråsten,...

Gränsbestämt område (L1935:5585)

Gränsbestämt område, 320x75-175 m st. Inom området är Selånger 1:1-2.

Gränsbestämt område (L1997:3060)

Gränslinjebestämt område. Ingående RAÄ-nr 81 i Fjärås sn.

Gränsbestämt område (L2001:2638)

1) Gränsbestämt område för RAÄ-nr 50:1.

Gränsbestämt område (L1961:9191)

Gränsbestämt område, enligt beslut 96-01-30 Lst.

Gränsbestämt område (L1976:7665)

Gränslinjebestämt område. Inom området är RAÄ Västergarn 3:1-3, Västergarn 4:1-3 och Västergarn 23:1 registrerade.

Gränsbestämt område (L1962:8968)

Gränsbestämt område, 260 x 50-110 m (Ö-V). I området ingår RAÄnr29 och 30 i Larv sn.

Gränsbestämt område (L1983:117)

1) Forsborg, 140x80 m, (VNV-ÖSÖ) bestående av en vall i N och envall i Ö. I NÖ och i NV-S-SV avlöses murarna av bergsstup.Den Nvallen är 65 m l och de...

Gränsbestämt område (L2014:2966)

Gränsbestämt område. Inom området är Vallentuna sn RAÄ-nr 225:1-3 registrerade.Tidigare redovisad stensättning NÖ om nr 3 är med säkerhet naturlig ste...

Gränsbestämt område (L2000:8584)

1) Offersten, inom gränsbestämt område, 80x30 m (ÖNÖ-VSV).Offersten en är 2.25x1.3 m st (NNV-SSÖ) och ca 1 m h. Stenen harformen av ett bord, där de n...

Gränsbestämt område (L1991:5056)

Gränbestämt område, 360x190 m (NÖ-SV). Inom området finns RAÄ-nr66:1 Tryde sn samt RAÄ-nr 2:1-3 och 4:1 i Spjutstorps snregistrerade.

Gränsbestämt område (L1996:980)

1) Domarring,(stenkrets), oval, 25x13 m st (NNÖ-SSV) bestående av29 stenar. Av dessa är 28 rundade klumpstenar, 1x0.7-1.7x1.4 mst och 0.3-0.8 m h. När...

Sund, Gränsbestämt område (L1946:962)

Gränsbestämt område. Området omfattar Rödön 17:1, S-delen av18:3, 19:1, 33:1-3 och 361:1.

Sala silvergruva, Gränsbestämt område (L2003:8496)

Gränsbestämt område, ca 990x150-300 m (NNV-SSÖ) bestående av fr. S de äldre gruvhålen RAÄ-nr 17:1 (Torgschaktet med rester av hästvandring), RAÄ-nr 18...

Gränsbestämt område (L2000:4556)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L2021:1760)

Gränsbestämt område enligt länsstyrelsens beslut 11.391-1928-84 / 2/5-85. Omfattar följande lämningar: L1967:4973, L1959:635, L1959:3093, L1959:3115, ...

Gränsbestämt område (L1941:3039)

Gränsbestämt område, ca 1000-3100 x 550-2400 m (N-S). Ingående RAÄ-nr: Uppsala 33:1 (del av), 113:1-3, 121:1-4, 122:1, 123:1, 124:1, 125:1, 126:1-2, 1...

Gränsbestämt område (L1996:7227)

Gränsbestämt område. Inom området är: RAÄ nr Asige 17:1, 17:2, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7 (3.4.2-3383-2013).

Gränsbestämt område (L1944:9119)

Inom det gränslinjebestämda området 710x490 m NNV-SSÖ finnsfornlämningarna RAÄ-nr 86 i Bälinge sn, RAÄ-nr 2 i Bälinge snoch RAÄ-105 i Skuttunge sn sa...

Gränsbestämt område (L1968:7591)

Gränslinjebestämt område, ca 790x630 m (NÖ-SV). Ingående RAÄ-nr:133, 134.

Gränsbestämt område (L1935:1476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsbestämt område (L1980:4075)

Gränsbestämt område. Inom området är Tysslinge 1:1-3 registrerade.

Gränsbestämt område (L2015:7677)

Gränslinjebestämt område. Ingående RAÄ-nr: 194:1 och 166:1-3 i Sorunda sn.

Gränsbestämt område (L1961:5802)

2) Inom det gränsbestämda området ligger RAÄ 19:1,20,86,87:2 och87:3.

Gränsbestämt område (L2017:1795)

Gränsbestämda områden (tidigare a, b och c), 4 stycken. Inom områdena är Adelsö 46:1, 47:1, 48:1-7, 55:1-2, 139:1, 141:1-3, 235, 236, 237, 238 och 239...

Gränsbestämt område (L1982:8045)

Gränsbestämt område, uppdelad på 4 separata områden. Gränsbestämdes 1950. Inom de gränsbestämda områdena finns fornlämningarna Ludgo 59:1, 59:2, 60:1,...

Gränsbestämt område (L2022:6995)

I den gränsbestämda fornlämningen röse ca 8 m i diameter och 1 m högt, 2 stensättningar ca 6 x3 m diameter och 0,3 m höga