Grav markerad av sten/block

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning markerad av en sten eller ett block.
Grav markerad av sten/block (L1962:9906)

Resta stenhällar, 130-330)cg, varav två är kullfallna. De är 1,5-2 m h, 1,5-2,5 m br och 0,4-0,8 m tj. De står med ett avstånd av0,3-0,5 m mellan sig ...

Grav markerad av sten/block (L1963:6385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2009:3684)

1) Rest sten, granit 1,10 m h 0,9 m br (320cg-120cg) och 0,6 m tj. Lutar åt NNÖ. 22 m 290cg om nr 1 år 2) Rest sten, granit 1,2 mh 0,6 m br (25cg-225c...

Grav markerad av sten/block (L1972:2244)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1959:6999)

1) Rest sten, kalksten, 1,85 m h, 1,25 m br (VNN-ÖSÖ)och 0,25 mtj.1,5 m VNV om nr 1) är2) Rest sten granit 1,65 m h, 1,1 m br (VNV-ÖSO) och 0,5 m tj.2...

Grav markerad av sten/block (L1985:5844)

Rest sten, sentida (?), borttagen,0.95 m h, 0.25 m br (SV-NÖ) och0.15 m tj. Triangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Lutar 10grader mot S. (Enligt...

Grav markerad av sten/block (L1985:8945)

1) Rest sten, fallen, 1.8 m l (NV-SÖ), 0.8 m br och 0.4 m tj.Stenen ligger upplagd på vägslänten invid gropen där den ståttrest.6 m SSÖ om nr 1 är:2) ...

Grav markerad av sten/block (L1963:7509)

Nr 1. Rest sten, gråsten, 1,1 m h, 0,8 m br (NV-SÖ) och 0,1-0,4m tj. Avsmalnande och avtunnande uppåt. 1,5 m V om nr 1 är: 2) Rest sten, gråsten, 1,2 ...

Grav markerad av sten/block (L1964:7889)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrkostenen, Grav markerad av sten/block (L1990:3852)

Rest sten med namn, 2,5 m h, 0,8 m br och 0,7 m tj. Lutarkraftigt åt SV. Här och var syns slagmärken. I närheten av nr 1är: 2. Hög, uppgift om, bortta...

Grav markerad av sten/block (L1961:2494)

1. Stensättning, närmast rund, 6 m diam (möjl. ursp. kvadr. 5x5 mNNÖ-SSV), 0.3-0.4 m h, övertorvad med i ytan delvis synliga stenar, ca0.3-0.5 m st.Ka...

Grav markerad av sten/block (L1964:2497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1974:1651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1956:1988)

1) Rest sten, gråsten, 1,55 m h, 0,9 m br, 0,8 m tj. 15 m NÖ omnr 1 är: 2) Rest sten, gråsten, kullfallen, 2,2 m l, 1,2 m br,0,7 m tj. 3 m ÖSÖ om nr...

Grav markerad av sten/block (L1967:5772)

Rest sten, gnejs, 0,5x0,3 m (NV-SÖ) och 0,7 m h. - - Revideringsinventering 1990: Ej besökt. / WB

Grav markerad av sten/block (L1990:5433)

Rest stn, 1.5 m h, 1.05 m br (Ö-V) och 0.8 m tj.Moränryggen där stenen står är belamrad med stora mängderröjningssten samt ris och skrot. NV om stenen...

Grav markerad av sten/block (L1964:7538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1941:9541)

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 12 resta stenar, 0,3-0,8 mh, 0,5-0,8 m och 0,5 m h. 35 m VSV om nr 1 är: 2) Resta stenar, 8st varav en är liggand...

Grav markerad av sten/block (L2002:5726)

Rest sten, 1,5 m h, 1,4 m br (Ö-V) och 1,4 m tj (triangulärt tvärsnitt). Grovkornig granit.

Grav markerad av sten/block (L1970:6112)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1961:8173)

1) Rest sten, 0,9 m h, 0,95 m br och 0,25 m tj (130-330cg). Närmast rektangulär genomskärning och avsmalnande uppåt. 230cg om stenen är en sentida grä...

Grav markerad av sten/block (L1964:5027)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1997:8846)

1) Rest sten, gnejs, 1.8 m h, 0.9 m br (MÖ-SV) och 0.6 m tj.Lutar mot ÖNÖ. NÖ-N om stenen är en mindre, lös stenpackning av0.3-0.4 m st stenar.1.5 m ...

Grav markerad av sten/block (L2009:4124)

1) Stensättning, 8 m i diam och 0,2 m h. Fyllning, nu nästan helt övertorvad, av 0,3-0,5 m synligt st stenar. Kantkedja, delvis övertorvad, 0,1-0,3 m ...

Grav markerad av sten/block (L1964:6589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kungsstenen, Grav markerad av sten/block (L1997:3569)

1) Rest sten, 1 m h, 1.07 m br vid basen och 0.7 m br upptill(NNV-SSÖ) samt 0.2 m tj. Lutar mot SV.3.5 m Ö om nr 1 är2) Rest sten, 0.27 m hm 0.46 m br...

Grav markerad av sten/block (L2002:2212)

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.2-0.3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka synliga och kännbara stenar,0.2-0.3 m st. Ställvis synlig kantke...

Grav markerad av sten/block (L1974:719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1958:6613)

Rest sten, enligt 1941 års inv, kullfallen, 1,9 m l, 1 m broch0,55 m tj och belägen 19 m Ö om landsvägen. Just i detaktuella området ligger en större ...

Grav markerad av sten/block (L1957:997)

1) Rest sten av bergart, 1 m h och 0,45x0,45 m. 22 m N 45cg Ö omnr 1 är 2) Stensättning, rest av, bestående av 2 resta stenar 1,3 m resp 1,0 m h och 0...

Grav markerad av sten/block (L1972:5319)

Rest sten (?) kullfallen 3,3 m l, 0,5-1,0 m br (40-240cg) ochuppskattningsvis 0,3-0,4 m tj. Stenen är i sin NÖ del avbrutne.Vid SV spetsen är 3 st 0,...

Grav markerad av sten/block (L1958:2532)

1) Skeppssättning?, rest av. Av skeppssättningen återstår endasten rad stående stenar samt rester av fyllning. Stenraden är 5 ml (N-S) och består av 0...

Grav markerad av sten/block (L1964:2563)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1948:8724)

Rest sten, 0,5 m h och 0,7x0,25 m st. Kantig form. Ställd i riktning mot röset Norrala 127:1. Påträffad vid specialinventering 2017. (RAÄ dnr 3.4.2-43...

Grav markerad av sten/block (L1965:6993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1943:6714)

Rest sten?, granit, 1 m h, 1 m br (Ö20cg S-V 20cg N) , 0,6 m tj.Intill och VNV om stenen en grop, 15 m diam, 0,5 m dj. Fornlämning?.

Grav markerad av sten/block (L2003:1951)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1996:5767)

1) Boplats, med en minsta utsträckning av 90x25 m (NNV-SSÖ),begränsad av åkerns ytterkant. På platsen påträffades mycketrikligt med flintavslag, 2 kär...

Grav markerad av sten/block (L1997:5379)

1) Rest sten, granit, 1.6 m h, triangulärt tvärsnitt, 0.75 m(NNÖ-SSV)x0.4x0.6 m. 2 m NÖ om väg är: 2) Rest sten, granit, 1.4m h, 0.8 m br (NNÖ-SSV) oc...

Grav markerad av sten/block (L1965:7207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1961:6892)

1) Rest sten, röd granit, 2 m h, 0,85 m br och 0,4 m tj. Närmastrektangulärt tvärsnitt. Avsmalnande upptill. 0,3 m 20cg om nr 1är: 2) Rest sten, 1,9 m...

Grav markerad av sten/block (L2012:2475)

1) stensättning, borttagen?? enligt 1947 års inventering 15 m idiam, 0,2 m h med mittröse och med tydlig kantkedja i NÖ. Vid besiktning 1979 syntes en...

Grav markerad av sten/block (L1957:4654)

Rest sten, 1,1 m h, 0,8 m br och 0,6 m tj. - - Tilläg dnr 321-220-2007: Vid arkeologisk förundersökning år 1999, inför elkabeldragning, påträffades...

Kungsstenen, Grav markerad av sten/block (L1963:7683)

1) Rest sten, gnejs granit, högliknande, numera kullfallen, 2,9m l, 1,8 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Närmast rektangulär gonomskärning. Avsmalnade till...

Grav markerad av sten/block (L1958:286)

1) Stensättning, närmast rund, ca 10 m d och ca 0,5 m h. Fyllningav jord och i regel 0,2-0,5 m st stenar. Begränsning i V,N,Ö äroklar. Beväxt med 1 ta...

Grav markerad av sten/block (L1958:2528)

1) Rest sten, 2 m h, 1,2 m br och 0,9 m tj. Stenen lutar mot S.62 m NV om nr 1 är:2) Stensamling, 12x3 (N-S). I S delen är 4 stenar kantställda ochres...

Grav markerad av sten/block (L1975:1174)

1) Rest sten, granit, 0,6 m h och 0,5x0,45 m. Delvis avslagen. 7 m V 45cg S om nr 1 är 2) Rest sten, granit, 0,4 m h och 0,5x0,4 m. 17 m VSV om nr 2 ä...

Grav markerad av sten/block (L1976:9646)

1) Domarring, 5,5 m diam nu bestående av 6 stenar, varav 2 är li ggande klumpstenar. De resta stenarna, varav en är av kalksten, ä r 0,2-0,5 m h, 0,2-...

Grav markerad av sten/block (L2007:5712)

Gravgrupp, inom markerat område, ca 80 m diam, upptäcktes vid arkeologisk utredning år 1992 2stensättningar och 1 rest sten.

Grav markerad av sten/block (L1975:842)

1) Stensättning närmast rund, 10 m diam och 0,6 m h. Övertorvad, med i ytan synliga gråstenar, 0,1-0,7 m st. Beväxt med ett femto ntal yngre askar. 6 ...

Grav markerad av sten/block (L1943:9777)

1) Stensättning, närmast kvadratisk, ca 8-9 m S (N-S) och ca 0,2-0,3 m h. Fyllningen vars yta är ojämn och delvis övertorvad, består av i allmänhet 0,...

Grav markerad av sten/block (L2017:1671)

Rest sten, granit, ca 1,45 m h, ca 0,90 m bred (Ö-V) ca 0,55 mbred. Flyttad till denna plats från gravfältet fornl nr 40.

Grav markerad av sten/block (L1997:5380)

1) Rest sten, granit, 1.6 m h, triangulärt tvärsnitt, 0.75 m(NNÖ-SSV)x0.4x0.6 m. 2 m NÖ om väg är: 2) Rest sten, granit, 1.4m h, 0.8 m br (NNÖ-SSV) oc...

Grav markerad av sten/block (L1942:2763)

1) Stensträng, ca 70 m l och bågformig (VNV-ÖSÖ-S-SV). Strängenär enskiktad 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h samt består av 0,5-1,2 ml stenar. Strängen ligg...

Grav markerad av sten/block (L2017:2248)

Rest sten, granit, 0,8 m h 1,30 m br (N-S) och 0,1-0,4 m tj.Stenen lutar ca 30cg mot Ö. I Ö kanten är en förhöjning 4 m diamoch 0,3 m h. Övertorvad. 1...

Grav markerad av sten/block (L1943:1931)

Rest sten?, 0.85 m h, 0.6 m br och 0.6 m tj. Avsmalnandeuppåt. Stenen lutar något åt Ö. V om stenen är eventuelltrester av stensättningar?

Grav markerad av sten/block (L1966:3853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1958:3813)

1) Gravfält, 165x20-40 m (NNÖ-SSV) samt en förgrening mot SV,50x20 m. Gravfältet består av ca 30 fornlämningar. Dessa utgörsav 1 hög, ca 17 runda sten...

Grav markerad av sten/block (L2004:4658)

1) Rest sten, 0.9 m h, 0.7 m br vid basen och 0.3 m tj. Lutar motÖNÖ.5 m 30 gon om nr 1 är2) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.3 m h. Sekundärt övert...

Grav markerad av sten/block (L1941:1921)

1) Stensättning, rund, 8 m diam, fylld, intill 0,5 m h. Fyllningen övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,4-0,7 m st. Kantkedja,delvis bortbruten, 0,...

Grav markerad av sten/block (L1954:7982)

Rest sten, uppgift om. Enligt inv. år 1949 skall det på platsen ha funnits en rest sten, "0,5 m h, 0,6 m br och 0,1-0,15 m tj. Troligen en gränssten"....

Grav markerad av sten/block (L1969:4123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1976:6368)

1) Stensättning, rund, ca 16 m diam och 0,75 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,5 m st. Kantkedja av 0,3-0,7 m st st enar. I mitten en gr...

Grav markerad av sten/block (L1991:7910)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.5 m h. Kraftigtövermossad, delvis övertorvad fyllning av 0.2-0.3 m st stenar,ett par vid kanten större. Ytlig...

Grav markerad av sten/block (L1997:897)

Rest sten, sentida (?), 0.7 m h, 0.5 m br och 0.2 m tj,avsmalnande uppåt, av granit. Markägaren uppgav att hans fartagit bort en gärdsgård i vilken de...

Grav markerad av sten/block (L1980:1777)

Rest sten, av granit, 0.8 m h vid basen 0.5 m br, avsmalnadeuppåt med tämligen plan ovansida.

Grav markerad av sten/block (L1979:5997)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1942:2877)

1) Stensättning, 6 m diam, 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,5 m st. Antydan till kantkedja?, 0,2 m h av 0,2-0,4 m l stenar. I mittp...

Grav markerad av sten/block (L1972:9673)

Rest sten, granit, 1,4 m h, 1,5 m br (20-220cg) och 0,25 m br.Stenen lutar åt ÖSÖ. ÖSÖ om stenen är en grop, ca 1x1 m och 0,15m dj.

Grav markerad av sten/block (L1979:3159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2013:8762)

Rest sten, ca 1,0 m h, 0,8 m br och 0,25 m tj. Framkom vid en arkeologisk utrredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-5779-2016)

Grav markerad av sten/block (L1958:7476)

Rest sten av gråaktig granit, nu liggande, 2,6 m l (NÖ-SV), 0,8 m br och 0,5 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1966:3187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1974:7659)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1990:6718)

Rest sten?, 0.9 m h, 0.6 m br (NNV-SSÖ) och 0.3 m tj. Kullfallenåt SSV.

Grav markerad av sten/block (L1965:4517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1961:5913)

1) Milstolpe, kalksten, 1,45 m h, 0,5 m br (N-S) och 0,1 m tj.Avrundad upptill. Inskription åt V. Postament av sten 1,5x1,5 moch 0,75 m h. Karls krönt...

Grav markerad av sten/block (L1963:4689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1962:3111)

Rest sten, gnejs?, 0,3 m h, 0,5 m br (40-240cg) och 0,15 m tj. Stenen lutar åt NV. 13 m 140cg om nr 1 är: 2) Rest sten, gnejs, 0,65 m h, 0,6 m br (30-...

Grav markerad av sten/block (L1965:3602)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1965:8991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1943:4917)

Rest sten, lutar starkt mot SSV, 1,6x0,6 m.

Grav markerad av sten/block (L1969:7978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1962:3791)

Rest sten, ej återfunnen, numera kullfallen, 1,2 m l (Ö-V), triangulär genomskärning 0,6-0,9 och 0,9 m br sidor. Fallen mot Ö. Lämningen har tagits ...

Grav markerad av sten/block (L1973:4969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1965:4783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1956:2193)

1) Rest sten, kullfallen, 1,5 m l, 0,8 m br, 0,7 m tj. Gråsten.22 m N om 1 är:2) (Gammalt nr 22). Stensättning, rest av, 5 m gmsk, 0,3 m h. Ianläggnin...

Grav markerad av sten/block (L1974:6855)

1) Rest sten, granit, 1.5 m h, 0.5 m br och 0.65 m tj. Stenen smalnar av uppåt. Övre delen är något "böjd" åt V.37 m N om nr 1 är platsen för, enligt ...

Grav markerad av sten/block (L1979:6940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1972:8951)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1967:636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2014:4098)

Plats för rest sten. Borttagen.

Grav markerad av sten/block (L1997:5048)

Rest sten, 0.5 m h över markytan, 0.65m br (NÖ-SV) samt 0.15 m tj. Stenen lutarsvagt mot VNV. Intill och V om stenen är engrop, närmast rund, 0.8 m di...

Grav markerad av sten/block (L1955:9476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:9657)

1) Rest sten, 0,7 m h, 0,8 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m tj. Planabredsidor. Invid stenen finns några fasta, till synes avslagnastenar. Egendomligt läge!

Grav markerad av sten/block (L1972:655)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1943:9154)

Rest sten, granit, 1,15 m h, 0,85 m br och 0,5 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1964:6452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:9283)

1) Rest sten, 0,75 m h, 0,55 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m tj. Rundadform med plana bresidor. 0,5 m Ö om nr 1 är: 2) Rest sten, 0,9 mh, 0,5 m br (NNV-SSÖ) ...

Grav markerad av sten/block (L1962:4006)

1) Rest sten, granit, 0,45 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. Något lutande och avsmalnande uppåt. 1 m S om nr 1 är: 2) Rest sten,granitliknande bergar...