Grav- och boplatsområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem lämningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter vilka utgörs av förhistoriska gravar och lämningar av boplatskaraktär.
Grav- och boplatsområde (L2003:4523)

Grav och boplatsområde, undersökt och borttaget, 50 anläggningar varav 38 runda stensättningar, 1 stenpackning, 3 områden med brända ben, 6 härdar sa...

Grav- och boplatsområde (L1987:8467)

Grav- och boplatsområde, ca 230x200 (N-S). Undersökt och borttagen. Vid särskild undersökning 2008 framkom rester av 17 byggnader, 3 brunnar, 1 hägnad...

Grav- och boplatsområde (L1960:8643)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 230x40-114 m (NÖ-SV). Vid särskild utredning år 2010 påträffades i de S och V delarna slagen flinta och kera...

Grav- och boplatsområde (L2003:1842)

Gravfält med skärvstenshögar, stensträngssystem ochälvkvarnsförekomster, 180x50 m (Ö-V), bestående av 30fornlämningar. Dessa utgörs av 20 runda stensä...

Grav- och boplatsområde (L1959:7187)

Enligt Dnr 321-3122-2001, Ark rapp undersökningar KLM 2001:9, A-LHallgren, EA Pedersen, H Persson, C Ring, I Svensson.01-11-26/H. 1) Grav och bop...

Grav- och boplatsområde (L1944:9758)

1) Stensättning, närmast rund, 9 m diam och 0,3-0,4 m h. Fyllning av 0,3-0,9 m st stenar. I NV kanten en sten 1,1x1 m st och 0,6m h, med plan ovansida...

Grav- och boplatsområde (L2017:5398)

Gravfält 140x50-100 m ( ÖNÖ-VSV) bestående av ca 127fornlämningar. Dessa utgöres av 15 högar, 107 rundastensättningar, 2 rektangulära stensättningar, ...

Grav- och boplatsområde (L1944:3708)

Grav och boplatsområde 45x40 m (N-S) bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 röse, 8 runda stensättningar och 2 skärvstenshögar. Röset är 7 ...

Grav- och boplatsområde (L1985:4195)

Grav- och boplatsområde, 200-150x70-15-170 m (Ö-V) bestående av35 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 rösen, 28 rundastensättningar, 1 kvadratisk stensä...

Grav- och boplatsområde (L2013:8512)

Grav- och boplatsområde, 37x15 m (Ö-V), bestående av 1 skärvstenshög och 1 terrassering med boplatslämningar. Skärvstenshögen var oval, 9x7 m (Ö–V) o...

Grav- och boplatsområde (L1951:4981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2019:718)

Grav- och boplatsområde, okänd utsträckning. Inom angivet område, ca 75 x 25 m (NO-SV), framkom vid sökschaktsgrävning 6 fornlämningar. Dessa utgörs a...

Grav- och boplatsområde (L2015:7199)

Undersökt och borttagen del av gravfältet Kungsängen 20:1, ca 40-65x.10-30 m (NNV-SSV). Gravfältet låg enligt uppgift på ett boplatslager med 2 stolph...

Grav- och boplatsområde (L1943:1157)

Gravfält, 50x40 m (N-S), bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar, 1 stensättning och 1 stenblock med skeppsristningar och älvkvarnar. ...

Grav- och boplatsområde (L2014:9892)

Ny beskrivning: Grav- och boplatsområde, 110x50 m (NNV-SSV). Inom området är i S delen en stensättning, rund, 5 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,...

Grav- och boplatsområde (L1942:7209)

1) Gravfält 120x90 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 17 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och ca 12 runda stensättningar och enoregelbunden stensättn...

Grav- och boplatsområde (L2010:7052)

Gravfält, 80x20-30 m (NÖ-SV) bestående av 6 fornlämningar. Dessautgöres av ca 3 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar och 1 skärvstens fö...

Grav- och boplatsområde (L1941:1847)

Grav- och boplatsområde ca 75x35 m st (NÖ-SV) bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgörs av 5 högar, ca 8 stensättningar och 2 husgrunder. Högarn...

Grav- och boplatsområde (L1943:8674)

Gravfält, 85x20 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och ca 8 runda stensättningar samt 1 skärvstenshög. Högen är 10 ...

Grav- och boplatsområde (L2011:9126)

Gravfält, 100x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 5 fornlämningar. Dessautgörs av 4 runda stensättningarna och 1 skärvstensförekomt. Derunda stensättningarna ...

Grav- och boplatsområde (L1989:9028)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget. MHM:6748

Grav- och boplatsområde (L2017:16)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 200x110 m (Ö-V) bestående av minst 10 stensättningar och lämningar av boplatskaraktär, kvarvarande del efter...

Grav- och boplatsområde (L1944:4919)

a) Gravfält 105x100 m (Ö-V) bestående av ca 35 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 rösen, 6 högar, 26 runda stensättningar och 1 skärvstenshög. Rösena ä...

Grav- och boplatsområde (L1969:8390)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttagen år 2006, ca 200x110 m (N-S). Flinta och kulturlager. Revideringsinventering 1900: Ej besökt. WB. Pro...

Grav- och boplatsområde (L1944:2532)

Boplatsområde ca 60x20-30 m (Ö-V), bestående av ca 3 skärvstenshögar, 1 skärvstensvall samt 1 skärvstensförekomst.Skärvstenshöga rna är 7-10 m diam oc...

Grav- och boplatsområde (L1991:2533)

Grav- och boplatsområde, delvis undersökt, ca 210x70-120 m (NÖ-SV). I området har tidigare påträffats rikligt med flintavslag. I samband med anläggand...

Grav- och boplatsområde (L1943:5060)

Grav och boplatsområde 50x15 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 skärvstenshög och ca 5 runda stensättningar(?). Skärvstenshögen är rund,8 m diam och 0,5 m h. ...

Grav- och boplatsområde (L1942:7147)

Grav- och boplatsområde 165x30-60 m (Ö-V), bestående av 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 rösen, 6 stensättningar, 2 röjda ytor. Rösena är 7 resp 1...

Grav- och boplatsområde (L1944:6022)

Gravfält, 80x30 m (NV-SÖ), bestående av 8 fornlämningar. Dessa består av 5 högar, 2 runda stensättningar och 1 terrass. Högarna är 6-12 m diam och 0,5...

Grav- och boplatsområde (L1970:6577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2016:2767)

Grav- och boplatsområde, 100x20-80 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 högar, ca 15 stensättningar, 1 skeppsformig stensättning, 3 skärvstenshögar. Högarna är...

Grav- och boplatsområde (L1943:4052)

Gravfält ca 30x25 m (NV-SÖ) bestående av 5 runda stensättningar,Stensättning rund ca 5-6 m diam, 0,1 m h. Övertorvad. Mittblock1 stensträng samt 1 skä...

Grav- och boplatsområde (L1976:5578)

Fyndplats för stenyxor, eldhärdar och gravar, vilka påträffades i ett grustag 1929.

Grav- och boplatsområde (L1988:1779)

1) Grav- och boplatsområde. Inom ett område på ca 150 m diamupphittades vid RAÄ:s inventering 1985 bl a 5 skrapor, 1avslagsblock och rikligt med avsla...

Grav- och boplatsområde (L1984:3174)

1) Grav- och boplatsområde, 310x30-100 m (Ö-V), bestående av ca75 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 högar, ca 57 rundastensättningar, 1 rektangulär ste...

Grav- och boplatsområde (L1984:5657)

Gravfält och boplatslämningar, undersökta och borttagen. 3643/83tio gravar undersöktes, varav4 stesättningar, 2 branlager, 1 skelettgrav, 2 brandgropa...

Grav- och boplatsområde (L1968:7420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1942:7610)

1) Gravfält, 60x35 m (NV-SÖ), bestående av ca 9 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 hög, 5 runda stensättningar och 2 närmast kvadratiska stensättningar ...

Grav- och boplatsområde (L2019:1293)

Grav- och boplatsområde, ca 50x46-16 (N-S), bestående av 6 härdar, 1 flatmarksgrav, 1 stensättning. Härdarna är ovala 0,8-1,6x0,75-1,5 m st. Flatmark...

Grav- och boplatsområde (L2002:1452)

Gravfält. 115x30-80 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 30 fornlämningar.Dessa utgörs av 7 högar, 19 runda stensättningar, 1 ovalstensättning, 1 domarring, 1 ...

Grav- och boplatsområde (L2017:2112)

Gravfält, 60x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 10 fornlämningar. Dessa består av 1 röse, 2 högar, 6 runda stensättningar och 1 skärvstenshög. Röset är 8 m d...

Grav- och boplatsområde (L2003:4928)

Grav- och boplatsyta, 230x100 m (NÖ-SV), bestående av ca 60fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skärvstenshög, ca 54 rundastensättningar, 2 resta stenar, ...

Grav- och boplatsområde (L1941:3898)

Grav- och boplatsområde, 50x35 m (N-S) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 rund, 1 rektangulär och 1 närmast kvadratisk stensättning samt...

Grav- och boplatsområde (L2022:10589)

Grav- och boplatsområde, 135×25-107 m (NÖ–SV), bestående av 63 fornlämningar. Dessa utgörs av 19 runda stensättningar (varav 4 ofyllda), 2 resta stena...

Grav- och boplatsområde (L1951:4867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1944:6862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1935:6766)

Grav- och boplatsområde, 90x90 m (NV-SÖ), bestående av 4 högar, 1stensättning och 4 husgrundsterrasser. Gravarna ligger iområdets Ö del och husgrundst...

Grav- och boplatsområde (L1996:6184)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 220x100 m (NV-SÖ). Vid förundersökningen observerades flera bitar av slagen flinta. Flera anläggningar påträ...

Grav- och boplatsområde (L1956:6159)

Vid arkeologisk dokumentation av KLM 1997 i samband med grustäkti S och V delen av området påträffades ett 20 - 70 cm tjocktkulturlager innehällande a...

Grav- och boplatsområde (L2014:2738)

Gravfält, 80x20-30 m (V 10cg N-Ö 10cg S) bestående av 10fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 5 runda stensättningar och4 skärvstenshögar. Högen är 7...

Grav- och boplatsområde (L2015:1266)

Gravfält, 125x30-60 m (Ö-V) bestående av ca 85 fornlämningar.Dessa utgörs av 15 högar, ca 64 runda stensättningar, 5rektangulära stensättningar och 1 ...

Grav- och boplatsområde (L1984:8083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1982:7962)

Grav- och boplatsområde, osäker utbredning, ca 260X80-30 m (huvudsakligen NNÖ-SSV). Bestående av sex gravar och flera anläggningar/kulturlager av bopl...

Grav- och boplatsområde (L1942:2088)

1) Gravfält, 220x100 m (NV-SÖ) bestående av 87 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 68 runda stensättningar och 17 resta stenaroch 1 skärvstenshög. ...

Grav- och boplatsområde (L1951:4413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1942:1284)

Grav- och boplatsområde, 230x120 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 13 runda stensättningar, 10 skärvstenshögar och 1 skålgropssten. De runda stensättningarna a...

Grav- och boplatsområde (L1941:4843)

Grav- och boplatsområde 450x20-140 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 röse, ca 90 runda stensättningar, 2 skeppsformiga stensättningar, 2 närmast ovala stensä...

Grav- och boplatsområde (L1968:7918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1988:214)

Grav- och boplatsområde, okänd utsträckning, bestående av en sten- och bronsåldersboplats och ett flatmarksgravfält. I samband med schaktningsarbeten ...

Grav- och boplatsområde (L2008:2701)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttagen, 45x25 (NÖ-SV), bestående av 3 stensättningar, 2 stenpackningar (varav en med en stenrad), 1 skärvste...

Grav- och boplatsområde (L1967:4973)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, 320x170 m (NNO-SSV) inom gränsbestämt område 610x430 m (N-S), bestående av ca 125 gravar samt boplatslämningar....

Grav- och boplatsområde (L2011:4337)

Grav- och/eller boplatsområde? "I åkern 50 m S Tomta har kol ochäven benrester funnits på flera platser, även bitar av urnor". (Edlund). "Tomta, 100 m...

Grav- och boplatsområde (L2004:6072)

Grav och boplatsområde, 80x30 m (NNV-SSÖ) bestående av 5fornlämningar. Dessa utgöres av 1 röse, 1 rund stensättning, 1skeppsformig stensättning och 2 ...

Grav- och boplatsområde (L1980:5271)

Inom ett ca 25x50 m st område påträffades boplatslämningar i formav härdar och mörkfärgningar samt ev. gravar. Fynd av ben ochkeramik.

Grav- och boplatsområde (L1941:4202)

Gravfält, ca 105x90 m (S-N) bestående av 75 fornlämningar. Dessautgöras av 1 skärvstenshög, ca 74 runda eller närmast runda stensättningar. Skärvstens...

Grav- och boplatsområde (L2004:5865)

Gravfält med skärvstenshög.1) Gravfält, 40x30 m (NÖ-SV), bestående av 2 högar och 1stensättning.Högarna, belägna centralt, är 3-6 m diam och 0.5-1.3 m...

Grav- och boplatsområde (L1989:4235)

Dös eller gånggrift, (?), plats för. Sedan gammalt har på platsen setts en förhöjning i markytan, inom ett 4,5x2 m st område (N-S). Besiktigad av M. ...

Grav- och boplatsområde (L1943:1663)

1) Skärvstens hög, 8 m diam, 0,6-0,7 m h. Övertorvad. Mitt på hFossil åkermark, 60x30 m (Ö-V), bestående av 3 ryggade åkrar, spGravfält, 95x100 m (Ö-V...

Grav- och boplatsområde (L2017:8393)

Gravfält 110x40 m (NV-SÖ), bestående av 5 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög, 3 runda, stensättningar och 1 treudd. Högen ärca 14 m diam och ca 1,5 ...

Grav- och boplatsområde (L1958:2949)

Grav- och boplatsområde, 210x45 m (NV-SÖ). Bestående av 15 fornlämningar, utgörandes av 1 röse, 7 runda stensättningar, 1 stenkista och 6 skärvstenshö...

Grav- och boplatsområde (L1989:506)

Grav- och boplatsområde, ca 120x80 m (NNÖ-SSV), bestående av 1hög och fyndmaterial. Högen, belägen i SV delen av området, är18 m diam och 0,4 m h. I y...

Grav- och boplatsområde (L1989:8240)

1) Grav- och boplatsområde, delvis undersökt och borttaget.Inom Ystadsprojektet B3 företogs, år 1985, en undersöking av ettboplatsområde, vars läge ha...

Grav- och boplatsområde (L1951:4101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1959:4223)

Grav -och boplatsområde, ca 200x50 m (Ö-V), delundersökt, bestående av 1 stensättning, flatmarksgravar, ett antal stolphål, gropar, lager, mörkfärgnin...

Grav- och boplatsområde (L1942:2848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2003:1284)

Gravfält med skärvstenshögar, älvkvarnsförekomster ochstensträngssystem, 120x80 m (N-S), bestående av 54 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög, 35 runda...

Grav- och boplatsområde (L1942:6663)

Boplats- och gravområde, ca 130x120 m (NV-SÖ), bestående av 13 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 skärvstenshögar och 1 skärvstensvall samt 3 rösen och...

Grav- och boplatsområde (L2014:8984)

Grav- och boplatslämning bestående av 1 säker och 5 osäkra stensättningar, 1 stolphål och 1 härd. Den säkra stensättningen är rund, 6 m diam och 0,5 m...

Grav- och boplatsområde (L2017:84)

Gravfält 80x60 (NÖ-SV) bestående av ca 25 fornlämningar. Dessabestår av 1 hög, 20 runda stensättningar, 1 kvadratiskstensättning, 1 rest sten, 1 älvkv...

Hönsbacken, Grav- och boplatsområde (L1944:6995)

Gravfält, 240x30-100 m (N-S), bestående av ca 55 fornlämningar.Dessa utgöres av 3 högar ca 35 runda stensättningar, ca 15 restastenar samt 2 skärvsten...

Grav- och boplatsområde (L1942:630)

Grav och boplatsområde 100x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 10 fornlämningar. Dessa utgäres av 8 runda stensättningar, 1 skärvstenshögoch 1 hyddbotten. Hyd...

Grav- och boplatsområde (L1984:3023)

Grav- och boplatsområde, 115x30-85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca15 fornlämningar. Dessa utgörs av 6 högar, 8 rundastensättningar och 1 skärvstenshög.Hö...

Grav- och boplatsområde (L1972:9461)

Gravfält, undersökt och borttaget, 37x30 m (Ö-V) bestående av 2 rektangulära stenkretsar och en stensättning. Stenkrets 8:1 var kvadratisk 3,5x3,5 m s...

Grav- och boplatsområde (L1962:8544)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, okänd utsträckning, ca 130x40 m st (NÖ-SV). Vid utredning år 2001 påträffades kulturlager. Fynd av keramik och ...

Grav- och boplatsområde (L1991:2412)

Grav- och boplatsområde, ca 260x50-110 m (Ö-V), bestående av fyndmaterial och flatmarksgravar. Fyndmaterialet utgörs av flintavslag och skärvstenar so...

Grav- och boplatsområde (L2014:5)

Gravfält 170x90 m (NV-SÖ) bestående av 41 fornlämningar. Dessutgöres av 3 högar, 29 runda stensättningar, 5 rektangulärastensättningar, 1 närmast kvad...

Grav- och boplatsområde (L2017:5649)

Gravfält 160x70-120 m (N-S) bestående av ca 40 fornlämningar.Dessa utgörs av 25 högar ca 10 runda stensättningar 1 kvadratiskstensättning minst 3 rekt...

Grav- och boplatsområde (L1984:3806)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Grav- och boplatsområde (L1944:8164)

Grav- och boplatsområde 70 x 10-40 m (N-S). Anläggningarna beskrivna separat nedan. 1) Stensättnings/högliknande lämning, 9 m diam och 0,8 m h. Över...

Grav- och boplatsområde (L1951:5560)

Gropkeramisk boplats, ca 150 x 50 m. Enligt anhållan om fornlämningsnummer från Länsmuseet X län, Niclas Björck. Boplatsen är inritad på gamla fotokar...

Grav- och boplatsområde (L2017:4712)

Grav- och boplatsområde 55x30 m (180-380cg) bestående av 5fornlämningar. Dessa utgöres av 1 skärvstenshög och ca 4 rundastensättningar. Skärvstenshöge...

Grav- och boplatsområde (L1997:1734)

1) Gravfält, arkeologiskt undersökt och borttagen 1973-74.Enl. 1965 års inv.: Gravfält, 135x3 m (N-S), bestående av ca 10runda stensättningar. Dessa ä...

Grav- och boplatsområde (L2016:373)

Grav- och boplatsområde, 160x120 m (N-S), bestående av ca 145 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skärvstenshög, 60 högar, ca 83 runda stensättningar och...

Grav- och boplatsområde (L2012:6312)

Gravfält, 100x30-90 m (NV-SÖ) bestående av ca 20 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 17 runda stensättningar, 1 rest sten och 2 skärvstenshögar. Stensät...

Grav- och boplatsområde (L2014:8301)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget. Vid arkeologisk undersökning år 1976 påträffades 22 gravar, bestående av 19 stensättningar, 2 brandl...

Grav- och boplatsområde (L2003:3456)

Grav- och boplatsområde, 104x17-30 m (N-S, Ö-V) bestående av ca 14 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 högar, ca 11 runda stensättningar och ca 90 härdar...

Grav- och boplatsområde (L1941:4903)

Grav och boplatsområde 80x65 m (NÖ-SV) bestående av 9 runda stensättningar, 1 treudd, 1 rest sten, 2 skärvstenshögar, 2 röjda ytor, 1 stensträngssyste...

Grav- och boplatsområde (L1966:600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2010:1348)

Gravfält av nu okänd utsträckning och antal men säkerligen tillallt väsentligt beläget inom markerat område. Ca 150x40-100 m (NV-SÖ). Nordenskjöld ang...

Grav- och boplatsområde (L1941:3086)

Grav och boplatsområde 95x25-60 m (NV-SÖ), bestående av 19 fornlämningar. Dessa utgörs av 12 runda stensättningar och 7 skärvstenshögar. De runda sten...