Grav- och boplatsområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem lämningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter vilka utgörs av förhistoriska gravar och lämningar av boplatskaraktär.
Grav- och boplatsområde (L1960:3409)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttagen, ca 70x50 m stort (N-S) och beläget på en åsryggsplatå. I samband med förundersökning framkom ett 15-...

Grav- och boplatsområde (L1976:3017)

Grav och boplatsområde, delundersökt, belägen inom ett ca 90x50 m st (NÖ-SV) område utan synlig begränsning. Vid arkeologisk undersökning år 1981 påtr...

Grav- och boplatsområde (L1961:3149)

Grav- och boplatsområde, ca 190x170 m (NNV-SSÖ), bestående av boplatslämningar, 2 bottnar av bortodlade stensättningar/högar samt 5 brandgropsgravar. ...

Grav- och boplatsområde (L1984:9138)

1) Gravfält, 445x15-130 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 170 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 60 högar, ca 101 runda stensättningar, 1 skeppsformig stens...

Grav- och boplatsområde (L2011:4337)

Grav- och/eller boplatsområde? "I åkern 50 m S Tomta har kol ochäven benrester funnits på flera platser, även bitar av urnor". (Edlund). "Tomta, 100 m...

Grav- och boplatsområde (L1984:677)

Gravfält, 140x70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 50 fornlämningar.Dessa utgörs av 17 högar, ca 32 runda stensättningar samt 1husgrundsterrass.Högarna är ...

Grav- och boplatsområde (L1941:8633)

Grav- och boplatsområde, 45x25 m (NV-SÖ), bestående av 5 runda stensättningar.Stensättningarna ä 4-7 diam, fyllda, 0,2-0,4 m h. Övertorvade medi ytan ...

Grav- och boplatsområde (L2014:968)

Gravfält, 225x15-100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 75 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar, ca 68 runda stensättningar, 3 rektangulära stensättninga...

Grav- och boplatsområde (L1942:205)

1) Älvkvarnsförekomst på den plana ovansidan av flyttblock. Flyttblocket är ca 2,8x1,7 m st (Ö-V) och intill 0,8 m h. Älvkvarnsförekomsten utgöres av ...

Grav- och boplatsområde (L1942:9443)

Grav- och boplatsområde, 50x30 m (NÄ-SV) bestående av 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 7 runda stensättningar och 3 skärvstenshögar. De runda stensä...

Grav- och boplatsområde (L2002:6553)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 65 x 8 m (NV-SÖ). Vid arkeologisk undersökning 1995 påträffades 2 stensättningar och boplatslämni...

Grav- och boplatsområde (L2017:2112)

Gravfält, 60x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 10 fornlämningar. Dessa består av 1 röse, 2 högar, 6 runda stensättningar och 1 skärvstenshög. Röset är 8 m d...

Grav- och boplatsområde (L1985:1843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2004:5965)

1) Gravfält, 100x25 m (NV-SÖ), bestående av 5 rundastensättningar. Dessa är 5-11 m diam och 0.2-0.7 m h. Två ärdelvis övertorvade med i ytan talrika s...

Grav- och boplatsområde (L1941:3086)

1) Skärvstenshög, rund, 20 m diam och 1,6 m h. I ytan enstaka stGrav och boplatsområde 95x25-60 m (NV-SÖ), bestående av 19 fornlenar 0,1-0,2 m st. I m...

Grav- och boplatsområde (L2015:1266)

Gravfält, 125x30-60 m (Ö-V) bestående av ca 85 fornlämningar.Dessa utgörs av 15 högar, ca 64 runda stensättningar, 5rektangulära stensättningar och 1 ...

Grav- och boplatsområde (L1958:6087)

1) Stenåldersboplats 400x200 m (Ö-V), osäker utbredning. Inom detinprickade området har 1984-85 tillvaratagits ca 50 artefakterbestående av 1 nätsänke...

Grav- och boplatsområde (L1944:2791)

Grav- och boplatsområde 100x30-40 m (NNÖ-SSV) bestående av 3 rösen, 2 stensättningar, 1 husgrundsterrass och 3 skärvstenshögar samt röjda ytor med röj...

Grav- och boplatsområde (L1942:745)

1) Gravfält, 60x25 m (NNV-SSÖ) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 rösen och tre runda stensättningar. De största röset (I S delen av gra...

Grav- och boplatsområde (L1979:3318)

Gravfält, 170x25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 14 fornlämningar. Dessa utgörs av 6 skeppssättningar, 1 "husgrund" med vallformig begränsning samt ca 7 ...

Grav- och boplatsområde (L1989:8758)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, 380 x 110-140 meter (Ö-V). 1966 tillvaratogs vid schaktning 2 spånskrapor, 4 spån, 8 avslag,10 keram...

Grav- och boplatsområde (L1944:8410)

Grav- och boplatsområde 100x15 m (Ö-V) bestående av ca 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 rund stensättning och minst 4 skärvstenshögar. Den runda st...

Grav- och boplatsområde (L1988:4582)

Grav- och boplatsområde, ca 325x135 m (NÖ-SV). I området framkom kulturlager och en koncentration av lämningar i form av stolphål, härdar, gropar och ...

Grav- och boplatsområde (L1983:6895)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget. Mellan åren 1979-1981 utfördes arkeologiska undersökningar längs med nya sträckningen av E4:an. Inom...

Grav- och boplatsområde (L2014:8753)

Gravfält, 30x20 m (Ö-V) bestående av 6 fornlämningar. Dessautgöras av 1 hög och 5 runda stensättningar. Högen är 8 m diamoch 0,8 m h. I ytan kännbara ...

Grav- och boplatsområde (L1991:7485)

Grav och boplatsområde, delundersökt, ca 220 x 110 + 100 x 30 m (ÖNÖ-VSV). Vid besiktning påträffades 1 oregelbunden kärna, 3 spån och 10 flintavslag....

Grav- och boplatsområde (L1960:1409)

Fornlämningen undersökt 1/8-14/9 1966 av GAM. Området bestod av:1) ett gravfält med 39 anläggningar. Gravfältet bestod av 34flacka stensättningar, run...

Grav- och boplatsområde (L1963:8035)

Grav och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 100x70 m (N-S), tidigare registrerad som boplats, bestående av 4 stensättningar, 9 flatmarksgravar...

Grav- och boplatsområde (L1942:948)

Grav- och boplatsområde 60x50 m (NNV-SSÖ) bestående v 12 fornlämningar. Dessa utgöres av 9 runda stensättningar, 1 rest sten och2 skärvstenshögar. Ste...

Grav- och boplatsområde (L2020:11377)

Grav- och boplatsområde, ca 125x70–75 m (NNV–SSO). Inom fornlämningen påträffades en stensättning, två härdar, samt ett stolphål. Svagt syd- och ostsl...

Grav- och boplatsområde (L2002:3727)

Grav- och boplatsområde, 70x60 m (NV-SÖ), bestående av 37 fornlämningar. Dessa utgörs av 24 runda eller närmast runda stensättningar, 4 kvadratiska el...

Grav- och boplatsområde (L2014:8984)

Grav- och boplatslämning bestående av 1 säker och 5 osäkra stensättningar, 1 stolphål och 1 härd. Den säkra stensättningen är rund, 6 m diam och 0,5 m...

Grav- och boplatsområde (L1988:3956)

Grav- och boplatsområde, uppdelat på tre ytor, 380x70-15 m (N-S), 300x15 m (NNÖ-SSV) och 170x70-30 m (N-S). I området har boplatslämning, flatgravar o...

Grav- och boplatsområde (L1996:9135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2004:3123)

Grav- och boplatsområde, 70x15 m (N-S), bestående av 5fornlämningar. Dessa utgörs av 2 runda stensättningar och 3skärvstenshögar. Stensättningarna, b...

Grav- och boplatsområde (L2011:2537)

Grav- och boplatsområde, delundersök, bevarad del ca 70x30 m (N-S).

Grav- och boplatsområde (L1982:2275)

Grav- och boplatsområde, 60x50 m (NÖ-SV), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 runda, stenfyllda stensättningar, 1 rund ofylld stensättning...

Grav- och boplatsområde (L2017:6511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2014:2444)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 72x32-63 m (NÖ-SV), bestående av 4 byggnader på terrasser och minst 5 gravar samt 4 gravliknande ...

Grav- och boplatsområde (L1944:5359)

Grav- och boplatsområde, 170x70 m (NV-SÖ), bestående av ca 35 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 32 runda stensättningar, 1 rest st, 1 skärvstenshög oc...

Grav- och boplatsområde (L1941:3598)

Gravfält, 180x70 m (NV-SÖ) bestående av 70 fornlämningar. Dessautgöres av ca 65 runda eller närmast runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar...

Grav- och boplatsområde (L1969:8728)

Grav- och boplatsområde, delunderökt, ca 220x125 m (N-S). Boplatsfynden har lång kronologisk kontinuitet, från mellanmesolitikum till äldre järnålder....

Grav- och boplatsområde (L1941:3898)

Grav- och boplatsområde, 50x35 m (N-S) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 rund, 1 rektangulär och 1 närmast kvadratisk stensättning samt...

Grav- och boplatsområde (L1963:2418)

Brandgrav, funnen vid vägbygge, på krön av höjd. Graven lågytligt, troligen p g a jordflykt från höjden, ca 10 cm undermarkytan. I graven hittades bit...

Grav- och boplatsområde (L1935:2849)

Grav-och boplatsområde, rest av, överodlats inom ett ca 80x40 m(NNÖ-SSV) m st område, bestående av ca 8 sotfläckar.Sotfläckarna är utspridda över hela...

Grav- och boplatsområde (L1984:7782)

Gravfält med boplatslämningar, 140x100 m (NV-SÖ) bestående av 81fornlämningar. Dessa utgjordes av 15 runda stensättningar, 7oregelbundna stensättninga...

Grav- och boplatsområde (L1978:8811)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, 95x10-20 m (NV-SÖ), bestående av ca 5 stolphål, ca 5 gropar och spår av kulturlager. Fynd av 1 knapp...

Grav- och boplatsområde (L1965:1287)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1991:2204)

Grav- och boplatsområde. delvis undersökt, ca 40-130x50-110 m(Ö-V), bestående av flatmarksgravar och fyndmaterial. I samband med grustäkt på 1920-tale...

Grav- och boplatsområde (L1984:6040)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttagen, ca 145x40 m (Ö-V). Vid arkeologisk slutundersökning år 1995 påträffades 1 stensättning, 1 flatmarksg...

Grav- och boplatsområde (L1941:5927)

Grav- och boplatsområde, ca 50x50 m st (NNÖ-SSV). Påträffat vid undersökning (dnr 321-532-2002). Inom området är ca 270 fornlämningar. Dessa utgörs av...

Grav- och boplatsområde (L2010:4508)

Grav- och boplatsområde, ca 50x40 m (N-S). Vid arkeologisk förundersökning år 1996 påträffades flatmarksgravar, 1 brandlager, ca 1,4x1,2 m och 0,1 m ...

Grav- och boplatsområde (L2016:7488)

Grav- och boplatsområde, ca 160x30-40 m (Ö-V), undersökt och borttaget. Vid arkeologisk undersökning år 1988-1989 framkom totalt 268 gravar och 47 anl...

Grav- och boplatsområde (L2010:7012)

Gravfält, ca 150x130 , (NNV-SSÖ), undersökt av Stolpe på 1890 talet. Senare bortodlat. Gravfältet bestod av, enligt tidigare anteckningar, ca 12 högar...

Grav- och boplatsområde (L1951:3554)

Grav- och boplatsområde, undersökt och bottaget. Vid undersökning framkom 6 högar, 4 högrester, 7 runda stensättningar, 1 rektangulär stensättning, 1 ...

Grav- och boplatsområde (L2003:1853)

Gravfält, 100x100 m, bestående av 30 fornlämningar. Dessa utgörsav 7 högar, 20 runda stensättningar, 2 kvadratisk stensättningaroch 1 rektangulär sten...

Grav- och boplatsområde (L1991:6909)

1) Hög, överodlad, ca 40 m diam och ca 2 m h. Höagen har välvdtopp och tämligen brant sluttande slänter.I anslutning till högen är2) Grav och boplatso...

Grav- och boplatsområde (L1988:214)

Grav- och boplatsområde, okänd utsträckning, bestående av en sten- och bronsåldersboplats och ett flatmarksgravfält. I samband med schaktningsarbeten ...

Grav- och boplatsområde (L1944:9485)

Grav- och boplatsområde. delundersökt, ca 170x50-70 m bestående av 5 högar, 40 runda stensättningar, 14 rektangulära stensättningar, 1 rest st, 1 husg...

Grav- och boplatsområde (L1984:7125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2017:3416)

Gravfält, delundersökt, 150x35-85 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 50 fornlämningar. Dessa utgöres av 13 högar, 35 runda stensättningar, 1 kvadratisk stens...

Grav- och boplatsområde (L1941:3824)

Gravfält med skärvstenshögar, 45x41 m (NÖ-SV), bestående av 8 runda stensättningar och 2 skärvstenshögar. De runda stensättningarna är 3,5-4 m diam oc...

Grav- och boplatsområde (L1963:3134)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1976:5578)

Fyndplats för stenyxor, eldhärdar och gravar, vilka påträffades i ett grustag 1929.

Grav- och boplatsområde (L1978:9831)

Grav- och boplatsområde Enligt uppgift undersökte Oscar Montelius år 1895 på platsen 2 stolphus daterade till vikingatid, 1 båtgrav från folkvandrings...

Grav- och boplatsområde (L2011:6111)

Grav- och boplatsområde 275x30-100 m (NV-SÖ). Gravarna ligger samlade till ett gravfält 260x75 m (NV-SÖ) bestående av 55 fornlämningar. Dessa utgöres ...

Grav- och boplatsområde (L1989:2565)

Grav och boplatsområde, okänd utsträckning, huvudsakligen ca 540X50-130 m (ÖNÖ-VSV). Vid sökschaktning år 1997 framkom inom angivet område, härdar och...

Grav- och boplatsområde (L1941:4315)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, 345x260 (NV-SÖ), bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, ca 33 runda stensättningar, 1 treu...

Grav- och boplatsområde (L2012:592)

Grav- och boplatsområde, ca 30x25 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en härd och en stensättning. Stensättning, rund-oval, ca 4 m diam och 0,3 m h, övertorvad f...

Grav- och boplatsområde (L1950:800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1957:4025)

Grav och boplatsområde 140x90 (Ö-V) med 3 rösen, 1 stensättningkvadratisk och 8 skärvstenshögar. Rösena är 6,5-11 m diam och0,8 -1,5 m h. De två mindr...

Grav- och boplatsområde (L2020:10865)

Grav- och boplatsområde, cirka 25×20 meter (NV–SO), bestående av 1 grav och 1 boplatsanläggning. Graven utgjordes av en stensättning belägen under mar...

Grav- och boplatsområde (L1944:9195)

Gravfält, 60x30 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 12 fornlämningar. Dessa utgöres av 11 runda stensättningar, varav flera osäkra, samt1 skärvstenshög. De ru...

Grav- och boplatsområde (L1944:3316)

Grav- och boplatsområde 130x75 m (NV-SÖ) bestående av ca 5 rundastensättningar, 1 rest sten och ca 10 skärvstenshögar. De rundastensättningarna vilka ...

Grav- och boplatsområde (L1959:328)

Grav- och boplatsområde, ca 120x90 m (ÖNÖ-VSV). Vid utredningsgrävning 2013 påträffades i 8 schakt anläggningar i form av stolphål, pinnhål och lagerr...

Grav- och boplatsområde (L1951:3658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1951:3467)

Grav- och boplatsområde, ca 70 x 30 m (Ö-V), bestående av 2 högar, 1 stensättning och 2 husgrundsterrasser. Högarna är 5 resp 6 m diam och 0,5 resp 1 ...

Grav- och boplatsområde (L1935:3407)

Gravfält, 50x30 m (N-S), bestående av 6 fornlämningar. Dessautgörs av 5 högar och 1 något osäker husgrundsterrass. Högarna är4-7 m diam och 0.4-0.8 m ...

Grav- och boplatsområde (L2009:655)

Grav- och boplatsområde, 69×53 m (N–S), bestående av 6 fornlämningar. Ursprungligen utgjordes gravfältet av 15 runda stensättningar och en sönderplöjd...

Grav- och boplatsområde (L1976:314)

En husgrund och en grav skall enligt markeringar på geologiska bladet Hemse finnas på platsen. Inget kunde dock ses på platsen (träda). Geologiska kar...

Grav- och boplatsområde (L2011:8479)

1) Gravfält 90x40 m st (NNV-SSÖ) bestående av ca 8 fornlämningar. Dessa utgöras av 7 runda stensättningar och 1 skärvstenshög (osäker). Av de runda st...

Grav- och boplatsområde (L2004:3817)

Grav- och boplatsområde; 100x50 m (NV-SÖ) bestående av 21fornlämningar som utgörs av 20 runda stensättningar och 1skärvstenshög.Stensättningarna är 4-...

Kyrkhagen, Grav- och boplatsområde (L1951:8822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2014:6129)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 130x80 m (NV-SÖ) och ca 40x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 162 gravläggningar och 213 boplatslämninga...

Grav- och boplatsområde (L1969:7936)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 60x40 m (N-S). Inom grav- och boplatsområdet påträffades 1 skärvstenshög, 4 urnegravar, 16 stolph...

Grav- och boplatsområde (L1943:9653)

Grav- och boplatsområde bestående av ett gravfält och 1 skärvstenshög. Gravfältet är, ca 110x15-70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 röse och 11 runda stens...

Lekebacken, Grav- och boplatsområde (L1981:7536)

1) Gravfält, (fossil åkermark, terrasseringar, röjningsrösen),inom ett 200x80-110 m st område (ÖNÖ-VSV).Gravfältet är 150x80 m (Ö-V) och består av 110...

Grav- och boplatsområde (L1943:2197)

1)Stensättning, närmast rund, 6 m diam och 0.5 m h. Fyllning av0.2-0.6 m st stenar.Omedelbart S om 1 är:2)Skärvstenshög, 7 m diam och 1 m h. Övermossa...

Grav- och boplatsområde (L1990:6459)

Grav- och boplatsområde, ca 220x150 m (Ö-V).Vid besiktningen påträffads 6 skivskrapor, 3 flintspån och 10flintavslag. Inom området har omkring år 1990...

Grav- och boplatsområde (L1994:9363)

Grav och boplatsområde(?), 65x30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av två närmast runda stensättningar(?) samt en rund stensättning belägen iNedertorneå socken o...

Grav- och boplatsområde (L1940:5110)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, fördelade inom två åtskilda ytor. Den Ö ytan är 150x75 m st (NÖ-SV). Den V ytan är 30x5 m st (NÖ-SV)...

Grav- och boplatsområde (L2017:2940)

Gravfält ca 110x50 m, (N-S), bestående av 12 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 skärvstenshög, 1 rektangulär stensättning, samt 10 runda stensättningar...

Grav- och boplatsområde (L1941:6600)

Grav- och boplatsområde, inom ett område av ca 120x50-110 m (Ö-V), bestående av ca 5 stensättningar, 7 skärvstenshögar och markröjda ytor. Stensättnin...

Sjusta hög, Grav- och boplatsområde (L1942:6684)

Gravfält, ca 150x160 m (N-S) bestående av ca 68 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 2 tresidiga, 12 rektangulära, fylldastens ättningar samt runda,...

Grav- och boplatsområde (L1996:6626)

Grav och boplatsområde, delundersökt, ca 170x80 m (NNV-SSO). I samband med en arkeologisk utredning dokumenterades ett 30-tal anläggningar, huvudsakli...

Grav- och boplatsområde (L2004:3807)

Grav- och boplatsområde, 45x45 m, bestående av 6 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 rund stensättning, 2 skärvstenshögar samt 3röjda ytor. Den runda ste...

Grav- och boplatsområde (L1989:7437)

Grav- och boplatsområde, ca 490x370 m (Ö-V), delundersökt. I området bitvis rikligt med flintavslag. Inom området påträffades 2 tvärpilar, den ena med...

Grav- och boplatsområde (L1989:8807)

Flatmarksgrav, plats för, funnen vid husbygge 1912. Gravenutgjordes av en liten stenkista med urna innehållande brändatvättade ben. Förvaras på Helsin...

Grav- och boplatsområde (L1944:6022)

Gravfält, 80x30 m (NV-SÖ), bestående av 8 fornlämningar. Dessa består av 5 högar, 2 runda stensättningar och 1 terrass. Högarna är 6-12 m diam och 0,5...

Grav- och boplatsområde (L2003:5637)

Gravfält och boplatsyta, 80x30 m (NV-SÖ), bestående av 12fornlämningar. Dessa utgöras av 9 runda stensättningar, 1skärvstenshög, 1 stensträng samt 1 t...