Grav- och boplatsområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem lämningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter vilka utgörs av förhistoriska gravar och lämningar av boplatskaraktär.
Grav- och boplatsområde (L1992:3598)

Grav- och boplatsområde, skadat och delundersökt, ca 63x7-20 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område har 1 grophärd, 1 flatmarksgrav, brända ben samt sporadi...

Grav- och boplatsområde (L1990:2873)

Grav- och boplatsområde, delvis undersökt, ca 250x125 m (NÖ-SV).I den klent beväxta markytan i områdets NV del (krönet) iakttogsrikligt med flintavsla...

Grav- och boplatsområde (L1996:6018)

Boplats, delundersökt,ca 267x44 m (NV-SÖ). Inom området påträffades boplatslämningar vid en år 2003 utförd utredning inför ny sträckning av väg 117. B...

Grav- och boplatsområde (L2003:4121)

1) Grav- och boplatsområde, 40x25 m (N-S) bestående av 9fornlämningar. Dessa utgörs av 5 runda stensättningar och 4skärvstenshögar.De runda stensättni...

Grav- och boplatsområde (L1956:240)

Gravfält, 240x40 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 30fornlämningar.Dessa utgöres av 1 hög, ca 23 rundastensättningar, 2 rekt stensättningar, 1 rekt fördjup...

Grav- och boplatsområde (L2017:3416)

Gravfält, delundersökt, 150x35-85 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 50 fornlämningar. Dessa utgöres av 13 högar, 35 runda stensättningar, 1 kvadratisk stens...

Grav- och boplatsområde (L1941:3593)

Grav- och boplatsområde, 105x70 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgörs av 10 runda elller i det närmaste runda stensättningar, 10 ...

Grav- och boplatsområde (L1942:1070)

Gravfält, 80x45 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 hög, 7 runda stensättingar, 1 skärvstenshög och 1 stensträng. Hög, (på gravfältets högsta del) rest av, ca ...

Kyrkhagen, Grav- och boplatsområde (L1951:8822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2004:5922)

Grav- och boplatsområde, 60x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 5fornlämningar. Dessa utgörs av 2 runda stensättningar och 3skärvstenshögar.De runda stensätt...

Grav- och boplatsområde (L1942:7071)

Grav och boplatsområde 160x70 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 40 fornlämningar. Dessa utgöres av 38 runda stensättningar, 1 rest sten (osäker) och 1 skärvst...

Grav- och boplatsområde (L1984:95)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2013:831)

Stensättning, rund, 16 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar och enstaka mindre40 m N 40cg Ö omstensättningen är en stensättning...

Grav- och boplatsområde (L2004:3771)

Grav- och boplatsområde, 50x20-40 m (NV-SÖ), bestående av 6fornlämningar. Dessa utgörs av 4 runda stensättningar och 2skärvstenshögar. De runda stens...

Grav- och boplatsområde (L2008:282)

Grav- och boplatsområde, ca 75 x 10 m (NNÖ-SSV). Inom angivet område påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2008 totalt 21 anläggningar i for...

Grav- och boplatsområde (L1977:7479)

Grav och boplatsområde, oklar begränsning. Vid efterundersökning framkom i provschakt 18 anl i form av härdar, stolphål, nedgrävningar och en ev för...

Grav- och boplatsområde (L1979:3318)

Gravfält, 170x25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 14 fornlämningar. Dessa utgörs av 6 skeppssättningar, 1 "husgrund" med vallformig begränsning samt ca 7 ...

Grav- och boplatsområde (L1985:6661)

1) Boplatsområde, 100x90 m st (Ö-V) bestående av ca 8 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 skärvstenshögar, 2 otydligaterrasseingar, 1 stensträng och mins...

Grav- och boplatsområde (L1944:8394)

Grav- och boplatsområde ca 140x10-50 m (N-S) bestående av 1 stensättning, 7 skärvstenshögar och 1 stenhägnad. 1) Skärvstenshög, 6m diam och 0,3 m h. I...

Grav- och boplatsområde (L1997:7359)

Grav- och boplatsområde, ca 300x150 m (NÖ-SV), delundersökt. Vid utredning inför utvidgning av grustäkt påträffades boplatslämningar inom större delen...

Grav- och boplatsområde (L1987:8467)

Grav- och boplatsområde, ca 230x200 (N-S). Undersökt och borttagen. Vid särskild undersökning 2008 framkom rester av 17 byggnader, 3 brunnar, 1 hägnad...

Grav- och boplatsområde (L1944:9758)

1) Stensättning, närmast rund, 9 m diam och 0,3-0,4 m h. Fyllning av 0,3-0,9 m st stenar. I NV kanten en sten 1,1x1 m st och 0,6m h, med plan ovansida...

Grav- och boplatsområde (L1951:4981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1943:1157)

Gravfält, 50x40 m (N-S), bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar, 1 stensättning och 1 stenblock med skeppsristningar och älvkvarnar. ...

Grav- och boplatsområde (L1942:7209)

1) Gravfält 120x90 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 17 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och ca 12 runda stensättningar och enoregelbunden stensättn...

Grav- och boplatsområde (L1943:8674)

Gravfält, 85x20 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och ca 8 runda stensättningar samt 1 skärvstenshög. Högen är 10 ...

Grav- och boplatsområde (L2017:16)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 200x110 m (Ö-V) bestående av minst 10 stensättningar och lämningar av boplatskaraktär, kvarvarande del efter...

Grav- och boplatsområde (L1969:8390)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttagen år 2006, ca 200x110 m (N-S). Flinta och kulturlager. Revideringsinventering 1900: Ej besökt. WB. Pro...

Grav- och boplatsområde (L1944:2532)

Boplatsområde ca 60x20-30 m (Ö-V), bestående av ca 3 skärvstenshögar, 1 skärvstensvall samt 1 skärvstensförekomst.Skärvstenshöga rna är 7-10 m diam oc...

Grav- och boplatsområde (L1991:2533)

Grav- och boplatsområde, delvis undersökt, ca 210x70-120 m (NÖ-SV). I området har tidigare påträffats rikligt med flintavslag. I samband med anläggand...

Grav- och boplatsområde (L1942:7147)

Grav- och boplatsområde 165x30-60 m (Ö-V), bestående av 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 rösen, 6 stensättningar, 2 röjda ytor. Rösena är 7 resp 1...

Grav- och boplatsområde (L2016:2767)

Grav- och boplatsområde, 100x20-80 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 högar, ca 15 stensättningar, 1 skeppsformig stensättning, 3 skärvstenshögar. Högarna är...

Grav- och boplatsområde (L2019:1293)

Grav- och boplatsområde, ca 50x46-16 (N-S), bestående av 6 härdar, 1 flatmarksgrav, 1 stensättning. Härdarna är ovala 0,8-1,6x0,75-1,5 m st. Flatmark...

Grav- och boplatsområde (L1941:3898)

Grav- och boplatsområde, 50x35 m (N-S) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 rund, 1 rektangulär och 1 närmast kvadratisk stensättning samt...

Grav- och boplatsområde (L2011:6111)

Grav- och boplatsområde 275x30-100 m (NV-SÖ). Gravarna ligger samlade till ett gravfält 260x75 m (NV-SÖ) bestående av 55 fornlämningar. Dessa utgöres ...

Grav- och boplatsområde (L2015:9049)

Gravfält 60x40 m (NV-SÖ) bestående av 15 fornlämningar. Dessautgörs av 1 hög, 10 runda stensättningar 1 treudd 1 rest sten och1 terrass. Högen belägen...

Grav- och boplatsområde (L1977:696)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ungefärlig utsträckning ca 420x30-190 m (N-S). Vid besiktning i samband med revideringsinventering 1989 var det...

Grav- och boplatsområde (L1977:9765)

Gravfält, 110x50 m (NV-SÖ) bestående av ca 22 fornlämnigar. Dess a utgöres av ca 21 runda stensättningar och 1 skärvstensförekomst . De runda stensätt...

Grav- och boplatsområde (L1943:9653)

Grav- och boplatsområde bestående av ett gravfält och 1 skärvstenshög. Gravfältet är, ca 110x15-70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 röse och 11 runda stens...

Kyrklägden, Grav- och boplatsområde (L1935:8279)

Grav- och boplatsområde, 80x60 m (NV-SÖ), bestående av 5 forn-lämningar. De utgörs av 1) Husgrundsterrass 12x5 m (160-360 gon).I N-NÖ stenskodd kant i...

Grav- och boplatsområde (L2004:6094)

Grav och boplatsområde, 75x75 (N-S) bestående av 10fornlämningar. Dessa utgöres av 2 rösen, 6 runda stensättningaroch 2 skärstenshögarRöserna är 11-15...

Grav- och boplatsområde (L1941:8649)

Grav- och boplatsområde, bestående av 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar och 11 runda stensättningar. En hög är 13 m diam, 1-1,2 m h. IS är hö...

Grav- och boplatsområde (L1998:3670)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, inom två ytor, Inom det NÖ området framkom 300 anläggningar, varav 200 stolphus tillhörande 4 stolp...

Grav- och boplatsområde (L2003:4309)

Gravfält och boplatsområde, 30x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 5fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skärvstenshög och 4 rundastensättningar.Kokstenshögen är...

Grav- och boplatsområde (L1979:4332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2017:5310)

Gravfält, 90x70 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 37 fornlämningar.Dessa utgöres av 12 högar, ca 24 runda stensättningar, 1kvadratisk stensättning, 1 terras...

Grav- och boplatsområde (L1967:4316)

1) Boplats(?), fyndplats för pilspetsar, skrapor, flintspånor och flintavfall, kärna och lerkärlsbitar. Fynden gjordes i grus tag 1872, 1875 och 1904....

Grav- och boplatsområde (L1941:3062)

Gravfält, ca 190x25-60 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 fornlämningar, varav 1 hög, 5 runda stensättningar samt 1 skärvstens- och kolförekomst. Högen, belä...

Grav- och boplatsområde (L2013:2591)

Boplats, delundersökt, ca 240x20-90 m (Ö-V). Vid arkeologisk förundersökning år 2006 påträffades ett tiotal anläggningar i form av härdar och stolphål...

Grav- och boplatsområde (L1959:6559)

Enligt Dnr 321-3122-2001, Ark rapp undersökningar KLM 2001:9, A-LHallgren, EA Pedersen, H Persson, C Ring, I Svensson.01-11-26/H. 1) Grav och bop...

Grav- och boplatsområde (L2002:7021)

Grav- och boplatsområde, 140x40-80 m (NNÖ-SSV), bestående av 63 fornlämningar. Dessa utgörs av 60 runda eller närmast runda stensättningar, 1 husgrund...

Grav- och boplatsområde (L1997:2450)

Boplats, ca 400 x 50-150 m (ca ÖNÖ-VSV). Inom området påträffades vid sökschaktsundersökning 19 stolphål, 2 härdar, 8 gropar samt fyndet av flintskrap...

Grav- och boplatsområde (L2014:6969)

Grav- och boplatsområde, ca 180x30 m (N-S), bestående av 12 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög, 9 runda stensättningar, varav 5 röseliknande samt 2 ...

Grav- och boplatsområde (L2016:373)

Grav- och boplatsområde, 160x120 m (N-S), bestående av ca 145 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skärvstenshög, 60 högar, ca 83 runda stensättningar och...

Grav- och boplatsområde (L1942:9166)

Grav- och boplatsområde, 370x50 m (N-S) bestående av ca 50 fornlämningar. Dessa utgöres av 40 runda stensättningar, 4 rektangulära stensättningar och ...

Grav- och boplatsområde (L1967:3572)

1) Gravfält, ca 95x65 m (NNV-SSÖ), bestående av 30 runda stensättningar, varav 10 mycket otydliga. Stensättningarna är 5-11 m diam, 0.1-0.4 m h. Samtl...

Grav- och boplatsområde (L1983:5570)

Gravfält och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 70x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 röse, 1 hög, 3 stensättningar och 1 underliggande boplatslag...

Grav- och boplatsområde (L1976:406)

Boplats, ca 150x80 m (NÖ-SV). 1) NÖ delen av området: I samband med undersökningen påträffades 2 stolphål, 3 nedgrävningar och 7 härdar. Stolphålen ...

Grav- och boplatsområde (L1942:9481)

Grav- och boplatsområde, ca 170 (N-S) x 100 m (Ö-V), bestående av 23 fornlämningar. De utgörs av 3 flatmarksgravar, 1 härd, 2 kulturlager, 6 nedgrävni...

Grav- och boplatsområde (L2015:3872)

Grav- och boplatsområde, 50x35 m (NÖ-SV), bestående av 1 röse ochca 5 skärvstenshögar. Röset är 8 m diam och 0,9 m h. Stenarna,som är skarpkantade, är...

Grav- och boplatsområde (L2017:3205)

Skelettdelar, möjligen från senare tid, funna vid planering.Skelettdelar från senare tid hittas regelbundet på platsen, därenligt uppgift självmördare...

Grav- och boplatsområde (L1935:4079)

1) Gravfält, 65x20 m, bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörsav högar. Dessa är 3-8 m diam och 0.4-1.4 m h. Tre har i ytanrikligt och två har i yta...

Grav- och boplatsområde (L2014:8189)

Grav- och boplatsområde 140x50-90 m (NÖ-SV) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 5 runda eller närmast runda stensättningar, 1 triang...

Grav- och boplatsområde (L1943:3475)

Gravfält, 70x400(N 40cg Ö-S 40cg V), bestående av ca 7 runda stensättningar, 1 rest sten och 1 skärvstenshög. De runda stensättningarna är 4-11 m diam...

Grav- och boplatsområde (L1956:1831)

1) Gravfält under flatmark, okänd utsträckning. I schaktkantensyntes vid inventeringstillfället 4 nedgrävningar. 1) 0,6 m dj,0,7 m h. Fyllning av sand...

Grav- och boplatsområde (L2021:7679)

Grav- och boplatsområde, 190×50-115 m (NNÖ–SSV, SSÖ-NNV), bestående av 81 arkeologiska objekt. Blockbemängd morän och hällmark i N, åkermark i övrigt...

Grav- och boplatsområde (L1965:8130)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 50x25 m (NNV-SSÖ). Gravområdet består av stensättning/stenpackning ("inklätt" berg) där 2 gravar...

Grav- och boplatsområde (L1944:5848)

Grav och boplatsområde, , 165x75 m (NÖ-SV), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av 6 skärvstenshögar och ca 14 rundaeller närmast runda st...

Grav- och boplatsområde (L1935:7705)

Grav- och boplatsområde, 80x30 m (N-S), med 5 högar. Hög (1), 12 m diam och 1,2 m h i NV. I mitten är nu en oregelbunden grop, ca 4x4 m st och intill ...

Grav- och boplatsområde (L1941:5595)

Grav- och boplatsområde 60x40 m (N-S) bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgöres av 7 runda stensättningar och 1 skärvstenshög. De runda stensättning...

Grav- och boplatsområde (L1935:4021)

Gravfält med kokgrop, 70x20-60 m (NV-SÖ), bestående av 15fornlämningar. Dessa utgöres av 6 högar, 6 runda stensättningaroch 3 kokgropar. 1) Högarna ...

Grav- och boplatsområde (L2017:8102)

Grav- och boplatsområde, ca 160x30-130 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 56 fornlämningar. Dessa utgörs av 10 högar, ca 44 runda, stensättningar (varav flera ...

Grav- och boplatsområde (L1984:7782)

Gravfält med boplatslämningar, 140x100 m (NV-SÖ) bestående av 81fornlämningar. Dessa utgjordes av 15 runda stensättningar, 7oregelbundna stensättninga...

Grav- och boplatsområde (L1960:1435)

1) Hällkista i mgivande hög. Högen är ca 7 m N-S och 5 m Ö-V ochca 0,5 m h. Undersökt 19/5 - 18/6 1964. Hällkistan innehöll fyndav keramik.2) Kring hä...

Grav- och boplatsområde (L1991:2155)

Grav- och boplatsområde, 80x35 m (Ö-V), bestående av, 2 restastenar, flatmarksgravar samt fyndmaterial. De resta stenarna är1.1 respektive 1.5 m h, 1....

Grav- och boplatsområde (L2015:2046)

1) Gravfält (med skärvstenhögar) 95x25-55 m (NV-SÖ) bestående avca 42 fornlämningar. Dessa utgöres av35 runda stensättningar, 4skärvstenshögar, 2 terr...

Grav- och boplatsområde (L2003:5555)

Grav- och boplatsyta, 95x70 m (NV-SÖ), bestående av 15fornlämningar. Dessa består av 8 stensättningar, 2skärvstenshögar och 5 stenröjda ytor.Stensättn...

Grav- och boplatsområde (L2015:1068)

Gravfält ca 235x65 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 60 fornlämningar.Dessa utgöres av 6 högar (varav 4 skärvstenshögar) och 54 rundastensättningar. Skärvs...

Grav- och boplatsområde (L2016:737)

Gravfält och brukningsspår, ca 120x120 m, bestående av ca 40fornlämningar. Dessa utgöres av 10 högar och ca 25 rundastensättningar samt (i Ö-S) 2 sten...

Grav- och boplatsområde (L1976:6398)

Boplats, okänd utsträckning. Inom ett område, ca 110 x 80 m (NV-SÖ), har förhöjda fosfatvärden uppmätts. Vid undersökningar utförda av Statens sjöhist...

Grav- och boplatsområde (L2014:1248)

Grav- och boplatsområde, 150x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 7fornlämningar. Dessa utgöres av 3 rösen, 1 rund stensättning, 2runda skärvstenshögar och 1 o...

Grav- och boplatsområde (L1988:6159)

Grav- och boplatsområde, okänd utsträckning, delundersökt. Boplatsen påträffades vid arkeologisk utredning 1996, varvid inom ett område av ca 120x40...

Grav- och boplatsområde (L1951:6878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L2015:5386)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 2300 m2 kvarligger i söder. 2017 delundersöktes ett ca 130 x 80 m stort område (N-S) i den norra delen av fo...

Grav- och boplatsområde (L2021:3801)

Blockgrav, rund, 7 m diam, i form av upp till 2 m br stenbrätte av 0,2-0,4 m st stenar på främst S sidan men även Ö och N om flyttblock, 3,5 x 3 m och...

Grav- och boplatsområde (L1985:1843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1942:3110)

Gravfält, 90x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 16 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 13 runda stensättning och 1 rektangulär stensättning, 1 skärvstenshög ...

Grav- och boplatsområde (L1940:5132)

Grav- och boplatsområde, 60x40 m (Ö-V) st, undersökt och borttaget. Vid arkeologisk förundersökning år 2009 påträffades, inom ett ca 225x40-30 m (ÖNÖ...

Grav- och boplatsområde (L1971:1069)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget, minst ca 425x90-180 (NÖ-SV). Vid arkeologisk undersökning år 1989 framkom 2 kvadratiska stensättning...

Grav- och boplatsområde (L2016:1690)

1) Gravfält, ca 170x60 m st (N-S), bestående av enl 1951 års invca 60 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och ca 25rektangulära, fylldastensättnin...

Grav- och boplatsområde (L1994:9363)

Grav och boplatsområde(?), 65x30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av två närmast runda stensättningar(?) samt en rund stensättning belägen iNedertorneå socken o...

Grav- och boplatsområde (L1985:6925)

Grav- och boplatsområde, samt älvkvarnsförekomst medutsträckningen 150x100 m (N-S), bestående av ca 16fornlämningar. Dessa utgörs av 4 runda stensättn...

Grav- och boplatsområde (L1942:5739)

Grav- och boplatsområde, 115x50 m (NNV-SSÖ), undersökt och borttagen. Inom området påträffades kulturlager med keramik, bearbetad sten och brända ben ...

Grav- och boplatsområde (L1969:9304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav- och boplatsområde (L1943:7148)

Gravfält, 125x65 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 skärvstenshög och ca 9 runda stensättningar. Skärvstenshögen är 9 m ...

Grav- och boplatsområde (L2009:6682)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och 0,3-0,4 m h. Övermossad ochsekundärt övertorvad fyllning av enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Fyllningen är till synes...

Grav- och boplatsområde (L1960:2493)

Grav- och boplatsområde, ca 25-50X25-10 m (NNÖ-SSV). UV-Väst undersökte fornlämningen under år 2000. Inom området framkom 91 stolphål, 15 gropar, 1 fl...

Grav- och boplatsområde (L2004:3817)

Grav- och boplatsområde; 100x50 m (NV-SÖ) bestående av 21fornlämningar som utgörs av 20 runda stensättningar och 1skärvstenshög.Stensättningarna är 4-...

Grav- och boplatsområde (L1989:8394)

1) Flatmarksgrav, undersökt och borttaget. Se MHM:6305.Inom samma område som nr 1 är:2) Flatmarksgravfält, undersökt och borttaget. Se MHM:6305.Inom s...

Grav- och boplatsområde (L2009:5929)

Grav- och boplatsområde 80x20-60 m (NV-SÖ) bestående av ca 9 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög(?), 1 stensättning, 1 älvkvarnsförekomst, 3 skärvst...