Grav övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Gravanläggning eller gravplats från förhistorisk tid eller medeltid som inte kan registreras under andra gravtyper.
Grav övrig (L1939:2459)

Grav, undersökt och borttagen, bestående av ett fragmentariskt bevarat och överodlat brandlager, ca 1 m l, 0,35 m br och 0,01-0,04 m tj. Lagret innehö...

Grav övrig (L1977:3061)

1) Stenrad, 13 m l (N 10cg V-S 10cg Ö) bestående av 11 resta grå stenar 0,5-0,8 m h och 0,4-0,7 m tj. Stenarna står på 0,4-1,8 m avstånd från varandra...

Grav övrig (L1971:794)

Grav, okänd typ. Vid en schaktövervakning av Jönköpings Läns Museum på Bringetofta kyrkogård år 2000, på träffades ben och artefakter. Fynden bestod a...

Grav övrig (L1982:8522)

Skelettgrav, (Ö-V) innehöll nedre extremiteterna av en vuxen individ. Gravens nedgrävning syntes tydligt i schaktet och gisvk därför att uppskatta gra...

Grav övrig (L2002:6409)

Grav, ca 6 m diam, oklar yttre begränsning. Begränsades av en kantkedja av vilka 2 stycken 0,3 x 0,3 m stora stenar rensades fram. Söder om kantkedjan...

Grav övrig (L1975:8671)

Hällkista, ca 1,5 m l och 0,6 m br, bestående av på högkant ställda kalkstenshällar vilka sticker upp ca 0,2 m ur marken. (RAÄ dnr 3.4.2-938-2015)

Grav övrig (L1975:8614)

Skelettgrav, ca 1,9x1 m (N-S) st, delundsökt. I samband med arkeologisk förundersökning år 2011 framkom en skelettgrav, i markytan indikerad genom fyn...

Grav övrig (L2002:8908)

Grav (?), bestående av grop, ca 0,6 m i diam, med stenpackning i ytan. Har utifrån omgivande fornlämningsmiljö bedömts som möjlig grav i samband med a...

Grav övrig (L1937:1661)

Sommargrav?

Grav övrig (L1955:2670)

Grav?, i form av en rund ca 0,65 m i diam st och ca 0,2 m dj grop innehållandes 6 flintavslag, 6 bitar bränt ben samt 1 komplett skelett av en kalv. F...

Grav övrig (L1955:3138)

Skelettgrav, (Ö-V), skadad, endast övre delen av skelettet bevarat. Daterad till vikingatid. Undersökningen utförd av G-A Hellman 1941. (RAÄ dnr 326-...

Grav övrig (L2019:3971)

Grop , ca 1,5 x 1,3 m (osäker utbredning) med totalt ca 107 g brända ben från människa var av en del kunde bestämmas till en man mellan 18-44 år. Grav...

Grav övrig (L1946:5970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav övrig (L2002:6359)

Grav?, utgörs av mörkfärgning ca 0,5 m i diam, innehållande rikligt med träkol och skörbränd sten. Skadad i samband av terrassutfyllnad. Påträffad vid...

Grav övrig (L2022:10646)

Gravbål, rest av, 6x4 m (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m h. Anläggningen som är belägen på hällens högsta punkt består av skärvstenar och en mörk, sotfärgad fyll...

Grav övrig (L1973:2203)

Grav, ca 25x25 m st och ca 2 m h, närmast fyrsidig. Vid georadarkartering år 2010 kunde sannolika strukturer inne i högen påvisas, dels strax under yt...

Grav övrig (L1977:8105)

Stenrad, ca 9 m l (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 10 gråstensblock, 0,5-0,8 m st. Delvis övervallad intill en bredd av 3 m, bredast på S långsidan.

Grav övrig (L2000:1869)

Gravplats, för gravar från historisk tid framkomna vid undersökning år 1989 enligt rapport Dalarnas museum 1989:5. Vid schaktning runt kyrkan framkom ...

Grav övrig (L1940:6429)

Grav, uppgift om. Enligt boende i Grönö skall hans far i början av 1900-talet uppgett att arkeologer var och grävde på den markerade platsen och hitta...

Grav övrig (L1937:4341)

Grav, ca 2x1,5 m (Ö-V) och 0,7 m h, byggd av femton st 0,4-0,7 m st och 0,1 m tj skifferhällar. Under hälarna är rikligt med ben samt i V ett kranium....

Grav övrig (L1975:7597)

Grav, undersökt och borttagen. Stenformation 2,2x0,6 m (SV-NÖ), bestående av 5-6 runda stenar, 0,2-0,35 m diam, samt ett 10-tal platta kalkstenar, 0,1...

Grav övrig (L1982:8124)

Grav bestående av ett brandlager av sot och kol med inblandning av fragmentariska brända ben som påträffades i samband med schaktningsövervakning vid ...

Grav övrig (L2002:6441)

Grav. Vid utredning påträffades vid det markfast block kom först skärviga stenar, nedrasade från det markfasta blocket, strax under torven. En meter ö...

Grav övrig (L1978:9769)

Grav, ojämnt rundad, ca 1,5 m diam, av 0,1-0,2 m st stenar lagda i ett skikt utan fyllning. Mindre stensamling på bergshäll i krönläge. (RAÄ dnr 3.4.2...

Grav övrig (L1982:4960)

Brandgrav, fullständigt förstörd, bitar av ett väl bränt lerkärl, bitar av ett annat lerkärl, knivblad, nitar samt bitar av sådana, spik och brända be...

Grav övrig (L1975:231)

Stenrad av 4 råstenar, 3 m l (V 10cg N-Ö 10cg S) Stenar na är 0,6-0,8 m st. 3 m SV härom en störe sten 1,3 m st.

Grav övrig (L1992:5580)

Sommargrav, uppgift om. Vid grävning påträffades ett lager näver på 0,5m dj. Detta uppfattades som liktäckning till en grav och lämnades därför orört....

Grav övrig (L2002:8742)

Grav(?) bestående av grop, ca 0,5x0,3 m stor, med stenpackning i ytan. Har utifrån omgivande fornlämningsmiljö bedömts som möjlig grav i samband med a...

Grav övrig (L1937:1767)

Sommargrav?, oregelbunden, närmast rektangulär, 2x1 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0.2 m h, bestående av i ytan ett tiotal löst lagda 0.3-0.5 m st stenar, del...

Grav övrig (L2018:138)

Brandgrav, omarkerad, 0,3 meter i diameter. Synlig som en svart, rund färgning mot den bruna bottenleran. I ytan påträffades flera vitbrända ben samt...

Grav övrig (L1941:2683)

Grav, inhägnad, 3x3,5 m och 1,35 m h. Graven belägen i vinkeln mellan S kyrkoväggen och sakristians V vägg. I S kyrkoväggen inmurat : a) en gravsten 1...

Grav övrig (L2023:2781)

Grav, oval, 2,3 x 2,0 m (VNV -ÖSÖ) och 0,25 – 0,30 m h. Utgörs av flack jordhög omgiven av en kantkedja av 0,05 – 0,28 m stora stenar. Påträffades i s...

Grav övrig (L1987:7026)

Grav, undersökt och borttaget. I samband med anläggandet av ny bro 2006 för väg 17 påträffades ett skelett i slänten ned mot Saxån. UV Syd utförde en ...

Grav övrig (L1986:4210)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Grav övrig (L1959:8976)

1) Stenrad, knappt 4 m l (Ö-V) och bestående av två liggande stenar av gråaktig granit på ett avstånd av 0,6 m. Stenarna är 1,7 m l resp. 2,0 m l (Ö-V...

Grav övrig (L2009:8040)

Grav, oklar form, 0,65 m diam, framtagen vid arkeologisk utredning år 2006. I ett åkerhak i förlängningen av ett större impediment N påträffades bränd...

Grav övrig (L1960:2575)

Grav, påträffad vid arkeologisk provundersökning år 1985-86. I ett av rummen i Brogårdens källare (Veterinärmuseet), tidigare platsen för Franciskaner...

Grav övrig (L2013:2348)

Skelettgrav, påträffad vid schaktningsarbeten 1999 i samband med dräneringsarbeten runt S:t Pers skola. Armarna låg korslagda över kroppen (armställni...

Grav övrig (L1984:974)

Dnr 321-68-2003: Vid utredning av gravfält med RAÄ-nr Husby-Oppunda 120:1, påträffades en skadad, överplöjd, brandgrav ca 20 m SV om gravfältet. Grave...

Grav övrig (L1987:5819)

Brandgrav, undersökt och borttagen, i form av bottendelen av en nedgrävd kruka med brända ben. Enligt initial osteologisk bedömning rör det sig om ett...

Grav övrig (L1966:6412)

Gravfält, flatmarksgravar ? uppgift om. Enigt Gbg inv, skall en Johan Olsson på 1880-talet vid odling av åsen stött på "stenar som stodo i rundel med ...

Grav övrig (L1960:2413)

Gravplats, medeltida. Vid inläggning av nytt golv i kyrkan år 1953 påträffades 9 medeltida gravar, varav 1 var en liljesten, vilken undersöktes arkeol...

Grav övrig (L1982:8507)

Skelettgravar, 4 stycken, ca 5x1 m (N-S) med flera individer, påträffades under ett utfyllnadslager och avgränsas av en stenkonstruktion i N. Stenkons...

Grav övrig (L2019:7561)

Två gravar påträffade vid schaktningsövervakning inom en 10 m lång sträcka . Den ena graven bestod av ett brandlager med brända ben i en 1,6 m lång n...

Grav övrig (L1982:1719)

Grav övrig, 2,4x 2,1 m st, bestående av en svagt färgad sot- och kollins med inslag av skörbrända stenar. Påträffad vid arkeologisk förundersökning år...

Grav övrig (L2013:4933)

Grav (?), mycket förstörd, rund, ca 5 m diam, 0,3 m h. I centrum en ca 1,5-2 m st nedgrävning i vilken flera stenar är i dagen. Belägen ca 10 m SSV om...

Grav övrig (L2018:1517)

Skelettgrav, NS riktning, huvudet i N, ca 160cm under nuvarande markyta. Påträffades 2018 vid dräneringsgrävning. Skelettet var efter en man i 25-30år...

Grav övrig (L1960:2573)

Grav, påträffad vid arkeologisk provundersökning år 1985-86. I ett av rummen i Brogårdens källare (Veterinärmuseet), tidigare platsen för Franciskaner...

Grav övrig (L2009:8516)

Grav övrig, rest av. Framkom och undersöktes av Östergötlands länsmuseum år 2005. Bestående av en 7,5X4,7m (N-S) st stenpackning. Den ursprungliga sto...

Grav övrig (L1959:8905)

7 m VNV om nr Böda 188:1 är: Stenrad, av 2 resta stenar och 1 liggande sten med en sammanlagd längd av ca 5,5 m (VNV-ÖSÖ) och belägna på ett avstånd...

Grav övrig (L1938:1972)

Hög, oval. 2,1x1,5 m och 0,5 m h. Enstaka stenar i ytan. Grävd försänkning runt delar av hög. samisk grav?

Grav övrig (L1946:4835)

Plats för sommargrav? Rundad, 1,8x1,7 m st (N-S) och 0,5-0,6 m dj. SÖ därom är ytterligare två misstänkta gravar.

Grav övrig (L1948:1411)

Grav (?). Grop, ca 1 m diam, i klappersten. Mittblock av jordfast block, vilket gör att anläggningen mist sin gropkaraktär. I närområdet är ett flert...

Grav övrig (L1987:3883)

Skelettgrav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning år 1995 påträffades en skelettgrav under flat mark. Daterad till medeltid. (RAÄ ...

Grav övrig (L1951:202)

Brandgrav, i ytan 0,6x0,4 m och 0,3 m dj, bestående av en nedgrävning som innehöll en mindre mängd brända ben. Flera fynd av brända ben från människa ...

Grav övrig (L1976:6870)

Stenrad, ca 8 m l (NNÖ-SSV), bestående av 11 tätt lagda gråstens block, 0,6-1 m st. Block, 1,4 m st SSV därom. Blockens patina samt lav- och mossbildn...

Grav övrig (L2013:2347)

Skelettgravar, okänt antal, undersökta och borttagna, påträffade vid schaktningsarbeten i juli 1956 i samband med iordningsställande av lek- och idrot...

Grav övrig (L2023:6213)

Grav övrig, bestående av en mindre stenpackning 1,6x1 m stor av stenar 0,2-0,6 m stora. Belägen i en liten svacka på bergskrön. Belägen 3,5 m SV om L2...

Grav övrig (L2023:6211)

Grav övrig, bestående av en mindre stenpackning 1,7x0,7 m stor av stenar 0,15-0,55 m stora. Belägen i en liten svacka på bergskrön. Belägen 3,5 m NO o...

Grav övrig (L1941:2810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav övrig (L2013:3881)

Gravgård, minst ca 15x5 m VNV-ÖSÖ. Vid arkeologisk förundersökning år 2007 påträffades 4 gravar i schakt inom nämnda område. Datering: eventuellt sent...

Grav övrig (L2013:4783)

Grav (?), söndergrävd, rund ca 6-7 m diam. Belägen ca 10 m NNÖ om Adelsö 245 och ca 15 m SSV om Adelsö 244. Vid dikesgrävning lär man även ha hittat t...

Grav övrig (L1989:1787)

Stenkista, undersökt och borttagen. År 1927 påträffade man vid dräneringsarbete, 1 stenkista S om strävpelaren i tornets NV hörn. "Den låg omkring en ...

Grav övrig (L2023:8250)

Rektangulär nedgrävning ca 1,4 x 0,6 m (NV-SÖ). Innehöll skelettrester från minst 2 individer. 14C analys gav resultatet 893–1022 AD (2 sigma).

Grav övrig (L1941:5912)

Gravanläggning, medeltida, bestående av en ca 0,9 m st mörkfärgning med ett välbevarat spädbarnsskelett i en nedgrävning.

Grav övrig (L2023:3023)

Grav övrig, bestående av låg förhöjning i marken ca 0,2 m h. Graven bedöms vara ca 5x4 m stor (N-S). Vid schaktgrävning påträffades brända ben, vareft...

Grav övrig (L1946:4526)

Sommargrav? Rektangulär, 1,9x1,5 m st (N-S).

Grav övrig (L2002:7107)

Grav, undersökt och borttagen, rest av brandlager (?). Kollager, ca 1,4 m diam och intill 0,1 m tj, bestående av ett flammigt, något svåravgränsat, gr...

Grav övrig (L1986:8941)

Dös, ca 11,5x6 m (SV-NÖ), resterna efter en tidigneolitisk långdös. Ett 20-tal anläggningar i form av gropar/stenlyft från både kammare och kantkonstr...

Grav övrig (L1946:3942)

Sommargrav, rund, 2,9 m diam och 0,6 m h

Grav övrig (L1976:6478)

1) Stenrad, 8,5 m l (N 10cg V-S 10cg Ö), bestående av ursprungli gen 8 stenar, av vilka 6 kvarstår. Av de resta stenarna är nr 2 f rån S 0,5 m h, 0,45...

Grav övrig (L1943:6737)

1951 års uppg: Åker där en numera bortodlad skeppsättningslik lämning legat. I åkern är f n enstaka stenar kvar. På ett ställe tycks återstå en stenst...

Grav övrig (L1960:8651)

Grav övrig, undersökt och borttagen. Svag förhöjning, jordfylld, enstaka mindre stenar stack upp mellan lavar. 1,5x1,3 m (NV-SO) st, 0,05 m h. Fyllnin...

Grav övrig (L1975:8529)

Grav?, i form av stenpackning med fynd av människoben i anslutning till husgrunden RAÄ nr När 160:2. I närheten hittades 1 medeltida bältesbeslag och ...

Grav övrig (L1945:1366)

Grav övrig?, uppgift om, närmast oval, 2.8x2.4 m (VNV-ÖSÖ), övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar, under torvlagret är stenpackning. Kol påträf...

Grav övrig (L2002:7212)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Grav övrig (L1986:9651)

Grav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning 2014, utförd som en schaktningsövervakning vid ledningsförläggning direkt N om landsväg...

Grav övrig (L1951:7471)

Stensättning, oval, ca 3x2 m (Ö-V) och 0,3-0,5 m h, av 0,25-0,5 m st stenar. Troligen är det en samisk grav.

Grav övrig (L2018:128)

Möjlig grav. 18 x 15 m (N-S). Påträffad vid Arkeologisk utredning steg 2 2018. Bestående av 1 stenpackning, på en våtmarksnära höjd, ytligt under matj...

Grav övrig (L1978:9865)

Grav, rektangulär, 3x1,5 m (NÖ-SV). Sandfyllning. Kantkedja 0,1-0,3 m h av 0,3-0,5 m st stenar. Sjömansgrav enligt lokal tradition.

Grav övrig (L2011:476)

1) Stenrad, 3,25 m l (60cg-260cg), bestående av 4 stenar. Tre av stenarna är 0,5-0,75 m h, 0,4-0,7 m br. Den fjärde (Nr 3 från N) står något sidförskj...

Grav övrig (L1937:2061)

Gravplats enligt tradition, bestående av en klippformation med ett flertal hålrum inom ett område på ca 20x10 m (Ö-V). I V delen avdet största hålrumm...

Grav övrig (L1975:8427)

Uppgift om ev kistgravar. Enligt markägaren syns på platsen under torra somrar en rektangulär, ca 2x1 m stor torkad yta. Uppgiften inhämtad i samband ...

Grav övrig (L1975:8897)

Skelettgrav, 1,4 m l (S-N) och knappt 0,15 m dj. Anlagd i kalpperstensvall. Utan spår av svepning, beklädnad eller kista av organiskt material eller...

Grav övrig (L2023:3024)

Grav övrig, bestående av låg förhöjning i marken ca 0,2 m h. Graven bedöms vara ca 5x4 m stor (N-S). Vid schaktgrävning påträffades brända ben, vareft...

Grav övrig (L2012:8922)

Gravtumba/gravvalv, undersökt och borttaget, ca 2,2 m l, 0,7 m br och 0,8 m h (Ö-V). Bestod av bottenhäll, 2 sidohällar, 2 gavelhällar samt 3 fragmen...

Grav övrig (L2013:4932)

Grav (?), 2-3 m diam, 0,4 m h. Övertorvad. Belägen ca 15 m NNÖ om Adelsö 243. Vid dikesgrävning lär man även ha hittat två vikta svärd i detta område....

Grav övrig (L2002:6852)

Grav? Utgörs av en 1,25x0,5 m stor sotig mörkfärgning. Vid rensning påträffades brända ben. Möjligen kan det röra sig om en omarkerad grav eller en gr...

Grav övrig (L1977:612)

Rad av 6 liggande stenar, i N-S riktning. Stenarna är 0,7-0,9 m (Ö-V) och 0,5-0,7 m (N-S) samt intill 0,5 m h. Stenarna ligger i två grupper, den N gr...

Grav övrig (L1972:3045)

Stensättning med hällkista. Stensättningen 4x5x4,5 m st, närmast oval, 0,4 m h. Oklar begränsning i SV. Helt övertorvad. I mitten är rest av hällkista...

Tokes grav, Grav övrig (L1959:7874)

1) Stenrad, 6 m l (ÖNÖ-VSV) bestående av 5 resta stenar av granit, varav två nu liggande och två (den mellersta och den VSV:e) kraftigt lutande mot SS...

Grav övrig (L1977:3987)

Grav, undersökt 1984. Idag syns på platsen en rektangulär nedhuggning i berget, 2x1 m (N-S) och 0,3-0,5 m dj. 2-5 m NV om lämningen finns ytterligare...

Grav övrig (L2013:2364)

Skelettgravar, 2 stycken, undersökta och borttagna, påträffade i samband med schaktningsarbeten för den nya folkskolan i februari 1955. Skeletten låg ...

Grav övrig (L1948:1413)

Ej grav.

Ryssgraven, Grav övrig (L1951:1196)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Grav övrig (L2019:3681)

Beskrivning: Grav övrig, i ett sökschakt på ett topografiskt markerat höjdläge, påträffades en stenansamling med 5 stenar. Stenarna var 0,20-0,45 m s...

Grav övrig (L1938:2858)

Utrymme under klippöverhäng som kan vara platsen för den grav som omnämnts i tidigare anteckningar.

Grav övrig (L1976:9055)

Gravfynd; hällkista funnen på kyrkogården 1956. Undersökt?

Grav övrig (L1946:6104)

Plats som enligt uppgift inhyser en massgrav under flat mark, nu under av kedjor inhägnad 3x3 m st och 0,6 m h jordkulle. På toppen finns en flisa av ...

Grav övrig (L1959:1965)

Grav övrig ?, ca 32x10 m (NNÖ-SSV). Inom området har fynd av bränd lera och större bitar av slagen kvarts påträffats i provgropar. Fynden påträffades ...