Grav - uppgift om typ saknas

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av okänd typ.
Grav - uppgift om typ saknas (L2012:2824)

Gravar, uppgift om. Enligt Nordenskjöld: Östergötlands minnesmärken (1880).

Grav - uppgift om typ saknas (L1980:4445)

Gravfält (?), plats för, enligt tidigare anteckningar. Vidinventeringstillfället 1982 gjordes inga fynd (åkern plöjd ochharvad).I områdets mitt ett od...

Grav - uppgift om typ saknas (L2014:8277)

Undersökt 1966. T

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:2349)

Gravfält, 230x5-100 m (NV-SÖ) bestående av ca 90 fornlämningar.Dessa utgöres av 10 högar och ca 80 runda stensättingar, varav 30nu otydliga. Dessutom ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:4527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1984:5028)

Fornlämningar, uppgift om.Enl. Olof Hermelin skall "öster om Eka gård några stenkummel ochen liten ättehög" finnas. Dessa har ej återfunnits vid rev. ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:9288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1984:3259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:3283)

Nr 1 Hög, 6 m i diam 0,35 m hög något otydlig form. Bevuxen mednågra tallar samt några mindre rönnar, lönnar och aspar. 3 m SSVom nr 1 är: nr 2) Hög, ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1984:9933)

Gravfält (?), borttaget vid odling och grustäkt?Inom ett 50x20 m st område (NNV-SSÖ) är ett tiotal större gropar,av vilka flertalet är upptagna i ursp...

Grav - uppgift om typ saknas (L2014:864)

Uppgift om fornlämningar. Enl inv 1952: enl uppgift av fil stud BoNilsson har befolkningen på denna plats förr sett gravkullar,"Sex i en rad och fyra ...

Saras kulle, Grav - uppgift om typ saknas (L1972:509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1965:2121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:4227)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.4 m h. Övertorvad med iytan talrika 0.1-0.3 m st stenar. Stensättningen som ärsöndertrampad av hästar i ytan är ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1960:2175)

Gravkista, bortagen, I SÖ hörnet av lägenheter Solliden å VästerNolgården av Bestorp påträffades 1930 under 1930 under flat markpå 0,6 m dj en av kalk...

Grav - uppgift om typ saknas (L1942:7527)

"På den V om byn liggande åkermarken ligger ännu en del gravhögar kvar på moränkullarna, men många äro försvunna genom odlingar".Några gravar eller mo...

Grav - uppgift om typ saknas (L1999:5798)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:2956)

1) Hög, 9 m diam och 0.7 m h. Delvis synlig kantränna, 0.5-1 m broch 0.1-0.2 m dj. Mittgrop, 1 mdiam och 0.15 m dj. Beväxt med en gran och lövsly.2) G...

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:1951)

Plats för borttaget gravfält. På denna plats har vid olika tillfällen påträffats pärlor, ringar av silver, brons m m. Området hartill 1940 varit bebyg...

Grav - uppgift om typ saknas (L1939:3039)

Uppgift om undersökta gravar på 1930-talet. Ungefärligt läge.

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:7472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2014:3947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:4590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:5580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1936:8645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:9179)

Fyndplats för ben av människa.

Grav - uppgift om typ saknas (L1946:489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1938:9473)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1943:4030)

Skelettfynd. Vid borttagande av större sten i åker påträffades delar av ett kranium (skalltak) till en yngre människa. Fyndet gjordes av hr Vängström ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:1299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:4179)

Grav(?). Beskrivning saknas.

Grav - uppgift om typ saknas (L1981:53)

1) Röjningsröse (?), oregelbundet rundat, 6 m diam och 0.4 m h,av jord och talrika 0.2-0.5 m st stenar. I NNV är en sten, 1.1 mst och 0.3 m h. I Ö är ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:9705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1936:8274)

1) Fyndplats för skafthålsyxa och nordbottninskt redskap. 2) Grav,förstörd och borttagen, uppgift om. I beskrivningen över detsenare föremålet står at...

Grav - uppgift om typ saknas (L1976:2271)

Fyndplats för skelettgrav. På platsen är nu en gödselstad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1982:9926)

1) Hög, rest av, 11 m diam och 0.4 m h. Av högen återstår idag enhalvkretsformad vall, 2 m br ochj 0.4 m h. I V är den skuren aven grustagskant. I skä...

Grav - uppgift om typ saknas (L1935:6713)

1) Lösfyndsamling: bestående av:; a) mejsel i mörk grönsten? fyndplats: Roken. b)spjutspets järn, fyndplats: Roken. c) skafhålsyxa mörk grönsten?fyndp...

Grav - uppgift om typ saknas (L2003:3969)

Gravfält, borttaget på 1800-talet när ängen odlades. Därvidhittades många pärlor som barnen fick leka med. Senare harglaspärlor hittats upprepade gång...

Grav - uppgift om typ saknas (L1960:2174)

Grav, bortodlad, krysset markerar platsen för ett enmansgravfyndfrån stenåldern, naträffat vid grundgrävning å Berxeliigatan 15år 1920.

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:5567)

1) Boplats, ca 350x50-180 m (NÖ-SV). I området påträffadessporadiskt-måttligt med slagen flinta och avslag samt ställvisskörbränd sten. Vid inventerin...

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:6658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1965:8379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:1554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2000:2123)

Grav, (?), närmast rund, 12 m diam och 0.5 m h. I ytan kan kännasen del stenar. Kraftigt kantplöjd åt SÖ och SV, så att rakasidor bildats.Övervuxen me...

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:4716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1971:1093)

Grav? ca 3,5 m i diameter och 0,3-0,4 m hög. Osäker, kan vara röjningsröse. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (RAÄ dnr 321-2773-2005).

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:1118)

STensättning rest av, närmast rund, 6 m diam och 0,4-0,6 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Belamrat med ris. 5 m V 10cg N om 1 ä...

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:7287)

Gravfält, delundersökt, ca 150x40-90 m (NV-SÖ) bestående av 39 fornlämningar. Dessa utgöres av 22 högar och 17 runda stensättningar varav minst 4 är h...

Grav - uppgift om typ saknas (L2017:2330)

Gravfält, uppgift om, inom på flygfotobilden streckat område skallha funnits ett gravfält enligt O. Hermelins anteckningar omfornlämningar, 1870-talet...

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:8346)

Platsen för undersökt och borttaget gravfält. T

Grav - uppgift om typ saknas (L1944:5186)

Brandgrav, rester av, påträffad vid grävning av ny bäckfåra 1906i samband med järnvägsbygget. Fynd: kol, vid grävningen för brotrumman dessutom brända...

Grav - uppgift om typ saknas (L1963:1633)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2004:6117)

Undersökning av skärvstenshög och gravar.Ur DN 08-10-09: "Unde den gångna sommaren har på bekostnad afVitterhetsakademien och hr Gustafson Hofsten ver...

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:1579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1953:3378)

Gravfält, okänd utbredning. Enligt Kjellmark har man här funnitbland annat sländtrissor.Kallas Skeppsåker på karta från år 1820.

Grav - uppgift om typ saknas (L1967:8009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:6406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1960:228)

Fyndplats för delar av 2 skelett av människa funna vid grävningsarbete för sänkning av golv i källare omkring omkring år 1890. Inga övriga fynd gjorde...

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:4883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2017:8133)

Inom området finns flera upphöjningar, sannolikt rester av skadade fornlämningar.

Grav - uppgift om typ saknas (L1999:2037)

Begravningsplats efter digerdöden, uppgift om. Nu finns ingalämningar kvar. Sannolikt en sekundär och osäker tradition.Erik Bosell, sagesman. Landsant...

Grav - uppgift om typ saknas (L1989:8162)

Skelettfynd, uppgift om. Vid grävning för åskledare 1957påträffades ett skelett. Uppgift enligt Karl-Erik Nilsson, Virkeboställe. Polisutredning ägde ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:4786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1958:257)

1) Okänd i orten, text från 1942 införes.

Grav - uppgift om typ saknas (L1967:7169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:9072)

Borttagen grav. Gravfynd påträffade enl fynduppgift på 1 m djup 10-15 m SÖ om kyrkan, utanför den nutida begravningsplatsen: 2 re mfästen, 14 rembesla...

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:7907)

Gravfält, uppgift om, ca 300x160 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område påtalar Nordenskiöld att "Uti stensatta kullar vid den östligaste belägna af Askagå...

Grav - uppgift om typ saknas (L2013:1882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:6168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:5597)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2017:3846)

a) Gravfält, 60x40 m (110-310cg) bestående av 7 fornlämningar.Dessa utgöras av runda stensättningar, 5-16 m diam och 0,2-0,7 mh. Alla äro övertorvade....

Grav - uppgift om typ saknas (L1989:2506)

Gravfält, plats för. Borttagna (?). Enligt Bruzelius: I ennaturlig sandhöjd å orestgårdens mark ej långt från kyrkan,anträffades år 1858 en lerurna, s...

Grav - uppgift om typ saknas (L1990:4348)

Grav, förstörd och borttagen. Rester av skelett påträffades vidgrävning av potatisgrop.

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:6453)

Gravar? Enligt Nordenskjöld: Af de fornlemningar, som funnits Noch NÖ om Bore- eller Borstad (under Eksund) funnes endast ruderaqvar samt (ett bösshäl...

Grav - uppgift om typ saknas (L1962:7916)

Fyndplats. Enligt herr Pilström, Brissmestorp, hittades vidvägbygge en grav med ben och kol.

Grav - uppgift om typ saknas (L1961:3477)

Gravfält rest av, ca 70 m diam. Detta område är det enda somåterstår av den grusås som enligt excerptuppgift innehållet.Gravfält?. Enlöigt uppgift ur ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1976:5253)

Gravfält, 240x110 m (N-S), bestående av 47 stensättningar och andra gravkonstruktioner fr förromersk järnålder till vendeltid, undersökt och borttag...

Grav - uppgift om typ saknas (L1973:7341)

Grananläggning okänd typ, uppgift om.Enligt Krister Hildorsson, Värne, fanns tidigare 3 - 4 "kullar", liknande RAÄ-nr 27, men ej så tydliga, vid angiv...

Grav - uppgift om typ saknas (L1947:3662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:5171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:7686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2021:1830)

Grav bestående av en halvcirkel av kraftigt övertorvade stenar (3,6x1,6m N-S riktning). De synliga delarna av stenarna är mellan 0,2-0,4m stora. Det f...

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:1444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2012:1179)

Fyndplats för skelett. Inom området har 1912 hittats 3 skelett vid grustäkt. Fler skelett har hittats vid andra tillfällen. Vid besiktning 1981 hittad...

Grav - uppgift om typ saknas (L1942:6208)

a) Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund i Ö med skorstensstock med tegel, 1 uthusgrund (otydlig och nästan bortschaktad)i V och 1 förvaringsgr...

Grav - uppgift om typ saknas (L1967:6535)

Grav, uppgift om. För beskrivning se inventeringsbokuppslag för Torslanda 18:2 under Dokument och bilder.

Grav - uppgift om typ saknas (L1990:665)

Grav, plats för?, enligt karta från 1805. På angiven plats är encirkelrund symbol, grav?

Grav - uppgift om typ saknas (L2003:3420)

Uppgift om gravfält. Inom ett område 50x20 m (Ö-V) har mellanåren 1912-1916 påträffats en järnpilspets samt bitar av brändaben i dåtida potatisland. A...

Grav - uppgift om typ saknas (L1944:3136)

Plats för bortplöjt gravfält. Enligt J.D. Eriksson är detta platsen för ett gravfält, bortplöjt i slutet av 1800-talet. Har sannolikt ursprungligen h...

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:2090)

1) Stensättning, närmast oval form 9x7 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m h. Övertorvad med talrika klumpstenar och kalkstensflisor i ytan, 0, 1-0,2 m st. I mitten...

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:6604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1944:127)

Uppgift om fornlämning.Enligt SGU 1865, Skall en ättehög finnas vid Gransätra by, spårefter en mindre med stensättning kring foten.Vid revideringen 19...

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:9183)

1) Kalkstenshäll, rest i markytan, 0,1 m synl h 0,6 m l (NV-SÖ) och 0,1 m tj. 11 m Ö om nr 1 är 2) Kalkstenshällar, resta i marky tan. 2 st i rad (NNÖ...

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:7719)

Uppgift om gravar. Enligt Hansson skall skelettgravar hapåträffats uppe på kullen. Möjligen skulle ett forntida gravfältha funnits här. T

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:8947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:6499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1972:1972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:1888)

Fyndplats för brända ben och krukskärvor. Vid besiktning av platsen 1981 kunde inga brända ben eller skärvor iakttagas. Karin Sävlund. Vadstena.

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:9180)

1) Kalkstenshäll, rest i markytan, 0,1 m synl h 0,6 m l (NV-SÖ) och 0,1 m tj. 11 m Ö om nr 1 är 2) Kalkstenshällar, resta i marky tan. 2 st i rad (NNÖ...