Grav - uppgift om typ saknas

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av okänd typ.
Grav - uppgift om typ saknas (L1988:5499)

Gravar, undersökta och borttagna. Se MHM:6275.

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:1338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:4336)

Grav? "Under dikesgrävning år 1924 hittades en urna innehållandekol 20 m V herrgårsbyggnaden Tomta stående 3 dm under jordytan".

Grav - uppgift om typ saknas (L2017:182)

Nummer å översiktskartan 44 på Källströms inventering. (För vidareinformation om gravfältet Se karta längst bak i boken). Gravfält,undersökt och bortt...

Grav - uppgift om typ saknas (L2003:6369)

Fyndplats för grav med vikingatidsfynd, bestående avminiatyrsköld av silver, 1 dubbelskaligt ovalt spänne, ett 30-tal pärlor av karneol, bergkristall ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1999:1133)

Grav, uppgift om. Platsen kan numera ej exakt identifieras menfyndet har troligen påträffats inom en sträcka av ca 50 m mellantvå mindre vägar V om St...

Grav - uppgift om typ saknas (L1955:1874)

Ingår i gravfältet RAÄ-nr Långlöt 210. - - Äldre beskrivning: Grav, uppgift om typ saknas. Fyndplats för bronsnål, pärla av glasfluss samt pilspet...

Grav - uppgift om typ saknas (L1974:8290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:6604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1990:501)

Grav, undersökt och borttaget. Se ATA dnr 6063/92.

Grav - uppgift om typ saknas (L1963:6939)

Fyndplats. Skeletten av 3 vuxna män påträffades år 1970 vidrätning och fördjupning av Fägrebäcken.

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:1713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:6595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:1227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1976:6959)

1) Häll, kalksten, 1,1 m l (NNÖ-SSV) 0,3 m h över marken och 0,1 7 m tj. Belägen i V kanten av smärre stenhög, 2 m diam och 0,3 m h. Kistrest? 5 m N d...

Krukerudsgärde, Grav - uppgift om typ saknas (L1966:6413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1980:3823)

Plats för borttaget gravfält, uppgift om, "Gravhögar vid Resta, igärdet norr om byn, ha undersökts av Bergstedt. Han omtalar(1844), att man vid odling...

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:5598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1936:5504)

Hög, 9 m diam ; och 0,9 m h. Delvis oklar begränsning pgaskador. I NV kanten kan ev. skönjas rester av kantkedja. I NNÖnågra större stenar, 0,7-1 m...

Grav - uppgift om typ saknas (L1972:1972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:8383)

Enligt uppgift från markägaren skall här i samband med odling i början av 1900-talet ha påträffats en kistgrav i form av kalkhällar i anlsutning till ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:13)

Gravfält, uppgift om. Vid odling skall här tidigare (enl. Gbg-inv.) ha påträffats krukskärvor, brända ben och kol.

Grav - uppgift om typ saknas (L2016:6861)

1) Gravfält, ca 30x15 m bestående av ca 5 fornlämningar. Dessautgöras av 2 högar, 3 runda stensättningar. Högarna är 4-9 mdiam och 0,4-1,25 m h, två a...

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:7434)

Fyndplats för skelettrester, påträffad 1975-1976. Fynd: Skelettrester av kvinna och barn, nu utlagda i oseologiska montern i förhistoriska utställning...

Grav - uppgift om typ saknas (L1984:3776)

Gravfält, uppgift om, markerat ungefär här av SGU. Inga synligaspår 1985, 2-3 gravar nämns.Kan möjligen, men troligen inte, avse RAÄ-nr 310, eller möj...

Grav - uppgift om typ saknas (L1938:8732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2012:7735)

Fyndplats/grav för 1 bronskärl och 1 järnspänne. Nordenskjöld skriver att föremålen påträffades vid plöjning i en närmast utjämnad kulle.

Grav - uppgift om typ saknas (L2001:1781)

1) Gravfält, ca 40x15-25 m (N-S), bestående av 10 runda stensättningar, 3.5-7 m diam,och 0.15-0.35 m h. Övertorvade. Ett par har lättare yt- och kants...

Grav - uppgift om typ saknas (L2017:4645)

Borttaget gravfält. Inga ytterligare spår kunde ses. T

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:3935)

Gravplats. Tidigare har här påträffats 1 skelett, 2 m l. I varje hörn en sten. 1 svärd. Uppgiftslämnare: Majvor Larsson, Visby. J fr även nr 13! 1977 ...

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:2349)

Gravfält, 230x5-100 m (NV-SÖ) bestående av ca 90 fornlämningar.Dessa utgöres av 10 högar och ca 80 runda stensättingar, varav 30nu otydliga. Dessutom ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1960:1888)

a) Gravfynd gjordes 1921 vid grävning av en brunn S om ladugården.På ca 0,5 m djup påträffades ett par lerurnor, som skures sönderav spaden. Ett par m...

Grav - uppgift om typ saknas (L1979:3999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:1283)

1) Vid den på fotokartan angivna registrerades 1940 en stensättn ing?, ca 20 m diam och med oklar begränsning genom påläggning av sten. 1976 kunde int...

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:6560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:8240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1960:2248)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2002:1655)

Plats för borttagna gravar. Enligt anmälan från S. Drakenberg, V-ås,1935, påträffades i samband flera fornfynd jämte större lerkärl, järnsvärd, kniv, ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1941:6311)

Plats för bortodlat gravfält. En skelettgrav undersökt 1934, varvid gjordes ett fynd av en järnbrodd som tillvaratogs. Stenpackning omkring graven und...

Grav - uppgift om typ saknas (L1979:3530)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1960:2964)

Gravanläggning, överplöjd och bortnött. Påträffad vid arkeologisk undersökning 1966 (dnr 321-1486-2005). Fynd av bärnstenssplitter (antagligen en sönd...

Grav - uppgift om typ saknas (L1980:5086)

1) Gravfält plats för enligt tidigare anteckningar. Inga synligafornlämningar på angiven plats vid 1982 års inventering. Platsenutgöres av grusgrop. P...

Grav - uppgift om typ saknas (L1999:5658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:4707)

Fyndplats för 4-5 olika lerkärl, påträffades vid Sotekanalensbyggnation. Dessa har tolkats som gravar och var vifyndtillfället täckta med ett tunt lag...

Grav - uppgift om typ saknas (L1935:6536)

1) Hög: Rest av, rund, ca 8 m diam och 1 m h. I ytan talrika0,2-0,4 m st ; stenar. I mitten är en grop, ca 2,5 m diamoch 0,2-0,3 m djup. Endast ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1966:4412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:5241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:6246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1987:6627)

Grav, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning år 1997 och 1998, inför dräneringsarbeten, påträffades i sökschakt en anläggning som t...

Grav - uppgift om typ saknas (L2007:6735)

1) Hög, 12 m diam och 1.2 m h. Överdelen är avplanad, ca 6 m diam.I NNV är högen något ytskadad. Bevuxen med små rönnar, i kanten tvåstora björkar.9 m...

Grav - uppgift om typ saknas (L1943:8703)

1) Väg, ca 60 m l (NNÖ-SSV), 4-5 m br och ställvis intill 0,4 mdj. Vid avbrott i S delen står 2) Grindstolpar av sten, 2 st. 3)Borttagna gravar. Vid R...

Grav - uppgift om typ saknas (L2014:1101)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Tydlig kantkedja, 0,0 - intill 0,1m h, av 0,2-0,4 m l ...

Grav - uppgift om typ saknas (L2000:1567)

1) Grav, (?), närmast oval, 8x6 m (NNÖ-SSV) och intill 1.2 m h.Överlagd med odlingssten. Kantplöjd.Beväxt med lövsly runt kanterna.32 m SV om nr 1 är:...

Grav - uppgift om typ saknas (L2003:7227)

Gravar, uppgift om. På platsen har funnits flera fornlämningar, som emellertid togs bort för ett tjugotal år sedan (skrivet 1962). Flera lösa fornfynd...

Grav - uppgift om typ saknas (L1973:9642)

Gravfält? borttaget. Enligt 1948 års inv. fanns på platsen för centralhotellet, tidigare några gravkullar och resta stenar, som undersöktes av fil.dr....

Grav - uppgift om typ saknas (L1942:154)

1) Gravfält, 115x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, ca 4 runda, fyllda stensättningaroc h 1 rest sten. Högarn...

Grav - uppgift om typ saknas (L1935:4241)

Grav, uppgift om. I sluttningen mot Ullångerfjärden finns ettområde som de gamla kallade för "skeppe". Enligt flera uppgifter,bl.a. av Theodor Hellman...

Grav - uppgift om typ saknas (L1956:9604)

2) (1) Rest sten, kullfallen, 1,6 m l, (N-S), intill 0,75 m br.1,5 m S om (1) är: (2) Rest sten, kullfallen, 1,35 m l(VNV-ÖSÖ), 0,6 m br. Vid invente...

Grav - uppgift om typ saknas (L1937:26)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1946:1231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1981:53)

1) Röjningsröse (?), oregelbundet rundat, 6 m diam och 0.4 m h,av jord och talrika 0.2-0.5 m st stenar. I NNV är en sten, 1.1 mst och 0.3 m h. I Ö är ...

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:3670)

Skelettgrav, undersökt och borttagen år 1939. Påträffades vid grushämtning. Skelettet låg på 0,6 m dj i Ö-V och var delvis täcktav mindre stenar.

Grav - uppgift om typ saknas (L1972:8201)

Område med stenar, 225 x 60 m (N-S). På området finns ett hundratal stenar, 0,2-0,7 m h och 0,3-1,3 m st, vilka dock icke bildar några regelbundna ste...

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:1196)

Skelettgrav, okänd datering. Skelettet låg ca 70 cm under den avbanade markytan. Inga fynd i övrigt

Grav - uppgift om typ saknas (L2000:7924)

Plats för sommargravar (?), 15x10 m (N-S). Markytan är tuvig ochojämn intill ett dj av 0.3 m. Udden lämplig för båtplats, menäven vacker plats för som...

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:5184)

Plats för borttagna fornl. T

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:6453)

Gravar? Enligt Nordenskjöld: Af de fornlemningar, som funnits Noch NÖ om Bore- eller Borstad (under Eksund) funnes endast ruderaqvar samt (ett bösshäl...

Grav - uppgift om typ saknas (L1957:160)

1) Gravfynd, bestående av en brandgrav med vapenutrustning samt:2) Grav med pryl och krumkniv. Fyndet är tillvarataget vidgrustäkt 1926 och är sammanb...

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:6341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:5144)

Fyndplats, för gravurna.

Grav - uppgift om typ saknas (L2000:8404)

Plats för gravfynd?, på en punkt i åker, å Gillgrens karta nr 128, påträffades ca år1914 3 järnpilar vid borttagandet av en kulle. Förvaras i Sollerö...

Grav - uppgift om typ saknas (L2008:639)

Grav/gravar, okänd typ och utbredning. Vid arkeologisk förundersökning år 2004, inför jordkabeldragning, påträffades i schaktet två stenpackningar. D...

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:7225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1996:5254)

Rösen?, borttagna, ej undersökta. Enl Gbg inv "fanns förr" ett"röse" 25 m V om husen samt i närheten ytterligare ett. I detena påträffades en skafthål...

Grav - uppgift om typ saknas (L2001:1065)

Gravfält, uppgift om. Enligt uppgift av Marika Larsson, ca 60 år,dotter till CarlLarsson i By, skall detta vara platsen för ett numera bortodlat gravf...

Grav - uppgift om typ saknas (L1967:5744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1945:854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2014:8071)

Undersökt och borttaget (se nedan). På platsen är nulagerlokaler, Tampella och Kebo Grave ? .Undersökningar och fynd: Umdersökt 1966 (24 anl) av ...

Grav - uppgift om typ saknas (L2002:810)

Gravar, uppgift om. Ej besiktigad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2014:5720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1953:1271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:4543)

Grav, beskrivning saknas.

Grav - uppgift om typ saknas (L1936:3100)

Grav av okänd typ, uppgift om. På platsen gjordes i November 1879i samband med grävning för grunden till prästgården, fyndet av 1urna innehållande b...

Grav - uppgift om typ saknas (L1945:9774)

Plats för förstörda fornlämningar. (sannolikt). Enl. SGU-kartan1865, bladet Lindsbro,nr 14, skall vid delta läge (ungefärligt)finnes " Attehögar . . ....

Grav - uppgift om typ saknas (L1964:1192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:1275)

Grav, undersökt och borttagen 1932. Lokalen utpekad av personer på Ogges, vilka dock ej kunde med bestämdhet säga vilken åker det var.

Grav - uppgift om typ saknas (L1984:1525)

Grav, uppgift om, bortschaktad. Enl. uppgift av John Larsson (f.1902), Lilla Lövhulta, bodde det en soldat, Johan Löt, isoldattorpet 200 m Ö om den ma...

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:1355)

Enl 1928 års snabbinv skall det ha funnits forngravar? i grusåse ns N del, vilken nu till större delen är urgrävd vid täkt. Intet kunde iakttagar 1976...

Grav - uppgift om typ saknas (L1965:26)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1973:9295)

Gravar, uppgift om. Enligt Dunkers karta från år 1693 fanns, ungefär på angiven plats, 2 gravkullar markerade. Troligen på en moränkulle i parken. Ca ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1950:1762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1989:2506)

Gravfält, plats för. Borttagna (?). Enligt Bruzelius: I ennaturlig sandhöjd å orestgårdens mark ej långt från kyrkan,anträffades år 1858 en lerurna, s...

Grav - uppgift om typ saknas (L1944:5186)

Brandgrav, rester av, påträffad vid grävning av ny bäckfåra 1906i samband med järnvägsbygget. Fynd: kol, vid grävningen för brotrumman dessutom brända...

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:5107)

Grustag. B: Fyndplats för skelettgrav 0,3-0,4 m under markytan. Enligt uppgi

Grav - uppgift om typ saknas (L1962:7916)

Fyndplats. Enligt herr Pilström, Brissmestorp, hittades vidvägbygge en grav med ben och kol.

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:5884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1953:6409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.