Grav - uppgift om typ saknas

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av okänd typ.
Grav - uppgift om typ saknas (L2009:7907)

Gravfält, uppgift om, ca 300x160 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område påtalar Nordenskiöld att "Uti stensatta kullar vid den östligaste belägna af Askagå...

Grav - uppgift om typ saknas (L1944:8479)

Gravfält, bortodlat.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:4384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:7072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1973:6387)

Gravaranläggning okänd typ, uppgift om.Enligt SGU fanns 1885 "på udden N om Hamra, några stenrös, möjligen minnesmärken". Udden är mycket stenig och l...

Grav - uppgift om typ saknas (L1989:1407)

Grav, undersökt och borttagen. Under vintern 1982-83, sannolikt isamband med en kraftig storm, hade ett par meter avstrandbrinken förts bort och i san...

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:1878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:8707)

Grav?, delundersökt, sannolikt rest av skadad skelettgrav av oklar typ. Påträffad 2007 då människoben framkom i kabelschakt. Enligt beslut av Lst unde...

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:6397)

Skelettfynd. Vid grundgrävning för husbygge i början av 1930-talet påträffades ett skelett i sittställning. Skelettet överfördestill kyrkogården och b...

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:5234)

1-2) Bildstenar, rest av funna i kyrkoglvet 1924. Ej sedda 1978. Enl uppgift finns det 2 stenar i den låsta sakristian. På kyrkog ården var 3) Grava...

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:3400)

1)Under de senaste 10 åren har undertecknas tillvarataget(rapport L A) Keramik (dekor) 2 stenyxor (varav en ev varitskafthåls) 1" Klubbhuvud" (fragm) ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1937:1719)

Uppgift om grav.

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:1026)

Fyndplats. Enligt Ingvar Ivander Götevi skall vid detta grustagpåträffats människoskelett. Mäjligen samma grustag vilket Eric Oxienstierna omnämner (i...

Grav - uppgift om typ saknas (L1944:9091)

Brandgrav. I samband med dikesrensning 1994 påträffades lämning i form av sotlager med fynd i dikesslänten mot åkern. Förutom denna framkom ytterligar...

Grav - uppgift om typ saknas (L2009:5896)

Enl Nordén skulle ett gravfält vara beläget i "Bonäs mjölkfålla". Denna benämning måste avse denna plats, där fägatan från Bonäsnår hagmarken. I områd...

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:1774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1985:1722)

Plats för gravar enl Hummel, vilken noterade efter ett parförstörda ättehögar, på kartbladet förlagda till en plats SÖ ombostadshuset.Enl brev från ti...

Grav - uppgift om typ saknas (L1956:6047)

1) Plats för bortodlad grav? enligt tidigare anteckningar.Platsen utgöres av åker. Enligt tidigare anteckningarpåträffades och borttogs 1942 en stenpa...

Grav - uppgift om typ saknas (L1936:8808)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2003:7037)

Gravar, undersökta och borttagna. Se ATA Dnr 4306/39, SHM inv. nr22460.

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:6936)

Grav, uppgift om. Inom ett ca 65x50 m (NNV-SSÖ) har det enligt uppgift påträffats skelettrester som sannolikt är från människa. På platsen har det des...

Grav - uppgift om typ saknas (L1967:4245)

Grav, uppgift om. En lerurna innehållande en slemmig blandning avvatten och aska hittades fastkilad mellan två större block och under en flat sten, 0....

Grav - uppgift om typ saknas (L1975:1283)

1) Vid den på fotokartan angivna registrerades 1940 en stensättn ing?, ca 20 m diam och med oklar begränsning genom påläggning av sten. 1976 kunde int...

Grav - uppgift om typ saknas (L1957:902)

Brandlager, innehållande brända ben, järnnitar, pärlor,spiralvridna guldtrådar, bronssmältor osv.

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:8947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1988:3597)

1) Grav, borttagen. Fyndet omfattade 1 lerurna innehållandebenrester och 1 decimeterlång kniv av brons. Fyndet framkom vidgrundgrävning av markägaren ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:5141)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2000:2123)

Grav, (?), närmast rund, 12 m diam och 0.5 m h. I ytan kan kännasen del stenar. Kraftigt kantplöjd åt SÖ och SV, så att rakasidor bildats.Övervuxen me...

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:5487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1996:5209)

1) Långröse, 22 m l (ÖNÖ-VSV), 10 m br och ca 1 m h. Stenarna äri allmänhet 0.2-0.4 m st.2) ?3) ?

Grav - uppgift om typ saknas (L1943:2072)

1a) Kulturlager mm, av okänd utsträckning, framkomna vid schaktningsarbeten för dåvarande tomten 8 inom kv Borgmästaren 1934 ochbestående av rester av...

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:523)

Gravfält (?) (bortodlat) ca 250x50 m (N-S) enligt stiftskarta från 1828 (se tidigare ant), Skall N om Brobygård ha legat ett antal "ättekullar". Vid b...

Grav - uppgift om typ saknas (L1958:393)

1) Kulle (grav), bortodlad för länge sedan, fynd av mynt ochkrukskärvor. Krukskärvor och flinta har enligt uppgift 1942hittats på kullen. Bevakas.

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:8476)

Grav, uppgift om. Vid grävning "i en stor ättehög... utmed tingshuset i Sjögestad (nuv herrgården)" år 1859 påträffades 1 läderkniv med rakt skaft och...

Grav - uppgift om typ saknas (L2010:2592)

Fyndplats för vapengrav från romersk järnålder, troligen under flat mark. Fyndet gjordes omkring 1870 vid grustäkt i mindre grustag. Grustaget nu nedl...

Grav - uppgift om typ saknas (L1965:6008)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Grav - uppgift om typ saknas (L1951:9976)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1985:9367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:5184)

Plats för borttagna fornl. T

Grav - uppgift om typ saknas (L1976:2271)

Fyndplats för skelettgrav. På platsen är nu en gödselstad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:8796)

Fyndplats för skelett och stenyxa.

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:622)

Gravplats(?). För några år sedan lyfte Birger Kristensson bort n ågra stenar i marken. Under en av dessa påträffade han benrester. Anmäldes till Visby...

Grav - uppgift om typ saknas (L1957:5038)

Plats för gravar. Vid utbyggnad av boningshus skall 9 gravar harframkommit. Vid grävning för grindstolpe ut mot vägen skall 1skelett ha hittats. Vid g...

Grav - uppgift om typ saknas (L2016:1827)

Fornlämningar, bortodlade, lokaliserade hit 1952. I nuv.impedimenten syns endast odlingssten och hällar. Jfr anm vid 54.

Grav - uppgift om typ saknas (L2002:3597)

Gravar?, undersökta och borttagna. Se inventeringshandlingarna.

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:682)

1) Gravfält, ca 245x10-15 m (NÖ-SV-S), bestående av ca 15 fornlä mningar, fördelade på två grupper om 7 resp 5 anläggningar belägn a på 0-11 m avstånd...

Grav - uppgift om typ saknas (L1961:8449)

1) Hög, 30 m diam och 5,0 m h. Kantkedja bäst synlig i SV, 0,6 mh, av 0,6-1,3 m l stenar. I N är kantkedja och fyllning delvisutrasade. Ett ca 4-5 m b...

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:3583)

1) Röse, 11 m diam och 1.3 m h. Stenarna är vanligen 0.3-0.5 mst, skarpkantiga och runda. I SV är möjligen en otydlig rest avkantkedja, 3 m l och 0.1 ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:289)

Grav, undersökt och borttagen 1964.

Grav - uppgift om typ saknas (L1938:9241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1954:6233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1958:256)

Skelettgrav? (gravfält?) Enligt uppgift skulle en tandradeventuellt en underkäke ha påträffats vid 1) kringsekelskiftet. Vid landsvägsbyget 1934-36 ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1947:5222)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1946:8770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:3314)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2005:4508)

Gravar?, uppgift om, enligt karta från 1762, där två markeringarfinns. Tänkbart gravläge. Inga synliga markeringar i åkern, därdet växer säd.

Grav - uppgift om typ saknas (L1959:5078)

1) Område med benrester och tradition. Inom angivet område, 20x10m (Ö-V) är två trädgårdsland, 4x1 respektive 4x3 m, med i ytanmåttligt till talrikt m...

Grav - uppgift om typ saknas (L1946:2830)

Enligt traditionen skall en lapp ha dött under flyttning. Man begrov honom då bredvid vägen. Nils Olsson f. ca 1865 har berättat detta för Sigurd Engs...

Grav - uppgift om typ saknas (L1982:9404)

Grav, (undersökt), belägen ca 0.3 m under markytan. Graven bestodav sandstenshällar och innehöll 2 skelett. Den är numeraövertäckt med jord samt kalks...

Grav - uppgift om typ saknas (L2017:3025)

Inom på flygfotobilden streckat område har funnits ett gravfältenligt beskrivningen på föregående sida. Vid besiktning kundekonstateras att inom det s...

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:7268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1987:174)

Plats för borttagna fornlämningar. I närheten av markerad platsskall bl a ha undersökts 2 gravar och 1 järnugn. Dessutom ettdepåfynd av flintyxor.

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:5720)

Plats för gravar. Sannolikt Frösunda gravfält (Kurt Nilsson). T

Grav - uppgift om typ saknas (L2005:3777)

Brandgrav, uppgift om. Brandgrop med förvittrad lerurna och brändaben. Funnen i maj 1921 av Isidor Rundqvist, organist ochfolkskolelärare i Ölme och b...

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:5574)

Grav, stenpackning delvis täckande obränt skelett. Fynd: 1 svärd , 2 spjut. Undersöktes och borttogs i samband med byggnasarbeten.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:5144)

Fyndplats, för gravurna.

Grav - uppgift om typ saknas (L1941:339)

Vid markeringen på fotokartan (kryss) har vid grävning 1955 för vattenledning påträffats 2 skelett, lerkärl och en järnkniv m m. Anläggningarna kan ev...

Grav - uppgift om typ saknas (L2006:3580)

Fyndplats för 4-5 stensättningar?, 2 sländtrissor, 1 kniv samt 1kniv/mejsel.År 1959 i samband med husbygge påträffade Uno Johansson 4-5stenpackningar ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1970:8304)

Fyndplats för gravurnor. Inga närmare uppgifter. Platsen är ej med säkerhet identifierad. Revideringsinventering 1990: Ingen kommentar.

Grav - uppgift om typ saknas (L1989:1696)

Stensättningar (?), uppgift om. Enligt Ahlenius & Kenmpe 1908,vars källa geologiska kartan troligen varit, skulle "vidkörvägen genom hag- och skogsmar...

Grav - uppgift om typ saknas (L1956:7274)

1) Bortodlat gravfält enl 1942 års inv, bestående av 2-3 störrestenblock med mellanliggande packe av sprängningssten. Beväxtmed nässlor.

Grav - uppgift om typ saknas (L2000:4951)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1958:7935)

1) Platsen för skelettfynd. Inom det på fotokartan begränsadeområdet påträffades resterna efter ett skelett i samband medutökandet av kyrkogården.

Grav - uppgift om typ saknas (L1958:190)

Skelettgrav? (gravfält?) Enligt uppgift skulle en tandradeventuellt en underkäke ha påträffats vid 1) kringsekelskiftet. Vid landsvägsbyget 1934-36 ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1938:1171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1965:8536)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:30)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1962:8948)

1) Fyndplats för gravurnor, 2 st, funna i samband med grustäktomkring 1950. Grustaget var då och är nu ca 30x20 m (NÖ-SV)stort. Fyndet gjordes i grust...

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:496)

1) Skelett, enl inv 1948 påträffades år 1856 eller möjligen 1857, när S flygelbyggnaden byggdes. Nu var det ingen på gården som kände till detta. 2) S...

Grav - uppgift om typ saknas (L1973:2751)

Gravfält, uppgift om. Den utmärkta platsen är troligen det i flera källor omnämnda platser.Åkern röjdes på sten för ca 30 år sedan. Inget anmärkningsv...

Grav - uppgift om typ saknas (L1941:5289)

Gravfält, plats för enligt karta från 1766. Gravfältet är heltbortodlat. I åkerkanten ligger från åkern uppslängd sten, 0.3 -0.5 m st. Då marken är i ...

Grav - uppgift om typ saknas (L2012:5742)

Fyndplats, för skelett framkom i samband med borttagandet av ettodlingsröse.

Grav - uppgift om typ saknas (L1969:6026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:6683)

Uppgift om gravar? Enligt excerpt jordhögar liknande gravar:Alkärret(?) Troligen samband med raä 38.

Grav - uppgift om typ saknas (L1968:543)

Uppgift om förstörd megalitgrav, kvar på platsen finns endast en häll, 0,8 m l, 0,3 m tj och 0,4 m synlig höjd. Stenarna skall ha tagits till ladugård...

Grav - uppgift om typ saknas (L1965:9161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2011:3824)

Fyndplats, för skelettdelar.

Grav - uppgift om typ saknas (L2003:4581)

Gravar, ungefärlig plats för, uppgift om. Enl. tidningsartikel(VLT ang 1970) skall man vid byggandet av skolan ha påträffatgravar. Ej undersökta.

Grav - uppgift om typ saknas (L1941:6311)

Plats för bortodlat gravfält. En skelettgrav undersökt 1934, varvid gjordes ett fynd av en järnbrodd som tillvaratogs. Stenpackning omkring graven und...

Grav - uppgift om typ saknas (L1977:707)

Förmodad grav, enligt rapport skall på platsen rester av en förmodad grav ligga. Inga synliga lämningar efter graven har iakttagits vid besiktning av...

Grav - uppgift om typ saknas (L2016:8382)

Gravfält, rest av, nu ca 25x10 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 5fornlämningar. Dessa utgöres av 4 runda stensättningar och 1rektangulär stensättning. De r...

Grav - uppgift om typ saknas (L2015:4475)

Vid besiktningstillfället kunde inga spår efter fornlämningariakttagas. Gravfältet är sannolikt heltförstört. Ev hargravfältet tillhört den försvunna ...

Grav - uppgift om typ saknas (L1964:5314)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L1938:1601)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav - uppgift om typ saknas (L2002:329)

1) Stensättning, högliknande, närmast rund, 8 m diam och intill0.6 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.3-0.5 m st. Ikanten är några stenar, 0...

Grav - uppgift om typ saknas (L1942:7527)

"På den V om byn liggande åkermarken ligger ännu en del gravhögar kvar på moränkullarna, men många äro försvunna genom odlingar".Några gravar eller mo...

Grav - uppgift om typ saknas (L1937:7505)

Grav - uppgift om typ saknas, 2,3x1,1 m (NV-SÖ) st, 0,25 m h. Tydliga fördjupningar längs båda långsidorna. Bristfällig beskrivning. Ingick tidigare i...

Grav - uppgift om typ saknas (L1976:9555)

1) Grav, undersökt och borttagen 1951 21 m VSV om boningshusets SV hörn och 11,5 m N om väg var 2) Grav, undersökt och borttagen.

Grav - uppgift om typ saknas (L1997:8255)

Vid flygrekognoscering 86-09-04 upptäcktes vegetationsspår inomett 300x100 m (NNÖ-SSV) stort område.1) Grav?, inom omr N centrala del, igenfyllt dike,...

Grav - uppgift om typ saknas (L1961:656)

1) Fyndplats för flintdolk, ljusgrå med svart nackända.Retuscherad. Välbevarad. Hittad av Axel Hasselström omkring 1920.Dolken förvaras nu av Ragnar H...