Gruvhål

Riksantikvarieämbetets definition: Öppning i markytan, vilken är ett resultat av malmbrytning.
Gruvhål (L1981:9650)

Gruva, uppgift om, enligt Geologiska berggrundskartan (SGU).

Gruvhål (L2004:7042)

Gruvhål, 3x6 m. Benämnd på en mutsedel från 1801 för "en gammalödelagd silfwermalms gruva".

Gruvhål (L1981:6868)

Gruvhål, rundat, 5 m diam, konformat, 3 m synligt dj. Jord ochträdstammar nedfallna. S-V om gruvhålet är i huvudsak jord.Troligtsvis ingen betydande b...

Gruvhål (L1993:8339)

Gruvhål, runt, 2.5 m diam och 1.8 m dj. Väggarna är ojämnaoch delvis sotfärgade (spår av tillmakning?). Delvisvattenfyllt.

Gruvhål (L1950:4460)

Skärpning, 3,5 m diam och 0,6 m dj, skrotsten kring kanten (beskrivningen bygger på den tidigare beskrivningen).

Gruvhål (L2006:8944)

Gruvhål och slagghögar inom det ungefärligt angivna och begränsadeområde. Gruvhålen är 10-15x2.5-5x1.5-3 m och det djupaste håletär minst 8 m dj.

Gruvhål (L2006:1473)

Gruvbrott, uppgift om, på platsen är: en grop, 7 m diam, intill2,5 m dj, antydan till vall 2 m br och 0.1-0.5 m h, i NÖ en kulleavgrus och moränmateri...

Gruvhål (L2003:7586)

Gruva, ca 30x20 m (N-S). Inga djupa nedgrävningar kan iaktas, meninvid kanterna syns spår av att material schaktats bort. Sanktområde med anrinning mo...

Gruvhål (L2000:4267)

Gruvområde, 20x15 m (Ö-V), bestående av 1 gruvhål.Gruvhål oregelbundet, 6x5 m (Ö-V) och intill 1.2 m dj tillvattenytan. Kring gruvhålet ligger delvis ...

Gruvhål (L1936:630)

Jordrymning (grop), kvadratisk ca 4x4 m och 0,5-0,8 m dj. I botten på gropen finns rester av träkonstruktion (från provborrning?) ca 2x2 m och ca 0,7 ...

Charlottagruvan, Gruvhål (L1940:8193)

Skärpning, 4x3 m intill 0,8 m dj anlagd mot en låg sluttande häll. PÅ ett 40 x 30 m st område SV om skärpningen är spridda skrotstenar, 0,1-0,5 m st

Gruvhål (L2010:6095)

GRuvhål 5x4 m (NV-SÖ). Vattenfyllt.

Gruvhål (L1963:3871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2003:9090)

Gruvhål, 5 m diam och nu 1-2 m dj. I ÖSÖ är dräneringsränna, 12x3m (Ö-V) och 1 m dj. Staket av järn. Skylt: Gruvhål.Fyld med ris m.m.

Gruvhål (L2006:7521)

Gruvområde, uppgift om.

Gruvhål (L1970:3588)

Gruvhål, ca 10x3 m (NÖ-SV) och ca 5 m dj. Staket. Mellan Ökna 65:1 och Ökna 65:3 är en dynamitkällargrund.

Gruvhål (L2012:4784)

Gruvschakt, 5x3 m (NV-SÖ) och av okänt djup. Utsprängd i snett inåt stupande lager, 2 m högre i NÖ än i SV. Vattenfylld till 1,5m under SV mynningen. ...

Gruvhål (L2002:9425)

Skärpning, 5 m diam och 2 m dj med stenblock i botten och i kanterna. (Annan Inventering 2016, lst dnr 431-1485-16)

Gruvhål (L1980:8538)

Gruvhål, 4x3 m och ca 2 m dj. Skrotsten runt om. (RAÄ dnr 3.4.2-2784-2013)

Gruvhål (L1981:5511)

Gruvområde, uppgift om. Uppgift enligt SGU karta.

Gruvhål (L2020:10312)

Gruvhål, oregelbundet, 12x5 m (NÖ-SV) och 0,5 m dj till vattenytan. Okänt djup. I NV kanten syns skrotsten, 0,1-0,2 m st stenar.

Gruvhål (L2001:1740)

Skärpning, 3x2 m (N-S), 0.8-1.5 m dj. I mitten är en vattenfylldgrop, 1x1 m och 0.2 mdj. Skrotstenen ligger upplagd Ö om skärpningen i ett varp, 5 m l...

Gruvhål (L2006:1453)

Gruvhål (efter kvartsgruva) 9x7 (Ö-V) och ca 2 m dj. Delvis fylltmed vatten. Kring kanten är vallar, utom i S, 2 m br och 0.3-0.4m h. I S är en öppnin...

Gruvhål (L2004:6803)

Gruvområde, ca 20x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 gruvhål, ovalt,10x4 m (NÖ-SV) och intill 1.8 m dj. Intill kanterna mindre mängdskrotsten.Endast mindre ...

Gruvhål (L1939:888)

Skärpning, ca 15x3,5 m (N-S) stort och upp till 0,7 m dj. Bredast i N och övergår därefter till ett smalare dike, ca 0,5 m dj och 0,7 m br (RAÄ dnr 3....

Gruvhål (L1981:5851)

Gruvhål, 12x2-4 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1 m dj till vattenytan.Runtom, men främst S-SV om gruvhålet är tämligen mäktigtskrotstensvarp.

Gruvhål (L2003:6669)

Gruvhål, avlångt, 7.5x1-2.5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 2 m dj. I N ärskrotsten.

Gruvhål (L2003:9662)

Gruvhål, närmast rektangulärt, 35x5 m st (NV-SÖ) och intill 0.5 mdj till vattenytan. Omgivet av skrotstensvarp intill 10 m br ochintill 2 m h. Både hå...

Bottengruvorna, Gruvhål (L1980:794)

Gruvhål, kvadratiskt, 4x4 m (V-Ö) och 1 m dj till vattenytan. I Vkanten är pumpstock av trä, uppstickande ca 0.4 m övervattenytan.NÖ och SV om är mäkt...

Gruvhål (L1999:1428)

Skärpning, 16x4 m (Ö-V) och 2 m dj. Kring kanten ligger en jord-och stenvall, 1-3 m br och intill 0.5 m h.Beväxt med ca tio salexträd och ca sex unga ...

Gruvhål (L2003:6704)

Gruvhål, avlångt, 14x0.5-1 m (NÖ-SV) och intill 3 m dj tillvattenytan.

Gruvhål (L1948:7885)

Jordrymning, rundad, 10 m diam, med jordvall. Gropen är rundat rektangulär, 3,5x2,5 m (Ö-V) och 1,5 m dj, med vidare öppning. I gropen N kant och bott...

Gruvhål (L2003:6380)

Gruvhål, rundat, 4 m diam och 0.5 m dj. I gruvhålet är ett parplåttunnor. Intill S kanten är skrotsten.

Gruvhål (L1981:5789)

Gruvhål, (?), 7x30 m st (N-S). Vattenfyllt ända upp. Troligenett provhål.

Gruvhål (L1981:5276)

Gruvhål, 10x7 m st och 4 m dj till vattenytan. I dess förlängningmot Ö är skärpning, där man tycks ha följt en åder, delvisigenfylld.I anslutning till...

Gruvhål (L1983:4191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1993:1207)

Område med lämningar efter brott (nickel- och kopparmalmsprovspektering(?)), bestående av en järnmalmhaltig brun bergsknalle med spår av brottytor och...

Gruvhål (L1934:2415)

Gruvhål, ovalt, 3x2 m (Ö-V( och 1,6-5 m dj ner till vattenyta. Intill ligger ett gråsstensvarp, 8x7 m (NV-SÖ) och 1,3 m h, övertorvat.

Gruvhål (L2019:5148)

Skärpning, 6x5 m (N-S) och ca 1 m djup. Vattenfyllt. Gråbergsvarp vid kanten i Ö, 7x5 m (N-S) och 1 m högt och i SV, 6x3 m (NV-SO) och 0,2 m högt av 0...

Gruvhål (L1980:152)

Gruva, uppgift om, enligt 1828-30 års karta.

Gruvhål (L1950:4316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1940:6746)

Skärpning, 8 x 5 m (N-S), 0,7-1,5 m dj

Gruvhål (L1992:7473)

Jordrymning. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Koltorpsgruvorna, Gruvhål (L1942:2627)

Gruvhål, 10 m diam och 2 m dj. Vall runtom intill 1 m h och 2 mbr. Straxt V om gruvhålet är en avfallshög för sten 17x10 m (N-S)och intill 1,5 m h. 12...

Gruvhål (L2010:683)

Gruvhål, ca 7 m l (NNV-SSÖ) intill 4 m br och intill 1,5 m synligt djup. Fyllt med vatten. SSÖ o SV om hålet är sprängsten från brytningen.

Sjödammsgruvan, Gruvhål (L2016:2279)

Gruvhål, ca 170x20 m (Ö-V) vattenfyllt!

Gruvhål (L2001:3529)

Gruvområde, uppgift om, enligt SGU-karta.

Gruvhål (L1939:3837)

Skärpning, enligt lokal uppgift har det funnits ett gruvhål på platsen. I dag finns en brunn anlagd i gruvhålet. Inga synliga lämningar påträffades v...

Gruvhål (L1940:6783)

Skärpning, rund, 3 m diameter, 1,5 m dj.

Gruvhål (L2019:4024)

10x5 meter stort gruvhål i nordöstlig-sydvästlig riktning, 1 meter ned till vattenytan.

Gruvhål (L2003:6323)

Skärpning

Kamelen, Gruvhål (L1972:7870)

Gruvhål, 20x10 m (NNV-SSÖ) och 3-4 m dj. Vatten på botten. Stängsel. Skrotsten i omgivningarna.

Kilbergsgruvan, Gruvhål (L1942:1919)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Gruvhål (L1963:3449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2003:6384)

Gruvhål, runt, 5 m diam och 1 m dj till vattenytan. Fodrat medslaggsten, och utgör sannolikt uppfordringsschakt. Är stängslat.

Gruvhål (L1967:2005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2008:918)

Skärpning, 6x5 m st och 2 m dj. Omgiven av skrotsten.

Gruvhål (L1981:8439)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1981:8465)

Gruva, uppgift om, enligt geologisk berggrundskarta (SGU).

Gruvhål (L1981:9549)

Gruvhål, 7x4 m (NV-SÖ), 0.5 -2 m dj till vattenytan. Fyllt medskräp. Ö om hålet är skrotsten. Enl uppgift provbrytning avfältspat.

Jungfrugruvan, Gruvhål (L2013:884)

Gruvöppning, vattenfylld ca 25 m l och 8 m bred. Hög av sten 2-3 mh ca 25x30 m N om gruvhålet.

Jungfrugruvan, Gruvhål (L2012:8986)

Gruvscakt, med x på kartblad utmärkt plats har enstaka mindre gruvscakt upptagits på berg i dagen. Övertorvade och oregelbundna mindre skrotstenshögar...

Gruvhål (L1981:3835)

Gruvhål, 8x1-2 m (NV-SÖ), delvis vattenfyllt. Runt kanternaligger en del skrotsten uppkastade.

Gruvhål (L1938:3071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2019:4140)

Jordrymning, huvudsaklig riktning (N-S) 10x1,5 m. Intill 0,2 m dj (synligt djup då den är vattenfylld). Handgrävd. Omgiven av jordvallar, 0,5m h och i...

Gruvhål (L2010:4921)

Gruvhål 10x2 m st och 1 m tj. Invid kanterna ligger uppslängd sten från brytningen. (Längs sjökanterna ca 70 m SV om nr 163 ska också finnas gruvhål s...

Gruvhål (L1980:4837)

Gruvhål, 3 m diam, 0.5 m dj till vattenytan. Ingen synligskrotstensvarp.

Gruvhål (L1965:88)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1941:8895)

Gruva, ca 25x10 m (VNV-ÖSÖ), ca 3 m dj till vattenytan. Inhägnat. (Förstagångsinventeringen 1953 och revideringsinventeringen 2012)

Gruvhål (L1938:8334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2020:9310)

Skärpning, 8x3 m (N-S), 0,7 m dj. I N delen går berg i dagen, S delen utgörs av jordrymning. Stenblandade i jordvallar i Ö och V, ca 8 m l och 2 m br....

Gruvhål (L1981:7297)

Gruvhål, närmast rund, ca 8 m diam. S om gruvan ligger enslighög, 10x6 m.Gruvan är fylld med diverse bråte.

Gruvhål (L1949:399)

Täktgrop, var tidigare registrerad som en gruvhål.

Gruvhål (L1980:337)

Gruva, uppgift om, enligt Geologiska berggrundskartan (SGU).

Gruvhål (L2018:100)

Jordrymning, rektangulär, 10 m l (Ö-V), 3,5 m br och 0,4 m dj. på ömse sidor är vallar 1,5-3 m br och 0,1-0,4 m h.

Gruvhål (L1938:7534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2017:582)

Gruvhål 8x5 m (ÖNÖ-VSV) nu igenfyllt med sten, som delvis ärövermossade. ÖNÖ och intill gruvhålet är ett 10x7 m st område meden mängd skärviga småsten...

Gruvhål (L2006:232)

Gruva, uppgift om. Enligt skog och historias personal skäll härha funnits en gruva där man bröt järn och koppar åren 1820-1840.På platsen syns en upps...

Gruvhål (L2002:3152)

Gruvhål, ca 10x8 m (ÖSÖ-VNV) och intill 1.7 m dj.Beväxt med ett flertal granar.Enligt beskrivningen till SGU-kartan järnmalm.

Gruvhål (L1937:7927)

Gruvhål, 4-5 m i diam och ca 1 m ner till vattenyta. Utefter östra och västra sidan upplagda vallar, 3-5 m br och 0,5-1 m h, av jord och enstaka synli...

Gruvhål (L1955:5226)

Skärpning, rektangulär, ca 5,5x3,4-4 m (NNV-SSÖ) och ca 1,2 m dj. Spår av tillmakning i V. Utförselgång/-öppning i NNV. Skrotstensvallar kring kantern...

Gruvhål (L1948:644)

Gruvhål, 20x3-10 m (NNV-SSÖ) och 3-4 m dj. I NNV delen är spår efter borrhål.

Gruvhål (L2001:9493)

Gruvområde, 30x20 m st (N-S), bestående av 1 gruvhål.Gruvhål, närmast runt, 7 m diam och intill 2 m dj till vattenytan.Intill och S-SÖ om gruvhålet är...

Gruvhål (L1967:1799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1981:8927)

Gruva, uppgift om, enligt geologisk berggrundskarta (SGU).

Gruvhål (L2006:2839)

Nr 1) Gruvhål, 11x7 m (SÖ-NV) och 3 m dj. Delvis vattenfylld ochfylld med skrotsten. Från gruvhålets SÖ kant är ett dike sprängt åtSÖ, 10 m l, 1 m br ...

Gruvhål (L2000:8319)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2003:8185)

1) Gruvhål, 16x10 m (NNÖ-SSV). Vattenfyllt. Runt gruvhålet är ett1.5 m h Gunnebostaket.28 m VSV om nr 1 är:2) Gruvhål, 17x8 m (NNÖ-SSV). Vattenfyllt. ...

Tälgruvan, Gruvhål (L1944:5402)

Gruvhål, 35x15 m (NÖ-SV) av okänt djup. Vattenfyllt.

Gruvhål (L2003:8262)

Gruvhål, alt. skärpning, igenfyllt, 4x3 m (Ö-V).Ej återfunnet vid 1989 års inventering.Bruno Eriksson, f. 1945, Siggesdal, minns, liksom sin morMargar...

Gruvhål (L2021:2542)

Skärpning, 2 x 2 m, 1 m dj, vattenfylld.

Gruvhål (L2008:72)

Område med skärpningar, uppgift om. Uppgift enligt Pettersson (1979). Sannolikt järnmalm.

Gruvhål (L2022:2615)

Jordrymning, ev. skärpning, oregelbunden, 10x6 m st (Ö-V), 0,5-2 m dj. Ingrävd i sluttning. Djupast i Ö. Stora stenblock synliga i kanter och botten.

Gruvhål (L1981:3544)

Gruva, ca 20x15 m (V-Ö), torrlagd, använd som skräpgrop.Igenfylld 1979.Kallas även Estabo gruva.

Gruvhål (L1949:2506)

Gruvhål, oregelbundet,12 m diam, djupast i NÖ, 1,5 -2,5 m dj. Endast måttligt med gråberg runt kanten.

Gruvhål (L1980:2036)

1) Skärpning, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 1.5 m dj.I botten mossa och några småbjörkar.47 m Ö om nr 1 är:2) Skärpning, 62.5 m (N-S) och 0.4 m synligt djup. Va...

Gruvhål (L2001:6957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1946:7637)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2006:2837)

Gruvhål, 4x2 m (SÖ-NV) och 1.5 m dj till vattenytan. Uppmättvattendjup, 1.5 m. 2 m SÖ om gruvhålet är ett schakt, 20 m l (N-S),2.5 m br och 1-1.5 m dj...

Kattgruvan, Gruvhål (L2003:273)

Gruvområde bestående av:Skärpning, 4 m i diam och 1-2 m dj. Med dike mot V. SV omskärpningen är skrotstensvall 9x5 m (V-ÖSÖ). I omgivningarnafinns äve...