Gruvhål

Riksantikvarieämbetets definition: Öppning i markytan, vilken är ett resultat av malmbrytning.
Gruvhål (L2012:9203)

Gruvhål, eller större skärpning, 7x5 m st (Ö-V) öppning i berghällen. Djupet är okänt då den är vattenfylld. Runt öppningen finnssmärre rester av sten...

Gruvhål (L1980:1285)

Gruvhål, närmst runt, 5 m diam och 3 m dj. Runt gruvhålet ärskrotstensvarp.Beväxt med ett antal löv- och barrträd.

Gruvhål (L2003:5845)

Gruvhål, runt, 6.5 m diam och 1 m dj till vattenytan. Stängslat.Runt kanten i N-S är skrotsten.

Gruvhål (L1984:9831)

Gruvhål, 4x3 mst (NV-SÖ) och närmast rektangulärt. Till störstadelen igenfyllt och nu 2.5 m dj. Beväxt ned några unga lövträd.Ev. inmutningsgrop.

Gruvhål (L1992:5721)

Gruvhål, 14X3,5 m (NV-SÖ) och 1,3 - 3,0m dj. Skrotsten SÖ om gruvhålet. Troligen har fältspat och kvarts utvunnits under 1900-talet. RAÄ Dnr 326-762-2...

Gruvhål (L1999:1426)

Kalkbrottsområde, 150x60 m (NÖ-SV), bestående av 1 kalkbrott, 1husgrund, 2 skrotstensvarp, 2 gruvhål samt 1 jord- och stenhög.1) Kalkbrott, 90x4-30 m ...

Gruvhål (L2006:3229)

Gruva, dagbrott, ca 40 m l, bestående av några skärviga stenblockoch små mängder skärvig sten i sluttningen. Enligt uppgift ibygden skall malm ha tagi...

Gruvhål (L2001:5618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1982:7903)

Skärpnng, 5x2 m (Ö-V) och 1 m dj till mossa. (Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)

Gruvhål (L1937:6173)

Gruvhål, igenlagt, ursprungligen 9 m dj enligt uppgift. Upptaget år 1927, täckt med gamla dörrar av trä. Brytningen avbröts när man fick problem med a...

Gruvhål (L2003:6325)

Gruvhål, till stor del igenfyllt, rundat, 4 m diam och 0.8 m dj.Runt kanten är en vall av skrotsten.

Gruvhål (L1999:6625)

Jordrymning, rund, 5 m diam och 1,5 m dj. Runt kanten är en jord- och stenvall, 1-3 m br ohc 0,3-0,6 m h. Ingen synlig skrotstensvarp.

Gruvhål (L1970:3616)

Gruvhål, 7x4 m (NV-SÖ) och 1,25 m dj. Omges i NV-SV-ÖSÖ av en mantel av skrotsten.

Gruvhål (L2000:5600)

1) Skärpning, möjligen gruvhål, uppgift om. Enligt geologiska bladet skall enskärpning finnas på platsen. Ej återfunnen, men endast översiktligt efter...

Gruvhål (L2001:309)

Skärpning 4,5x2,5 m (NÖ-SV) och 1,3 m dj. 1 m Ö om skärpningen är ett skrotstensvarp 4x2 m (NÖ-SV) och 0,2 m h.

Gruvhål (L1979:283)

Skärpning, 13x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,8-1,5 m dj. Runtom är ställvis med skrotstenar som i en vall, 1-2 m br och 0,2-0,5 m h.

Gruvhål (L2008:674)

Skärpning, närmast rektangulär, 12x1,5x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1-1,5 m dj. Bruten från en bergsklack i VNV. Direkt N om är en skrotstenshög, 2 m h.

Gruvhål (L1951:1930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1981:7601)

Gruvområde, 100x40-70 m (NV-SÖ), bestående av 8 gruvhål, tydligeni samma ådra och 4-15 m l och 1-3 m br. Malmen, som har brutitsi gruvorna, har forsla...

Gruvhål (L1941:6598)

Gruvhål, 6,5 m diam och ursprungligen 13 m dj. Nu vattenfyllt.

Gruvhål (L1983:5550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1950:2615)

1) Kolbotten, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas.ca 10 m S om nr 1 är:2) Skärpning, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning...

Gruvhål (L1956:9564)

1) Gruvhål, ovalt 9x6 m (NV-SÖ) och ca 3 m dj. Vattenfyllt. Runtgruvhålet är uppkastat en vall av sprängsten ca 0,5 m st. Enligtortsbefolkningen har e...

Gruvhål (L1998:162)

Skärpning, 4x2 m (N-S) och 1,2 m dj. I SV är ett gråbergsvarp, 4x1,5 m st och 0,3-0,5 m h, bestående av kantiga stenar. (RAÄ dnr 326-214-2005)

Gruvhål (L1983:4859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1983:4736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1981:9357)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1940:7831)

Gruvhål, ca 7x4 m (NV-SÖ) och ca 0,5-1,5 m dj till vattenytan.

Gruvhål (L2022:2620)

Malmupplag, oregelbunden, 7x4 m (NÖ-SV) och 0,5-1 m h. Små block av malm synliga under torven

Gruvhål (L1980:220)

Gruvhål, oregelbundet, närmast rektangulärt, ca 50 m l (NNÖ-SSV),7-10 m br och 1.5 m dj till vattenytan.Skrotsten är i vallar runt kanterna.

Gruvhål (L1935:3286)

Skärpning. Inom ett område av 30x10 m (NÖ-SV) är treprovbrytningar med intilliggande skorsten. Brytningsgatornaär3x3-6x6 m st och intill 2 m dj.

Gruvhål (L1980:1970)

Gruvhål, närmast rektangulärt, 4 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0.5 mdj, därefter igenfyllt med sentida skräp.

Gruvhål (L2003:9145)

Skärpning, rektangulär, 5x5 m st och 0-1.5 m dj, inhuggen i bergi dagen. Mot SÖ är skrotstensvarp, 8x5 m st (SÖ-NV) och intill1.5 m h.

Gruvhål (L1980:2957)

Gruvhål/kvartsitbrott, 4x2 m (NNÖ-SSV) och 0.5 m dj tillvattenytan. Delvis övermossade, skarpa kanter. Runt gruvhålet ären låg, närmast helt övermossa...

Gruvhål (L1940:6761)

Gruvhål, närmast rektangulärt, 10 x 6 m (NV-SÖ), 3 m dj. Omgiven av en skrotstensvall, 4 m br, 0,5-1,2 m h.

Seletsgruvan, Gruvhål (L1992:3654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2001:1220)

Skärpning, 3x3 m (NV-SÖ), 0.5-1 m dj. Skrotsten ligger i skärpningen och är upplagdSÖ om den.Skrotstenen är grå till gråbrun, med visst inslag av kvar...

Gruvhål (L1983:4957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1989:6819)

Krypgruva, i kullen upptäcktes 1922 två grenar av en gruvgång förbrytning av kol. 1700-tal el äldre.Vid inventeringstillfället syntes inget av gruvgån...

Gruvhål (L1999:1772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1950:4224)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2001:6778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2001:1740)

Skärpning, 3x2 m (N-S), 0.8-1.5 m dj. I mitten är en vattenfylldgrop, 1x1 m och 0.2 mdj. Skrotstenen ligger upplagd Ö om skärpningen i ett varp, 5 m l...

Gruvhål (L2011:8969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1992:8470)

Jordrymning, rektangulär, 1,15x0,95 m (N-S) och 0,5 m dj. Närmare beskrivning saknas. Påträffades vid arkeologisk utredning år 2006. (RAÄ dnr 321-3659...

Gruvhål (L2001:210)

Gruvhål 7x4 m (N-S) och 1,8 m dj. Sten varp Ö och S sidan.

Gruvhål (L1981:9439)

Skärpning, bestående av en något oval trattformad fördjupning, 10m l, 7 m br (Ö-V) och 1 m dj. I och vid skärpningens kanterförekommer skrotsten.Den p...

Gruvhål (L2005:9027)

Gruva, oval, 3 m diam och 0,5-1,9 m dj till vattenytan. Verkligt djup går ej att avgöra. Inga borrhål syns i kanterna. Brytningstekniken är sannolikt...

Katthålet, Gruvhål (L1980:3186)

Gruvhål, 5x4 m (NÖ-SV) och ca 1 m synligt dj.Hålet är vattenfyllt och belamrad med skräp.2 m SÖ om gruvhålet ligger skrotstensvarp, 7x2 m (NÖ-SV) och ...

Gruvhål (L1947:2988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2000:3721)

Gruvområde, 20 m diam bestående av 1 gruvhål och skrotsten.Gruvhålet är 5x3 m (N-S) och 1 m dj till vattenytan. Skärpning?Skrotsten är kring gruvhålet...

Gruvhål (L2001:3709)

Gruvområde, bestående av 1 Gruvhål, runt 3 m diam och 1.5 m dj ned till vattenytan.Längs kanten i V är en vall av stenmaterial, intill 3 m br och 1.5m...

Gruvhål (L1938:6387)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1980:3220)

Gruvhål, 14x2 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1.5 m dj. Vattenfyllt. Vid håletsV ände ligger två mindre skrotstensvarp, 4x3 m och 1-1.5 m h.

Gruvhål (L2009:4133)

Ödegruva bestående av 1 gruvhål 4x2,5 m, vattenfyllt. Runt gruvhålet ligger sprängsten.

Gruvhål (L1980:1225)

Gruvhål, närmast runt, 8 m diam och intill 3 m dj. Kraftigtigenmossad och igenväxt.

Gruvhål (L1935:5240)

Gruvhål, 4.5x3.5 m st (NNÖ-SSV) och 4 m dj. Branta sidor i N ochV. Skrotsten i en vall mot Ö-SV, 1.5-4 m br och 0.4-0.8 m h.Enligt markägaren Iwan A...

Gruvhål (L1955:1260)

1) Gruvhål rektangulärt 9x5 m (ÖNÖ-VSV) och 2 m dj. Vattenfyllt.1 m VSV om nr 1 är 2) Varphög 10 m diam och 1,5 m h. Övertorvat.Beväxt med ett 10-tal ...

Gruvhål (L1970:3548)

Gruvhål, ca 6x1,5 m (N-S) och 3 m synligt dj. Vatten? Stängsel.

Gruvhål (L2012:7607)

Gruvhål.

Gruvhål (L1980:9477)

Gruvhål, uppgift om. Enligt historiskt kartmaterial från 1800-talet plats för Torggruvan. Idag helt igenfyllt.

Markdalsgruvan, Gruvhål (L2016:2423)

Gruvhål, 40x20 m, (NV-SÖ).

Norrgruvorna, Gruvhål (L1946:8647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2011:7714)

Gruvhål, ca 25x10 m (SV-NÖ), vattenfyllt med ca 4 m från vattenytan till överkanten.

Gruvhål (L1944:632)

1) Gruvhål, närmast rund, 3.5 m diam och 0.6-1.3 m dj ned tillvattenytan. Runt gruvhålet ligger en del övermossad skrotsten.I gruvhålets N kant växer ...

Gruvhål (L1992:1499)

Försvar, rektangulärt, 6x5 m (NNV-SSÖ) och 0,7-1,1m h bestående av upp till 1,05 m st stenar, fylld med mindre sprängstenar upp till 0,6m st.

Gruvhål (L1994:5400)

Skärpning(?), 3.5x2.5 m (Ö-V). Omedelbart N är en litenskrotstenshög, 2.5 m diam och 0.3 m h. Eventuellt harskärpningens sidoväggar bättrats på i samb...

Gruvhål (L2001:8301)

Gruvområde, 25 m diam bestående av 1 gruvhål, 1 provbrytning samtskrotsten.Gruvhålet är 4 m diam och 3 m dj till vattenytan. I NÖ är 1provbrytning. Sk...

Gruvhål (L2006:3088)

Gruvhål, 6x5 m. Vattenfyllt och mycket övermossat. Intill i S ochV är mycket skrotsten från gruvhålet. Beväxt med ett 10-taltallar och lövträd.

Gruvhål (L1950:4462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2006:1993)

Skärpning, närmast rund, 4 m diam och intill 4 m dj. Skratstenenåterfinns främst V om skärpningen.

Gruvhål (L2003:6276)

Gruvhål, rundat, 10 m diam och 5-6 m synligt dj. Förefaller haspår av timmerfordring i botten som leder vidare nedåt.Gruvhålet stängslat, delvis dolt ...

Gruvhål (L1949:8641)

Skärpning, 7x6 m och 1,5 m dj. Hålet är vattenfyllt (ca 1 m ner till vattnet). Runt hålet är stenar, 0,2-0,5 m st.

Gruvhål (L2020:9255)

Prospektering/bearbetad yta, bestående av en 1,5 m l, 0,2–0,3 m br kvartsgång, med lösbrutna mindre kvartstycken i ytan. Ingen synlig malmmineral.

Gruvhål (L1956:8884)

1) Ödegruva, 100x20 m (NV-SÖ) bestående av 5 gruvschakt, ovala6-8 m l (V-Ö) och 2-4 m br. Vattenfyllda. Schakten är belamrademed ris och avfall. Omede...

Gruvhål (L1981:5832)

Gruvhål, 6x6 m diam och intill 2.5 m dj till vattenytan.I anslutning till gruvhålet finns skrotsten. I N är 1 husgrundmed spismursröse (?).

Gruvhål (L1951:1138)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1981:789)

Skärpning, 7x2.5 m (SSÖ - NNV), 0.4 - 2.5 m dj. Delvisvattenfyllt och beväxt med kärrväxter. I omedelbar anslutning(SV - V - NV) till gruvhålet finns ...

Gruvhål (L2022:1208)

Gruvhål?, 6-8 m diam 0ch ca 5-6 m dj. Hålet smalnar av mot botten. Utanför S kanten finns upplagd morän sten, 3m x2 m (Ö-V) och 0,5 m h.

Gruvhål (L2010:5509)

Gruvhål 3x2 m (Ö 15cg S-V 15cg N) Vattenfyllt. Runt gruvhålet skrotsten. I gruvhålets omgivning är ett 5-tal mindre gropar troligtvis täktgropar.

Gruvhål (L1981:9850)

Gruva, uppgift om, enligt Geologiska berggrundskartan (SGU).

Gruvhål (L1981:5343)

Gruvhål, 5-6 m diam och intill 2.5 m dj till vattenytan. Närmasttresidig form.V och SV om hålet finns rikligt med skrotsten.

Gruvhål (L2020:10311)

Gruvhål, ovalt, 14x5 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m ner till vattenytan. Inkörning till gruvan i ÖNÖ.

Gruvhål (L1998:962)

Gruvhål, oregelbundet, 6 x 4 m st (NV-SO) och 0,1-0,5 m dj ner till vattenytan. Vattenfyllt och igenstängslat.

Gruvhål (L2004:2166)

Gruvområde, 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 gruvhål, runt, 10 mdiam och 1.8 m dj. I SV kanten är skrotstensvarp. Gruvhålet ärstänslat.

Gruvhål (L1973:7082)

Gruvhål, 90 m diam och ca 30 m dj. På botten ligger en del rasmassor.

Gruvhål (L2022:5403)

Gruvhål/ skärpning, 5x4 m (N-S), synligt djup, 1-1,5 m. vattenfylld. Omges av vall i S, Ö och V, 1,5-2 m br, 0,2-0,4 m h.

Gruvhål (L1942:6648)

Tyskarna började bryta malm i gruvan. Malmen forslades till en masugn i Molnebo, Västerlövsta socken (se Västerlövsta socken). Uppgift av lantbrukare ...

Hedvigsgruvan, Gruvhål (L2013:390)

1) Gruvschakt jämte stora högar krossad malm. Gruvan benämnesHedvigsgruvan. Ca 160 m V om denna gruva ligger nr 2 2)Gruvschakt ca 4x30 m fyllt med vat...

Gruvhål (L2020:9295)

Skärpning, 8x5 m (N-S), intill 2,5 m dj. Vallar längs långsidorna, 3-4 m br, 0,6 m h. Ö långsidan har antydan till kallmur. S om skärpningen är ett gr...

Gruvhål (L1999:923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1992:5785)

Gruvhål, ovalt, 11,8 m X 11,0 m (N-S) 4,5 m dj. Belägen i stenås, vandring i NV ände, varphög 9 m X 2 m (Ö-V), 1,1 m dj. Troligen i samband med vägarb...

Gruvhål (L2003:7003)

Gruvhål, runt, ca 4 m diam, 2.5 m synlig sj. Runt gruvhåletligger krossad sten. I anslutning till gruvan finns en stenmuroch en husgrund.Enl. Evert Sv...

Gruvhål (L2004:5905)

Gruvhål, ca 9x4 m (NV-SÖ) och intill 0.7 m dj, däreftervattenfyllt. Sparsamt med skrotsten. Troligen skärpning.Koppargruva?

Gruvhål (L1983:3794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2000:3517)

Skärpning, 3x1.5 m (NNV-SSÖ), intill 0.5 m dj. Övertorvad. MindreskrotstensvarpÖ och S om skärpningen. Bevuxen med 3 granar.

Gruvhål (L1981:4288)

Gruvhål, 4x4 m st och 1.5 m dj, därefter uppfyllt med avfall.Runt gruvhålet ligger vallar med skrotsten, 2-3 m br och upptill 1.5 m h. Gruvhålet uppta...

Gruvhål (L2008:93)

Gruva, uppgift om. Markerad efter SGU-karta. Järnmalm enligt SGU.

Gruvhål (L1981:2709)

Gruvområde, uppgift om enligt Sundius 1923: tavla 1.

Gruvhål (L1966:3528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.