Gruvhål

Riksantikvarieämbetets definition: Öppning i markytan, vilken är ett resultat av malmbrytning.
Gruvhål (L2019:639)

Skärpning, 3,5x2,5 m (N-S) och 0,7 m dj. Skrotsten kring kanten.

Gruvhål (L1950:443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1992:9378)

Jordrymning, rektangulär, 51x2,5 m (NNÖ-SSV), intill 0,1 m dj. På ömse sidor är vallar, 2,5 m br och 0,2-1 m h. Påträffades i samband med utredning st...

Gruvhål (L1951:9173)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1999:6054)

Skärpning, rund, 6 m diam och 0,3 m dj till vattenytan. Måttligt med gråberg runt om.

Gruvhål (L1999:5127)

Gruvområde, bestående av 1:Gruvhål, oregelbundet 10-15 m diam. Vattenfyllt. Intill 2.5 m nertill vattenytan.Skrotsten i form av kvarts ligger runt om ...

Gruvhål (L2000:6790)

Gruvområde, av okänd utsträckning, bestående av minst 1 gruvhål.

Gruvhål (L2012:1499)

Gruvhål, närmast rektangulärt, ca 50x5-10 m (NV-SÖ) och ca 5-15m dj. Vattenfyllt. I mitten av gruvhålen bildar berget ett valv över gruvhålet. Runt om...

Gruvhål (L2019:1592)

Skärpning, oregelbundet rektangulärt, 4x2,5 m (NV-SO), minst 2 m dj och 0,7 m ned till vattenytan. Utanför kanten i NO är en gråbergsvall, bågformad, ...

Rävnäsgruvan, Gruvhål (L2003:6965)

Gruvhål, 10 m diam och ca 4.5 m dj till vattenytan. På slänternaligger en del avskräde.Gruvans väggar är bevuxna med barrträd, lövträd och buskar.

Gruvhål (L2003:8366)

Gruvhål, oregelbundet avlångt, 6x4 m (NNÖ-SSV) och 1 m dj tillvattenyta. Ett smärre skrotstensvarp S om.

Gruvhål (L2005:2203)

Gruvområde, 20x10 m st (V-Ö), bestående av en skärpning, 6 m l (V-Ö), 1-2 m br 0ch 0.5-1 m dj. Runt skärpningen och framförallt på den Noch Ö sidan är...

Gruvhål (L1992:8210)

Skärpning. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Gruvhål (L2001:206)

Skärpning 2x2 m (N-S) och 1,8 m dj. Skrotsten i V och S

Gruvhål (L1950:4070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2003:4546)

Gruvhål, rundat, 8 m diam och 4 m dj, brutet i blockmorän ochberg. Runtom är en skrotstensvall, 5 m br och intill 0.8 m h. 10m SSV om gruvhålet är änn...

Gruvhål (L2004:2701)

Gruvhål, rektangulärt, 6x3 m (NV-SÖ) och intill 1.2 m dj tillvattenytan. Runt gruvhålet är flera skrotstensvarp inom ettområde av 30x25 m (NNÖ-SSV).

Gruvhål (L1960:14)

1) Kopp argruva, ca 5 m l. (Ö-V) 3 m br. och ca 3 m dj.Skärpningen är insprängd i en bergkant och till obetydligt djup,på botten är vatten. 40 m. Ö om...

Gruvhål (L1936:253)

Jordrymning, 35 x 3 m och 0,1 - 0,5 m dj. Runt rymningen är en vall, 0,1 - 0,5 m h och 1 - 3 m br.

Gruvhål (L2010:6100)

1) Gruvschakt 5 m diam . Vattenfylld. I SSV, S och SSÖ om gruvhålet skrotsten bildade ett ca 40x20 m (ÖNÖ-VSV) st område. Ca 30 mV 20cg S om nr 1 (Sjö...

Gruvhål (L1998:1970)

Jordrymning, rund 2 m diam och 1 m dj med branta kanter. Runt kanten en vall, intill 2 m br och 0,5 m h. (RAÄ dnr 326-3397-2010)

Sjögruvan, Gruvhål (L1981:8046)

Järnmalmsgruva, närmast rund 15 m i diam, i anslutning tillgruvan ligger slighögar.Vattenfylld.

Gruvhål (L2003:6696)

Grafitgruva, uppgift om, enligt Industrimineralsinventeringen1987-88 i Bergslagen. Bergslagsdelegationen och NSG skall i maj1988 ha påträffat grafit N...

Gruvhål (L1992:8376)

Jordrymning, rektangulär, 1,1x0,85 m (Ö-V) och 0,3 m dj. Närmare beskrivning saknas. Påträffades vid arkeologisk utredning år 2006. (RAÄ dnr 321-3659-...

Gruvhål (L1973:4757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1983:3793)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1937:7922)

"Gruvhål", troligen prospekteringsgrop, ovalt, 5x4 m (NÖ-SV) och 1,2 m dj. Bottenplanet är 1x0,5 m (NNÖ-SSV). I VNV-V-S-SSÖ vall vid kanten, 1-3 m br ...

Gruvhål (L2001:5874)

Gruvområde, uppgift om, enligt LMVakt.Ej besiktigat i fält.

Gruvhål (L2001:9372)

Gruvhål, enligt inventeringen 1963 runt, 4 m diam. Kanten är fodrad med slaggsten ochmed rester av uppfodringsverk av trä(?) och vattenfyllt. 1990 täc...

Gruvhål (L1980:1285)

Gruvhål, närmst runt, 5 m diam och 3 m dj. Runt gruvhålet ärskrotstensvarp.Beväxt med ett antal löv- och barrträd.

Gruvhål (L1984:9831)

Gruvhål, 4x3 mst (NV-SÖ) och närmast rektangulärt. Till störstadelen igenfyllt och nu 2.5 m dj. Beväxt ned några unga lövträd.Ev. inmutningsgrop.

Gruvhål (L1992:5721)

Gruvhål, 14X3,5 m (NV-SÖ) och 1,3 - 3,0m dj. Skrotsten SÖ om gruvhålet. Troligen har fältspat och kvarts utvunnits under 1900-talet. RAÄ Dnr 326-762-2...

Gruvhål (L2003:6325)

Gruvhål, till stor del igenfyllt, rundat, 4 m diam och 0.8 m dj.Runt kanten är en vall av skrotsten.

Gruvhål (L1999:6625)

Jordrymning, rund, 5 m diam och 1,5 m dj. Runt kanten är en jord- och stenvall, 1-3 m br ohc 0,3-0,6 m h. Ingen synlig skrotstensvarp.

Gruvhål (L2000:5600)

1) Skärpning, möjligen gruvhål, uppgift om. Enligt geologiska bladet skall enskärpning finnas på platsen. Ej återfunnen, men endast översiktligt efter...

Gruvhål (L2008:674)

Skärpning, närmast rektangulär, 12x1,5x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1-1,5 m dj. Bruten från en bergsklack i VNV. Direkt N om är en skrotstenshög, 2 m h.

Gruvhål (L1951:1930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1983:4736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2001:1740)

Skärpning, 3x2 m (N-S), 0.8-1.5 m dj. I mitten är en vattenfylldgrop, 1x1 m och 0.2 mdj. Skrotstenen ligger upplagd Ö om skärpningen i ett varp, 5 m l...

Gruvhål (L2000:3721)

Gruvområde, 20 m diam bestående av 1 gruvhål och skrotsten.Gruvhålet är 5x3 m (N-S) och 1 m dj till vattenytan. Skärpning?Skrotsten är kring gruvhålet...

Gruvhål (L1938:6387)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1980:3220)

Gruvhål, 14x2 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1.5 m dj. Vattenfyllt. Vid håletsV ände ligger två mindre skrotstensvarp, 4x3 m och 1-1.5 m h.

Gruvhål (L2012:7607)

Gruvhål.

Markdalsgruvan, Gruvhål (L2016:2423)

Gruvhål, 40x20 m, (NV-SÖ).

Gruvhål (L2011:7714)

Gruvhål, ca 25x10 m (SV-NÖ), vattenfyllt med ca 4 m från vattenytan till överkanten.

Gruvhål (L1944:632)

1) Gruvhål, närmast rund, 3.5 m diam och 0.6-1.3 m dj ned tillvattenytan. Runt gruvhålet ligger en del övermossad skrotsten.I gruvhålets N kant växer ...

Gruvhål (L2001:8301)

Gruvområde, 25 m diam bestående av 1 gruvhål, 1 provbrytning samtskrotsten.Gruvhålet är 4 m diam och 3 m dj till vattenytan. I NÖ är 1provbrytning. Sk...

Gruvhål (L1949:8641)

Skärpning, 7x6 m och 1,5 m dj. Hålet är vattenfyllt (ca 1 m ner till vattnet). Runt hålet är stenar, 0,2-0,5 m st.

Gruvhål (L1981:789)

Skärpning, 7x2.5 m (SSÖ - NNV), 0.4 - 2.5 m dj. Delvisvattenfyllt och beväxt med kärrväxter. I omedelbar anslutning(SV - V - NV) till gruvhålet finns ...

Gruvhål (L2020:10311)

Gruvhål, ovalt, 14x5 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m ner till vattenytan. Inkörning till gruvan i ÖNÖ.

Gruvhål (L1998:962)

Gruvhål, oregelbundet, 6 x 4 m st (NV-SO) och 0,1-0,5 m dj ner till vattenytan. Vattenfyllt och igenstängslat.

Gruvhål (L2004:2166)

Gruvområde, 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 gruvhål, runt, 10 mdiam och 1.8 m dj. I SV kanten är skrotstensvarp. Gruvhålet ärstänslat.

Hedvigsgruvan, Gruvhål (L2013:390)

1) Gruvschakt jämte stora högar krossad malm. Gruvan benämnesHedvigsgruvan. Ca 160 m V om denna gruva ligger nr 2 2)Gruvschakt ca 4x30 m fyllt med vat...

Gruvhål (L1992:5785)

Gruvhål, ovalt, 11,8 m X 11,0 m (N-S) 4,5 m dj. Belägen i stenås, vandring i NV ände, varphög 9 m X 2 m (Ö-V), 1,1 m dj. Troligen i samband med vägarb...

Gruvhål (L2002:9427)

Skärpning, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 2 m dj. Runt om ligger skrotstensvarp. (Annan Inventering 2016, lst dnr 431-1485-16)

Gruvhål (L2003:6041)

Gruvhål, oregelbundet, ca 10x5 m (NÖ-SV) och ca 5 m dj tillvattenytan. Delvis cementerade väggar och intill den Ö kanten ärcementpelare. Stängslat.Run...

Gruvhål (L1981:5512)

Gruvområde, uppgift om. Uppgift enligt SGU karta.

Gruvhål (L1936:507)

Jordrymning (grop), oregelbunden ca 5x4 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,7 m dj, ställvis omgiven av vall (oregelbunden) ca 2 m br och 0,3-0,5 m h. (RAÄ dnr. 3.4....

Gruvhål (L1998:2559)

Gruvhål? 3x2 m (Ö-V) och minst 2,5 m dj. Med brädklädda sidor, liggande brädor på långsidorna och Ö kortsidan, stående i V. Ligger i anslutning till ...

Gruvhål (L2004:7096)

1) Skärpning2) Skärpning

Gruvhål (L1942:5325)

Gruvhål, 8x12 m (Ö-V). Vattenfyllt.

Gruvhål (L1983:3805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1983:2997)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1981:5850)

Gruvhål, 6x2 m (N-S) och 0.2-1.5 m dj till vattenytan.

Gruvhål (L1982:8850)

Gruvhål, 50x3-5 m st (NV-SÖ) och med ett synligt djup av ca 5 m.Vattenfyllt.

Gruvhål (L1950:5859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1983:3794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2008:9602)

Område med skärpningar, separat beskrivna, 30x20 m (N-S). Vid 1967års inventering kunde 3 skärpningar iakttagas. Skärpning, 8 mdiam och 3 m dj. 2 m S ...

Gruvhål (L1980:2037)

Gruvhål?, 14x7 m st (VSV-VN) 0.1 m till vattenytan. Kraftigtigenmossad.

Gruvhål (L1981:3833)

1) Skärpning, som utgörs av en lodrät brottyta i berget, 2.5 m broch 1.5 m h med inslag av kalkkörtlar i ytan. Nedanför brottytanär en grop, 2.5 m dia...

Gruvhål (L1972:123)

Gruvhål, 20x15 m (N-S), vattenfylld, ca 5 m till vattenytan. Kring gruvhålet är en vall av dumpmassor.

Gruvhål (L1981:9661)

Gruva, uppgift om, enligt Geologiska berggrundskartan (SGU).

Gruvhål (L2020:9255)

Prospektering/bearbetad yta, bestående av en 1,5 m l, 0,2–0,3 m br kvartsgång, med lösbrutna mindre kvartstycken i ytan. Ingen synlig malmmineral.

Gruvhål (L1981:5511)

Gruvområde, uppgift om. Uppgift enligt SGU karta.

Gruvhål (L2008:8403)

Skärpning, 2,5 m br, 3 m dj och ca 4 m h in i närapå lodrät bergvägg. N insidan slät, S insidan ojämn. Skrotsten i botten samt skrotstensvarp direkt u...

Gruvhål (L1981:5208)

Gruvhål, 16x6 m st (VNV-ÖSÖ) och 2 m synligt dj. Vattenfyllt. Idess Ö del finns en fodring av lodrätt stående 0.1 m tj stockar,runt hålets tre kanter....

Gruvhål (L2003:7949)

Gruvhål, grunt, ca 10 m diam, närmast en grund sänka.

Gruvhål (L1981:5270)

Gruvhål, 12x10 m (NNV-SSÖ) och 1.5 m synligt dj. Vattenfyllt.Oregelbundna kanter. I ÖSÖ utgår ett schakt från hålet, 14 m l(ÖSÖ-VNV), intill 6 m br oc...

Gruvhål (L1980:2713)

1) Skärpning, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 1.5 m dj. I botten mossa och några småbjörkar. 47 m Ö om nr 1 är: 2) Skärpning, 6x2.5 m (N-S) och 0.4 m synligt djup...

Gruvhål (L2024:1779)

Skärpning, oval, 5×4 m (NV–SÖ) och 1-2 m dj. Runt skärpningen ligger 3 vallar med gråbergsvarp 5-8 m l, 3-4 m br och 1-1,5 m h.

Gruvhål (L2006:615)

Gruvhål, 22 m l (V-Ö), 2-3.5 m br och 1-3 m dj. Den Ö delen ärdjupast och smalast. Skrotsten ligger N om gruvhålet, inom ett ca20x5 m(V-Ö) st område. ...

Gruvhål (L1984:6848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L2020:10091)

Gruvhål, 16x7 m (O-V), 4 m dj, bestående av avlångt gruvhål med skrotstensupplag runt om. Hålet är djupare i V.

Gruvhål (L1936:537)

Gruvhål/skärpning 8x7 m (NV-SÖ) och 1 m dj bestående av en 6x2 m försänkning med stenar upplagda på ömse sidor. (RAÄ dnr 3.4.2-150-2017)

Gruvhål (L1942:7319)

Gruvhål, närmast tiangulärt, 8 m i sida (NV-SÖ), 2 m dj. Belamrat med skräp.

Gruvhål (L2003:8502)

Gruvhål, 5 m diam. Vattenfyllt. Gruvhålet används som branddammoch omges av ett 1.3 m h stängsel av Gunnebonät.Området innanför stängslet är slybevuxe...

Gruvhål (L1981:2695)

Gruvhål, silvergruva, 30x5-10 m (NÖ-SV) och vattenfyllt. Gruvdriften lär ha varit igång här redan under äldre medeltid. Efter Kristian II:s härjningar...

Gruvhål (L2004:2835)

Gruvområde, ca 25x20 m (NÖ-SV) bestående av:Gruvhål, runt, 5 m diam och 1.8 m dj. Mindre mängd skrotstenintill V kanten. Hålet har närmast karaktär av...

Gruvhål (L1992:7961)

Grop, oval eller oregelbundet rektangulär med utsvängda sidor, 2,7x1,5 m (N-S/NNV-SSO) och 0,6 m djup. Bottenplanet är 0,8x0,3 m. Vall kring kanten, 1...

Gruvhål (L1992:8224)

Skärpning. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Gruvhål (L2020:953)

Rymning, närmast rundoval, 5×5 m (Ö-V) och ca 0,7 m dj ned till vattenyta som dolde botten. Egentligt djup ej känt. I N finns en vall, 2 m br och 0,...

Gruvhål (L2010:2324)

Gruvhål, 3x3 m (N 18cg Ö-S 18cg V) och en 2,75 m största dj. Vattendjup ca 1,5 m. Beväxt i kanten med två björkar och ett par stubbar.

Gruvhål (L1951:754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvhål (L1940:6791)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Gruvhål (L1980:917)

Skärpning, 3x5 m (NNÖ-SSV) och intill 2 m dj.

Gruvhål (L1948:3398)

Skärpning, 15x10 m (Ö-V) och 2 m dj. Igenfylld med stenblock, 2 m diam st. (RAÄ dnr 321-2350-2011).

Gruvhål (L2011:7576)

1) Gruvhål, 18x4 m (NÖ-SV), till största delen fyllt med ris ochsopor. På hålets NV sida en del löst brutna stenar. Ca 75 m NÖ om nr 1 är 2) Gruvhål, ...

Gruvhål (L2003:9276)

Skärpning, rund 3 m diam och 1.5 m dj omgiven av vall av jord ochskrotsten. Intill och V om är ett skrotstensvarp 6 m l och 4 mbr (N-S) och intill 0.8...

Gruvhål (L2022:2619)

Malmupplag, osäker avgränsning, ca 7-12 m l, ca 0,8 m br (NÖ-SV) och ca 1 m h. Tydligast i Ö kanten där malmblock ligger synliga.

Gruvhål (L2003:6610)

Gruvhål, oregelbundet, 5.5 m diam och intill 1 m dj. Brutet frånSV. Intill kanten i SV är skrotsten.