Gruvområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring gruva.
Nya Bastnäsfältet, Gruvområde (L2003:8847)

Gruvområde, 530x200-350 m st (N-S), bestående av 16 gruvhål, 1 stollgång, 1 stollgångförsök, 1 hakspel och ungefär 40 skrotstenshögar. Gruvhålen är ru...

Springargruvan, Gruvområde (L1981:4803)

Gruvområde, 90x60 m st (N-S), bestående av 4 gruvhål varav 2osäkra.Gruvhål, 10x6 m st (NV-SÖ) och intill 1.5 m dj till vattenytan.Bergväggen är blotta...

Haggruvan, Gruvområde (L2009:3690)

Gruvområde, bestående av ett femtal gruvhål, varav det största är ett ca 50x10 m st schakt, samt högar av skrotsten.

Gruvområde (L1981:6468)

Gruvområde 110x200 m st (NV-SÖ) bestående av 5 gruvhål, m m.Gruvhål oregelbundet kvadratiskt 10x10 m 0.1-1.4 m dj tillvattenytan.21 m Ö om ovan är:Gru...

Jordgruvan, Gruvområde (L1981:9818)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, oregelbundet närmast runt, ca 15 m diam och 1-3 m djtill vattenytan.6 m NNÖ om ovan är:Gruvhål, oregelbund...

Gruvområde (L1981:2176)

Gruvområde, 150x65-85 (NNV-SSÖ) bestående av 4 gruvhål och 3skärpningar.Längst i N är:Gruvhål, oregelbundet närmast rektangulärt, 8x4 m (NV-SÖ) och 3 ...

Johannesåsgruvan, Gruvområde (L1980:3207)

Gruvområde bestående av 2 gruvhål, 1 skrotstensvarp och 1husgrund.Gruvhål, 20x10 m st (NÖ-SV), i N-änden ette vattenfyllt schakt,7x7 m st, 7 m dj.13 m...

Gruvområde (L2000:4133)

Gruvområde, 200x(40-50) m (Ö-V) bestående av 9 gruvhål samt 1prospekteringsgrav i morän och 9 skrotstenshögar. Gruvhålen är dels ovala (5-10)x(6-4)m, ...

Ladugruvan, Gruvområde (L2007:5480)

Gruvhål, 3x3 m (SSÖ-NNV) och 1 m dj till vattenytan. Rester avträkonstruktion invid kanten. Kraftigt övermossat skrotstensvarpi V, 20x10-15 m och inti...

Pettersberg, Gruvområde (L1981:9715)

Gruvområde, 200x50 m (N-S), bestående av 7 gruvhål.Gruvhål, oregelbundet, närmast rektangulärt, 15x3-8 m (NNV-SSÖ)och 1 m dj till vattenytan.Ca 50 m S...

Gruvområde (L1981:9708)

Gruvhål, 8x6 m (NNÖ-SSV), 2 m dj. Gruvhålets sidor är övermossadeoch kanterna trädbevuxna. Gruvhålet är omgivet av enskrotstensvall, 2-4 m br och 0.5 ...

Gruvområde (L2000:9176)

Gruvområde, ca 20 m diam, bestående av 1 gruvhål och skrotsten.Gruvhålet är ca 10 m diam och 3-4 m dj, ej vattenfyllt.Gruvhålets botten är belamrad me...

Gruvområde (L1989:1238)

Gruvområde, bestående av 3 gruvhål.Gruvingång, 5 m l, 8 m br och 4 m h. Synlig som urgröpning iskogssluttning. Ingången är helt raserad och täckt av l...

Gruvområde (L2000:6908)

Gruvområde, 23x10-15 m st (NNÖ-SSV), bestående av 2 gruvhål och 1skrotstenshög.Gruvhålen, är 7x3 m och 6x4 m st, med 5 respektive 4 m dj till sumpiga,...

Gruvområde (L1999:5002)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1948:2466)

Gruvområde, ca 85x10-25 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 10 skärpningar, 1-4 m diameter och 0,5-1,5 m dj. Skog & Historia nr 17817.

Gruvområde (L2000:7439)

Gruvområde 30x15 m (N-S), bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvarp, samtspridd skrotsten.Gruvhål, ovalt, 5x3 m (NNV-SSÖ) och 0.5-2 m djup till vatt...

Gruvområde (L1950:237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1985:3650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1981:4670)

Gruvområde, 120x50 m st (Ö-V), bestående av 8 gruvhål (2-8Korvgruvan).Gruvhål, 35 m l (närmast Ö-V), intill 7 m br och 5 m synligt dj.Vattenfyllt.9 m ...

Gruvområde (L1955:463)

Gruvområde, 75×58 m (NÖ–SV), bestående av 2 gruvhål och 7 gråbergsvarp. Gruvhål, oregelbundna, närmast rektangulärt, 5-18 m l, intill 4-10 m br (NÖ-SV...

Våggruvan, Gruvområde (L2006:3766)

Gruvområde, 15x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 gruvhål och 1skrotstensvarp. Gruvhålet är 5 m diam, vattenfyllt och stängslat.Gruvhålet ligger i myr. Skro...

Prästängsgruvan, Gruvområde (L1940:8911)

Gruvområde, 110 x 20-35 m (ÖSÖ-VNV). På området är 2-3 gruvhål och 5 skrotstensvarp. Det största gruvhålet är längst i VNV på området, 25 x 3-6 m (Ö-V...

Bojmossfältet, Gruvområde (L2003:6662)

Gruvområde, 160x50 m (Ö-V), bestående av 3 gruvhål, 1 vandringoch 1 skärpning.I områdets Ö del är:Gruvhål, kvadratiskt, 5x5 m (ÖNÖ-VSV) och 0.5 m dj t...

Gruvområde (L2000:7307)

Gruvområde, bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvall.Gruvhål, 5 m diam och 0.7 m dj. På N sidan om gruvhålet är en 2 mbr och 1 m h vall avskrotsten...

Sladdarö gruvor, Gruvområde (L1943:5407)

Gruvområde, 300x80 m (NV-SÖ), med 3 gruvhål, 1 oxvandring, skrotstensvarp, "kök", husgrund,gruvväg samt avvattningsdike och smedja.Anläggningarna är u...

Gruvområde (L2006:7536)

Gruvhål, 10x9 m (Ö-V). Vattenfyllt. Intill och N om är ett områdemed skrotsten, 23x18 m (Ö-V). I en av skrotstenarna syns spårefter borr.

Kärrgruvan, Gruvområde (L2001:6168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2000:9755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1992:8199)

Gruvområde, ca 30x20 m (N-S), bestående av 4 skärpningar. Skärpning, rektangulär, 2x1 m (N-S) och 0,4 m dj. I N är ett itudelat stenblock, där var del...

Handöls koppargruvor, Gruvområde (L1946:5908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2020:595)

Inom ett område, ca 250 m diam är ett 10-tal prospekteringsgropar/gruvhål/skärpningar synliga på terrängskuggningskartan.

Sixgruvan, Gruvområde (L2000:7690)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål, separat beskrivna och 1 bebyggelselämning.Gruvhål, närmast runt, 8 m diam och idag synligt 3-3.5 m dj. Omedelbart ...

Gruvområde (L2001:6066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1981:4955)

Gruvområde, 110x75 m st (Ö-V), bestående av 3 gruvhål.Gruvhål, 10-20 m diam och intill 7 m synligt dj i N. Vattenfyllt.Trattformat.50 m N om ovan är:G...

Långåkersgruvan, Gruvområde (L1981:5256)

Gruvområde 80x40 m (NV-SÖ) bestående av 2 gruvhål 15-25 m l(NV-SÖ resp NNV-SSÖ) och 4-5 m br. Vattenfyllda från ca 1-1.5 munder marknivån. Lodräta väg...

Gruvområde (L1999:1782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skinnarängsgruvan, Gruvområde (L1999:4612)

Gruvområde, 300x100 m (NÖ-SV), bestående av 3 gruvhål, stora skrotstensvarpsamt 1 källargrund.Gruvhål, ca 70x15 m st (VNV-ÖSÖ) och ca 5 m dj. I Ö dele...

Gruvområde (L2007:5854)

Gruvhål/skärpning, rektangulärt, ca 8x4 m (SSÖ-NNV) och 2 m dj.Runt kanterna men främst i S är skrotstensvallar.

Gruvområde (L2000:340)

Gruvområde, 20x10 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 gruvhål ellerskärpningar.Gruvhålen/skärpningarna är 1-3x2-3.5 m (ÖNÖ-VSV) med obetydligvall av skrotsten...

Sixtensgruvan, Gruvområde (L1942:1118)

1) Gruvhål, 17x6 m huvudsakligen (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m br till vattennivå. 2 m VSV om nr 1 är 2) Gruvhål, 14x6 m (Ö-V) och 1-1,5m till vattennivå. 4 m...

Gruvområde (L1999:881)

Gruvområde, 100x40-60 m st (N-S), bestående av 4 gruvhål och 3skrotstenshögar.Ett gruvhål ca 15x10 m (VNV-ÖSÖ), nu synligt dj ca 1 m. Nu fylltmed grov...

Gruvområde (L2000:6653)

Gruvområde(?), ca 25x16 m st (Ö-V) och bestående av 1 gruvhål och1skrotstensvarp.Gruvhålet(?), är 9x8 m st (Ö-V) och 3 m dj. Sten, block och jord nedr...

Gruvområde (L2007:1193)

Gruvområde, 110x25-50 m (SÖ-NV), bestående av 5 gruvhål, 1gruvstugegrund samt skrotstensvarp. 1) Gruvhål, 4 m diam och1.5-3 m dj till vattenytan. Höga...

Gruvområde (L1981:7690)

Gruvhål, ca 5x3 m (VNV-ÖSÖ), vattenfyllt.3 m i VNV är en mindre skärpning.

Gruvområde (L1981:4797)

Gruvområde(Skålbergsgruvorna), 80x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 4gruvhål och 1 egentligt skrotstensvarp.Gruvhål, 4x3 m (N-S) och 2.5 m till vattenytan....

Gruvområde (L1983:3579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2011:9590)

1) Gruvschakt, 30x15 m (VNV-ÖSÖ). Inhängnat. 10 m V nr 1 är: 2)Slagghög, ca 35x35 m, 1,60-1,80 m h. t m NÖ nr 2 är: 3) Slagghög,ca 10x5 m och 0,6-0,8 ...

Gruvområde (L1980:1604)

Gruvområde bestående av 2 gruvhål, närmast ovalt, 5 m l (N-S), 3m br och vattenfyllt. S om är skrotstensvarp.12 m S om ovan är:Gruvhål, närmast runt, ...

Brunhultsgruvan, Gruvområde (L1983:3925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Norrgruvan, Gruvområde (L2000:6105)

Gruvområde, ca 225x20-125 m st (NÖ-SV), bestående av 4 gruvhål, 1skärpning, 2 skrotstenshögar och 2 grunder.Gruvhålen, är avlånga, 6-14x2-5 m st (NNÖ-...

Gruvområde (L1998:2692)

Gruvområde 20 x 20 m st (NÖ-SV) bestående av 1 gruvhål och 3 gråbergsvarp. I mitten av området ligger gruvhålet, som är hästskoformat, 7 x 6 m st (NÖ...

Gruvområde (L1983:7757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2000:4864)

Gruvområde, 50x40 m (NV-SÖ), bestående av 4 gruvhål, 3 skärpningar, 2skrotstenshögar och 2 rännor.Gruvhålen, är 6-15 m diam och 2-4 m dj. Det största ...

Gruvområde (L1935:7827)

Område med mindre brytningar och platser för mineralprovtagning,500x150 m. Inom området är 20 mindre skärpningar, 1-5 m diam och0.5-1.5 m dj.

Gruvområde (L1999:5693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hagabergsgruvorna, Gruvområde (L1981:7842)

Gruvområde ca 900x350-400 m (Ö-V) bestående av ett 40-tal gruvhåloch skrotstensvarp.Gruvorna beskrives ej separat, då avståndet ibland är stortmellan ...

Gruvområde (L1940:3820)

Gruvområde, 30 x 30 m (NÖ-SV), bestående av 1 gruvhål och 2 skärpningar. Gruvhålet är oregelbundet, 15 x 12 m (N-S), 1 m dj till vattenyta. Omedelbart...

Gruvområde (L2024:413)

Gruvområde, 80 x 68 m (N-S), bestående av ett gruvhål, en skärpning, samt ett skrotstensvarp. Gruvhålet är runt, 8 m diam och 3,5 m dj, skärpningen är...

Gruvområde (L1950:3134)

Gruvområde, ca 120x80 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 gruvhål och 1 gråstensvarp. För hela beskrivningen se den tidigare beskrivningen.

Gruvområde (L2001:9650)

Gruvområde, ca 40x20 m st (NV-SÖ), bestående av 2 gruvhål, separat beskrivna.Gruvhål, närmast ovalt, 6x4 m st (NV-SÖ), intill 2 m dj ned till vattenyt...

Gruvområde (L1943:977)

Gruvområde, ca 30x30 m bestående av 1 gruvhål och 1skrotstensvarp. Gruvhålet är 11x11 m och av okänt djup.Tillverkningsmetod svårbedömd, väggarna ser ...

Gruvområde (L2001:8456)

Gruvområde, 300x120 m (NNÖ-SSV) bestående av 22 gruvhål och 7 skrotstenshögar. 1 gruvhål, beläget i NV delen, är 40x20 m (NNÖ-SSV) och ca 30 m dj. Inh...

Spattgruvorna, Gruvområde (L1950:1476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1950:4612)

Gruvområde, 13x8 m (NÖ-SV) bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvarp. Gruvhålet är 9x5 m (Ö-V), vattenfyllt 1,5 m ned från markytan. Fyllt med skrot...

Gruvområde (L1950:1719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1999:237)

Gruvområde bestående av ett gruvhål och en skrotstensvarp.Gruvhål, 6x4 m (ÖNÖ-VSV) 0.3 m dj till vattenytan. Gruvhålet ärfodrat med stående murket run...

Gruvområde (L2012:9394)

1) Gruvhål, 12x7 m vattenfylld, ca 5 m 150cg om nr 1 är. 2) Gruvhål, ca 5 m diam, vattenfylld. ca 45 m 220cg om nr 2 är. 3) gruvhål, ca 10x6 m, vatten...

Gruvområde (L1999:2768)

Gruvhål, ca 10x7 m st (N-S), intill 2.5 m ned till vattenyta. 3 skrotstensvarp, N, Ö ochS om gruvhålet, övermossade.Stockrester, iakttagbara i gruvhål...

Gruvområde (L2000:1858)

Gruvområde, ca 50x20-30 m (N-S), bestående av 1 gruvhål, 1skrotstensvarp samt 2 skärpningar.Gruvhålet, som är beläget längst i N, är oregelbundet, ca ...

Gruvområde (L1950:3463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2004:2244)

Gruvområde, ca 60x20 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, rektangulärt, 7x5 m och intill 1.5 m dj.1 m ÖSÖ om ovan är:Gruvhål, rektangulärt, 6x...

Kampagruvan, Gruvområde (L1980:666)

Gruvhål, närmast runt, 10-12 m diam och 2 m dj till vattenytan. Igruvhålets kant är schaktskoning av plank.Ca 4 m NÖ om ovan är:Skrotstensvarp, 35-40 ...

Garpan, Gruvområde (L1981:7221)

Gruvområde, 70x70 (N-S) bestående av 6 gruvhål samtskrotstensvarp.Gruvhål 4 m diam och ca 1 m till vattenytan.5 m Ö om ovan är:Gruvhål 25x10 (Ö-V) och...

Västersjö gruvor, Gruvområde (L2001:943)

Gruvområde, 130x40-50 m (Ö-V), bestående av 4 gruvhål, 1 fundament(?), 1 hästvandring och 1 skrotstensvarp. Ett gruvhål är kvadratiskt, 7x7 m (NV-SÖ),...

Gruvområde (L1999:983)

Kalkbrotts- och gruvområde, ca 330x70-140 m (NNÖ-SSV), beståendeav ett oräkneligt antal (troligen ca 50) små järngruvhål,kalkbrott och skärpningar, in...

Gruvområde (L1981:4331)

Gruvområde, bestående av 3 gruvhål och 2 skrotstensvarp.Gruvhål, 3x3 m. Vattenfyllt. Varphögar.Ca 30 m SSÖ om föregående ligger:Gruvhål, 5x2-3 m (NÖ-S...

Gruvområde (L1981:2354)

Gruvområde, 60x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 gruvhål (evskärpningar).Längst i Ö är:Gruvhål (skärpning?), 8x4 m (Ö-V) och ca 0.5-1 m dj.Ca 5 m V om ov...

Gruvområde (L1981:8450)

Gruvområde, inom ett ca 140x60-110 m st område (NV-SÖ) beståendeav 12 gruvhål.Sju gruvor är runda 4-10 m diam, 1-3 m dj och däreftervattenfyllda. Tre ...

Stora Korphyttegruvan, Gruvområde (L2003:9277)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål och skrotsten.Gruvhål, 28 m l (NNÖ-SSV), 4-7 m br och 1-2 m dj till vattenyta.Omfattande skrotstensvarp på båda sid...

Gruvområde (L1992:5779)

Gruvområde, bestående av två gruvhål. Det ena gruvhålet är 7X3,5 m (NV-SO) och 2,3 m dj. Det har troligen brutits fältspat och kvartsbrytning under 19...

Gruvområde (L1940:5577)

Gruvområde, 11 x 9 m (NV-SÖ). På området är 1 skärpning och 2 skrotstensvarp. Skärpningen är 5 m br (Ö-V) lodrätt berghäll, 2 m h, upptagen i järnmal...

Gruvområde (L1980:2415)

Gruvhål, kvadratiskt, 4x4 m och 1 m dj. Vattenfyllt. Övermossadekanter.6 m ÖSÖ om ovan är:Gruvhål, 8x6 m (V-Ö) och 1.5 m dj. Vattenfyllt.2 m S om gruv...

Gruvområde (L1948:2603)

Gruvområde, 30x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 gruvhål och flera utspridda gråbergsvarp. Gruvhålet är ca 20x5-10 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m dj intill vattenyt...

Gruvområde (L1944:9653)

Gruvområde, 60x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 gruvhål och 6skrotstenshögar.Gruvhålen är 10x7 m (Ö-V) och 9x5 m (NV-SÖ), vattenfyllda, ca 1-1.5 mner ti...

Gruvområde (L1981:7905)

Gruvområde, 230x40-110 m (Ö-V), bestående av 16 gruvhål, 5-25 m st och 2-10 m dj ner till vattenytan. Inom det markerade området finns skrotstensvarp....

Gruvområde (L1981:4173)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, ca 10x2 m (N-S). Vattenfyllt.Ca 6 m N om föregående ligger:Gruvhål, ca 3 m i diam. Torrt.Direkt Ö om gruvh...

Gruvområde (L1994:3925)

Gruvfält 180x80m (NNV-SSÖ) bestående av 1 gruvhål, 3 stoll,skrotstenshögar och en husgrund. Gruvhålet är närmast rektangulärt7x5m (NNV-SSÖ), ca 4m dj ...

Gruvområde (L1983:7693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:9254)

Gruvområde, 70x40 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 gruvhål och 5 gråbergsvarp. Gruvhålet är närmast rektangulär, 45x10 m (ÖSÖ-VNV) och 1-2,5 m dj ned till ...

Gruvområde (L1980:1161)

Gruvhål, närmast ovalt, 10 m l (VNV-ÖSÖ), 6 m br och 3 m dj,därefter vattenfyllt. Runt gruvhålet tät slyveg.N om är oregelbundna skrotstensvarpar.Ca 1...

Gruvområde (L2007:5756)

Gruvområde, 12 m diam, bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstenshög.Gruvhålet är 4 m diam och 1.5 m dj till vattenytan.Skrotstenshögen är 8x5 m och inti...

Gruvområde (L2001:5448)

Gruvområde, 90x50 m st (NNV-SSÖ), bestående av 2 gruvhål, separatbeskrivna samtskrotstensvarp.Gruvhål, 15x8 m st (N-S), intill 1.5 m ned till vattenyt...

Gruvområde (L2004:7260)

Gruvområde, ca 155x40 m (N-S) bestående av 8 gruvhål.5 gruvhål är ovala i varierande storlekar, riktningar och medvarierande dj. Två av dessa är vatte...

Gruvområde (L2005:9857)

Gruvområde ca 10 m diam bestående av 1 gruvhål samt 1 gråbergsvarp. Gruvhål 3,5x3 m och ca 1 m dj ner till vattenytan. Det egentliga djupet går ej att...

Gruvområde (L1999:601)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1985:3491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2001:7795)

Gruvområde, 400x50-380 m (NV-SÖ) 25 m diam, bestående av 19gruvhål, ett antal husgrunder samt skrotsten.18 gruvhål, 6-72x2-30 m (varierande riktningar...

Gruvområde (L1979:597)

Gruvområde, ca 30x30 m (NV-SÖ) bestående av 1 gruvhål och gråbergsvarp. Gruvhålet är 11x8 m (NNV-SSÖ) och 1-3 m dj ner till vattenytan. Det egentliga ...

Gruvområde (L2007:6015)

1) Skärpning, 2.5x2.5 m (NV-SÖ), 1.5-2 m dj, anlagt vid VNV fotenav bergsrygg.6 m ÖNÖ är:2) Skärpning, 3x3 m (VNV-ÖSÖ), 1.5 m dj, vattenfyllt.2.5 m ÖS...