Hägnad

Riksantikvarieämbetets definition: Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med andra.
Hägnad (L1958:1932)

1) Stensträng ca 120 m l (NV-SÖ) 1-2 m br och intill 0,4 m h av0,3 -1,0 m st stenar.

Hägnad (L1996:7491)

Stenmur, 68 m l (Ö-V), 1-1,2 m br och 0,3-1,2 m h, av 0,3-0,5 m st stenar, fler större, intill 1 m. Delvis övermossad. (RAÄ dnr 3.4.2-4949-2016)

Hägnad (L1999:9485)

Svinvall bestående av en stenmur ca 110 m l, 0,5-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. Stenmuren ingärdar en moränhöjd 35 x 25 m st (NNÖ-SSV). Skall ha varit en...

Hägnad (L2013:8129)

Stensträng. 4 naturstenar(NÖ-SV), 0,3-0,6 x 1 m st, i ett skift. Kan ha fortsatt mot SV. Dock finns en del liknande spridda stenar i terrängen. Krafti...

Hägnad (L1959:4312)

Stengärdesgård, ca 20 m l och 0,4-0,8 m br, uppbyggd av 1,0x0,5x0,3 m st stenar i ett varv. Stengärdesgården ligger på gränsen mellan äldre åkermark o...

Hägnad (L1986:9969)

Stenmur, ca 100 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och intill 0,5 m h.

Hägnad (L1987:3324)

Hägnad, bestående av 1 stenmur, ca 120 m l. Muren är 0.7-0.9 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnad (L2010:6140)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1986:8299)

mur 1 2 och intill 0 7

Hägnad (L2012:4378)

Stensträng, ca100 m l, 1-1,5 m br och 0,2-0,4 m h, bestående av0,3-0,8 m st stenar. Enradig. En till tvåskiktad. Påförd röjningssten i S.

Hägnad (L1987:6092)

Stenmur, 57 m l (ÖSÖ-VNV), 1 m br och 0,2-0,5 m h, belägen mellan två större klippblock.

Hägnad (L2002:111)

1) Gravfält, 155x30-65 m (NNÖ-SSV), bestående av 40 fornlämningar.Dessa utgörs av 5 högar och 35 runda stensättningar. Högarna är6-9 m diam och 0.5-0....

Hägnad (L2003:1047)

1) Stensträng, 100 m l (Ö-V), enkelradig och enskiktad, beståendeav 0.5-0.8 m st stenar med mellanliggande större flyttblock. 15 mV om V änden av nr 1...

Hägnad (L2012:3941)

1) Stensättning, rund högliknande, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,1-0,2 m st. 17 m Ö om nr 1 är 2)Stensättning, rund, hö...

Hägnad (L2012:9620)

1) Stensträng, ca 60 m l (NÖ-SV) 0,5-1,5 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av i regel 2-3 radiga enskiktade stenar. Stenarna är 0,2-0,6 m st, enstaka in...

Hägnad (L2002:7158)

Stensträng, 110 m l (NÖ-SV), 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h. Enkelradig och enskiktad av 0,1-0,5 st stenar. Kraftigt igentorvad. Avslutas i SV av åker.

Hägnad (L2012:2279)

Stensträng, ca 100 m l NÖ-SV, ÖNÖ-VSV), 2-3 m br, 0,2-0,03 m l av 0,3-1,0 m st stenar.

Hägnad (L1977:6070)

Stensträng, 410 m l och 0,2-0,3 m h (NÖ-SV) av 0,1-0,8 m st och 0,1-0,5 m h granitstenar, huvudsakligen lagda i en enskiktad rad. Delvis med buskar, ö...

Hägnad (L1956:1657)

1) Stensträng, ca 100 m l (NV-SÖ), enradig och enskiftad, 1-2 mbr och 0,15-0,3 m h, av 0,3-0,8 m st stenar. Till större delenbortbruten i SÖdelen. Skä...

Hägnad (L1940:6685)

Stensträng, 50 m l (huvudsakligen Ö-V). Närmast övertorvad med ett ca 1 m br stråk av av ca 0,5 m st stenar, troligen enskiktad. Stensträngen är gles ...

Hägnad (L1988:6009)

1-7, 19-21) Hägnadsvallar 10 st, 20-400 m l med en sammanlagdlängd av 2140 m.8-18) Stensträngar i system 11 st, 6-70 m l med en sammanlaglängd av 275 ...

Hägnad (L1956:141)

1) Stensträng ca 215 m l (NNV-SS Ö) 0,5-1 m br, enskiktad. Delvisövertorvad med i ytan synliga talrika stenar, 0,2-0,8 m st. Iden N delen är stenarna ...

Hägnad (L1975:7759)

Stensträng, enskiktad och enradig, ca 10 m l (Ö-V), 0,1-0,4 m h av 0,6-1 m st stenar.

Hägnad (L1977:8037)

Stensträng?, ca 50 m l (ÖNÖ-VSV), 1-3 m br och 0,1-0,15 m h. Den är delvis övertorvad och otydlig. Stenarna är ca 0,1-0,4 m st. Diffus.

Hägnad (L1953:7577)

1) Röse, runt, 15 m i diam och 1-1,25 m h, av 0,2-0,4 m st stenar,delvis övermossat. Ytan omplockad.Från nr 1:s N del löper2) Stensträng/vall, 30 m l ...

Hägnad (L1942:3402)

1) Stensträng, ca 550 m 1 och kraftigt böjd (huvudsakligen Ö-NV-SÖ). Strängen är enskiktad 1-3 m br och 0,1-0,3 m h samt bestårav 0,4-0,8 m st stenar....

Hägnad (L1956:2400)

1) Stensträng, ca 65 m l (NNÖ-SSV), enradig och enskiftad, ca 1 mbr och 0,2-0,3 m h, av 0,3-0,8 m st stenar.

Hägnad (L2014:6318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2023:2475)

Stenmur, 60 m l (NÖ-SV), 1,2 - 2 m br och 0,5 - 0,9 m h bestående av 0,1 - 1 m stora stenar. Övertorvad, bitvis raserad i den centrala delen.

Hägnad (L1987:6374)

Stenmur, 120 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 0,3-1 m h, bestående av 0,2-1 m st stenar, vanligen 0,4 m st. Muren splittras i den SÖ delen i 3 mindre murar m...

Hägnad (L1999:6738)

Gärdesgård, ca 200 m l (N-S). Bitvis syns rester av störar och tvärslåar.

Hägnad (L2009:2366)

Stensträng, ca 80 m l, 1-2 m br och 0,3-0,6 m h, bestående av 0,3-1 m st stenar. I regel enradig och enskiktad. Vid schaktningsövervakning V om lämnin...

Hägnad (L1975:4111)

Stensträng, 100 m l (Ö-V), 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. Av jord och sten, endast sten på mitten, intill 0,3 m h, av 0,3 m st stenar. Skattläggningskarta...

Hägnad (L1985:174)

Ollonsvinsfålla, 2x1 m st (Ö - V) med mur 0,5 m br och 0,3 m h. Anlagd i S kanten av block, 7 m st och 5 m h.

Hägnad (L2022:3106)

Stensträng/hägnadsvall, 20 m l (SSÖ–NNV), en- till treskiktad och en- till fyrradig, 3-4 m br och 0,3–0,5 m h, av 0,4–0,6 m st stenar.

Hägnad (L1986:894)

Stenmur, ca 110 m l(Ö-V), 0,3-0,6 m br och 0,2-0,5 m h, aav 0,2-0,6 m st stenar i intill 3 skift. Bitvis har muren ett stensträngsliknande utseende, s...

Hägnad (L1958:3908)

1) Stensättning, rund, 12 m diam och 0,4 m h. Övertorvad,smågropig yta, med ett flertal i ytan 0,1-0,4 m st rundadestenar. Tydlig kantkedja, 0,1-0,25 ...

Hägnad (L1986:3254)

Stenmur, ca 70 m l, 1,2 m br och 0,4 - 0,6 m h av 0,1 - 0,8 m st stenar. Dubbelmur. Ansluter I NV och SÖ till murar i åkerkanter.

Hägnad (L1963:7410)

Gammal hägnadsvall? 30x20 m NV-SÖ bestående av tre vallar 1-1,5m br och 0,1-0,3 m h. Kraftigt övertorvade och bevuxna med blåbärsris. Vall saknas mot ...

Hägnad (L1975:7282)

Åkeravgränsning, 18 m l, 1 m br och 0,3 m h, av 0,2-0,7 m st stenar.

Hägnad (L1960:8318)

Gropavall, ca 100 m l (NÖ-SV) och ca 0,5 m br. Vallen är upp till 0,5 m h och är uppbyggd av jord och enstaka stenar. Övergår successivt i V i en sten...

Hägnad (L1959:4747)

Stenhägnad, delvis övervuxen, 59 m l (N-S), 0,5 m br och 0,6 m h. Utrasad och diffus i mittpartiet. (RAÄ-2018-2009)

Hägnad (L1985:7831)

Stenmur, kallmurad, 15 m l, 1 m br och 1 m h. Består av 0,2-0,8 m st stenar, vilka hämtats från Frustuna 203:1 och 203:2. Muren utgör ägogräns mellan ...

Hägnad (L2012:5728)

Stensträngssystem, rest av, nu bevarat i Ö delen, i form av 1 stensträng, ca 225 m l (huvudinriktning i N-S). Den utgöres av en 1-4 radig och 1-2 skik...

Hägnad (L1991:1128)

Svinbod/Ollonsvinsfålla? rest av, 4x4 m (NÖ-SV), byggd intill den plana N sidan av större block. Tre kallmurade väggar, 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h. Kr...

Hägnad (L1986:7705)

Hägnadsvall, ca 305 m l (N-S), 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. Längs ena sidan ett dike 1-2 m br och intill 0,5 m dj.

Hägnad (L2023:7406)

Hägnadsvall/stensträng, ca 50 meter lång (Ö-V) som börjar vid den stora stenvallen, går söderut ca 12meter, för att sedan vika av mot väster. Består a...

Hägnad (L2016:15)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1959:3754)

Gropavall, 65 m l, (Ö-V) 0,6 m h 0,5 m br med ca 0,5-1,0 m st stenar. Mellan bergrygg i Ö och bergsbrant i N. Slutar mot brant berg i Ö. (RAÄ dnr 3.4....

Hägnad (L1959:8073)

1) Stensträng 20 m l (Ö-V) närmast ensträngad och enskiftad 0,5-1,0 m br och intill 0,4 m h, av 0,3-0,7 m st stenar. Utmed helaV delen är röjningssten...

Hägnad (L1962:4577)

1) Stensättning, rund 22 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, i allmänhet 0,3-0,5 m st. Nära mitten oregelbunden grop 1-1,5 m st ...

Hägnad (L1986:8804)

Stenmur, ca 130 m l (ÖNÖ-VSV), 1-2 m br och 0,5 m h.

Hägnad (L1942:1097)

Gravfält 135x70 m (N-S) bestående av ca 15 fornlämningar. Dessautgöres av 13 runda stensättningar, 1 treuddig stensättning och 1stensträng. De runda s...

Hägnad (L2017:3747)

1) Vägbank, 125 m l (NNV-SSÖ), och 3-3,5 m br och 0,1-0,3 m h.Övertorvad med spridda stenar i ytan. I N begränsad av stensträng(nr 2). I S borttagen a...

Hägnad (L2011:9326)

Stensträng, ca 130 m l, 0,75-1,5 m br och 0,3-0,5 m h. Sannoliktfrån sen tid. Ej inprickad på fotokartan.

Hägnad (L2012:2009)

Stensträng, ca 50 m l (390cg-190cg) 1-2 m br, 0,1-0,5 m h bestående i regel av 1-2-radiga enskiktade 0,3-1 m st stenar. I stensträngen ingår enstaka s...

Hägnad (L2021:5625)

Åkerterrass, ca 220 meter lång, runt en tidigare åker, ca 0,3-0,7 meter hög med enstaka stenar synliga i ytan, 0,3-0,5 meter stora.

Hägnad (L1975:1585)

1) Stensträng, 50 m l (ÖNÖ-VSV) 0,5-1 m br och 0,2-0,5 m h bestå ende av 0,1-0,6 m st gråstenar. 40 m S om nr 1 är 2) Stensträng 1 00 m l (ÖNÖ-VSV) 0,...

Hägnad (L1986:8337)

Hägnadsvall, ca 15 m l, 0,7 m br och 0,5 m h.

Hägnad (L1976:4440)

1) Husgrund, 20x13 m (N 20cg Ö-S 20cg V). Vallarna är 3-4,5 m br och intill 0,8 m h, bestående av jord och 0,2-0,8 m st kalk och gråstenar. På flera s...

Hägnad (L1987:6194)

Stenmur, 80 m l (NV-SÖ), 0,5-0,7 m br och 0,2-0,5 m h. Muren är en dubbelmur och är ej belägen i nuvarande ägogräns.

Hägnad (L1986:3059)

Stenmur, ca 130 m l, 0,6 - 0,9 m br och 0,2 - 0,7 m h. Eventuellt finns ytterligare rester av stenmuren i anslutning till rensat vattendrag och väg i ...

Hägnad (L1975:3380)

Vall, 15 m l (N-S), 1-2 m br och 0,2 m h, övervuxen.

Hägnad (L1986:3634)

Hägnadsvall, ca 70 m l, 2,5 m br och 0,2 - 0,6 m h. Av gropavallstyp med dike intill. Avskuren av väg.

Hägnad (L2016:8634)

Stensträng 75 m l (N 30cg V-S 30cg Ö). 2-3 radig enskiktad, 1-1,5m br och 0,1-0,4 m h, av 0,4-0,7 m st stenar samt enstaka blockintill 2 m st. Bitvis ...

Hägnad (L2012:3627)

Stensträng, ca 180 m l, 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h. Enskiktad. Bestående av 0,3-0,7 m st stenar. Vissa större stenar och block ingår imaterialet 0,8-1...

Hägnad (L2010:1518)

Stensträng, ca 180 m l (NNÖ-SSV, NÖ-SV), 2-3 m br 0,2-0,3 m h av0,3-0,9 m st stenar. I NÖ fortsätter strängen i en dikeskant en50 m (prickad på fotoka...

Hägnad (L1977:4671)

1. Stensträng?, 30 m l (N-S) 1-3 m br intill 0,3 m h. I N viker den av mot Ö 6 m l (Ö-V). Övertorvad med i ytan synliga 0,3-0,6 m st gråstenar, varav ...

Hägnad (L1960:6741)

Gärdesgård av sten, drygt 15 meter lång och bitvis 1 m br, upp till 0,6 m h. Löper från bergskant ned mot odlingsmark. Har troligen funktionellt samba...

Hägnad (L1948:4364)

Hägnad/stensträng, ca 25 m l (SÖ-NV), 1 m br, 0,5 m h av 0,3-0,8 m st stenar, löper i en böjd linje. Påträffad vid utredning utan KML-beslut 2007. (RA...

Hägnad (L2011:5996)

Stensträng, 110 m l, 1-2 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,3-0,7 m st stenar. Djupt nersjunken.

Hägnad (L1976:3260)

Stensträng? ca 45 m l (VNV-ÖSÖ) i regel bestående av en enkel ra d glest liggande gråstenar 0,3-1,1 m st. Föga övertorvade och obe tydligt nedsjunkn...

Hägnad (L1938:5898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2002:6851)

Stensträng, 11 m lång (ÖSÖ-VNV), 0,8 m bred och intill 0,8 m hög. Den är enradig och enskiktad. Stenstorleken varierar mellan 0,5 och 1,0 m. (Dnr 32...

Hägnad (L2012:9530)

Stensträng, ca 105 m l (S-N-NÖ) bågformig. Den är 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. Den är enskiktad och 1-2 radig samt består av 0,2-0,6m st stenar. Delvis ö...

Hägnad (L1939:4918)

Stenmur, ca 15 m l (NÖ-SV), 1 m br, 0,3-0,4 m h av 0,3-0,6 m st stenar samt enstaka tegelbitar. Stenmuren har en mindre avstickare i den NÖ delen.

Hägnad (L1986:6238)

Hägnadsvall, ca 70 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och intill 0,5 m h.

Hägnad (L2023:6371)

Stensträng, ca 30 m lång (Ö-V) och 0,4-0,7 m hög. Uppbyggd i 1-2 skikt av vanligen ca 0,4 m stora stenar. Belägen på delvis storblockig moränrygg, ans...

Hägnad (L2004:1935)

Stensträng, 280 m l (ÖNÖ-VSV, NV-SÖ, N-S) vanligen enskiktad och flerradig, 0,5-1,5 m br av 0,4-1 m st stenar. Främst i strängens S del är några störr...

Hägnad (L2003:4355)

Stensträng, 5 m l (Ö-V) och 0.3-0.4 m h. Enskiktad av 0.5-1 m ststenar.

Hägnad (L2015:4422)

1) Odlingsterrass ca 20x9 m (VSV-ÖNÖ) och ca 1 m h i NV långsidan.I SÖ långsidan begränsad av hak, 0,5 m dj. Begränsningen ikortsidorna något oklar. I...

Hägnad (L1948:1549)

Stensträng, ca 5 m l, bestående av upplagda stenar, ca 0,4 m st. Påminner om ett odlingsröse. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Hägnad (L1974:1068)

Stenmurar av gråsten (odlingssten), ca 2500 m l, 3-5 m br och 1,0-1,5 m h. Ställvis har sebare odlingssten lagts innanför muren till en bredd av 2-5 m...

Hägnad (L1981:7755)

Stenvall, 27 m l (NNV-SSÖ), 0.5-1 m br och 0.1-0.3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.3-0.5 m st. Stenvallen fortsätter ca 20 m (VSV) från n...

Hägnad (L1944:7728)

1) Skärvstenshög, oval, 5x3 m (Ö-V) och 0,2-0,3 m h, beståendeav ett intill 0,3 m tj mörkt jordlager vari enstaka skärbrända stenar ingår. Beläget på ...

Hägnad (L1982:2617)

Vall, ca 15 m l (Ö-V), 1 m br och 0,5m h, av 0,6-1 m st stenar och jord. Intill N om är ett dike, 1 m br och 0,2m dj.

Hägnad (L2016:326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1975:6182)

Hägnad, sentida, rest av, 31 m l (N-S), 1-2 m br och 0,2-0,4 m h, av 0,5-2 m st stenar.

Hägnad (L2012:2882)

Gravfält 80x25-45 (NV-SÖ) bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 närmast rund stensättning, 4 kvadratiska eller närmastkvadratiska stensättn...

Hägnad (L1977:6683)

Stensträng, 70 m l (SV-NÖ) bestående av mestadels en enkel rad av enskikta de stenar 0,4-0,9 m l och 0,2-0,4 m h. Stensträngen är svårt skad ad inom...

Hägnad (L2023:1359)

Stenrad, ca 34 meter lång (Ö-V), bestående av en enkelrad av 0,2-0,4 meter stora gråstenar, till del övertorvade. Intill den östra änden finns en rest...

Hägnad (L2010:9809)

Stensträng? 120 m l ÖNÖ-VSV, ca 1 m br och 0,2 m h, bestående av0,3-0,7 m st stenar. Strängen går pararellt med och intill överkant. (Troligen odlings...

Hägnad (L1976:2231)

Stensträng 85 m l (N 15cg Ö-S 15cg V) 0,5-1,5 m br och 0,2-0,4 m h.

Hägnad (L1977:5832)

Stensträng, ca 260 m l (Ö-V) 0,5 m br och 0,1-0,2 m h bestående av en enkel rad 0,1-0,6 m st gråstenar, ställvis övermossade fram förallt i den Ö de...

Hägnad (L1986:3181)

Hägnadsvall, ca 65 m l, 2 m br och intill 0,5 m h. Planar ut mot ÖSÖ.

Hägnad (L1991:8079)

Svinbod, för ollonsvin/Ollonsvinsfålla?, 5x3 m (VNV-ÖSÖ). I V ett flyttblock,4x2.5 m (N-S) och 1.8 m h. Mot den Ö, lodräta kanten ligger den stenmursi...

Hägnad (L2011:9157)

Stensträng, ca 100 m l, 0,5-1,5 m br och 0,3-0,4 m h av 0,4-1 mst stenar, vanligen i en enkel rad. Stensträngen slutar i Ö i ettvåtmarksparti.

Hägnad (L1986:773)

Stenmur, ca 270 m l (ÖSÖ-VNV), ca 0,5-0,8 m br och 0,7-1 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. Dubbelmur.

Hägnad (L1940:8553)

Stenmur, 1,2 km l, 1-1,2,5 m br, 0,2-1 m h. På några platser är öppningar i muren, 1,5-4 m br. På en ca 180 m l sträcka i NÖ, där stenmuren som mest a...

Hägnad (L1975:7275)

Stödsten till bandtun på hällmark, 128 m l (NÖ-SV), enskiktad och flerradig, 0,5-2 m br, 0,1-0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Resta av bandtun finns k...