Hägnad

Riksantikvarieämbetets definition: Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med andra.
Hägnad (L1985:9859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1959:4864)

Stenmur, 73 m l (NÖ-SV). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2018. (RAÄ dnr RAÄ-2018-1897)

Kyrkeringen, Hägnad (L1968:2929)

Stenvall med namn och tradition, som omger ett svagt rundat rektangulärt område, 20 x 12 m ( VNV-ÖSÖ), yttermått. Stenvallen är ca 2 m br och 0,2-0,4 ...

Hägnad (L1986:7689)

Hägnadsvall, ca 255 m l, intill 2 m br och 1,2 m h. Ställvis med dike intill.

Hägnad (L2004:4747)

1) Röse, 6 m diam och 0.6 m h. Stenarna är 0.4-0.6 m st. I mittenär en grop, 1 m diam och 0.4 m dj. Intill och S om röset äruppslängd sprängsten från ...

Hägnad (L2012:9759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1940:748)

Stensträng, ca 35 m l (NNV-SSÖ) och ca 1 m br bestående av 0,5-1 m stora block. Stensträngen markerar troligen en del av fastighetsgränsen, vilken är ...

Hägnad (L2021:352)

Stenmur, 30 m lång (NV–SÖ), 0,5–1 m hög och 1,3 m bred av 0,3–1 m stora stenar.

Hägnad (L1942:6895)

Rev inv 1980: Gravfält?, rester av, ca 20x12 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 4 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 röse och 2 runda stensättningar samt 1 s...

Hägnad (L2017:6993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2002:8593)

Stenmur, 34 m l (N-S), 1,4 m br och 1 m h, i 2-3 skift av 0,3-0,8 m st stenar.

Hägnad (L2008:7371)

Inhägnad, ca 4x2 m st, bestående av murar mellan två markfasta block, vilka bildar en ram. Murarna är 0,2-0,5 m h och 0,5-0,8 m br, av 0,3-1,3 m st st...

Hägnad (L2020:1113)

Stenmur, 15 meter lång (NO-SV), 0,5 meter bred och upp till 1 meter bred. Stenstorlek 0,3-0,5 meter.

Hägnad (L2022:5371)

Stenmur, 13 m l, ca 1 m br och ca 0,80 m hög, byggd i flera skikt med 0,40-0,80 m stora stenar. En rotvälta blottar bottenstenarna vid ett parti. Mure...

Hägnad (L1977:7213)

Stensträng, ca 330 m l (N 30cg Ö-S 10cg Ö och NV-SÖ), 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan 0,4-0,6 m st gråstenar i regel enskiktade. str...

Hägnad (L1979:2176)

Stenmur, 20 m l (NÖ-SV), 1 m br och 0,5-0,8 m h av 0,1-1 m st stenar, samt bitvis vällagd. Fortsätter en okänd sträcka åt SV. (RAÄ-2017-4687)

Hägnad (L1986:3304)

Stenmur, ca 20 m l, 0,6 m br och intill 0,5 m h av 0,2 - 0,4 m st stenar. Dubbelmur. Intill och S om murens V del är ett röjningsröse 3 m diam och 0,3...

Hägnad (L1977:752)

1. Svärdslipningssten, granit, ca 09x0,8 m (Ö-V) och 0,3 m h. På ovansidan är 2 sliprännor. Dessa är 74 och 55 cm l, 6-7 cm br oc h 2-3 cm dj. 8 m NNV...

Hägnad (L1988:1539)

Vall, gränsvall, med sammanlagd längd av ca 250 m, löpande rakmellan åkrar (N-S). 0.3-0.75 m h, vanligen 0.5 m h och 1-1.5 mbr. Delvis med pålagd sten...

Hägnad (L1983:2848)

Stenmur, ca 280 m l (NÖ-SV), 1,2 m br och 0,5-1 m h. Byggd i två till tre skikt och två rader av 0,3–1 m st stenar.

Hägnad (L2014:591)

1) Stensättning, rektangulär 8x3 m (VSV-ÖNÖ) och 0,3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,1-0,3 m st. Delviskantkedja, tydligast i NNV långsidan...

Hägnad (L2002:6160)

Stenmur med en sammanlagd längd av 260 m (NÖ-SV, NV-SÖ), 1 m br och 0.2-0.7 m h. Stenarna är företrädesvis 0.3-0.8 m st. Stenmuren böjer av efter 180 ...

Hägnad (L2023:1238)

Stensträngar, total längd 105 meter, fördelat på två strängar, där den längre sträckan är ca 60 meter (N-S) och den andra stensträngen, utgående vinke...

Hägnad (L1984:2954)

Stensträng, 90 m l (m l (N-S), 1-2 m br och 0,1-0,3 m h, av 0,3-0,6 m st stenar, enstaka intill 1 m st.

Hägnad (L2003:4124)

1) Skärvstenshög, närmast rund, 7-7.5 m diam och 0.2-0.5 m h.Anläggningen hänger över bergkanten och är som lägst åt Ö ochhögst mot dalsänkan (V). I d...

Hägnad (L1940:9727)

Stensträng, ca 45 m l NV-SÖ), enskiktad, 0,5 m br och 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,5 m st stenar.

Hägnad (L1971:2619)

Stensträng ca 15 m l (Ö-V) intill 1-2,5 m br samt 0,2-0,4 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Ligger på gräns mellan åkerlycka 1867 och område med fossil åker...

Hägnad (L1998:3151)

Stenmur, ca 35 m l (NÖ-SV), 0,7 m br och 0,3-0,7 m h, bestående av 0,1-0,8 m st stenar. Troligen rester efter en s.k. falugärdsgård som tillhört en äl...

Hägnad (L2020:5282)

Stenmur av natursten, 207 m lång (NV-SO), 1,1 m bred och 0,6 m hög. Lagd i 3-6 lager med 0,3-0,5 m stora stenar.

Hägnad (L1977:9170)

Stenstäng?, enl. 1940 års inv. ca 30 m l, nu uppfattbar 10-15 m l (N-S). N därom mycket otydlig och uppblandad med naturlig morän .

Hägnad (L1986:7175)

Stenmur, ca 30 m l, 0,7 - 0,8 m br och 0,4 - 0,6 m h.

Hägnad (L1977:6838)

Stensträng, 360 m (N-S) med smärre avbrott på grund av väggenomg ångar samt ett längre avbrott i S delen på grund av en vall, 2-4 m br och flerstädes ...

Hägnad (L2012:6066)

1) Stensträng, ca 730 m l och vinkelformig (huvudsakligen NNÖ-SSV-SÖ-Ö-S-SV-NV). Strängen är enskiktad, 1-3 m br och 0,2-0,4 m hsamt består av ca 0,2-...

Hägnad (L1976:9154)

Stensträng, enligt 1939-40 års inv. 9 m l (N-S) och bestående av ca 0,6 m st stenar. Ej återfunnen, möjligen dold av jordmassor f rån rensning av kana...

Hägnad (L1970:490)

Stensträng, upplagd i vinkel, ca 40 m l, 0,2-0,8 m h och 0,8-1 m br, av 0,3-0,6 m st stenar. Stenarna går dikt an mot ett brant klippblock vilket avgr...

Hägnad (L1940:6937)

Stensträng eller terrasskant, 20 m l totalt, 1 m br, 0,2 m h från insidan, 0,6 m h från utsidan, av 0,5-1,2 m st stenar.

Hägnad (L1958:7236)

1) Stensträng, ca 50 m l (VNV-ÖSÖ), 1,0-1,5 m br och 0, 3 m h, av0,3-0,8 m st stenar, oftast ensträngad och enskiftad.

Hägnad (L1959:7550)

1) Husgrund rektangulär 13x8 m (V-Ö). Vallarna är 1, 25 m br ochintill 0,4 m h. Beväxt med 2 tallar, flera ungekar, någraungrönnar samt 1 hassel. Från...

Hägnad (L1988:4517)

Vall, gränsvall, ca 1000 m l (oregelbunden figur), 0,5-1 m l och 1-2 m br, vanligen 0,7 m h och 1,5 m br. Bestående av jord. Avbruten på en ca 20 m l ...

Hägnad (L1971:4744)

Stenmur, ca 25 m l 1-2 m br och 0,6 m h.

Hägnad (L1971:3412)

Stenmur, ca 60 m l (N-S), 1-1,5 m br och 0,5 m h av 0,2-1 m st stenar. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2000. (RAÄ dnr 321-1537-2000).

Hägnad (L1941:1282)

1) Gravfält, 160x40 m (SV-NÖ) bestående av fem stensättningar ochen hög. Stensättning, ca 5 m i diam, 0.2-0.3 m hög. Delvisövertorvad, smärre block sy...

Hägnad (L1956:319)

1) Husgrund? 10x3,5 m (Ö-V ). Svagt skålformad. Vallarna är 1-2 mbr och 0,05-0,1 m h av jord och 0,1-0,4 m st stenar. I V är eningång 1,5 m br.20 m N ...

Hägnad (L1940:6704)

Stensträng, m 190 m l (Ö-V-VSV), närmast övertorvad med ett ca 1 m br stråk av 0,5 m st stenar. Troligen enskiktad. Hör sannolikt ihop med den i Ö bel...

Hägnad (L1986:879)

Stenmur, dubbelmur, ca 60 m l (N-S), ca 0,8 m br och 0,4 m h, av 0,3-0,7 m st stenar.

Hägnad (L1975:4301)

Hägnadsrest av sten, 20 m l (ÖSÖ-VNV), enradig, 0,5 m br och 0,3 m h, av 0,4-0,5 m st stenar. Påförd röjningssten. Längs äldre brukningsväg mellan tv...

Hägnad (L1956:3558)

1) Stensträng, 90 m l (NNÖ-SSV) och 45 m l (VNV-ÖSÖ) i regelenskiktad stenpackning 1-2 m br av 0,1-0,25 m st stenar.

Hägnad (L2016:34)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1960:7454)

Stengärdesgård, ca 1 m l (N-S), 0,5 m br och 0,5 m h, bestående av 0,2-1,0 m stora stenar, 3-4 lager. (RAÄ dnr 321-2296-2009)

Hägnad (L1986:2500)

Stenmur, ca 50 m l, 0,5 - 0,6 m br och 0,4 - 0,7 m h. Enkelmur.

Hägnad (L1960:7667)

Stenmur, 190 m l (NÖ-SV, SÖ-NV), 1-1,5 m br och 0,5-0,8 m h av vanligen 0,3-0,6 m st stenar. Byggd som skalmur. Välbevarad. På murens Ö sida och V om ...

Hägnad (L1986:5854)

Stenmur, ca 75 m l (ÖNÖ-VSV), 0,5-1 m br och intill 0,8 m h.

Hägnad (L2020:5324)

Stenmur av natursten, 26 m lång (NV-SO), 1,0 m bred och 0,6 m hög. Lagd i 2-3 lager med 0,3-0,5 m stora stenar. Rimligen funktion till Sankt Peder 41:...

Hägnad (L1941:9970)

Stensträng 117 m l (NNÖ-SSV), 1-2 m br och 0,1-0,5 m h. I huvudsak enskiktad och enkelradig, av 0,2-0,6 m st stenar. Enstaka block ingår, 1-3 m st och...

Hägnad (L1959:3950)

Stenmur, ca 25 m l (NÖ-SV), 0,5-1 m br och 0,7 m h. Påträffad vid arkeologisk utredning 2016 (RÄÄ dnr 3.4.2-6041-2016).

Hägnad (L2016:8163)

Stensträng, ca 300 m l (huvudriktning NNV-SSÖ), i regel bestående av en enkel rad enskiktade stenar, 0,3-1 m st. V om och parallellt med stensträngen...

Hägnad (L2012:5233)

Stensträng, ca 120 m l (20cg-220cg och Ö-V), 1-3 m br och 0,2-0,4 m h bestående av i regel 2-4 radiga enskiktade 0,3-1 m st stenar. I stensträngen ing...

Hägnad (L2020:6927)

Stenmur, 8x7 m. Rundad. Byggd i 2-4 skikt, ingång i Ö. Central försänkning.

Hägnad (L1975:6059)

Hägnadsvall av jord och sten, 45 m l, 3,5-4 m br och 0,5-1 m h. Helt övervuxen med torv.

Hägnad (L2004:2343)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.3-0.5 m h. Övertorvad med iytan synliga stenar, 0.3-0.8 m st. Mittgrop, 2 m diam koch 0.3 mdj.5 m ÖSÖ om stensät...

Hägnad (L2017:6590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1977:6374)

Stensträng, 60 m l (N 35cg Ö-S 35cg V) 0,5-1 m br och 0,1-0,4 m h. I N delen bestående av i enkel rad lagda stenar, 0,3-0,5 m st, i övrigt bestående a...

Hägnad (L2016:189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1986:6689)

Stenmur, ca 70 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 0,2-0,3 m h.

Hägnad (L2019:7233)

Stensträng, 68 meter lång (Ö-V), bestående av en enkel rad av 0,2-0,5 meter stora gråstenar, i hög grad övertorvade. Stensträngen något diffus i den c...

Rydalinjen, Hägnad (L1979:4494)

Stengärdesgård.

Hägnad (L1959:1535)

Stengärdesgård, 25 m l (N-S) i 3-4 lager med sten, 0,3-0,6 m st.

Hägnad (L2002:4658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2011:3347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1986:4490)

Stenmur, ca 55 m l, intill 1 m br och 0,5 m h. Möjligen röjningssträng i kanten av yta som tidigare odlats. Enstaka röjningsrösen förekommer strax V o...

Hägnad (L2002:8037)

Stenmur, 190 m l (VNV-ÖSÖ), 1,3 m br och 0,5-1,5 m h, av 0,2-1,5 m st stenar.

Hägnad (L2017:146)

Stensättning, rund, ca 9 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med icentrala delen talrikt med sten i ytan, 0,2-0,4 m st. De yttredelarna är helt övertorvade...

Hägnad (L1959:3372)

Stenmur, ca 35 m l (SV-NÖ), 1-1,2 m br och 0,5-1 m h av vanligen 0,4-1 m st stenar med flat sida utåt. Skalmur. (RAÄ dnr 3.4.2-4741-2016)

Hägnad (L1951:7701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1987:3235)

Hägnadsvall, av jord och sten, ca 550 m l, 3 m br och 1 m h. Det finns 12 avbrott i vallen för dikning och i dessa avbrott finns mindre stenbroar.

Hägnad (L2010:9918)

Stensträng, 60 m l (SSÖ-NNV), 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h, lagd i1-2 rader och i 1 skikt. Stenarna är 0,3-0,5 m st. N delen slutar i åkerkant och den S...

Hägnad (L2022:4399)

Jordvall, som mest 5–6 m bred i SO delen, 1–1,5 m hög. Något smalare och lägre i NV. Vallen är sannolikt delvis uppbyggd av flygsand. Innehåller flera...

Hägnad (L1971:6539)

Stenmur i vinkel, (NV-SÖ, NÖ-SV), 125 m l, 1,5 m br och 0,5-0,8 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 321-1711...

Hägnad (L1941:814)

Stensträng? ca 80 m l (N 15cg V-S 15cg Ö).Stensättning, närmast rund ca 4 m diam ca 0,5 m h. Fyllningen delvis övertorvad av i allmänhet 0,2-0,4 m st ...

Hägnad (L1961:9693)

1) Hög, 12-13 m diam och 1,2 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,4 mst, utom i mittpartiet, 4-5 m diam, med talrika stenar, 0,2-0,8 mst. Plan topp. Slän...

Hägnad (L1956:1455)

1) Stensträng, ca 115 m l (NV-SÖ), i regel enradig och enskiftad, ca 1,0-1,5 m br och 0,15-0,25 m h, av0,3-0,6 m st stenar.Övertväras i mellersta dele...

Hägnad (L1986:9206)

Stenmur, ca 20 m l (N-S), 1-3 m br och intill 0,8 m h.

Hägnad (L2003:7782)

Stensträng, ca 25 m l (NV-SÖ). Huvudsakligen enradig och enskiktadav 0.4-1.1 m st stenar. Ställvis urplockad.

Hägnad (L1986:3860)

Stenmur, ca 105 m l, 0,6 m br och 0,2 - 0,5 m h. Uppehåll där marken är sank.

Hägnad (L1982:482)

Stensträng, 150 m l (N-S - VSV-ONO), 1-2 m br, 0,4-0,8 m h, av 0,3-0,9 m st stenar samt enstaka block 1-2 m stora.

Hägnad (L1986:8192)

Stenmur, ca 35 m l, intill 1,2 m br och 0,3 m h. Utgör terrasskant.

Hägnad (L1985:572)

Stenmur, ca 210 m l, 0,7 - 1 m br och 0,4 - 0,8 m h.

Hägnad (L1987:6900)

Stenmur, ca 800 m l (NNÖ-SSV), 0,8-1,2 m br och 0,4-1,1 m h. Dubbelmur. Ansluter i N till stenmur i traktgräns.

Hägnad (L1959:1801)

Stenmur, 90 m l (NNÖ-SSV), 0,5-0,7 m h och 0,4-1,0 m h, av vanligen 0,3-0,6 m st stenar. Slutar mot dike i S. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2...

Hägnad (L2011:5821)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,2-0,4 m h. Delvis övertorvad. Fyllning av 0,2-1,2 m st stenar. Delvis kantkedja 0,2-0,3 mh av 0,3-0,6 m l stena...

Hägnad (L2011:6732)

1) Stensträng, ca 35 m l och bågformig (NÖ-SV-Ö). Strängen äe enskiktad, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h, samt består av 0,2-0,4 m st stenar. CA 6 m S om nr ...

Hägnad (L1974:8275)

Hägnadsvall? ca 75 m l (NNV-SSÖ), 1.5 - 2.5 m br och 0.3 m h avstenar, 0.15 - 0.5 m st, övermossade ställvis nästan övertorvade.Hägnadsvallen är egent...

Hägnad (L2010:2335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1977:1784)

1) Husgrund stengrund 18x11 m (NNV-SSÖ). Vallarna är 1,5-2,5 m b r och 0,1-0,25 m h. Ställvis spår av skalmur ca 1,2 m br, av grås tenar, intill 0,9 m...

Hägnad (L1986:6865)

Stenmur, ca 90 m l, 0,7 - 0,8 m br och intill 0,8 m h.

Hägnad (L1986:8250)

Hägnadsvall, ca 50 m l, intill 1,3 m br och 0,5 m h.

Hägnad (L1986:7656)

Stenmur, enkelmur, ca 85 m l med ett avbrott på ca 10 m. Muren är 0,3 - 0,5 m br och 0,2 - 0,4 m h.

Hägnad (L2011:6481)

Stensträng, ca 350 m l, 2-3 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,3-1 m st stenar. Strängen är tydligast i mellersta patiet där den till stor del är la...

Hägnad (L1955:1847)

Stenmur, kallmurad, ca 120 m l (NNV-SSÖ).

Hägnad (L1971:4919)

Stenmur, 70 m l (N-S), övergår efter ca 40 m i en terrassering, 0,6-0,7 m br och 0,5-0,8 m h. Byggd i två till tre skikt av 0,15-0,5 m st stenar.