Hägnadssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två hägnader med ett inbördes avstånd av mindre än 20 meter eller en hägnad med minst en förgrening.
Hägnadssystem (L1958:8374)

1) Stensträngssystem med en sammanlagd längd av 4700 m.Stensträngarna är varierande till storlek och utseende,alltifrån knappt skönjbara övertorvade t...

Hägnadssystem (L1989:6205)

Vallar, ca 600 m l (N-S), 1-4 m br och 0.2-0.5 m h. Uppe påavsatsen, i vallens N del, är 2 vallar, vinkelräta motförstnämda vall, 60 m l (Ö-V) resp 80...

Hägnadssystem (L1986:1611)

Hägnadssystem, bestående av 2 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 170 m. Hägnadsvallarna är av gropavallskaraktär med ett i NÖ sidan längsgå...

Hägnadssystem (L1976:3895)

1) Husgrund, 27x10 m (N-S). Vallarna är 2-3 m br och 0,3-0,6 m h . Övertorvade med i ytan talrika stenar, 0,3-0,5 m st. På några s tällen framträder...

Hägnadssystem (L1958:4138)

1) Fägata, 155 m l (NNÖ-SSV), 3-5 m br och begränsad avstenmurar, 0,5-1 m br och 0,5-1 m h, uppbyggda av vanligen0,2-0,8 m st stenar.

Hägnadssystem (L1986:7777)

Hägnadssystem bestående av 6 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1020 m. Murarna är 0,7 - 1 m br och 0,5 - 1 m h. Ansluter till ytterligare murar ...

Hägnadssystem (L1977:7678)

1) Stenstäng, ca 40 m l (N 20cg Ö-S 20cg V) 0,5m br och 0,1-0,3 m h, bestående i regel av en enkel rad 0,2-0,6 m st gråstenar. 20 m S 30cg Ö om SSV de...

Hägnadssystem (L2003:2524)

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.3 m h, bestående aven ojämn och delvis gles packning av 0.25-0.8 m st stenar. 25 mV om nr 1 är S förgre...

Hägnadssystem (L2003:4037)

1) Stensträng, 130 m l (NNÖ-SSV/NV-SÖ), sammanhängande (förutomen ca 5 m br öppning i S delen), 2 m br och 0.3-0.8 m h , iregel flerradig och flerskik...

Hägnadssystem (L1986:461)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 80 m. Murarna är 0,7 - 0,8 m br och 0,4 - 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1985:261)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av 1045 m. Murarna är i allmänhet 0,8 - 1,5 m br och intill 1,2 m h.

Hägnadssystem (L1944:7991)

Stensträng, ca 350 m l (NNV-SSÖ) 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m h. Delvis bestående av 0,3-0,6 m st stenar, måttligt nedsjunkna och tämligen glest liggande,...

Hägnadssystem (L1956:174)

1) Husgrund, rekt 25x12 m (NV-SÖ) och 0,2 m h. Grunden begränsasav 5-6 m br och 0,1-0,2 m h vallar med i ytan enstaka märkbarastenar. I V kortsidan är...

Hägnadssystem (L2011:5797)

Stensträngssystem, inom ett område ca 135 m l (N-S)och 2 m br, bestående av 3 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 140 m. Huvuddelen är ca 90 m ...

Hägnadssystem (L2011:9925)

Stensträngssystem, ca 230 m l bestående av 3 stensträngar. Dessaär 40-150 m l, 1-3 m br och 0,1-0,3 m h, bestående av 0,3-1 m ststenar. Ansluter på tv...

Hägnadssystem (L2012:9487)

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 800 m, uppdelad på tre större förgreningar och två mindre förgreningar. De större strängarna är 155-2...

Hägnadssystem (L1987:9558)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 310 m. Murarna är 0,5 - 0,8 m br och 0,6 - 1 m h.

Hägnadssystem (L1986:3697)

Hägnadssystem bestående av 5 stenmurar och 1 hägnadsvall. Systemet har en sammanlagd längd av ca 550 m. Hägnadsvallen, som är belägen längst i S är av...

Hägnadssystem (L1986:734)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av 230 m. Murarna är 0,3-1 m br och 0,4-1,1 m h. Varierande dubbel- och enkelmurar. An...

Hägnadssystem (L1986:5229)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av 305 m. Murarna är i allmänhet 0,5 - 0,8 m br och 0,5 - 0,7 m h.

Hägnadssystem (L1986:1595)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurr, med en sammanlagd längd av ca 390 m, 1-1,5 m br och 0,6-0,8 m h. 2 av murarna är dubbelmurar och 1 är enkelmur....

Hägnadssystem (L1975:1125)

Husgrund, 19x9 m (VNV-ÖSÖ) Vallarna är 2 m br och 0,2-0,4 m h, b estående av 0,2-0,7 m st gråstenar, delvis övertorvade. I SV hörn et samling av ste...

Hägnadssystem (L1976:8160)

Stensträng, ca 330 m l (ÖSÖ-VMV), något oregelbunden, 1-1,7 m br och 0,1-0,3 m h . Stensträngen består huvudsakligen av gråstenar , 0,3-0,7 m st. Dess...

Hägnadssystem (L2012:3464)

Stensträngssystem, med ett inbördes avstånd av upptill 50 m, ochmed en sammanlagd längd av ca 550 m fördelat på 2 huvudsträngar(Ö-V) och 2 kortare str...

Hägnadssystem (L2017:9950)

1) Stensättning? rundad, 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad medunder ytan kännbara stenar. Ca 25 m N därom och i N-sluttning är2) Stensättning?, 8-10 m ...

Hägnadssystem (L1986:9503)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 270 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1987:8885)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 550 m (NÖ-SV). Murarna är 0,8-1 m br och 0,5-1 m h. En hägnad yta i NÖ delen är ...

Hägnadssystem (L2013:8960)

Hägnadssystem, sammanlagt ca 340 m l, bestående av 3 stenmurar. I S är: Stenmur, ca 55 m l (NNÖ-S), 2 m br och 0,5 m h, av 0,5-1,08 m st stenar. I Ö ä...

Hägnadssystem (L1986:6232)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 125 m. Murarna är 0,6 - 0,8 m br och 0,5 - 0,8 m h.

Hägnadssystem (L2016:359)

Stensträngssystem, inom ett område, ca 250 x 175 m (Ö-V), bestående av 6 stensträngar med en sammanlagd längd av 600 m. Stensträngarna är vanligen enr...

Hägnadssystem (L1986:4108)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 660 m.

Hägnadssystem (L2013:4216)

Stensträngssystem, bestående av 3 stensträngar. I anslutning till röse är 2 stensträngar, ca 10-15 m l.

Hägnadssystem (L2009:6115)

Stensträngssystem av sammanlagt 320 m l, vilket tycks fördelatpå två förgreningar som löper saman i fägatspassage Ö om nuv ladugård. Strängarna är van...

Hägnadssystem (L1986:4633)

Hägnadssystem, bestående av 13 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 8010 m.

Hägnadssystem (L1940:8493)

Stengärgesgårdar, ca 15 st, totalt ca 750 m l, 1 m br, 0,2-1,2 m h. Längst i S som fägata (på häradskartan väg).

Hägnadssystem (L2010:7313)

Stensträngssystem fördelat på 4 strängar med en sammanlagd längdav ca 260 m. De är enskiktade, 2-4 radiga 0,5-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. De består av d...

Hägnadssystem (L1955:6761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnadssystem (L1986:7229)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 595 m. Murarna är 0,5-0,8 m br och intill 0,8 m h.

Hägnadssystem (L2003:2212)

Stensträngssystem, bestående av 4 stensträngar med en sammanlagdlängd av 600 m. Huvudsträngen är 300 m l och vinkelformad(huvudsakligen NNÖ-SSV respek...

Hägnadssystem (L1986:3321)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 245 m. Murarna är 0,7 - 1,5 m br och intill 1 m h. Delvis av karaktären förstärkt...

Hägnadssystem (L2011:9013)

Nr 1) Gravfält, 75x40 m st )ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöras av ca 9 runda stensättningar och 1 kvadratisk stensättning. De ru...

Hägnadssystem (L1987:6297)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 900 m. Stenmurarna är 0,6-1,5 m br och 0,5-1,3 m h, dubbelmurar. Stenmurarna är ...

Hägnadssystem (L2009:7016)

Stensträngssystem, totalt ca 200 m l, bestående av 2 stensträngar. Löper genom boplatsområde, se RAÄ Norrköping 355. Stensträng, ca 175 m l (ÖNÖ-VSV, ...

Hägnadssystem (L2016:1164)

Hägnadssystem, bestående av 3 stensträngar. Från N till S är; 1) Stensträng, 40 m l (NÖ-SV), ca 1-2 m br och intill 1 m h, bestående av en enkel rad e...

Hägnadssystem (L2003:1782)

Gravfält med skärvstenshögar, älvkvarnsförekomster ochstensträngssystem, 120x80 m (N-S), bestående av 54 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög, 35 runda...

Hägnadssystem (L1986:9712)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 105 m. Murarna är 1-4 m br och intill 0,5 m h.

Hägnadssystem (L1975:6272)

Hägnadsrest, sten, 270 m l (120 m Ö-V, 150 m NNV-SSÖ), ca 1 m br och 0,5-1 m h, av 0,1-1 m st stenar. Trätun ovanpå, ställvis raserad.

Hägnadssystem (L1986:7880)

sHägnadssystem, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 435 m. Murarna är 1-3 m br och intill 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1986:3621)

Hägnadssystem bestående av 4 hägnader med en sammanlagd längd av ca 1035 m. Består omväxlande av stenmurar och förstärkta jordvallar, 0,6 - 2 m br och...

Hägnadssystem (L2012:4704)

Stensträngssystem nu med en sammanlagd längd av ca 1225 m, fördelade på 4 huvudgrenar, sena och tidigare troligen kan ha haft samband, dels över senar...

Hägnadssystem (L1986:9926)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 270 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,7 m h.

Hägnadssystem (L1957:1119)

1) Husgrund, 28x9 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 3,5 m br och 0,5-0,7 mh, bestående av en stenskoning på ytter- och innersidan av 0,4-1,5 m st stenar, småst...

Hägnadssystem (L1987:7921)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 65 m. Murarna är 0,5 - 0,8 m br och 0,5 - 1,2 m h av 0,2 - 1 m st stenar och mark...

Hägnadssystem (L1987:9299)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 130 m. Dessa är 0,7 m br och 0,1-0,5 m h. Hägnadssystemet genomkorsas av en stö...

Hägnadssystem (L1958:3759)

1) Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 1200 m.Stensträngarna är 1,5-2,5 m br, 0,2-0,4 m h. Ofta finns i mittenen rad,0,5-1 m st stenar. St...

Hägnadssystem (L2011:7571)

1) Stensättning, rund, 10 m i diam och 0,2 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. I mittpartiet en ansamling av4-5 block, 0,2-0,4 m h...

Hägnadssystem (L1970:1046)

Hägnadssystem inom ett område ca 100x40 m (N-S), bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av 150 m. Stenmurarna är 0,7-1,5 m h, 0,5-3 m br, av...

Hägnadssystem (L1955:1362)

1)Stenmurar 2 st. Den Ö är 40 m l, 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h.Den V är 70 m l, 0,5-2 m br och 0,2-0,5 m h.

Hägnadssystem (L1940:9630)

Hägnadssystem, 2 stenmurar (stensträng?) med en sammanlagd längd av ca 50 m (N-S). De är 2-2,5 m br och 0,3-0,6 m h, av 0,3-0,8 m st stenar samt ensta...

Hägnadssystem (L1985:176)

Hägnadssystem bestående av 9 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1190 m. Murarna är intill 2 m br och 1 m h.

Hägnadssystem (L1983:9947)

Stensträngsssystem, inom ett område av 115 x 140 m (Ö-V) m bestående av 5 stensträngar med en sammanlagd längd av 300 m. Dessa utgörs av både enskikta...

Hägnadssystem (L1996:7305)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar, med en sammanlagd längd av 232 m (NNÖ-SSV). Två öppningar finns: en är ca 3 m br, den andra är ca 6 m br och ...

Hägnadssystem (L2011:4369)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 650 m l. Strängarna är 0,5-1,5 m br och intill 0,4 m h, bestående av vanligen 0,4-0,8 m st stenar.

Hägnadssystem (L2011:6761)

Stensträngssystem som med mindre avbrott har en sammanlagd längd av ca 3 800 m. Systemet saknar egentlig huvuddel men tre partier i SV-V, SÖ och N är ...

Hägnadssystem (L1987:9110)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 600 m (NÖ-SV, NV-SÖ). Murarna är 0,8-1 m br och 0,5-1 m h.

Hägnadssystem (L1976:8366)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 600 m, varav ca 200 m i 2 förgreningar i NV delen av huvudsträngen, som löper i N NV-SSÖ. Stensträngar...

Hägnadssystem (L1986:7785)

Hägnadssystem, bestående av 2 hägnadsvallar med en sammanlagd längd av ca 220 m. Vallarna är 1-2 m br och 0,6 m h. Bitvis stenmur.

Hägnadssystem (L1987:9071)

Hägnadssystem, bestående av 15 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 600 m. Murarna är dubbelmurar, 0,7-0,9 m br och 0,8-1 m h, av 0,5-0,7 m st ste...

Hägnadssystem (L2014:1672)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av 650 m, fördelade på 8 delsträngar varav två av de minsta ansluter till den längsta, medan övriga är fril...

Hägnadssystem (L1986:1450)

Hägnadssystem, bestående av 10 stenmurar med en sammanlagd längd av 1800 m. Murarna är till övervägande del dubbelmurar. Dessa är 0,7-1,2 m br och 0,5...

Hägnadssystem (L1986:7671)

Hägnadssystem, bestående av ca 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 400 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,8 m h.

Hägnadssystem (L1986:5552)

Hägnadssystem bestående av 13 stenmurar och 1 hägnadsvall. Murarna är 0,5 - 0,8 m br och 0,3 - 1 m h. Hägnadsvallen, i Ö kanten av området, är 1 - 1,3...

Hägnadssystem (L1986:7252)

Hägnadssystem, bestående av 2 hägnadsvallar och 2 stenmurar. Systemet har en sammanlagd längd av ca 475 m. Murarna är 1-2 m br och 0,6 m h. Hägnadsval...

Hägnadssystem (L1986:910)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 225 m. Murarna är 0,6 - 1 m br och 0,4 - 1,2 m h. Kantar äldre vägsträckning och...

Hägnadssystem (L2010:9682)

Stensträngssystem, ca 410 m l bestående av i huvudsak 4 stensträngar, 1-1,5 m br och 0,3-0,4 m h av 0,4-1,2 m st stenar. Dessa bildar i NV delen en fä...

Hägnadssystem (L1986:7797)

Hägnadssystem, bestående av ca 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 290 m. Murarna är 1-2 m br och 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1977:5735)

1) Husgrund, 11x11 m (V 45cg N-Ö 45cg S). Vallarna är 3-4 m br o ch 0,4 m h. Övertorvade 0,3-0,5 m st stenar. Bottenplanet är 4 m br och ligger 0,1 m ...

Hägnadssystem (L1982:6543)

Stensträngssystem, bestående av 4 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 145 m (Ö-V och NV-SÖ), 0,5-1 m br och 0,2-0,6 m h, av 0,3-0,6 m st stenar...

Hägnadssystem (L1976:6866)

1) Stensträng, 235 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ) 1-2 m br, intill 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,3-1,2 m st stenar. 2,5 m VSV om nr 1 och 8 m ...

Hägnadssystem (L1977:3355)

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av 380 m (NNÖ-SSV och N 40cg Ö-S 40cg V). Den längsta stensträng är 210 m l (huvudrikt ning NNÖ-SSV) från...

Hägnadssystem (L2009:3056)

Stensättning rund, ca 10 m diam, ca 0,3 m h. Den övermossade ochlätt övertorvade fyllningen, vars yta är ojämn, består av ca 0,4-1,0 m st stenar. Otyd...

Hägnadssystem (L2017:6021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnadssystem (L1987:3988)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 250 m. Dessa är 0,5-2 m br och 0,1-1 m h. Ej belägna i några nuvarande ägogränse...

Hägnadssystem (L2013:2633)

Vid en arkeologisk utredning år 2003 påträffades 1 stensträngssystem med en sammanlagd längd av 225 m ( Ö-V). Huvuddelen är 163 m l (Ö-V) men en utlöp...

Hägnadssystem (L1987:3331)

Hägnadssystem, bestående av 14 stenmurar, i en sammanlagd längd av 2580 m. Murarna är 0.5-0.8 m h och 0.5-0.8 m br.

Hägnadssystem (L1986:5977)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 140 m. Murarna är 0,5 - 0,7 m br och 0,3 - 0,8 m h. Delvis anlagda mellan block. ...

Hägnadssystem (L1956:1383)

1) Husgrund, rektangulär, 26,5x8,5 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är1,5-2,0 m br och 0,2-0,5 m h, av 0,3-1,0 m st stenar. Tydliginre och yttre stenskoning utme...

Hägnadssystem (L1986:5100)

Hägnadssystem, bestående av ca 2 hägnadsvallar med en sammanlagd längd av ca 520 m. Vallarna är 2-4 m br och intill 1 m h. S.k. gropavallar med ett d...

Hägnadssystem (L1957:9507)

1) Husgrund, närmast rekt, 24x10 m (SSV-NNÖ) och 0,1-0,2 m h.Vallarna består av jord och enstaka 0,2-0,8 m st stenar och är3-4 m br och 0,1-0,2 m h. N...

Hägnadssystem (L2004:6897)

Stensträngssystem, bestående av 12 stensträngar med en sammanlagdlängd av 1870 m. Dessa är en- till flerskiktade och flerradiga,bitvis enradiga, 0.5-2...

Hägnadssystem (L1987:8714)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 175 m. Murarna är 0,5 - 0,7 m br och 0,4 - 0,8 m h. I området finns även enstaka ...

Hägnadssystem (L1985:507)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 385 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,5 m h.

Hägnadssystem (L1986:2089)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 390 m. Murarna är 0,5 - 1 m br och 0,4 - 1 m h. Ansluter till murar i befintliga ...

Hägnadssystem (L1985:72)

Hägnadssystem bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 575 m. Murarna är i allmänhet 0,6 - 0,8 m br och 0,3 - 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1987:7020)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 315 m. Murarna är 0,7-1,4 m br och 0,5-1 m h. Dubbelmurar. Den mellersta muren sa...

Hägnadssystem (L1986:3363)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 390 m. Murarna är 1 - 2 m br och 0,4 - 0,8 m h. Har ställvis mera karaktären av h...

Hägnadssystem (L1986:9110)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 125 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1986:4404)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 330 m. Murarna är 0,5 - 0,6 m br och 0,2 - 0,5 m h. I området finns enstaka röjni...

Hägnadssystem (L1987:6302)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 150 m. Murarna är 0,3-1,2 m br och 0,4-1,1 m h och består av både enkel- och dub...

Hägnadssystem (L1986:9542)

Hägnadssystem, till största delen sammanhängande, bestående av 8 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 725 m. Murarna är 1-2 m h och intill 0,8 m h.