Hägnadssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två hägnader med ett inbördes avstånd av mindre än 20 meter eller en hägnad med minst en förgrening.
Hägnadssystem (L1986:548)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 300 m. Dessa utgörs av 1 enkelmur och 2 dubbelmurar, 0,5-1,2 m br och 0,3-0,7 m...

Hägnadssystem (L1986:4721)

Hägnadssystem bestående av ca 15 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1975 m. Murarna är i allmänhet 0,6 - 0,8 m br och 0,5 - 1 m h.

Hägnadssystem (L2012:4103)

1) För beskrivning se Dagsberg sn RAÄ-nr 81:2.

Hägnadssystem (L2009:6123)

Stensträngssystem av sammanlagd längd av 170 m. Den längsta stensträngen är 110 m l (NNÖ-SSV), 1-4 m br och 0,1-0,3 m h. Stenarnaär 0,2-0,6 m st, stäl...

Hägnadssystem (L1986:6323)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av 35 m. Murarna är 1-1,5 m br och 0,3 m h.

Hägnadssystem (L1975:797)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av 220 m. En sträcka ä r 100 m l (V 20cg N-Ö 20cg S) 1-1,5 m br med en enskiktad rad av stenar, mestadels 0,...

Hägnadssystem (L1986:2624)

Hägnadssystem bestående av 14 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1440 m. Murarna är 0,4 - 1,1 m br och intill 1,1 m h av 0,1 - 1 m st stenar. Enk...

Hägnadssystem (L1986:1249)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 500 m. Dessa är 0,4-1,1 m br och 0,4-0,7 m h, av 0,2-1,1 m st stenar. Stenmurar...

Hägnadssystem (L2010:3920)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av en ca 810 m, fördelade på tre armar, på en sträcka av ca 100 m tämligen parallella och med huvudriktninge...

Hägnadssystem (L1986:6321)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd länd av ca 355 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,6 m h.

Hägnadssystem (L2023:1685)

Hägnadssystem bestående av två parallellt lagda stengärdesgårdar, 7-8 m långa., 1 m breda och 0,5 m höga. Bestående av 1-2 skikt bestående av ca 0,4-0...

Hägnadssystem (L1987:9122)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av 170 m. Enkelmurar, 0,5-0,7 m br och 0,5-1 m h. Ligger delvis mellan stenblock.

Hägnadssystem (L2002:3999)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0.5 m h. Delvis övertorvadfyllning av 0.4-0.9 m st stenar. I S, till drygt hälften,kantkedja, 0.2-0.6 m h av 0.5-...

Hägnadssystem (L2012:5035)

Stensträngssystem, sammanlagt ca 200 m l bestående av 2-4 m br och 0,1-0,3 m h stensträngar av i allmänhet 0,3-0,8 m st stenar. Ställvis är strängarna...

Hägnadssystem (L1976:7071)

1) Stensträng, 70 m l (NV_SÖ), 1-2 m br och 0,3-0,7 m h. 15 m Ö om nr 1 är 2) Stensträng, 25 m l (NÖ-SV), 1-2,5 m br och 0,2-0,6 m h.

Hägnadssystem (L1976:7551)

Stensträngar. NÖ om fornlämningsområde nr 75 i Tingstäde (Fallet ) utgår från husgrund nr 1 längst i N 2 stensträngar, ca 90 m (NN Ö-SSV) resp 200 m l...

Hägnadssystem (L2010:6159)

1) Stensträngssystem, ca 190 m l, vilket utgörs av 2 stensträngar, ca 70 och 120 m l, 1-3 m br och 0,2-0,4 m h. I regel enskiktadoch en-till tre-radig...

Hägnadssystem (L1939:2896)

Stensträngssystem, inom ett område, ca 75x70 m (N-S), bestående av 4 stensträngar, med en sammanlagd längd av 98 m. Stensträngarna är 13-32 m l, enski...

Hägnadssystem (L1986:7140)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 260 m. Murarna är 0,5 - 0,8 m br och 0,5 - 1 m h.

Hägnadssystem (L2014:1133)

Stensträngssystem, delundersökt, bestående av 3 stensträngar. Den längsta är 100 m l (NNÖ-SSV), flerskiktad och flerradig, 0,5-1,5 m br och 0,1-0,5 m ...

Hägnadssystem (L1980:5231)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenvallar. Stenvallarna år 30 m l (N-S) och 10 m l (Ö-V) och 1,5-2 m br och 0,3-0,6 m h. Av huvudsakligen övermossade s...

Hägnadssystem (L1986:6857)

Hägnadssystem, bestående av ca 7 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1000 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1958:1165)

1) Stensträngsystem, rest av med en sammanlagd längd av c:a 400m. Stensträngarna är delvis bortbrutna genom odling. Enligt 1941års inventering har här...

Hägnadssystem (L2012:7045)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 1740 m och i huvudsak utgörande begränsning - troligen hägnad - för ett sammanhängande område i flakt ...

Hägnadssystem (L1986:1275)

Hägnadssystem, bestående av 10 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 200 m. Murarna är 0,5-1,2 m br och 0,3-0,6 m h. Hägnaden består i SV av 3 små f...

Hägnadssystem (L1986:9283)

Hägnadssystem, bestående av ca 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 830 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0 ,7 m h.

Hägnadssystem (L1986:59)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 200 m. Dessa är 0,4-0,7 m och intill 0,6 m h, av 0,3-0,7 m st stenar, och består ...

Hägnadssystem (L2020:4967)

Två stenmurar, 160 m (NO-SV) respektive 130 m (N-S) l, 0,5-1,0 m br och 0,4-0,9 m h. Byggda i två-fyra skikt och en rad av 0,3-1,2 m st stenar, huvuds...

Hägnadssystem (L1960:8796)

Hägnadssystem, bestående av stenmurar, ca 0,6-1 m h. Dessa är uppbyggda 3-5 lager. (RAÄ dnr 321-2510-2010)

Hägnadssystem (L2013:3059)

Stensträngssystem, inom område ca 140x65 m (Ö-V), bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 90 m.

Hägnadssystem (L1986:339)

Hägnadssystem, bestående av 22 stenmurar med 2 fägator. Systemet har en sammanlagd längd av ca 4640 m.

Hägnadssystem (L1986:2844)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 200 m. Murarna är 1,1 - 1,4 m br och intill 0,7 m h av 0,2 - 0,4 m st stenar. Enk...

Hägnadssystem (L1942:7617)

Stensträng, huvudsakligen T-formad, 200 m l, bestående av 2 huvuddelar, en 110 m l (NÖ-SV) och en från dess mittparti mot SSÖ gående del, 80 m l, samt...

Hägnadssystem (L1987:3515)

Hägnadssystem bestående av 11 stenmurar i en sammanlagd längd av ca 1450 m. Murarna är ca 0.6-0.9 m h och 0.6-0.8 m br.

Hägnadssystem (L1986:3828)

Hägnadssystem bestående av 6 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 640 m. Murarna är i 0,5 - 0,8 m br och 0,2 - 0,8 m h. Ställvis mycket låga.

Hägnadssystem (L2012:772)

Stensträngssystem, ca 1400 m l, bestående av stensträngar, ca 1-2 m breda och ca 0,2-0,4 m h, av stenar, i allmänhet ca 0,4-0,7 m st.

Hägnadssystem (L2011:4661)

1) Älvkvarnsförekomst 1,1x0,1 m (NV-SÖ) bestående av 3 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och 1-1,5 cm dj. De är belägna i det släta men grovkristallina...

Hägnadssystem (L2015:254)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 800 m. Huvudriktningen är VNV-ÖSÖ, vilka huvuddelen följer nära åker i flack terräng. SV om denna är k...

Hägnadssystem (L1986:102)

Hägnadssystem, inom ett område, 370x220 (NV-SÖ), bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 900 m. Dessa är vanligen 0,5-0,8 m br och 0,3-...

Hägnadssystem (L1986:754)

Hägnadssystem, bestående av 6 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 700 m. Murarna är 0,5-1,1 m br och 0,4-1 m h och utgörs av både enkel- och dub...

Hägnadssystem (L1986:4689)

Hägnadssystem, till största delen sammanhängande, bestående av 4 stenmurar/röjningssträngar med en sammanlagd längd av ca 105 m. De är 1-2 m br och in...

Hägnadssystem (L2012:690)

1) Stensättning(?), oregelbunden, närmast rund, ca 4 m i diam, fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen är delvis bestående av synliga, ca 0,3-0,5 m stora stenar...

Hägnadssystem (L2011:5965)

Gravfält 130x120 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 52 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 50 runda stensättningar och 2 stensträngar. 1)Stensättningarna är 4...

Hägnadssystem (L2013:7201)

Stensträngssystem, inom ett område, ca 20x12 m (Ö-V), bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd på 20 m. Stensträngen i V är 13 m l (N-S), 0...

Hägnadssystem (L1986:1163)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av 115 m. Murarna är 1 - 1,5 m br och 0,5 - 1 m h. Ställvis terrassliknande.

Hägnadssystem (L1943:1836)

Gravfält 120x40 m (N-S) bestående av ca 30 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög och ca 29 runda stensättningar. Högen, i SV, är9 m diam och 0,8 m h. I...

Hägnadssystem (L1987:9364)

Hägnadssystem, bestående av 5 stenmurar, med en sammanlagd längd av 290 m. Dessa är 0,3-0,6 m br och 0,6-0,8 m h. Murarna är dubbelmurar, av 0,2-0,9 m...

Hägnadssystem (L1987:8139)

Hägnadssystem, bestående av 7 stenmurar. Dessa är i allmänhet 0,7-1 m br och intill 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Ansluter delvis till bergknalle.

Hägnadssystem (L1987:5697)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar, 0,5-0,8 m br och 0,6-1 m h, av 0,3-0,6 m st stenar, enkelmurar.

Hägnadssystem (L1987:3968)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 900 m. Dessa utgörs av dubbelmurar, 0,5-1,1 m br och 0,3-0,8 m h.

Hägnadssystem (L1987:9179)

Hägnadssystem, bestående av 1 stenmur och 1 hägnadsvall, med en sammanlagd längd av ca 350 m. Stenmuren är en enkelmur, 0,5-0,7 m br och 0,2-0,8 m h, ...

Hägnadssystem (L1987:7730)

Hägnadssystem, bestående av 17 stenmurar och 2 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 3000 m. Stenmurarna utgörs av både enkelmurar och dubbelmu...

Hägnadssystem (L1986:4466)

Hägnadssystem bestående av 6 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 345 m. Murarna är i allmänhet 0,7 - 0,8 m br och intill 1 m h.

Hägnadssystem (L1971:8226)

Hägnadssystem, bestående av 1 stenmur och 1 stensträng. Stenmur, ca 88 m l (VNV-ÖSÖ), 2,5-3,5 m br och 0,9-1,2 m h av 0,4-1,3 m st stenar. Stenmuren ...

Hägnadssystem (L1977:7774)

1)Stensträngssystem, bestående av: Stensträng, ca 500 m l (VNV-ÖSÖ-Ö), vågformad, 1 m br och 0.2-0.5 m h, bestående av i regel en enkel rad enskikta...

Hägnadssystem (L1986:2404)

Hägnadssystem bestående av 11 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1600 m. Murarna är i allmänhet 0,4 - 1 m br och 0,4 - 1 m h. Enkelmurar främst i...

Hägnadssystem (L1977:1598)

Stensträng, 140 m l (Ö-V) intill 2 m br, innehållande 0,2-0,8 m st stenar. Den Ö delen består av en enskiktad stenrad med 0,4-0,8 m st gråstenar. Den ...

Hägnadssystem (L2009:3495)

Stensträng (S-N), 120m + 30 m viker i N av åt Ö, 50 m + 40 m. IS delen av stensträngen finns en 40 m l fägata (dubbla strängar),5 m br. Stensträngen ä...

Hägnadssystem (L1986:3976)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 430 m. Murarna är 0,5 - 0,7 m br och 0,5 - 0,8 m h. Ställvis enkelmur.

Hägnadssystem (L1986:383)

Hägnadssystem bestående av 14 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1800 m. Dessa utgörs av både enkelmurar och dubbelmurar, 0,5-1 m br och 0,4-1,1 ...

Hägnadssystem (L1986:8639)

Hägnadssystem bestående av 8 stenmurar/ vallar med en sammanlagd längd av ca 315 m. Murarna är 0,5 - 0,7 m br och 0,3 - 0,5 m h.

Hägnadssystem (L1986:293)

Hägnadssystem, inom ett område, 115x100 (NÖ-SV), bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av 260 m. Dessa är 0,5-1 m br och 0,5-1 m h.

Hägnadssystem (L1971:7136)

Hägnadssystem, inom ett område, ca 85x30 m (Ö-V), bestående av stenmurar med en sammanlagd längd av 148 m. En rektangulär utbyggnad på N sidan av den ...

Hägnadssystem (L2012:8392)

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 545 m (huvudriktningen 390cg-190cg, NV-SÖ och 90cg-290cg) bestående av i huvudsak två längre stensträ...

Hägnadssystem (L1987:5922)

Hägnadssystem, sammanlagd längd ca 350 m, bestående av 4 stenmurar. Dessa utgörs av dubbelmurar, 0,6-1 m br och 0,3-0,8 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. ...

Hägnadssystem (L1986:2460)

Hägnadssystem bestående av 9 hägnadsvallar med en sammanlagd längd av ca 1495 m. Vallarna är 1,5 - 3 m br och 0,5 - 1,5 m h. I allmänhet förstärkta me...

Hägnadssystem (L1986:5063)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 675 m. Murarna är 1-2 m br och 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1986:996)

Hägnadssystem bestående av 4 hägnadsvallar och 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1020 m. Hägnaderna är 0,5 - 1,5 m br och 0,3 - 1,3 m h. Två a...

Hägnadssystem (L1986:1369)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 700 m. Dessa är 0,5-1,5 m br och 0,8-1,8 m h. Uppbyggda av 0,3-0,8 m st stenar. ...

Hägnadssystem (L1986:4482)

Hägnadssystem bestående av 10 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1800 m. Murarna är i allmänhet 0,5 - 0,8 m br och 0,3 - 0,8 m h.

Hägnadssystem (L1986:9089)

Hägnadssystem, bestående av ca 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 170 m. Murarna är 1-2 m br och 0,5 m h.

Hägnadssystem (L2012:2358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnadssystem (L2020:10257)

Stensträngssystem inom ett område av ca 180x30 m (N-S), bestående av 9 stensträngar mellan 4-90 m l, med en sammanlagd längd av 195 m. I allmänhet omk...

Hägnadssystem (L1985:216)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 480 m. Murarna är intill 1,5 m br och 0,8 m h. Ställvis med påförd röjningssten. ...

Hägnadssystem (L1986:9892)

Hägnadssystem, till största delen sammanhängande, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1595 m. Murarna är 1-2 m br och intill 1 m h.

Hägnadssystem (L1986:4363)

Hägnadssystem, bestående av 9 stenmurar och 1 hägnadsvall, med en sammanlagd längd av 5300 m. Stora delar av systemet bildar en sammanhängande fålla.

Hägnadssystem (L2010:2122)

1) Stensträng ca 25 m l, 1 m br och 0,3 m h, bestående av 0,3-1m st stenar. Ca 6 m VSV om nr 1 är: 2) Stensträng, ca 35 m l 1 mbr och 0,2 m h, beståen...

Hägnadssystem (L2011:7187)

Stensträngssystem ca 11 600 m l (varav ca 10 600 m på Rinna 2 och ca 1 000 m på Rinna 1) , till största delen sammanhängande. Strängarna är vanligen 2...

Hägnadssystem (L1987:3488)

Hägnadssystem, bestående av 5 murar, i en sammanlagd längd av ca 990 m. Murarna är ca 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnadssystem (L1987:8533)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar, med en sammanlagd längd av 110 m. Murarna är 2-3 m br och 0,6-1,2 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.

Hägnadssystem (L2010:1472)

Stensträngssystem, inom ett område, 345x210 m (Ö-V), bestående av 5 stensträngar, sammanlagt ca 460 m l (Ö-V, NNV-SSÖ). Strängarna är 2-3 m br och 0,2...

Hägnadssystem (L1987:7504)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 820 m. Murarna är i allmänhet 0,6 - 1,2 m br och 0,5 - 1,2 m h av 0,3 - 0,7 m st ...

Hägnadssystem (L1986:347)

Hägnadssystem, bestående av 23 stenmurar, däribland 2 fägator. Systemet har en sammanlagd längd av ca 2570 m.

Hägnadssystem (L2009:2828)

1) Stensättning, rund, ca 8 m diam och 0,3-0,4 m h. Fyllning, till stor del övermossad, av 0,2-0,7 m st stenar. Delvis oklar begränsning. Bevuxen med ...

Hägnadssystem (L2009:3069)

Stensträngssystem, som med mindre avbrott har en sammanlagd längd av ca 500 m, bestående av ca 1-1,5 m br och ca 0,2-0,3 m h, delvis övertorvade stens...

Hägnadssystem (L2002:3667)

Stensträngssystem, bestående av 2 stensträngar med en sammanlagdlängd av ca 150 m, enkelradiga och enskiktade.Den ena är ca 100 m l (NV-SÖ) och beläge...

Hägnadssystem (L2011:4522)

Stensträngssystem, rest av, ca 160 m l (i huvudsak NÖ-SV riktning), bestående av 3 stensträngar. Dessa är 65, 49 och 46 m l, 0,5-1,5 m br och intill 0...

Hägnadssystem (L1987:6335)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 350 m. Dessa utgörs av dubbelmurar, 0,5-1,2 m br och 0,2-0,6 m h, av 0,2-0,4 m st...

Hägnadssystem (L1986:8579)

Hägnadssystem, bestående av 5 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 530 m. Vallarna är 2-3 m br och intill 1 m h, med grävt dike och kallmurnin...

Hägnadssystem (L1976:8490)

1) Stensträng, ca 15 m l (NV-SÖ), bestående av i regel en enkel rad enskiktade stenar 0,3-0,8 m st. Ca 40 m VNV om nr 1 är 2) Ste nsträng, ca 6 m l (N...

Hägnadssystem (L1977:9370)

Stensträngar (2) 60 resp 510 m långa. Den senare (NÖ-SV) enskiktad, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög av 0,2-0,4 m stora stenar. Delvis avbruten av laga skif...

Hägnadssystem (L1986:7799)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 75 m. Murarna är 2-4 m br och intill 0,8 m h.

Hägnadssystem (L2009:6248)

1) Stensättning?, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,6 m st. Närmast mitten är ett större stenblock, 1,5x1,5 m oc...

Hägnadssystem (L1957:9603)

1). Stensättning, rund, 7 m diam och 0,1 m h. Övertorvad medenstaka till talrika 0,1-0,2 m st stenar, märkbara i ytan.2) Genom stensättningen löper tv...

Hägnadssystem (L1987:3442)

Hägnadssystem, bestående av 4 murar, i en sammanlagd längd av 1350 m. Murarna är 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br. Två av murarna kan närmast betecknas s...

Hägnadssystem (L1987:5805)

Hägnadssystem, bestående av 5 stenmurar, med en sammanlagd längd av 450 m. Dessa är dubbelmurar, 0,8 m br och 1-1,2 m h. Ansluter till torplämning och...

Hägnadssystem (L1986:8947)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 215 m. Murarna är intill 1 m br och 1 m h.

Hägnadssystem (L1986:6185)

Hägnadssystem, bestående av 5 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 1530 m. De är 2-3 m br och intill 1 m h . 2 av vallarna bildar en fägata, ...

Hägnadssystem (L2010:1488)

Gravfält, 240x100 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 120 fornlämningar.Dessa utgöres av 14 högar, 82 runda stensättningar, 2 treuddar,20 domarringar och 2 st...

Hägnadssystem (L1986:180)

Hägnadssystem, bestående av 42 stenmurar och 1 hägnadsvall, med en sammanlagd längd av ca 6000 m . Murarna är 1-2 m br och 0,6-2,4 m h. Hägnadsvallen,...