Hög

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil och övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord.
Hög (L1967:2849)

Hög, 8 m diam och 0.8 m h. I mitten är en grop 2x1.5 m och intill0.3 m dj. Bevuxen med sex tallar, fyra granar och flera enbuskar.

Äskehögarna, Hög (L1996:1470)

1) Hög, 23 m diam och 3.5 m h. S och V slänten ytskadad av främsterosion. Kantskadad runt om av plöjning så att en kant, 0.6-1 mh uppstått.I slänten ä...

Hög (L1966:7145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1984:3166)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med ikanten en sten, 0.4 m st. Avschaktad i ÖSÖ delen ca 2 m in igraven för ett numera borttag...

Hög (L1989:4404)

1) Hög, ca 35 m diam och intill 3 m h.Tall- och buskbevuxen.

Hög (L1973:1721)

Hög, 10 m i diam och 0,8 m hög. Längs högens V kant är en urschaktning, 11 m lång, 2-4 m bred och 0,2 - 0,4 m djup.

Hög (L1935:7378)

1) Hög, rund, 9-10 m diam och 0.5-1.2 m h. Avplanad topp. I Sdelen av det avplanade partiet är mindre grop, 0.5x1 m och0.1-0.2 m dj samt en synlig g...

Hög (L2016:3744)

1) Hög, rest av, nu ca 8 m diam och 1,5 m h. I ytan talrika stenar0,3-0,8 m st Ö delen är skadad och avskuren av odling sannoliktintill 3 m från kante...

Hög (L1988:5092)

Hög (?), ungefärlig plats för, uppgift om. Det markerade områdetbenämnes Rävhögsåker på en karta från 1700. Sannolikt har en nuborttagen fornlämnig fu...

Hög (L1998:7924)

Hög, rest av, 11 m diam och 1 m h. Vidytan ett flertal stenar, 0.2-0.4 m st. Imitten en grop, 5 m diam och 0.7 m dj. Avhögen återstår endast en ringfo...

Hög (L2007:6287)

1) Hög?, rest av, 8 m diam och 0.7 m h. I lämningens mittparti och iS-SV-V är en ledare nedgrävd 4x4 m (V-Ö) varpå en stolpbod är rest. Avhögen återst...

Hög (L2017:3231)

Hög, 8 m diam och 1 m h. I NÖ kanten en grop, 2,5 m diam och 0,3 m dj. I SSÖ kanten en annan grop, 2 m diam och 0,2 m dj. Anlagd på berghäll i SV.

Hög (L2010:1456)

Hög eller stensättning (rest av?), 15 m diam och av 0,2-0,6 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Mittpartiet,10 m diam är skålformi...

Hög (L1954:6620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1997:9246)

1) Stensättning, rund, 16 m diam och 1 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar 0.1-0.4 m st. Mittstensättning, ursprungligenrund och 7 m diam, nu 7x3...

Hög (L1988:938)

Hög, rest av, 20 m diam och 0.5 m h. I ytan är ett 10 - talstenar 0.2 - 0.4 m st.Platsen anvisades av markägaren Lars Ivarsson. Vidplöjningsarbete påt...

Hög (L1989:428)

1. Hög, rest av, ca 30 m diam och 0,25 m h. Överodlad.2. Hög, uppgift om. På Skånska rekognoceringskartan är 2 högarredovisade på platsen. Den SÖ av d...

Hög (L1951:9053)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1988:7325)

1) Hög, rest av, 20 m diam och 0.3 m h. Överodlad.Ca 60 m V om är:2) Hög, platsen för. Markerad på 1792 års karta. Inget synligt1986.Ca 60 m V om är:3...

Hög (L2017:8266)

1) Enligt tidigare anteckning hög, ca 14 m diam och 1,8 m h medrest mittsten. Högen ärundersökt och helt bortschaktad, och påplatsen är till större de...

Hög (L1947:1408)

Hög, rund, 9 m diam och 1,2 m h. i ytan talrika stenar, 0,1-0,5 m st. Flertalet påförd röjningssten.I VNV delen och kanten är några block, 0,6-1 m st,...

Hög (L1997:9334)

1) Hög, 8 m i diam och 0.8 m h. Plan topp, ca 3 m i diam. N delenbelamrad med ris och bråte.Beväxt med fem lövträd och lövbuskar.1.5 m NÖ om 1 är:2) H...

Hög (L2015:5470)

Hög, 15 m diam och 1,8 m h. Delvis skev profil av i sentid påförd jord.

Hög (L1997:4477)

Hög, 15 m diam och 2.5 m h. I ytan enstakastenar, 0.2-0.3 m st. I Ö delen två schaktningar,3-4 m diam och 0.3-0.5 m dj. I S delen ytterligareen schakt...

Hög (L1944:3778)

Hög, 12 m diam och 1,2 m h. I mitten grop 3 m diam och 1,0 m dj.I gropens kanter samt även i ytan i övrigt, måttligt med sten 0,2-0,7 m st. Beväxt med...

Hög (L1968:1551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1962:5194)

Högar platsen för, undersökta och borttagna. Enl. excerpt skalldet vid markerade platser funnits 3 högar 5-6 m diam. och 0,2-0,75 m h. Undersökta och ...

Hög (L1990:777)

Hög, rest av, ca 14 m diam och 1 m h. Högen har i SÖ enkällargrund ca 4 m diam och 1.2 m dj. I denna syns flera stenar,0.2 - 0.6 m st. I S är högen sk...

Hög (L1972:8066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1997:2826)

Hög, 11 m diam och 1 m h. I mitten en försänkning, 4x2 m(SSV-NNÖ) och i dess mitt en övergiven och hopsjunken myrstack.Beväxt med flera granar, ek, bj...

Hög (L1964:1723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1962:1927)

Gravfält, borttaget, uppgift om. På platsen markerad med kryss på fotokartan. Skall enligt uppgift från gårdens ägare ha legat ett nu borttaget gravfä...

Byhögen, Hög (L1961:4702)

Hög, 10 m diam och 0,5 m h. starkt skadad av äldre täkt och harnumera en oregelbunden form och profil. I NÖ-delen är gryt medsynliga 0,2-0,3 m st sten...

Svinhögen, Hög (L1989:1602)

Hög, 14 m diam och 2 m h.Beväxt med ett tre lövträd och täta buskage.

Hög (L1946:5885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2015:1693)

Hög, 5-6 m diam, 0,6 m h. I ytan är enstaka stenar, 0,3-0,5 m st.Delvis synlig kantkedja, 0,1-0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar. T

Hög (L1983:1248)

1) Stensättning, närmast rund, 5-6 m diam och 0.2-0.3 m h.Övertorvad. Skadad i Ö och S av urschaktning för uthus.Förefaller tidigare ha blivit urschak...

Hög (L2003:5228)

Hög, 8 m diam och 0.8 m h. I ytan talrika stenar, 0.4-0.6 m st.Mot kanten en del större stenar. Grop, något N om mitten, 2.5 mdiam och 0.4 m dj.Bevuxe...

Hög (L1935:4670)

1) Hög, 8-9 m i diam och ca 1 m h. Kantskadad i NV delen avvägbygge, samt ytskadad. Beväxt med enstaka barr och löbuskar.Vid 1964 års invenrering fann...

Hög (L1960:706)

Hög, rest av, 20 m i diam och nu 1,5 m h. Källare ingrävd frånVSV. "Vid de olika grävningarna hittade man en hel delmänniskoben och man kommer särskil...

Hög (L1997:5666)

1) Hög, ca 22 m diam och ca 2.8 m h. I mittenen grop, ca 4 m diam och 0.2 m dj. Svårbesiktigadp.g.a. täta hallonsnår. I gropen två stockar och enstenk...

Hög (L1991:1036)

1) Hög, rest av. Överodlad. Nu synlig som en flack förhöjning, ca30 m diam och 0.6 m h. Syns som en ljus fläck på fotokartan.

Hög (L2017:2828)

1) Hög, ca 8,5 m diam, ca 1,0 m h. I högens mitt och N del är en isen tid grävd av militär - ca 2 m V 35cg Nom nr 1 är nr: 2) Hög,ca 7 m diam, ca 0,75...

Hög (L2016:8640)

1) Hög, 11 m diam och 1 m h. Täktgrop från S 4x2 m (NNÖ-SSV) och0,6 m dj. Tendens till kantränna. Beväxt med 2 granar, 4 tallar och ett 10-tal enbuska...

Hög (L1968:1894)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1961:3547)

Hög, 8 m diam och 0,6 m h. Stenar i ytan 0,2-0,4 m st. Rest sten imitten, 1,9 m h, 1,1 m br och 0,2-0,6 m tj. Intill och S om dennaär högen delvis bor...

Hög (L1996:514)

1) Hög, 23 m diam och 2.4 m h. I toppen en groip 3x2 m (NV-SÖ)och 0.3-0.4 m dj. Intill och Ö om gropen är en svacka 5x2.5 m(N-S) och 0.3-0.5 m dj. Min...

Hög (L2006:283)

1) Hög, 10 m diam och 0.6 m h. I högens V del är en grop, 2.5 mdiam och 0.3 m dj. Något gropigt i Ö kanten. Bevuxen med sex granar,en björk och några ...

Hög (L1970:4263)

Hög, 7 m diam och 0.5 m h. I NÖ-Ö-S kanten är enstaka stenar,0.2-0.4 m st. I NV delen bevuxen av tre enebuskar.

Hög (L1988:1710)

Hög, 20 m diam och 0.2 m h. Överplöjd. Något oregelbunden form.

Hög (L1936:9910)

1) Hög: 12 m diam och 1,7 m h. Mittgrop 4 m diam och 0,7 m dj.Östra sidan är ; bort........ Kraftiga nitspår efter gångstigöver högen (N-S)! Beväxt ...

Hög (L1960:683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2015:2727)

Hög, närmast rund, 7-8 m diam och 0,7 m h. I ytan ca 0,3-0,5 mstora stenar men även större. Ställvis kantkedja av i allmänhet0,5-1m stora stenar. Är s...

Hög (L1988:9896)

1) Hög, 22 m diam och 2 m h. Ett fåtal stenar, 0.2-0.4 m st, iytan. Tätt bevuxen med lövträd (främst bok) och buskar. Intillkanten i N och S odlingsst...

Hög (L1935:6609)

Hög: närmast rund, 14-15 m diam och intill 2 m h. I mitten är engrop, ca ; 3 m diam och 0,3-1,5 m dj. i gropen är talrika0,1-0,3 m st stenar. Hö...

Hög (L1984:2252)

1) Gravfält, 60x50 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 11 fornlämningar,varav 4 osäkra. Dessa utgörs 5 högar, varav3 osäkra, 5 runda stensättningar, varav 12 os...

Hög (L1968:5802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1947:5055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1991:7716)

Grav? Uppgift om, ungefärligt läge enl. karta från 1756.

Hög (L1953:3063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1985:3586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2003:8038)

1) Hög, 12 m diam och ca 2 m h. Tydlig kantkedja i N, NÖ och Ö,0.03-1 m h av 0.4-1.2 m l stenar. I mitten en grop, 3 m diam och0.3 m dj. Högen är skad...

Hög (L1967:761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1950:5072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1942:7907)

Hög?, rest av 5 m diam och 1,0 m h. I ytan talrika stenar intill1,2 m st. N kanten bortgrävd. Beväxt med enbuskar. Osäker fornlämning, möjligen odling...

Norrehögar, Hög (L1988:7234)

1) Hög, rest av, ca 30 m diam och 0.6 m h. Överodlad.58 m NV om är:2) Hög, rest av, ca 20 m diam och 0.3 m h. Överodlad.Omedelbart SÖ om är:3) Hög, re...

Hög (L2021:3608)

10 m i diam och 1 m h. I ytan talrika mossklädda stenar synliga genom förnan 0,3-0,8 m st. Grop centralt, 1x1,5 m ö-v, ca 0,5 m djup Högen ligger i kr...

Hög (L1983:2668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1984:4163)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.4-1 mst stenar: Mittblock, 1.5x1-2 m (NNÖ-SSV). Ytan ojämn delvislätt övetorvad. Beväxt me...

Hög (L1965:2460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1950:5173)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1989:4946)

Hög, platsen för. På 1812 års skånska rekogniseringskarta är härmarkerat en hög. Högen även omtalad i Evald Gustafssonsfornlämningsöversikt. Inget syn...

Hög (L1966:5879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1996:1840)

1) Hög, 22 m diam och 2.5 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.4 mst. I mitten en rund grop, 3 m diam och 0.3 m dj. I S kanten ärtvå runda gropar, 3 m di...

Käringahög, Hög (L1973:5246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1983:3282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:9208)

1) Hög, 4 m diam och 0.5 m h. I mitten är en grop, 1 m diam och0.2 m dj. 2.5 m SÖ om nr 1 är 2) Hög, 4 m diam och 0.4-0.7 m h(ligger i sluttning). ...

Hög (L1946:3314)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2014:7899)

1) Hög, ca 25 m diam och ca 2,5 m h. I mitten en grop, ca 3 m diamoch 0,75 m dj. SV hälften sedan gammalt bortgrävd. Beväxt med trelönnar, en björk oc...

Hög (L1993:1697)

Hög, 7 m diam och 1 m h. I ytan talrika stenar, 0.1-0.2 m st. I kanten är enstaka stenar intill 1 m st (sannolikt del av naturlig morän). I mitten en ...

Hög (L1962:2521)

1) HÖg, 9 m diam och 0,4-0,7 m h. Enstaka stenar synliga i ytan,0,2-0,4 m st. I mitten en grop, 4 m diam och 0,3 m dj. Ö-NÖ kanten nedskuren av körväg...

Hög (L1941:4725)

Hög, stensättningsliknande, ca 7 m i diam 1 m h. Övertorvad medi ytan enstaka stena 0,1-0,3 m st. I S kanten är ytan uppbökad av kreatur N om gammal h...

Hög (L1997:5179)

Hög, undersökt och borttagen. Se rapportLundborg 1966.

Hög (L2016:7300)

1) hög, rest av 11 m diam och av 0,4-0,7 m h. Helt avplanad inomen yta 8 m diam. I denna synes talrika stenar, 0,1-0,5 m st.Troligen är en del materi...

Hög (L2002:4669)

1) Hög, 8 m diam och 0.7 m h. I ytan ställvis enstaka till talrikastenar, 0.3-0.5 m st. Något Ö om mitten är en grop, 1.5 m diamoch 0.2 m dj. 1 m N om...

Kungshögen, Hög (L1941:1222)

Hög 35 m diam och 6 m h. Ursprungligen troligen plan topp, 8 m diam, nu starkt ytskadad. Från mitten NV en grop, 7x5 m och 1,25 mdj. Bevuxen med aspar...

Hög (L1941:9667)

Hög, 6 m diam 0,5 m h. Övertorvad. I ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar. Något oregelbunden.

Hög (L1969:5513)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1969:9025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1990:3909)

1. hög, rund, 25 m diam och 2 m h. I ytan enstaka stenar, 0,3-0,5m st. I högens S del en grop efter en brytestuga, ca 12x4 m(SSÖ-NNV) och 1-2 m dj. På...

Hög (L1968:427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1977:3690)

1) Hög, 10-12 m i diam och 0,6 m h. Inga synliga stenar i ytan. Mittgrop 2-3 m i diam och 0,2 m dj. Beväxt med enbuskar. Kraftigt belamrad med sågav...

Hög (L1960:881)

Hög, rest av (?). På ömse sidor om en stenmur (N-S) synes en utbuktning i omgivande åkrar. Den förmodade högen är 15x8 m (N-S) och intill 1,5 m h. De ...

Hög (L1962:2079)

Bortodlade högar och rösen Bertil Gustavsson, Bredegården, omtalr att benbitar tidigare påträffats vid plöjning och harvning på de med x markerade pla...

Hög (L1955:788)

1) Hög, borttagen, c:a 5 m diam och 0,4-0,5 m h. Högen hartroligen borttagits i samband med breddning av väg och avplaning av marken invid denna. Vid ...

Hög (L1997:2701)

Hög (?), ca 12 m diam och 1 m h. Belamrad med odlingssten längskanterna. Övertväras av stengärdesgård. Tätt beväxt med lösly.Svårbedömd.

Hög (L1974:4307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1991:3643)

Hög, enligt lantmäterikarta från år 1780. På platsen finns nu ettnedlagt grustag. Bra läge.

Hög (L1936:4059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1948:9690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.