Hög

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil och övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord.
Hög (L1996:3783)

Hög, 5 - 6 m diam och 0.5 m h. I ytan enstaka stenar 0.2 m st.Överväxt med enbuskar och nyponbuskar.Runt högen framförallt i SV - NNV är ett flertal o...

Hög (L1935:2806)

1) Hög, 8 m diam och 1.2 m h. Nära mitten en grop, 1.7 m diam och0.5 m dj. Kantskadad i NV och SÖ. I SV sidan en ytskada, 2x3 m(NV-SÖ) och 0.1-0.3 m d...

Hög (L1974:4525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1951:1917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1968:5845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1987:1230)

Hög, rest av, med en ursprunglig storlek av ca 10 m i diam. Idagöverplöjd, ca 12 m i diam och 0,1-0,2 m h. I ytan ytterst enstakastenar, 0,2-0,4 m st....

Hög (L1965:5839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1962:5782)

Hög, 15 m diam intill 1,5 m h. Överväxt. Begränsningen oklar. I Öen 0,5 m br, 0,5-1,1 m dj gång ledande in till urtagen grop, 3,5m diam, 1,4 m dj. Bev...

Hög (L1988:5140)

Hög, 26 m i diam och intill 4.3 m h. V om intill mitten är ensvag urgröpning, 2.5x2 m (Ö-V) och intill 0.2 m djI Ö är enurgröpning, 6.5 m (Ö-V) och in...

Hög (L1968:5337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1985:8089)

Hög?, rund 10 m diam, 1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,5 m st.

Hög (L1935:8450)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1994:797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1951:2770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1987:953)

Hög, ca 13 m diam och 1 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st.Näramitten är en grop, 4 m diam och 0,4 m dj. Högen är täktskadad, särskilt iden NÖ d...

Hög (L1988:5759)

Hög, rest av, ca 30 m i diam och 0.2 m h. Överodlad. I ytanenstaka 0.1-0.2 m st stenar. Högen markerad på en odaterad1700-talskarta. Då stod en väderk...

Hög (L1987:75)

Hög, rund, 12 m diam och 0.6-0.8 m h. I ytan talrika stenar,0.2-0.3 m st. Ojämn och gropig yta. I mitten och V delen är engrop, närmast rund, 3.5 m di...

Hög (L1988:5146)

Långhög (?), 28x9 m (Ö-V) och 1.6 m h med toppig ovansida. Ca 5 m V om Ö kanten är en svacka tvärs över högen, 1.5 m br och 0.2-0.3 m dj. Ö om svackan...

Hög (L1991:3976)

Hög(?), rest av, 10 m diam och 0,9 m h. I ytan ett flertal stenar, 0,3-0,5 m st. I SV delen ett stenblock, 1,1x1 m st. S delen är skadad, intill 2 m i...

Hög (L1981:1624)

1) Stensättning, rund, ca 10 m i diam och 1 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. kantkedja, synlig i SV-S-SÖ,upp till 0.7 m h, av 0...

Hög (L1951:3110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2005:4116)

1) Hög, rest av (?), nu 6 m diam och 0.6 m h. Belagd medschacktmassor.2.5 ÖSÖ om nr 1 är:2) Hög, 5 diam och 0.4 m h. SSÖ delen avskuren av körväg.2m Ö...

Hög (L1969:6792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1963:7089)

Hög med två stenkistor, ungefärlig plats för. Upptäckt ochundersökt sommaren 1817. Fynd i Ö sten- kistan : Bitar av enlerurna, en brynsten av sandsten...

Hög (L1991:7815)

Hög, ca 15 m i diam och 0.1 m h, övertorvad, ev. bortodlad. Påplatsen är mer sten än i omgivningen. Läget är utmärkt med enring på 1756 års karta.

Hög (L1951:3233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1971:531)

Hög, 9 m diam och 0.6 m h. I ytan mycket talrika stenar, 0.2 - 0.4m st. I mitten är en grop, 2 - 3 m diam och 0.2 m dj. I NNÖkanten ytterligare en gro...

Hög (L2014:834)

Hög, uppgift om. Enligt A. Nordström skall det ungefär på angivenplats finnas en hög 3 m diam och 0,4 m h, med kantkedja intill0,4 m st. Högen har ej ...

Hög (L1969:7434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2013:1766)

Vid 1981 år besiktning återstår endast rest av en hög, i NV somavplanats, överfyllts och belagts med stenplattor(Långbrodalsvägen 23). I SÖ utgrävdes ...

Hög (L1988:7327)

1) Hög, rest av, ca 20 m diam och 0.3 m h. Överodlad. Markerad på1792 års karta.Ca 30 m SÖ om är:2) Hög, rest av, ca 15 m diam och 0.2 m h. Otydlig be...

Hög (L1935:8298)

Hög, 9 m diam och 0,6 m h. I ytan ställvis synliga 0,3-0,5 m ststenar. Mittgrop 2,5 m diam och 0,3 m dj. Bevuxen med ungalövträd. Påslängt ris.

Hög (L2017:3998)

Hög, 10 m diam och 0,5 m h. I mitten en grop 2 m diam oc 0,3 mdjup. Beväxt i SV med en tall, NV en tall, lövbuskar, treenbuskar och ormbunkar. Omedelb...

Hög (L1991:4574)

Hög? uppgift om, ca 700x300 m (N-V) utsträckning enligtlantmäterikarta 1828. Området kallas Höjåkrarne. Inget iakttagetvid fältbesiktningen.

Hög (L1996:586)

Hög, 13 m diam och 1.2 m h. I ytan talrika synliga stenar 0.2-0.4m st. Osäker avgränsning åt NV, p g a stengärdesgård. Högen ördelvis belamrad med od...

Hög (L1991:3519)

Hög med hällkista, rest av, 16 m i diam och 1,6 m h. Högen var borttagen i NNÖ intill 6,5 m in i högen. Högen begränsas av en muradkant i NNÖ. Högen u...

Hög (L1969:8264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1984:9697)

Stensättning, rund, 6 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka 0.2-0.6 m st stenar. Rest av kantkedja, 0.1-0.4 m h av0.4-0.7 m l stenar. Ställ...

Hög (L1968:6066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kung Östens hög, Hög (L2004:3747)

Hög, 60 m diam och 5 m h. I mitten två gropar, 3-4 m diam och 0.6-0.8 m dj. I högens Ö del en svacka, sannolikt efter jordtäkt. Högfoten skadad av plö...

Grimsahögen, Hög (L1943:7828)

Hög, 20 m diam och 2,3 m h. I ytan enstaka 0,2-0,3 m st stenar.I mitten en grop 6 m diam och 0,7 m dj. I Ö kanten en ca 15 m l schaktskada. Högen omge...

Hög (L1960:2102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1953:7817)

Hög, undersökt och borttagen p.g.a. grustäkt. Högen var 12 m i diamoch knappt 1 m h.

Hög (L1959:3461)

Hög, osäker, rund, ca 6 m diam och 0,5 m h. Enstaka 0,1-0,3 m st kännbara stenar. I V är en klippkant under lämningens V kant. På höjden i NV samt S o...

Hög (L1950:2094)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1960:1723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1997:7207)

Hög, 15 m diam och ca 2 m h. I toppen en grop 1.2x0.4 m (Ö-V) och0.1 m dj.Kantskadad runt om vid plöjning samt eroderad så att slänten blirbrant, särs...

Hög (L2020:1127)

Gräsbeväxt hög, 4 m diameter och 0,4 m hög. Mittgrop 1.5 m diameter 0,6 m djup med 0,6 m gråsten i gropen. Belägen SÖ om gravfältet L1976:4902 (Tofta1...

Hög (L1963:3703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1955:7787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1990:7859)

1) Röse, 15 m diam och 1 m h.Stenarna är i regel 0.2-0.4 m st. Röset bevuxet med ett 20-talungbokar.32 m S om nr 1 är:2) Röse, rest av, 18 m diam och ...

Hög (L1988:9503)

1) Hög, 9 m diam och 0.3-0.6 m h. I ytan är enstaka stenar,0.2-0.3 m st. Ytskadad och kantskadad främst i V delen. Bevuxenmed ett 10-tal lövträd. Mot ...

Hög (L1987:539)

1) Hög, 20 m diam och 2 m h. I mitten är en grop, 2 m diam och0.3 m dj. Skadad vid materialtäkt i gammal tid vid slänten iÖ-S-V. På grund härav är hög...

Hög (L1964:1761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:8043)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1972:6409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1955:8690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:4462)

1) Hög, 7 m diam och 0,4-1,5 m h. I ytan är enstaka stenar,0,2-0,4 m, syn- liga. I N något skadad kant och i Ö förefallerhögen vara något utrasad. Bev...

Hög (L1969:9025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Torsjöhög, Hög (L1989:6679)

Hög, rest av, ca 25 m diam och intill 1.8 m h. Ett triangulärtåkerimpediment, 12x25 m (N-S) och 1.8 m st, som utgör mötespunktför två åkergränser, fin...

Trollebjär, Hög (L1988:6767)

Hög, rest av, nu överplöjd, ca 25 m diam och 0.8 m h."Oduglig backe" enl. karta Snårstad by beskr. 1745, akt 2.

Hög (L1989:9702)

Hög, platsen för. Markerad på 1722 års karta.

Hög (L1935:2056)

Hög, 12 m diam och 1 m h. I ytan finns talrika stenar, 0,1-0,3 mst. I kanterna syns på sina ställen berghällen. Något SSÖ ommitten är en grop, 4-5 m d...

Hög (L1990:7707)

1) Hög, 19 m diam och 2 m h. I ytan mycket få stenar, 0.2-0.3 mst.Högen beväxt med ett 10-tal björkar och ekar.9 m N om nr 1 är:2) Hög?, 9 m diam och ...

Hög (L2019:7544)

Hög, 10,5 m i diam och 0,5 m h. I ytan enstaka rundade stenar 0,15-0,25 m st.

Hög (L1991:6688)

Hög, 25 m i diam och 3,2 m h. Högen är rensad från vegetation förutom gräs. Ett staket av stolpar är uppsatt runt högen av fornminnesföreningen i Änge...

Hög (L1944:5174)

1) Hög, 11 m diam och 1 m h. I ytan enstaka 0,1-0,4 m st stenar.I mitten en grop, 3 m diam och 0,4 m dj. Beväxt med en tall ochen kraftig björk 3 m V ...

Hög (L1951:4819)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2003:9634)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0.8 m h. Mittgrop, 3 m diam och 0.8m dj. I mittgropen framkom vid provstick flera skärvstenar ochmörkfärgad jord. 48 m...

Hög (L2006:628)

Hög, 10 m i diam ocn 0.4-0.5 m h. Stenarna är i allmänhet 0.3-0.4m st. I mitten är en grop, 4 m i diam och intill 0.6 m dj.Förmodlingen har fyllningen...

Hög (L1968:5124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2007:9743)

1) Hög, 9 m diam och 0.6 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.4 m st.Högens S kant tangerar ett stort grustag. I högens periferi växerengran, en björk oc...

Hög (L1996:5684)

Långhög, uppgift om. Enligt Göteborgsinventeringen skall det påplatsen ha funnits en långhög, 13 ml, 4 m br och 0.4 m h.Området uppodlades någon gång ...

Hög (L1935:3325)

1) Hög, 5 m diam och 0.5 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.3 m st.I mitten en grop, 3x2 m (NNÖ-SSV) och 0.6 m dj. NÖ kanten ärskadad av väg. 6 m SSÖ o...

Hög (L1984:8715)

Hög, rest av, 5x4 m (NV-SÖ) och 0,7 m h.

Hög (L1963:2543)

1) Domarring, nu något oval, 7-8 m diam, bestående av 7 klumpformiga stenar, 0,7-1,2 m br, 0,5-0,8 m tj och 0,1-0,3 m h. Tre verkar vara kullfallna ra...

Hög (L1972:7885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1951:3320)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1996:4597)

Hög?, 12 m diam och 1.1 m h. I ytan synliga stenar, 0.5 mst. I mitten grop, 6 m diam och 1.8 m dj. I gropens mitt ärrester av ett stort stenblock. I N...

Hög (L2001:4665)

Hög, 6 m diam och 0,5 m h, i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I V delen är två större block 0,6-0,8 m st och 0,5 m h. Ö om högen 68:2 och stensättni...

Hög (L1968:4377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:242)

Högar, uppgift om. Enligt Rannsakningarna 1685 fanns på stadensområde "tree stycken stoora högar, en nästan ofwanför KyrckanÖstan till: och den andra ...

Hög (L1960:2274)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1950:914)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1983:2052)

Ca 40 m ÖNÖ om nr 1 ligger 2/ Hög?, ca 6 m diam och ca 1 m h. Högen är iordningställd till jordkällare med träöverbyggnad. Osäker fornlämning.

Hög (L1968:8517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1988:9120)

Hög? 9 m diam och 1 m h. I högen har man byggt en nu raserad källare, varvid så gott som hela högen fördärvats. Det som nu återstår är högens kantpart...

Hög (L1935:1492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1987:896)

1) Hög, 10 m diam och 1 m h. Kraftigt skadad. Delvis restauerad efterundersökt skyttegrop 1976.25 m VSV om nr 1 är:2) Hög, 12 m diam och 1,5 m h. I yt...

Hög (L1951:268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1989:9236)

Hög, plats för. På platsen finns en rund markering på 1761 årslantmäterikarta. Samma symbol är använd för nu kändafornlämningar. I fotobilden kan skön...

Hög (L1980:4698)

Hög, oklar begränsning, 9 m diam och 0.7 m h. I ytan talrikastenar, 0.1-0.4 m st. I kanten enstaka stenar, 0.5-0.7 m st. INV delen en grop, 1 m diam o...

Hög (L1964:1631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1946:880)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1996:2109)

1) Hög, 12 m diam och 1.2 m h. I ytan synliga stenar 0.1-0.3 mst, delvis påförda?I V kanten har del av en kantkejda blottats, 0.2-0.3 m h av0.3-0.5 m ...

Hög (L1961:8450)

1) Hög, 30 m diam och 5,0 m h. Kantkedja bäst synlig i SV, 0,6 mh, av 0,6-1,3 m l stenar. I N är kantkedja och fyllning delvisutrasade. Ett ca 4-5 m b...

Hög (L1981:886)

1) Hög, närmast oval, 7x5.5 m st (NNV-SSÖ) och 0.7 m h. Ytantuvig av myrstackar och eventuellt påförda massor. I S kanten ensten 2x1 m (NNV-SSÖ) och 2...

Hög (L2002:181)

1) Hög, rest av, 25-26 m diam och intill 1.7 m h. I ytan ett fåtalstenar, 0.2-1 m st. Toppen av högen borttagen, bildande en grop,15 m diam och intill...

Hög (L1962:3449)

1) Stensättning, oval, 10x8 m (Ö-V) och 0,6 m h. Övertorvad medi ytan enstaka synliga stenar, 0,1-0,3 m st. På stensättningen växer ung granskog. 8 m ...

Hög (L1944:5807)

Hög? (överplöjd), 25-30 m diam och intill 0,5 m h. Formen är oklar men en mycket flack förhöjning av oviss karaktär är synlig. Enligt markägaren skall...