Hög

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil och övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord.
Brönneledshögen, Hög (L1988:8796)

1) Hög, 13 m i diam och 1 m h. I ytan ytterst enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I högens Ö kant är ett ca 4x2 m st parti bortschaktat.Över högens NÖ del ä...

Hög (L1947:6243)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1951:3320)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1989:384)

1. Hög, rest av, 10 m diam och 0,3 m h. Överodlad. I ytan enstakastenar, 0,2-0,3 m st. 10 m SSV om nr 1 är: 2. Stensättning,rund, 5 m diam och 0,05 m ...

Hög (L1935:8774)

1) Hög, stensättningsliknande, 6 m diam och 0,6 m h. I ytantalrika stenar 0,3-0,5 m st. I mitten en grop 3 m diam och 0,6 mdj. Bevuxen med ett flertal...

Hög (L1941:1547)

1) Hög, 17-19 m diam, 1,10-170 m h. Avplanad krönparti, 4 m diam, i mitten en grop 2x1 m, 0,2 m dj, bottnen täckt av cementplattor. 1 m från foten i N...

Hög (L1996:5049)

Hög, borttagen, 25 m diam och 0.5 m h. I samband med industribyggnation undersöktes och borttogs högen. Fynd gjordes bl a av: 8 kg brända ben, bronsbe...

Hög (L1944:5544)

1) Hög, 6 m diam och 0,6 m h. I NV kanten en kilformig insänkning in mot högens centrum, 1,5 m l, 1,5 m br och 0,2 m dj. Beväxt med en ungtall och någ...

Hög (L1984:3404)

1) Hög, 11 m diam och 1 m h. I det centrala partiet är enstakastenar synliga, 0.3-0.5 m st. Ställvis synlig kantkedja, 0.1-0.2m h av 0.2-0.3 m l stena...

Hög (L1990:5178)

1) Hög, 20 m diam och 1.8 m h.Vid kanten i NÖ gammal igentorvad källargrop, 5x5 m st och0.5-0.8 m dj. Flera kaninhål i högen.bevuxen med några ungbjör...

Hög (L1996:5322)

1) Hög? rund, ca 7 m diam och intill 0.5 m h.Mittgrop, 1.5 m diam och 0.4 m dj. Högensavgränsning åt ONO är oklar.12 m SV om nr 1 är:2) Stensättning, ...

Hög (L1963:9812)

1) Hög, närmast rund, 15 m diam och 2 m h. I ytan enstaka stenar,0 ,3-0,6 m st. Skadad i NV-NÖ kanten. Något täckt medodlingssten, bl a 2 större flata...

Hög (L1977:2420)

Hög, 11 m diam och 1 m h. Enstaka synliga gråstenar 0,1-0,3 m st. Mittgrop, 2 m i diam och 0,5 m dj. SÖ delen förstörd av dikes grävning. Beväxt me...

Hög (L1951:4407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:7947)

1) Hög, 13 m diam och 1.5 m h.. I mitten en grop, 6 m diam och0.7-1.2 m dj. I gropen ligger ett stort stenblock, 2.5 m diamoch 1.5 m h. Runt högen e...

Hög (L2003:9959)

1) Stensättning, rest av, rund, 12 m diam och 0.4 m h. Övertorvadmed i ytan 0.2-0.6 m st stenar. SÖ delen borttagen. Över gravengår ett stängsel (NNÖ-...

Hög (L1989:4419)

Hög, rest av, överodlad. Nu synlig som en flack förhöjning, ca 30 x 16 m stor och 0.5 m h. Högen är inte avgränsad mot öster. I ytan var enstaka flint...

Hög (L1965:907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2014:7767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1988:4366)

Hög, plats för. Enligt Skånska rekognosceringskartan 1813,1815-1820, skall på platsen ha legat 1 hög. Inga spår av högenkunde iakttas i fält.

Hög (L2015:6919)

Hög, 9 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med enstaka 0,1-0,3 m ststenar. Lätt ytskadad i S-delen. Beväxt med 1 ungtall, 1 ungek, 1unggran och ett flertal...

Hög (L2016:9356)

Hög, rund, 7,5 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka 0,1-0,3 m ststenar. I mitten en grop, 2 m diam och 0,1 m dj. Beväxt med 6tallar och 2 granar. Möjlig...

Hög (L1990:1563)

1) Hög?, uppgift om, överodlad? och utan kontur.Platsen, ungefärligt läge, är på Skånska rekognosceringskartaninritad med en streckad höjdmarkering, m...

Hög (L1935:1333)

1) Hög: 9 m diam och 0,7 m h. I ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar.På krönet är ; en uppbyggd avplanad platå 7 x 4 m st (Ö-V)vilken anlutar till S kan...

Hög (L1970:7255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1941:397)

Hög, 9 m diam och 0,8 m h. I mitten en grop, 3 m i diam och 0,75 m dj. (Förstagångsinventeringen 1952 och Revideringsinventeringen 2013).

Hög (L1997:9082)

Hög, 14 m diam och 1 m h. I ytanrikligt med sten, 0.2-0.4 m st. I mittengrop, 5 m diam och 0.8 m dj. I gropenligger en lös häll, 0.6x0.4 m st och 0.05...

Hög (L1935:7715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1951:3739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1942:5834)

Hög, ca 6 m diam, ca 0,6 m h. N delen skadad varför begräsningen är oklar. (Förstagångsinventeringen 1952 och revideringsinventeringen 2012)

Hög (L1997:3734)

1) Rest sten, 0.8 m h, 0.6 m br (NÖ-SV) och 0.35 m tj.2 m SSÖ om nr 1 är:2) Rest sten, 1 m h, 0.6 m br (NÖ-SV) och 0.3 m tj.23 m SV om nr 2 är:3) Hög,...

Hög (L1954:171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1991:9304)

1) Hög, 10 m diam och 1 m h. Ytskadad så att ytan blivit gropig.I SV delen är en stensamlin, 4x2 m (N-S) och 0.5 m h av 0.4-0.6st stsenar. En av stena...

Hög (L1943:7902)

Hög? 18 m diam och 2,5 m h. I ytan enstaka synliga stenar, 0,2-0,4 m st. Avplanad topp. I VSV en grop, 3x1,5 m (VSV-ÖNÖ) och 0,4m dj. Beväxt med 1 gra...

Skalunda hög, Hög (L1961:3439)

Hög, 65 m diam och 6-7 m h. I ytan synliga enstaka stenar är 0,2-0,5 m st. Högens topp är avplanad med högsta punkten i NV. Högens topp-plan 15-16 m d...

Hög (L1951:2920)

Hög, undersökt och borttagen, 5 m diam och 0,4 m h. Undersöktes 1972 i samband med E4:ans omläggning. Förutom brända ben påträffades endast en slipste...

Hög (L1968:750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2011:3343)

Hög?, 15 m diam och 2 m h, undersökt och borttagen 1945. 100 m N om denna plats skall enl uppgift från äldre personer 3-4 gravhögar funnits, se Cnatti...

Hög (L1944:4036)

Hög rest av, 8 m diam och intill 0,6 m h. I ytan enstaka stenar0,1-0,5 m st. Kantkedja? delvis raserad, 0,1-0,3 m h, av 0,4-1,0m l stenar, delvis kant...

Hög (L1951:9907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1951:1531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1941:6476)

Hög, 6 m diam och intill 0,6 m h. Övertorvad med enstaka 0,15-0,3 m st stenar i ytan. Ställvis synlig kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,2-0,6 m st stenar. I ...

Hög (L2007:6112)

1) Hög, ca 7 m diam och 0.7 m h. Delvis tydlig fotränna, ca 1 m broch 0.2 m dj. Oskadat krön. Flera björkar, en liten rönn, en unggran ochen enbuske.2...

Hög (L1964:522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2015:7841)

1) Hög, ca 10 m diam och intill 1 m h. I ytan enstaka stenar.Slånbärssnår och sly. Alldeles invid och S 20cg Ö om nr 1 är: 2)Hög, ca 8 m diam, 0,8 m h...

Hög (L1942:5403)

Hög, ca 5 m diam, ca 0,5 mh. Begränsningen oklar.

Hög (L1950:2002)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1942:9942)

Hög, 8,5 m diam och 0,6-0,7 m h. I huvudsak övertorvad med enstaka rundade stenar synliga i ytan 0,4-0,6 m st. I mitten är en grop 1,5 m diam och 0,5 ...

Hög (L1989:38)

1) Hög, delvis undersökt, ca 25 m diam och 0.5 m h. I åkerytansyns rikligt med 0.1 m st stenar. Överplöjd. Högen angiven på1783 och 1812 års kartor. U...

Hög (L1997:504)

Hög, rest av (?), ca 10x9 m (Ö-V) och 1 m h. Iytan talrika stenar, 0.1-0.7 m st. I S kanten ärett stenblock, 1.5x1 m (NV-SO) och 0.8 m h. I Nkanten är...

Hög (L1968:8804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1987:1406)

1) Hög, 17 m diam och 1.5 m h. I ytan talrika stenar, 0.05-0.2 mst. I SV-NV är en stor del av högen bortgrävd. I V liggerröjningssten, 4 m diam och 1....

Hög (L1934:3406)

Hög (?), rest av (?), där det återstår i form av ca 5 m l (NV-SÖ) och 0,4 m h del av SV kanten. Kring kanten antydan till kantränna, 1 m br och 0,1-0,...

Hög (L1991:1960)

Hög, oval, 15x11 m (N-S) och 0.4 m h. Beväxt med tall. Belägen isanddynsområde.

Hög (L1996:599)

Hög, 12 m diam och 1.2 m h. I ytan talrika synliga stenar,0.2-0.3 m st. Något yt- och kantskadad. Högen delvis belamradmed odlingssten.

Hög (L2002:116)

Hög, 7 m diam och 0.6 m h. I ytan är uppstickande stenar, 0.3-0.5m st. Mittgrop, 1 m diam och 0.3 m dj.

Hög (L1956:4237)

1) Hög, 21 m diam, 1,8 m h, från V skenbart 2,5 m h. Krönet äravplanat och lätt skålat, 6 m diam, 0,25 m dj, med i ytantalrika, synliga kalkflisor. Be...

Hög (L1947:9114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1967:8303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2009:5445)

Hög, 24 m diam och 1-1,5 m h. I ytan måttligt med sten, 0,2-0,6m st (enstaka intill 1 m st). Toppen är avplanad. Ytan är gropigoch kanterna något ojäm...

Hög (L1997:4368)

Hög, 8 m diam och 0.5 m h. I ytan talrika stenar 0.1-0.2 m st. INNV är högen avschaktad 5x2 m (ÖNÖ-VSV). Några små gropar. Bergi dagen i S-SÖ kanten.B...

Hög (L2003:1183)

Hög, 4 m diam och 0.5 m h. I ytan enstaka 0.2-0.3 m st stenar.Beväxt med 2 aspar.

Hög (L1941:9586)

1) Hög, ca 13 m i diam och ca 0,7 m h. avplanad ovanpå. Beväxt med en rönn och några lövbuskar Osäker fornlämning- möjligen naturbildning. Ca 6 m Ö 10...

Hög (L1935:2322)

Hög, 22 m diam 1,5 m h. Begränsningen otydligt åt NV. I NÖ-Ö ev.rest av gles kantkedja, 0,3-0,5 m h, av 0,5-1 m l stenar. Frånmitten och igen- om SÖ k...

Hög (L1964:2295)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Danehög, Hög (L1989:843)

1) Hög, ca 30 m diam och 4.5 m h. I N-Ö-SÖ är kanternabortschaktade och bitvis eroderade. I S-SV utschaktade. Brantaslänter. I ytan talrika kaninhål.B...

Hög (L1989:320)

1) Hög, 13 m diam och 1 m h.I V, NV och SÖ är en kant synlig. För övrigt "flyter"anläggningen ut över backens sluttning.På karta från 1793 är platsen ...

Hög (L2010:9748)

Hög, ca 9 m diam och 0,9 m h, med talrika 0,2-0,5 m st stenar iytan. I mitten grop, ca 4 m diam och 1,2 m dj. Beväxt med rönnbuskar, nypon samt hagtor...

Hög (L1960:301)

Hög, 6 m.diam., 0,6 m.h. Högen, som huvudsakligen består av grus,har gropig och ojämn yta. I det ursprungliga mittpartiet är enrund grop, 2 m.diam. oc...

Hög (L2006:7810)

Hög, (jordblandat röse), 7 m diam och 0.7 m h. Sekundärtövertorvad och övermossad. Mittgrop, 1.5 m diam och 0.4 m dj. SSÖomgropen är en sten, 1x0.7x0....

Hög (L1972:7151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1946:8570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:3706)

Hög, uppgift om. Enligt Sidenbladh fanns en hög, 100 fot i omkretsoch 10 fot h, "Å andra sidan om landsvägen" (från RAÄ-nr 38). VidOlssons besök var h...

Hög (L1935:254)

Högar: uppgift om markerats med x på fotokartan. Högarna skall hatagits bort ; i samband med paptistkyrkans uppförande på1890-talet. Guld föremål ti...

Hög (L2007:6263)

1) Hög, 8 m diam och 0.5 m h. I ytan talrika stenar, 0.2-0.4 m st.I mitten är en rund grop, 1.5 m diam och 0.5 m dj. Granar ochenbuskar.2) Hög, 11 m d...

Trollarehögen, Hög (L1987:383)

Hög, 13 m diam och 1.7 m h. Högen är till större delen täckt medröjningssten, vilket gör den svårstuderad. Högen syns ha haft enmittgrop, 4 m diam. De...

Hög (L1935:4816)

1) Hög: 10 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan enstaka0,2-0,6 m st sten- ; ar. Kantkedja synlig i NNV-VSV-SSÖ 0,2-0,4 mh, av 0,3-1 m l stenar. N...

Hög (L1947:5728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1935:8023)

1) Hög, 10 m diam och 1,1 m h. I ytan ställvis synliga stenar0,4-0,5 m st. Kantkedja 0,4-0,6 m h av 0,6-1,4 m l stenar,fragmentarisk. I mitten en klum...

Hög (L1979:6916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1997:6435)

Hög, 10 m diam och 1 m h. I ytan enstaka stenar 0.2-03 m st. Ytanär något omplockad. I S kanten är odlingsten påförd. Beväxt medflera lövträd och stäl...

Hög (L1997:8428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ulvsbacke, Hög (L1988:6773)

Hög, rest av, nu överplöjd, ca 20 m diam och 0.7 m h.Kallas Ulsbacke enl. karta 1747.Vid inventeringstillfället var åkerstycket beväxt med blommandera...

Hög (L1991:1967)

Hög, 7 m diam och 0.7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar,0.1-0.2 m st. I SÖ delen två jordfasta stenar, 0.6-0.8 m st.

Hög (L1951:4710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1961:3434)

Hög ?, ursprungligen 16 - 18 m.diam. och ca 2 m.h. Idag återstårS delen 16 x 9 m. (160 - 360 gon) och 1,8 m.h. I ytan enstakastenar, 0,1 - 0,2 m.st....

Hög (L2016:6180)

1) Hög: (?) ca 4 m diam, ca 0,6 m h. I ytan enstaka stenar,0,2-0,4 m st. Bevuxen med 1 stor ask samt ett par almar. Grav?Troligen övertorvat odlingsrö...

Hög (L2015:7783)

Röse, ca 8 m diam, ca 0,6 m h. Röset består av 0,2-0,5 m ststenar. I mittpartiet samt i Ö och S delen är tre block, 1,0-1,25m st. I Ö-NÖ tydlig kantke...

Hög (L1966:7421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L2003:2569)

Hög, rest av, 10 m diam och 0.9 m h. I ytan enstaka stenar, 0.4-1.0 m st. Kantkedja i N och S, 0.2-0.3 m h av 0.3-0.6 m l stenar.Mittgrop, 5 m diam oc...

Hög (L1989:7316)

1) Hög, rest av?, ca 25 m diam och 1 m h. I ytan är rikligt medsten, 0.2-0.3 m st, en 0.5 m st.10 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Hög, rest av?, ca 20 m diam och ...

Hög (L1984:6999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hög (L1962:7881)

Hög, 8-9 m diam och 0,6 m h. I mittpartiet en grop, 2 m diam och0,2 m dj. Avplanad toppyta 5 m diam. Den N kanten lätt skadad vidschaktning. (Jämför n...

Hög (L1990:4475)

1) Hög, närmast rund, ca 25 m diam och 0,5 m h. SÖ sidan av högenär skadad och täckt av väg (NNÖ-SSV). Överodlad.30 m NV om nr 1 är:2) Hög (?), närmas...

Hög (L2014:5068)

1)Hög, 11 m diam och 1,3 m h. I ytan enstaka stenar, 0,3-0,5 m st,samt röjningssten. Mittgrop 2,5 m diam och 0,6 m dj. Beväxt med 1rönn och 5 enar. 4 ...

Hög (L2017:934)

Hög, 10 m diam, 1,4 m h. I ytan talrika stenar, 0,2-0,4 m stora. Imitten rund grop, 1,5 m diam 0,75 m djFoten skadad i NV. Bevuxen med ett par enbuska...

Hög (L1997:2565)

Hög, undersökt och borttagen 1959. Högens 13.7-14.1 m diam och0.9 m h.Den bestod huvudsakligen av gult sandblandat grus, som var såblandat med sten ...

Hög (L1936:6307)

Hög, rest av, 9 m diam, och intill 1 m h. I ytan enstaka stenar,0.2-0.3 m st, i NÖ och S ett par block, 0.7-1 m st. Ytan kraftigtsöndergrävd och gropi...

Hög (L1981:1892)

1) Hög, ca 6 m i diam, och , 0.5-0.6 m h. I ytn ett flertalstenar, 0.2-0.5 m st. Kantkedja, delvis synlig, upp till 0.4 mh, av 0.4-0.6 m l stenar. I S...

Hög (L1947:4815)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.