Husgrund, förhistorisk/medeltida

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter förhistoriskt eller medeltida hus.
Gammelkyrkan, Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:5497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2011:6207)

Stensträng, ca 75 m l 1,1-2 m br och 0,2-0,4 m h, bestående av 0,4-0,8 m st stenar. SV delen tydlig och enkelradig, NÖ delen delvis täckt av odlingsst...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:1068)

Husgrund, 25x15 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Vallorna är 5 m bro ch 0, 3-0,8 m h, bestående av jord och 0,1-0,6 m st gråstenar. Bottenpl anet är 5 m br och ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:3336)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:680)

1) Husgrund, ca 20x10 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2,5-3 m br och 0, 2-0,4 m h. Bottenplanet är 4 m br och ligger i marknivå. Så när som på 5 m i VNV är...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3189)

1) Husgrund, 26x13 m (Ö-V). Vallarna är 3 m br och intill 0,7 m h. Skalmur, 1,5 m br synlig i NÖ. Övertorvade med i ytan synliga 0,2-0,5 m st gråstena...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4582)

1) Husgrund, 24x19 m (V 40cg N-Ö 40cg S). Vallarna är 1,2-2 m br och 0,3-0,4 m h, bestående av kalkstenar och gråstenar, 0,1-0,7 m st, samt jord. Lä...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:4631)

1) Husgrund, rektangulär, 30x12 m (N-S) och 0,3 m h. Grundenbestår av vallar 2-4 m br och 0,1-0,3 m h. Den Ö vallen harskalmur, 1 m br, bestående av 0...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:8897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8975)

1) Husgrund, 17x12 m (Ö-V). Mjukt rundade hörn, svagt utåtsvängd a långsidor. Vallarna är ca 3 m br och 0,8 m h. Ställvis rester a v skalmur. Bottenpl...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:327)

1) Husgrund, 15x10 m (N 40cg Ö-S 40cg V). Vallarna är 2-3 m br o ch 0,2-0,4 m h. Husgrunden till största delen övertorvad, med ens taka 0,2-0,7 m st g...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:8089)

1) Husgrund, 13x10 m (V 10cg N-Ö 10cg S), bestående av 3 vallar. Dessa är 1,5-2,5 m br och 0,2-0,4 m h. Ställvis iakttagbara rest er av skalmur, ca 1 ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2017:7877)

Fornborg 150x120 m (NÖ-SV). Begränsad av högt brant stup i N-Ö, till största delen branta sluttningar eller låga stup i NV-V-S. N-V-S-SÖ krönkanterna ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5788)

1) Husgrund, 37x13 m (N-S). Murväggarna är 3-,5 m br och 0,5-0,7 m h, delvis övertorvade med talrikt med 0,1-0,4 m st stenar i yt an. I husgrunden två...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:833)

1) Husgrund, 19x9 m (N-S) med svagt svängda sidor. Vallarna ca 3 m br och 0,4 m h. Ö långsidan väl synlig skalmur, 1,5 m br, av g råsten. I söder en...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:5155)

Husgrund, 30x10 m (Ö 5cg N-V 5cg S), innermått 25x5 m. Murarna ä r 2-3 m br och 0,4-0,6 m h, innehållande övervägande gråsten. Bot tenplanet ligger ca...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:6733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:7449)

1) Husgrund, ca 23x11 m (N 35cg Ö-S 35cg V) med svag antydan til l utåtsvängda långsidor och avrundade hörn. Vallarna är 3-4 m br och 0,2-0,5 m h. Stä...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6107)

1) Husgrund, ca 23x12 m (VNV-ÖSÖ). Mjukt rundade hörn. Vallarna är 3-3,5 m br och 0,5-1 m h. Spår av mur i N sidans ytterkant. Bo ttenplanet, betydl...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3905)

Husgrund, ca 25x11 (N-S). Svagt utåtsvängda långsidor och ngt mj ukt avrundade hörn. Vallarna är ca 2-2,5 m br och 0,4-0,5 m h. St ällvis synliga sten...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:9587)

1) Husgrund, rektangulär med svagt rundade hörn 28x11 m(VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2,0-2,5 m br och intill 0,7 m h, av0,2-0,8 m st stenar. Ställvis synli...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3168)

Husgrund, ca 28x11 m (V 20cg-N-Ö 20cg S), bestående av två paral lella vallar, 2-3,5 m br och 0,4-0,6 m h, av jord och gråstenar, 0,1-0,7 m st. I NV h...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4898)

1) Malsten, granit, 0,85x0,55 m och 0,35 m h. Trågformad fördjup ning, 0,75x0,43 m och 0,07 m dj. Kantstött. 2) Enl trad skall en husgrund ha bortta...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1985:4059)

1) Husgrundsterrass, ca 20x9 m (ÖNÖ-VSV) och ca 0.3 m h. Fyllningav jord. I VNV långsidan och ÖNÖ kartsidan kantad av 0.4-1.8 mst stenar. Beväxt med n...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:7766)

1) Platsen för bortodlad husgrund. I omedelbar närhet av den påfotokonceptkartan markerade platsen är platsen för en bortodladhusgrund. Rester av husg...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:261)

1) Husgrund, 31x11 m (N 8cg Ö-S 8cg V). Vallarna är 3 m br och i ntill 0,5 m h. Husets inre bredd 6,5 m och i naturlig marknivå. A ntydan till mjukt r...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:9594)

Husgrund, ca 20x11 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Vallarna är ca 3 m br och 0,4 m h, bestående av gråstenar och jord. Ö gaveln öppen. När mare iaktagelser är ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2012:3032)

1) Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av 460 m fördelatpå 2 strängar, som i S delen löper parallellt, ca 25 m, och bildar en fägata 5 m br. St...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:9825)

1) Husgrund, 14x10 m (N-S). Något avrundade hörn. Vallarna är 2, 5-3 m br och 0,3-0,4 m h. Ställvis synliga skalmurar, 1,1-1,4 m b r, av gråsten med ö...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:7629)

1) Husgrund, rektangulär, 17x8 m (NV-SÖ). Vallarna är ca 2 m broch nu intill 0,25 m h, helt uppbrutna. Beväxt med någraenbuskar. Otydlig. 12 m VSV om ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:7495)

1) Husgrund, rektangulär, med rundade kortsidor, 22x9,5 m(ÖNÖ-VSV). Vallarna är ca 2 m br och intill 0,5 m h med 0,2-0,7m st stenar. N respektive S lå...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:817)

1( Husgrund ? rektangulär odlingsröse, troligen döljande en husg rund, som är , 17x8 m (N 20cg Ö-S 20cg V). Tätt bevuxet med risbu skar. 23 m NV om nr...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2721)

1) Husgrund? delvis platåformat, 16x12 m VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2-3 m br och 0,2-0,4 m h. Till skillnad från omgivningen är vallarna samt markent inn...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:711)

1) Husgrund, 36x14 m (N 10cg V-S 10cg Ö), med svagt konvexa lång sidor. Vallarna är 2,5-5 m br och 0,3-0,8 m h, bestående av jord med synliga 0,3-0,8 ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:7725)

Husgrund med vallformig begränsning, 15x9 m (NV-SÖ) bestående av 2,2,5 m br och 0,3-0,4 m h skalmurade vallar av 0,3-0,7 m st gråstenar. Antydan till ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2468)

1) Husgrund 35x13 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 4-5 m br och 0,4-0,8 m h. I de övertorvade vallarnakan 0,2-0,8 m st gråstenar ses. S l ångsidan är svagt ko...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:4664)

1) Husgrund, 16x8 m (NNV-SSÖ). Övertorvade vallar, 2,5-3m br och0,1-0,2 m h med i ytan talrika kalkstenshällar 0,3-0,6 m st. Påyttersidan av ÖNÖ valle...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:9265)

1) Husgrund, 20x10 m (NV-SÖ). Vallarna är 2 m br och 0,2-0,4 m h , bestående av 0,2-0,7 m st gråstenar, starkt övertorvade. Öppnin g i NV och SÖ. Bevä...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:641)

1) Husgrund, 38x13 m (Ö-V). Vallarna är 2-3 m br och 0,3-0,5 m h . I vallarna är endast enstaka stenar synliga, 0,2-0,3 m st. Ingång troligen i V. B...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:248)

1) Husgrund, rektangulär, 25x10 m (VNV-ÖSÖ) och 0,6 m h.Övertorvad. Grunden bildar en platå med svag försänkning imittenpartiet. Odlingssten är påförd...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5310)

1) Husgrund 24x13 m (N-S). De sannolikt svagt utåtsvängda vallar na är 3-9 m br och 0,5-0,7 m h, övertorvade med i ytan talrika gr å- och enstaka kalk...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1960:4596)

Grund efter hus, uppgift om, ca 25x5 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk utredning år 2005 påträffades i ett sökschakt 6 mörkfärgningar/stenlyft i rad och 1 ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2810)

Husgrund, 24x15 m (N 15cg V-S 15cg Ö). Vallarna är 1,5-3,0 m br och 0,5-0,7 m h, delvis övervallade av 0,4-1,0 m st och 0,2-0,4 m h granitstenar samt ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2690)

1. Husgrund? ca 20x9 m (VNV-ÖSÖ). Otydliga vallar?, 1-1,5 m br o ch 0,25 m h. Ö kortsidan saknas, V utgöres av stensträng (4). Has selbuskar. Stenst...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3348)

Husgrund? ca 20x9 m (Ö-V). Svagt rundade hörn. Vallarna är 2,5-4 m br och 0,15-0,5 m h. Övertorvade med i ytan enstaka kalkstenar , i regel intill 0,2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:9819)

1) Husgrund? 14x8 m (V 20cg N-S 20cg S). Vallarna är 3 m br och 0,4-0,6 m h bestående av 0,1-0,5 m st stenar och jord. Beväxt med lövträd samt två enb...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2013:4546)

Husgrundsterrass?, 13x6 m (Ö-V) och 0,3 m h. Otydlig stenskoning är delvis synlig utmed S lånngsidan, av 0,5-1,5 m l stenar och block. I övrigt oklar...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:7291)

Husgrund med vallformig begränsning, 25x8 m (Ö-V). Vallar 2-3 m br, intill 0,4 m h, av kalkstensflisor, intill 0,4 m st, och gråsten, intill 0,8x0,6 m...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:1556)

1) Stensträngsområde bestående av ca 8 stensträngar, 3 husgrunderoch 1 stensättning (?) samt minst 2 odlings- ellerröjningsrösen. Stensträngarna har e...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:4149)

1) Husgrund, rektangulär 33x14 m VNV-ÖSÖ) och 0,3-0,5 m h.Övertorvad. Begränsas av jordvallar, 4-7 m br och 0,3-0,5 m h. Ivallarna är enstaka till tal...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:3655)

1) Husgrund, rektangulär, 9,5x7 m (V-Ö). Vallarna är1,0-1,5 m broch 0,05-0,15 m h, av jord och 0,2-0,5 m st stenar.I N-Ö-V finnsen yttre vall, 1,5-2,0...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9277)

1) Husgrund, 25x14 m (V 5cg N-Ö 5cg S), inre br 4-5 m. Vallarna är 4 m br och 0,3-0,5 m h. Övertorvade med i ytan talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Den V ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:1624)

1) Platsen för borttagen husgrund. Den förhistoriska husgrundenbortbröts omkr. 1900-1910.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:7995)

1) Husgrund, rektangulär, 19x8,5 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna ärflerskiktade, 2-3 m br och intill 0,5 m h, av 0,3-0,6 m ststenar. Ställvis antydan till kallm...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3502)

1). Husgrund, 13x7 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Vallarna är 2,0-3 m br , intill 0,25 m h, övertorvade med flera 0,1-0,4 m st grå- och ka lkstenar. Bottenpla...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:835)

1) Husgrund? 19x11 m (ÖNÖ-VSV) bestående av rektangulär vall,synlig i S, V och N, 4-5 m br och 0,2-0,3 m h med avrundadehörn. Övertorvad med i ytan en...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:3250)

1) Gravfält(?) 40x10 m (NÖ-SV) bestående av 5 fornlämningar. Des sa utgöres av närmast runda stensättningar, 4-6 m i diam och 0,1- 0,4 m h. Övertorvad...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6300)

Husgrund, 20x12 m (N-S). Vallarna är ca 2 m breda och 0,5-0,75 m h. I mitten en grop, 1 m diam och 0,3 m dj. Beväxt med en mängd lövträd och lövbuskar...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:6124)

1) Husgrund, rektangulär, 12x7 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 1,0-1,5 mb r och ca 0,3 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Ställvis synlig inreoch yttre stenskoning...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2023:1444)

Husgrund, ca 18x10 m (Ö-V). Vallarna 2,5 m breda och 0,3 m höga. Övertorvad med i ytan 0,3-0,4 m stora gråstenar. Ställvis synlig skalmur. I väster en...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1939:4838)

Husgrundsterrass, 45x35 m (SÖ-NNV), upp till 0,5 m h. I kanterna finns syllstenar, ca 0,5-0,7 m. Enstaka block upp till 2 m finns också i kanterna i y...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:6877)

1) Husgrund, rektangulär, nu 22x9 m (NNÖ-SSV) Vallarna är ca1,5-2,0 m br och intill 0,4 m h av jord och 0,3-1,0 m st stenar.Vallen är ställvis delvis ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1943:5661)

Husgrundsterrass 28x14 m (Ö 20cg N-V 20cg S) 0,2-0,7 m h. Tämligen plan ovansida med stenskoning i huvudsak i NÖ-Ö-SÖ av 0,4-1,6m st stenar. Intill N ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2647)

1) Husgrund, rektangulär, 32x10 m st (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 1,5-2m br, 0,25-0,4 m h, övertorvade med i kanten synliga stenar,0,5-0,8 m st. Husgrunden ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2004:5488)

1) Boplatsplatå, 20x10 m (ÖNÖ-VSV). Platsen avviker markant iutseende jämfört med omgivningen. Platsen sluttar endast svagtmot Ö och verkar i N och NÖ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:6465)

1) Borttagen husgrund, enl H Hansson 1907-08 troligen 13x7 (NNV- SSÖ) och med 3 m l "förstuga" i S. 1978 kunde intet ses i åkern ( vall). Lantbr Gusta...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:9934)

1) Husgrund, ca 16 m l (Ö-V), 9 m br. Vallarna är ca 2 m br,0,3-0,5 m h, övertorvade med ställvis synliga skoningsstenar,0,5-0,6 m st. Bevuxen med ett...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2053)

1) Husgrund, 15x8 m (NNV-SSÖ). Vallarna 1 m br och 0,2 m h. Över torvade med i ytan 0,2-0,3 m st gråstenar. Skalmur av 0,4-0,5 m s t grå- och kalksten...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8619)

Husgrund enl tidigare uppgift. P g a tät snårig buskvegetation o ch den stora mängd odlingssten, som är upplagd på platsen, kunde inga närmare iaktage...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:4327)

Husgrund, redan vid inv 1939 borttagen ur åker.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1666)

1) Fornborg, 175x120 m (N-S) bestående av i S en kalkstensmur, s amt i N-Ö-V av naturlig klintkant. Muren är ca 120 m l (huvudrikt ning NV-SÖ) 1-7 m b...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:8211)

1) Husgrund, rektangulär, 12,5x8 m (NNV- SÖ). Vallarna är 1,5 mbr och intill 0,3 m br, av 0,3-1,0 m st stenar (vanligen 0,3-0,5m st). Ställvis tydlig ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:7430)

1) Husgrund, rektangulär, 29x10 m (Ö-V). Vallarna är ca 1,25 m broch intill 0,4 m h. Ca 11 m Ö om V kortsidan är en tvärvall, ca1 m br och 0,2 m h. S ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:340)

1) Husgrund, ca 26x10 m (NV-SÖ). Vallarna är 2,5-3 m br och 0,7 m h. Bottenplanet, beläget ca 0,2 m under omgivande mark, är 6 m brl Ingång i NV. Lövt...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2016:9816)

Gravfält, 210x130 m (N-S) bestående av ca 65 fornlämningar. Dessautgörs av 3 högar, 51 runda stensättningar, varav 1 stensättningmed mittröse, 10 rekt...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:3113)

1) Husgrund, 20x9 m (Ö-V). Vallarna är 1,5-2 m br och 0,3-0,45 mh. I S kortändan är en ingång, 1 m br. Den är belägen i NVhörnet. I anslutning till hu...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2004:7398)

Husgrundsterrass, (?), ca 13x7 m st (NV-SÖ). Begränsas i NV ochNÖ av terrasskanter, 0.4-0.5 m h. Ställvis stensatta av 0.3-0.6m st stenar. I SV och SÖ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4183)

1) Husgrund 20x11 m (N 20cg V-S 20cg Ö). Vallarna är 3-4 m br oc h intill 0,6 m h, av jord och 0,2-0,5 m st kalk- och gråstenar. B ottenplanet är ca...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2196)

1) Husgrund, rektangulär, 16 m l, 8 m b (N-S). Vallarna är 1,5-2m b, 0,1-0,4 m h, helt övertorvade. N delen bortodlad. Heltöverväxt av hassel. 22 m S...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2012:1966)

1) Stensättning, ursprungligen rund, ca 8 m i diam, 0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. I S-Sv kantkedja 0,3 m h av ca 1 ml stenar. I Ö-SÖ, och ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:7647)

Husgrund, påträffad osh undersökt 1973 vid plöjning. Husgrunden var 35x8 m (V-Ö). Ca 30 m NV om den undersökta husgrunden inns: 2) Husgrund.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2002:7023)

Husgrundsplatå, 16x9 m (NV-SÖ) och 0,4 m h. Begränsad av stensatta kanter i SV-NV-NÖ, av 0,5-1,2 m l stenar. Begränsningen åt SÖ är oklar. Inom ytan f...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1371)

1) Husgrund, 14x7 m (NNV-SSÖ). Vallarna är 1,5-2 m br och intill 0,15 m h, övertorvade med flera 0,1-0,5 m st gråstenar och enst kalkstenar synliga. B...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2022:6663)

Husgrund med vallformig begränsning, rektangulär, ca 8 x 17m (NV - SO). Vallarna ca 2-2,5m breda och ca 0,2-0,3m höga av jord med i ytan enstaka ca 0,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:1698)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:751)

Husgrund, 16x7 m (ÖNÖ-VSV) Vallarna är 1,5-2 m breda och 0,2-0,4 m höga, av 0,3-0,8 m stora stenar - enstaka intill 1 m stora. Bottenplanet är 4-5 m...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:8956)

1) Husgrund, 22x15 m (Ö 15cg N-V 15cg S). Vallarna är 3-4 m br, 0,6-1 m h. Övertorvade med talrika 0,3-0,7 m st stenar. Röjningss ten har påförts vall...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:8526)

1) Husgrund, 17x9 m (NNÖ-SSV). De övertorvade vallarna är 2-4 mbroch 0,2-0,3 m h. I vallarna är enstaka 0,2-0,3 m st stenar,troligen spår av kallmur. ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2012:4824)

Terrassering, 17 m l (VNV-ÖSÖ) vilken begränsas av en ca 0,3 m hstenskoning bestående av 0,3-1 m st stenar. Ställvis utrasade. Området S om terrasseri...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4513)

Husgrund(?), nu bestående av ett ovalt impediment med en avsevär d mängd odlingssten främst kring kanterna. I mitten dock en påtag lig jämn yta ca 13x...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:3981)

1) Husgrund, 29x12 m (N-S). Vallarna är 3-5 m br och 0,5-0,8 m h till synes något utsvängda och med avrundade hörn. Övertorvade m en i ytan enstaka st...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4545)

1) Husgrund 18x12 m (N-S). Vallarna är 3 m br och 0,5 m h, bestå ende av 0,1-0,5 m st kalkstenar, gråsten och av jord. Ingång trol igen S. Beväxt med ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:626)

1) Husgrund?, 18x6-8 m (N-S). I V vall, ca 1 m br och 0,3 m h. Ö vertorvad med i ytan talrika gråstenar och enstaka hällar. I Ö en oregelbunden stenra...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2175)

1) Husgrund, 11x7 m (Ö-V). Tydlig skalmur vid långsidorna och v id Ö gaveln, 0,8-0,9 m br och i regel 0,1 m h, bestående av 0,2-0 ,4 m st gråstenar. B...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1961:5456)

1) Ruinhög, rund, 20 m i diam och 2 m h, med en del sten kännbar iytan. I kanten beväxt med ett par alamr. 25 m S om nr 1 och 5 m360cg om nv hörnet av...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5685)

1) Husgrund, 13x9 m (N 20cg V-S 20cg Ö). Den ursprungliga muren är i stort sett synlig 0,2-0,5 m h av kantställda klumpstenar 0,5 -1,0 m l. Muren best...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6950)

1) Husgrund, 20x11 m (N 10cg V-S 10cg Ö) Vallarna är 2-3 m br, 0 ,2-0,3 m h, övertorvade med enstaka 0,2-0,6 m st gråstenar synlig a i ytan. N gaveln ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:3296)

Ruinkulle, delundersökt, oregelbunden, ca 18x17 m och 1,6 m h. Övertorvad med i ytan ställvis synliga ruin- eller grundrester av i SÖ ca 15x9 m (NÖ-SV...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3737)

Husgrund, 29x12 m (N 10cg V-S 10cg Ö) svagt konvexa långsidor. V allarna är 1,5-2,5 m br och 0,2-0,4 m h. Övertorvade med i ytan t alrika 0,1-0,6 m st...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:5097)

1)Husgrund, 25x10 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2-2,5 m br, 0,3 m h.Kraftigt övertorvade med i ytan, enstaka 0,4-0,7 m st, rundadestenar. Husgrundens inre ...