Husgrund, förhistorisk/medeltida

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter förhistoriskt eller medeltida hus.
Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6251)

1) Husgrund, 18x10 m (NV-SÖ). Vallarna är ca 1,5 m br och 0,4 m h. Odlingssten påförd, i synnerhet i NÖ delen. Beväxt med tre oxl ar samt en mängd slå...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4097)

Husgrund, 26x11 m (NÖ-SV) med svagt konvexa långsidor och mjukt rundade hörn. Vallarna är 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. Övertorvade m ed i ytan talrika 0,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2131)

1) Husgrund, 20x8-10 m (Ö 40cg N-V 40cg S), något konvexa långsi dor. Vallarna är 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h, bestående av 0,3-0,7 m st gråstenar, en ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:3357)

1) Husgrund, 18x9 m (Ö-V). Vallarna som består av jord och0,2-0,5 m st stenar, är 2 m br och 0,6 m h. Öppning mot V.Beväxt med tät lövvegetation. Omed...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:8919)

1) Husgrund, stengrund, rest av, 15x10 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Va llarna är 3 m br och 0,3-0,4 m h. Bottenplanet, 5 m br ligger någ ot över omgivningen...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:284)

1) Husgrund, 26x12 m (N 20cg Ö-S 20cg V). Sidovallarna är 4 m br och 0,7-1 m h. Gavelvallarna är 3 m br och 0,2-0,5 m h. Vallarna består av jord och 0...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1939:4809)

Husgrundsterrass, 20x8 m (NÖ-SV), och upp till 0,8 m h. I kanterna finns syllstenar, ca 0,5-0,7 m st. I de centrala partierna finns en stenansamling c...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6759)

Grundlämning? avlång, ca 14x7 m (N-S) och 0,3-0,7 m h. Övertorva d med i ytan talrika kalk- och gråstenar, 0,05-0,3 m st. I S dele n en ca 6x5 m st pi...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:584)

1) Husgrund, 19x11 m (Ö-V). Mjukt rundade hörn, antydan till sva gt utåtsvängda långsidor. Ställvis rester av skalmur, ca 1 m br. Bottenplanet, beläge...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1193)

1) Husgrund, rektangulär med rundade hörn 19x8,5 m (NV-SÖ).Vallarna är 1,5-2,0 m br och intill 0,5 m h, av 0,3-0,8 m ststenar. Ställvis synlig inre oc...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2430)

1) Husgrund, 19 m l (NV-SÖ), 9 m br. Vallarna är 1,5-2 m br,0,4-0,5 m h, övertorvade med enstaka synliga stenar. SÖ gavelntillsynes öppen.7 m NV om nr...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1819)

Husgrund 30x14 m (N-S). Vallarna är 3-4 m br och 0,3-1 m h. Den Ö långsidan har formen av en från markytan mot bottenplanet (mot V) sluttande slänt, 0...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9058)

1) Husgrund, 34x10 m (N 45cg Ö-S 45cg V) med svagt konvexa långs idor. Vallarna är 2-3 m br och 0,4-0,5 m h. Övertorvade med i yta n talrika 0,1-0,6 m...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:4514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4113)

1) Husgrund, bortodlad enligt 1940 års inventering var husgrunde n 30x15 m (NV-SÖ) Vallarna var 3-4 m br och 0,8 m h. Stenarna i v allarna var 0,2-0,4...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1963:6554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2644)

Husgrund, 23x16 m (Ö-V) med svagt svängda långsidor och utbyg gnad, 8 m l, mot V. Vallarna är 2,5-4,5 m br och 0,3-0,8 m h av jord och enstaka stenar ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1412)

Husgrund, delundersökt, 40x12 m (Ö-V). Vallarna är 2,5-4 m br och 0,3- 0,6 m h. Övertorvade med i ytan talrika stenar, i allmänhet 0,15-0,4 m st. Stäl...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:6706)

1) Husgrund, 14x7 m (N 20cg Ö-S 20cg V). Vallarna är 1,5 m br och0,3 m h. Övertorvade med särskilt i ytterkanterna ställvissynlig skoning av vällagda ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1998:7458)

Grop, närmast rektangulär, ca 3x2,6 m (NÖ-SV) och 0,8 m dj, möjligen efter grophus. I SSÖ några delvis synliga stenar, en är 0,5 m l och 0,15 m tj. I ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:8321)

1) Husgrund, platåformad, ca 20x10 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m h. Över torvad. Vallar utom i SSÖ och i SSV, intill 2 m br och 0,2 m h. B ottenplanet, beläge...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1974:4912)

1. Medeltida husgrund, ca 27 x 9 - 10 m (NNV-SSÖ), bestående aventydlig stenfot, 0.2 - 0.4 m h, av 0.3 - 1 m l block (vanligen 0.4- 0.6 m l). I NNÖär...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9422)

1) Husgrund 24x13 m (NNV-SSÖ). De svagt utåtsvängda vallarna är 3-4 m br, 0,5-0,7 m h, övertorvade med i ytan enstaka till talrik a stenar 0,3-6 m st....

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:6278)

1) Husgrund, rektangulär, 18x8 m (NNÖ-SSÖ) med svagt välvdalångsidor. Vallarna är 1,0-1,5 m br och intill 0,5 m h, av 0,3-1,0 m st stenar. Tydlig yttr...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8457)

1) Husgrund, ca 25x12 m (NV-SÖ). Vallarna är intill 2,5 m br och 0,5 m h. I SV sidan är flera intill 0,8 m st stenar. Bottenplan, beläget 0,2 m över o...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:7326)

1) Husgrund, 23x11 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Vallarna är 2,5 m br o ch 0,4 m h. Bottenplanet, 7 m br och något förhöjt. Övertorvad me d i ytan talrika ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3827)

1) Husgrund, 20x11 m (N 5cg V-S 5cg Ö), svagt konvexa långsidor. Vallarna är 1-2 m br och 0,3-0,5 m h. Övertorvade med i ytan ens taka synliga gråsten...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1940:2988)

Husgrund, ca 6x4 m st och 0,4 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Påträffad vid kartering år 2007. Husgrunden har två anslutande stensträngar. Är inom RAÄ 93:...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:1345)

1) Husgrund, 19x8 m (ÖSÖ-VNV). Vallarna är 1-1,5 m br o ch0,1-0,2 m h, bestående av 0,1-0,3 m st stenar. Hörnen ärrundade. I NÖ hörnet en 1,5 m st och...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1667)

1) Fornborg, 175x120 m (N-S) bestående av i S en kalkstensmur, s amt i N-Ö-V av naturlig klintkant. Muren är ca 120 m l (huvudrikt ning NV-SÖ) 1-7 m b...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4218)

1) Husgrund, 20x13 m (N 20cg Ö-S 20cg V). Vallarna är 3-4,5 m br och intill 0,8 m h, bestående av jord och 0,2-0,8 m st kalk och gråstenar. På flera s...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:8304)

1) Husgrund; rest av, rektangulär med svagt rundade hörn, nu 10x7,5 m (NNV-SSÖ). Vallarna är ca 1,25 m br och intill 0,5 m h, av0,6-1,0 m st stenblock...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9954)

1) Husgrund 25x13 m (Ö-V). Vallarna är 3-4 m br och 0,3-0,6 m h. Bo ttenplanet är ca 6 m br och ligger i SÖ hörnet ca 0,2 m under och i NV hörnet ca...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2746)

1) Husgrund, 28x10 m (Ö-ÖSÖ - V-VNV). Vallarna är 3 m br och 0,5m h. Överväxt av hassel och andra buskar. 4,5 m S om nr 1 är nr:2) Husgrund, 14x9 m (V...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:4284)

1) Husgrund, 28x12 m (NNÖ-SSV). Svagt utårsvängda långsidor och mjukt avrundade hörn. Vallarna är 2,5-3 m br och 0,4 m h. Övertor vade med ställvis sy...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:1669)

1) Enligt 1941 års inventering: Husgrund, rektangulär, 16x10 m(VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2,5-3,0 m br och intill 0,35m h, av jordoch intill 0,3 m st stena...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:7820)

1) Husgrund, ca 15x8 m (N 30cg Ö-S 30cg V). Starkt övertorvade v allar, 1,5-2 m br och 0,2-0,5 m h med i ytan i S synliga gråstena r, 0,3-0,7 m stora....

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1757)

Husgrund, 29x9 m (V 40cg N-Ö 40cg S). Vallarna är 2-4 m br och 0 ,2-0,4 m h, bestående av 0,2-0,7 m st gråstenar, småstenar och jo rd. På långsidan,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2004:2679)

1) Röse, 12 m diam och intill 1 m h. Stenarna är 0.3-0.5 m st,enstaka intill 1 m st. Antydan till kantkedja i SÖ, 0.7 m h avintill 1 m l stenar. I SÖ ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:4024)

1) Husgrund, 29x12 m (Ö 10cg N-V 10cg S) med skarpt avgränsande hörn. Vallarna är 1-2 m br och 0,1-0,3 m h. Delvis övertorvade me d i ytan talrika 0,2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2002:6746)

Husgrund, förhistorisk/medeltida, uppgift om, enligt Skog och historia nr 12370. Inga spår av någon lämning påträffades vid besiktning.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:5176)

1) Husgrund, 26x8 m (VNV-ÖSÖ). De övertorvade vallarna är 1,5-2 mbr och 0,3-,0,4 m h. Husgrunden har rundade hörn. Den täcks isin S långsida av stenmu...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6998)

Husgrund (medeltida), 15x11 m (NÖ-SV) och intill 1,2 m h. Övertorvad. Ytan ojämn. Möjligen förstörd i SV hörnet av åker.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2017:288)

1) Murrester efter medeltida hus på gamla Djursholm. De synligadelarna äro numera obetydliga och bestå av: Vinkel av hus medÖSÖ därom befintlig rest a...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:481)

1) Husgrund, 28x11 m (N 10cg Ö-S 10cg V). Murarna (vallarna) 1-3 m br, 0,2-0,6 m h, av här och där synliga två rader gråsten, 1 m emellan, av 0,2-0,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:6572)

1) Husgrund, rektangulär, 18x8 m (NNÖ-SSÖ) med svagt välvdalångsidor. Vallarna är 1,0-1,5 m br och intill 0,5 m h, av 0,3-1,0 m st stenar. Tydlig yttr...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:997)

1) Husgrund, ca 23x10 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 2-3 m br och 0,3- 0,5 m h, bestående av 0,2-0,6 m st delvis övertorvade stenar. Ingång(?) i S kortsid...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:5344)

1) Husgrund, kvadratisk, 7 m sida (NÖ-SV), Övertorvad. Grunden,som begränsas av skalmur i S och Ö, 1 m br av 0,2-0,6 m ststenar, är i NV och NÖ samman...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3307)

1) Husgrund? 19x9 m (VNV-ÖSÖ) rest av vallarna är 2-3 m br och 0 ,1-0,4 m h. Delvis otydliga. Röjningssten påförd i N-Ö. Bottenpla net ca 5 m i detta ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:8539)

Ruin, av medeltida hus, 27x12 m (N 4cg V-S 5cg Ö), av kallmurade kalkstensväggar, 0,5-2 m h och 1 m br. I ett av rummen är ett vä lvt tak delvis bevar...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3642)

1) Husgrund, ca 15x11 m (NNÖ-SSV). Vallarna är intill 3 m br och 0,6 m h. Bottenplanet, beläget 0,2 m över marken, är minst 5 m b r. Ingång? SSV, 1,5 ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:5106)

1) Husgrund, 20x9 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna är 2-3 m br och 0,3-0,6 mh . Övertorvade. Till husgrunden ansluter: 2) Ett parstensträngar, parallellt löpan...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:1568)

1) Husgrund, ca 21x11 m (V 10cg N-Ö 10cg S). Mjukt rundade hörn och antydan till utåtsvängda långsidor. Vallarna är 3-4 m br och 0,6 m h. Bottenplanet...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1885)

1) Husgrund, 29x13 m (Ö-V) Vallarna är 3-4 m br och 0,4-0,6 m br . I de övertorvade vallarna kan 0,2-0,5 m st gråstenar ses. Botte nplanet är 5-6 m br...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2019:7118)

Husgrund 13x8 m stor (NO-SV). Vallarna är 2-3 m breda och 0,5 m höga och övertorvade. Synlig skalmur i SV och NO, uppskattad bredd ca 1 meter. Husgrun...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:7652)

1) Husgrund, 20x10 m (Ö-V). Grunden bildar en övertorvad platå0,2 m h med försänkt mittparti. N delen av husgrunden är skadadav odling. Beväxt med ca ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:7022)

1) Husgrund, 20x11 m (N 30cg V-S 30cg Ö). Vallarna är 2-3 m br o ch 0,1-0,3 m h av jord och 0,2-0,6 m st stenar, ställvis synlig s kalmur. Bottenplane...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8070)

1) Husgrund, 25x11 m (N 4cg Ö-S 4cg V). Vallarna är ca 1,5-2,0 m br och intill 0,5 m h bestående av kalk - gråstenar, 0,2-0,6 m s t samt jord.De bägge...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1965:8413)

Husgrundsterass, 13x8 m st (N 5cg V-S 5cg Ö) yttre mått, bestående av en 1,5-2 m br terrasskant i SSÖ-V-NNÖ kanten, i innerkanten, bestående av 0,5-1,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:6306)

Husgrundsområde,700x400 m (NÖ-SV), bestående av: 25 a.Husgrunder 5 st. 1) Husgrund, 56 m l och 14 m br (Ö-V).Vallarna är ca 3-5 m br och 0,2-0,8 m h...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5822)

1) Husgrund, 28x10 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är ca 2 m br och 0,6 m h, bestående av i allm 0,3-0,6 m st stenar. Ingång i båda gavlarn a. Beväxt med lövträ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:9675)

Husgrund, 15x10 m (Ö 40cg N-V 40cg S). Vallarna är 2-3 m br och 0,3-0,5 m h, delvis övermossade med i ytan talrika 0,2-0,6 m st s tenar. Beväxt med lö...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:2285)

1) Husgrund, ca 23x8 m (Ö-V). Vallar, som består av 0,4-0,5 m ststenar, är 1-1,5 m br och 0,35 m h. Beväxt med tät lövskog. Som SÖ hörnet av nr 1 är:...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1742)

1) Husgrund, 33x13 m (NÖ-SV). Vallarna intill 4,0 m breda och 0, 8 m h, ställvis 1,3 m h. Övertorvade med i ytan gråsten 0,2-0,4 m st. Gavlar saknas. ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6428)

1) Stensättning, rund, ca 5 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan ytterst enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I S och SV delvis syn lig kantkedja av 0,2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1329)

Husgrund, enligt geologiska kartan, bladet Katthammarsvik. Områd et är idag er enda stor hög med odlingssten och någon husgrund ka n ej urskiljas.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2002:6580)

Stolphus, ca 12 x 4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 stolphål, varav 4 takbärande med en blockbredd på 2,6-3 m. Spannlängden var 2,8-4,2 m. Stolphålen var ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1942:3260)

1) Husgrund, 14x8 m (ÖNÖ-VSV). Begränsas genom stensatta jordvallar 2-3 m breda och 0,1-0,2 m h. Stenarna är 0,3-1,0 m st. 5 m Vom nr 1 är: 2) Stenstr...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1970)

1) Husgrund, 32 m l, 8-9 m br (Ö-V). Vallarna är 2 m br, 0,4 m h.Övertorvade med i ytan stenar, 0,3-1 m st (skalmur). Ingång i Slångsidans Ö del. Förs...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1309)

1) Husgrund, 23x9 m (N 20cg Ö-S 40cg V). Vallarna är 2-3 m br oc h intill 0,4 m h, av 0,1-0,5 m kalk- och gråsten. V långsidan är diffus. På två ställ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5162)

Husgrund, rekonstruerad/hitflyttad från Dune i Dalhem. Se RAÄ-nr Dalhem 87:1. (ATA dnr 2240/40). Äldre beskrivning: Husgrund, 35x10 m (NNÖ-SSV). Vall...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:2234)

1) Husgrund, rektangulär, 17x9 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna ä r ca 1,5 mbr och intill 0,25 m h, av 0,2-0,3 m st granit- och ka lkstenar.I Ö delen av S långsi...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2904)

1) Husgrund, 18 m l och 11 m br,(Ö-V) Vallarna är 3 m breda 0,5 m h. Bottenplanet i anl. är 6 m br. Övertorvad med i vallarna grå sten 0,4-0,8 m stora...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4682)

Fornlämningsområde, ca 250x140 m (NÖ-SV), bestående av 10 husgru nder, 1 stensträngssystem och 1 gravfält. Husgrunderna, koncentre rade inom ett ca 20...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:9953)

1) Husgrund, ca 18 m l (Ö-V), 9 m br. Vallarna är 2-2,5 m br, 0,5m h, övertorvade. Över husgrundens V ände går en markväg, varförvallarna där är bortt...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:655)

1) Husgrund 15x10 m (NNV-SSÖ). Vallarna är 1-2 m br och 0,5 m h.De består av dubbla rader gråstenar 0,4-0,6 m st. Öppning påkortsidan mot SSÖ, 2 m br...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:5605)

1). Husgrund ?, ca 17x12 m (Ö-V). Långsidorna begränsas av stens trängsliknande vallar, 2-3 m br och 0,3 m h. Osäker. 12 m VSV om nr 1 är 2). Terrassk...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2016:1071)

Terrassen har en övertorvad och plan yta, 45 x 18 m stor och intill 1,5 m hög. I sin NV del kraftigt bevuxen med nässlor, och i NV och N kortsidan fin...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8123)

1) Husgrund, 21x12 m (V 10cg N-Ö 10cg S). Vallarna är 2-3 m br och 0,2-0,6 m h samt består av jord och gråsten, 0,2-1 m stora. Gavlarna är lägre ä...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:274)

Område bestående av husgrunder, stensträngar och stensättningar40x15 m (N-S).1) Husgrund, 26x10 m (Ö-V). Väggarna är 2-3 m br och 0,2-0,3 m h,övertorv...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:186)

1) Husgrund, 18x9 m (N 5cg Ö-S 5cg V). Vallarna är 2.3 m br (utp lanade) och 0,1-0,2 m h, bestående av jord och 0,2-0,5 m st gråst enar. Enstaka intil...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:8613)

1) Husgrund, rektangulär med rundade hörn, 28x10 m (NNÖ-SSV).Vallarna är intill 3 m br och intill 0,6 m h av 0,25-1,0 m ststenar. Röjningssten på och ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:3503)

1). Husgrund, 13x7 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Vallarna är 2,0-3 m br , intill 0,25 m h, övertorvade med flera 0,1-0,4 m st grå- och ka lkstenar. Bottenpla...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1419)

1) Husgrund, rektangulär 15x8 m (Ö-V). Vallarna är 1,25-1,5 m bro ch intill 0,5 m h, av 0,3-1,0 m st stenar. Inre och yttrestenskoning. Beväxt med löv...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:6149)

Husgrundsområde,700x400 m (NÖ-SV), bestående av: 25 a.Husgrunder 5 st. 1) Husgrund, 56 m l och 14 m br (Ö-V).Vallarna är ca 3-5 m br och 0,2-0,8 m h...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:5996)

1) Husgrund 24x10 m (VNV-ÖSÖ) Vallarna är 1,5-2 m br och 0, 3-0,6m h. De består av jord och dubbla rader av gråstenar 0,3-0, 5 mst, placerade i långsi...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:3162)

1) Plats för borttagen husgrund. Enligt 1941 års inv. fanns påplatsen en husgrund (60 m Ö om sockengränsen). Vid besiktning1976 kunde inget iakttagas....

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:7918)

1) Husgrund, rektangulär 22x9 m (NV-SÖ) med rundade kortsidor.Vallarna är ca 2 m br och intill 0,4 m h, av 0,25-1,0 m st,kraftigt övertorvade stenar. ...

Burrängar, Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8843)

Fornlämningsområde, ca 400x200 m (NV-SÖ), bestående av 5 husgrun der, 2 platåartade förhöjningar och stensträngssystem samt 1 sten sättning. 1) Husgru...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:1330)

Enligt 1941 års inventering:1) Husgrund, rektangulär, 17x8 m(ÖNÖ- VSV). Vallarna är ca 2 m br och intill 0,4 m h, av ca 0,5m st stenar. Beväxt med un...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1988:7764)

Långhus, undersökt och borttaget. Se MHM:6718 och ATA dnr 1832/84.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:390)

1) Husgrund, 22x12 m(N 15cg V-S 15cg Ö). Vallarna är 3-3,5 m br och 0,1-0,3 m h av jord och 0,3-0,5 m st stenar. Bottenplanet är 5 m br och ligger i...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1955:1301)

1) Husgrund, rektangulär, 8x7 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 1-1,5 mbr, 0,15-0,2 m h, övertorvade med i ytan talrikakalkstensflisor. 2 m SSV om nr 1 är: 2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:245)

1) Husgrund, 23x10 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2-4 m br och 0,2-0,6 m h, bestående av jord och 0,2-0,8 m st gråstenar. Bottenplanet är 4 m br och ligger ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1269)

1) Husgrund, rektangulär, 12x8,5 m (NÖ-SV). Vallarna är 1,5-2,0 mbr och intill 0,7 m h, av 0,3-1,0 m st stenar. Ställvis synliginre och yttre stenskon...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2253)

Husgrundslämningar, inom ett ca 40x10 m stort område. Stenrader av gråsten, 0,2-0,5 m st. På 4 ställen är tvärgående enkla stenrader. I SSÖ är ett ste...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:6507)

1) Husgrund, (stengrund) enl 1939 års inv. 34x12 m (Ö-V) 2-3 m b r och 0,6-1,0 m h vallar. 1978 kunde endast delar av N om S sidan urskiljas p g a s...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2870)

1) Husgrund 16x11 m (NNV-SSÖ). Svängda långsidor och något runda de hörn. Vallarna 3 m br och 0,4 m h. Bottenplanet något över omg ivningen och 5 m br...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:7711)

1) Husgrund, rektangulär med rundade hörn, 13x10 m (NÖ-SV).Vallarna är ca 1,5 m br och intill 0,5 m h, av 0,3-0,8 m st,delvis övertorvade stenar. Inre...

Väktarängen, Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:3920)

Husgrund, rest av, platåartad, rektangulär, nu 18x10 m (Ö-V) och0,2 m h. Tvärs över den bevarade delen av husgrunden löper enmindre brukningsväg (Ö-V)...