Husgrund, förhistorisk/medeltida

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter förhistoriskt eller medeltida hus.
Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1446)

1) Husgrund, 20x7 m (NNV-SSÖ). Vallarna är 1,2 m br och 0,2 m h. Övertorvade med i ytan talrika stenar, 0,15-0,4 m st. I V långsi dans mitt ett dussin...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4682)

Fornlämningsområde, ca 250x140 m (NÖ-SV), bestående av 10 husgru nder, 1 stensträngssystem och 1 gravfält. Husgrunderna, koncentre rade inom ett ca 20...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:3639)

1) Husgrund, 30x10 m (N-NNÖ - S-SSV). Vallarna är 3 m br och 0,6m h. 3 m ÖSÖ om nr 1 är nr: 2) Husgrund, 21x9 m (N-NNÖ - S-SSV).Vallarna är 2-4 m br o...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9289)

1) Husgrund ca 23x11 m (N 15cg Ö-S 15cg V). Mjukt rundade hörn. Vallarna är 2-3 m br och 0,5 m h. Ställvis svaga spår av skalmura r. Bottenplanet, bel...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:6267)

1) Husgrund, 20x8 m (NV-SÖ). Vallarna uppbrutna, otydliga.Övertorvade 2-2,5 m br, 0,1-0,2 m h. 4,5 m NV om nr 1 är nr:2)Husgrund, 17x6 m (NV-SÖ). Va...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2011:5844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:7804)

1) Husgrund, 44x10 m (NV-SÖ). Vallarna är 1,5-2,5 m br och0,2-0,8 m h. I vallarna som är av sten 0,1-0,8 m st, är resterav skalmurar, 1-1,5 m br och 0...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:3226)

1) Husgrund, ca 26x11 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna är ca 2,5 m broch0,4-0,6 m h. Övertorvade med stenar 0,4-0,6 m st, delvisintill varandra. Beväxt med löv- ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:9650)

1) Husgrund, rektangulär, 13x7 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1 m h. Begränsasav övertorvade jordvallar 1-2 m br och 0,1 m h. I S långsidan ärspår av skalmar,1 m b...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1961:7271)

Plats för arkeologisk utgrävning i början av 1980-talet.Utgrävningsledare Eva Bergström. Vid utgrävningen hittadesresterna av vad som troligen är en h...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:3940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:9816)

1) Husgrund, 20x10 m (Ö-V). Vallarna är 3 m br och intill 0,4 mh. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,3-0,5 m st. Beväxtmed flera hasselbuskar oc...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:6158)

1) Husgrund, 25x11 m (Ö-V) och ca 0,4 m h. Vallarna består av0,2-1 m st stenar och jord och bildar en platåartad förhöjningmed en fördjupning i mitten...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:7703)

1) Husgrund, 15x10 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Vallarna är 1,5-2,5 m br och 0,2-0,4 m h av jord och gråsten, 0,2-0,7 m st, bitvis i sk almursteknik. Ingå...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:9559)

Området består av 2 husgrunder och 1 stensträng vilka omger helaområdet.1) Husgrund 23x9 m (ÖNÖ-VSV). Väggarna är 2-3 m br och0,2 m h, övertorvade med...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:5811)

1) Husgrund 15x8 m (NNV-SSÖ). Vallarna är 1-1,5 m br och intill0,4 m h och består av gråsten och jord. Ca 5 m N om S kortsidanär husgrunden avdelad ge...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8158)

1) Husgrund, 25x11 m (N 4cg Ö-S 4cg V). Vallarna är ca 1,5-2,0 m br och intill 0,5 m h bestående av kalk - gråstenar, 0,2-0,6 m s t samt jord.De bägge...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2581)

1) Husgrund, 20x9 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2 m br, 0,3-0,5 m hmed synliga stenar, 0,2-0,7 m st. Vid gavlarna är de 3 m h.Bevuxen med hassel. 6 m N om...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:9051)

Husgrund med vallformig begränsning , rektangulär, 27x10 m NV-SÖ), intill 0,6 m h, vallarna intill 2,5 m br, av 0,2-0,8 m st stenar. Ingång i NV gavel...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:358)

1) Husgrund, 20x9 m (N 38cg Ö-S 38cg V). Vallarna 3-5 m br 0,6-1 ,0 m h. Husgrundens inre , 4 m br, i nivå med omgivande terräng. Husgrunden är påförd...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:3868)

1) Husgrund, 31 m l (NNÖ-SSV), 9 m br. Vallarna är 1,5 m br,0,2-0,4 m h, övertorvade med i kanten ett flertal synliga,0,5-0,8 m st stenar. NNÖ vallen ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5018)

1) Husgrund, 25x14 m (Ö 30cg S-V 30cg N) Vallarna är 3,5-4 m br och 0,5-0,7 m h och med utsvängda sidor. Talrika stenar 0,2-0,4 m st. Öppning i kortän...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1603)

1) Husgrund, bevarad längd 16 m, (NV-SÖ), 9 m br. Vallarna är 1,5m br, 0,3 m h. Husgrundens NV del borttagen i samband medodling. Övervuxen med slån- ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2013:6363)

Husgrund (?). Vid särskild utredning 2009 framkom en möjlig syllstensrad av naturstenar, samt en sotig mörkfärgning. (RAÄ dnr 321-201-2010)

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:1433)

1) Husgrund, 18x8 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 1,5 m br och 0,4 m h.Övertorvade med 0,3-0,4 m st stenar i ytan. Några stenar äruppbrutna här och var. 6 m ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:3497)

1) Husgrund, 22x10 , (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 1,5-2,0 m br och 0,2 m h. I NÖ långsidan dlevis synlig skalmur, ca 1 mbr. Till synes avrundade hörn. I V...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5969)

1) Husgrund, 18x10 m (V 10cg N-Ö 10cg S) Vallarna är 2-3 m br oc h 0,4-0,6 m h, bestående av 0,2-0,5 m st gråstenar, delvis överto rvade. Påkörd röjni...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2002:8840)

Hus, undersökt och borttaget, 4 x 4 m. Rektangulärt hus, bestående av 5 stolpar, flera stenskodda. Konstruktionen verkar vara enskeppig med tre parstä...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4097)

Husgrund, 26x11 m (NÖ-SV) med svagt konvexa långsidor och mjukt rundade hörn. Vallarna är 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. Övertorvade m ed i ytan talrika 0,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:5947)

1) Husgrund, ca 23x12 m (VNV-ÖSÖ). Mjukt rundade hörn. Vallarna är 3-3,5 m breda och 0,5-1 m höga. Spår av mur i N sidans ytterkant. Bottenplanet, b...

Väktarängen, Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:3920)

Husgrund, rest av, platåartad, rektangulär, nu 18x10 m (Ö-V) och0,2 m h. Tvärs över den bevarade delen av husgrunden löper enmindre brukningsväg (Ö-V)...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2675)

Fornlämningsområde, del av , ca 200x150 m (NNÖ-SSV) och beståend e av huvudsakligen boplatslämningar: 6 husgrunder, 3 skärvstensan läggningar och 1 ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:5755)

Husgrund, 12x10 m (V-Ö). Vallarna är 2,5-3,5 m breda och 0,4 m höga. Något övertorvade med 0,3-0,6 m stora stenar. Bottenplanet är 4,5 m brett och lig...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:244)

1) Husgrund, 23x10 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2-4 m br och 0,2-0,6 m h, bestående av jord och 0,2-0,8 m st gråstenar. Bottenplanet är 4 m br och ligger ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:9204)

1) Husgrund, 14x9 m (VNV-ÖSÖ). De övertorvade vallarna är 2,5-3 mbr och 0,2-0,3 m h med i ytan talrika gråstenar, 0,3-0,5 m st.Beväxt med flera enbusk...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4446)

1) Husgrund, 14x8 m (Ö 30cg N-V 30cg S). Vallarna är 1-2 m br oc h 0,1-0,2 m h. Övertorvade med i ytan enstaka kalkstenar, 0,05-0, 15 m st. Bottenplan...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1958)

1) Husgrund, 22x10 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 2-3 m br och 0,4-0,6m h. I husgrunden är röjningssten. 10 m NÖ om nr 1 är nr: 2)Husgrund, 19x10 m (NNÖ-SSV...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6676)

Husgrund, 30x10 m (VNV-ÖSÖ) inklusive tillbyggnader. Vallarna är 2-4 m br och 0,2-0,4 m h och består av 0,2-0,5 m st gråstenar. Vallen är kraftigast...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6965)

1) Husgrund, 32x14 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 4-5 m br 0,5-0,7 m h och bestående av jord och sten, enstaka 0,3-0,6 m st synliga i y tan. N änden är öppe...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1983:9705)

Husgrund?, 20 m l (NÖ-SV), 8 m br och 0,5-1,5 m h med ojämn stenfylld yta med en grop i NO, 2,5 m diam och 0,7 m dj, samt en fyllning av 0,5-1,2 m s...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1939:2194)

Husgrund, 23 m l, 5-6 m br, 0,1-0,5 m h, syll av 0,5-1 m st stenar, något utfluten. I NÖ längväggen är ett block, 1,5 m st, 0,7 m h, möjligen pålagt ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:7392)

1) Husgrund, rektangulär, 17x7,5 m (NV-SÖ). Vallarna är 1,0-1,5 mbr och intill 0,4 m h, av 0,3-0,7 m st stenar, starktövertorvade. Beväxt med ett fler...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:4514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:1378)

1) Husgrund, 16x10 m (NV-SÖ). Vallarna är 2 m br och 0,5 m h. Påhusgrunden är sprängsten påförd. 7 m NÖ-NNÖ om nr 1 är nr 2)Husgrund, 40x10 m (NV-SÖ)....

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:2083)

Husgrund, 23x12 m (Ö-V). Vallarna är vid långsidorna 5 m br, vid V gaveln 2 m br och vid Ö gaveln 4 m br. De är i regel 0,7 m h, gräsbevuxna med i yta...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:1579)

1) Husgrund 16x11 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Vallarna är 2 m br och 0,2 m h, bestående av 0,2-0,5 m st gråstenar och jord. Beväxt med 4 granar, 1 tall o...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1458)

Husgrund, 17x10 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna är 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,7 m st. I Ö gav eln trolig ingång, 2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:5435)

1) Husgrund, 21 m x 8 m (Ö-V) och 0,1 m h. Av vallarnaåterstården N långsidan och V kortsidan. Dessa vallar är 3 m broch 0,1-0,2 m h, bestående av 0,1...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1580)

1) Husgrund, 26x12 m (N -S). V-långsidan är 3-4 m b r och 0,3-0,6 m h samt består av jord och 0,2-0,6 m st gråstenar. Ställvis synlig skalmur, 1,9 m...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:5338)

1). Husgrund ?, 11x4,5 m (NV-SÖ). Vallarna är 1 m br och 0,2 m h bestående av 0,2-0,4 m st gråstenar. Den SV tydlig och utför san noligt fortsättning ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8373)

Husgrund, 22x10 m Ö 15cg N-V 15cg S. De övertorvade och svagt ut åtsvängda vallarna är 2,5-3 m br och 0,2-0,3 m h. Delvis synliga skalmurar ca 1,3 m b...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1668)

Husgrund, 28x14 m (Ö 20cg N-V 20 cg S) med svagt konvexa långsidor. Vallarna är 3-4 m br och 0,3-0 ,5 m h. Övertorvade med i ytan talrika 0,1-0,3 m st...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6304)

1) Husgrund, 15x9 m (Ö-V). Vallarna synes vara ca 2 m br och ca 0,2-0,4 m h. Begränsningen är dock svår att urskilja på grund av påförd odlingssten. I...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1982:8109)

Rest av medeltida husgrund bestående av 1 ugnslämning, undersökt och borttagen. Ugnen var kvadratisk, 2 m i sida, och uppbyggd av 0,2-0,3 m st rundad...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:1011)

Husgrund, 21x12 m (V 11cg N-Ö 11cg S). Vallarna är 3-3,5 m br oc h 0,6 m h. Övertorvad fyllning, med i ytan enstaka 0,1-0,5 m st g råstenar. Bottenpla...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2004:5488)

1) Boplatsplatå, 20x10 m (ÖNÖ-VSV). Platsen avviker markant iutseende jämfört med omgivningen. Platsen sluttar endast svagtmot Ö och verkar i N och NÖ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:2464)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6249)

1) Husgrund, 18x10 m (NV-SÖ). Vallarna är ca 1,5 m br och 0,4 m h. Odlingssten påförd, i synnerhet i NÖ delen. Beväxt med tre oxl ar samt en mängd slå...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:6998)

Husgrund (medeltida), 15x11 m (NÖ-SV) och intill 1,2 m h. Övertorvad. Ytan ojämn. Möjligen förstörd i SV hörnet av åker.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:6875)

1) Malsten, fragmentarisk 0,6x0,4 m, 0,25 m h. Trågformig fördju pning 50x30 cm, 5 cm dj, ena änden avslagen. 12 m NNÖ härom, SV d elen av 2) Husgrund...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:4438)

1) Husgrund, 22x10 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Murarna 1,5-2 m b och 0,2-0,3 m h lagda i skalmursteknik med övervägande granitsten 0,2 -0,5 m l och 0,1-0,2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2015:8272)

Stensträng, ca 110 m l (NNÖ-SSV) enskiktad, enkelradig, 0,2-0,5 mh av mestadels 0,4-1,0 m st stenar samt några större block, 1-1,7m st. Delvis oklar, ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:9163)

1) Husgrundsterrass, ca 20x8 m (Ö-V). Utmed S långsidan är en terrass, 0.2-0.4 m h, högst i SV, medenstaka kännbara stenar, samt en vall, 1.5 m br och...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1978:9991)

Husgrund, 23x13 , (V-Ö). Mjukt rundade hörn i Ö. Den N långsidan mycket svagt utåtsvängd. Vallarna är 3-4 m br och 0,6-0,9 m h, ö vertorvade med i yt...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:1251)

1) Husgrund, rektangulär, 30x11 m (Ö-V). Begränsas av övertorvadevallar, 3-6 m br och 0,2-0,9 m h. I vallarna är delar avskalmur, 1-1,5 m br, beståend...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:7322)

1) Husgrund, rest av, rektangulär 28x8,5 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna är1,5-2,0 m br och intill 0,2 m h, i det närmaste helt uppbrutna.Mellersta delen är gen...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:5597)

1) Husgrund, 18x7 m (N-S). Vallarna är 1,2-1,7 m br och 0,3-0,5 m h, bestående av jord och granitstenar 0,25-1 m st. Gavel saknas i S. 8 m från S gave...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9243)

Husgrund, 25x11 m (Ö-V) Vallarna är 1,5-2 m br och 0,4 m h. Bot tenplanet beläget något över omgivande mark, är 6-7 m br. Öppning ar i båda kortsidorn...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:7905)

Husgrunds, rest av enl Raä nr 49:1940. Nu helt bortodlad. Ungefä rligt läge markerat på fotokartan.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:9866)

1) Husgrund, närmast rekt, 25x6-8 m (NV-SÖ) och 0,1 m h. Grundenbegränsas av vallar, 2,5-3,5 m br och 0,1 m h. Grundens enalångsida utgöres av del av ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:7766)

1) Husgrund, 23,5x10 m (VNV-ÖSÖ). Murarna, uppförda av gråsten o ch kalksten är 1-1,25 m br och 0,4-0,8 m h. Innerhörnen är närmas t rätvinkliga. I Ö ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4117)

1) Husgrund, 21x10 m (V 15cg N-Ö 15cg S). Vallarna är 3 m br och 0,3-0,4 m h, bestående av jord och enstaka synliga 0,2-0,4 m st gråstenar. Ingång i Ö...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1935:2602)

Husgrundsterrass, 17x8 m (NV-SÖ). Begränsas i NÖ och SÖ av terrasskanter, 0,2-0,5 m h, ställvis, främst i Ö, syns stenskoning, av 0,5-1 m st stenar. V...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1957:1374)

1) Husgrund, 25x7,5-8,5 m (NV-SÖ). Vallarna är 1,3-1,5 m br och0,35-0,16 m h, bestående av en inre och yttre stenskoning(tydlig på flera ställen) av 0...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:7956)

1) Husgrundslämning, platåformad, ca 32x13 m (Ö-V) och intill 0, 3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar. I N antydan till val l, 3 m br och 0,1 m...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:3375)

Husgrund med vallformig begränsning, 15x9 m (Ö-V). Vallarna är 2-3 m br och 0,4-0,5 m h. I V är en mellanvägg. Öppning i SV 1 m br. 16 m V om husgrund...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1959:3919)

Husgrunder inom ett 30x26 m ( NNV-SSÖ) st område, bestående av 2 stenhus, 5,5x4 m och 4x2 m. Eventuellt ytterligare 1 husgrund, 3,5x2 m, som kan vara ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:5332)

1). Husgrund, 11x8,5 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna är 1,5-3 m br och 0,2 -0,8 m h, markant i N,Ö och V, svag i S av 0,1-0,2 m st stenar. E n tall, fyra lövträ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:2540)

1) Husgrund, 25x13 m (N-S). Vallarna är 4 m br och 0,2-0,4 m h, av jord och 0,2-0,5 m st stenar. Bottenplanet är 4 m br och ligge r i naturlig markniv...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1936:5046)

1) Hög, 7 m diam och 0,7 m h. Övermossad med i ytan talrikasynliga stenar, 0,2-0,5 m st. I mitten en närmast rund grop, 2,7m diam och 0,7-0,9 m dj. I ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2011:4966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1958:6266)

Husgrundslämning, 10x6 m (V 10cg N-Ö 10cgS, bestående av en valli S och Ö, 1,5-2,5 m br och 0,2-0,4 m h, vilken är uppbyggd avjord och sten, 0,3-1 m s...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:4855)

1) Husgrund, ca 16x9 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en ca 0,3 m h,övertorvad platå, med i kanten enstaka 0,3-0,6 m st, rundadestenar. I centrum är en grund...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:4115)

1) Husgrund, 21x10 m (V 15cg N-Ö 15cg S). Vallarna är 3 m br och 0,3-0,4 m h, bestående av jord och enstaka synliga 0,2-0,4 m st gråstenar. Ingång i Ö...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2444)

1) Husgrund, rektangulär, 21x8 m (ÖNÖ-VSV). Vallarna är 1,5-2,0 mbr och 0,2-0,3 m h, av jord och 0,3-0,7 m st stenar. Ställvissynlig inre och yttre st...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:1493)

1) Husgrund, 16x8 m (Ö-V). Vallarna varav endast N långsidan och Ö gaveln synes återstå, är 1-1,5 m br och 0,2 m h. Övertorvade m ed i ytan talrika ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:3381)

1) Husgrund, 35x10,5 m (Ö-V). Ev mycket svagt utåtsvängda långs idor och rakt avskurna kortsidor. Vallarna är 2-3 m br och 0,4 m h. Ställvis synliga s...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2008:4500)

Husgrundsterrass, 17x7 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2-0,3 m h. VNV kortsidan och SSV långsidans V halva har stenskoning av 0,3-0,7 m st (vanligen 0,3-0,4 m st) k...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1565)

1) Husgrund, 19x9 m (Ö 40cg N-V 40cg S), bestående av en vall i skalmursteknik, ca 1,5 m br och 0,2-0,4 m h, av jord och stenar, 0,2-1,1 m st. Områd...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:9005)

1) Husgrund, 32x12 m (N 20cg V-S 20cg Ö) med svagt konvexa långs idor. Vallarna är 2-3 m br och 0,3-0,5 m h. Övertorvade med i yta n talrika 0,1-0,6 m...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:4440)

1) Husgrund, 22x10 m (V 20cg N-Ö 20cg S). Murarna 1,5-2 m b och 0,2-0,3 m h lagda i skalmursteknik med övervägande granitsten 0,2 -0,5 m l och 0,1-0,2...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1975:1250)

1) Husgrund, 19x10 m (Ö 20cg N-V 20cg S) Med 2 m br vallar i ska lmursteknik. Vallarna är 0,2-0,4 m h och övertorvade. I ytan syns ytter murarna av 0,...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1956:2770)

1) Husgrund, 21x9 m (NNV-SSÖ). Vallarna är 2-3 m br och 0,15-0,25 m h. Från S delen av nr utgår nr: 2) Husgrund, 14x9 m (ÖSÖ-VSV). Vallarna är 4 m br ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:7204)

Husgrund ?, i form av vall, 25 m l (N-S), 2-4 m br och 0,4-0,7 m h. I N änden står en rest sten, 0,5 m h, 0,4 m br och 0,35 m tj.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:8992)

1) Husgrund, 26x15 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Vallarna är 3-4 m br, 0,2-0,5 m h. Övertorvade med enstaka 0,3-0,8 m st stenar synliga. Röjningssten har påf...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L2012:2266)

1) Stensättning, ursprungligen rund, ca 8 m i diam, 0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. I S-Sv kantkedja 0,3 m h av ca 1 ml stenar. I Ö-SÖ, och ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:8320)

1) Husgrund, ca 15x8,5 m (ÖNÖ-VSV). Starkt övertorvad. Vallarna är 1,5-2 m br och intill 0,4 m h. Bottenplanet är i nivå med omgi vande mark och intil...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1951:2159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1977:1309)

1) Husgrund, 23x9 m (N 20cg Ö-S 40cg V). Vallarna är 2-3 m br oc h intill 0,4 m h, av 0,1-0,5 m kalk- och gråsten. V långsidan är diffus. På två ställ...

Husgrund, förhistorisk/medeltida (L1976:818)

1( Husgrund ? rektangulär odlingsröse, troligen döljande en husg rund, som är , 17x8 m (N 20cg Ö-S 20cg V). Tätt bevuxet med risbu skar. 23 m NV om nr...