Husgrund, historisk tid

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning eller ruin efter enstaka byggnad från historisk tid.
Husgrund, historisk tid (L2021:6676)

Husgrund, rektangulär, 3x2 m (ÖSÖ-VNV) och intill 1,5 m dj, bestående av en ingrävning i en sluttning. I ÖSÖ stensatt av 0,15 m st stenar. Öppning i N...

Husgrund, historisk tid (L2003:75)

1) husgrund.Ca 25 m SSÖ om nr 1 är:2) Husgrund.

Husgrund, historisk tid (L2021:3088)

Husgrund, rektangulär, 4×3 m (N–S) och 0,2 m h. Husgrunden har enkel syllstensrad av 0,2–0,4 m st stenar. I husgrunden finns spismursröse eller möjlig...

Husgrund, historisk tid (L1955:2489)

Boningshusgrund, 8x7 m (NV-SÖ), med 0,3-0,4 m h stenfot. I mitten utrasad spismursrest, ca 4 m diam och ca 1,2 m h, täckt av bräder, tegel och tjärpap...

Husgrund, historisk tid (L2017:9665)

Bebyggelselämningar inom ett ca 130x80 m (Ö-V) st område beståendeav minst 1 husgrund och 1 källargrop? (ev. kvarngrund) OmedelbartV därom är ett torp...

Husgrund, historisk tid (L1992:9758)

Husgrund, delvis oklar begränsning, ca 9x6 m (NNV-SSÖ), tvårummig, bestående av en 6x6 m stor del och en utbyggnad mot NNV. Den 6x6 m stora delen ha...

Husgrund, historisk tid (L1971:4916)

Jordkällare 3x2 m (Ö-V) 1,8 m dj. Ingång i V.

Husgrund, historisk tid (L2015:8061)

Bebyggelselämning, 60x40 m (N-S) bestående av 1 husgrund och 1källargrund. Området har röjda ytor. På husgrunde är storamängder sentida odlingssten på...

Husgrund, historisk tid (L1940:3723)

Husgrund med spisröse och källare, 12x9 m (NNÖ-SSV) och intill 2 m h totalt, med syll av huggna grundstenar, 0,1-1,5 m st. Källaren är 4x2,5 m och m ...

Husgrund, historisk tid (L1974:9887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1981:6247)

Bebyggelselämning, bestående av 1 uthusgrund. Uthusgrunden är avbetong med foderbord.Gräs - och örtbeväxt.

Husgrund, historisk tid (L2012:4753)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av grunden efter ett bostadshus.

Husgrund, historisk tid (L1965:8886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1982:3177)

Husgrund efter krog, 8x5 m (NÖ-SV) och 0,2 m h, övertorvad. På husgrunden är röjningssten, 3 m diam och 1 m h, av 0,4-0,9 m st stenar. Krogen finns u...

Husgrund, historisk tid (L1950:6835)

Grund efter kolarkoja, där endast spisröset är kvar, 3x2 m (NV-SÖ) och 1.2 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Spisröset har legat i kojans ÖNÖ kant.

Husgrund, historisk tid (L1950:1608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1984:3072)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 husgrund med 2spisrösen, 18x9 m (N-S). Intill husgrunden växer syrén samtfruktträd.

Husgrund, historisk tid (L1940:8127)

Husgrund(?), 18 x 10 m, avgränsad genom en rad av syllstenar(?), 0,4-0,7 m st, delvis huggna samr gropar, ca 1 m diam, 0,2 m dj, de senare möjligen ef...

Husgrund, historisk tid (L1944:45)

1) KolbottenCa 10 m NNÖ om nr 1 är:2) Kolarkoja

Husgrund, historisk tid (L1952:527)

Jordkällare, 7x5 m st (VNV-ÖSÖ) och 1-2 m h. Kallmurade väggar, 1,5 m br. Ingång i ÖSÖ. Trärester av taket syns i VNV kortsidan.

Husgrund, historisk tid (L2002:4188)

Soldattorp med namn.

Husgrund, historisk tid (L1967:3361)

Äldre bebyggelserester, 40 x 20 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av i huvudsak två terrassformigt uppbyggda fundament, 20 x 8 (ÖSÖ-VNV) respektive 10 x 4 m (...

Husgrund, historisk tid (L1960:8492)

Jordkällargrund?, 6x2 m (NÖ-SV), med lagda stenar i kanten, 0,2-1 m l. Ingång i NÖ. Möjligen naturbildning. Åt NV är eldstad med plåttunna.

Husgrund, historisk tid (L1995:6694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1978:9770)

Mindre byggnadslämning, 5x3,5 m, innermått 3x2,5 m med lite konvex form. Väggarna är 0,5 m h, 0,8 m br och uppbyggda av 0,4-0,6 m st stenar både i enk...

Husgrund, historisk tid (L1993:6574)

Bebyggelselämningar bestående av tre gropar.1)Grop, närmast rektangulär, 6x3-4 m och 0.5-1.2 m dj. Bevuxenmed några björkar.10 m V om 1 är:2)Grop, när...

Husgrund, historisk tid (L1950:3730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1959:4109)

Husgrund?, 9x6,7 m st (NNV-SSÖ), bestående av en kallmurad grundmur, 1-1,5 m br och 0,8-1 m h, av 0,3-0,5 m st stenar, delvis utrasad. I den N delen a...

Husgrund, historisk tid (L1950:3286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1948:3663)

Kolarkojgrund, med stora skdor efter markberedning, endast sprisröset återstår, 3x3 m st och 0,6 m h. SV om detta är en täktgrop, 3x2 m st och 0,3 m d...

Niklasdal, Husgrund, historisk tid (L2005:4039)

Bebyggelselämning, utan synliga spår av husgrunder. I områdetfinns enstaka röjningsrösen.

Husgrund, historisk tid (L1994:9823)

Husgrund, 8x6 m (N-S), utgörs av enstaka grundstenar synligalängs den N sidan och en källargrop. Beväxt med tre tallar, tvågranar, ett tiotal granplan...

Husgrund, historisk tid (L1949:817)

Kojruin (NÖ-SV), kallmurad spismursröse, 2,5x1 m.

Husgrund, historisk tid (L1943:4611)

Bebyggelselämningar, bestående av grunden efter en manbyggnad 10x5 m.

Husgrund, historisk tid (L1977:7119)

Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund 12x7 m (Ö 40cg N-V 40c g S).

Husgrund, historisk tid (L1944:2014)

Bebyggelselämning, rest av brunn, igenstenad, 2.5m dia.Ca 15m N om 1 och 6m V om åkerkant är:Ugnsruin, 6-7m dia och 0.7m h. Övertorvad. I mitten grop,...

Husgrund, historisk tid (L1944:1591)

Bebyggelse, sentida , rest av, bestående av en källaruin.Enligt Lennart Lindström och Astrid Eriksson, ca 70 år, Sörby,skall det ungefär inom det stre...

Husgrund, historisk tid (L1959:9122)

1) Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 2 husgrunder och 1röjd yta, kantad av röjningsrösen.

Husgrund, historisk tid (L1951:893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L2021:1514)

Husgrund, ca 3x2,5 meter (N-S), med en kraftig grundmur 0,7 meter bred och upp till 0,4 meter hög, bestående av 0,3-0,7 meter stora gråstensblock. Någ...

Husgrund, historisk tid (L2004:3629)

Bebyggelselämningar, bestående av 2 husgrunder, starkt överväxtaoch svårurskiljbara.

Husgrund, historisk tid (L1959:5919)

1) Bebyggelselämningar, sentida, bestående av enstaka grundstenaroch 1 källargrop. I området finns ett 10-tal odlingsrösen, samtspår efter åkrar. Osäk...

Husgrund, historisk tid (L1981:4233)

1) Täktgrop, 8 m diam och 2 m synligt dj, till större delen fylldmed skräp. I samma grop har grustäkt förekommit. Utanför SVkanten är ett block, 1 m s...

Husgrund, historisk tid (L1999:7050)

Grund efter kolarkoja, 4,6x3,5 m st (Ö-V). Begränsas av kolstybbsvallar, 0,7-1, m br och 0,3-0,8 m h. Tydlig öppning i S jämns med spisröset, 0,7 m br...

Husgrund, historisk tid (L1934:3130)

Kojgrund, 9x3,5 m (N-S) och 0,3 m dj. Omges av tydliga vallar, 1,3 m br och 0,3-0,6 m h. I N är ett spisröse, 2,5-3 m i diam och 0,9 m h, av 0,2-0,6 m...

Husgrund, historisk tid (L1999:7499)

Grund efter kolarkoja, 5x3,8 m st (NNV-SSÖ). Begränsas av kolstybbsvallar 0,6 m h och 1,7-1,9 m br. I V är en öppning, 0,7 m br i kolstybbsvallen jämn...

Husgrund, historisk tid (L1956:5515)

1) Husgrund, 10 x 20 m (N-S). Ca 8 m NNO om nr 1 är: 2)Husgrund, kvadratisk, 10 x 10 m (N-S).

Husgrund, historisk tid (L1949:5663)

Husgrund, rektangulär, 10x7 m (N-S). Syllstenar, 0,3-0,6 m st och 0,2 m h. I V är en kallmurad spismur, 1,8x1,8 m st och 0,4 m h. Husgrunden ligger i...

Husgrund, historisk tid (L1978:6301)

Husgrund, 5x4 m (N-S), ingrävd i backslänt, 0,6 m h kallmur. Ingång I Ö.

Husgrund, historisk tid (L1999:7776)

Grund efter skogskoja, 4x2,5 m (NNV-SSÖ). Bestående av utspridda träbitar, i NNV och NV liggande längs grundens ytterkanter.

Husgrund, historisk tid (L1967:6042)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1992:6648)

Husgrund, rektangulär, 9x5 m (NNÖ-SSV) med en kallmurad syllkant. I SÖ hörnet är en kallmurad spis. I N är en kvadratisk utbyggnad, 3x3 m st. 25 m V o...

Husgrund, historisk tid (L1955:7329)

Stenmur, närmast lagd i hästskoform, av typ gärdesgård, vanligen1,2m h, av kallmurade stenar. Muren är anlagd kring ett område, ca 88x75 m(Ö-V), med e...

Husgrund, historisk tid (L1981:230)

1) Husgrund, 5x5 m st med syllstensrader synliga i N, Ö och V.Syllstenarna är intill 0.3 m st. Övermossad och övertorvad.Beväxt med en liten i SV.Ca 2...

Husgrund, historisk tid (L1959:9640)

1) Bebyggelse lämningar, sentida, bestående av 1 husgrund (?), 1stenmur och röjd yta. Beväxt med barrskog.

Husgrund, historisk tid (L1982:399)

Källargrund, 5.6x4 m (N-S) och 1.4 m h. Uppbyggd av 0.2-0.5 m st stenar samt jord.

Husgrund, historisk tid (L1938:1643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L2008:1550)

Husgrund, rektangulär, 8x4 m st (VNV-ÖSÖ) och intill 0,3 m h. Uppförd av kallmurad natursten. I N delen är ett spismursröse, runt, 1,5 m st och 0,4 m ...

Husgrund, historisk tid (L1999:7069)

Kolarkoja, bestående av spisröse 2x2 m (NV-SÖ) och 1,4 m h. Spisröse består av 0,3-0,5 m st synliga stenar.

Husgrund, historisk tid (L2014:2638)

Bebyggelselämningar, 60x30 (N-S), bestående av hugrund, källareoch rester av bebyggelse. Husgrund, sentida, 8x5 m (Ö-V) och 0,3m h. Övertorvad med i y...

Husgrund, historisk tid (L1974:8273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1982:3501)

Husgrund efter ekonomibyggnad, 9x6 m (Ö-V) med enkel syllstensrad i kanten, 0,1-0,5 m h. Ramp intill S långsidan, 2x1,5 m (N-S).

Husgrund, historisk tid (L1940:4962)

Husgrund(?), rektangulär, 6 x 5 m (Ö-V), 0,15-0,5 m h, i NNV, SSÖ och ÖNÖ är enradiga sprida stensyllar av 0,3-0,8 m st stenar. Övermossad.

Husgrund, historisk tid (L1965:7772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1981:7873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L2006:724)

1) Kolbotten, rund 13 m i diam och 0.5-0.6 m h (N-S). Rännan, 0.6-0.8 m br, 0.05-0.1 m dj. Bevuxen med femton granar.9 m SSV om 1 är2) Kojruin, rektan...

Husgrund, historisk tid (L1939:4547)

Byggnad på häradskartan. Området är nu markberett och något spår efter byggnaden kunde inte påträffas.

Husgrund, historisk tid (L1940:9009)

Ladugrund/ruin rektangulär, 50 x 12 m (NNV-SSÖ), syllstenarna är 0,6-1,0 m l, 0,1-0,3 m h. S gaveln är inrasad. Angiven på 1950-talsekonomen.

Husgrund, historisk tid (L1982:1284)

Kolarkoja, 5x3 m (NNÖ-SSV). Otydlig vall runt kanten, 1 m br och 0.1 m h. I NNÖ kanten ett U-format spismursröse, 2.5x2 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m h, kallm...

Husgrund, historisk tid (L1998:6730)

Husgrund, rektangulär, 7 x 5 meter stor (NV-SÖ) och 0,3-0,5 meter hög, övertorvad med breda väggar. Eventuell ingång troligen i NV kortsidan, mot stig...

Husgrund, historisk tid (L1978:412)

Husgrund, rest av, 7x5 m (ÖSÖ-VNV), 1 m h och 0,6-1 m br, ställvis kraftigt övertorvad kallmur. Öppning i ÖSÖ. Ingrävd i slänt.

Källehult, Husgrund, historisk tid (L1957:8146)

1) Bebyggelselämningar, sentida gård bestående av en husgrund medspismursrest, en källare, en ladugårdsgrund, 3 uthusgrunder,röjda ytor, ett 5-tal ste...

Husgrund, historisk tid (L2020:4548)

Husgrund efter skogskoja?, bestående av ett spisröse, hästskoformat, 2x2 m och 0,1-0,3 m h med plan stenfylld inre yta, 2x1 m (N-S).

Husgrund, historisk tid (L1958:3241)

1) Bebyggelselämningar, sentida bestående av 2 husgrunder enstakaodlingsrösen.

Husgrund, historisk tid (L1959:5696)

1)Bebyggelselämning, ca 60x45 m (N-S) bestående av 1 husgrund(nedbrunnen i sentid) med 2 spisrösen, 1 ännu intakt källare,rester av mindre husgrund up...

Husgrund, historisk tid (L1949:6957)

Grund efter kolarkoja, 5x2,5 m (Ö-V). I V delen är ett spisröse, 2,5x2 m och 0,7 m h. Kallmurad av 0,3-0,7 m st stenar. 1 m V härom är en kolbotten.

Husgrund, historisk tid (L2020:11709)

Ladugårdsruin, rektangulär, 22,5×7,5 m (NÖ–SV) och 1 m h, bestående av en syllstensrad av 0,4–1,0 m st, bearbetade stenar. SV delen av ladan är fylld ...

Husgrund, historisk tid (L2020:9894)

Husgrund, trol. källargrund, 5x4 m st (NNV-SSÖ) av en 0,7-1,2 m br mur av 0,5-0,8 m st stenar och småsten i 1-2 skift i kallmur. Inre mått ca 3x2,5 m ...

Husgrund, historisk tid (L2020:4545)

Grund efter kolarkoja, närmst rund, 4 m i diam, bestående av en jordvall, 1 - 1,5 m br och 0,4 m h. Innanför vallen är 2 flacka ytor med en nedgrävnin...

Husgrund, historisk tid (L2008:5738)

Kolarkojgrund, ca 5x5 m, med 1,5-2 m br och ca 0,3 m h väggvallar och en 1,5 m br öppning mot SSÖ. Innermått ca 2,5x1,5 m (NNV-SSÖ). I NNV är en välbe...

Husgrund, historisk tid (L1953:9824)

Grund efter hölada, 5x4 m (N-S), med fot av timmer.

Husgrund, historisk tid (L1998:4587)

Kojgrund, rektangulär och 4x3 m (N-S). Otydlig, men syns som en upphöjning, 0,3 m h, i marken. Rester av spismur, i form av stenar som är upplagda mot...

Husgrund, historisk tid (L1960:4327)

Källargrop, 4 m diam och 0,8 m h. Invändig grop, rund, 1,9 m diam och 1,2 m dj, stensatt av 0,2-0,4 m st stenar. Ligger kant i kant med gropavall. Enl...

Husgrund, historisk tid (L2017:949)

1) Husgrund 6x4 m (N-S) bestående av 0,2-0,3 m st stenar medspismursrest i NÖ hörnet. Delvis övertorvad. 10 m V om nr 1 är.2) Husgrund på berg. I Ö än...

Husgrund, historisk tid (L2019:4363)

Husgrund, närmast kvadratisk, ca 5x5 m (ONO-VSV), bestående av ett utrymme, ca 2,7x2,7 m (NNO-SSV), som omges av en stenmur, ca 1,2-1,4 m bred och 1,3...

Husgrund, historisk tid (L2009:5872)

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund med eldstadsrest. Själva byggnaden är enligt uppgift flyttad till Ekdala.

Husgrund, historisk tid (L1937:8027)

Husgrund 7 x 5 m (NNÖ-SSV) och 0,1 m h synlig som timmer- och plankrester. I grunden ligger plåt och redskapsrester.

Husgrund, historisk tid (L2009:5168)

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund.

Husgrund, historisk tid (L2015:6962)

Trähusbebyggelse, lämningar av. Vid undersökning år 1992 påträffades lämningar i form av grundmur, syllstock, tegelgolv, rest av brädgolv samt kullers...

Husgrund, historisk tid (L2022:4031)

Jordkällare, 3×3 m (NV–SÖ). Kallmurade väggar, upp till två varv synliga, 0,3-0,5 m h, av 0,2–0,6 m st stenar. Ingång från SV.

Husgrund, historisk tid (L2021:353)

Två möjliga husgrunder, bestående av två större stenpackningar med inslag av äldre, grovt magrad tegel.

Husgrund, historisk tid (L1997:8806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1945:4012)

Ladruin efter myrslåtterlada, 5x4 m (NNV-SSÖ) och intill 1,4 m h, bestående av väggar av 5 stockvarv och rester av inrasat brädtak. Invändigt på lada...

Husgrund, historisk tid (L1940:9352)

Jordkällare, 5x4 m (Ö-V) och 0,7 m dj med vallar i kanten, 1-1,5 m br och 0,8-1,2 m h. Gång i V, 0,8 m l och 1 m br. I Ö en flat sten, 2x1,5 m st. Om...

Husgrund, historisk tid (L1949:8375)

Grund efter kolarkoja, rektangulär, 4,5x3,2 m (N-S). Röse i N, 2,5x1,5 m och 0,7 m h av 0,2-0,8 m st stenar. Begränsas av vall, 0,4-0,8 m h och 0,4-0,...

Husgrund, historisk tid (L1949:8759)

Grund efter kolarkoja, 3,4 x2,5 m (Ö-V), begränsas av en vall, intill 0,6 m br och intill 0,5 m h. I Ö, spismursröse, 1,8x1,4 st och 1,6 m h. 3 m V ä...

Husgrund, historisk tid (L1952:1495)

Jordkällare, 4x3 m (Ö-V) och 0,7 m dj. Kallmurad av 0,2-0,6 m st stenar. Väggar ca 0,6 m h.

Husgrund, historisk tid (L1960:4435)

Husgrund, vinkellbyggnad, 10x6 m (Ö-V) och ca 0,5 m h. Grund av putsad huggen sten, 0,3-0,8 m l samt ställvis gjuten grund. Spismursrest i mitten, 1,5...

Husgrund, historisk tid (L1938:947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1994:7656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.