Husgrund, historisk tid

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning eller ruin efter enstaka byggnad från historisk tid.
Husgrund, historisk tid (L1955:1252)

1)Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av två husgrunder,varav en med spisröse och källarhål och en husgrund utan.

Husgrund, historisk tid (L1955:6893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L2020:2502)

Husgrund efter smedja, rektangulär, ca 4×2,5 m (NV–SÖ), bestående av syllstensrader , ca 0,2 m h och 0,4–0,5 m st huggna stenar. I husgrunden finns en...

Husgrund, historisk tid (L2001:4437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1949:5616)

Grund efter skogsarbetarkoja, rektangulär, 5x3,5 m (Ö-V). I grundens S del är en öppning. Fler stockvarv rundtimmer synligt. Tak och väggdelar är inra...

Husgrund, historisk tid (L2019:755)

Jordkällare, Ingrävd i höjdrygg. 5×4 m (N-S), 1 m dj, 0,3 m h. Antydan till stenskoning. Ingång i N.

Husgrund, historisk tid (L1995:6706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1980:8233)

Husgrund, inom ett ca 30×15 m st område. Eventuellt spismursröse, ca 0,5 m h, med stenar och tegel. Även syllstenar, upp till 0,4 m st. Fynd av rödgod...

Husgrund, historisk tid (L1952:3041)

Grund efter kolarkoja, 3x2,5 m (NNÖ-SSV). Väggpartier, otydliga, 0,5 m br och 0,1 m h. Spismursröse i SSV, 2 m br och 0,3 m h.

Husgrund, historisk tid (L2021:5043)

Husgrund, rektangulär, ca 4×2,5 m (N–S), bestående av en gles syllstensrad, ca 0,2–0,4 m h och 0,2–0,6 m br, av 0,2–0,6 m st stenar.

Husgrund, historisk tid (L2005:3264)

Bebyggelselämning, bestående av enstaka grundstenar och resternaav 1 spismursröse. Beväxt med en tall.

Husgrund, historisk tid (L1997:7946)

Bebyggelselämningar, sentida, beståendeav 1 husgrund med källare, stenmurar ochröjda ytor. På platsen är en skylt medtexten :KÅLABRO.Vid skifte flytta...

Husgrund, historisk tid (L1948:1987)

Grund efter kolarkoja, 5x5 m st. Omges av en vall, 1 m br och 0,1-0,4 m h. Spismursröse, 2,5x2 m (NÖ-SV) och 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Ingång i NÖ...

Husgrund, historisk tid (L1957:8898)

1) Bebyggelselämningar, sentida gård, bestående av, en husgrundmed spismursrest och källargrund, en ladugård, 3 uthusgrunder,röjda ytor, ett 3-tal ste...

Husgrund, historisk tid (L1960:3144)

Källargrund, 8x6 m (NÖ-SV). Bestående av 0,5-1,6 m h och ca 1 m tj väggar av cementmurad, ohuggen sten. Omgärdad av jordfyllning i N-SÖ. Öppning i SV.

Husgrund, historisk tid (L1995:6261)

Husgrund, rektangulär, 16x7 m (N-S), bestående av i N delen en gjuten betongsockel, 0,25 m br, och i S delen en gjuten betongplatta. På S sidan av bet...

Husgrund, historisk tid (L1936:9763)

1) kolmila: Närmast rund, 14 m i diam och 0,75 m h. Flat topp.Omringad ; av 6 st oregelbundna formade gropar, 2-8 m l,2-4 m br och 0,5-0,75 m ...

Husgrund, historisk tid (L1949:3443)

Grund efter kolarkoja, rektangulär, 5x4 m (NÖ-SV). Begränsas av vall, 1 m br och 0,3 m h. I SV är ett spismursröse, rektangulärt, 3x2 m st och 0,8 m h...

Husgrund, historisk tid (L2003:1309)

Kolbotten

Husgrund, historisk tid (L1948:1859)

Grund efter kolarkoja, 3x3 m st, omges av en vall, 1 m br och 0,5 m h. Spismursröse, mot block, 2x2 m st och 0,7 m h, av 0,1-0,5 m st stenar. Det jord...

Husgrund, historisk tid (L1974:2931)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1981:7659)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1949:3941)

Grund efter kolarkoja, 5x4 m (N-S) och 0,3 m dj. Delvis en vall, 1 m br och intill 0,4 m h. I N är ett spisröse, 1,4x1,2 m st och 1,3 m h, av kallmura...

Husgrund, historisk tid (L2020:9401)

Torvtorkningslada, rektangulär, 8x4,5 m (N-S), med 1,7 m h väggmurar. Kallmurad av 0,15-1,4 m st stenar. Dörröppning i O långsidan. I Laga skifte över...

Husgrund, historisk tid (L2014:1922)

Bebyggelselämningar, inom ett ca 30x30 m (N-S) stort område,bestående bl a av en husgrund med spismursstock.

Husgrund, historisk tid (L2020:6075)

Jordkällare, 2x2 m st och1,2 m dj med kallmurade väggar av 0.1-0,4 m st stenar i upp till sex skift . Mot S är en 1,5 m br öppning.

Husgrund, historisk tid (L2010:5160)

Bebyggelseplats, sentida, inom ett ca 30x20 m st område (354-154cg). Bebyggelsen syns på 1948 års karta men är helt utplånad nu.

Husgrund, historisk tid (L1994:9714)

Husgrund, rektangulär, ca 6,5x6 m (ÖSÖ-VNV). Ett stockvarv återstår. I NÖ delen är eldpall, 1,8x1 m (ÖSÖ-VNV) och 0,5 m h. NÖ därom är 1 grop, 1,2x0,8...

Husgrund, historisk tid (L2021:4250)

Jordkällargrund, rektangulär, 7x5 m (NÖ-SV), nedgrävd i sluttningen i SV, 1 m dj. 1,5 m h i framkant (NÖ), kallmurad av 0,4-0,6 m st stenar. Rester av...

Husgrund, historisk tid (L1948:1876)

Grund efter kolarkoja, 3x3 m st. På NV sidan är en vall, 1 m br och 0,1-0,4 m h. Spismursröse mot jordfast block. Blocket är 1x1 m st och 1 m h, stena...

Husgrund, historisk tid (L2023:1022)

Jordkällargrund, ca 4,5x4 m st (N-SV) och 0,4-0,9 m h. Innermått, 3x2,5 m st (NÖ-SV) med kallmurade innerväggar, 0,9 m h av huvudsakligen kantiga sten...

Husgrund, historisk tid (L2023:6658)

Husgrund efter jordkällare, rektangulär, 8 x 5,5 m (VNV-ÖS) och 1 m h med öppning I ÖSÖ. Kallmurad och igenrasad.

Husgrund, historisk tid (L1971:9175)

Jordkällare 5x5 m av 0,2-0,5 m st stenar. Taket inrasat, trärester finns kvar. Öppning I N.

Husgrund, historisk tid (L1949:6777)

Grund efter kolarkoja, enbart synlig som spismursröse, kvadratiskt, 2x2 m st och 1 m h.

Husgrund, historisk tid (L1949:8809)

Grund efter kolarkoja, rektangulär, 4x2 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m h. I NNV är ett spismursröse, 2x1 m st och 0,8 m h, av 0,3-0,5 m st stenar, uppbyggd mot...

Husgrund, historisk tid (L2015:2489)

Överförd till L2015:2620

Husgrund, historisk tid (L1978:5859)

Uthusgrund, 12x7 m (NNÖ-SSV), 1 m br och intill 1,3 m h kallmur.

Husgrund, historisk tid (L1945:2793)

Husgrund, kvadratisk, 7x7 m och intill 0,3 m h, bestående av intill två stockvarv. I S finns inga stockrester kvar. Sommarladugård enl SoH.

Husgrund, historisk tid (L2002:5978)

Uthusgrund, 9x8 m (ÖNÖ-VSV). Begränsningen oklar åt V.

Husgrund, historisk tid (L1941:1769)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 husgrund efter cafébyggnad. NV härom har en täckt dansbana legat. Anläggningen användes 1925-1955.

Husgrund, historisk tid (L1940:7287)

Husgrund, 7,5x6,0 (NNÖ-SSV), intill 0,3 m h, med syllstensrad av 0,3-0,6 m st stenar. I N ändan är en trappa 0,7x0,5m.

Husgrund, historisk tid (L1941:5508)

Bebyggelselämning, bestående av 1 grund efter boningshus, 9x5 mst (NV-SÖ). I anslutning till husgrunden är en sentida stenmur.

Husgrund, historisk tid (L1982:5735)

Husgrund, 10x5 m (NNV-SSÖ), ställvis syllstenar, 0,5 m st. Timmer efter väggar delvis kvar.

Husgrund, historisk tid (L1980:5306)

Husgrund, ca 4x3 m st (NNÖ-SSV) och 0,2 m h av övertorvade syllstenar, 0,2 - 0,4 m st.

Husgrund, historisk tid (L2002:6141)

Bebyggelselämning bestående av 1 uthusgrund och 1 brunn. Uthusgrunden är 5x4 m st (ÖNÖ-VSV) och ca 0.4 m h, av cement. Berdvid grunden är tvåkupigt te...

Fjärsmans, Husgrund, historisk tid (L2001:9235)

Bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund med spisröse och källargrop, 11x7 m st(ÖNÖ-VSV).Beväxt med lövsly, en al, björk och smågranar.

Husgrund, historisk tid (L2005:3448)

Husgrund, 6x5 m (NÖ-SV), 1-1.5 m br och 0.4 m h. Ytterväggar av,0.1-0.6 m st, delvis övermossade stenar. Indelat i två avdelningarmedelst en 1-1.5 m b...

Husgrund, historisk tid (L1953:5701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1956:4347)

1) Husgrund, närmast rektangulär, 11x9 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m h.Starkt övertorvad med i ytan och kanten enstaka stenar, 0,2-0,3m st. I den NV delen ä...

Husgrund, historisk tid (L1943:9456)

Bebyggelselämningar inom ett 50x60 m stort område bestående av 5grunder varav 1 är källargrund.

Husgrund, historisk tid (L1959:4272)

Husgrund, 9x6,5 m (NÖ-SV) intill 0,5 m h, kallmurad, delvis raserad, övermossad. I närområdet är röjda ytor, enstaka röjningsrösen samt stenmurar.

Husgrund, historisk tid (L1959:3262)

Husgrund, ca 2,5x1,5 m synlig i shakt (NV-SÖ). Stenläggning som var täckt av ett väldigt kompakt, tunt lager brunaktig gul lera. Handtillverkad spik p...

Husgrund, historisk tid (L2021:8263)

Jordkällare, 10x8 m (NNV-SSÖ) och 1,8 m h. Innermått, 3,5x2,5 m och 1,65 m h. Uppbyggd av natursten, 0,1-0,8 m st stenar. Kallmurad. Valvat tak. Ingån...

Husgrund, historisk tid (L1935:9886)

Husgrund, historisk tid, skogsbruk, 5x4,5 (ÖSÖ-VNV), bestående av jordvallar, 0,4-1 m br och 0,3 m h. I ÖSÖ del är ett spismursröse, 3,5x2 m och intil...

Husgrund, historisk tid (L1982:861)

Husgrund, 5 x 7 m (Ö-V) och 0,4 m h övermossad stensyll. Spisröse? i NV hörnet.

Husgrund, historisk tid (L2019:17)

Husgrund, ca 2,1×2 m (N-S) ej avgränsad. Enstaka syllstenar kantade formationen utmed dess nordöstra sida. Fyllningen bestod av gråbrun sand med gru...

Husgrund, historisk tid (L1995:5408)

Område, 130x40-62 m (NV-SÖ), med 3 husgrunder och igenväxande åkermark. Husgrunden efter boningshuset, i områdets SÖ del, är rektangulär, 9x5 m (VNV-...

Husgrund, historisk tid (L1999:6358)

Grund efter kolarkoja, 5x3 m (Ö-V). I V är ett kallmurat spisröse, 2.5x1.3 m st och 0.7 m h. I NÖ är en täktgrop, 2 m diam och 0.6 m dj.

Husgrund, historisk tid (L1959:8785)

1)Bebyggelselämning, sentida husgrund. Den V är 4x4 m (SV-NÖ) och ca 1 m h. Kallmurad av 0,3-0,5 m l stenar, delvis rasad densaknar vägg mot S. Beväxt...

Husgrund, historisk tid (L1943:5107)

Bebyggelselämninar, bestående av en källare, grunder av ett uthus? och 1-2? bostadshus. Det NV är 5x5 m och det SÖ? är 8x6 m. I Noch Ö finns gråstensm...

Husgrund, historisk tid (L2022:560)

Husgrund med spismur. Beskrivning saknas, endast redovisad på schaktplan i arkeologisk rapport ( Hemmendorff, O. 1981. Fornlämning 108, boplatsrester ...

Husgrund, historisk tid (L1979:8328)

Källargrund, 5x4 m (N-S), intill 1.5 m h kallmurar.

Husgrund, historisk tid (L1985:4884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1957:49)

1)Bebyggelselämningar, sentida bestående av 1 stenskoddterrassering anslutande till plan berghäll, med sidorna 8 och 11m l, antagligen husgrund.2) Käl...

Husgrund, historisk tid (L1992:554)

Husgrund efter stall, rektangulärt, 10x6 m (N-S) och 0.7-1.7 m h, uppdelat i två lika stora rum samt bestående av 4-11 stockvarv, som står på enstaka ...

Husgrund, historisk tid (L2015:5973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1994:2519)

Husgrund eller vindskydd (?), 2,5 m l (NÖ-SV), 1 m br och 0,35-0,55 m h. Bestående av lösa stenar, 0,25-0,4 m l, 0,15-0,3 m br och 0,15-0,25 m tj, upp...

Husgrund, historisk tid (L1979:7806)

Källargrund?, rektangulär, 4x3 m (NÖ-SV). Kortsidorna kallmurade, 0.2-0.5 m h, långsidorna består av övertorvade vallar. Anläggningen är 0.5-1.1 m dj.

Husgrund, historisk tid (L2019:7268)

Kojlämning, oval, 7x4,5 m (N-S) och 0,2-0,5 m h. I mitten en försänkt yta, närmast rund, 2 m diam och 0,3 m dj. Spismursröse i S, närmast rektangulärt...

Husgrund, historisk tid (L1937:7498)

Kojtomt, oregelbunden, ursprungligen 2 m diam?, bestående av enstaka bräd­rester och en härd vid ett flyttblock. Flyttblocket är 11 m l (NNÖ-SSV), 5 m...

Husgrund, historisk tid (L1982:6596)

Jordkällare, 7x4 m (NNV-SÖ), invändigt 4x4 m. Ingrävd i sluttning. Kallmurade väggar, 1,7 m h. Öppning i SSÖ där en 3 m l och 1 m br gång är.

Husgrund, historisk tid (L2002:5393)

Husgrund, ca 6 x 5 m (ONO-VSV) och intill 0,4 m h. I den V och S sidan är synliga grundstenar av natursten, intill 0,6 m h. N och Ö väggarna är diffus...

Husgrund, historisk tid (L1948:9524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1939:5785)

Husgrund, ca 6 x 5 m (ÖNÖ-VSV). Gevel synligt i en markblotta. Angiven på Laga skifteskartan.

Husgrund, historisk tid (L1943:4389)

Område med naturbildningar, röjningsröse samt husgrunder, ungefärlig utsträckning 140x90-100 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 20 naturbildningar och röjnin...

Husgrund, historisk tid (L1960:4319)

Källarruin, 6x4 m (VNV-ÖSÖ) och 1-1,8 m h. 3x2 m (VNV-ÖSÖ) invändigt. Invändig kallmur av 0,3-0,8 m st huggna stenar. Valv kvar ovan dörr. Ingång i ÖS...

Husgrund, historisk tid (L1944:247)

Bebyggelselämningar bestående av 1 husgrund, 1 källargrund ochgamla åkertegar.

Husgrund, historisk tid (L1937:9848)

Husgrund 3 x 3,5 m (Ö-V) oregelbunden form, bestående av tre kallmurade väggar samt ett jordfast block, med ingång ca 0,8m br i Ö.

Husgrund, historisk tid (L2022:9499)

Husgrund, rektangulär, 7x5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m h, bestående av ett övermossat stockvarv och i ÖSÖ hörnet ett spismursröse, närmast rektangulärt, 3...

Husgrund, historisk tid (L1948:4110)

Husgrund, kvadratisk, 5x5 m st och 0,1-1,0 m h. Anlagd i sluttning med kallmurad kant av natursten i S och V.

Husgrund, historisk tid (L1981:7578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1952:6328)

Källargrund, 5,5x4 m (ÖNÖ-VSV) med intill 1,6 m h kallmurade väggar, ingrävd i backe. Ingång i ÖNÖ. Direkt NV om källargrunden en fålla, 2,5 m st och ...

Husgrund, historisk tid (L1949:4790)

Grund efter kolarkoja, rektangulär, 5,5x4 m (NV-SÖ). Tydlig vall på NÖ, SV och NV sidan, 1-1,4 m br och 0,2-0,5 m h. En öppning finns på den NÖ sidan,...

Baltåsen, Husgrund, historisk tid (L2007:8514)

Torplämning, bestående av enstaka stenar som rest efter husgrund.Bevuxen med hallonris.

Husgrund, historisk tid (L2023:6562)

Källare, backstuga, alternativt tjärdal, 8 m diam, 1,2 m dj, öppning i N, antydan till vall 1 m br o 0,1 m h,

Husgrund, historisk tid (L2015:6860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1978:5993)

Husgrund, 18x8 m (NÖ-SV), kallmurad intill 1,2 m h. Källare i SV delen, 2,3 m dj. Ingång i SV.

Husgrund, historisk tid (L2002:5280)

Bebyggelselämningar, bestående av grund efter bostadshus. Grundenär 5.5x5 m (Ö-V). Murstock och härdrester är i NÖ hörnet. Beväxtmed 1 björk.Ej marker...

Husgrund, historisk tid (L1980:5755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1998:5256)

Rester efter minst en skogskoja i form av en eldpall, 1,5 m diam och 0,8 m h. Metallskrot och gropar förekommer i området. Enligt uppgift på Skog och ...

Husgrund, historisk tid (L1992:9192)

Slåtterlada, ruin, 8x8 m (N-S). Bestående av 3 delvis bevarade, glest timrade stockvarv, bäst bevarade i SV hörnet. Timret är obilat. Relativt omfatta...

Husgrund, historisk tid (L2020:246)

Område med husgrunder och trolig stallbacke, ca 25 m i diameter. En husgrund, efter skogskoja, är ca 6x5 m (Ö-V). I SO är ett spisröse 1,5 m i diame...

Husgrund, historisk tid (L1987:9724)

Husgrund, ca 7 x 4 m (NNV - SSÖ) med intill 1,2 m h kallmurade väggar. Avdelad med mellanvägg. Öppning i SSÖ. Ingrävd i sluttningen.

Husgrund, historisk tid (L1980:8010)

Ladugrund, 7x5 m (NÖ-SV) och 0,1-0,5 m h, av delvis övermossade stenar, 0,2-0,7 m h.

Husgrund, historisk tid (L2020:4433)

Rest av kolarkoja 5 x 4 m (N-S) och 0,4 - 0,7 m h bestående av uppskottade sandvallar samt rest av spismursröse 2,5 x 1,5 m och 0,3 m h av runda stena...

Husgrund, historisk tid (L2022:5973)

Möjlig källargrop, rund, 2 m i diam och 0,5 m dj. I gropens botten är flata stenar, gropen saknar vall.

Husgrund, historisk tid (L1952:2827)

Grund efter kolarkoja, 4x3 m (Ö-V), något osäker utsträckning. Väggpartier, 1 m br och 0,3 m h. Spismursröse i Ö, 1 m st och 0,7 m h.

Husgrund, historisk tid (L1945:7478)

Husgrund, rektangulär, 11x9 m (NNÖ-SSV) och intill 0,6 m dj, ingrävd i en sluttning. Mot ÖSÖ väggen är två 0,7 m st syllstenar samt ett spismursröse...

Husgrund, historisk tid (L2021:6638)

Källargrund, 5x4 m (Ö-V). Anlagd mot markfasta block i S och Ö. I N mur av 0,3-0,5 m st stenar, vall på utsidan. Ingång i V. Tillhör troligen backstug...

Husgrund, historisk tid (L1951:6532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.