Husgrund, historisk tid

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning eller ruin efter enstaka byggnad från historisk tid.
Husgrund, historisk tid (L1992:4751)

1) Källargrund, rektangulär, 5.5x4 m (Ö-V), bestående av en rektangulär fördjupning, 0.1-0.6 m dj, omgiven av en kallmurad stenfot,1.2 m br och 0.2-0....

Husgrund, historisk tid (L1998:2222)

Husgrund? 3 x 3 m st (ÖNÖ-VSV). Mycket otydlig.

Husgrund, historisk tid (L1945:4507)

Husgrund efter eldpallskoja?, rektangulär, 9x8 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,2 m h, bestående av syllstensrader, övermossade, och centralt i lämningen ett ...

Patronsbodarna, Husgrund, historisk tid (L1951:739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1982:2260)

Jordkällare, 6x5 m (NV-SÖ) och 1,2 m dj. Öppning i SÖ. Kallmurade väggar av 0,3-0,7 m st stenar.

Husgrund, historisk tid (L1973:2073)

Stationshus, borttaget.

Husgrund, historisk tid (L1945:5699)

Källargrop(?), rund, 5 m diam, bestående av en kvadratisk grop, 2,5x2,5 m och 0,8 m dj (djupet noterat med hjälp av jordsond), omgiven av vall i alla ...

Husgrund, historisk tid (L1963:5006)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1952:3896)

Grund efter koja, 5x4 m (NV-SÖ). Väggpartier, ca 1,5 m br och 0,5 m h. Välbevarat spismursröse i NV, 2,5 m st och 1,5 m h, med bevarad eldstadsöppning...

Husgrund, historisk tid (L1992:1380)

1)Tjärdal, 11 m diam, bestående av en grop, 5 m diam och 0.6-0.7m dj, omgiven av en vall, 3 m br och 0.3-0.6 m h, med öppningmot ravin i S. Beväxt med...

Husgrund, historisk tid (L1950:5186)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1991:364)

Husgrund efter manskapsbarack, ca 12x8 m (NV-SÖ), svåravgränsad mot SÖ. I NV delen är en källargrop, 2,7x1,6-1 m (NÖ-SV) och 0,4 m dj. (RAÄ dnr. 3.4.2...

Husgrund, historisk tid (L2016:5537)

Bebyggelselämningar, bestående av två husgrunder och enhusgrundsterrass. Av husgrunderna återstår dock enbart ett paransamlingar av krossten och tegel...

Husgrund, historisk tid (L1939:173)

Husgrund, 10 x 6 m (NNÖ-SSV), intill 0,4 m h , med cementplatta och gjuten syll. Öppning mot SSÖ.

Husgrund, historisk tid (L1937:8682)

Rest av jordkällare, i form av en rektangulär grop 2,5 x 2 m (N-S) och 0,5 m djup.

Husgrund, historisk tid (L1939:2074)

Husgrund, 5x4 m (N-S) och 0,2 m h. Spisröse i SV hörnet, 2 m diam och 0,6 m h. (Revideringsinventeringen 2013)

Husgrund, historisk tid (L2005:4374)

Plats för stenansamling. Enligt kyrkovaktmästare VilmarAndersson Väse K:a påträffas 20 m NV om kykans stora port på 1 m djen stenansamling av okänd ka...

Husgrund, historisk tid (L2020:2001)

Källargrund, rektangulär, kallmurad 11x7 m (NV-SÖ) och 1,4 m dj. Ingång samt en 4 m l svale i SÖ.

Husgrund, historisk tid (L1978:4458)

Husgrund, 5x4 m (Ö-V) och 0,6 m dj, ingrävd i slänt, . I Ö begränsad av 1,2 m h kallmur. Rest av kallmur i S och V.

Husgrund, historisk tid (L1985:179)

Husgrund, rektangulär,13x5 m (SÖ-NV), med intill 1,2 m h vägggar av kallmurad sten. Indelad i 2 sektioner, ca 6 m l, avdelade med en kallmurad vägg ca...

Husgrund, historisk tid (L1999:6322)

Grund efter kolarkoja, 4x2.8 m (Ö-V). I Ö är ett spisröse, 2.8x1.7 m st och 0.3 m h, kallmurat av 0.2-0.4 m st stenar.

Husgrund, historisk tid (L1941:4194)

1) Malsten, granit 0,6x0,35-0,55 m st (NNÖ-SSV) och 0,25 m h. Ivansidan är urgröpt helt och hållet i längdriktningen och intill 0,3 m bro och intill 0...

Husgrund, historisk tid (L1993:9339)

Husgrund, rektangulär, 8x5 m (N-S), kallmurad, 0.1-0.3 m h.

Husgrund, historisk tid (L1992:75)

Husgrund, kvadratisk, 4x4 m, 0.1-0.3 m h. Kallmurad spismur, 1.5x1.5 m i NNV, 0.1-0.7 m h.

Husgrund, historisk tid (L1957:1036)

1) Odlingsområde med husgrund. Inom det på fotokartan markeradeområdet är en husgrund i den NV delen. I övrigt förekommertalrika, delvis stora odlings...

Husgrund, historisk tid (L1938:1213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Larsberg, Husgrund, historisk tid (L1984:6058)

Bebyggelselämning, 60x30 m st (Ö-V) bestående av 1 husgrund, 1uthusgrund, 1 källargrund och relikvegetation. Husgrunden är 7x5m st (Ö-V). På dess S lå...

Husgrund, historisk tid (L1980:9429)

Kolarkojegrund, oval, 4x3 m (N-S) och 1 m h av jord. I den N delen av lämningen är spismursröse, rektangulär, 2x2 m st och 1 m h, av 0,1-0,5 m st sten...

Husgrund, historisk tid (L1939:6997)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1992:5904)

Grund efter jordkoja, rektangulär, 4x3 m (N-S) och 0,5-1 m dj. Längs N, S och Ö sidan är en vall, 1 m br och 0,1-0,3 m h. Flottningskoja enligt Genera...

Husgrund, historisk tid (L1952:3332)

Grund efter kolarkoja, 3x3 m (NNÖ-SSV). Väggpartier, 1 m br och intill 0,3 m h. Spismursröse i NNÖ, ca 2 m st och 0,7 m h.

Husgrund, historisk tid (L1948:8583)

Husgrund, 20x7-12 m (NNÖ-SSV), 0,2-0,6 m h, ställvis begränsad av natursten 0,5 m st. I ytan tegel och slagg.

Husgrund, historisk tid (L2001:7690)

Hällmur, 16 m l (ÖSÖ-VNV) 0.7-0.8 m h, av i allmänhet 0.3-0.5 mst block i kallmur. Ovan och N om bildas en plan yta ca 15x15 mst.Omedelbart NNÖ därom ...

Husgrund, historisk tid (L2023:285)

Källargrund 6x5 m (Ö-V) 1,2 m h. Delvis i betong. Ingång med trädörr i Ö.

Husgrund, historisk tid (L1982:782)

Jordkällare, 4.5x4 m (NV-SÖ) och 1.6 m dj. Öppning i SV kanten, 1 m br och 0.7 m h. öppningens väggar är kallmurade av 0.2-0.4 m st stenar. En 3 m l g...

Husgrund, historisk tid (L1958:840)

1) Bebyggelseplats. Enligt RAK skall här tidigare ha legatbebyggelse. På platsen kunde inga husgrunder iakttagas. Någramindre sten anhopningar kan möj...

Husgrund, historisk tid (L1945:5364)

Kojgrund, rektangulär, 4x3,4 m (NNV-SSÖ), bestående av stockrester i N-Ö-S delen samt en vall i V, 4 m l (NNV-SSÖ), 1,4 m br och 0,4 m h, av jord. Öpp...

Husgrund, historisk tid (L1992:9526)

Husgrund, kvadratisk 6x 6 m (N-S). Nedersta stockvarvet synligt. Spismurröse av natursten i ÖSÖ, på mitten av sidan, 1,5x 1,5 m , 0,4 m h. Tre större ...

Husgrund, historisk tid (L1949:9012)

Grund efter kolarkoja, 5x2,5 m (NÖ-SV). Spisröse, 2,5x1,5 m, 2 m h av 0,2-0,4 m st stenar.

Husgrund, historisk tid (L1940:9977)

Hus, uppgift om. På ägodelningskarta från år 1745 över Hållen är ett hus utritad med texten "En af Leufsta Bruk upsat Bygning" på ön Fågeln. På denna ...

Husgrund, historisk tid (L1960:3768)

Bebyggelselämning, 20x10 m (N-S) bestående av 1 husgrund och 1 terrass. Husgrunden är 3,5x2,5 (N-S) och 0,3-0,6 m h. Delvis bevarad stenfot i Ö. Terra...

Husgrund, historisk tid (L2014:5124)

1) Grundlämning, rund, 3 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar 0,2 m st. I V rest sten 0,2 m h,0,4 m l och 0,2 mbr. Ö delen utschakt...

Husgrund, historisk tid (L1970:1180)

Husgrund, rektangulär, ca 8x5 m st (N-S), bestående av syllsten, 0,50-0,80 m st stenar och 0,40 m h. Påträffad i samband med särskild utredning år 201...

Husgrund, historisk tid (L2019:3961)

Husgrund, 7x5 m (N-S), bestående av en jordvall och brända stockar. I SSV är ett spismursröse, 2x2 m och intill 0,6 m h av natur- och tegelstenar. I g...

Husgrund, historisk tid (L1992:6369)

Grund efter koja, kvadratisk, 5x5 m (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m h. I Ö hörnet är ett spismursröse, kvadratiskt, 2x2 m (NV-SÖ) och 0,7 m h, av natursten, 0,2...

Husgrund, historisk tid (L2004:5952)

Husgrund.

Husgrund, historisk tid (L1964:617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L2022:5107)

Husgrund, rektangulär ca 7,5x5,5 m (NÖ-SV) och intill 0,1 m h, med ett spisröse 2x2 m (NÖ-SV) och 0,5 m h med synliga tegelstenar.

Husgrund, historisk tid (L1986:2527)

Källargrund, ca 5 x 3,5 m (N - S) med 1 m h kallmurade väggar. Öppning mot S. Ingrävd i sluttning.

Husgrund, historisk tid (L1937:6676)

Husgrund, kvadratisk, 4x4 m (NV-SÖ) och 0.1-0.4 m h, av huggen natursten, 0.5-1x0.4 m st. I SV hörnet är spismursrest, 2x2 m (NV-SÖ) och 0.4-0.8 m h, ...

Husgrund, historisk tid (L1979:8390)

Husgrund, 12x7 m (NV-SÖ), intill 2 m h, kallmurad, indelad i 2 sektioner, ingång mot SÖ. SÖ gaveln öppen. Linbasta?

Husgrund, historisk tid (L2019:4947)

Husgrund, ca 5x5 m, bestående av en grop, 3x2 m (ÖNÖ-VSV) samt övertorvade syllstenar. I N ett spismursröse, 1,5 m diam och 0,1 mh, utrasat i gropen. ...

Husgrund, historisk tid (L1979:8685)

Husgrund, 6x4 m (NNÖ-SSV), ingrävd i slänt, intill 1.5 m dj. Grundens inre del avgränsad av kallmur. Öppning i SSV.

Husgrund, historisk tid (L2009:5814)

1) Högliknande lämning, 8 m i diam och 0,5 m h. Beväxt med kvickrot. 1 m ÖNÖ om nr 1 2) Högliknande lämning, 5 m i diam och 0,3 m h. Beväxt med kvickr...

Brakahult, Husgrund, historisk tid (L1963:5257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1949:80)

Ladugrund, 6x6 m. 8 grundstenar av natursten, 0,4 m st med 1,5 m mellanrum.

Husgrund, historisk tid (L1980:8185)

Husgrund, ca 5x4 m (Ö-V), med väggar, 1-1,3 m br och 0,2-0,6 m h, av helt eller delvis övermossade stenar, 0,3-0,6 m st. I V fortsätter väggen ca 3 m ...

Husgrund, historisk tid (L2002:1536)

Husgrunder.

Husgrund, historisk tid (L1982:473)

Kolarkoja, 5x3 m (NÖ-SV) med vall i kanterna, 1 m br och 0.5 m h. I NÖ kanten ett U-format spismursröse, 3x2 m (NV-SÖ) och 1 m h, av 0.2-0.7 m st sten...

Husgrund, historisk tid (L2002:8456)

Grund efter jordkällare, ca 7x6 m (NNV-SSÖ) och intill 1,5 m h. Inre kallmurade väggar av 0,4-1,2 m st tuktade stenar. Ingång åt SSÖ. Timmer synligt i...

Husgrund, historisk tid (L1958:1703)

1) Bebyggelselämningar, bestående av en husgrund med rester avrörstockar, ca 3 m h, 4 ladugårds- och andra uthusgrunder, ochett 10 0-tal odlingsrösen....

Husgrund, historisk tid (L1950:3731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1995:8355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1981:2572)

Bebyggelselämning, 27x25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 husgrunderoch 1 röjd yta. De två husgrunderna är belägna i områdets V del,endast några m från omr...

Husgrund, historisk tid (L2002:7541)

Ladugårdsgrund, 6x4,2 m (NNV-SSÖ), på murliknande timmersyll. Multnande, nedrasat bjälklager i grunden, (VNV-ÖSÖ). Del av Näbbtorpet.

Husgrund, historisk tid (L1999:7201)

Kojgrund, 4x3,5 m (NÖ-SV). I NÖ är ett spismursröse, 3,5x2 m st (NV-SÖ) och 0,7 m h. Grunden är på tre sidor omgiven av ett dike, 0,5 m br och 0,2 m d...

Husgrund, historisk tid (L1939:696)

Husgrund, rektangulär, 8x4 m stor. Helt övertorvad (RAÄ dnr 3.4.2-461-2012).

Husgrund, historisk tid (L1999:6451)

Grund efter kolarkoja, 5.9x4.2 m (N-S). I S är ett spisröse, 2.8x2.6 m st och 1 m h, kallmurat av 0.3-0.5 m st stenar. Kraftigt övertorvad.

Husgrund, historisk tid (L1978:5150)

Husgrund, 7x6 m (N-S), intill 1,2 m h kallmur, delvis med intill 1,2 m st block.

Husgrund, historisk tid (L1982:1004)

Ängslada, uppgift om, ska ha legat på platsen enligt avmätningskarta från år 1820. På platsen är spridda stenar möjligen utgörande 1 grund, ca 5x4 m s...

Husgrund, historisk tid (L1937:7936)

Husgrund, rektangulär, ca 6X3,5 m (N-S). Bestående av lämning efter enklare skogskoja, byggd ovan mark. Idag är det svårt att urskilja den ursprunglig...

Husgrund, historisk tid (L1987:8525)

Jordkällare, 5x4 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m h, ingång i ÖSÖ, 0,8 m br och1 m h. I den VNV kanten är ett öppningshål, 0,5x0,3 m (NNÖ-SSV). Taket är delvis inr...

Husgrund, historisk tid (L1940:8698)

Husgrund, 6 x 5 m (NÖ-SV), övertorvad fylld grund 0,2-0,3 m h.

Husgrund, historisk tid (L2023:4979)

Husgrund, 5x5 m (N-S) och 0,3 m h. En syllsten i NÖ hörnet. I mitten är en 2,5x2 m (N-S) och 0,6 m dj grop med tegelstenar vid provstick. I SÖ hörnet ...

Husgrund, historisk tid (L2017:4715)

Område med bebyggelselämningar, 100x20-30 m (NV-SÖ). Inom området,som är beläget mellan bergklack och väg är ca 10 husgrunder avoloka storlek. Flera h...

Husgrund, historisk tid (L1957:8508)

1) Uppg. om bebyggelselämning, sentida torp, bestående av enhusgrund med spisröse.

Husgrund, historisk tid (L1942:7182)

Bebyggelselämningar, bestående av 2? grunder till hus och en källargrund. T

Husgrund, historisk tid (L1949:6495)

Grund efter ängslada, 5x3,6 m (NV-SÖ). 1,4 m från NV gaveln är en mellanvägg. I SÖ gaveln finns det stockar kvar, 0,1-0,2 m diam.

Husgrund, historisk tid (L1949:4106)

Husgrund, kvadratisk, 4x4 m. Grundens yttre begränsning är svår att fastställa. Urgrävd, 3x3 m och 0,3-0,5 m dj. I NÖ är spismursröse, 3x2 m och 1 m h...

Husgrund, historisk tid (L2001:8164)

1) Husgrund, 8x4.5 m st (Ö-V) och 0.5 m h i N, bestående av ensyllstensgrund fylld med mindre natursten. I Ö änden låg ettspismursröse, 2x2 m st och 1...

Husgrund, historisk tid (L1951:2229)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1953:8638)

Kolarkoja, 4x4 m (NNÖ-SSV). Spisröse i SSV, ingång i NNV. Väggpartier, 1 m br och 0.5 m h. Anläggningens golvplan är ca 0.5 m dj. Kan vara sekundärt u...

Husgrund, historisk tid (L1992:4508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L2011:9158)

Bebyggelselämningar inom ett 50x20 m st område. Dessa utgörs av2 husgrunder samt prydnads-buskar.

Husgrund, historisk tid (L1950:6907)

Grund efter kolarkoja, spismursröse 3x2 m (NÖ-SV), 0.7 m h av 0.2-0.5 m st stenar mot ett block, 1 m st, i SÖ. Inrasat mot mitten (NV).

Husgrund, historisk tid (L1978:9593)

Husgrund, ca 6x6 m st och 1 m h, kallmurad av 0,4-1,0 m st stenar. Återfinns på kartor från 1823 och 1854. (Raä dnr: 3.4.2-324-2016)

Husgrund, historisk tid (L2002:1886)

Bebyggelselämning. Se inventeringshandlingarna.

Husgrund, historisk tid (L1946:8909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husgrund, historisk tid (L1949:4254)

Grund efter kolarkoja, 5x3 m (N-S). Grunden begränsas av en vall, 0,3-0,5 m br och 0,2-0,4 m h. I S är ett spsimursröse, 1,5x1 m st och 0,7 m h, av ka...

Husgrund, historisk tid (L1998:3425)

Husgrund efter skogskoja bestående av ett spismursröse, närmast kvadratiskt, 2x2 m (NV-SÖ) och 1,1 m h. Täktgrop SV om spismursröset. Ingen närbelägen...

Husgrund, historisk tid (L1958:4608)

1) Husgrund.

Husgrund, historisk tid (L1982:7627)

Krog, uppgift om, ca 30x20 m (NNV-SSÖ). Enligt storskifteskartan över Sille från år 1786 har Hopa krogen legat i den N delen av området. Inga synliga ...

Husgrund, historisk tid (L2011:8299)

1) Kolbotten, 13 m i diam och 0,1 m h. Krafigt övertorvad med iytan enstaka synliga kolstycken. Vallen är 1,5-2,5 m br och 0,2-1,2 m h. På vallens uts...

Husgrund, historisk tid (L2017:449)

Husgrund. T

Husgrund, historisk tid (L1979:8561)

Husgrund, 8x6 m st och 0.5-1.5 m h, kallmurad, tuktad sten.

Husgrund, historisk tid (L2013:7984)

Jordkällare, invändigt ca 3 x 2 m (N-S) och ca 0,6 m dj med ingång i S. Omges av vallar i V och Ö. Vallarna är ca 1,5 m br och 0,3 m h. Ingrävd i svag...

Husgrund, historisk tid (L1945:1837)

Jordkällare, rektangulär, 5x4,5 m (Ö-V), bestående av en invändig grop, 4x2 m (N-S) och 1,3 m dj. Runt kanten är en vall, 1-2 m br och 0,9 m h, av kal...

Husgrund, historisk tid (L1957:4886)

1)Bebyggelselämning (sentida) bestående av 1 fragmentarisk grundmed spisröse.

Husgrund, historisk tid (L1957:8161)

1) Bebyggelseplats bestående av: 1 Husgrund, 6x11 m (N-S).Grunden är plan och kallmurad av 0,1-0,4 m st stenar. I N delenär ett skorstensröse ca 3x3 m...

Husgrund, historisk tid (L1966:5329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.