Kalkugn

Riksantikvarieämbetets definition: Ugnslämning efter kalkbränning.
Kalkugn (L2010:2046)

Kalkugn, rund, 635 m diam (inre diam är 4 m) och i SV delen 1 mh, i N och NÖ är kalkugnen ingrävd i jämnhöjd med omgivande mark.Muren är 0,5-1 m h och...

Kalkugn (L1976:7155)

1). Kalkugnsruin bestående av en oval hög 15 m l (NÖ-SV) 10 m br och 1,3 m h. Kalkstenarna är dels 0,1 m st och mindre och dels 0 ,4-0,6 m st. Från mi...

Kalkugn (L1945:1253)

Kalkugn, obränd, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 1-1,3 m h, bestående av kallmurade kalkstenar, 0,1-0,6 m st. I ÖSÖ är 2 halvcirkelformade öppningar, 0,8 m br och...

Kalkugn (L1982:3237)

Kalkugn, 7x7 m (NNÖ-SSV) och intill 1 m dj. NNV kanten en vall, 1-2 m br och intill 0,7 m h. På den SSÖ kanten är sten, 0,5-1 m st. Öppning i SSV, kal...

Kalkugn (L1980:5627)

1) Slaggvarp, oregelbundet, 168 m l och intill 35 m br (NNÖ-SSV).Skenbart 2 m h från SV, hyttslagg. Slaggvarpet är delvisöverfyllt med schaktmassor oc...

Kalkugn (L2002:5346)

Kalkugn, (?), u-formad, 7x6 m (N-S) och intill 1 m h. I mittengrop, 4x2 m (Ö-V), öppen i V mot slänt. Övertorvad med i ytanenstaka 0.1-0.4 m st stenar...

Kalkugn (L2003:6598)

Tegel- och kalkugnsruin, 6x4 m (VNV-ÖSÖ), bestående av enovalformad konstruktion med öppning i ÖSÖ. Väggarna är 1-1.5 mbr och 0.4-0.5 m h. I mitten en...

Kalkugn (L1976:6635)

Kalkugnsruin, i form av oregelbunden ruinhög, 12x8 m (N-S) och 1 ,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika kalkflisor och ljusgrå jord . SVag insjunkning ...

Kalkugn (L1975:62)

Rest av kalkugn, 4,5x3,5 m (N-S) och intill 1,0 m h. Mot SÖ-V kl art avsatt kallmur, i övrigt är väggarna utrasade. Mot klint i NV är kalkugnen något ...

Kalkugn (L1977:2247)

Kalkugn rest av, rund 6 m i diam och intill 1,5 m h. Uppbyggd av 0,4-0,6 m st kalkhällar. Ugnsgropen är 3,5 m i diam och 1 m dj. Öppning i SV.

Kalkugn (L1962:563)

Kalkugn, rund, 6 m diam och intill 2 m h väggar av tuktade 0,3-0,7m st stenar. Öppning mot NNÖ.

Kalkugn (L1963:1735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1947:6075)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1946:1143)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1982:9492)

Kalkugnsruin, ca 9x7 m (N-S), uppförd av gråstensmurar. Yttrehöjd ca 2 m, inre ca 3 m. Delvis raserad. Öppen mot N.

Kalkugn (L1977:6025)

Kalkugn, ruinkulle 8 m i diam och 1,5-1,8 m h. Kraftigt övertorv ad med i ytan enstaka synliga kalkstenar 0,2-0,5 m st. I mitten e n grop 3 m i diam o...

Kalkugn (L2010:3394)

Kalkugnsruin, inre mått, 4,7 m l, 2,2-3 m br, smalast i öppningen i V, och 2,2-2,5 m h. kallmurad av intill 1,3 m st block. Den Öinre väggen är något ...

Kalkugn (L1977:6788)

Kalkugn, rest av 14x12 m (Ö-V) och intill 3 m h. Kraftigt överto rvad med i ytan 0,1-0,8 m st stenar (kalkstenar). Kallmurning någ ot synlig i NV kant...

Kalkugn (L1976:5277)

Kalkugn, rest av, närmast rund, 20-25 m diam och 1,8-2,2 m h. Lä tt övertorvad med kalkstensgrus och - skärv i ytan. Beväxt med 10 -tal ungtallar. Kan...

Kalkugn (L1944:9803)

Kalkugn, rektangulär, 4,5x4 m (NNV-SSÖ) och 0,9 m h. Övermossadmed i ytan runda och skarpkantiga gråstenar av 0,2-0,5 m st. I mitten är en rektangulä...

Kalkugn (L1992:5467)

Lämningar efter kalkugn, närmast rektangulär, 10x8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en grop, rektangulär, 7x3 m (ÖNÖ-VSV) och 1.0 m dj, omgiven av en vall, 2...

Kalkugn (L1945:1808)

Kalkugn, rektangulär, 10x8 m (N-S), bestående av en rektangulär grop, 7x4 m (N-S) och intill 0,4 m dj. Omges av en vall, intill 2 m br och 0,05 m h. V...

Kalkugn (L1944:227)

1) Kalkugnsruin?, 5x2 m (NNÖ-SSV) och 0.8 m dj. I NNÖ liten grop,2-3 m diam och 0.6 m dj. Övertorvad och beväxt med ett parbarrträd.Enl. Rune Rönnerst...

Kalkugn (L1946:292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1985:1498)

Plats för kalkugn enl. SGU Nr 22, bladet Eriksberg. Ingalämningar efter denna finnes.

Kalkugn (L1962:1163)

1) Kalkugn, rest av. Utgörs av en del av väggen, intill 2,5 m h avtuktade 0,3-0,7 m st stenar. I övrigt borttagen. Ca 40 m 160cg omnr 1 är 2) Kalkugn,...

Barläst, Kalkugn (L1976:6753)

Industrilämningar efter kalkbränning. Inom ett ca 150x75 m (ÖNÖ- VSV)stort område finns 3 kalkugnar, 1 kalklada, 1 kalkladeruin, h amnplats och 1 avfa...

Kalkugn (L1947:7049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1981:8382)

Kalkugn, fyrsidig, 4x4 m och 4,5 m h, uppförd av slagg och lertegel. samanhållen av träreglar i hörnen samt järnstänger. Ugnen är frösedd med ett anta...

Kalkugn (L1976:306)

Kalkugn, rest av, närmast rund, 9 m i diam och 1,3 m h. Vallarna är 3 m br, bestående av 0,1-0,5 m st kalkstenar, samt kalkflis. I mitten en grop, 3-4...

Kalkugn (L2019:7490)

Kalkugnnsruin, den synliga delen av ugnen består av 1,6m lång murdel (SO-NV) bestående av kalkstensblock i upp till tre synliga skift. Blocken är cirk...

Kalkugn (L2001:7907)

Kalkugn, ca 3 m diam och ca 5 m h. uppmurad av gråsten, slaggstenoch tegelsten. Nedtill, där murväggen är 1.1 m tj, finns tvåöppningar i NV och SÖ, 0....

Kalkugn (L1944:30)

Kalkugnsruinkulle, hästskoformad, 12x10 m (Ö-V) och 2 m h, medöppning i Ö. Övertorvad med i ytan ställvis mörk jord, kalkgrusoch små sten. I mitten gr...

Kalkugn (L1944:1637)

Kalkugnsruin, v-formig 13 7 m (ÖNÖ-VSV). I mitten är en ränna, 9m l, 2-3 m br och intill 1.2 m dj. Öppen åt ÖNÖ. Rännan äravdelad genom längre jord oc...

Kalkugn (L1962:1183)

1) Kalkugn, närmast rund, 6x6 m. Utgörs av en 1,5 m dj grop medrester av kallmurade väggar av 0,3-0,4 m st brutna stenarsynliga. Öppning mot ÖNÖ 2 m S...

Kalkugn (L1980:9602)

Kalkugn, rektangulär, 6x4 m (NÖ-SV) och 2 m dj, av tegel och 0,3-0,5 m st stenar. Ingång i NÖ. Invändigt är lämningen uppmurad av tegel och utvändigt ...

Kalkugn (L1946:1339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1976:5391)

Kalkugn, rest av, rund 25 m diam och ca 4 m h. Övertorvad med i ytan ett flertal 0,4-0,6 m st grå- och kalkstear. I S är delar av den kallmurade ugn...

Kalkugn (L1977:5160)

Kalkugn i form av övertorvad ruinkulle, 7 m tj diam och 0,4-2,5 m h. Med i ytan talrika 0,2-0,6 m st kalkstensplattor samt kalkst ensflis. I mitten en...

Kalkugn (L1977:3933)

Kalkugn? (-mila), 5 m diam och 0,35 m h. Övertorvad i SÖ med i y tan kalkflis och grus. I mitten U-formad vall, 1,1 m diam och 0,1 5 m dj. Vallen är c...

Kalkugn (L1964:7757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1946:1699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1947:5423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L2001:1890)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1977:3821)

Kalkugnsruin i form av flack, delvis övertorvad ruinkulle, ca 10 x8 m (ÖNÖ-VSV) och intill 1 m h. I ytan kalkflisor och mörkgrå jo rd. I V svag fördju...

Kalkugn (L1977:3424)

Kalkugnsruin, närmast oval, 4,5x3,5 m (Ö-V), 2,6 m h, av murad 0,1-0,9 m st kalksten. Muren är 0,65-0,75 m tj, i dess Ö kant är en öppning, 0,6-0,75 ...

Kalkugn (L1977:3595)

Kalkugn, rest av, 8 m diam och 1-1,5 m h. I mitten en hålighet, 1,5x2,8 m (NV-SÖ) och 1,25 m dj. Murad av kalkstenshällar, 0,2-0, 6 m st. I S och SV f...

Kalkugn (L1976:8463)

Kalkugn, rund, 16 m diam coh 2-2,5 m h. Övermossad med kalkstens grus och 0,1-0,3 m st kalkstenar i ytan. I mitten är en rund grop , 6 m diam och 1,3-...

Kalkugn (L1976:4725)

Kalkugn, rund, 13 -14 m diam och 1,3 m h. I ytan är talrikt med intill 0,15 m st kalkstenar. I NNV är en inschaktning 5x2,5 m och ned till botten. Öv...

Kalkugn (L1977:9459)

Kalkungsruin, 8 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan kalkst en och ofullständigt bränd kalksten. I mitten en grop 3x2 m (NV-S Ö) och 0,4 m dj. In...

Kalkugn (L1977:7309)

Kalkugnsruin, oregelbunden, ca 6 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan kalkstenar 0,2-0,4 m stora. Mittgrop, 3 m diam och 0,4 m dj. Ett 10-tal gra...

Kalkugn (L1976:1146)

Kalkugnsruin, ca 20x15 m (NV-SÖ) och 3,25 m h. Övertorvad med i ytan talrika kalkstenar och gråaktig jord. I VNV rest av kalkugn, 6 m i gsk och 1,6 m ...

Kalkugn (L1977:1472)

1) Kalkugn, rest av, 10 m i diam, sannolikt rund och 1-1,5 m . N ästan helt övertorvad och starkt raserad. Grop, 2,5 m i diam och 1 m dj. Öppning trol...

Kalkugn (L1999:8844)

Kalkugn, ca 6 m diam. I mitten en hästskoformad fördjupning, ca 2,3x2,0 m (VNV-ÖSÖ) och ca 0,5 m dj. Kallmurade väggar delvis synliga, av ca 0,4 m st ...

Kalkugn (L1961:5166)

1) Kalkugnsruin, 20 x 10 m. (VNV-ÖSÖ) och 2 m.h., byggd avkallmurade kalkstenar, 0,2 m.h. och 0,3 - 1,0 m.l. Väggarna är 2m.br. Öppning mot VNV, 3 m....

Kalkugn (L1947:5283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1964:8067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1985:3719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1947:4411)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L2005:7978)

Kalkungslämning, rund, 2,5 m diam och 1-2 m h. Kallmurad vägg av 0,3-0,6 m st stenar. Omges av en vall 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h. Ugnen är delvis by...

Kalkugn (L2001:1816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1985:3162)

Kalkugnslämning. Läge enligt lantmäterikarta från år 1712.

Kalkugn (L1976:400)

Kalkugn, rest av, rund, 10 m i diam och 1 m h. Vallarna är 3 m b r, av 0,2-0,5 m st kalkstenar och kalkstensflis. I mitten grop, 2 m i diam och 0,7 m ...

Kalkugn (L1977:8933)

Kalkugn, rest av, 14x10 m (N-S), intill 2 m h. Ugnsgropen, beläg en S om centrum, är 4 m i diam och intill 1,5 m dj. Utslagsöppnin g mot V. I de övert...

Kalkugn (L1947:4537)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1982:1670)

Kalkugn, 13x8 m (NNV-SSÖ). Själva ugnen är 8x8 m och 1 m dj, där den NNV delen är kalllmurad av 0,5-1,2 m st stenar. Runt om en vall, 1-2 m br och int...

Kalkugn (L1975:3349)

Kalkugn, ca 5,7m st. Övertorvad. I mitten är en grop 2m diam och 1,1m dj. I NNO finns en eldgång. En kallmurad ugnsvägg är synlig i tre till fyra skif...

Kalkugnsbacken, Kalkugn (L1981:7832)

Rest efter kalkugn, (?), 5x3 m (Ö-V) och 0.7 m dj. Ugnen äruppförd av kallmurad gråsten, 0.2-0.4 m st, delvis igenrasad.Ugnen är i en hög, 10 m diam o...

Kalkugn (L1981:7810)

Område med fältugnar, ca 140x100 m (Ö-V), bestående av en rad med6 ugnar och i NV delen 4 ugnar i en halvcirkel. Mellanugnsraderna en järnvägsvall. Ug...

Kalkugn (L1975:941)

Kalkugn(?), rest av, halvcirkelformad, ca 13 m i diam och 0,1-0, 2 m h. Vallarna är 2-3 m br innehållande 0,1-0,2 m st kalk- och g råstenar samt kalks...

Kalkugn (L1977:1493)

Kalkugn rest av, sannolikt rund, 9 m i diam och 1,5 m h, uppbygd av 0,2-0,5 m st kalkstenshällar. Ugnsgropen är 2,5-3 m i diam oc h 0,6 m dj. Öppning ...

Kalkugn (L1959:8536)

1) Inom ett 150x75 m st (NV-SÖ område finns 5 kalkugnar, resterav, belägna på ett inbördes avstånd av 5-30 m. Kalkugnarna ärrundade, 15-25 m diam och ...

Kalkugn (L1939:5728)

Kalkugn, rektangulär, 5 x 4 m (NV-SÖ), 0,5 m h, ugnsutrymmet är 2,4 x1,2 m (NV-SÖ), öppning mot NV, 0,8 m br. Liknande ugnar finns på flera ställen ...

Kalkugn (L2000:8118)

Kalkugn, 5x5 m (NV-SÖ), och 0.6 m dj. I NV, SV och SÖ är stensatta kanter, 0.8-1.2 m h och 1.2-1.7 m br, bestående av 0.2-0.4 m stora stenar ochenstak...

Kalkugn (L1947:692)

Kalkugnslämning, kvadratisk, 3x3 m och 1 m dj. Gropens sidor är kallmurade, 1 m br och består av 0,2-0,5 m st stenar. I N delen är en hög av obränd k...

Mali ugn, Kalkugn (L1958:6338)

1) Gravfält ca 40x25 m (NÖ-SV) bestående av 9 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 rund stensättning och 8 resta stenar. Denrunda stensättningen är ca 8 ...

Kalkugn (L1977:8681)

Kalkugn, (rest av), rund, 10 m i diam och 0,8-3 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,3-0,7 m st kalkstensplattor. Mittgrop, 5 m i diam och 0,4-1 m dj....

Kalkugn (L1982:8761)

Kalkugnsruin, rund, yttre diam ca 8 m. Höjd invändigt ca 4 m.Ugnen är murad av granit. Den SV delen, som tidigare haft envalvöppning är nu utfallen oc...

Kalkugn (L1964:8178)

Kalkugnsruin. Närmast rund, 12 m i diam och intill 4 m hög. Ugnen består av kallmurade diabasblock, 0,2-0,5 m st. Ugnsöppning i den ÖNÖ-delen, 3-4 m b...

Kalkugn (L1976:2777)

Kalkugnsruin i form av övertorvad, oregelbunden ruinkulle, ca 30 x25 m (NÖ-SV) och 3-4 m h. I ytan ställvis kalksten, flis och lju sgrå jord. I S dele...

Kalkugn (L1999:5323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1949:4841)

Kalkugn?, rund, 6 m diam och 0,5 m h. Centralt är en ränna, 1 m br, 4 m l och 0,5 m dj (Ö-V). Kallmurade kanter av natursten. Rännan har öppning i Ö.

Kalkugn (L1981:5053)

1) Kvartsbrott, ca 60 m st. Numera nedlagt. Namnet Gamla bruketsyftar på ett tegelbruk som har legat 10 m S om kvartsbrottet.Ca 10 m S om föregående ä...

Kalkugn (L1976:1064)

Kalkugn, 17x10 m (ÖNÖ-VSV) och 1,5-2 m h. Övertorvad yta med tal rika kalkstenar, 0,1-0,5 m stora. I mitten är en grop, 4 m diam o ch 0,5 m dj. Från g...

Kalkugn (L1964:7847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L2000:7044)

Kalkugn, i omgivande stengrund, 6x3 m (NÖ-SV) och 2.5 m h.Kallmurad av 0.2-0.6 m st stenar. Ugnen öppen åt NÖ. Ugnensbotten samt omgivande murar kraft...

Kalkugn (L2006:7249)

Kalkugn, i form av rund stenuppmurning, ca 3 m diam och 2 m dj.Stenarna är 0.3-1.5 m st (vanligen 0.8-1.5 m st) och den inre diamca2.5 m. Ugnen är bel...

Kalkugn (L1946:7941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1980:3002)

Kalkugnsruin, 3 m i diam, något avsmalnande uppåt, och ca 5 m h.Murad med slaggsten samt några tegelstenar. Försedd med tre runtom löpande järnband. R...

Kalkugn (L1977:6790)

Kalkugnsanläggning, oregelbunden, närmast oval, 21x16 m (N-S) oc h 0,5-3 m h. Övertorvad yta med talrika kalkstenar, 0,1-0,5 m st. I N förbränningsugn...

Kalkugn (L1999:729)

Kalkugn, ca 10x10 m och 2.2 m h i N kanten. Byggd av delvis tuktade stenar, intill0.7 m st, i kallmur. Öppning åt N. Innermåtten är ca 4x2.5 m (N-S), ...

Kalkugn (L1977:8082)

Kalkugnsruin rund 15 m diam och 0,5-2,5 m h, högst i NÖ. I ytan talrika kalkstensflisor, 0,2-1,0 m st och enstaka fragment av teg elpannor, 0,1-0,5 m ...

Kalkugn (L1977:2550)

Kalkugnsruin i form av delvis övertorvad ruinkulle, ca 12x10 m ( NV-SÖ) och 2 m h. I mitten grop, ca 4 m diam och 1 m dj. Ställvis bevarade rester av ...

Kalkugn (L1972:4326)

Kalkugnsruin, 5x2 m st (NNV-SSÖ) och 0,5-1,5 m dj. Ugnen utgörs aven utgrävning i en NV-sluttning som sedan har kallmurats isidorna med 0,3-0,4 m st s...

Kalkugn (L1977:187)

Kalkugn, rund, 5 m diam och intill 1,5 m h, uppmurad av 0,3-0,9 m st kalkstensblock varierande mellan 0,05-0,2 m i tjocklek. Kalkugnens utrinningshål ...

Kalkugn (L1976:8983)

Kalkugn, rest av, bestående av en kulle av jord och kalksten, 15 x12 m (NV-SÖ) och 1,6 m h. Kring ugnen, 3 m i diam och 1,7 m dj, fodrad med kalksten ...

Kalkugn (L1981:7730)

Kalungrest, närmast rund, 12 m diam och 1.3 m h.Uppförd av kallmurad kalksten, delvis igenrasad. I mitten engrop, 4x3 m (SSÖ-NNV) och 1 m dj omgiven a...

Kalkugn (L1988:4760)

Kalkugn, plats för. V om Skåre fiskeläge, på Sjöhults ägor har enkalkugn funnita. På platsen är en fd kalklada kvar och rester avugnen sägs ingå i kal...

Kalkugn (L2001:2286)

Kalkugn, numera i form av överväxt kulle, 8 m diam och ca 1.6 m h. I Ö delen ligger en öppen stenrand, förmodligen utslagsöppning.Kullen är beväxt med...

Kalkugn (L1964:8119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.