Källa med tradition

Riksantikvarieämbetets definition: Källa med tradition om källkult eller källa till vilken sägen eller namn är knutet.
Torstens källa, Källa med tradition (L1961:6479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1951:1744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1962:6450)

Offerkälla, 2 x 1,5 m. (NNÖ-SSV) och intill 0,7 m.dj. Kanten i SSVär stensatt och någon enstaka sten finns även i NNÖ. Runt ombevuxen med lövsly, S om...

Ögonkällan, Källa med tradition (L2004:9087)

Hälsokälla, bildad i naturlig skreva i berget, trekantig, 2-3 m isida och 0.7 m dj.

Källa med tradition (L2001:5813)

Trefaldighetskälla, uppgift om, 1.2 m diam, 0.4 m dj. Dyigbotten. Källan avrinner åt NNÖ. Uppgiftslämnare om källan ärherr Valdemar. Dalin. Bröttjärn...

Källa med tradition (L1941:3475)

Källa, (offerkälla?) nu rensad och försedd med cementringar.Enligt uppgift kan det möjligen vara den offerkälla som skall hafunnits på platsen. Namnet...

Källa med tradition (L1961:8873)

Hälsokälla, ca 1 m diam. och 0,5 m dj. Källan avrinner i litetdike åt V 6°S Källan till stor del igenslammad. I Ö kantenbevuxen med en mindre gran. Kä...

Rävkällan, Källa med tradition (L2002:2206)

Trefaldighetskälla, 0.9 m diam och 0.8 m dj. Källan fodrad medcementringar och försedd med lock. Källan avrinner numera åt SSÖoch förser Aldersbo gård...

Källa med tradition (L1980:5619)

Källa, i en sänka ca 3 m br ch ca 0.5 m dj med brant vägg i S.Fortsatt avrinning mot N. Vid inventeringen 1956 markerades ettområde med den S kanten 1...

Sankt Olavs källa, Källa med tradition (L1964:7679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1999:2438)

Hälsobrunn, 175x125 m (NNV-SSÖ), med diffusa lämningar efter 1stall (?).I S delen av området börjar en promenadväg, ca 700 m l (NV-SÖ),ursprungligen k...

Källa med tradition (L1985:6128)

Hälsobrunn f d, anlagd 1843 och nedlagd 1940. Av anläggningenåterstår endast två paviljongeer, två mindre broar samt någraekonomibyggnader.Paviljonger...

Källa med tradition (L1954:1818)

Offerkälla(?), ca 3x1 m st (N-S) och 0.5 m dj, delvis inramad avstockar. Enligt traditionen möjligen en offerkälla. Jämförgårdens namn Lunden.

Källa med tradition (L1951:6307)

Offerkälla, 1.5x1.5 m och ca 0.5 m dj. Källan har mycket klart vatten. Vid V kanten är en delbräder, förmodligen att stiga på. Källan rinner nu ut åt ...

Källa med tradition (L1936:6694)

Torplämning. ; Inom ett område ca 50 m diam är 3 husgrundervarav 1 med spisröse, degener- erade kulturväxter mm! Inomområdet skall ha funnits en 2...

Källa med tradition (L2004:2942)

1) Brunn (offerkälla ?), cementerad med brunnringar 1.15 m diamoch lock av betong.Ca 13 m S om nr 1.2) Brunn (offerkälla?), inbyggd i ett hus 10x7 m ...

Källa med tradition (L1950:4923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1969:940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ers källa, Källa med tradition (L1954:1001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Korängskällan, Källa med tradition (L2001:6311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1946:5591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:1560)

Trefaldighetskälla, 1 m diam, 2 m dj, endast synlig genom en cementring, 1 m diam,0.4 m h, täckt av ett cementlock. Källan fungerar idag som vattentäk...

Källa med tradition (L2004:8013)

1) Fyndplats för stenyxa av porfyr med skafthål, 17.3 cm l, 7.4cm br och 3.9 cm tj.Ägs av kyrkvärden Karl Wägander, Väg.Skiss i inventeringshandlingar...

Källa med tradition (L1944:565)

Trefaldighetskälla, ca 1.5 m diam och intill 0.6 m dj ned tillvattenytan.Förr rannvattnet till i en så kraftig stråle, att man förstinhägnade källan o...

Källa med tradition (L1936:7588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:5498)

Hälsobrunn/Trefaldighetskälla, klädd med cementrör, 1.5 m diam och 2 m ned tillvattenyta.Av den gamla källan, beskriven i inventeringen 1963 finns int...

Källa med tradition (L1943:5143)

Trefaldighetskälla, byggd av 40-50cm hög och 17-20 cm tjock cementbalk. I övrigt kringlagd med 0,3-1 m st stenar. Över källan ligger en sten, 1,5-2 m ...

Källa med tradition (L1935:1111)

Trefaldighetskälla, 2-3 m diam, i dag helt övermossad. Utlopp motNNÖ genom ett mycket blött, ca 15 m l surdrag.

Sankt-Olsmyran, Källa med tradition (L1936:9382)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1953:4927)

Offerkälla?, 2,5 m l, 0,7 m br och 0,4 m dj. Källan utgörs av enbergsskreva med triangulär form, där sidorna är 2,5 m, 2 m och 0,9m.Enligt 1949 års in...

Källa med tradition (L1965:9845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2006:1721)

Hälso- och offerkälla. Källan kommer ur berget och rinner mot SÖ,där den har letts genom en timrad ränna 1x2 m (SÖ-NV) och 0.5 m dj.Källan har främst ...

Källa med tradition (L2000:599)

Trefaldighetskälla, rund, 0.55 m diam och 0.5 m dj. Mossigakanter. 0.5 m NÖ om källan är en större källa, 1.2 m diam och0.4 m dj. Anlagd i senare tid ...

Källa med tradition (L2000:5172)

1) Trefaldighetskälla, 1.25 m diam och 0.5 m dj. I S kanten av ett par stenar ochmed avrinning mot N.2) Pestkyrkogård, uppgift om. Enligt 1964 års inv...

Porla källa, Källa med tradition (L1981:9106)

Plats för den ursprungliga Porlakällan. Från källan går enledning till Porla Fabrik.Ca 220 m S om källan är en källedning där vattnet kan tas.

Källa med tradition (L1974:5270)

Offerkälla, i klippskreva, 1.5x1 m (NNÖ-SSV) och 0.25 m dj. Enligt John Gustafsson, Björnstorp, hade han, för minst 20 år sedan, påträffat ett okänt a...

Källa med tradition (L1965:6830)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:8898)

Hälsokälla, rund, ca 1,5 m diam och ca 0,5 m dj (till vattenytan). Den är stensatt med kantiga stenar, ca 0,2-0,4 m st, förutom i NÖ-delen. I NÖ är en...

Sankt Sigfridskälla, Källa med tradition (L1974:3988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1982:7132)

Källa med namn och tradition. Finns markerad på lagaskifteskartan från år 1843. (RAÄ dnr 421-3013-1995).

Bankällan, Källa med tradition (L2012:1452)

Offerkälla 1 m diam och 0,5 m dj. Avlopp åt N. Järnhaltigt vatten. Vid rensning av hällan har man funnit mycket från 1600-t (enl.hyresgäster i Jacobsh...

Bengtsgårdskällan, Källa med tradition (L1953:2468)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björnstången, Källa med tradition (L2001:3662)

Offerkast, närmast ovalt, 8 m l (N-S), 3 m br i N änden,avsmalnande åt S, c:a 1.60 m h. Består av torra kvistar. Isamband med avverkning intill offerk...

Offerkällan, Källa med tradition (L1977:8129)

Offerkälla enligt tradition, ca 8-9 m (NV-SÖ) och ca 0,4 m dj. I källan och dess kant är ca 10 stenar, 0,3-0,8 m st. Troligen har källan utvidgats i s...

Surbrunnskällan, Källa med tradition (L1951:489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2000:433)

Trefaldighetskälla, oval, 2x15 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m dj. Mossigakanter. Avrinner mot ÖNÖ.Uppgift om källan lämnades vid inv 1967 av Stor- ViktorAnders...

Källa med tradition (L2000:769)

Uppgift om hälsokälla eller surbrunn renligt anvisning. Frånkärrets SV del går ett dike eller bäck mot S. Ca 30 m SV omkärrkanten är diket utvidgat oc...

Källa med tradition (L2000:7712)

Trefaldighetskälla, 0.5x0.5 och 0.5 m dj. Källans kanter är fodrade med bräder ochförsedd med lock. Vattnet avrinner åt N.Källans vatten avtappas nu m...

Källa med tradition (L2001:1021)

Trefaldighetskälla, uppgift om. Källan är utdikad och vattnet avleds åt Ö till en bäck.Vid besiktning 1963 syntes en svacka i åkern på den utmarkerade...

Glörje källa, Källa med tradition (L1974:1950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1973:4394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Signhilds källa, Källa med tradition (L1980:1561)

Offerkälla, numera brunn med cementrör och -lock. Cementröretsdiam ca 0.5 m . Ca 1.5 m ner till vattenytan.

Källa med tradition (L1972:3443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:2196)

1) Trefaldighetskälla, 1.1 m diam och 0.25 m dj, stenfodrad. Avrinner mot NÖ. Enligtosäker uppgift skall källan vara helig. Enligt Manne Dahlström, Bj...

Källa med tradition (L1936:8082)

Trefaldighetskälla, själva brunnen ligger i mitten av en närmaststensättningsliknande lämning. Den är 8 m diam och 0.4 m h.Själva brunnshålet är 1 m...

Mur-Jons källa, Källa med tradition (L1981:5721)

Källa, ca 3 m diam och ca 1.5 m dj. Otydlig avgränsning. I källanstår ett cementrör, knapp 0.9 m i yttre diam. I bottnen kan manse små bubblor. Avrinn...

Källa med tradition (L1951:4498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1942:4424)

Källa, oregelbunden, 4x4 m. I SSV upprinner källan vid en berghäll. I NNÖ kanten har ägaren nedsatt ett cementkar. Enl. traditionen har källan varit e...

Källa med tradition (L1999:1195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1946:4296)

Ingen ändring vid revideringsinventeringen år 2011. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Källa med tradition (L1958:187)

1) Källa med tradition nu i cementkar med lock 1,9 m diam och 0,3 m h. 6 m VNV om nr 1 är (2) Källa med tradition nu icementkar m ed lock 1,2 m ...

Källa med tradition (L1944:1654)

Trefaldighetskälla? Enligt Bengt Emgardsson, Sör Hårsbäck, skallhans far ha påstått att detta var en trefaldigshetskälla. Källanskall ha avrunnit mot ...

Källa med tradition (L1999:3627)

Trefaldighetskälla, rund, 1.2 m diam, 0.5 m dj. Källans botten ärdyig. Källanavrinner åt N.Uppgift om källan lämnad av lantbr. Birger Gustavsson, Lund...

Källa med tradition (L1951:2216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1967:8238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1963:6452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1936:6415)

Trefaldighetskälla, i ; källan är en cementring nedsatt.Källan flödar över ringen och avrinner mot Ö. Överlagd med ett,numera, mossbevuxet träloc...

Sankt Annas källa, Källa med tradition (L1964:6753)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Disakällan, Källa med tradition (L1961:8694)

1) Offerkälla? nu i form av en cementholk, ca 0,8 m diam. Ur bottnen på denna leder ett plaströr, so mynnar med friskt flöde cam åt VNV. Troligen har...

Källa med tradition (L1985:2831)

Trefaldinghetskälla, plats för, nu igenbyggd med stort cementröroch lock, allt enligt uppgift, se tidigare ant. Söndergrävdes ca1975, vid brunnsborrni...

Lönsås källa, Källa med tradition (L1974:2710)

Hälsokälla, 1,3 x 0,7 m st (Ö-V), 1 m dj, vattenfylld. Lagda kanter av huggna block, anslutna till dike i SÖ.

Källa med tradition (L1936:4011)

Hälsokälla, sentida, ingen egentlig källa, endast utgrävd fördjupning av Bredsandsbäcken.

Barnakällan, Källa med tradition (L2009:1623)

Offerkälla, tresidig form, 1,2 (120-320cg)x0,9 (N-S)x1,1 (85-285cg) m och ca 0,4 m dj. Källan utgörs av en spricka i S delen av en bergshöjd (N-S) med...

Källa med tradition (L1935:533)

Trefaldighetskälla(?) vid mindre vattenfall där i dag dricksvattentas. Enligt 1965 års källinventering skall platsen ha utnyttjatstill trefaldighetskä...

Källa med tradition (L2000:1390)

Trefaldighetskälla, oregelbunden, 5 m diam och synligt dj ca 1 m.Klart vatten. Rinner av åt NV. Mycket vacker.Anvisad av Bertil Bortas, Sörskog, vars ...

Källa med tradition (L2010:9933)

Källa, rund, stensatt, nu torr, diam ca 3 m, djup ca 1 m. Angesav markägaren ha varit en offerkälla åt Fröja, vari man förr offrat pengar m m för både...

Kungskällan, Källa med tradition (L1979:4080)

Offerkälla, kvadratisk, 0,7 x 0,7 m och 1,3 m dj med kanter av kvadratiska stenar. Brunnskar 0,7 m h ovan mark av 0,2 m tj tuktade stenar med överligg...

Källa med tradition (L1942:7036)

Hälsokälla, nu klädd med ett cementrör.

Källa med tradition (L1998:9993)

Hälsobrunn och offerkälla, 0.5 m diam och ca 4 m dj. Betongrör ärnedsatta i marken. En 0.5 m h överbyggnad av konststen. Brunnoch källa är inbyggda i ...

Källa med tradition (L1953:381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1950:2394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sigfridsstenarna, Källa med tradition (L1953:1766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2005:9799)

Brunn/kallkälla, form, ca x m (-) /diam och _-_ m h/dj. Brunnen är stenskodd av _-_ m st stenar. Brunnen är belägen i markplan, övertäkt med _._ m dj...

Hästmokällan, Källa med tradition (L2002:3192)

Hälsokälla, ca 0.8x0.8 m. Träfodrad. Enligt Mälby-boken gick folkdit på trefaldighetsafton för att dricka hälsa.

Källa med tradition (L1936:2423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Håkans källa, Källa med tradition (L2007:6554)

Hälsokälla med namn och tradition. Källan är 3 m diam och 0.5 m dj,till vattenytan. Lermarken runt om är nedtrampad av kreatur. Avrinning åtNÖ-Ö.2-3 m...

Källa med tradition (L1975:9751)

Offerkälla, 2 m diam.

Fingals källa, Källa med tradition (L1944:278)

Trefaldighetskälla, med överbyggnad i trä, 1.7 m sida och 0.6 mh. Avrinningen är mot NNV. 10 m NNÖ om källan är bänkar och 17 mNNÖ om källan är ett vi...

Källa med tradition (L1942:434)

Plats för igenlagd trefaldighetskälla. Enligt 1952 års inventering: Platsen för trefaldighetskällan, nu igenlagd. Till denna plats samlades folket i b...

Källa med tradition (L2007:2313)

Hälsokälla, 0.5x0.4. Källan är omgärdad av 0.1 m st trästockarrunt kanterna. Ur källan rinner det upp järnhaltigt vatten. 6 mNÖ om är en 2.5x1.5 m st ...

Ljunga källa, Källa med tradition (L1965:3612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1961:8839)

Hälsokälla bestående av runda cementringar, 0,6 m diam. Källanavrinner i ett dike åt V 30°S ned till sjön. Stenyxa funnen påForsviks Herrgård. Se nr. ...

Källa med tradition (L1980:5258)

1) Offerkälla, rinnande som bäck ur marken mot N. Källan ligger ibotten av en dal med sluttande ca 5 m h sidor. 2 m S ombäcköppningen syns ett hål i m...

Brotäppakällan, Källa med tradition (L1981:1163)

Frefaldighetskälla, ca 3 m diam, igenslammad. Invid och V ombäck, som rinner mot N. Rost brunt vatten.Igenslammade källa. Överförd från RAÄ 4 i Götlun...

Källa med tradition (L1981:2743)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Husta källa, Källa med tradition (L2003:771)

Trefaldighetskälla, 5x4 m (NNÖ-SSV) och ca 2 m dj. Något innanförkanterna syns delvis skoning av stående plankor. Avlopp åt N.Vattenytan täckt med fly...

Källa med tradition (L1965:2463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1972:2649)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:8948)

Hälsokälla, oregelbunden, ca 1 m diam och synligt 0.05 m dj (vidinventeringen 19630.3 m dj angivet). Nästan helt igenslammad och beväxt med kabbelekor...

Stupkällan, Källa med tradition (L2009:8252)

Källa med namn, närmast rund, 0.5 m diam och 0.3 m dj, avrinner åt V.