Källa med tradition

Riksantikvarieämbetets definition: Källa med tradition om källkult eller källa till vilken sägen eller namn är knutet.
Trefaldighetskällan, Källa med tradition (L1936:8387)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:9418)

Offerkälla, ca 1x1 m, kvadratiskt brunnskar, ej omgjord i senaretid (NNÖ-SSV) och ca 1 m dj med timrade kanter, avlopp åt NNV.1955-07-04 hittades ett ...

Ålekällan, Källa med tradition (L1981:7791)

Offerkälla, 0.8 m diam och 0.6 m dj. Stensatt i botten. Nu heltuttorkad. Avrinningen åt VNV.

Källa med tradition (L1950:1612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lyckokällan, Källa med tradition (L1972:428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:186)

Vattenkälla, 0.4 m diam med ett ca 3 m l avloppsföde i NÖ tillbäck. I V kanten 3 stenar, 0.3-0.5 m st. Källan har rinnandevatten, friskt och klart vat...

Visekällan, Källa med tradition (L1957:8993)

1) Offerkälla, numera överbyggd och använd som vattentäkt förKalmar stad.

Birgittakällan, Källa med tradition (L1947:2836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1935:159)

Trefaldighetskälla: uppgift om, skall enligt skriftig uppgiftfinnas någonstans ; vid ett bergsstup inom detta område. Källankan ej återfinnas. SÖ här ...

Källa med tradition (L1950:821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1935:4548)

Trefaldighetskälla, uppgift om. Enligt uppgift skall detnågonstans längs Rudtjärnsbäcken finnas en källa som kallasTrefaldighetskällan. Vid inventerin...

Källa med tradition (L1980:282)

1) Hälsokällan, senare försedd med brunnsringar. Mellan källanoch boningshuset.finns en Brunnspaviljong av kvadratisk form på sinnerstensgrund.Det när...

Källa med tradition (L1942:5400)

Offerkälla. Överbyggd med plank ca 1x3 m. Avlopp åt Ö. Klart fint vatten. Vattenledning till turbin har tidigare varit byggd över källan. (Förstagångs...

Olovs källa, Källa med tradition (L2004:9011)

Hälsokälla, omgivet av ett cementrör, 0.9 m diam. Avlopp mot SV.

Källa med tradition (L1973:9359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2007:8282)

Hälsokälla, bestående av igenväxande källa 25x10 m st (N-S) medmineralhaltigt vatten.

Hedningskällan, Källa med tradition (L1998:5643)

Källa med tradition, offerkälla. På platsen är en källa som ska komma upp ur marken och förenar sig med mindre bäck som rinner från sydöst mot nordvä...

Källa med tradition (L1973:8305)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:8657)

Trefaldighetskälla, oregelbunden, 1.2x0.7 m (Ö-V) och 0.2 m dj. IN, NV och S är trejordfasta block, 0.7-3 m st, varav det största, SV om källan, reser...

Luckes källa, Källa med tradition (L1981:8413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:6605)

Hälsokälla, uppgift om. Enl. inv. 1956 rund, 1 m diam och 0.7 mdj.Vid inv. 1987 var platsen mycket vattendränkt och källansbegränsningar mot omgivande...

Källa med tradition (L1936:8029)

Trefaldighetskälla, enligt tidigare antekningar, fanns det entrefaldighetskälla på fatsigheten Öden 1:4, i myrområde vid Vstranden av Dalsbäcken, ut...

Ögonvattenhålan, Källa med tradition (L1966:4351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1950:4660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Odens källa, Källa med tradition (L1962:3169)

Offerkälla, bestående av åder framsprungen av kalkstenskleven. Vattnet samlas i en tresidig grop, vars sidor är 2,2, 1,8 och 1,8m och 0,25 m dj, sanno...

Källa med tradition (L1991:5673)

1) Hälsokälla, 1 m diam och 0.5-1 m dj, ingrävd i N sluttning.Källan är i botten stenskodd och fylld med löv. Den har rensatsav ortsbo och pinnar har ...

Surbrunnen, Källa med tradition (L2001:4060)

1) Hälsokälla, 3.5x3.5 m st, delvis timmerfodrad, mycket raseradfodring.2) Hälsobrunnslämningar, ca 100x40 m st (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund i SSÖ...

Källa med tradition (L1946:2023)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1972:3443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1963:4482)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1953:321)

Hälsobrunn. Inom ett 50x30 m (N-S) st område finns en tydlighusgrund, 8x4 m (Ö-V), med spismursröse, samt ev. ytterligare en grund Öhärom. Själva brun...

Källa med tradition (L1950:1195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1955:7273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2000:7155)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1954:1818)

Offerkälla(?), ca 3x1 m st (N-S) och 0.5 m dj, delvis inramad avstockar. Enligt traditionen möjligen en offerkälla. Jämförgårdens namn Lunden.

Källa med tradition (L1981:971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1943:6041)

Källa, numera igensatt med betongrör till brunn, 0,8 m diameter och ca 2,0 m dj. Har tidigare funnits timmerkonstruktion på platsen, enligt uppgift fr...

Källa med tradition (L2005:838)

Offerkälla, 2x1 m (N-S) och ca 0.5 m synligt dj. Avlopp åt V iform av ett grävt dike.

Kristkällan, Källa med tradition (L1957:2598)

Trefaldighets(?)källa (dopkälla) 1 m diam och 0,4 m dj. Stensattakanter av 0,3 m st kalkflisor. Källan är igenfylld av pinnar och kvistar.

Birgittakällan, Källa med tradition (L2010:4628)

Midsommarkälla, 0,3x0,27 m st (Ö-V) och 0,5 m dj. Stensatt med tuktad gråsten. Avrinning mot V. 1 m Ö om källan är en kopparskyltmed följande inskript...

Källa med tradition (L1939:3690)

Lussebrunn, uppgift om. Enligt lokal tradition drack man brunn vid Lucia på denna plats tidigare.

Källa med tradition (L1966:2236)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kattröven, Källa med tradition (L1941:5113)

Offerkälla, s k trefaldighetskälla, ca 2 m diam, 0,5 m djup. Källan är uttorkad och belamrad med ris. Källan har troligen avrunnit mot N. (Förstagångs...

Surbrunnskällan, Källa med tradition (L1991:1848)

Hälsokälla, uppgift om. Fram till 1920-talets mitt brukade ortsbefolkningen hämta vatten i källan. Ej återfunnen 1994. Felinprickad1973. Läget torde ö...

Källa med tradition (L2001:7985)

Trefaldighetskälla?, ca 1 m diam och 0.3 m dj. Källan avrinnermot V, senare mot NNV. Uttorkad. I S kanten en björk.4-10 m i N, NV, Ö resp SV finnas fy...

Källa med tradition (L2019:364)

Lappkällan. Överbyggd källa i form av en bassäng med cementkanter 4x4 m st. Källan inbyggd i ett skjul, 5x5 m med syllstensgrund och plåttak. Byggnade...

Källa med tradition (L2011:5690)

Offerkälla, 2x1,5 m (V 40cg N-Ö 40cg S). Kring källan är grundentill ett mjölkhus, 3,5x3 m (markerat på gamla ek kartan). 11 m NNÖ om ovanstående käll...

Källa med tradition (L1961:1725)

Midsommarkälla ?. Vid den utmärkta platsen har möjligen legat enmidsommarkälla. Nu är källan moderniserad med pumphus. Troligenavses dock denna källa....

Silverbrunnen, Källa med tradition (L1969:8821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Trollkällan, Källa med tradition (L2001:1614)

Hälsokälla, oregelbundet oval, ca 2x0.5 m (NV-SÖ). och 0.8 m dj.Mosstuvor ikanterna, något dyig botten men helt klart vatten. Avrinner åt N.N om källa...

Postkällan, Källa med tradition (L1981:4521)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1947:636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1980:5567)

Hälsokälla, i bruk första gången omkr mitten av 1600-talet.Äldsta anteckningen härör från landshövding Fagerskiölds tid (d1707). Källan återfinns nu u...

Gravningskällan, Källa med tradition (L2001:5488)

Trefaldighetskälla, ca 4 m i diam, med murade sidor. Över källanen femkantig, rödmålad byggnad (sida 3 m ). På insidan ärskrivet:Denna byggnad är uppb...

Källa med tradition (L2001:995)

Trefaldighetskälla, 1.5x1 m st (NÖ-SV), ca 0.1 m dj. Runt källanligger enstakastenar, 0.3-0.5 m stora. Källan används idag som vattentäkt av fritidshu...

Heligstyrks källa, Källa med tradition (L1955:7791)

Offerkälla, 2x1 m (Ö-V), stenskodd. I V ett kvarnhjul över en dräneringstrumma.

Källa med tradition (L2011:8818)

Trefaldighetskälla (?), enligt 1947 års inventering skall på platsen eventuellt ha funnits en trefaldighetskälla, vilken skulle vara belägen i den kra...

Källa med tradition (L2016:6964)

Trefaldighetskälla, ej påträffad vid Raä's inv. 1978.Ursprungligen belägen 1 m Ö om landsväg och 0,7 m i diam.Landsvägen nu rätad och breddad varför s...

Enkällan, Källa med tradition (L1944:5049)

Källa, 1 m st, nu avgränsad av cementrör. Intill växer en stor en.

Källa med tradition (L1954:8485)

Offerkälla, eller "dopkälla". Ca 1,5 m i diam och intill 1,25 m dj.Vattenspegel. Inget utlopp.Enligt 1949 års inv. har man hittat mynt i källan.

Källa med tradition (L1963:3802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1936:4987)

Trefaldighetskälla, uppgift om (se kommentar). Vattensamling 1x1m vid stenblock ca 2x2 m st i bäckfåra.

Källa med tradition (L1982:7163)

Källa med namn, rund, 2 m diam. Källan finns markerad på 1749-års karta med namn Lagårdskällan. Utgör idag en utvidgning av ett dike. (RAÄ dnr 3.5.5-2...

Torstens källa, Källa med tradition (L1961:6479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1980:8106)

Källa med namn, rundad, ca 0,5 m diam och 0,3 m ned till vattenytan. Vid källan är en skylt med texten: "Renvattenkällan och Bödelskällan \ Renvattenk...

Källa med tradition (L2000:4758)

Trefaldighetskälla, kvadratisk, 0.52 m i sida och 0.3 m dj. Källan är fodradmed kvadratiskt brunnskar av betong. Längs Ö kanten är brygga av sten, 0.7...

Källa med tradition (L1953:905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:1203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1951:2216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Askdalskällan, Källa med tradition (L1944:3483)

Trefaldighetskälla 1,5x1,0 m (NÖ-SV) med avrivning mot NÖ. Ca 0,3 m dj med igenslammad botten. Enligt uppgift från tidigare inventering användes källa...

Villstad brunn, Källa med tradition (L1972:237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2011:5975)

Offerkälla?, ca 2x0,9x1,1 m (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,1 m dj. Stensatt på alla fyra sidor av 0,2-0,4 m st stenar. Källan är nu uttorkad. Enligt Karin ...

Grankällan, Källa med tradition (L2000:4815)

Trefaldighetskälla, cementrör, 0.9 m diam med lock.1.5 m NÖ därom är ett övre brunnshål, kvadratiskt, 0.5 m st och 1m dj ochbrädfodrat. En vattenledni...

Månsta brunn, Källa med tradition (L1946:1794)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2013. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Källa med tradition (L2001:9301)

Trefaldighetskälla, uppgift om vid inventeringen 1963, då den ejkunde lokaliseras,troligen där en liten bäck börjar.

Källa med tradition (L1947:7326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1953:180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:3365)

Trefaldighetskälla, 1.5 m l, 1 m br (Ö-V) och 0.2 m dj. Avloppmot ÖNÖ. Källan användes, enligt uppgift 1964, somtrefaldighetskälla under början av 190...

Källa med tradition (L1974:9190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1951:835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1983:6507)

Trefaldighetskälla, ca 2x1 m (NV-SÖ) och 0.3 m dj. NÖ kanten ärstensatt av 0.2-0.7 m st stenar. I SV är ett block, 2x1.6 m(NV-SÖ) och 1.2 m h. Utlopp ...

Källa med tradition (L2001:4655)

Uppgift om offerkälla, där skall pengar ha offrats. Enligt en uppgiftslämnare kallas källan Trollkällan och rinner av mot N (RAÄ dnr 326-908-2011).

Källa med tradition (L2001:3068)

Trefaldighetskälla, 1x0.3 m st (N-S), (vid besök 1990.08.20 torrlagd). Omgives i Ö, Soch V av flata stenar, 0.5-0.7 m st, samt är ställvis stensatt av...

Källa med tradition (L1964:434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2000:7020)

Trefaldighetskälla, närmast rektangulät, 2x0.5 m (N-S), 0.2 m dj.Stensatt i N kanten. Några kullerstenar ligger på bottnen, somär täkt av sand. I V ka...

Källa med tradition (L1999:4076)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1964:4017)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2011:5634)

Offerkälla, 1 m dj. Överbyggnad av trä. Vattnet har en starkt brunaktig färg. Användes som hälsobrunn i mitten av 1800-talet. "Kämpekulla hälsokälla. ...

Källa med tradition (L1936:4500)

Offerkälla, 1 m diam och 0,4 m dj. Omslagen av cementrör, 1 m diamoch 0,6 m h. I botten fylld med skräp. Utlopp i V. Offerkälla vidvilken Alnö gamla k...

Källa med tradition (L1955:9211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1972:2016)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1942:2570)

Trefaldighetskälla, liten göl i bäckravin, ca 20x5 m st (NÖ-SV),intill och NÖ om bäcklopp. Olle Lundegren på Hånsta 3:4, 89 år,berättar att han i sin ...

Källa med tradition (L1983:5844)

1) Källa, kallad Järnkällan, ca 1 m diam och ca 0.5 m dj.Innehåller starkt järnhaltigt vatten. Utloppet åt SSV,rödslammigt vatten.3 m V om nr 1 är:2) ...

Källa med tradition (L1936:8082)

Trefaldighetskälla, själva brunnen ligger i mitten av en närmaststensättningsliknande lämning. Den är 8 m diam och 0.4 m h.Själva brunnshålet är 1 m...

Bojmosskällan, Källa med tradition (L2003:6697)

Trefaldighetskälla, närmast rund, ca 3 m diam och intill 0.3 m djtill vattenytan. Runt källans kant växer mossa. Avlopp mot SÖ.Ca 7 m NNV om källan är...

Källa med tradition (L1943:5143)

Trefaldighetskälla, byggd av 40-50cm hög och 17-20 cm tjock cementbalk. I övrigt kringlagd med 0,3-1 m st stenar. Över källan ligger en sten, 1,5-2 m ...

Källa med tradition (L1942:9364)

Trefaldighetskälla, plats för. Här fanns tidigare en Trefaldighetskälla, vilken lades igen 1976. Här har hittats postament och 1952 påträffades i käll...

Källa med tradition (L1965:1450)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1944:2992)

Offerkälla? 1,5x0,5 m (NV-SÖ) oh 0,4 m dj. Kantad av 0,5-1,0 m st stenar. Torr vid besiktning. Osäker utpekning.

Källa med tradition (L1974:2203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.