Källa med tradition

Riksantikvarieämbetets definition: Källa med tradition om källkult eller källa till vilken sägen eller namn är knutet.
Lammarps källa, Källa med tradition (L1973:6353)

Hälsokälla, 3x3 m och intill 0.8 m dj. Avlopp åt NNV, uttorkat.Belamrad med ris.Bevuxet med två stubbar i kanterna, tre björkar samt lövtelningar.

Tulseboda brunn, Källa med tradition (L1979:3170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1950:1758)

Källa, rund, 1,5 m i diameter och 0,4 m djup. Stenskoning längs kanten av 0,15–0,5 m stora stenar. Utflöde mot N.

Källa med tradition (L2001:2828)

Trefaldighetskälla, närmast rund, ca 1 m diam och ca 1 m dj. Källans S del begränsasav lodrätt stupande berghäll, övriga sidor av jord med kraftig und...

Källa med tradition (L1938:5351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sankt Eriks källa, Källa med tradition (L1968:298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1936:2057)

Trefaldighetskälla, sentida, 2x1 m (N-S), osäkert djup. EnligtHilding Sandberg, Norrgissjö 12,1, tog han samt en familj tillupp en tradition om att ...

Bojmosskällan, Källa med tradition (L2003:6697)

Trefaldighetskälla, närmast rund, ca 3 m diam och intill 0.3 m djtill vattenytan. Runt källans kant växer mossa. Avlopp mot SÖ.Ca 7 m NNV om källan är...

Källa med tradition (L2011:5975)

Offerkälla?, ca 2x0,9x1,1 m (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,1 m dj. Stensatt på alla fyra sidor av 0,2-0,4 m st stenar. Källan är nu uttorkad. Enligt Karin ...

Källa med tradition (L1973:4213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1973:6396)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1974:1970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Disakällan, Källa med tradition (L1961:8694)

1) Offerkälla? nu i form av en cementholk, ca 0,8 m diam. Ur bottnen på denna leder ett plaströr, so mynnar med friskt flöde cam åt VNV. Troligen har...

Lisas källa, Källa med tradition (L2004:9106)

Trefaldighetskälla, ca 0.8 m diam och 0.9 m dj. Delvis igenrasad.Skall tidigare ha varit kallmurad. Avlopp åt VSV-V.Ej återfunnen 1989. Området var ka...

Källa med tradition (L1942:1219)

Borttagen trefaldighetskälla. Källan numera flyttad något samt försedd med cementrör och pump. Källan låg förut invid diket, något V om nuvarande plat...

Källa med tradition (L2000:6429)

Trefaldighetskälla, numera igenväxt. Den ungefärliga platsen harutvisats av herr Erik Svan, 70 år, Norrboda. Han ansåg sig kunnautvisa ett område med ...

Ängagärdeskällan, Källa med tradition (L1973:246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1947:7326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källhagen, Källa med tradition (L1944:812)

1) Trefaldighetskälla, 0.5x0.5 m (NÖ-SV) och 1 m dj med 0.7 mvatten. Avlopp åt NNÖ. Klädd med 4 cm tj plankor. Iavloppsdiket, 0.5 m åt NNÖ finns en ca...

Källa med tradition (L1965:6830)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1963:9658)

Offerkällan, omnämnd i exerpten, syftar ev på en jättegryta i enliten SV bergsbrant. Jättegrytan som är belägen knappt fyra höjdmeter upp i branten, v...

Källa med tradition (L2006:9284)

Offerkälla, närmast rund, ca 10 m diam och ca 2 m synligt dj.Vattnet i källan är mycket klart. Avlopp åt Ö till ån. I källan liggerca 15 trädstammar.

Källa med tradition (L1955:9035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:3668)

Hälsokälla (uppgift om). (Källan återfanns inte vid utredningen).

Källa med tradition (L1941:1476)

Trefaldighetskälla, 2 m diam och 0,7 m dj. Delvis ihoprasad kallmur, bergkant mot S. Avlopp åt N. Omgärdad av kvadratisk träskoning. Har enligt uppgif...

Titte Vitte källa, Källa med tradition (L2010:503)

Offerkälla, 0,9x0,4 m (NV-SÖ) och 0,55 m dj. Stensatt med 0,2-0,7 m st stenar. Källans SV sida utgörs av en lodrät bergssida. Avlopp närmast mot Ö.

Källa med tradition (L2015:831)

Trefaldighetskälla, infordrad i rund trätrumma med järnband, 0,6 mdiam och 0,1 m h. Avrinner i stensatt kanal mot SV. Enl. uppg. avortsbor allmänt anv...

Källa med tradition (L1964:9231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2002:1158)

Trefaldighetskälla, förr timrad, nu med cementringar, 0.9 m diam.Intill och S om källan är en branddamm anlagd. Källan har enligtuppgift använts som ...

Källa med tradition (L1950:4764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ögnakällan, Källa med tradition (L1960:624)

Offerkälla, 0,3x0,15 m (Ö 35cg N-V 35cg S) och 0,7 m dj. Källanbestår av en ögonformad fördjupning i berget, som bildats vid enannars mycket tättsluta...

Trefaldighetskällan, Källa med tradition (L1951:6049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pilgrimskällan, Källa med tradition (L1946:4233)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2011. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Källa med tradition (L1972:954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerlunden, Källa med tradition (L1963:3544)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sankta Elins källa, Källa med tradition (L1962:9986)

Offerkälla? På platsen är idag ett brunnskar av tuktad kalksten,1x0,8 m st (N-S) och 0,25 m h, som täcks av ett trälock. Mot Ö ärsluttningen. Platsen ...

Källa med tradition (L1935:6236)

Trefaldighetskälla:? 1 m diam och 0,5 m dj, i dag kringsatt avcementrör. Avl- ; opp mot N. Strax V om källan är en bäck (N-S).Tradition anförd (se ex...

Källa med tradition (L2005:612)

Offerkälla, oregelbunden. Har troligen varit kvadratformig. Ca1.5x1.5 m och 0.7 m dj. Avrinner åt SV. Källan igenvuxen med grästorv.Öppningen har ca 0...

Källa med tradition (L1979:85)

Källa, platsen för, nyligen förstörd. Källan rann upp under en stor sten.

Källa med tradition (L1950:4923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1980:4682)

Hällsokälla 2 m diam 0.4 m dj till vattenytan. Övermossad runtkanterna.Beväxt med en gran.

Britas källa, Källa med tradition (L1972:9152)

Offerkälla, 1.5 m i diam och 0.7 m dj. I Ö leder från källan ettavloppsdike, 4 m l, 0.3 m br och 0.5 m dj.På källans NV kant växer en gran under denna...

Källa med tradition (L2001:3584)

Trefaldighetskälla, uppgrävd intill 0.5 m st öppning. Utdikad.

Källa med tradition (L1990:697)

Offerkälla, 2.5 x 1.5 m st (Ö-V) och ca 1 m dj. Väggar avkallmurad sten i Ö och S. I N väggen är en kantställd häll 1.3 ml, 0.6 m h och 0.2 m tj. I bo...

Källa med tradition (L2000:5347)

Trefaldighetskälla med offerbruk, 1.5x0.6 (ÖNÖ-VSV), 1 m dj, fylld med dy. IÖ är en träkonstruktion under vattenytan. I 1964 års inventering skrivs at...

Majorens, Källa med tradition (L1959:7438)

1) Källa rund, 1,5 m diam och 1 m dj. Delvis vattenfylld. Källanav rinner åt SSV. I kanten växer små björkar och hallontelningar.

Källa med tradition (L2003:646)

Trefaldighetskälla, nu helt igenstenad.

Källa med tradition (L2006:3930)

Hälsokälla, rund, 1 m diam och 0.6-0.7 m dj. Vatten från källanrinner åt NNV till den närbelägna bäcken. Brunaktiga avlagringar,där vattnet runnit. Re...

Svartkällan, Källa med tradition (L2016:7752)

Offerkälla, närmast rund ca 12-15 m i diameter. Efter strandenbevuxen med enstaka björk, rönn och al. Obestämbar djup, dockminst 1,5-2 m. Vattnet har ...

Källa med tradition (L1965:4361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1936:8236)

Trefaldighetskälla, enligt tidigare antekningar ska entrefaldighetskälla funnits på Fanbyns samfällighet, längst upp iFanbyviken (Nordviken), nära st...

Källa med tradition (L2000:7711)

Trefaldighetskälla, bäck, som enligt Jons Sven Andersson, Storsveden, Backabro(f.1895) skall ha använts som trefaldighetskälla, och kallad Källbacken....

Källa med tradition (L1997:46)

Plats för hälsokälla enligt Allan Nilsson (hembygdsföreningensordförande), Jälluntorfta.Vid besiktning 1983 kunde ingen hälsokälla iakttagas på platse...

Midsommarkällan, Källa med tradition (L2012:714)

Hälsokälla, numera utvidgad till bevattningsdamm. Har varit offerkälla.

Källa med tradition (L2001:1750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2002:2325)

Trefaldighetskälla, ca 1 m diameter, med klart och friskt vatten. Källan nyttjas fortfarande av hembygdsföreningen på trafaldighetsaftor, då kanterna ...

Källa med tradition (L1972:6491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:9010)

Källa, osynlig, under branddamm. Källan upptäcktes 1874 och äruppkallad efter sin upptäckare Patrik Reutersvärd som i börjanav 1870-talet företog en d...

Källa med tradition (L1965:6300)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1999:933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pengakillan, Källa med tradition (L1990:7905)

1) Offerkälla, 2.5x2.5 m (N-S) och 0.2 m dj.Fordrad med ett kvadratiskt brunnskar av tegel. Rester avpappklätt trätak. Avlopp åt NÖ.Revideringsinvente...

Tute källa, Källa med tradition (L1974:5765)

Offerkälla, igenvuxen, blägen inom ett 25x20 m (NÖ-SV) stort, sankt och gungflyartat område. I V kanten är en brobank för skogsvägbelägen. Den sanka m...

Källa med tradition (L1944:4034)

Borttagen trefaldighetskälla, ungefärlig plats, bortgrävd i början av 1900-talet.

Källfrökällan, Källa med tradition (L2014:9673)

Källa, 11x5 m (NÖ-SV) 2,5 m djup (till vattenytan) På NÖ kantenstenmur, 2 m hög 7 m lång, bestående av 0,2-0,4 m stora stenar.Runt källanuppkastade va...

Källa med tradition (L2004:3866)

Källa, borttagen, 2 m diam, stensatt. Rinner åt NÖ. Enlsamstämmiga uppgifter av ortsborna trefaldighetskälla. Enlombudet Joel Wikberg även offerkälla....

Källa med tradition (L2000:8843)

Trefaldighetskälla, närmast rund, ca 1 m diam och minst 0.4 m dj.Runt källan finns några stenar 0.1-0.3 m st samt i SÖ ettjordfast block. Marken runt ...

Källa med tradition (L2001:2531)

Hälso- och trefaldighetskälla, nu helt överväxt av ett mycket kraftigt sälgbuskage.Vid RAÄ:s förstagångsinventering, registrerad som: "2 m diam och ca...

Källa med tradition (L1954:8150)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok under Dokument och bilder. Vid ...

Källa med tradition (L2012:7623)

Hälsokälla, enligt uppgifter i GDB Alfa.

Tors källa, Källa med tradition (L1980:1850)

Offekälla, 1.5 m i diam. I Källan har förr hittats mynt. Källanhar sitt avlopp åt N och den är 0.25 m dj med kallt,klartvatten. Vid källan har hembygd...

Källa med tradition (L1999:5724)

Källa, nu rund, 0.9 m diam med obestämbart dj. Betongrör, 0.9 mdiam öppning och 0.07 m dj nedsänkt i källan och utgör dessbegränsning. Intill och VSV ...

Källa med tradition (L1985:5767)

Offerkälla, numera försedd med pump och cementringar.

Källa med tradition (L1963:2194)

Offerkälla, uppgift om. Ingen i bygden känner idag till den.

Källa med tradition (L2004:3471)

Hälso- eller mineralkälla, uppgift om.Ej återfunnen 1982.

Källa med tradition (L2011:1614)

Källa, enligt 1948 års beskrivning, mellan ett par stenar på ca0,5 m i avstånd från varandra. I källan och dess avlopp ett mycket rostigt slam, rinner...

Källa med tradition (L1970:40)

Källa med namn och tradition. Från "Gröne Källa" hämtade Anebyborna förr dricksvatten. Källan låg på gränsen mellan fyra socknar; Lommaryd, Marbäck, B...

Mysinge källa, Källa med tradition (L1943:5795)

Trefaldighetskälla, vattenyta ca 1,5x1 m (N-S) 0,2 m dj med sandbotten. I N större jordfast sten ca 5x4 m, 1,5 m h. Kring källanär stensatt kant av ca...

Källa med tradition (L1983:7947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkällan, Källa med tradition (L2017:3977)

Källa, ca 1 m diam och 1 m dj. Kallmurad kant av 0,3-0,6 m ststenar. Av mot ÖSÖ en sentida branddamm. Källvattnet är nu ejdrickbart.

Kärre källa, Källa med tradition (L1991:9644)

Offerkälla, 1,1x2,1 m (Ö-V) och 0,25 m dj. Stensatt med i S skarpkantigt huggna stenar, 0,35-1,7 m l och 0,25 m h. I N är större stenblock, 1,3 m l oc...

Källa med tradition (L2001:2108)

Trefaldighetskälla, artesisik, infodrad med betong, ca 3x1.5 m, och täckt medkorrugerad plåt.

Källa med tradition (L2001:3108)

Trefaldighetskälla, numera uppgrävd och försedd med ett nedgrävtcementrör. Källanhar haft sin avrinning mot NNÖ. På platsen är en skylt som berättar o...

Källa med tradition (L1936:6266)

Trefaldighetskälla, uppgift om. Inom det streckade området skallenligt muntlig tradition och G. Gustafsson, "Trefaldighetskällori Ångermanland" legat ...

Källa med tradition (L1935:1932)

Trefaldighetskälla, 0.6x0.7 m och 0.05 m dj. I SSÖ kanten är enjordfast sten, 0.6 m br och 0.6 m h. Källans avlopp mot V rinneren bit under mark. Kraf...

Källa med tradition (L1965:70)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1944:856)

Trefaldighetskälla, ca 0.6 m diam och 0.3 m dj. Avlopp i dike åtSV. I kanten sticker några störar upp. De stöder bräder, somkläder källan invändigt, v...

Källa med tradition (L1954:6470)

Källa, nu bestående av en i vinkel byggd mur av huggnagranitstenar fogade med cement. Muren är 1.2 m h, 2.5 m l(NNV-SSÖ) och 2 m l (ÖNÖ-VSV). Utlopp m...

Kajsa Rultas källa, Källa med tradition (L1984:7329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2006:9005)

Trefaldighetskälla, plats för. Enligt Per-Olov Johansson, Näbbol,skall det på angiven plats ha funnits en Trefaldighetskälla. Ingaspår av källan iaktt...

Källa med tradition (L2001:9998)

Trefaldighetskälla, numera brunn med brunnsringar och -lock avcement, ca 60 cm diam och 0.5 m h. Avrinner mot Ö. Från SV lederen liten trappa ner.

Källa med tradition (L1945:73)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1965:2304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1987:5508)

Hälsokälla, som naturligt springer fram ur marken. På 1890-talet kom en läkare, dr Assarsson, från Sölvesborg och öppnade hälsohem i gården N om väg...

Källa med tradition (L1946:5317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sankt Helenas källa, Källa med tradition (L1997:9868)

Offerkälla, ca 0.9 m diam, stensatt i botter, med cementrörovanpå, lock av cement. Enligt Bror Jansson kallas källan St:aHelenas källa. krister ivarss...

Källa med tradition (L1944:532)

Plats för trefaldighetskälla. Diket där trefaldighetskällan skallligga enligt Ek kartan 1962 är igenfyllt och man har lagt rördär.1980 var källan 1x0....

Källa med tradition (L2001:7905)

Trefaldighetskälla? , 3x1.25 m (N-S) och ca 0.5 m dj. Uttorkad.Källan avrinner mot N. bevuxen med några lövbuskar. Bottendyn ärbevuxen med björnmossa....

Källa med tradition (L1943:3449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1963:6969)

Offerkälla, 1x1 m, 0,5 m dj, brädfodrad, försedd med cementrör 0.7m diam, 1 m dj, ditsatt under renovering i år. Källan ligger i engrop, 4-5 diam, 1-1...

Källa med tradition (L1973:2504)

Offerkälla, uppgift om. Någonstans längs den gamla landsvägen Sund -Stora Tällekullen skall det finnas en offerkälla ödå man tog i dynmed nävenfick ma...