Källa med tradition

Riksantikvarieämbetets definition: Källa med tradition om källkult eller källa till vilken sägen eller namn är knutet.
Brantåsa källa, Källa med tradition (L1997:44)

Hälsokälla, 2x1.5 m (NNV-SSÖ) och ca 0.4 m dj. Vattenfylld.Begränsas i S av ett block, 3x2 m (Ö-V) och 1.7 m h, i Ö av ett1.5x1.2 m st (NNV-SSÖ) och 0...

Källa med tradition (L2001:1530)

Trefaldighetskälla, 1,5x1 m stor med ett vattendjup av 0.45 m. Vattnet är iskallt och klart. Bottnen består av ett åtminstone 1 m tjockt lager av lös ...

Källa med tradition (L2001:8898)

Trefaldighetskälla, numera, 1967-68, lagd en i cementerad, rund dagvattenbrunn, 0.8 mdiam. Vid inventeringen 1963 var källan 2 m diam och 1 m dj, inhä...

Källa med tradition (L2001:3781)

Trefaldighetskälla (?), Ej återfunnen vid 1989 års besiktning. Inventeringen 1963skall ha fått uppgift om en trefaldighetskälla i mosskanten och med m...

Sörviks källa, Källa med tradition (L2001:7415)

Hälsokälla enl trad, 0.6 m diam och 1 m dj. Källan är stensattinvändigt. Försedd med överbyggnad och lock av trä. Källanavrinner mot Ö.1 m NNÖ om käll...

Frökens källa, Källa med tradition (L1979:5515)

Källa, oregelbunden, 0,8 x 0,2-0,6 m st (NV-SÖ) och 0,2 m dj, delvis vatten- och lövfylld. Bottnen är grusig med berg i dagen. Källan rinner åt SÖ. I ...

Källa med tradition (L2003:5181)

Trefaldighetskälla? 1 m diam 2 m dj. Satt med 4 gjutna cementrör.Trälock.Tradition obekräftad.Enligt anmälan från Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening, entr...

Källa med tradition (L1936:7268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1982:9262)

Gammal hälsokälla, ca 1,2 m diam och ca 2 m dj.En cementring är satt omkring källan.Ägaren till Ängarna berättade att förr hängde alltid en skopa vidj...

Romfarskälla, Källa med tradition (L2003:7599)

Offerkälla, bestående av en brunn och ett cementerat fundament medett järnrör i.

Kyrkekällan, Källa med tradition (L1967:5442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1942:7016)

Trefaldighetskälla, ca 0,5 m dj. Timrad. Numera endast ett varvstockar synliga, ca 0,5x0,5 m. Avrinner mot N. Av timringen syntes inga rester vid rev ...

Källa med tradition (L1944:532)

Plats för trefaldighetskälla. Diket där trefaldighetskällan skallligga enligt Ek kartan 1962 är igenfyllt och man har lagt rördär.1980 var källan 1x0....

Källa med tradition (L1941:4340)

Trefaldighetskälla. uppgift om. På angiven plats var 1994 ettflertal vattensamlingar. Det kunde inte med säkerhet avgörasvilken av dessa som är den ak...

Tore källa, Källa med tradition (L2015:3977)

Källa, enligt sägen skall sjuka ha tvättat sig däri och genom Gudsnåd ha återfått sin hälsa. Anses också ha varit ett offerställeåt Tor under hednatid...

Källa med tradition (L2016:3671)

Källa, 0,5 m i diameter och 0,5 m djup. Slammig botten och kant men klart, gott vatten. Avlopp åt ÖSÖ. Täckt av murket trälock. Offer eller trefaldigh...

Källa med tradition (L2001:8719)

Hälsokälla, ca 0.5 m diam, helt övertorvad. Över ådern är en trätunna nedgrävd, avdenna syns intet. Vattnet är starkt järnhaltigt.

Källa med tradition (L2001:9193)

Trefaldighetskälla. Källan har fyllts igen och ett betongrör hargrävts ner. Vattnetavleds i ett rör under marken ner till sjön och strax NV om det ned...

Källa med tradition (L1998:9994)

Hälsobrunn och offerkälla, 0.5 m diam och ca 4 m dj. Betongrör ärnedsatta i marken. En 0.5 m h överbyggnad av konststen. Brunnoch källa är inbyggda i ...

Källa med tradition (L2003:6827)

Trefaldighetskälla, kringsatt med cementrör, 1 m diam. Tidigarekringsatt med sten i en rundel.1989 var cementröret igengjutet med ett lock halvvägs ne...

Källa med tradition (L2005:9799)

Brunn/kallkälla, form, ca x m (-) /diam och _-_ m h/dj. Brunnen är stenskodd av _-_ m st stenar. Brunnen är belägen i markplan, övertäkt med _._ m dj...

Källa med tradition (L1951:9341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2001:2264)

Trefaldighetskälla, 1 m diam och 0.2 m dj. Mossiga kanter. Avrinner åt V. Enligtuppgift av ortsbor fortfarande i bruk som trefaldighetskälla. Intill k...

Källa med tradition (L1954:1646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1947:6951)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2003:373)

Trefaldighetskälla, 2.5 m i diam, 0.2-0.5 m ned till vattenytan.Källan har ett avflöde i NÖ. Holger Eriksson i Läckenbo kvarnberättar att man brukat d...

Källa med tradition (L1959:6322)

1) Källa, 0,9 m diam, 1,5 m dj, murad av klumpstenar och flatastenar 0,2-0,6 m st. Cementerad överkant och överlagd medplåtskivor. 4 m S om 1) är: 2)...

Källa med tradition (L1974:8647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2000:433)

Trefaldighetskälla, oval, 2x15 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m dj. Mossigakanter. Avrinner mot ÖNÖ.Uppgift om källan lämnades vid inv 1967 av Stor- ViktorAnders...

Källa med tradition (L1942:8851)

Offerkälla, 1,5x1 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj. Timrade sidor och kanter. Belägen i botten av rund sänka, 5 m diam och 0,7 m dj.

Källa med tradition (L1981:12)

Plats för offerkälla, enligt uppg. Källan var belägen i enskålformig fördjupning och överbygd med ett hus som nu är rivet.Bäckfåran är ganska nygrävd,...

Källa med tradition (L2006:9005)

Trefaldighetskälla, plats för. Enligt Per-Olov Johansson, Näbbol,skall det på angiven plats ha funnits en Trefaldighetskälla. Ingaspår av källan iaktt...

Källa med tradition (L1967:8586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lagerströms källa, Källa med tradition (L1974:911)

Källa, 0,7x0,8 m, kallmurad av 0,6-1,0 m st stenar. Synligt djup 0,5 m. Täckt av murket trälock. Avrinning mot NNÖ. Ö om källan har ett smedboställe l...

Trefaldighetskälla, Källa med tradition (L1982:8631)

Källa, 1 m diam och 0.7 m dj. I hålet står ett cementrör, knappt0.9 m diam. Röret som delvis är omgivet av stenar är tillbredden fylld av vatten. Avlo...

Källa med tradition (L1964:2245)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1988:4400)

Offerkälla, borttagen, plats för. Källan torkades ut i sambandmed brunnsborrning.10 m SSV om platsen för källan fanns en sten, 0.5-0.7 m och 0.35m h, ...

Källa med tradition (L1935:836)

Trefaldighetskälla, plats för. Enligt G. Gustafsson är enKläpptjärn", det streckmarkerade området på kartan. Vidrevidering 1989 kunde trefaldighetskäl...

Räkenhålskällan, Källa med tradition (L2000:621)

Trefaldighetskälla, springkälla, 0.2 m diam, ca 0.1m hvattenstråle. Avlopp mot N. Intill källan finns en grundstensatt brunn (ev ursprunglig källa?). ...

Källa med tradition (L2015:7383)

Hälsokälla, uppmurad brunnsställning 1 m diam och 0,7 m h. Över denna är en båge av järn 1,5 m h i vilken en kätting är fäst.

Ugglevikskällan, Källa med tradition (L2015:7151)

Trefaldighetskälla. Nu övertäckt av kopparhuv, 1 m h, 0,5-1 mdiam. Över källan är ett tak uppbyggt.

Hedbo källa, Källa med tradition (L2002:3348)

Trefaldighetskälla, ca 1.5x1.5 m st. Avrinner åt NV i bäck(NÖ-SV).Enligt ett flertal uppgiftslämnare i Hedbo är källan entrefaldighetskälla i vilken m...

Källa med tradition (L2001:739)

Trefaldighetskälla, uppgift om, numera övertäckt av cementringarmed lock av plåt.1 m diam och 0.3 m h. Inget synligt avlopp. Har tidigare haft avlopp...

Mysinge källa, Källa med tradition (L1943:5795)

Trefaldighetskälla, vattenyta ca 1,5x1 m (N-S) 0,2 m dj med sandbotten. I N större jordfast sten ca 5x4 m, 1,5 m h. Kring källanär stensatt kant av ca...

Sankt Sigfrids källa, Källa med tradition (L1963:9815)

Offerkälla, oval till formen, ca 9x4 m st. Berg i dagen i S ochNV, samt en större stenvardera i SÖ och SV. Enligt uppgift från markägaren, är detta en...

Källa med tradition (L1979:4475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1942:4424)

Källa, oregelbunden, 4x4 m. I SSV upprinner källan vid en berghäll. I NNÖ kanten har ägaren nedsatt ett cementkar. Enl. traditionen har källan varit e...

Källa med tradition (L1972:3155)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1944:2992)

Offerkälla? 1,5x0,5 m (NV-SÖ) oh 0,4 m dj. Kantad av 0,5-1,0 m st stenar. Torr vid besiktning. Osäker utpekning.

Brunnsåkerskällan, Källa med tradition (L1936:3928)

Hälsokälla, ca 2x1 m st och 0,2 m dj. Stenskodd kant av 0,2-0,5 mst stenar. Utlopp åt Ö. Delvis igenrasad och fylld med skräp.Beväxt med några lövbusk...

Källa med tradition (L2001:3437)

Trefaldighetskälla, ca 1.5x1 m st (NNÖ-SSV), ca 0.1-0.2 m dj. I kanten är enstakastenar, 0.3 m st. Vid RAÄ:s förstagångsinventering 1963, avrann källa...

Källa med tradition (L1936:6780)

Offerkälla, ca 1 m diam och 1 ; m dj. Omgiven och täckt av en ca10 m diam stor vattensamling. Avrinner åt NO delvis igenslammad.Enligt uppgift i 1965...

Källa med tradition (L2004:3471)

Hälso- eller mineralkälla, uppgift om.Ej återfunnen 1982.

Källa med tradition (L1999:873)

Offerkälla eller trefaldighetskälla, 2x1.5 m och 0.5 m dj. Övertäckt av murket ochövermossat timmer, bevuxet med gräs och hallonbuskar. Utlopp mot SSV...

Källa med tradition (L1950:1758)

Källa, rund, 1,5 m i diameter och 0,4 m djup. Stenskoning längs kanten av 0,15–0,5 m stora stenar. Utflöde mot N.

Källa med tradition (L1963:6969)

Offerkälla, 1x1 m, 0,5 m dj, brädfodrad, försedd med cementrör 0.7m diam, 1 m dj, ditsatt under renovering i år. Källan ligger i engrop, 4-5 diam, 1-1...

Sankt Sigfrids källa, Källa med tradition (L1998:8852)

Offerkälla, tresidig, 0.65 m sida (Ö, SSV och NV) och 0.45 m dj.2 m N om källan är en upplysningskylt.\KULTURMINNE\ Sankt Sigfrids källa.\Källa i form...

Källa med tradition (L1936:8203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2009:8024)

Källa, nu urgrävd till damm. Markerad som "värmsel" på 1701 års karta.

Källa med tradition (L2001:3864)

Trefaldighetskälla, ca 1 m diam och 0.1 m dj. Belamrad med ris.

Källa med tradition (L2001:2455)

Trefaldighetskälla, nu ej synlig och ej återfunnen. (Vid förstagångsinventeringen 1963,synlig som en fläck i åker, där växtligheten var frodigare än a...

Källa med tradition (L2005:681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2003:5467)

Offerkälla, plats för. Källan fanns fortfarande på 1920-1930-taloch användses då som enda vattereseroar som trefaldighetskälla.Brunnssalong fanns unde...

Källa med tradition (L1991:7516)

Källa, 0.5x0.5 m st och ca 0.4 m dj, från markytan. Källanavrinner mot NNÖ.Ca 10 m NNÖ är idag grävd damm.Området är beväxt med höga ormbunkar och bus...

Källa med tradition (L1999:5080)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1944:2048)

Trefaldighetskälla, bestående av en grop, något rektangulär(NV-SÖ), 3x2 m och 1.2 m dj. I Ö långsidan två större stenblock.Invid gropen ligger en saml...

Krafsekällan, Källa med tradition (L1964:3213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1936:6797)

Hälsokälla (Trefaldighets-) enl. uppgift från Anton Forsberg,Tuna. Vattnet rinner upp i nederkanten av nipsluttning ca 0,5 movan vatten- drag (stillas...

Källa med tradition (L2006:8950)

Källa, ca 1 m diam nu försedd med betonglock. Runt locket är enintill 1 m br stenläggning av 0.1-0.2 m st stenar. Enligt BertilWegraeus, Finserud, är ...

Källa med tradition (L1936:8262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2014:1131)

Trefaldighetskälla, enligt uppgift känd sedan 1700-talet. Källan är kompletterad under nyare tid med en fodring bestående av ett höganäsrör ca 0,9m h ...

Källa med tradition (L1965:7506)

Offerkälla?, i bäck, närmast rektangulär, ca 0,4x0,3 m st och ca 2 m dj utifrån inskickat foto och uppgifter. Överdelen inramad av en 0,2 m h träram m...

Källa med tradition (L1981:1820)

1) Offerkälla, plats för, borttagen, vid en utvidgning av enbäck.2) Plats för älvkvarnar. Enligt äldre utsagor har ett block med 3älvkvarnar legat i e...

Källa med tradition (L1964:3805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1981:2215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1942:5464)

Offerkälla, ca 1x1 m samt ca 0,4 m dj. Avloppet är åt V till bäcken. Klart, fint vatten. Omkring och i källan ligger några gamla stockar. (Förstagångs...

Källa med tradition (L1956:1950)

1) Offerkälla, vattenspegel i kärrtorv, 7 m tvärmått, 0,5 m dj.Botten av fin sand överlagrad av lös detritusgyttja. Enstaka 0,3m st stenar syns vid de...

Källa med tradition (L1989:2038)

Hälsobrunn, 2 m diam och 3 m dj (ej ursprungligt djup) med stensatta kanter av 0.2-0.4 m st stenar. Brunnen kantas av fyra bokar, vars rotsystem bilda...

Lannaskede källa, Källa med tradition (L1974:9582)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2004:3640)

Källa, ca 2 m diam. Delvis övertimrad. Enl uppg av herr HerbertKarlsson, Igelsäter en så kallad trefaldighetskälla.

Källa med tradition (L1950:1027)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1963:315)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bojmosskällan, Källa med tradition (L2003:6697)

Trefaldighetskälla, närmast rund, ca 3 m diam och intill 0.3 m djtill vattenytan. Runt källans kant växer mossa. Avlopp mot SÖ.Ca 7 m NNV om källan är...

Källa med tradition (L1942:7551)

Trefaldighetskälla, konformad (ÖNÖ-VSV), med spetsen åt ÖNÖ, 4x0,8 m diam med dj 0,4 m i ÖNÖ och 0,8 m i VSV. Stensatt med 0,2-0,7 m st stenar (bildan...

Källa med tradition (L1974:1970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källhagen, Källa med tradition (L1944:812)

1) Trefaldighetskälla, 0.5x0.5 m (NÖ-SV) och 1 m dj med 0.7 mvatten. Avlopp åt NNÖ. Klädd med 4 cm tj plankor. Iavloppsdiket, 0.5 m åt NNÖ finns en ca...

Källa med tradition (L1947:4654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1982:7163)

Källa med namn, rund, 2 m diam. Källan finns markerad på 1749-års karta med namn Lagårdskällan. Utgör idag en utvidgning av ett dike. (RAÄ dnr 3.5.5-2...

Lappkällan, Källa med tradition (L1999:2405)

Källa med namn och tradition, 1,5-2 m diam och 0,3 m dj. Avlopp mot SSÖ. Över källan har anlagts en träbro med öppning för vattenhämtning. 4 m V om de...

Villstad brunn, Källa med tradition (L1972:237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L2012:7826)

Hälsokälla, numera omgiven av stensättning, 2 m diam och 0,5 mh, av löst upplagda gråstenar, 0,3-0,4 m st, kring i mitten ett plåtfat, 0,95 m diam och...

Källa med tradition (L1936:5183)

Trefaldighetskälla. Enligt Sten Eriksson och andra ortsborsamlades ungdomen tidigare kring källan och festade.

Fattigmansbössan, Källa med tradition (L1936:6687)

Offerkast, bestående av ett ; stenröse, ca 2 m diam och 0,5 m h,av 0,1-0,4 m st stenar. enligt Yngve Eriksson, Kväcklingen, ca 65år, skall man i äldr...

Källa med tradition (L1981:7368)

Hälsokälla, varav nu återstår rester efter brunnsplatta, ca 4x4 mav trä, samt ett rör av höganästyp. Har fordom tillhört Porla,enligt vad folket i när...

Källa med tradition (L2001:2449)

Trefaldighetskälla, närmast rund, 1.3 m diam och 0.5 m dj.I V kanten är några stenar 0.2-0.5 m st.Avrinningen är åt NV.Överförd från Silverbergs Sn RA...

Järnkällan, Källa med tradition (L1950:3327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1935:4078)

Trefaldighetskälla, uppgift om. Enligt G. Gustafsson fanns entrefaldighetskälla på fastigheten. Enligt Vilhelm Johnsson lågkällan på markerad plats. J...

Källa med tradition (L1974:9190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Källa med tradition (L1965:1450)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Larslunda brunn, Källa med tradition (L1983:555)

Förstagångsinventeringen Hälsokälla och Trefaldighetskälla. Exakta platsen ej klar. På platsen finnes en grund vattenfylld grop. Ca 3 m VNV om densamm...