Kanal

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anlagd farled.
Kanal (L2014:3822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2017:2568)

Kanal, ca 188 m l (Ö-V), 4,5-6,5 m br och 0,85-1,1 m dj. Övertorvad. Kanalen skärs i V delen av den väg som idag löper igenom området i Ö-V riktning o...

Kanal (L2002:9392)

Kanal, ca 180-185 m l (NVN-ÖSÖ), 2 m br och 2 m dj. Liknar numera ett dike intill gångväg. (Annan Inventering 2016, lst dnr 431-1485-16)

Kanal (L1971:8246)

I berg sprängd kanal (torrlagd), anlagd för vattentub. Kanalen är ca 70 m l (NV-SO), 4-8 m br, 2,5-3,5 m dj. I kanalen är gamla betongplintar och beto...

Kanal (L2007:5692)

1) Grävd kanal, ca 200 m l (NÖ-SV) med vattentub av järn tillkraftstationshus i SV. I NÖ är: 2) dammvall, 13 m l (SÖ-NV), 2 mbr och 2.5 m h av kantiga...

Kanal (L1973:1214)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1950:3867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2019:1965)

Kanal, ca 57 m l (NV-SÖ) 5-8 m br och 0,5-1 m h. Längst sidorna finns vallar och ansamlingar med 0,2-0,7 m st stenar.

Kanal (L2001:3947)

Såglämning + hamnanläggning inom ett 110x10 m st område (NNV-SSÖ), bestående av 1såggrund, hamn, kanal och täktgrop (?).1) Såggrund, fragmentarisk, sy...

Kanal (L1992:3222)

1) Kanal, 200 m l och 5-6 m br, parallell med Torne älv.Grävd av Johan Fors (1807-1890) någon gång på 1830- eller 1840-talet.I kanalen är2) Kvarn, pla...

Kanal (L1954:3309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1939:2978)

Vattenränna, 70 m l, 0,7-2,5 m br, 0,2-0,5 m dj, ställvis med spår av stensätning. Har fungerat tillsammans med hyttan.

Kanal (L2019:6930)

Kanal, ca 10 m lång (NÖ–SV), 1,5 m bred och 0,5–1 m hög, kallmurad av intill 1 m stora naturstenar. Belägen intill och NÖ om å och 1 m SV om vägg till...

Kanal (L1992:1838)

Kanal(?), 110 m l (ÖSÖ-VNV-NNÖ-SSV), bestående av en konisk, rännformig fördjupning, 110 m l, 2-3 m br och 0.4-0.7 m dj. Flackt bottenplan, 0.2-0.4 m ...

Kanal (L2022:713)

Sluss, ca 50 m lång (Ö–V), med 2 slussportar och 27 m mellan portarna. Slussen är ca 4 m bred och ca 6 m djup, byggd av 10–12 skikt kilad granit, inti...

Kanal (L1945:9483)

Sprängd kanal, krokig, ca 50 m l (NÖ-SV) och 0.7 m br. I SVkanten finns en kraftig vall och fallhöjden är ca 2.5 m. Viduppdämning kunde den vara 1.5 m...

Kanal (L1949:9946)

Kanal, ca 300 m l (NÖ-SV) och 5-6 m br. Kanalen går genom myrmark, från å till sjö. Utloppet används som båtplats. Kalfors bolag flottrensade Häsboån...

Kanal (L1970:5949)

Kanal, 40 m l (N-S), bestående av en stenröjd ränna, 40 m l och 2m br, vid ändarna 5 m br. Kantad av vallar, 1-2 m br, 0.5-1 m hav 0.2-1 m st stenar o...

Kanal (L2004:6931)

Brofästen/slusslämningar. VSV om ån: 8x4 m (ÖNÖ-VSV) och intill 2m h, kallmurat av vanligen 0.5-1.2 m l tuktade stenar, ställvisfästade med järnband. ...

Kanal (L1962:8780)

Vattenkanal, 11 m l (130-330 gon) 1.2 m br och 0,6 m dj. Begränsasi båda sidor av huggna kantställda hällar. Leder vattnet frånStålkvarnesjön bredvid ...

Kanal (L2007:807)

Kanal, med en sammanlagd längd av ca 90 m, ca 1.5-3 m br och 0.2-0.6 m dj. Kanalen följer NÖ-sluttningen och är på utsidan, 0.5-1 mh,en vall uppbygd a...

Kanal (L2022:10494)

Kanalen är 125 m l och mellan 6 – 14 m br. På den v sidan finns en stenskoning hela vägen och den ö sidan har en stenskoning ca ¾. Stenskoningen är gj...

Kanal (L1963:970)

Slussanläggning, 44 m lång (NV-SO), 8 m bred. Den sydöstra muren är 100 m lång och den nordvästra 75 m. Murarna är uppförda med tuktade stenblock. I m...

Kanal (L2003:8332)

Kanal, ca 850 m l (NNV-SSÖ), 2-4 m br och 1-2 m dj. Grävd. Flankeras av vallar av jord och sten, 2-4 m br och 1-2 m h (uppskattade mått). Rapport dn...

Kanal (L2003:5486)

Område av riksintresse för kulturminnesvården. Området innehållerindustribyggnader fr 1800-talet, bruksherrgård, brukskontor,Sura gamla och nya kyrka....

Kanal (L2019:2198)

Kanallämning, 52 m l (NNV–SSÖ) och 5–6 m br. Längst kanalen förekommer vallar och stensamlingar med mestadels 0,2-0,7 m st stenar.

Kanal (L2021:7473)

Kanal, ca 70 m l (NNÖ-SSV, N-S) 2-2,5 m br och intill 0,3 m dj med flack botten. Omgiven av vall på bägge sidor, tydligast på V där den är ca 2-4 m br...

Kanal (L2003:8923)

Kanal med namn

Kanal (L1986:3540)

Kanal (?), torrlagd, ca 115 m l, 4 - 5 m br och 3 - 4 m dj. På Generalstabskartan 1864 är markerat ett vattendrag på denna plats, mellan sjön och bäck...

Kanal (L2007:33)

1) Stenbro, ca 10 m l (Ö-V) och 6 m br, slagen i ett valv. Valvetär 1.5 m l och 1 m h och består av tuktade gråstenar, 0.2-1 m l. Påbrons båda sidor f...

Kanal (L2002:8950)

Kanal, ca 100 m l (VNV-ÖSÖ och NÖ-SV), 2-3 m br och 0,35-1,2 m dj till vattennivån. Kanterna kallmurade i 5-6 lager av 0,3-0,7 m st stenar. På båda si...

Kanal (L1993:8467)

Kanal, 680 m l (NNÖ-SSV), 5-30 m br, fylld med vatten.Kanalen byggdes i samband med uppförandet av Hedenfors sågverk1785. Sågverket brann på 1800-tale...

Kanal (L2001:9271)

Gruvområde, ca 300x30-200 m st (NNÖ-SSV), bestående av 3 gruvhål,minst 10grunder eller ruiner till byggnader, 3 kvarstående byggnader, samtbörjan på f...

Kanal (L2007:6070)

1) Gruvhål, ca 4x4 m st. Gruvhålet är vattenfyllt och har ettkännbart djup på ca 1 m och ca 0.5 m ner till vattenytan vidbesiktningstillfället.2 m VSV...

Polhems sluss, Kanal (L1964:9058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1940:9647)

Kanal, ca 145 m l ((NV-SÖ), 2 m br och intill 3 m dj.

Kanal (L1964:9082)

Slussanläggning, 160 m lång (N-S), 10 m bred och 5–15 m djup. Anläggningen består av fyra slusstrappor, ca 35 m långa respektive. Murarna är uppförda ...

Kanal (L1980:1287)

Kanal, ca 800 m l.

Kanal (L1986:4728)

Kanal. ca 275 m l, 1 - 1,5 m br och intill 5 m dj. Stenskodd på branta partier. I S änden mot sjön, intill sankmark, ej synlig.

Kanal (L2002:1372)

Kanal, sammanlagd längd ca 500 m (NNV-SSÖ och NNÖ-SSV). Kanalenlöper genom sankt skogsparti och avbryts av mossmarker. Diket ärca 3-4 m br och 1-1.5 m...

Engelska kanalen, Kanal (L1993:7599)

Kanal, 4970 m (NNV-SSÖ - VNV-ÖSÖ), 10 -30 m br och 2-9 mdj, oftast 15-20 m br och 3-5 m dj. På flera ställen korsaskanalen av vägar. Utmed hela sträck...

Västmanland, Kanal (L2002:4738)

Sluss, rest av, ca 50 m l, ca 10 m br och ca 2.5-3 m h övervattenytan, murad av 0.3-1 m st granitblock. delvis raserad.Rester av slussportar ej skönjb...

Kanal (L1950:1630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1940:8112)

Kanal, 35 m l (NÖ-SV) och 0,6-1 m dj. Båda sidorna är kallmurade av 0,4-0,7 m st stenar. Kan vara det mindre färjeställe som omnämns i Älvkarleby 42:1...

Ekeblads sluss, Kanal (L1964:9059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2006:4487)

1) Kaj, ca 200 m l, runt udden, skodd med tuktade block, raseradei Ö, bäst bevarad Ö om. 2) Kanal, 150 m l (SÖ-NV) och 3 m br.Omlastningsplats för mal...

Kanal (L1995:6658)

Kanal, delvis oklar utsträckning, ursprungligen ca 2 km l (NNÖ-SSV), nu överdämd eller omformad vid vattenreglering i samband med kraftverks- och damm...

Kanal (L1965:6804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1951:5524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2011:9834)

Grävd kanal, ca 50 m l (Ö-V), 3-4 m br och 0,3-0,4 m dj.

Kanal (L2019:6396)

Kanal, ca 45 m lång (NV–SÖ), 4–5 m bred och 0,5–2 m djup. På 4–5 ställen med intill 0,8 m höga kallmurade kanter. Skär av en udde i ån på dess NÖ sida...

Kanal (L1950:4760)

Kanallämning, enligt markering på ortofoto/regkartan. Beskrivningsaknas.

Kanal (L1982:7118)

Kanal, grävd, ca 35 m l ÖNÖ-VSV) och 0,3 m dj. Var tidigare registrerad tillsammans med Eskilstuna 196:1. (Annan Inventering, lst dnr 431-01448-2015)

Prinsessan Hedvig Sofia, Kanal (L2002:5407)

Sluss, ca 50 m l (N-S), ca 10 m br och ca 2.5 m h övervattenbrynet, murad av 0.1-0.8 m st otuktade stenar. Delvissöndervittrad men obetydligt raserad....

Kanal (L2021:8867)

Kanal, ca 100 m l(N-S) och 3,0 m br. Kanalens sidor stensatta av dels slaggstensblock dels av tuktade stenblock av 0,2-1,5x0,2-1,0 m st.

Kanal (L2022:328)

F.d kanal för timmerflottning, idag igensatt. Ca 1300 m lång, 8 - 10 m bred och 1,5 - 2,5 m djup. Ställvis stensatt och med enstaka stockar synliga i ...

Kanal (L1951:633)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1984:1737)

Kanal, ca 300 m l (NV-SÖ) och 20-30 m br. Kanalen har i sin Ö del haft en fortsättning mot N. Kanalen har dock fyllts igen för 10 eller 20 år sedan. K...

Kanal (L2003:7792)

Sluss i Strömsholms kanal. Slussen har nr 10 i kanalens numreringav slussar.Se i övrigt RAÄ nr 84.

Kanal (L2001:5184)

Kanal, ca 70 x2.5-3 m (NV-SÖ) med osäker avgränsning i NV. Synligfodringsaknas. Kanalen har blivit utgrävd under senare tid. Träfodring kan då ha förs...

Kanal (L1951:6148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1957:8648)

1) Tomtning, SV om en 1 m h bergsavstas (NV-SÖ), parallellt medoch på ett avstånd av 1,7 m från denna är en 2 m l enkelt lagdrad av 0,3-0,6 m st stena...

Kanal (L2023:506)

Kanal, minst 500 m l (NNÖ-SSV) och 4 m br. Kanterna är ställvis stensatta med natursten. Kanalen har ingått i Tutleden, denna flottningsled var i bruk...

Kanal (L2002:9390)

Kanal, ca 30 m l (NNV-SSÖ) och 3 m br, vattenfylld. Denna del lär ha ingått i Heides kanal, se Sala stad XXX. (Annan Inventering 2016, lst dnr 431-148...

Kanal (L1964:8462)

Slussanläggning, 180 m lång (VNV-ÖSO), 10 m bred och ca 5–15 m djup. Anläggningen är nedsprängd i berget och består av fyra slusstrappor, ca 35 m lång...

Kanal (L2002:9426)

Kanal, ca 145 m l (-S), 0,5-2 m br och 1-2 m dj. Stenblock ligger i botten och utmed kanterna. Kanalen har fått sitt namn efter Jacob Heide (Jacob va...

Kanal (L2001:6070)

Kanal, ca 800 m l (N-S), ca 2 m br och intill 0,7 m dj. Delvis vattenfylld och delvis övertorvad. Utloppet från Stora Bredsjön är igenfyllt, så något ...

Kanal (L2003:8333)

Kanallämning, ca 1200 m l (huvudriktning N-S), 2-3 m br och 1-2 m dj. Flankeras bitvis av vallar av jord och sten, ställvis nedgrävd eller som i melle...

Kanal (L1959:2384)

Kanal, ca 430 m l (huvudsakligen NV-SÖ), 4 - 5 m br och 0,5 - 1,5 m dj. Kantas ställvis av jordvallar, 1 - 2 m br och 0,5 - 1 m h. I NV viker kanalen ...

Kanal (L2008:9757)

Vattenkanal, med en sammanlagd längd av ca 650 m. Kanalen är 1.5-3m br och 0.2-0.6 m dj. Kanalen följer Ö-sluttningen och är på utsidan0.5-2 m h. Läng...

Kanal (L1999:8504)

Grävd kanal, 230 m l, 0,8-1,5 m br och 0,4-0,8 m dj. Där kanalen passerar invid en myr har den S sidan, mot myren, varit förstärkt med stockar. Kanale...

Kanal (L1996:1979)

Stensatt kanal, kraftverk, ca 120 m l (ÖSÖ-VNV), 1-2 m br och 1 mdj. Stensatta kanalsidor, 1-1.5 m h av 0.2-0.8 m l huggnastenar. Ca 85 m Ö om sjön ha...

Kanal (L2006:3776)

Kanal, ca 1,3 km (NNV-SSÖ, NV-SÖ) och 1-2 m br. Kanalbanken är ca5 m br och intill 3 m h, beväxt med sly och höga lövträd. Kanalenböjer av i S mot NV ...

Kanal (L1963:1637)

Sluss, 30-35 meter lång, ca 3 meter hög över vattenytan. På mitten är en 4 meter lång utskärning för en slussport. Färdigställdes år 1844. Omnämnd som...

Kanal (L1992:2764)

Kanal, 10 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och 0,5 m dj, bestående av engrävd fördjupning med närmast flackt bottenplan. I S änden avkanalen är berg i dagen som ...

Kanal (L2006:2274)

Stensatt tunnel, ca 100 m l (SÖ-NV), 3 m br och 2 m h av tuktadestenblock, 0.5-0.8 m st. I vardera änden av tunneln finns slagnavalv, 2 m br och 1.5 m...

Kanal (L1978:5021)

Kanal, ca 430 m l (N-S), 3 - 4 m br och 0,5 m dj, ställvis sten i kanterna. Kanalen, som leder mellan Sörgölen i N och Stensjön i S, grävdes enligt or...

Kanal (L2021:2161)

Kanallämning, 25 m l (N–S) och 1,5–1,8 m br och 1,0 m djup. Inloppet i södra delen av Långforsen. Kanalen hade ingen skoning av trä eller sten. I bott...

Kanal (L1964:8461)

Slussanläggning, enligt skriftlig uppgift 54 m lång, 10 m bred och 2,5 m djup. Anläggningen togs i bruk 1779 och kallas Gustaf Adolfs sluss. I samba...

Kanal (L1938:8667)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1984:1185)

Kanal ca 350 m l (NV-SÖ, NÖ-SV) och 10-30 m br (smalast längst mot S). Öppen vattenyta i hela kanalen. Mot N, där kanalen är bredast, är kanalen tämli...

Kanal (L1941:1189)

1) Stensättningsliknande bildning, oval, 9x6 m (NÖ-SV) och 0,35m h. Jordfyllning med enstaka 0,3-0,7 m st stenar. Flera smågranar. På toppen i SV står...

Prins Karl, Kanal (L2002:5409)

Sluss, rest av, förstörd och överbyggd vid massafabriksbygge. Islussens övre och SV del finns bevarad slusskant, bågformig, ca15 m l och 0.5 m synlig ...

Kanal (L2003:7791)

Sluss i Strömsholms kanal. Slussen har nr 9 i kanalens numreringav slussar.Den sammanlagdaa fallhöjden för slussarna nr 9 och 10 (se RAÄ 85)är 32 fot....

Kanal (L1955:8119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1984:2988)

Kanal, i gråberg och morän, ca 200 m l (N-S), 1.5-3 m br ochintill 10 m dj Kanalens kanter ställvis förstärkta medkallmurade väggar i de partier den g...

Kanal (L2019:6948)

Kanal och stensatt kant, totalt ca 80 m lång (Ö–V). Den NÖ delen av objektet är en kanal är 25 m lång, ca 2 m bred och intill 3 m hög, kallmurad av 0,...

Kanal (L2019:1925)

Kanal, 660 m l (NV-SÖ) 4-8 m br och 0,5-1 m h. Röjningsmassor längst kanalens sidor bestående av vallar och ansamlingar med 0,2-0,5 m st stenar.

Kanal (L2000:6547)

1) Linberedningsplats, där man blötlade lin.2) Vrakplatser, 3 st, varav 1 större träpråm i NV, de övriga av okänd sort.Ytterligare vrak efter sjunkna ...

Kanal (L2002:5345)

Kanal, 310x2-3 m (NNÖ-SSV) och 1-2 m dj. Igenfyllt med träd, ris,halm, sten m.m. Körvägen ÖSÖ härom är anlagd på tidigareutplanade schaktmassor från g...

Kanal (L1986:3043)

Kanal, ca 550 m l, 1,5 - 2 m br och minst intill 1,5 m dj. Sidorna kallmurade av 0,2 - 0,5 m st stenar. I V delen är endast S sidan stenskodd. Kanalen...

Kanal (L2003:6608)

1) Konstkanal, ca 1 km l (N-S), med drygt meterhöga vallar i S.Längst norrut är vallarna lägre eller obefintliga. Rännan ärbitvis nedgrävd under markn...

Ljuse grav, Kanal (L2004:9948)

Kanal, ca 1530 m l (NV-SÖ) och 2-5 m br och intill 6 m dj nedtill vattenytan. Kanalen är grävd och sprängd. Längs vissapartier av kanalfåran är sten i...

Kanal (L2002:4999)

1) Sluss, rest av, ca 45 m l (SSÖ-NNV), ca 7 m br och 3.5-4 m h.från vattenytan av 0.3-1 m st granitblock. I S änden av slussensyns tydliga rester av ...

Kanal (L2019:1903)

Kanal, ca 20 m l (NV-SÖ) och 4-5 m br. Den löper genom en blockrik del av åfåran. Kanalen avgränsas av två parallella stenarmar, vilka är svåravgränsa...

Kanal (L2000:8256)

Kanallämning (?), ca 90x10-20 m (40-240 G) och 3-4 m dj. Anläggningen avskär enen NV utstickande holme i älven. Den är idag helt torrlagd.Beväxt med ...

Konung Karl XI, Kanal (L2002:4912)

Sluss, rest av, nu ca 30 m l (SSÖ-NNV), ca 7 m br och ca 4 m h,murad av 0.3-1 m st granitblock. I N delen väl bibehållnabrofästen och slussportfästen....

Kanal (L1951:2381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1964:8464)

Slussanläggning, ca 70 m lång (ÖNÖ-VSV), 6 m bred och ca 8-12 m djup, insprängd i berget. På mitten av anläggningen är en tunnel sprängd genom det uts...

Kanal (L1974:9723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.