Kanal

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anlagd farled.
Kanal (L2000:8256)

Kanallämning (?), ca 90x10-20 m (40-240 G) och 3-4 m dj. Anläggningen avskär enen NV utstickande holme i älven. Den är idag helt torrlagd.Beväxt med ...

Kanal (L1949:9946)

Kanal, ca 300 m l (NÖ-SV) och 5-6 m br. Kanalen går genom myrmark, från å till sjö. Utloppet används som båtplats. Kalfors bolag flottrensade Häsboån...

Kanal (L1956:1893)

1) Kanal, 185 m l (N-S) och 3-4 m br. Kanalen löper i en ca 180 cl, 25-30 m br och 2-5 m dj ravin, troligen urschaktad till dejordvallar som är i ansl...

Kanal (L1986:4728)

Kanal. ca 275 m l, 1 - 1,5 m br och intill 5 m dj. Stenskodd på branta partier. I S änden mot sjön, intill sankmark, ej synlig.

Kanal (L1939:54)

Område med minst 10 kanaler, ca 135x35-80 m (VNV-ÖSÖ). Ca i mitten av område är en bäck som går från fd Gudingesjön i SV till Barknårsfjärden. NÖ om ...

Kanal (L2006:2274)

Stensatt tunnel, ca 100 m l (SÖ-NV), 3 m br och 2 m h av tuktadestenblock, 0.5-0.8 m st. I vardera änden av tunneln finns slagnavalv, 2 m br och 1.5 m...

Kanal (L1948:1793)

Kanal, grävd, 160 m l (NÖ-SV), 7 m br och intill 2,5 m dj. Bitvis kallmurade kanter, intill 2 m h. Kanalen är grävd från Igeltjärn. I V flyter vattn...

Kanal (L1989:5455)

Kanal, ca 2000 m l (huvudriktningN-S), 2-4 m br och 1-1,5 m dj.Den äldre, nu torrlagda fåran, kan ställvis iakattas på bådasidor om nuvarande kanalen.

Kanal (L2003:9029)

1) Kanl, ca 2100 m l (huvudriktning NÖ-SV), 2-3 m br och 1-2 m dj(uppskattade mått), fördelast på två avsnitt, 2.1 resp 0.2 kmSilvergruvan- Ekebydamme...

Kanal (L1973:5303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1973:1774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1998:5216)

Kanal, ca 70 m l (NÖ-SV) och 0,3-0,8 m dj, U-formad i genomskärning. Kanalen går från bäck i NÖ åt Sv för att försvinna vid väg där en kallmurad pass...

Kanal (L2021:7911)

Kanal, 1800 m lång (Ö-V) och 5 m bred. Följer delvis en bäck men har en ca 800 meter ny, kanaliserad sträckning.

Kanal (L1992:1838)

Kanal(?), 110 m l (ÖSÖ-VNV-NNÖ-SSV), bestående av en konisk, rännformig fördjupning, 110 m l, 2-3 m br och 0.4-0.7 m dj. Flackt bottenplan, 0.2-0.4 m ...

Prinsessan Hedvig Sofia, Kanal (L2002:5407)

Sluss, ca 50 m l (N-S), ca 10 m br och ca 2.5 m h övervattenbrynet, murad av 0.1-0.8 m st otuktade stenar. Delvissöndervittrad men obetydligt raserad....

Kanal (L2007:807)

Kanal, med en sammanlagd längd av ca 90 m, ca 1.5-3 m br och 0.2-0.6 m dj. Kanalen följer NÖ-sluttningen och är på utsidan, 0.5-1 mh,en vall uppbygd a...

Kanal (L1965:7933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1964:9084)

Slussanläggning, 220 m lång (NV-SO), 8–10 m bred och ca 10 m djup. Anläggningen består av tre slusstrappor. Murarna är uppförda av kvaderblock av sten...

Kanal (L2000:6547)

1) Linberedningsplats, där man blötlade lin.2) Vrakplatser, 3 st, varav 1 större träpråm i NV, de övriga av okänd sort.Ytterligare vrak efter sjunkna ...

Drottning Hedvig Eleonora, Kanal (L2002:5189)

Sluss, rest av, ca 50 m l (NNV-SSÖ) och ca 5 m h, murad av 0.3-1m st stenar. Bäst bibehållen i N och centrala delen. Rester avfästen till SN slussport...

Kanal (L1940:9647)

Kanal, ca 145 m l ((NV-SÖ), 2 m br och intill 3 m dj.

Kanal (L2019:2197)

Kanallämning, 200 m l (NNV–SSÖ) och 5–8 m br. Längst kanalen sidor finns vallar och stensamlingar ca 0,5-2 m h med mestadels 0,2-0,7 m st stenar.

Kanal (L2003:5486)

Område av riksintresse för kulturminnesvården. Området innehållerindustribyggnader fr 1800-talet, bruksherrgård, brukskontor,Sura gamla och nya kyrka....

Kanal (L2003:8332)

Kanal, ca 850 m l (NNV-SSÖ), 2-4 m br och 1-2 m dj. Grävd. Flankeras av vallar av jord och sten, 2-4 m br och 1-2 m h (uppskattade mått). Rapport dn...

Kanal (L2002:8950)

Kanal, ca 100 m l (VNV-ÖSÖ och NÖ-SV), 2-3 m br och 0,35-1,2 m dj till vattennivån. Kanterna kallmurade i 5-6 lager av 0,3-0,7 m st stenar. På båda si...

Kanal (L1963:970)

Slussanläggning, 44 m lång (NV-SO), 8 m bred. Den sydöstra muren är 100 m lång och den nordvästra 75 m. Murarna är uppförda med tuktade stenblock. I m...

Kanal (L1936:8723)

Kanal: ca 250 m.l. (51-251 gon) 2 m br och 0,5 . 1 m dj. Lågavallar på bägge ; sidor, ca 1-2 m br och 0,1-0,3 m h. Grävdesför att åter leda vatten f...

Kanal (L1993:8467)

Kanal, 680 m l (NNÖ-SSV), 5-30 m br, fylld med vatten.Kanalen byggdes i samband med uppförandet av Hedenfors sågverk1785. Sågverket brann på 1800-tale...

Kanal (L2002:9392)

Kanal, ca 180-185 m l (NVN-ÖSÖ), 2 m br och 2 m dj. Liknar numera ett dike intill gångväg. (Annan Inventering 2016, lst dnr 431-1485-16)

Kanal (L1986:3043)

Kanal, ca 550 m l, 1,5 - 2 m br och minst intill 1,5 m dj. Sidorna kallmurade av 0,2 - 0,5 m st stenar. I V delen är endast S sidan stenskodd. Kanalen...

Kanal (L2019:2198)

Kanallämning, 52 m l (NNV–SSÖ) och 5–6 m br. Längst kanalen förekommer vallar och stensamlingar med mestadels 0,2-0,7 m st stenar.

Kanal (L1950:3867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2002:1372)

Kanal, sammanlagd längd ca 500 m (NNV-SSÖ och NNÖ-SSV). Kanalenlöper genom sankt skogsparti och avbryts av mossmarker. Diket ärca 3-4 m br och 1-1.5 m...

Kanal (L2017:2568)

Kanal, ca 188 m l (Ö-V), 4,5-6,5 m br och 0,85-1,1 m dj. Övertorvad. Kanalen skärs i V delen av den väg som idag löper igenom området i Ö-V riktning o...

Kanal (L2003:7791)

Sluss i Strömsholms kanal. Slussen har nr 9 i kanalens numreringav slussar.Den sammanlagdaa fallhöjden för slussarna nr 9 och 10 (se RAÄ 85)är 32 fot....

Kanal (L1950:6742)

Kanal, totalt ca 280 m l (N-S) och 1,5–2 m br och minst 1 m dj. I S änden en kallmurad stenkonstruktion med oklar funktion, 5x5 m och 2–3 m h, över oc...

Kanal (L1995:6658)

Kanal, delvis oklar utsträckning, ursprungligen ca 2 km l (NNÖ-SSV), nu överdämd eller omformad vid vattenreglering i samband med kraftverks- och damm...

Engelska kanalen, Kanal (L1993:7599)

Kanal, 4970 m (NNV-SSÖ - VNV-ÖSÖ), 10 -30 m br och 2-9 mdj, oftast 15-20 m br och 3-5 m dj. På flera ställen korsaskanalen av vägar. Utmed hela sträck...

Kanal (L1954:3309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1990:1741)

Kanal, ca 1100 m l (ÖNÖ-VSV), 1 m br och ca 1 m dj. Kanalen har till större delen av sin sträckning lodräta murar av kallmurad gråsten och i övrigt jo...

Kanal (L1951:6148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2000:8300)

Kanal, 80 m l, 5-6 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.5-0.8 m dj.Tydlig i VSV delen, avklingar i ÖNÖ.En mindre bilväg korsar kanalen 20 m ÖNÖ om VSV änden.Beväxt i ...

Kanal (L1941:1189)

1) Stensättningsliknande bildning, oval, 9x6 m (NÖ-SV) och 0,35m h. Jordfyllning med enstaka 0,3-0,7 m st stenar. Flera smågranar. På toppen i SV står...

Kanal (L1960:9809)

Kanal, sprängd, ca 70 m l (NNV-SSÖ) och 1 - 2,5 m br, med upp till 5 - 6 m höga bergsväggar på sidorna. Ligger ca 5 m över nuvarande vattennivå av älv...

Kanal (L2002:9390)

Kanal, ca 30 m l (NNV-SSÖ) och 3 m br, vattenfylld. Denna del lär ha ingått i Heides kanal, se Sala stad XXX. (Annan Inventering 2016, lst dnr 431-148...

Kanal (L1973:1214)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1939:2978)

Vattenränna, 70 m l, 0,7-2,5 m br, 0,2-0,5 m dj, ställvis med spår av stensätning. Har fungerat tillsammans med hyttan.

Kanal (L1966:4298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2019:1881)

Kanallämning, 60 m l (NNV–SSÖ), 3–10 m br och 0,1-0,3 m h. Kanalen består av två parallella stenarmar 1-3 m br och 0,5 m h, bestående av 0,2-0,5 m s...

Kanal (L1986:3540)

Kanal (?), torrlagd, ca 115 m l, 4 - 5 m br och 3 - 4 m dj. På Generalstabskartan 1864 är markerat ett vattendrag på denna plats, mellan sjön och bäck...

Kanal (L2002:5176)

1) Sluss, rest av, ca 45 m l (N-S), ca 10 m br och 3.5-4 m h,murad av 0.2-1 m st granitblock. Högst och bäst bibehållen i Ndelen. I S delen helt raser...

Kanal (L2023:779)

Kanalen är ca 60 m l (N-S) och 2-3 m br. Troligen brukats för flottning.

Kanal (L2023:4767)

Kanal, 40 m lång (NÖ–SV och N–S), gör en båge i åkrök, grävd och förstärkt med rundstockar i kant av fåra. Fåran är 0,5–0,7 m bred och 0,3 m djup.

Kanal (L2001:9271)

Gruvområde, ca 300x30-200 m st (NNÖ-SSV), bestående av 3 gruvhål,minst 10grunder eller ruiner till byggnader, 3 kvarstående byggnader, samtbörjan på f...

Kanal (L2001:3947)

Såglämning + hamnanläggning inom ett 110x10 m st område (NNV-SSÖ), bestående av 1såggrund, hamn, kanal och täktgrop (?).1) Såggrund, fragmentarisk, sy...

Kanal (L2002:5335)

Fd kanal, 650 m l, 10-15 m br och 1-2.5 m dj. Ställvis vallar ikanterna, 2-6 m br och 0.5-1.5 m h.Kanalsträckningen löper mellan Kroksjön och Lillsjön...

Kanal (L1966:6636)

Slussanläggning, 84 m lång (N-S) och ca 8 m bred. Anläggningen har två slusstrappor, varav den övre är 50 m lång och den nedre ca 34 m lång. Anläggnin...

Kanal (L2001:5184)

Kanal, ca 70 x2.5-3 m (NV-SÖ) med osäker avgränsning i NV. Synligfodringsaknas. Kanalen har blivit utgrävd under senare tid. Träfodring kan då ha förs...

Kanal (L1982:8544)

Kanal, ca 160 m lång (övervägande VNV-ÖSÖ) och 3-4 m br. I den VNV halvan är ställvis öppen vattenyta. I den SÖ delen är en liten bro av trä uppförd u...

Kanal (L2006:4487)

1) Kaj, ca 200 m l, runt udden, skodd med tuktade block, raseradei Ö, bäst bevarad Ö om. 2) Kanal, 150 m l (SÖ-NV) och 3 m br.Omlastningsplats för mal...

Kanal (L2024:2806)

Kanal och plats för såg och kvarnar. Kanalen är inmätt ca 35 m lång (NV–SÖ) men sträcker sig längre åt V. Ansluter till Enångersån i NV och SÖ änden. ...

Kanal (L1964:9082)

Slussanläggning, 160 m lång (N-S), 10 m bred och 5–15 m djup. Anläggningen består av fyra slusstrappor, ca 35 m långa respektive. Murarna är uppförda ...

Kanal (L1980:2339)

Kanall, grävd och vall till denna. Kanalen är ca 1200 m l (VNV-ÖSÖ) och ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och ca 1 m dj, avleder vatten från Lerkesån och leder det ...

Kanal (L1950:4760)

Kanallämning, enligt markering på ortofoto/regkartan. Beskrivningsaknas.

Kanal (L2021:8867)

Kanal, ca 100 m l(N-S) och 3,0 m br. Kanalens sidor stensatta av dels slaggstensblock dels av tuktade stenblock av 0,2-1,5x0,2-1,0 m st.

Kanal (L1973:3425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L1986:2282)

Kanal, ca 1250 m l, 1,5 m br och 1 - 1,5 m h. Kallmurade kanter. Anlagd omkring 1860 i ett sjösänkningsföretag. På en 36 m lång sträcka är kanalen öve...

Kanal (L1960:9651)

Kanal, ca 1400 m l (NÖ-SV) och ca 10 m br. Längs stora delar kantskodd av stående träplank med längsgående plank på ovansidan. I SV delen är en kantsk...

Kanal (L2024:2751)

Slussanläggning. Ströms nedre sluss, som togs i bruk 1832. Den bevarade delen av slusskammaren består av kammarens östra mur, ca 45 m lång. Muren upp...

Kanal (L1939:2260)

Kanal, 370 m l (Ö-V), 13-22 m br, svagt bågformad. Kanalen grävd genom ett sankt parti av halvö i Dalälven.

Kanal (L2003:8955)

1) Kanl, ca 2100 m l (huvudriktning NÖ-SV), 2-3 m br och 1-2 m dj(uppskattade mått), fördelast på två avsnitt, 2.1 resp 0.2 kmSilvergruvan- Ekebydamme...

Kanal (L2003:8333)

Kanallämning, ca 1200 m l (huvudriktning N-S), 2-3 m br och 1-2 m dj. Flankeras bitvis av vallar av jord och sten, ställvis nedgrävd eller som i melle...

Kanal (L1948:8274)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kanal (L1934:3256)

Kanal, ca 45 m l (NNV-SSÖ), 2,5-3,5 m br och 1,8-2 m dj. Vall längs sidorna, 2-2,5 m br och intill 0,6 m h.

Kanal (L2019:6948)

Kanal och stensatt kant, totalt ca 80 m lång (Ö–V). Den NÖ delen av objektet är en kanal är 25 m lång, ca 2 m bred och intill 3 m hög, kallmurad av 0,...

Kanal (L1951:5524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2021:7473)

Kanal, ca 70 m l (NNÖ-SSV, N-S) 2-2,5 m br och intill 0,3 m dj med flack botten. Omgiven av vall på bägge sidor, tydligast på V där den är ca 2-4 m br...

Kanal (L2008:9757)

Vattenkanal, med en sammanlagd längd av ca 650 m. Kanalen är 1.5-3m br och 0.2-0.6 m dj. Kanalen följer Ö-sluttningen och är på utsidan0.5-2 m h. Läng...

Kanal (L1964:8461)

Slussanläggning, enligt skriftlig uppgift 54 m lång, 10 m bred och 2,5 m djup. Anläggningen togs i bruk 1779 och kallas Gustaf Adolfs sluss. I samba...

Kanal (L1985:3304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2003:7792)

Sluss i Strömsholms kanal. Slussen har nr 10 i kanalens numreringav slussar.Se i övrigt RAÄ nr 84.

Kanal (L2023:6158)

Kanal, 90 m lång (NÖ–SV). Men det är bara ett ca 25 m långt parti i mitten som har en synlig stensatt del, 0,7–1 m bred och intill 0,5 m djup, stensat...

Kanal (L2007:33)

1) Stenbro, ca 10 m l (Ö-V) och 6 m br, slagen i ett valv. Valvetär 1.5 m l och 1 m h och består av tuktade gråstenar, 0.2-1 m l. Påbrons båda sidor f...

Polhems sluss, Kanal (L1964:9058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2003:6608)

1) Konstkanal, ca 1 km l (N-S), med drygt meterhöga vallar i S.Längst norrut är vallarna lägre eller obefintliga. Rännan ärbitvis nedgrävd under markn...

Kanal (L2019:1925)

Kanal, 660 m l (NV-SÖ) 4-8 m br och 0,5-1 m h. Röjningsmassor längst kanalens sidor bestående av vallar och ansamlingar med 0,2-0,5 m st stenar.

Gråda kanal, Kanal (L2001:5441)

Kanallämning, ca 400 m l (NNV-SSÖ), intill 10 m br (kanalrännans br) och 2-4 m dj. Kanalen från 1824-1857 är grävd och sprängd, med ställvis kallmurad...

Kanal (L1984:1737)

Kanal, ca 300 m l (NV-SÖ) och 20-30 m br. Kanalen har i sin Ö del haft en fortsättning mot N. Kanalen har dock fyllts igen för 10 eller 20 år sedan. K...

Kanal (L1965:399)

Slussanläggning. Ströms övre sluss, som togs i bruk 1832. Slusskammaren blev igenfylld i samband med pappersbrukets avrivning. Ca 5 m S om manöverbyg...

Kanal (L2019:1965)

Kanal, ca 57 m l (NV-SÖ) 5-8 m br och 0,5-1 m h. Längst sidorna finns vallar och ansamlingar med 0,2-0,7 m st stenar.

Kanal (L2019:6930)

Kanal, ca 10 m lång (NÖ–SV), 1,5 m bred och 0,5–1 m hög, kallmurad av intill 1 m stora naturstenar. Belägen intill och NÖ om å och 1 m SV om vägg till...

Kanal (L1961:9207)

Vattenkanal, ca 300 m l (NNV-SSÖ), 2-4 m br och 0,5-1 m dj.Begränsas mot V av en jord och stenvall, 2-4 m br och 0,5-1,2 mh. Vallen synes uppbyggd i S...

Västmanland, Kanal (L2002:4738)

Sluss, rest av, ca 50 m l, ca 10 m br och ca 2.5-3 m h övervattenytan, murad av 0.3-1 m st granitblock. delvis raserad.Rester av slussportar ej skönjb...

Kanal (L1971:8246)

I berg sprängd kanal (torrlagd), anlagd för vattentub. Kanalen är ca 70 m l (NV-SO), 4-8 m br, 2,5-3,5 m dj. I kanalen är gamla betongplintar och beto...

Kanal (L1974:9723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kanal (L2002:4999)

1) Sluss, rest av, ca 45 m l (SSÖ-NNV), ca 7 m br och 3.5-4 m h.från vattenytan av 0.3-1 m st granitblock. I S änden av slussensyns tydliga rester av ...

Kanal (L1934:2742)

Område, rektangulärt, 25x10 m (NÖ-SV), med två parallella rännor nedanför dammvall. Rännorna är 25 m l och 1,5 m br. De begränsas utmed långsidorna av...

Kanal (L1959:2384)

Kanal, ca 430 m l (huvudsakligen NV-SÖ), 4 - 5 m br och 0,5 - 1,5 m dj. Kantas ställvis av jordvallar, 1 - 2 m br och 0,5 - 1 m h. I NV viker kanalen ...

Kanal (L2023:803)

Kanalen är ca 15 m l (NÖ-SV) och har stensatta kanter av 0,25-1 m stora stenar.

Kanal (L1979:392)

Kanal, 140 m l (i en båge från N till SSÖ) 3-6 m br och 1-3 m dj. Längden är uppmätt fram till buffertzonen. Kanalen fortsätter enligt tidigare regist...