Kokgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Grop med tät stenpackning av företrädesvis skörbränd sten.
Kokgrop (L1938:9981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1936:1631)

Kokgrop, rund, 2 m diam och 0,4 m dj. Bottenplanet är 1,5x0,6 m (NV-SÖ). Ojämn vall kring kanten, 1-2 m br och intill 0,4 m h. Vid sondning känns kara...

Kokgrop (L1936:1552)

Kokgrop, närmast rund, 1-1,5 m i diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,2 m i diameter. Vall kring kanten, 1 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid pr...

Kokgrop (L1971:873)

Kokgrop, ca 2,75 x 1,50 meter (NO-SV). Påträffad vid en år 2003 utförd utredning med anledning av planerade bostäder. (Rapport dnr 321-3698-2004)

Kokgrop (L1996:8425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:8534)

Kokgrop? uppgift om. Inom ett 1x1 m st område, 0.5 m undernuvarande markytan, påträffades en kokgrop? bestående av 0.2-0.4 m st stenar. Bland stenarna...

Kokgrop (L1946:6794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:2390)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:8882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1935:7691)

1) Hög, 8 m diam och 0,8 m h. Synes bestå av sand. I mitten grop1-1,5 m diam och 0,2 m dj. Materialet ur denna är upplagt i enliten hög SSV om gropen....

Kokgrop (L1971:3786)

Kokgrop, undersökt och borttagen, ca 1,6x1,4 m (Ö-V) enligt bifogad shape-fil. Fyllning av kol, sot och 0,05-0,25 m st stenar varav de flesta skörbrän...

Kokgrop (L1993:2273)

1) Röse, annan, till formen dock närmast oval, 10x7 m (20-220 gon) I S bestående av ennärmast oval del och i N av en närmast kvadratisk del. Den ovala...

Kokgrop (L1993:3902)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:2178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:9906)

Kokgrop, rektangulär, 3 x 1,2 m (O-V) och 0,3 m dj, med vall i N, 1,5 m br och intill 0,1 m h. Vid provstick framkommer skärvsten och kol. Påträffad i...

Kokgrop (L1988:7014)

1) Kokgrop, 1.1 m i diam och 0.3 m dj med stensatt botten medskörbrända stenar och sot. Till hälften bortschaktad. 6 m SV omnr 1 är:2) Kokgrop, trolig...

Kokgrop (L1994:8192)

Kokgrop, oval, 2x0.8 m (N-S) och 0.2 m dj. Vallen är 1-2 m br och0.1 m h. Skärvstenspackning i botten med ett 0.1 m tj kollager.Beväxt med lingonris o...

Kokgrop (L1993:2850)

1)Kokgrop, närmast rund, 1.3 m diam och 0.3 m dj. Delvisomgiven av vall, 1 m br och 0.05-0.1 m h. Runt bottenplan,0.25 m diam. Vid sondning i gropen f...

Kokgrop (L1994:5078)

1)Kokgrop, rektangulär, 4x1 m (NV-SÖ) och 0.3 m dj.Bottenplanet är 3x0.4 m. Kring kanten är en vall, 1.5-3 m broch 0.1 m h, med i ytan enstaka skörbrä...

Kokgrop (L1992:8533)

Kokgrop, rektangulär, 3x0,8 m (NÖ-SV) och 0,2 m dj. Vall, 1,5 m br och intill 0,1 m h. Påträffad vid arkeologisk inventering år 1998. (Raä dnr: 351-22...

Kokgrop (L1995:8957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1946:9788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1936:1493)

Kokgrop, rekt 2,5 x 0,7 m (Ö-V) och 0,4 m dj omgiven av vall 1 - 1,5 m br. I provgrop påträffades skärvsten.

Kokgrop (L1992:2059)

1) Kokgrop, oval, 3x1.2 m (NV-SÖ) och 0.1 m dj. Omgiven aven vall i V delen, 0.8 m br och intill 0.05 m h. Skärvstenar,0.05-0.2 m st, ligger synliga i...

Kokgrop (L1994:2315)

Kokgrop, oregelbunden, närmast rund, 2 m diam och 0.3 mdj. Bottenplanet är 1.1x0.8 m (ÖNÖ-VSV). Kring kanten är envall, 1-2 m br och intill 0.1 m h. I...

Kokgrop (L2019:7220)

Kokgropar, 3 stycken, påträffades och undersöktes inom en yta av ca 3 x 3 meter. Groparnas storlek var mellan 0,85 x 0,65 - 1,6 x 1,1 m och ca 0,4-0,4...

Kokgrop (L2022:5955)

Kokgrop 0,5x0,45 meter(NÖ-SV). Kantigt oval i plan. Svagt lutande sidor med plan botten i profil, ca 0,25 m dj. Fyllning av brunsvart silt med inslag ...

Kokgrop (L1995:496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:9644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:6490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:5689)

1)Kokgrop, rund, 1.2 m diam och 0.3 m dj. Vall kringkanten, 0.8-1 m br och 0.05-0.1 m h. Ovalt bottenplan, 0.4x0.3m (Ö-V). Vid sondning i gropen framk...

Kokgrop (L1994:3741)

1) Stensättning, oval, 8x5 m (NV-SÖ) och 0.3-0.4 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st stenar. I stensättningen syns tre mindre fördjupningar,0.3-0.5 m diam oc...

Kokgrop (L1995:8005)

1)Kokgrop, oval, 1.3x1.1 m (N-S) och 0.2 m dj, omgiven aven otydlig vall, 1.5-2 m br och intill 0.1 m h.4 m 376 gon om 1 är:2)Kokgrop, oval, 1.8x1 m (...

Kokgrop (L1937:9921)

Kokgrop, rektangulär, 2,5 x 0,7 m (O-V) och 0,2 m dj. Ingen synlig vall. Vid provstick framkom skärvsten och kol. Kokgropen störd av rotvälta. Omedelb...

Kokgrop (L1993:3849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:7462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:1337)

1) Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning, på sandigavsats, naturligt begränsad av moränrygg i N-Ö, bergstopp i SÖ ochsumpigare mark i SV. ...

Kokgrop (L1993:5730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:3461)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2022:3288)

Kokgrop, 1,4x1,2 m st i schaktet. 4-5 stenar, troligen skärviga. Fyllning av sotig silt med kol, omgivande lager lera. Mindre sot- o kolkoncentration,...

Kokgrop (L1995:1380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:8228)

Kokgrop, närmast rund, 1 m diam och 0.1 m dj. Omgiven av enotydlig vall, 1.5 m br och under 0.1 m h. Skärvstenspackning ibotten. Beväxt med en ungtall...

Kokgrop (L1993:326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:3029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:9895)

Kokgrop, rektangulär, 4 x 0,9 m (N-S) och 0,2 m dj. Påträffad i samband med specialinventering år 2012 i projektet Skogens kulturarv i Kvarkenregionen...

Kokgrop (L1993:7697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:6773)

Kokgrop, oval, 2x1.5 m (VNV-ÖSÖ) och 0.5-0.6 m dj. Omgiven av en vall, 1-2.5 m br och 0.1-0.2 m h. Över vallens SV del ligger murkna trädstammar occh ...

Kokgrop (L1937:6579)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kokgrop (L1995:5529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:1449)

Kokgrop, rund, 2,5 m diam och 0,2 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1 m h. I en liten provgrop i gropens botten konstaterades en skärvstenspa...

Kokgrop (L1992:6097)

Kokgrop, oval, 1x0,7 m (NNV-SSÖ) och 0,1 m dj. Omgiven av en vall, tydligast i NÖ, 0,5-1 m br och 0,1 m h. På vallen i NV är en ung tall. Vid provstic...

Kokgrop (L1993:1426)

1) Kokgrop, oval, 2.0x1.2 m (NÖ-SV) och 0.4 m dj. Svagantydan till vall, 1.2 m br och 0.04 m h. Oregelbunden botten.Under mossan är enstaka skärvstena...

Kokgrop (L1993:5993)

1)Kokgrop, oval, 1.2x0.7 m (NNÖ-SSV) och 0.15 m dj omgivenav en delvis diffus vall, 2 m br och 0.1 m h. Ovaltbottenplan, 0.8x0.4 m (NNÖ-SSV). Vid sond...

Kokgrop (L1992:6275)

Kokgrop, rund, 1,8 m diam och 0,3 m dj. Omgiven av en vall,0,7-1,5 m br och 0,05 m h. Vid provstick i gropen kändes en tät stenpackning och under denn...

Kokgrop (L1937:7071)

Kokgrop, rekt, 4x0,8 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj. Kring kanten är en låg vall, 1,5-2m br och intill 0,1 m h. Vid provstick framkommer skärvsten, sot och ko...

Kokgrop (L1995:428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1939:9212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1939:5858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:4626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2019:228)

Kokgrop, rund, 1,5 m i diam och 0,4 m djup omgiven av vall 1 - 1,5 m bred och 0,1 - 0,2 m h. Vid provstick framkommer kolblandad blekjord och stenar k...

Kokgrop (L1995:7109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:7274)

1) Kokgrop, oval, 2x1.5 m (NNÖ-SSV) och 0.3 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0.1-0.2 m h. Antydan till rektangulärt bottenplan, 0.8x0.5 m (NNV-S...

Kokgrop (L1936:1469)

Kokgrop, rektangulär, 3x1,2 m (Ö-V) och 0,4 m djup. Bottenplanet är 2x0,5 m (Ö-V). Vall kring kanten, 1,5-2,5 m bred och 0,1-0,2 m hög. Vid provsondni...

Kokgrop (L1994:2923)

Kokgrop, närmast rund, 1.5 m diam och 0.4 m dj, omgiven aven vall, 2.5-3 m br och 0.1-0.2 m h. Vid provstick framkomrikligt med skörbränd sten, kol oc...

Kokgrop (L1936:49)

Kokgrop, rund, 3 m diam och 0,5 m dj. Omgiven av en vall, 2 m br och 0,1 m h. I N och S delen av vallen finns ett 30-tal skärvstenar. Vid provstick me...

Kokgrop (L1994:8861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:7588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:6197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1986:6888)

Kokgrop, undersökt och borttagen, rund, 0,92 m diam, innehållande rikligt av skörbränd sten, samt sot och enstaka träkol. Påträffades i sökschakt i sa...

Kokgrop (L1946:6678)

Kokgrop

Kokgrop (L1995:7157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:8003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:6871)

Kokgrop, förstörd, påträffad vid arkeologisk utredning år 1988.

Kokgrop (L1992:2949)

Kokgrop, oval, 1.2x1 m (Ö-V) och 0.2 m dj. Omgiven av enmycket diffus vall, 1m br och 0.05 m h.Vid provstick framkom blekjord och kol, samt rikligt me...

Kokgrop (L1934:363)

Kokgrop, oval, ca 0,96 m b, 0,90 m l och 0,25 m dj bestående av 0,03 - 0,15 m stora stenar. Mycket sot och kol i botten av anläggningen. De stenar so...

Kokgrop (L1957:3539)

1) Kokgrop, undersökt och borttagen. Påträffad vid utredning,beskrivning saknas.

Kokgrop (L1993:2245)

1)Kokgrop, oval, 0.9x0.8 m (NÖ-SV) och 0.15 m dj, omgivenav en diffus vall synlig i N-V. Under torven är en kraftigskärvstenspackning.2 m SSÖ om 1 är:...

Kokgrop (L1993:4942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:2944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:4927)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:8116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:6692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:6167)

Kokgrop, avlång, 2x0.9 m (NÖ-SV) och 0.4 m dj. Kring kanten är en vall, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. Bottenplanet är avlångt, 0.9x0.3 m (NÖ-SV). Vallen...

Kokgrop (L2019:2835)

Kokgrop, rektangulär 2,8x 1 m ( NV-SÖ), 0,2 m dj. Omgiven av en ställivs otydlig vall1-2,5 m br och 0,1 m h. Bottenplan är ca 2,5x0,2 m (NV-SÖ). Beväx...

Kokgrop (L1960:3696)

Kokgrop, rest av, 0,9x0,76 m diam och 0,12 m dj, påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. Kokgropen innehöll ett 15-tal skörbrända stenar. (RAÄ dn...

Kokgrop (L1993:6306)

1)Boplatsgrop, rektangulär, 2.5x2 m (NV-SÖ) och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 2 m br och 0.2 m h. Oregelbundetbottenplan med sentida skador. Vid sondni...

Kokgrop (L1993:7658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:1025)

Kokgrop, oregelbunden, 3,5 x 1,5 m (NV-SÖ) och 0,15 dj. Otydlig vall, intill 0,8 br och 0,1 m h med stubbar i NÖ och SV. Vid sondning påträffades rikl...

Kokgrop (L1993:3353)

Kokgrop, oval, 3x2 m (NNV-SSÖ och 0.4 m dj, med inrasadekanter. Bottnen tämligen plan och strax under dess yta finns enskärvstenspackning över ett lag...

Kokgrop (L1939:7861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:7650)

1)Kokgrop, rest av. I kant av sandtag syntes en del av skadadkokgrop. Okänd utsträckning. I profil framstod anläggningen som0.9 m br och 0.5 m dj med ...

Kokgrop (L1993:9453)

Kokgrop, oval, 1.2x0.6 m (NNV-SSÖ), 0.3 m dj. Omgiven av en vall, 0.5-1.5 m br och 0.1 m h.

Kokgrop (L1937:7135)

Kokgrop, rektangulär, 3,5x0,7m (NNÖ-SSV) och 0,3 m dj. kring kanten är en vall, 1m br och intill 0,2m h. Vid provstick med sond framkom rikligt med sk...

Kokgrop (L1992:3796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1969:2916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:1499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2019:7610)

Kokgrop, 1,5 m diam, 0,6 m dj. Ett antal stenar, 0,05-0,2 m stora samt kol/sot i fyllningen. Den senare var grårosa gentemot omgivande brun sand. Anl...

Kokgrop (L2019:1738)

Kokgrop?, rund, 1,6 m i diam och 0,7 m dj. N om gropen ett märkligt stenblock, oregelbundet runt, ca 5 m i diam och intill 1,3 m h. Ovansidan närmast...

Kokgrop (L1992:6388)

Kokgrop, rektangulär, 2,7x0,7-0,9 m (NÖ-SV) och 0,2 m dj. Omgiven av en vall, 1-1,5 m br och 0,1 m h. Vid provstick i kokgropen kändes 1 stenpackning ...