Kolningsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter framställning av träkol.
Kolningsanläggning (L2019:1831)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0-0,3 m h. Jämn, svagt VNV-sluttande yta. I S är antydan till en vall, 1,5 m br och 0,3 m h. Omges av tä...

Kolningsanläggning (L2023:968)

Kolbotten, rund, ca 12 m i diameter och 0,2-0,5 m hög. Ställvis mindre gropar.

Kolningsanläggning (L2008:5360)

Kolningsgrop, närmast rund, 3 m diam och 0,8 m dj, omgiven av vall, 2 m br och 0,1-0,2 m h. Vid provstick med jordsond framkom ett ca 2 dm tj kollager...

Kolningsanläggning (L2023:604)

Kolbotten efter resmila 12 m diam, 0,2 m h. Omges av stybbgropar 4-5×3 m st, 0,4- 1 m dj

Kolningsanläggning (L1936:1134)

Kolbotten rund, 10 m i diameter och 0,2 - 0,4 m hög med 3 stybbgropar kring kanten 2 - 4 m i diameter och 1 - 1,5 m djupa. Vid provstick framkom rikli...

Kolningsanläggning (L2022:1240)

Kolbotten, ca 13 m i diameter, oklar utbredning. Utdragen mot norr i ett 22 m stort område. Ingen fördjupning, bara yta med kol.

Kolningsanläggning (L1992:8625)

Kolbotten, rektangulär, 12x8 m (NNÖ-SSV) och 0,3-0,6 m h. Omgiven av täktdike, 1-2 m br och 0,1-0,4 m dj. Påträffad vid arkeologisk inventering år 199...

Kolningsanläggning (L2005:7501)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m och 0,3 m dj. Igenrasat bottenplan. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 326-4274-2010)

Kolningsanläggning (L1950:6810)

Kolbotten efter resmila, rund, 20 m i diameter och 0,6 m hög, med tämligen plan yta. En stig övertvärar i NO-SV.

Kolningsanläggning (L1934:2996)

Kolbotten efter resmila, rund, 11 m i diam och 0,5 m h. Skålformigt mittparti, 6 m i diam och 0,2 m dj. Omges av en stybbränna, 1-2 m br och 0,3-0,4 m...

Kolningsanläggning (L1998:5416)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam och 0,3 m h. Avgränsas i N-Ö-S av 1 vall, 1,5-2 m br och 0,5-1 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-806-2014)

Kolningsanläggning (L1999:9550)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. Kraftigt urgrävd yta intill 0,4 m dj. Oregelbunden stybbvall runt kanten intill 1,5 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1979:7892)

Kolbotten, 10 m diam, övertorvad. Kollager under förnaskikt. Skogsväg löper över anläggning.

Kolningsanläggning (L1978:4211)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och 0,6 m h, omgiven av gropar, 0,2-0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L1951:9495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L2022:8515)

Kolbotten, rund, 9 m diam och 0,2 m h. Ränna kring kanten, 1-2 br och intill 0,1 m dj.

Kolningsanläggning (L1963:4574)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1971:1602)

Kolbotten efter resmila, rund. Vid arkeologisk utredning år 2001 påträffades totalt 131 kolbottnar. Kolbottnarna var 7-20 m diam och intill 0,2 m h,...

Kolningsanläggning (L1971:5409)

Kolbotten, rund, 11 m i diam och 0,2-0,4 m h. Ränna runt större delan av kolbottnen ca 1-1,5 m br och 0,2-0,5 m dj, bitvis stybbgropsliknande.

Kolningsanläggning (L2006:6508)

Kolningsgrop, närmast rund, totalt 7.5 m diam. Själva gropen ärkvadratisk, 2.5 m sida (V-Ö) och 0.8 m dj. Omgivande vall, 2-2.5m br och 0.2-0.4 m h. H...

Kolningsanläggning (L1935:481)

Utgår, den registrerade kolningsgropen kunde efter utredning konstateras vara en stybbgrop till kolbottnen L1935:482

Kolningsanläggning (L2021:5954)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,3-0,6 m h. Utanför kanten är en otydlig ränna på grund av skador, uppskattningsvis 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m dj. Vid p...

Kolningsanläggning (L1952:8467)

Kolningsgrop , rektangulär , 3x1,5 m (NÖ-SV) och 0,7 m dj. Vall kring kanten , 1,5 m br och 0,2-0,4 m h.

Kolningsanläggning (L2020:6241)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,4 m dj. Kvadratiskt bottenplan, delvis igenrasat, ca 1x1 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,3-0,5 m h.

Kolningsanläggning (L1949:3708)

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 7x7 m och 0,4 m h. Stybbrännor runt om, 1-3 m br och 0,2-0,6 m dj. Bildar en kvadratisk platå.

Kolningsanläggning (L2023:4747)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam och intill 0,4 m h. Kring kanten är en ränna, 0,5-1 m br och intill 0,2 m dj. Kol och sot framkom vid sondnin...

Kolningsanläggning (L2021:1020)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter och 0,5 m hög. Markerad med högstubbar.

Kolningsanläggning (L2022:8441)

Kolbotten, rund, 9 m diam och 0,3 m h. Omgiven av en ränna, 1-2 m br och 0,2-0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L2009:8617)

Kolbotten, rund, 16 m diam och 0.6 m h, omgiven av dike och en vall, 0.5-4.5 m br och 0.3 m h.

Kolningsanläggning (L2023:5711)

Kolbotten efter resmila, rund, 9 m diam och i markplan. Jämn, svagt N-sluttande yta som avgränsas av en vall, 1,5 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1945:5929)

Kolbotten, rund, 11 m diam och intill 0,4 m h. Omgiven av en ränna, utom i S, 1,5-2,5 m br och 0,2-0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L2007:2610)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m och 0.2 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1x1 m. Kring kanten är en vall, 0.5-1 m br och0.1-0.2 m h.Beväxt med fem granar o...

Kolningsanläggning (L1965:6344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1950:7463)

Kolbotten efter resmila, rund, 9 m diam och 0.2 m dj. Vall runt om, 1 m br och 0.6 m h. Bottenytan jämn.

Kolningsanläggning (L1945:8208)

Kolbotten, närmast rund, 8-9 m diam och 0,4 m h, ställvis omgiven av svag svacka, intill 0,2 m dj. Något försänkt mot mitten. Kraftigt övermossad.

Kolningsanläggning (L1999:6755)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 9x7 m (N-S), ojämn yta. I V är en stybbränna, 7 m l, 1.8 m br och 0.5 m dj. I S är ytterligare en stybbränna, 5...

Kolningsanläggning (L2004:49)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,7 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,5x1,5. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1950:6286)

Kolningsgropen noterades våren 2021 som helt borta.

Kolningsanläggning (L1948:1298)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. Otydlig vall. Ytan ojämn. Stybbgropar runt om. Täckt med ris.

Kolningsanläggning (L1999:7795)

Kolbotten efter resmila, närmast kvadratisk, 8 m diam och 0,2 m h. Urgrävd, skålformad yta i mitten. Omgiven av vall, 2-2,5 m br och 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L1959:3724)

Kolningsgrop, närmast rund , ca 4 m diam och intill 0,7 m dj. Vall kring kanten, 1,5-2 m br och 0,2-0,4 m h. Kännbara stenar i botten och sidor. Soti...

Kolningsanläggning (L1952:3132)

Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam och 0,2 m h. Ställvis omgiven av ränna, 1 m br och 0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L1971:6612)

Kolbotten, 15 m diam, omges av stybbgropar. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 321-2285-2011)

Kolningsanläggning (L1999:6580)

Kolbotten efter resmila, oregelbunden, 9x7 m (NNÖ-SSV) och 0.2 m h. Jämn yta med 5 övermossade stubbar. Stybbdike runt om, 0.3-0.5 m br och 0.1-0.3 m ...

Kolningsanläggning (L1971:9269)

Kolbotten, rund, 9,5 m diam och 0,2 m h. Ej utgrävd, men däremot undersökt med provsticka, som visade sot och kol i fyllningen. Påträffad vid särskild...

Kolningsanläggning (L1959:758)

Kolningsgrop, närmast rund, 2x1,5 m. Ytterligare beskrivning saknas. Området är endast översiktligt inventerat och fler kolningsgropar kan förekomma i...

Kolningsanläggning (L1999:6150)

Kolbotten efter resmila, rund, 7.5 m i diam och 0.2 m h. Ytan är plan, inga stybbgropar.

Kolningsanläggning (L1936:907)

Kolbotten efter resmila, rund, ca 10 m diam och 0,3-0,5 m h. I Ö kanten är ett stybbdike, 8x1-1,5 m l och 0,2-0,4 m dj. Påträffades vid arkeologisk ut...

Kolningsanläggning (L1998:5601)

Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam och intill 0,3 m h. Delvis nedgrävd. 3 m SV om kolbotten ligger ett mindre röjningsröse. Runtom kolbotten är...

Kolningsanläggning (L1936:604)

Kolbotten rund 12 m i diam och 0,3 m h omgiven av stybbdike 1 - 2 m br och 0,2 - 0,3 m dj. Vid sondning framkommer rikligt med kol.

Kolningsanläggning (L1953:9123)

Kolbotten, 12 m diam. Ställvis en ränna, 1 m br och 0.3 m dj.

Kolningsanläggning (L1951:18)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m i diam och 0,1-0,2 m h. Ojämn yta. Otydlig. Omges av enstaka stybbgropar, 1-2 m l och intill 0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L2022:7978)

Kolbotten, resmila, rund, 13 m i diameter och 0,3–0,4 m hög. Ställvis omgiven av en ränna, 1–2 m bred och 0,3–0,4 m djup.

Kolningsanläggning (L1979:2993)

Kolbotten, rund, 9 m diam och 0,6 m h. En ränna/dike löper runt hela kanten utom i NNÖ, 0,5 m br och 0,2-0,4 m dj. I V är kanten överlagrad av fossil ...

Kolningsanläggning (L1945:4931)

Kolbotten, rund, ca 13 m diam och 0,1 m h. Ränna runt om, 1- 2 m br och 0,2-0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L2021:793)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m i diameter och 0,3 m hög. Markerad med högstubbar.

Kolningsanläggning (L1940:5862)

Kolbotten, rund 18 m i diam. Stybbvall endast i SÖ, intill 2,0 m br. intill 0,2 m h med kraftig svacka mot centrum 0,5 m dj. Vallen bortschaktad i NV.

Kolningsanläggning (L1982:3897)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och intill 0,4 m h, S kanten. Ställvis runt kanten en vall, 1-2 m br och intill 0,2 m h. Svåravgränsad.

Kolningsanläggning (L1951:1436)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1995:2616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1979:849)

Kolbotten efter resmila, 15 m diam och 0,5 m h. Något ojämn yta. Stybbrännor runt större delen av kanten. Enligt uppgift från S&H-inventeringen 2007 ...

Kolningsanläggning (L1949:1213)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och 0,9 m h. Omges i SSV av en stybbränna, 5 m l, 1 m br och 0,6 m dj.

Kolningsanläggning (L1937:5800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L2005:7335)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 9,5x7,5 m (NNV-SSO) och 0,2-0,5 m h, högst i Ö. Rännor runt förhöjningen, 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m dj. Påträffa...

Kolningsanläggning (L1952:7341)

Kolningsgrop, oval, 2,5x1,8 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Omgiven av vall, intill 2 m br och 0,4 m h. Vid sondning framkom kol och sot.

Kolningsanläggning (L1962:2204)

1) Kolningsgrop (?), 4 x 3 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj. Antydan tillvall kring kanten, intill 3 m br och 0,1 m h. Delvis belamradsamt närmast igenfylld med...

Kolningsanläggning (L1979:930)

Kolbotten efter resmila, rund, 25 m i diameter och 0,2-0,4 m h. Avgränsas till en del av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,25 m h. (Raä dnr: 3.4.2-3951-20...

Kolningsanläggning (L2008:4252)

Kolbotten, rund, 19 m diam och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2002:9836)

Kolbotten efter resmila, 14 m diam och 1 m h. Krater. (Brandinventering 2016, lst dnr 431-4382-2015)

Kolningsanläggning (L1939:4324)

Kolbotten ursprungligen rund, 20 m diameter. Stybbvall saknas. Forväg löper genom lämningen.

Kolningsanläggning (L2005:252)

1) Kolningsgrop, närmast rund, totalt 7 m diam. Själva gropen ärkvadratisk, 2.5x2.5 m (NÖ-SV) och 0.7 m dj. Omgivande vall, 2-2.5m br och 0.2-0.5 m h....

Kolningsanläggning (L2020:1789)

Kolbotten, rund ca 7m diam och 0,4- 0,5 m h. Utanför kanten 7 stybbgropar, 1-3x1-2 m och 0,3-0,8 m dj.

Kolningsanläggning (L1949:8427)

Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam och 0,1-0,2 m h. Jämn yta. Vall, 2 m br och 0,1-0,4 m h.

Kolningsanläggning (L1982:1212)

Kolbotten efter resmila, rest av, 12x10 m (Ö-V).

Kolningsanläggning (L1980:8173)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, ca 12x7 m st (Ö-V) och 0,3-0,4 m h. Omges, förutom i V och hörnen i Ö, av rännor, 1-1,5 m br och 0,2-0,6 m dj. ...

Kolningsanläggning (L1970:919)

Kolbotten, rund 9 m i diam och 0,4 m h, högst i NV. Omges av 5 stybbgropar 1,5 m i diam och 0,3-0,5 m dj. Framkom vid särskild utredning 2012. (RAÄ dn...

Kolningsanläggning (L2013:9929)

Kolbotten efter resmila, oval, 8x6 m (Ö-V), 0,1-0,3 m h. Runt botten svag stybbränna, ca 1 m br och 0,1-0,15 m dj. Vid provstick måttligt med kol och ...

Kolningsanläggning (L1971:380)

1. Kolningsgrop, 4 m diam och 0.9 m dj. Inrasade sidor. Kvadratiskt bottenplan, 1 x 1 m st. Vall kring kanten, 1 - 2 m br och 0-1 -0.2 m h.Bevuxet med...

Kolningsanläggning (L2001:2670)

1) Kolningsgrop, totalt 8x7 m (NV-SÖ) varav gropen är 4x3 m och0.6 m dj samt vallen är 1.5 m och br och 0.2 m h. I S tangerarskogsväg. Ca tio ungtalla...

Kolningsanläggning (L1952:682)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,1 m h. Ställvis omgiven av gropar intill 1,5 m br och 0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L1951:9437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1995:6891)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1949:1312)

Kolbotten efter resmila, rund, 21 m diam. Vall i V, 1-2 m br och 0,4-0,6 m h.

Kolningsanläggning (L1948:3590)

Kolbotten, rund, 20 m diam, omges av dubbla vallar, den yttre 0,5 m br och 0,2 m h, den inre 1,5 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 321-2350-2011).

Kolningsanläggning (L1949:9805)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam. Jämn yta. I kanten en vall, 2 m br och 0,1-0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1948:4724)

Kolningsgrop, rektangulär, 6x4 m st och 0,8 m dj. Bottenplanet 3,5x2 m st. Gropen omges av vall 2-3 m br och 0,3 m h. Utrakningsränna i NÖ.

Kolningsanläggning (L2015:1064)

Kolbotten, bortschaktad. Denna var närmast rund, 12 m diam iyttermått och 8 m diam i innermått. Bortschaktad vid anläggandeav brukningsväg.

Kolningsanläggning (L1945:5123)

Kolbotten, rektangulär, 9x7 m (Ö-V). Omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,2-0,4 m h. Inre yta, 5x3 m (Ö-V).

Kolningsanläggning (L1949:5712)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och 0,2-0,4 m h. Jämn yta.

Kolningsanläggning (L2005:7475)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m och 0,5 m dj. Kvadratiskt bottenplan 1x1 m. Kring kanten är en vall 1,5 m br och 0,1-0,2 m h. (RAÄ dnr 326-3832-2010)

Kolningsanläggning (L2008:2392)

Kolbotten, rund, 8,5 m diam och intill 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1971:1915)

Kolbotten, kvadratisk, 5x5 m och 0,3 m h. I NV och SO är gropar ca 2 m l och 1 m br samt 0,2-0,4 m dj. Vid provstick framkom kol.

Kolningsanläggning (L1949:9833)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam. Plan yta.

Kolningsanläggning (L1937:7447)

Kolbotten, rund, 10 m i diam, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,3-0,5 m hög. Runt kolbottnen är 9 gropar.

Kolningsanläggning (L1964:5859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1944:5693)

Kolbotten, ca 20 m diam och 0,5 m h. Kolades sist på 1940-taletav Oskar Landin.

Kolningsanläggning (L1985:8494)

Kolningsgropar, 3 st. Enl. anh. om nr i FMR.

Kolningsanläggning (L1956:4564)

1) Kolbotten, enligt uppgift på ortofoto från 1979 årsinventering.

Kolningsanläggning (L1945:5439)

Kolbotten, rund, 13 m diam och intill 0,3 m h. Omgiven av en ränna, 1-2 m br och 0,2-0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L1971:9087)

Kolbotten, rund, 10 m diam och 0,3 m h. En undersökning med provsticka visade kolförekomst. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 321-1416-...