Kolningsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter framställning av träkol.
Kolningsanläggning (L1953:9141)

Kolbotten, rund, 13 m diam. Ställvis omgiven av gropar, 1-2 m br och 0.3-0.7 m dj.

Kolningsanläggning (L2005:6269)

Kolbotten, 12 m diam. (RAÄ dnr 321-1526-2005)

Kolningsanläggning (L1950:8012)

Kolbotten efter resmila, rund, 20 m i diam. I kanten är en vall, 3-4 m br och 0.3-0.5 m h.

Kolningsanläggning (L1971:1352)

Kolbotten efter resmila, rund. Vid arkeologisk utredning år 2001 påträffades totalt 131 kolbottnar. Kolbottnarna var 7-20 m diam och intill 0,2 m h,...

Kolningsanläggning (L1936:2047)

Kolbotten efter resmila, rund, 14-15 m diam och 0,3 m h. Skålformigt mittparti, 9 m diam och 0,2 m dj. Ställvis stybbränna eller stybbgropar runt om, ...

Kolningsanläggning (L2002:6275)

Plats för kolbotten. Registrerad inom S&H-projektet 2001. Vid granskningstillfället 2005 går en väg vid platsen för kolbottnen som ska ha varit ca 12 ...

Kolningsanläggning (L1998:6910)

Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam. Urgrävd i Ö kanten, 0,5 m dj, troligen i flera omgångar. terasskant i SSV 0,5-1 m h.

Kolningsanläggning (L2018:459)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,4 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,5x1,5 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L1998:6667)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 12x10 m (NÖ-SV) och 0,3-0,8 m h. Ytan är sluttande och gropig. Runtom kolbottnen är stybbrännor, förutom i SV.

Kolningsanläggning (L1984:1108)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1940:6453)

Kolbotten, rund 12 m i diameter, omgärdas delvis av en kolstybbsvall, intill 2 m br, intill 0,5 m h. I S, innanför vallen, är en kolstybbshög, rektan...

Kolningsanläggning (L1953:8866)

Kolbotten, rund, 14 m i diam och 0.3 m h. Ställvis omgiven av ränna, 2 m br och intill 0.5 m dj.

Kolningsanläggning (L1950:5230)

Kolningsgrop, enligt markering på ortofoto/regkartan. Beskrivningsaknas.

Kolningsanläggning (L1980:8999)

Kolbotten efter mila, svårbedömd form (oregelbunden), ca 12x11 m st och 0,4 m h. Gropar/ränna, upp till 2 m br och 0,4 m dj. Påträffad vid frivillig u...

Kolningsanläggning (L1945:5185)

Kolbotten, rund, 16 m diam och 0,1 m h. Ställvis ränna runt om, 1 m br och intill 0,2 m dj.

Kolningsanläggning (L1999:8325)

Kolbotten, rest av, obestämd form. Inom en yta av 25x10 m (N-S) påträffades rikligt med stybb och sot. Ytan är ojämn samt utgrävd vilket gör att form ...

Kolningsanläggning (L1948:1715)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam, plan yta. Omges av en vall, 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1949:777)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0,1 m h. Ojämn yta.

Kolningsanläggning (L1952:2924)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam. Ställvis omgiven av ränna, intill 0,5 m br och 0,2 m dj.

Kolningsanläggning (L2004:7362)

Bebyggelselämningar, övergiven gårdstomt/ torp och fossilåkermark, inom ett 230x30-130 m (Ö-V) st område, bestående av 1grund efter boningshus, 1 jord...

Kolningsanläggning (L1945:8828)

Kolbotten, rund, 13 m diam och intill 0,5 m h. Omgiven av en ränna, 1,5-3 m br och intill 0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L2018:532)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m och 0,4 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,5x1,5 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L1998:1249)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam med jämn konkav yta. Stybbvall runt om, intill 3 m br och 0,4 m h. Stybbgropar i N och NÖ 4x2 m resp. 6x3 m o...

Kolningsanläggning (L2018:862)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,6 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1x1 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L1971:2284)

Kolningsgrop, rektangulär, 2x1 m (N-S) och 0,6 m dj. I S och V är vall 1,7 m br och 0,1-0,2 m h. Vid provstick framkom kol.

Kolningsanläggning (L1999:8236)

Kolbotten efter resmila, rund, 8 m diam. Ytan är urgrävd, 0,1 m dj. Omgiven av en vall, 1,5-2 m br och intill 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L1949:1885)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. Gropig yta. Vall, 2 m br och 0,2-0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1961:2919)

Kolningsgrop (?) 4 m diam. och 0,6 m dj. Omgivande vall 1,5-2 mbr. och 0,2-0,3 m h. Vid provstick i gropens botten syntesendast mörk sandjord. Belamr...

Kolningsanläggning (L1998:3224)

Kolbotten efter resmila, rund, 11,5 m diam och 0,8 m h i N. Ytan är jämn men kraftigt utgrävd i S. Omgivande vall är oregelbunden, 0,8-1,5 m br och 0,...

Kolningsanläggning (L1949:328)

Kolbotten efter resmila, rund, 22 m diam. Jämn yta. Begränsas av vall, 2 m br och 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L2020:7418)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,5 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,5x1,5 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,1-0,2 m h. 9sept

Kolningsanläggning (L1982:5870)

Kolbotten efter resmila, rund, 11 m diam och intill 0,5 m h i N delen.

Kolningsanläggning (L1959:5295)

1)Kolbotten, rund, 8 m diam och intill 0,2 m dj. Kolbotten äruppbyggd av ca 1,5-2 m br och intill 0,4 m h jordvall. I NV är ivallens ytterkant trolige...

Kolningsanläggning (L1974:887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1960:185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1978:1642)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam och 0,3 m h. Begränsad av täckgropar, 1-3 m br och 0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L2007:2867)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0.5 m dj. Kvadratisktbottenplan, 0.5x0.5 m. Kring kanten är en vall, 2 m br och0.1-0.2 m h.Beväxt med fyra tallar....

Kolningsanläggning (L2022:8532)

Kolbotten, rund, 10 m diam och intill 0,2 m h. Antydan till ränna runt kanten, 1 br och intill 0,1 m dj.

Kolningsanläggning (L2021:8785)

Kolningsgrop, bassängformad, 5 x 3 m stor (Ö–V) och 0,7 m djup, med en 1,5 m bred och 0,2 m hög vall.

Kolningsanläggning (L1934:2023)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,2-0,4 m h. Kring kanten är en ränna, 0,5-1,5 m br och 0,1-0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L1952:3471)

Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam och 0,2 m h. Ställvis omgiven av gropar, 1-2 m br och 0,7 m dj. 30 m Ö om kolbotten, se Hemmesjö 831.

Kolningsanläggning (L2006:4849)

Kolningsgrop, rektangulär, 8x7 m (NV-SÖ). Gropen är rektangulär,4x3 (NV-SÖ) och 0.5 m dj. Omgivande vall är 2 m br och 0.1-0.3 mh. Kollagret är 0.1-0....

Kolningsanläggning (L2020:2745)

Kolningsgrop, rektangulär, 3x2 m st (Ö-V) och 0,5 m dj, Rektangulärt bottenplan, 2x1 m st (Ö-V). Kring kanten är en vall, 1,5 m br och 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L2004:9940)

Kolbotten.

Kolningsanläggning (L1948:8816)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0,4 m h. (Dnr: RAÄ-2018-2265)

Kolningsanläggning (L2005:6706)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,9 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,3x1,3 m (Ö-V). Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,2-0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2006:1514)

Kolningsgrop, kvadratisk 3x3 m och 0.5 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1.2x1.2 m. Kring kanten är en vall, 1.5-2 m br och0.2-0.4 m h. Beväxt med 1 gran. ...

Kolningsanläggning (L1999:7703)

Kolbotten efter resmila, rund, 8 m diam och intill 0,1 m h. Plan yta. 1 stybbgrop, 1x1,5 m st. 2 stybbgropar, 5x1,5 m st.

Kolningsanläggning (L2021:8078)

Kolbotten, oklar typ och storlek men minst 10 m i diameter.

Kolningsanläggning (L1955:3492)

Kolningsgrop , oval, 4x3,5 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Vall kring kanten , intill 2 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2005:288)

1) Kolningsgrop, rund, totalt 6 m diam. Själva gropen ärkvadratisk, 2.5x2.5 m (N-S) och intill 0.8 m dj. Omgivande vallär 1.5-2 m br och intill 0.3 m ...

Kolningsanläggning (L1945:4671)

Kolbotten, oregelbunden, ca 7-8 m diam, i NV något försänkt, 0,2 m dj. Vid provstick med jordsond framkom rikligt med sot och kol i och utanför anlägg...

Kolningsanläggning (L1998:4462)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam, 0,2 m h. Plan yta. Traktorspår i SÖ. Diken runt om 0,3 m dj intill 1,5 m br.

Kolningsanläggning (L1962:3982)

Kolningsgrop, 3,5 m.diam. och 0,8 m.dj. Vall kring kanten, 1 - 2m.br. och 0,1 - 0,2 m.h. I gropens kant samt i dess vall ärenstaka stenar synliga. Bev...

Kolningsanläggning (L1949:4107)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, totalt 7x5 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m h. Ojämn, smågropig yta. Upphöjd vid kanterna. Delvis stybbränna, intill ...

Kolningsanläggning (L1950:7814)

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk, 9x9 m (NÖ-SV). Åt NÖ och SV stenvallen 2 m br och 1 m h av 0.2-0.8 m st stenar.

Kolningsanläggning (L1949:9242)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 13x10 m (NÖ-SV) och 0,3-0,6 m h. Ojämn yta. Runt om är stybbrännor, 2 m br och 0,3-0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L1951:8582)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1959:335)

Kolningsgrop, närmast rund, ca 2,5 m diam och 0,3 m dj. Ojämn begränsning/kant. Påträffad vid arkeologisk utredning 2013 (RAÄ dnr. 3.4.2-2845-2013).

Kolningsanläggning (L1952:3567)

Kolbotten efter resmila, rund, 11 m diam och 0,1 m h. Ställvis omgiven av ränna, intill 0,8 m br och 0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L1971:1312)

Kolbotten efter resmila, rund. Vid arkeologisk utredning år 2001 påträffades totalt 131 kolbottnar. Kolbottnarna var 7-20 m diam och intill 0,2 m h,...

Kolningsanläggning (L1949:6808)

Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam.

Kolningsanläggning (L1971:3258)

Kolbotten, rund, ca 15 m i diam och intill 0,4 m h. Ränna omger kolbottnen förutom i N. Rännan är otydlig ca 0,1 m dj.

Kolningsanläggning (L2021:4990)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m i diam och 0,2 m h. Omges delvis av stybbgropar, intill 0,8 m br och 0,2 m dj.

Kolningsanläggning (L1953:8650)

Kolbotten, rund, 12 m diam och 0.3 m h. Ställvis omgiven av gropar, 1 m br och 0.4 m dj.

Kolningsanläggning (L1948:5525)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam och 0,3 m h. I kanten en vall, 3 m br, 0,2 m h. Stybbgropar runt om, 2-3 m diam 0,2- 0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L1972:8874)

Kolningsgrop, närmast kvadratisk form ursprungligen, 3,25 m sida (N-S) och 0,9 m dj. Vall kring kanten, intill 2 m br och 0,25 m h. Provstick i botten...

Kolningsanläggning (L1962:2263)

Kolningsgrop, 4 x 3 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Vall kring Kanten,intill 3 m br och 0,2 m h. Bevuxen med nio små och stora granarsamt fyra stora tallar.

Kolningsanläggning (L1950:2858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L2006:9471)

Kolningsgrop, rund, totalt 6 m diam. Själva gropen är kvadratisk,2x2 m (N-S) och intill 0.7 m dj. Omgivande vall, 2 m br och0.1-0.3 m h. Beväxt med tr...

Kolningsanläggning (L1970:2549)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam och 0,8 m h. Ojämn, välvd yta. Omges delvis av rännor, 1,5-4 m br och 0,3-0,8 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-4228-2016)

Kolningsanläggning (L1940:8113)

Kolbotten efter resmila, 16 m diam. Runt kanten gropar, 1-3 m l, 1-1,5 m br och 0,5-0,7 m dj. Centralt över kolbottnen går en stig (Ö-V).

Kolningsanläggning (L1945:1428)

Kolbotten, rund, 16 m diam och 0,5 m h. Omgiven av ett dike, 2 m br och 0,2-0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L1937:8472)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,5 m h, med en vall, 2 m br och 0,3-0,4 h från insidan, kring en inre yta. Inom vallen är en okolad mila, 6 m diam och...

Kolningsanläggning (L1940:7275)

Uppgift om kolningsanläggning. Enligt karta från 1870 fanns på platsen en kolbotten. Kunde ej åtefinnas vid inventeringstillfället.

Kolningsanläggning (L2020:7281)

Kolbotten efter resmila, rund, 11 m diam med sänkt bottenplan, 0,3-0,8 m. Kringgärdad av vall, 1 m br och 0,2-0,8 m h.

Kolningsanläggning (L1935:333)

1) kolmila: Närmast rund, 14 m i diam och 0,75 m h. Flat topp.Omringad ; av 6 st oregelbundna formade gropar, 2-8 m l,2-4 m br och 0,5-0,75 m ...

Kolningsanläggning (L1949:5066)

Kolbotten efter resmila, rund, ca 15 m diam.

Kolningsanläggning (L1934:1907)

Kolbotten, rund, 12 m diam och 0,5 m h. Ställvis kring kanten är en ränna, 1-1,5 m br och 0,2-0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L1934:1795)

Kolbotten, rund, 14 m diam och 0,2-0,5 m h. Mitten upptas av flack försänkning, oregelbunden, närmast rund, 9 m diam och 0,1-0,2 m dj.

Kolningsanläggning (L2020:8966)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,4 m h. Utanför kanten är en ränna, 1,5-3 m br och 0,1-0,4 m dj. Vid provstick framkom rikligt med kol.

Kolningsanläggning (L2021:4778)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,2 m h. Utanför kanten är tre stybbgropar, 2-7x2-5 m och 0,3-0,5 m dj. Vid provstick framkom rikligt med kol.

Kolningsanläggning (L1948:5826)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 8x7 m (Ö-V), 0,2-0,5 m h. Omges av stybbränna 1-2 m br och 0,2-0,6 m dj.

Kolningsanläggning (L1971:2528)

Kolningsgrop, oval ca 2x1,2-1,5 m (NO-SV) 0,3-0,4 m dj. Omges av vall 1,5 m br . Vid provstick framkom sparsamt med kol. Rikligt med kol i kanten av g...

Kolningsanläggning (L2002:9787)

Kolbotten efter resmila, 17 m diam med vall i kanten, 2 m och 0,4 m h. S om är en kolarkojegrund. (Brandinventering 2016, lst dnr 431-4382-2015)

Kolningsanläggning (L1951:9070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1934:1974)

Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,4 m h. Ställvis kring kanten är ränna, 1-2 m br och 0,1-0,4 m dj, samt en grop, oregelbunden, 3 m l, 2 m br och 0,3 m...

Kolningsanläggning (L1948:956)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam, intill 0,7 m h. Stybbdike, 1 m br och 0,2-0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L1945:3356)

Kolbotten, dubbel, 12 m diam och 0,8 m h. Den undre kolbottnen är 12 m diam och 0,4 m h, ställvis omgiven av en ränna, 1 m br och 0,1-0,2 dj, omrörd i...

Kolningsanläggning (L1948:6878)

Kolningsgrop, oval, 4x2 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2x1 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1,5-2 m br och 0,1-0,4 m h.

Kolningsanläggning (L1940:5862)

Kolbotten, rund 18 m i diam. Stybbvall endast i SÖ, intill 2,0 m br. intill 0,2 m h med kraftig svacka mot centrum 0,5 m dj. Vallen bortschaktad i NV.

Kolningsanläggning (L1934:775)

Kolbotten, rund, 14 m diam och intill 0,3 m h. Omgiven av 6 stybbgropar 2,5 - 3,5 x 1,5 - 2,7 m och 0,3 - 0,7 m dj. Vid provstick framkom sotblandad s...

Kolningsanläggning (L2020:7504)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m st och 0,7m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,2x1,2 m st. Kring kanten är en vall, 1,5 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2002:7888)

Kolningsanläggning, rektangulär, efter liggmila, 14x10 m (Ö-V) och 0,1-0,2 m h. Begränsad av dike, 0,3-0,5 m br och 0,2-0,3 m dj. Vid provstick konsta...

Kolningsanläggning (L2008:6947)

Kolbotten, rund, 17 m diam och 0,3-0,8 m h. Kring kanten är ställvis stybbgropar.

Kolningsanläggning (L1948:6330)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam med 1 m br och 0,2 m h vallar. Halvmåneformat kolupplag i N och Ö, 2-4 m br och 0,5 m h, så att hela anläggni...

Kolningsanläggning (L1936:886)

Kolbotten, rund 11 m i diam och 0,4 m h. Omgiven av ett stybbdike, 16 m långt, 0,5 m brett och 0,2 - 0,3 m djupt, samt fem stybbgropar 1,5 - 5 x 0,5 -...

Kolningsanläggning (L1998:5450)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 14x9 m (NÖ-SV) och 0,3 m h. Rännor utmed långsidorna (NV resp. SÖ) och i nederkanten (NÖ), 2-3 m br och 0,3-0,5...

Kolningsanläggning (L2019:5085)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,3 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,5x1,5 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2006:3547)

Kolningsgrop, rektangulär, 8x7 m (NNV-SSÖ). Gropen är rektangulär,4x3 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m dj. Omgivande vall, 2 m br och 0.2-0.3m h. Kollagret är 0....