Kolningsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter framställning av träkol.
Kolningsanläggning (L1971:9506)

Kolningsgrop, kvadratisk 1,6x1,6 m st och 0,35 m dj. Omges av vall 1,2-1,5 m br och 0,1-0,25 m h. Provstick i gropen visade på ett 0,2 m tj lager sot-...

Kolningsanläggning (L1945:4377)

Kolbotten, rund, 10 m diam och 0,1-0,2 m h. Kolbottnen är urgrävd i mitten, 3,5 m diam och 0,1-0,2 m dj. I mitten är en sentida härd.

Kolningsanläggning (L1948:5202)

Kolbotten efter resmila, oregelbundet rundad, 7 m diam 0,2-0,3 m h. Omges av stybbränna 1,5 m br, 0,1-0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L2018:563)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,3 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1x1 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,1 m h.

Kolningsanläggning (L1949:7891)

Kolbotten efter liggmila, kvadratisk 9x9 m st och 0,3 m h. Omgiven av 1-1,5 m br och 0,4-0,6 m dj stybbränna. (Dnr 326-80-2008).

Kolningsanläggning (L1971:1871)

Kolbotten , rund, 11 m i diam och 0,3 m h. Omges av ränna 1-2 m br. Vid provstick framkom rikligt med kol.

Kolningsanläggning (L1999:7251)

Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam och 0,2-0,8 m h. Tydlig stybbring, 3,2-5,2 m br och 0,2-0,8 m h. Bottnen är jämn men nedrisad. Inga stybbgrop...

Kolningsanläggning (L2023:2383)

Kolbottnen, efter en rund resmila, är 10 m i diam, plan topp, 0,3–0,6 m h.

Kolningsanläggning (L1934:1331)

Kolbotten, ingrävd i NÖ-sluttning, rund 13 m diam och 0,3-0,5 m h. N delen upptas av grop, oregelbunden, 10 m l (NV-SÖ), 3-4 m br och 0,5-0,8 m dj. St...

Kolningsanläggning (L1935:2274)

Kolbotten, rund, 14 m diam och 0.5 m h. Utanför kanten är trestybbgropar, 1.5-3x0.9-2.5 m, och ställvis stybbränna, 0.6 m broch 0.2-0.3 m dj. I centru...

Kolningsanläggning (L1950:9504)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam och 0,2-0,3 m h. Omgiven av täktdike, 0,6-1 m br och 0,2-0,4 m dj, med tre bryggor. Kraftigt övertorvad.

Kolningsanläggning (L1971:4830)

Kolbotten, rund, ca 11-12 m diam, 0,2-0,4 m h. Omgiven av stybbgropar, 3-7 m l, 1,5-2 m br, 0,2-0,3 m dj. Vid provstick i kolbotten framkom ett 0,2 m ...

Kolningsanläggning (L2022:8700)

Kolbotten, rund, 10 m diam och 0,4 m h. Omgiven av ränna i Ö, S och V, 1–2 m br och 0,2 m dj. I V kanten är en stybbgrop, 3×4 m st och 0,2 m dj. Vid p...

Kolningsanläggning (L1980:7662)

Kolbotten efter resmila, 12 m diam, med gropar i S och N. I Ö är den nerskuren i åssluttning. Ytan är något knölig. Påträffad vid arkeologisk utrednin...

Kolningsanläggning (L1949:9492)

Kolbotten efter resmila, rund, 19 m diam. Jämn yta. I kanten är en vall, 2-3 m br och 0,3-0,4 m h. 1 m NNÖ om kolbottnen är en grund efter kolarkoja, ...

Kolningsanläggning (L1999:7296)

Kolbotten efter resmila, obestämd form (rund), ca 10 m diam. Kol vid sondning.

Kolningsanläggning (L1952:6143)

Kolningsgrop, oval, 2x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m dj. Antydan till vall runt kanten. Vid sondning framkom kol.

Kolningsanläggning (L2023:8318)

Kolbotten efter resmila, ursprungligen rund, synlig del ca 7x5 m st och 0,2 m h. Rikligt med kol vid sondning. Överlagras i sydvästra delen av fyllnad...

Kolningsanläggning (L1945:5884)

Kolbotten efter resmila, rund, 12-13 m diam och intill 0,3 m h, omgiven av ränna, 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m dj. Enstaka högstubbar runt kolbottnen.

Kolningsanläggning (L1984:5045)

1) Stensättningsliknande lämning, rektangulär, 3x4 m och 0.2 m h.Övertorvad med i ytan 0.1-0.5 m st stenar. I SÖ och SVkantkedja, 0.2-0.3 m h, av 0.3-...

Kolningsanläggning (L1945:8098)

Kolbotten, rund, 13 m diam och intill 0,5 m h, omgiven av ränna/urgrävning, 0,3-1,5 m br och 0,3-0,4 m dj. V-N-Ö delen ingrävd i den något uppåt slutt...

Kolningsanläggning (L1956:9059)

1) Område med kolbottnar, enligt uppgift från ortofoto från 1980års inventering.

Kolningsanläggning (L2021:602)

Kolbotten efter en trolig resmila, oklar form och storlek, ca 12-15 m diameter och lägre än 0,1 m hög. Markerad av högstubbar.

Kolningsanläggning (L1948:7822)

Kolningsgrop, rundad, 3,5 m i diam och 0,3 m dj. Gropen har tunt sotlager i botten. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2001. (RAÄ-20...

Kolningsanläggning (L1958:7968)

1) Kolbotten. Ca 14 m NV om nr 1 är 2) Kolarkoja. Bådalämningarna enligt uppgift på ortofoto från 1980 årsinventering.

Kolningsanläggning (L1950:1705)

Kolbotten, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Kolningsanläggning (L1950:3613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L2021:8072)

Kolbotten, resmila, rund, ca 11 m i diameter. Gropar runtom, 3 x 1 m stora. Ytan är mycket ojämn, med flera fallna granar. I SÖ ett jakttorn.

Kolningsanläggning (L1998:5236)

Kolbotten efter resmila, rund 12 m diam och 0,2 m h med flack yta, omgiven av stybbgropar.

Kolningsanläggning (L1942:9046)

Kolbotten ca 20 m i diam, övertorvad och bevuxen med lövträd ochbuskar.

Kolningsanläggning (L2015:5905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1973:6248)

Område med gropar och kolbottnar. Inom ett område av ca 70 x 60 m(N-S) är ca 25 gropar, 2 kolbottnar och 1 högliknande lämning.1. Groparna, belägna i ...

Kolningsanläggning (L1950:7418)

Kolbotten efter resmila, rund, 21 m i diam. Vall runt om, 4 m br och 1.7 m h på N sidan och 0.3 m h på den S sidan.

Kolningsanläggning (L2004:95)

Kolningsgrop, rund, 2,5 m diam och 0,6 m dj. Bottenplan 1x0,5 m (NÖ-SV) och 0,1 m dj. Omgivande vall är intill 1,5 m br och intill 0,2 m h. Vid provst...

Kolningsanläggning (L1978:6432)

Kolbotten efter resmila, oval, 14x12 m st och 0,5 m h, omgiven av 1-3 m st och intill 0,5 m dj gropar. I kolbottnen är förvaringsgrop för rotfrukter,...

Kolningsanläggning (L2007:2279)

Kolningsgrop, oregelbunden, 7 m diam. Gropen är i det närmastekvadratisk, 2x2 m st (N-S), och 0.6 m dj. Vall, utom imarkstigning mot Ö, 1-2 m br och i...

Kolningsanläggning (L1952:907)

Kolbotten, rund, 12 m diam och 0,1 m h. Ställvis omgiven av gropar, intill 1 m br och 0,5 mdj.

Kolningsanläggning (L1998:4625)

Kolbotten efter resmila, rund och 14 m diam. Stybbränna, 1-2 m br och 0,5 m dj, sluttar åt S.

Kolningsanläggning (L2020:6463)

Kolbotten, svåravgränsad på grund av skador, sannolikt rund, c 15 m, diameter, gropig yta med markskador efter markberedning. Rikligt med kol synligt ...

Kolningsanläggning (L1934:2711)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0,3-0,7 m h, med mycket ojämn yta. Kring kanten är 5 gropar, oregelbundna, 2-3 m l, 1,5-2 m br och 0,5-0,...

Kolningsanläggning (L2002:8855)

Kolbotten, liggmila (något osäker), kvadratisk, Totalt 18x18 m st. Kolbottnen är 15x15 m st och 0,4-0,5 m h. Urgrävt mittparti, ca 7 m i diam och 0,4-...

Kolningsanläggning (L1949:1107)

Kolningsgrop, 5x3 m (NÖ-SV) och 0,8 m dj. Bottenplanet är 3x2 m (NÖ-SV). Vall kring kanten, 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Kolningsgropen är totalt 9x7 m...

Kolningsanläggning (L1944:307)

Kolbotten, 8.5 m diam och 0.5 m h. I mitten är en grop 3.5 m diamoch 0.6 m dj. Runt gropen är en 2-3 m br vall.

Kolningsanläggning (L2007:2941)

1) Kolningsgrop, rektangulär, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0.5 m dj.Rektangulärt bottenplan, 2x1.5 m (ÖNÖ-VSV). Kring kanten är envall, 2 m br och 0.1-0.2 m h....

Kolningsanläggning (L1945:5462)

Kolbotten, rund, 15 m diam och 0,1 m h. Ränna runt om, 1 br och intill 0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L2020:6904)

Kolbotten resmila, rund, 10 m diam och intill 1 m h. Omgivande vall är 0,7 m br och 0,2 m h. Utanför vallen är ställvis stybbdike 1 m br och 0,3 m dj...

Kolningsanläggning (L1959:9163)

1) Kolbotten, enligt uppgift på ortofoto från 1978 årsinventering.

Kolningsanläggning (L1978:684)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam och 0,6 m h, i NV, V och SV begränsad av 3 gropar, 2-4 m st och intill 0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L2022:9622)

Kolbotten efter resmila, rund, 9 m diam och 0,1-0,2 m h. Kring kanten är en stybbränna, 1-2 m br och intill 0,2 m dj.

Gossbotten, Kolningsanläggning (L1939:632)

Kolbotten, benämnd "Gossbotten" ca 20 x 14 m (Ö-V), svåravgränsad, sondprov på olika ställen påvisar rikligt med kolstybb. I kolbottnen är en grop, tr...

Kolningsanläggning (L1949:1592)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam, ojämn yta. Begränsas av en vall, 2 m br och intill 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2022:5478)

Kolbotten efter liggmila, rektangulär 6x5 m. (N-S) och 0,3 m h. Omges av ränna, 2-3 m bred och 0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L2009:8680)

Kolbotten, rund, 12 m diam och intill 1,2 m h, ställvis omgiven av gropar.

Kolningsanläggning (L2023:3138)

Kolbotten, oregelbunden, närmast rund, 10 m diam och intill 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1955:5089)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diam och 0,2-0,3 m h. Omges av en stybbränna, 0,7-1 m br och 0,3-0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L2022:9064)

Kolbotten, rund, 9 m diam och 0,3 m h. Omgiven av ränna 1–2 m br och 0,2 m dj. Vid provstick med jordsond framkom rikligt med kol.

Kolningsanläggning (L1957:2991)

1) Kolbotten, enligt uppgift på ortofoto från 1978 årsinventering.

Kolningsanläggning (L1950:7178)

Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. Runt kanten är en väg, 2 m br och 0.3 m h. Urgrävd med plan botten.

Kolningsanläggning (L1945:5682)

Kolbotten, oregelbunden med antydan till raka sidor, 13-15 m diam och 0,1-0,4 m dj, bestående av en ojämn yta kantad av vall 0,3-0,4 m h, som delvis u...

Kolningsanläggning (L1949:3196)

Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam. Väl synlig vall, 1 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2006:1284)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0.6 m dj. Kvadratisktbottenplan, 0.8x0.8 m. Kring kanten är en vall, 1.5-2 m br och0.2 m h. Beväxt med 1 tall.

Kolningsanläggning (L1946:9378)

Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam och intill 0,2 m h. Kring kanten är ställvisa stybbgropar, 0,4-0,7x0,6-1 m.

Kolningsanläggning (L1951:9712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1935:2283)

1) Kolbotten, rund, 15 m diam och 0.1-0.4 m h. Utanför kanten ärstybbränna, 0.3-0.9 m br och 0.1-0.5 m dj. Beväxt med 13 granar,fem tallar, fyra björk...

Kolningsanläggning (L1999:7022)

Kolbotten efter resmila, närmast rund, 4 m diam och 0,2 m h. Plan yta.

Kolningsanläggning (L1955:5289)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diam och 0,2-0,4 m h. Utanför kanten är 4 stybbgroapr, 1-2 m l och 0,3-0,5 m dj.

Kolningsanläggning (L2006:5672)

1) Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0.5 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1x1 m. Kring kanten är en vall, 1.5-2 m br och 0.4 mh. Beväxt med 2 tallar.24 ...

Kolningsanläggning (L2020:7389)

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0,5 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1x1 m. Vall kring kanten, 2 m br och 0,2-0,4 m h.

Kolningsanläggning (L1939:5465)

Kolbotten, rund, 0,3-0,5 m h, avgränsad genom 8 gropar, 2-3 m l, 0,3-0,5 m dj

Kolningsanläggning (L1971:2509)

Kolbotten, rund, 13 m i diam och 0,1-0,3 m h. Omges av 4 stybbgropar 1-2 m l och 1-1,5 m br samt 0,2-0,4 m dj. Provstick visade på ett ca 0,2 m tj lag...

Kolningsanläggning (L2022:9403)

Kolbotten efter resmila, rund, 8 m diam och intill 0,3 m h. Kring kanten är en ränna, 1-2 m br och 0,1-0,3 m dj.

Kolningsanläggning (L1949:332)

Kolbotten efter resmila, rund, 22 m diam. Ojämn yta. Begränsas av vall, 4-5 m br och 0,2-0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1935:9831)

Kolbotten, rund, 12 m diam och 0.3-0.5 m h. Utanför kanten är en stybbränna, 0.3-1 m br och 0.1-0.6 m dj. Vid provstick framkom kol.

Kolningsanläggning (L1959:1357)

Kolningsgrop, 1,5 m diam och 0,3 m dj. Påträffad i samband med utredning steg 1 utan KML-beslut år 2011 (RAÄ dnr 3.4.2-964-2012).

Kolningsanläggning (L2020:10408)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2,5x2,5 m st och 0,7 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 1,5x1,5 m st. Kring kanten är en vall, 1,5 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L2021:812)

Kolbotten efter resmila, rund, 18 m i diameter och lägre än 0,1 m hög.

Kolningsanläggning (L1963:6302)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L2006:6567)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m och 0.4 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1.4x1.4 m. Kring kanten är en vall, 1-1.5 m br och0.1-0.2 m h. I vallens Ö del är...

Kolningsanläggning (L1971:2141)

Kolningsgrop, rektangulär 2x0,7 m (NNV-SSO) och 0,4-0,5 m dj. Omges av vall ca 0,8-1,4 m br samt 0,1-0,4 m h. Kol vid provstick.

Kolningsanläggning (L1950:7238)

Kolbotten efter resmila, 21 m diam och 0.3 m h. I ÖSÖ är en vall, 8 m l, 3 m br och 0.4 m h.

Kolningsanläggning (L1999:7383)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och intill 0,5 m h. I mitten är en urgrävning, 8x4 m st (N-S) och intill 1 m dj.

Kolningsanläggning (L1949:8073)

Kolbotten efter resmila, rund, 20 m diam. Jämn yta. I kanten är en vall, 2-3 m br och 0,2-0,5 m h.

Kolningsanläggning (L1940:2244)

Kolningsgrop, oval, cirka 2x1,8 m st och 0,4 m dj. Skålformad profil. Saknar vall. Vid kontroll med geologsond påträffades träkol från gran och tall. ...

Kolningsanläggning (L1948:4162)

Kolbotten efter resmila ca 18x10 m (N-S) och 0,3 m h.. Ursprungligen rund, ca 18 m diam.

Kolningsanläggning (L1966:7798)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kolningsanläggning (L1948:8823)

Kolbotten efter resmila, rund, 9 m diam och 0,2 m h, med, 1 m br och 0,1-0,3 m h. (Dnr: RAÄ-2018-2265)

Kolningsanläggning (L2020:9865)

Kolbotten rund, 6 m diam, 0,4 m h, omgiven av vall, 1,5-2 m br, 0,3-0,5 m h.

Kolningsanläggning (L1998:5793)

Kolbotten efter resmila, rest av, ursprungligen rund, 12 m diam. Avgränsad av 1 vall, 2-2,5 m br och 0,5 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-806-2014)

Kolningsanläggning (L1980:4619)

Kolbotten, 15 m diam.

Kolningsanläggning (L2021:754)

Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diameter och 0,6 m hög.

Kolningsanläggning (L2020:4032)

Kolningsgrop, kvadratisk, 2x2 m st och 0,6 m dj. Kvadrstiskt bottenplan, 1x1 m st. Kring kanten är en vall, 1,5 m br och 0,3 m h.

Kolningsanläggning (L1945:7246)

Uppgift om. Kolbotten, rund. Lämningen är identifierad i LiDAR-data, laserskanning, ej besökt i fält.

Kolningsanläggning (L1962:7697)

1) Kolningsgrop, 2,5 m diam och 0,8 m dj. Vall kring kanten 1-1,5m br och 0,2 m h. Beväxt med 3 granar. 20 m SÖ om nr 1 är: 2)Kolningsgrop, 3 m diam o...

Kolningsanläggning (L1939:769)

Kolningsgrop, närmast rund, 1,5 m, diameter, 1 m dj, omgiven av en vall, 1,5 m br, 0,2 m h.

Kolningsanläggning (L1952:332)

Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0,1 m h. Ställvis omgiven av ränna, 0,7 m br och 0,4 m dj.

Kolningsanläggning (L2008:3182)

Kolningsgrop, närmast rund, 3-4 m diam och 0,4 m dj. Kring kanten i Ö är en vall, 2 m br och 0,2 m h. I övrigt endast svagt markerad. Vid provstick me...

Kolningsanläggning (L2022:5244)

Kolbotten resmila, ursprungligen rund, ca 15 m i diam 0,4 m h. Omgiven av stybbgropar i S, V och N, 2–5 m långa, 0,5 m br och 0,2 m djupa. Träkol vid ...

Kolningsanläggning (L1980:7240)

Kolbotten, rektangulär, ca 11 x 9 m (NNÖ-SSV) och 0,2-0,4 m h. Det inre är flackt med smärre vallar mot rännorna. Runt kanten är ställvis otydliga rän...

Kolningsanläggning (L2021:2657)

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och 0,05-0,2 m h. Kol vid sondning.

Kolningsanläggning (L1952:8392)

Kolningsgrop , rektangulär , 2,5x1,5 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. Vall kring kanten , 1,5 m br och 0,1-0,2 m dj.