Kraftindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för omvandling av primärenergi till elektricitet.
Kraftindustri (L1937:9238)

Grund efter vattenkrafterk, 10 x 6 m (N-S), bestående av betongsyll, 0,5 mh och 0,3 m br. I grunden är två betongfundament, 0,8 x 0,8 m. I N delen av ...

Kraftindustri (L1971:8420)

Kraftindustri bestående av en dammvall och fundament för elverk. Dammvallen är ca 60 m l (N-S) 4-7 m br och intill 2 m h, av sand och grus. I norra de...

Kraftindustri (L1948:8375)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,45 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:8181)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,2 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj. Vid foten och toppen av stolpen finns byglar av järn.

Kraftindustri (L1948:8222)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1971:3854)

Elverk, bestående av en dammvall ca 20 m l (Ö-V) och 0,5-1 m h. N om dammvallen är en källa 0,3 m dj som fyller på dammen. Enligt uppgift skall den ha...

Kraftindustri (L1948:7356)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:7899)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,55 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1973:3964)

Industrilämningar. Inom ett område 70x10 - 35 m st (VNV-ÖSÖ) i form av fördämningsvall, kvarngrund, kraftverksgrund samt grund efter oljeslageri.Fördä...

Kraftindustri (L1992:9399)

Lämningar efter kraftverk, ca 175x35-75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall, 1 grävt dike och 1 turbinhus. Dammvallen är ca 25 m l (NÖ-SV), 1,5 m br ...

Kraftindustri (L1948:8225)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, spräck i två delar. En del är 1,2 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj, den andra delen är 0,9 m h, 0,5 m br och...

Kraftindustri (L2020:5935)

Grund efter kraftstation/elverk, 5x4 m st (N-S) av 0,2-0,9 m st stenar. I grunden är stock för kraftöverföring från en trolig turbin.

Kraftindustri (L2023:3638)

Kraftstation, 10x5 m (N-S), bestående av gjuten betongplatta, 0,1-0,3 m h. I grunden och i anslutning till denna är, rester av timmer, trädetaljer, me...

Kraftindustri (L1945:3323)

Kraftindustri, bestående av 1 husgrund, 2 kanaler och 1 ränna. Husgrund efter kraftstation, 12x5 m (NÖ-SV) och 1-4 m h, bestående av en betongplatta ...

Kraftindustri (L1948:6907)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,1 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:6882)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,8 m h, 0,45 m br och 0,3 m tj. Vid foten av stolpen finns bygel av järn.

Kraftindustri (L2023:3640)

Kraftstation, ska enligt utsago ha varit belägen på denna plats där vattnet har ett bra fall. Vid inventeringstillfället återfanns inga synliga lämni...

Kraftindustri (L1972:5223)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1992:1746)

Insutrilämning, annan, bestående av grund till kraftstation, svalltorn och betongfundament till trätub. Kraftstationens grund är 9 x 7 m (N-S). Grunde...

Kraftindustri (L1978:5396)

Elverk, bestående av dammvall samt turbinhus. Dammvallen är 25x10 m (NÖ-SV), intill 1,7 m h och 3 m br, uppförd av sten med gjuten insida. Över bäckfå...

Vedermödan, Kraftindustri (L1972:8651)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1974:149)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L2019:6949)

Kraftstation, 4 x 2,5 m stor (N–S), med gavel mot ån i S. Slätputsad fasad samt ett sadeltak med galvaniserad plåt. Belägen intill och N om å och ca 3...

Kraftindustri (L2019:6904)

Grund efter kraftstation, syns som en strandskoning, 11 m lång (NV–SÖ) och ca 0,5–1,5 m hög, kallmurad av natursten 0,5–1 m stora. Något raserad i SÖ ...

Kraftindustri (L1948:8457)

Stenstolpe, 1,2 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1978:9609)

Kraftverksgrund, 15x10-15 m (NÖ-SV) och 1,5 m h, av murade, tuktade stenar, tegelstenar och betong. Ställvis överdragna av cement. En ränna leder geno...

Kraftindustri (L2022:7760)

Kraftverkslämning bestående av en kanal, 120 m l (huvudriktning NV-SÖ), 1,5-3 m br och 0,5 m dj till vattenytan. Börjar och mynnar i Ståbäcken. På mit...

Kraftindustri (L1980:2100)

Industrilämning, bestående av 1 kraftstationsruin, rektangulär, 25x35 m (NNV-SSÖ), intill 4 m h i NNÖ-SV-SSÖ, i NÖ i jämnhöjd med vägbank, uppförd av ...

Kraftindustri (L1948:7355)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,2 m h, 0,45 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:2016)

Elkraftverk ca 30x20 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 1 damm (fortfarande i bruk), 1 dammvall, 2 rännor, 1 husgrund och rest av vattenturbin. Dammvallen är 30...

Kraftindustri (L1948:6683)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp. Stenstolpen står centralt i en rektangulär nedgrä...

Kraftindustri (L1949:5418)

Kraftindustri, 60x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 dammanläggning i SSV, varifrån 1 trätub leder till 1 kraftverksstation i NNÖ. Dammanläggningen, som ...

Kraftindustri (L2008:7583)

Kraftstationsgrund, ca 15x4-15 m (VNV-ÖSÖ) och intill 2,2 m h. Bestående av fyra parallella väggar, 4-15 m l (VNV-ÖSÖ), 0,4-2 m br och intill 2,2 m h,...

Kraftindustri (L1974:1972)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1948:6991)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stolpen lutar mot N.

Kraftindustri (L1972:614)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1948:7354)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L2006:1625)

Byggnadslämning, diffusa begränsningar, bestående av en plan yta 7 x 4 m (NNÖ-SSV), till största delen av cement, i Ö delen är två kvadratiska fundame...

Kraftindustri (L1934:182)

Elverk, ca 95x13 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 rörledning och 1 turbinhus. Dammvallen är 7 m l (N-S) och intilll 0,8 m h, delvis av betong. Rörl...

Kraftindustri (L1979:414)

Husgrund efter kraftstation, ca 15x10 m (Ö-V) och intill ca 4 m. Delar av innertak återstår, uppbyggt av järnbalkar, stålnät, slaggstenar och slagg. ...

Kraftindustri (L1986:7144)

Kraftstation bestående av en stående byggnad i trä, ca 4 x 3 m st. Omedelbart i NÖ är en dammvall och en damm.

Kraftindustri (L1974:322)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1948:7513)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,45 m br och 0,35 m tj.

Kraftindustri (L2020:6396)

Grund efter skibord?, 19 m l (Ö-V), 2 m br och 0,3-1 m h, av kallmurade, tuktade stenar, 0,3-0,7 m st, lätt övermossade. Grunden började byggas under ...

Kraftindustri (L1962:9414)

1) Område medRuin efter kraftstation, 6x5 m (NÖ-SV) intill 1,7 m h, med väggar0,3-0,4 m tj, av 0,1-0,3 m st stenar med cement. Ruinen delvisinbyggd i ...

Kraftindustri (L1948:8321)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,3 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1936:6498)

Hammarområde, 100x60 m (NV-SÖ), bestående av, 1 grund efterhammarsmedja, 1 slaggvarp, 1 vattenränna och sot- och kolblandadejordlager. 1) Hammarsmedje...

Kraftindustri (L1948:6962)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stolpen är nedsjunken i myren.

Kraftindustri (L1948:8320)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,3 m h, 0,35 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1972:3930)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1971:1200)

Lämning efter elverk, ca 20 x 12 m (Ö-V), bestående av 1 fördämningsmur, 1 grund till elverk. Grunden är 2,5 x 2,5 m stor. Lagerbox och axel med kuggh...

Kraftindustri (L1970:489)

Plats för Vriggebo kraftstation 120 x30-80 m (NO-SV). På generalstabskartan är kvarn på platsen, på avmätningskarta 1927 är det kraftstation och 1954 ...

Kraftindustri (L1971:1183)

Elkraftverk, lämning, inom ett ca 18 x 18 m stort område (Ö-V), bestående av 1 husgrund, 1 kanal. Husgrunden är 13 x 11 m (N-S), 0,35-1 m h, av beton...

Kraftindustri (L1948:6963)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,3 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:7554)

Kraftindustri 25x15 m ( Ö-V) beståendeav turbinhus och vattenränna. Rännan är 15 m l, 0,6 m br av träplankor. Turbinhuset är 3x2,5 m murade väggar av...

Kraftindustri (L1948:6993)

Stenstolpe, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stenen har inga borrhål eller märken efter kilning.

Kraftindustri (L1971:1229)

Elverk, till Brännemossen, raserad träbyggnad med cementgrund samt raserad fördämning i betong.

Kraftindustri (L2019:6911)

Kraftstation, 6 x 6 m stor, med N gaveln mot ån. Grund av gjuten betong och huggen sten. Fasad av oputsad betong- hålsten och gavelspetsar i trä. Sade...

Kraftindustri (L2022:5054)

Kraftindustri bestående av 1 husruin och 1 hjulgrav samt 1 fördämningsmur. Husruinen är 5x3,5 m (Ö-V) och intill 4 m h bestående av en träbyggnad på ...

Kraftindustri (L1948:6992)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1937:9193)

Kraftverksdamm ca 12 m l, 2 m h och 0,3 - 3 m br av cement med hål för kraftverkstub ca 1 m i diam.

Kraftindustri (L1948:7353)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1948:8286)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,45 m br och 0,3 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1971:8110)

Kraftstation, ca 63x4-7 m (SÖ-NV-ONO) bestående av 1 grund till kraftstation, 1 kanal, 1 damm. Grunden är 9x 2 m, 5,5 m h, gjuten i betong med två dör...

Kraftindustri (L1986:545)

Kraftindustrilämning, ca 40 x 20 m (NV - SÖ) bestående av 1 kraftverksgrund och 1 dammvall. Grunden, av betong, är ca 5 x 2 m st (SV - NÖ) och intill ...

Kraftindustri (L1948:1228)

Kraftindustri, 100x15 m (Ö-V), bestående av 3 bäckuppdämningar, 1 dammvall, 1 vattenränna, husgrunder och 1 kvarnsten, belägna längs en 100 m l sträck...

Kraftindustri (L1948:8185)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L2000:144)

1) Hyttplats, uppgift om , belägen vid mot Ö om strömmande,stenig och delvis forsande å eller bäck. Platsen är belägen vidlandsvägsbro, där tidigare m...

Kraftindustri (L1978:9605)

Område med dammvallar, ca 100x20-30 m (NÖ-SV), bestående av 4 dammvallar, 1 stenskodd kant och 2 brofästen. Dammvallarna, av betong, är 3-30 m l (huvu...

Kraftindustri (L1979:1253)

Kraftstation, ca 55x25 m (NNÖ-SSV), bestående av damm, vallanläggning, turbinhusruin. Dammen, som numera närmast torrlagd, är ca 50x20 m (NNÖ-SSV). Va...

Kraftindustri (L1948:6922)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,2 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj. Stolpen lutar mot N.

Kraftindustri (L2020:2356)

Kraftverk, dammvall av cement, ca 8 m l (NV-SÖ), 0,5 m br och 2 m h. Sönderbruten.

Kraftindustri (L1948:8223)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp. Stenstolpen står centralt i en rektangulär nedgrä...

Kraftindustri (L1971:8147)

Rester av stödplintar i betong inom ett ca 20 x 10 m st område (NNÖ-SSV), avsedda för en trätub som ledde drivvatten från Massadammen till Spånhults k...

Kraftindustri (L1982:9735)

Grund efter kraftstation, ca 12x8 m (NÖ-SV) och intill 2 m h. Gjuten bottenplatta med väggfragment och turbinrör. Byggd efter 1906. Tämligen snabbt u...

Kraftindustri (L1948:8149)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L2000:3320)

1) Kanal, tilloppskanal, 170 m l (N-S), 2-5 m br och 0.8-2.5 m dj. I N änden finnsbetongrester av liten dammbyggnad, vattentub av grovplåt och rensgal...

Kraftindustri (L1971:9807)

Elverk, 50x5-15 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 dammvall, 1 ränna 1 grund, 1 utloppsränna. Dammvall, ca 40 m l (NNV-SSÖ), av jord ca 20 m i V delen, intil...

Kraftindustri (L1948:1967)

Kraftstationsområde, 30x10 m (NV-SÖ), bestående av ett mindre kraftverkshus, 3x3 m st och 3 m h, uppbyggt av trä. Turbinrör synligt för in- och utlopp...

Kraftindustri (L1936:55)

Vattenränna till kraftverk 150 m l (NÖ-SV) och 5 - 10 m br och 1 - 3 m dj. Bestående av en grävd ränna som avslutas med en betongdamm 3 m h och 10 m b...

Kraftindustri (L1934:195)

Kraftindustri, elverk, bestående av delvis nedrasad byggnad, vinkelbyggd, 2-6x2-6 m (NNV-SSÖ). Turbinhus, 2x2 m st invid ÖNÖ-väggen. NNV om turbinhuse...

Kraftindustri (L1948:6945)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,2 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1974:3413)

Resterna efter kraftstation, bestående av en dammvall, 45 m l (Ö-V), 2 - 4m br och 0.3 - 2 m h. Uppbyggd av jord och kantiga stenar, 0.4 - 0,8 m st.Be...

Kraftindustri (L1978:5664)

Lämningar efter kraftverk, bestående av dammvall samt vattenränna. Dammvall, 15x6x18 m, kallmurad, gjuten/fogad på insidan, intill 3 m h. Utsidan är ...

Kraftindustri (L1948:8371)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,9 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. På stolpen finns metalltråd. Stolpen lutar mot S.

Kraftindustri (L1970:1619)

Kraftindustriområde ca 280x40-85 m (VNV-ÖSÖ). I den NÖ delen av området är en transformatorstation/ställverk 6x6 m st och ca 8 m h, byggd av tegel i t...

Kraftindustri (L1948:8224)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj. Vid foten av stolpen finns en bygel av järn.

Kraftindustri (L1972:9930)

Rester av kraftstation, bestående av 1 husgrund, 1 stenskodd ochcementerad vattenränna, 1 hålldamm (i bruk än) samt åfåra.Kraftstation byggd före 1930...

Kraftindustri (L1948:6682)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1948:8322)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,4 m br och 0,35 m tj.

Trollhättan, Kraftindustri (L1972:3677)

Lämningar efter kraftstation, bestående av en av natursten murad fördämningsvall, fundament och 2 grundfundament.

Kraftindustri (L2019:6937)

Kraftstation, 3 x 4 m stor (N–S), av korsvirke och putsat tegel med gavelspetsar av träpanel och sadeltak med lertegel. I en tillbyggnad av trä, på st...

Kraftindustri (L1948:8184)

Stenstolpe, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stenen har inga borrhål eller märken efter kilning.

Kraftindustri (L1948:7370)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1948:8183)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:8374)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L2019:2302)

Kraftindustri 230x10-40 m (N-S) bestående av en dammvall, ränna för trätub och grund till kraftverk. Dammvallen är 125 m l (N-S) och intill 10 m h. I ...

Kraftindustri (L1948:8436)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, ,04 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1971:5460)

Elverk, ca 30x1-15 m (NO-SV) bestående av 1 dammvall, rester efter turbinrör och fundament för elverk. Dammvallen i S är ca 11 m l av huggna stenar sa...

Kraftindustri (L1948:8373)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,8 m h, 0,4 m br och 0,35 m tj.