Kraftindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för omvandling av primärenergi till elektricitet.
Kraftindustri (L1948:8182)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stolpen lutar mot N.

Kraftindustri (L1971:5460)

Elverk, ca 30x1-15 m (NO-SV) bestående av 1 dammvall, rester efter turbinrör och fundament för elverk. Dammvallen i S är ca 11 m l av huggna stenar sa...

Kraftindustri (L1978:5396)

Elverk, bestående av dammvall samt turbinhus. Dammvallen är 25x10 m (NÖ-SV), intill 1,7 m h och 3 m br, uppförd av sten med gjuten insida. Över bäckfå...

Kraftindustri (L2019:882)

Elverk, ca 10×5 m (N–S), bestående av en golvyta av betong samt en bevarad turbinkanal, ca 8 m l (N-S), ca 4 m br och 3 m h med väggar av sten och val...

Kraftindustri (L1948:6993)

Stenstolpe, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stenen har inga borrhål eller märken efter kilning.

Kraftindustri (L1948:8223)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp. Stenstolpen står centralt i en rektangulär nedgrä...

Kraftindustri (L1972:2854)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1948:6945)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,2 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:8110)

Kraftstation, ca 63x4-7 m (SÖ-NV-ONO) bestående av 1 grund till kraftstation, 1 kanal, 1 damm. Grunden är 9x 2 m, 5,5 m h, gjuten i betong med två dör...

Kraftindustri (L1974:3413)

Resterna efter kraftstation, bestående av en dammvall, 45 m l (Ö-V), 2 - 4m br och 0.3 - 2 m h. Uppbyggd av jord och kantiga stenar, 0.4 - 0,8 m st.Be...

Kraftindustri (L1948:8371)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,9 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. På stolpen finns metalltråd. Stolpen lutar mot S.

Kraftindustri (L1948:8185)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1948:7514)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L2000:144)

1) Hyttplats, uppgift om , belägen vid mot Ö om strömmande,stenig och delvis forsande å eller bäck. Platsen är belägen vidlandsvägsbro, där tidigare m...

Kraftindustri (L1948:7353)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1948:7513)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,45 m br och 0,35 m tj.

Kraftindustri (L2019:6911)

Kraftstation, 6 x 6 m stor, med N gaveln mot ån. Grund av gjuten betong och huggen sten. Fasad av oputsad betong- hålsten och gavelspetsar i trä. Sade...

Kraftindustri (L1948:6962)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stolpen är nedsjunken i myren.

Kraftindustri (L1948:8321)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,3 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1970:1091)

Kraftstation, bestående av betongfundament, 3x3 m, 0,25 m tj, 0,7 m h, med ögleformade järnfästen. Två tubfundament i betong i N och NV. Dessa är 1 m ...

Kraftindustri (L2023:3638)

Kraftstation, 10x5 m (N-S), bestående av gjuten betongplatta, 0,1-0,3 m h. I grunden och i anslutning till denna är, rester av timmer, trädetaljer, me...

Kraftindustri (L1971:3445)

Kraftanläggning ca 130x10-20 m (N-S) bestående av 14 stenfundament, 1 kraftstationsgrund och 1 grävd kanal. Från N ligger stenfundament på ca 10 m avs...

Kraftindustri (L2019:2303)

Elkraftsanläggning bestående av en grävd ränna och ett fundament för kraftverket. Den grävda rännan är ca 135 m l (Ö-V) uppströms är den 110 ml ovanfö...

Kraftindustri (L1948:6882)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,8 m h, 0,45 m br och 0,3 m tj. Vid foten av stolpen finns bygel av järn.

Kraftindustri (L1937:9238)

Grund efter vattenkrafterk, 10 x 6 m (N-S), bestående av betongsyll, 0,5 mh och 0,3 m br. I grunden är två betongfundament, 0,8 x 0,8 m. I N delen av ...

Kraftindustri (L2019:6937)

Kraftstation, 3 x 4 m stor (N–S), av korsvirke och putsat tegel med gavelspetsar av träpanel och sadeltak med lertegel. I en tillbyggnad av trä, på st...

Kraftindustri (L1974:1972)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L2021:7847)

Kraftverk, rest av. Bestående av en dammvall 10 m lång, 1 - 2 m bred och 0,3 - 1,2 m hög med öppning för timmerkonstruktion i mitten från vilken en st...

Kraftindustri (L1948:6965)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,8 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj. På stolpen hänger metalltråd.

Kraftindustri (L1948:8320)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,3 m h, 0,35 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L2022:2831)

Elverk, ca 6x4,5 m (ÖSÖ–VNV), bestående av 1 husgrund i betong. Grunden har 0,3 m tj och 1,5 m h väggar. Utgör platsen för äldre kraftstation som bygg...

Kraftindustri (L1986:545)

Kraftindustrilämning, ca 40 x 20 m (NV - SÖ) bestående av 1 kraftverksgrund och 1 dammvall. Grunden, av betong, är ca 5 x 2 m st (SV - NÖ) och intill ...

Kraftindustri (L2020:5935)

Grund efter kraftstation/elverk, 5x4 m st (N-S) av 0,2-0,9 m st stenar. I grunden är stock för kraftöverföring från en trolig turbin.

Kraftindustri (L1970:1619)

Kraftindustriområde ca 280x40-85 m (VNV-ÖSÖ). I den NÖ delen av området är en transformatorstation/ställverk 6x6 m st och ca 8 m h, byggd av tegel i t...

Kraftindustri (L1974:149)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1992:9399)

Lämningar efter kraftverk, ca 175x35-75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall, 1 grävt dike och 1 turbinhus. Dammvallen är ca 25 m l (NÖ-SV), 1,5 m br ...

Kraftindustri (L1979:412)

Husgrund, 16x7 m (NÖ-SV) och ingrävd i sluttningen (SÖ-SV) intill ca 1 m dj. I NV-NÖ är uppbyggda, delvis cementerade kanter, 0,5-1 m h. Järnbuitar oc...

Kraftindustri (L1948:8318)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,4 mbr och 0,35 m tj.

Kraftindustri (L1948:6135)

Kraftstation, ca 50x40 m bestående av en kanal 2 m br och ca 2 m dj med stensatta kanter av tuktad natursten. Grund med betongfundament och plintar 0,...

Trollhättan, Kraftindustri (L1972:3677)

Lämningar efter kraftstation, bestående av en av natursten murad fördämningsvall, fundament och 2 grundfundament.

Kraftindustri (L1935:9884)

Kraftindustrilämning, bestående av 1 betongfundament. Fundamentet är 0,7x0,5 m och 0,9 m h, med järnbultar på ovansidan.

Kraftindustri (L1948:8435)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,8 m h, 0,45 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:8147)

Rester av stödplintar i betong inom ett ca 20 x 10 m st område (NNÖ-SSV), avsedda för en trätub som ledde drivvatten från Massadammen till Spånhults k...

Kraftindustri (L1948:6907)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,1 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1972:9930)

Rester av kraftstation, bestående av 1 husgrund, 1 stenskodd ochcementerad vattenränna, 1 hålldamm (i bruk än) samt åfåra.Kraftstation byggd före 1930...

Kraftindustri (L1937:9345)

Rester av vattentub av trä till vattenkraftverk300 m (NÖ-SV). rester av trä syns på enstaka ställen och metallband som höll ihop tuben ligger spridda ...

Kraftindustri (L2019:6949)

Kraftstation, 4 x 2,5 m stor (N–S), med gavel mot ån i S. Slätputsad fasad samt ett sadeltak med galvaniserad plåt. Belägen intill och N om å och ca 3...

Kraftindustri (L1948:6989)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1936:6498)

Hammarområde, 100x60 m (NV-SÖ), bestående av, 1 grund efterhammarsmedja, 1 slaggvarp, 1 vattenränna och sot- och kolblandadejordlager. 1) Hammarsmedje...

Kraftindustri (L2022:42)

Elverk och såglämning. Inom en yta av 133x65 m (N-S) finns lämningar efter elverk och sågverk bestående av betongfundament, husgrunder för elverk, sko...

Kraftindustri (L1971:1200)

Lämning efter elverk, ca 20 x 12 m (Ö-V), bestående av 1 fördämningsmur, 1 grund till elverk. Grunden är 2,5 x 2,5 m stor. Lagerbox och axel med kuggh...

Kraftindustri (L2020:2356)

Kraftverk, dammvall av cement, ca 8 m l (NV-SÖ), 0,5 m br och 2 m h. Sönderbruten.

Kraftindustri (L1936:55)

Vattenränna till kraftverk 150 m l (NÖ-SV) och 5 - 10 m br och 1 - 3 m dj. Bestående av en grävd ränna som avslutas med en betongdamm 3 m h och 10 m b...

Kraftindustri (L1948:8149)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:7896)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:6683)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp. Stenstolpen står centralt i en rektangulär nedgrä...

Kraftindustri (L1974:322)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L2013:6752)

Elverk, ca 70x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 dammvall och 1 husgrund. Vallen är 26 m l (Ö-V) och 2,5 m br (krönbredd) och intill 7 m h av jord och ste...

Kraftindustri (L1948:6685)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, spräck i två delar. En del är 1,2 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj, den andra delen är 0,9 m h, 0,5 m br och...

Kraftindustri (L1971:1183)

Elkraftverk, lämning, inom ett ca 18 x 18 m stort område (Ö-V), bestående av 1 husgrund, 1 kanal. Husgrunden är 13 x 11 m (N-S), 0,35-1 m h, av beton...

Kraftindustri (L1948:7370)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1948:7354)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:8184)

Stenstolpe, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stenen har inga borrhål eller märken efter kilning.

Kraftindustri (L1948:8286)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,45 m br och 0,3 m tj med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1971:1152)

Elkraftverk, plats för. Inga synliga lämningar bevarade. Platsen skyltad av Brandstorps hembygdsförening: FM 3 HULAN Elkraftverk i Hulebäcken, 1930-ta...

Kraftindustri (L2022:5054)

Kraftindustri bestående av 1 husruin och 1 hjulgrav samt 1 fördämningsmur. Husruinen är 5x3,5 m (Ö-V) och intill 4 m h bestående av en träbyggnad på ...

Kraftindustri (L2022:7760)

Kraftverkslämning bestående av en kanal, 120 m l (huvudriktning NV-SÖ), 1,5-3 m br och 0,5 m dj till vattenytan. Börjar och mynnar i Ståbäcken. På mit...

Kraftindustri (L1948:6884)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1936:2017)

Lämning efter kraftverk med 2 dammvallar 35 m l (N-S) samt 30 m l (NO-SV) 1,5 - 2 m breda och 0,2 - 2 m h av 0,5 - 1 m stora stenar. I dammvallarna är...

Kraftindustri (L1948:6991)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj. Stolpen lutar mot N.

Kraftindustri (L1948:8436)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, ,04 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1948:7355)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2,2 m h, 0,45 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:2016)

Elkraftverk ca 30x20 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 1 damm (fortfarande i bruk), 1 dammvall, 2 rännor, 1 husgrund och rest av vattenturbin. Dammvallen är 30...

Kraftindustri (L1948:8183)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:8372)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,4 m br och 0,35 m tj.

Kraftindustri (L1948:8322)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,4 m br och 0,35 m tj.

Kraftindustri (L1980:2100)

Industrilämning, bestående av 1 kraftstationsruin, rektangulär, 25x35 m (NNV-SSÖ), intill 4 m h i NNÖ-SV-SSÖ, i NÖ i jämnhöjd med vägbank, uppförd av ...

Kraftindustri (L1948:8373)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,8 m h, 0,4 m br och 0,35 m tj.

Kraftindustri (L1973:8860)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1948:8319)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:6992)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:6835)

Kraftindustri, ca 77 x 10-17 m (Ö-V). Vattenränna, intag, ca 33 m l (Ö-V) 2,5-3 m br, 1,8-2,5 m dj. Anlagd mot berg längs N sidan, S sidan mur av tukt...

Kraftindustri (L1962:9414)

1) Område medRuin efter kraftstation, 6x5 m (NÖ-SV) intill 1,7 m h, med väggar0,3-0,4 m tj, av 0,1-0,3 m st stenar med cement. Ruinen delvisinbyggd i ...

Kraftindustri (L1972:3930)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kraftindustri (L1934:195)

Kraftindustri, elverk, bestående av delvis nedrasad byggnad, vinkelbyggd, 2-6x2-6 m (NNV-SSÖ). Turbinhus, 2x2 m st invid ÖNÖ-väggen. NNV om turbinhuse...

Kraftindustri (L1934:182)

Elverk, ca 95x13 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 rörledning och 1 turbinhus. Dammvallen är 7 m l (N-S) och intilll 0,8 m h, delvis av betong. Rörl...

Kraftindustri (L2023:3640)

Kraftstation, ska enligt utsago ha varit belägen på denna plats där vattnet har ett bra fall. Vid inventeringstillfället återfanns inga synliga lämni...

Kraftindustri (L1948:8374)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:3854)

Elverk, bestående av en dammvall ca 20 m l (Ö-V) och 0,5-1 m h. N om dammvallen är en källa 0,3 m dj som fyller på dammen. Enligt uppgift skall den ha...

Kraftindustri (L1948:1967)

Kraftstationsområde, 30x10 m (NV-SÖ), bestående av ett mindre kraftverkshus, 3x3 m st och 3 m h, uppbyggt av trä. Turbinrör synligt för in- och utlopp...

Kraftindustri (L1948:6681)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,6 m h, 0,5 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1937:9193)

Kraftverksdamm ca 12 m l, 2 m h och 0,3 - 3 m br av cement med hål för kraftverkstub ca 1 m i diam.

Kraftindustri (L1959:2412)

Kraftverkslämning, bestående av 1 husgrund och 1 dammvall. Husgrunden, belägen omedelbart VNV om dammvallen, är 8 x 8 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m h, av kal...

Kraftindustri (L1948:7371)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,5 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1948:6866)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 2 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj.

Kraftindustri (L1948:7493)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,4 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj, med avsmalnande topp.

Kraftindustri (L1948:8458)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,9 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj.

Kraftindustri (L1948:7356)

Stenstolpe, med borrhål och spår efter kilning, 1,7 m h, 0,5 m br och 0,4 m tj.

Kraftindustri (L1971:8420)

Kraftindustri bestående av en dammvall och fundament för elverk. Dammvallen är ca 60 m l (N-S) 4-7 m br och intill 2 m h, av sand och grus. I norra de...

Kraftindustri (L1979:1479)

Turbinhusgrund, rektangulär, 12x8,5 m (Ö-V) och 0,1-0,7 m h, med utsläppet efter en vattenturbin i V delen, 0,7 m diam. Vattenturbinen har varit ca 15...