Kvarn

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för malning av (främst) säd.
Kvarn (L1956:2547)

1) Dammvall för skvalta, enligt uppgift på ortofoto från 1980 årsinv.

Kvarn (L1972:3609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2007:2749)

Vattenkvarn, uppgift om. Rester av dammen finns kvar.Ej besökt i fält.

Kvarn (L1978:6284)

Kvarnlämning, 30x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 dammvall samt 1 grund efter kvarn. Dammvall, 20 m l, 2-2,5 m br och intill 1 m h, med kallmurat ytter...

Kvarn (L1973:2855)

Kvarnlämningar främst i form av dammvall, ca 47 m l (ÖNÖ-VSV) - NNV-SSÖ), 0.8 - 2 m br och 0.1 - 1.2 m h. 20 m SSÖ om NNV änden äröppning, 1.5 m br. C...

Kvarn (L1938:7486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1982:7346)

Stålkvarn, uppgift om. Enligt ägodelningskarta från år 1744 över Norra Spånga har en stålkvarn legat på den S kanten av ån. Inga synliga lämningar. (A...

Kvarn (L1950:5049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1953:4326)

Kvarnlämning, ca 80 m i diam, enligt äldre lantmäterikarta. Inomområdet finns fortfarande bostadsbyggnad och kvarstående kvarnbyggnader.Äldsta skriftl...

Kvarn (L2021:5620)

Kvarnlämning inom en yta av 15x15 m, bestående av 1 kvarngrund, 1 vattenfall och 1 fördämning. Kvarngrunden är uppskattningsvis 8x8 m och 0,4-1,5 m h...

Kvarn (L2006:3057)

Kvarnlämning, bestående av diffusa stensatta murpartier av gråstenpå ömse sidor om bäcken inom en yta ca 5 m diam. SV hörnet 2x2 mst och 1.6 m h. Lämn...

Kvarn (L1968:3845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1950:2189)

Kvarn, uppgift om, enligt markering på registerkartan.Beskrivning saknas.

Kvarn (L2007:8517)

Kvarnlämning, bestående av: 1) Fördämningsvall, sten, (V-Ö). Murenär kallmurad, delvis övertorvad och avskärs av en bäck. Muren ärpå Ö sidan 12 m l, 1...

Kvarn (L1991:730)

Kvarnlämning/ruin, ca 120x50 m (N-S), bestående avfördämningsmurar, ca 70 m l (NNÖ-SSV), 2-4 m br och 0.5-1.5 m h,belägna i områdets övre och N del. I...

Kvarn (L1991:765)

Kvarnlämning/ruin, ca 50x50 m (N-S), bestående av rester avfördämningsvallar på ömse sidor av åns huvudfåra, ca 15 m l(NNV-SSÖ), 4 m br och intill 1.6...

Kvarn (L1979:7304)

Kvarnplats. Inom området är dammvall, 25 resp. 7 m l, 3 m br och 0.6 m h. Kallmurat ytterliv. Bäckfåran är kallmurad uppströms. Omedelbart nedanför f...

Kvarn (L1979:9513)

Kvarnlämning, 50x15-30 m (N-S), bestående av dammvall och kvarnränna. Dammvall, 30 m l (Ö-V), 1-1.5 m br, intill 1.5 m h, kallmurad. Kvarnränna, 55 m ...

Kvarn (L2007:7221)

Kvarnlämning, bestående av från S: 1) Dammvall, ca 7 m l (V-Ö), 2m br och 0,5 m-1 m h. 20 m N om dammvallen är: 2) Kvarngrund, ca2x3 m st (N-S) och 0,...

Kvarn (L1990:7768)

1) Kvarnlämningar, bestående av 1 kvarngrund, belägen i NV, 10x5m (NV-SÖ) och intill 1,2 m h, av kallmurade väggar, 1 m br, av 0,1-0,7 m st stenar, de...

Kvarn (L1937:58)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1990:4530)

Kvarnlämning, ca 40x30 m (N-S), bestående av en fördämningsvalloch området för den ursprungliga kvarndammen. Fördämningsvallenär 16 m l (N-S), 1-1,5 m...

Kvarn (L1969:5201)

Kvarnlämning, 45x25 m (NV-SÖ). Inom angivet område är en stenvall, möjlig kvarnlämning, men mycket osäker. Troligen för att leda vatten. Ny beskrivnin...

Kvarn (L2016:6159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2005:807)

Kvarn, uppgift om. Enligt Reidar Ås, Järpliden-Karlstad, har detpå den angivna platsen funnits en skvaltkvarn. Vid 1990 årsinventering påträffades end...

Bya Kvarnen, Kvarn (L2007:7704)

Kvarnlämning, bestående av enstaka syllstenar? (N-S) till ettkvarnhus samt sumpig mark efter en kvarndamm. Kvarnen övergavs dåStora Årbottens nya kvar...

Kvarn (L1967:3872)

Kvarnlämningar, enligt karta från 1694. Ej besett.Skiss i inventeringshandlingarna.

Kvarn (L2008:7036)

Kvarngrund, 19x6 m (NV-SÖ) och 0,4-1,2 m h, bestående av 0,3-1 m st stenar, vissa huggna. Grunden tydligast i NV och SV. Åravinen är ställvis förstärk...

Kvarn (L1971:2588)

Kvarnlämning, hjulkvarn med överfall, inom ett ca 25x10 m stort område (NNO-SSV), bestående av 1 dammvall, 1 kvarngrund, 1 hjulbäck, 1 kvarnsten, 2 kv...

Kvarn (L1997:7465)

Kvarnlämning, uppgift om enligt tidigare inventering.

Kvarn (L2012:1048)

Kvarnlämning, bestående av en kvarngrund 7x7 m st (SÖ-NV). Stenfoten är 0,5-1 m h och består av 0,2-0,6 m st stenar. Beväxt med några alar.

Kvarn (L1975:151)

1) Ruinkulle, rund, 9 m diam och ca 1,7 m h. Övertorvad med i yt an enstaka uppstickande kalkstenar med spår av kallmurning av en rund kant. 1 lönn oc...

Kvarn (L1990:4655)

Kvarnlämning, ca 40x20 m (Ö-V), bestående av 1 kvarnränna och 1stenfundament till kvarn. Kvarnrännan är 20 m l (NV-SÖ) och 2 mbr. Kvarnfundamentet är ...

Kvarn (L2002:8043)

Kvarnlämning, inom ett ca 50x15 m NV-SÖ) st område, bestående av 1 kvarngrund och 1 damm. Kvarngrunden är ca 10x5 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m h. Utsträcknin...

Kvarn (L1998:9825)

Lämningar av kvarn, bestående av 1 bäckfåra samt S om denna 1grävd stenskodd vattenkanal (N-S), 1 väg samt 2 broar. S omvattenkanalen är grundstenar t...

Kvarn (L1999:777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2021:3184)

Kvarnlämning bestående av 1 fördämning, 2 kanaler/rännor och 1 byggnad. Fördämningen är gjuten och ca 4 m (Ö-V) av betong. Rännorna som ligger parall...

Kvarn (L1971:1357)

Kvarnlämning, hjulkvarn, 35x30 m (Ö-V), bestående av 1 kvarngrund, 1 vattenhjulsränna, 1 dammvall. Dammvallen (NNV-SSO), är 23 m l på N sidan av ån, ...

Kvarn (L1982:7078)

Kvarnområde, ca 50x20 m (VNV-ÖSÖ). I den västra delen är en grund efter kvarnstallet, 18x6 m och 0,5-2 m h, kallmurad. I den Ö delen är en kvarngrund...

Kvarn (L2021:315)

Kvarnlämning, bestående av dammvall och grävda gropar på ömse sidor om bäcken. Dammvallen är på V-sidan 15 m l (NNV-SSO), 2 m br och 0,9 m h, på Ö-sid...

Kvarn (L1935:293)

Kvarnplats: markeras med x på fotokartan. På platsen är 1kvarnsten. ;

Kvarn (L1996:425)

Kvarnlämning, uppgift om, enligt tidigare inventering.

Kvarn (L1956:1647)

1) Plats för väderkvarn.

Kvarn (L1958:7785)

1) Kvarngrund, ca 20X20 m, enligt uppgift på ortofoto från 1980års inventering.

Kvarn (L2021:4004)

Grund efter kvarn (eller annan anläggning med vattenhjul). 11-12 meter lång och 5 meter bred. Hjulgrav 2,5 x 4 meter.

Kvarn (L1937:9269)

Dammvall, 20 m l, 1, 5 - 3 m br och intill 1,5 m h (NV-SÖ).Bestående av sten och timmerrester. i mitten av dammen är en öppning ca 2 m br med timmerre...

Kvarn (L1972:5567)

Kvarnlämning, bestående av en kvarngrund och en fördämningsvall.Bevuxet med lövträd.

Kvarn (L1996:7446)

Kvarnlämning, uppgift om, enligt laga skifteskarta 1864 är detta en kvarnplats. Inga lämningar funna vid fältbesök. Besökt i samband med inventering ...

Kvarn (L2001:7039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2006:3333)

Kvarnlämningar, bestående av 1 fördämningsvall samt 1 kvarngrund.1) Fördämningsvallen är 30 m l (Ö-V), 1.5 m br och intill 0.4 mh, på ömse sidor om bä...

Kvarn (L2019:613)

Lämningar efter kvarnställe med damm. Inom ett 8 x 8 meter stort område finns lämningar efter kvarndamm i form av en utrasad kallmur, 4 meter lång, ca...

Kvarn (L1969:734)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1991:3687)

Kvarnlämning, 120x60 m (NV-SÖ), bestående av fördämningsvall, kvarnränna och otydliga lämningar av kvarngrund.Fördämningsvallen, på ömse sidor av bäck...

Kvarn (L2010:3157)

industrilämning, sentida bestående av 1) Grund till skvaltkvarn2) Fångdamm för vatten 3) Uttorkad vattendamm 4) Vattenränna medträrester 5) Litet vatt...

Kvarn (L1978:1029)

Kvarnlämning bestående av kvarngrund samt kvarnränna. Kvarngrund, 9x7 m (ÖNÖ-VSV), kallmur av tuktad sten, 0,6-0,9 m br och 2,7 m h. Ingrävd i NV. I Ö...

Kvarn (L1958:182)

1) Kvarngrund. 110 m SSV om nr 1 är: 2) Kvarngrund.

Kvarn (L1973:5555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1938:1605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1979:834)

Kvarn, uppgift om. På sockenkartan från år 1688 över Hjulsjö socken har en kvarn legat vid Gränsjöns utlopp. (Specialinventering 2017, lst dnr 436-384...

Kvarn (L1995:6835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1962:1022)

Väderkvarn 8-kantig byggnad, en sida NÖ-SV, en Ö-V, en N-S, en NNÖ-SSV. Ca 14,5 m diam. Holländsk typ, ca 16 m hög?

Mellankvarn, Kvarn (L2007:6829)

Kristenhamns och Varnums hembygdsgård, omfattar ett område ca ? m(V-Ö) och består av, 1 intakt kvarnbyggnad, envånings timrat husmed torvtak. Kvarnen ...

Kvarn (L1986:7511)

Kvarnlämning, 140x15-40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 sågkvarnsgrund, 1 kvarngrund och 1 dammvall och 2 kvarnrännor. I SV är: Sågkvarnsgrund?, 16x9 m (N...

Kvarn (L1979:7335)

Kvarnanläggning, 100x100 m (NV-SÖ), bestående av dammvall, kvarngrund, stensatta rännor, vägbank samt fundament till bro. Dammvall, 45x3 m (NÖ-SV), in...

Kvarn (L1973:7445)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1951:7379)

1) Sågverkslämning, enligt markering på ortofotokartan.Beskrivning saknas.ca 25 m S om nr 1 är:2) Kvarnlämning, enligt markering på ortofotokartan. Be...

Kvarn (L2000:2742)

1) Kvarnområde, 90x50 m st (NV-SÖ), bestående av 1 kvarngrund, 1plats förskvaltkvarn, murrester av dammbyggnad och 1 utgrävd kanal.Kvarngrunden, beläg...

Kvarn (L1978:4383)

Plats för Angölsmåla övre kvarn. Endast en ca 50 m l och 2 m br kvarnränna återstår. Detta var den äldsta av Angölsmålas tre kvarnar.

Kvarn (L2008:8124)

Kvarngrund (?), ca 10x10 m (NÖ-SV), bestående av minst ett stockvarv. I anslutning till konstruktionen är en vattenhjulsrest i trä med träplugg. Direk...

Kvarn (L1993:9096)

Kvarn, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen ska på platsenlegat en kvarn. Vid inventeringstillfället 1988 kunde ingaspeciella iakttagelser göras. På ån...

Kvarn (L1956:8429)

1) Bebyggelselämningar, sentida, kvarn, bestående avfördämningsvallar (?), enligt markägaren på platsen för kvarn.

Kvarn (L2012:7755)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av grund efter kvarn. På grunden ligger 3 kvarnhjul smat en nyligen uppförd sommarstuga. Omedelbart NV om grunde...

Kvarn (L1994:2296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vittskövle kvarn, Kvarn (L1978:9455)

Kvarnlämning, ruin efter Vittskövle kvarn, ca 16 m l och 8 m br (N-S). Sidor synliga i N och Ö, resten övertäckt med fyllnadsmassor. Ö muren är rejält...

Bostorps kvarn, Kvarn (L1978:9522)

Kvarngrund, 16x16 m, efter Bostorps såg och kvarn. Kvarngrunden är 16x16 m, till största delen borta ovan mark. 7 m NÖ om kvarngrunden är dammvallen, ...

Kvarn (L1959:8948)

1) Lämningar efter kvarnställe, bestående av en husgrund, enfördämningsvall och ytterligare en grund. Beväxt med lövskog.

Kvarn (L2005:3677)

Kvarn, uppgift om, utan idag synliga spår. Enligt IngemarRåberg, Mellby är detta den troliga platsen för Mellby kvarn.Tidigare fanns en dammliknande l...

Kvarn (L1990:8321)

Kvarnlämning, uppgift om, ca 50x20 m. Utsträckning enligt karta från år 1795.

Kvarn (L1987:9733)

Kvarnlämning, bestående av 1 kallmurad stenkant vid bäckfåra och 1 damvall. Den kallmurade stenkanten är ca 4x4 m (NÖ-SV), 1-1,2 m br och 0,5-1 m h. ...

Kvarn (L1955:1138)

1) Område med kvarnlämningar, bestående av kvarngrund ochkvarnstenar m m.

Kvarn (L1971:9948)

Uppgift om kvarn. Enligt kartor från 1713 och 1730 (se Referens) har det funnits två enfotakvarnar på ömse sidor av ån och 1730 finns även en såg mark...

Kvarn (L1994:8703)

Lämningar efter kvarn, bestående av en stenvall och två större stenar.Stenvallen, belägen på V sidan av en liten bäck, är 7 m l (ÖNÖ-VSV), 1.5-2 m br ...

Kvarn (L1961:29)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 grund, enligt uppg,efter kvarn. Lämningar finns även av damm samt nedfartsramp tillkvarnen.

Hopperyds kvarn, Kvarn (L1970:2007)

Fördämningsmur och plats för kvarn inom ett område av ca 45×30 m (NV-SÖ), bestående av 1 fördämningsmur. Denna är 15 m l (SÖ-NV) NÖ om bäckfåran och S...

Kvarn (L1956:1587)

1) Kvarngrund.

Kvarn (L2011:9515)

Kvarngrund, korsformad, 8 m l och 0,3 m h. Holmen är ej besökt 1979.

Kvarn (L1957:8015)

1) Kvarndamm, 40m l (N-S), 2,0 m br och intill 1,0 m h.Kallmurad, 0,2-0,5 m st kantiga stenar, östra sidan lodrät ochvästra sidan jordtäckt, sluttande...

Kvarn (L1987:4539)

Kvarnlämning bestående av kvarngrund,, 8x4 m (N-S), intill 1,5 m h och finns på den V sidan om bäckfåran.

Kvarn (L2001:5206)

1) Hyttområde, c:a 230x20-40 m st (NV-SÖ) bestående av1slaggförekomst, 1 trolig hyttplats samt 1 vattenränna.Slaggen uppträder i bäck från g:a landsvä...

Kvarn (L2006:7957)

Kvarnlämning, uppgift om enligt karta från 1644. Bron är nuupphöjd. Ca 20 m mot SSV är stenar och block i bäckfåran och någrastenar i högre lägen där ...

Kvarn (L2021:4106)

Kvarnlämning, bestående av 1 kvarngrund och 1 dammvallsrest. Kvarngrunden är otydlig, bestående av en 3 m l och 0,3 m h, kallmurad stenkant. Dammvalle...

Kvarn (L1968:6519)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2006:4974)

1) Kvarnar, uppgift om. Enligt häradskartan ska det på angivenplats ha funnits två kvarnar. Inga kvarnlämningar var iakttagbaravid besiktningstillfäll...

Kvarn (L1979:7465)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kvarn (L1952:9014)

Kvarnlämning ?, ca 80x30 m (NÖ-SV), bestående av en grund (kvarngrund?) och ett dämme. Grunden, belägen Ö om bäcken och omedelbart SÖ om dämmet är 14x...

Ol-Ers kvarn, Kvarn (L1935:436)

Lämningar efter kvarn, bestående av en vattenränna och svagantydan till grund och kvarnbacke. Finns på karta över Högsjö,1853.

Kvarn (L1996:7334)

Kvarnlämning, bestående av 1 dammvall, rest av, 7 m l (NV-SÖ), 0,5 - 1 m br och intill 0,5 m h. Byggd av kallmurade stenar, 0,3 - 0,5 m st, delvis öve...

Kvarn (L1991:5286)

Kvarnlämning, uppgift om, osäker utsträckning. Vid besiktningen kunde inga säkra rester iakttagas. S om ån är en mindre mängd sten,ev. naturligt. Svår...

Kvarn (L1959:6265)

1) Lämningar efter kvarn, bestående av en kvarngrund, enfördämningsvall samt två kvarnstenar 1,20 diam och 0,4 m tj.Beväxt med granar och björkar.

Kvarn (L1937:9169)

Lämning efter kvarn, bestående av en dammvall av sten och timmer 8 m l (NÖ-SV) och 0,7 - 0,9 m h samt spridda timmerrester i bäck och strandkant.