Kvarn

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för malning av (främst) säd.
Kvarn (L1955:4575)

Kvarnlämning, ca 30x20 m (N-S). Kvarngrunden är 11x5 m (Ö-V) och 2,3 m h, bestående av 0,6-0,8 st, huggna stenar. Ovanför kvarngrunden och V om bäcken...

Kvarn (L1991:1336)

Kvarnlämning, 30x10 m (NÖ-SV), bestående av avsnitt av kallmuradesidor i ån, samt ett naturligt fall. Kvarnen finns markerad på karta från år 1784.Omr...

Kvarn (L1957:5683)

1) Kvarndamm, ca 130 m l, 1,0 m br och 0,2-0,7 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. I den U-formiga dammensöstra del finns en öppni...

Kvarn (L1988:5009)

Vattenmölla, plats för. Uppgift om platsen för vattenmöllan harlämnats av arrendator Nils Larsson, Värpinge 11. Några spår avmöllan finns ej. Därmot e...

Kvarn (L2006:2970)

Kvarnlämning, bestående av kallmur, 1-1.2 m h, 6 m l (N-S) och0.8-1 m br, belägen ca 1 m från V åbrinken ute i strömmen. StraxV därom, på åbrinken, fi...

Kvarn (L1934:929)

Kvarnlämning, inom ett område av 100x15 m (huvudriktning NV-SÖ), är 2 vattenrännor, en med tillhörande vattenledare, och 2 vattenledarliknande konstru...

Kvarn (L2013:851)

Lämning av väderkvarn, bestående av grundstenar, 0,4-1,2 m stora,liggande i form av ett kors med lika långa armar. Hela korsetslängd är 8 m, armarnas ...

Kvarn (L1989:5957)

Vattenmölla, uppgift om. Enligt markägaren T Paulsson, skallkvarnen ha legat omedelbart V om nuvarande gården. Äldsta kändaskriftliga belägg för kvarn...

Kvarn (L1990:4999)

Kvarnlämning, ca 90x25 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 kvarnhusgrund,1 kallmurad vallrest och 1 kvarnränna.Intill och VSV om åfåranligger kvarnhusgrunden, ...

Kvarn (L1944:1613)

Kvarnlämning inom 80x40 m stor yta (NÖ-SV) bestående av en ränna, stenfundament till kvarnhjul samt dammvall?/bro. Ån är rensad och stenar har rivits...

Kvarn (L2022:671)

Kvarnlämning, cirka 3 x 25 m, bestående av en husgrund i form av fyra stora block med löst liggande stenar ovanpå. "Inne" i husgrunden, på en berghäll...

Kvarn (L2005:9291)

Kvarnlämning, bestående av 1 kvarngrund och 1 kvarnsten. Kvarngrunden utgörs av en 3 m l stensatt rad av 0,3-0,4 m st stenar, längs V delen av bäcken....

Kvarn (L1996:7401)

Kvarnlämning, bestående av 1 dammvall, rest av och 1 kvarngrund?. Dammvallen består endast av, på vardera sidan sidofåran, fundament, 2 - 3 m l (NNV-S...

Kvarn (L1991:2010)

Kvarnlämning, ca 50x10 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall, ca 50m l (något S-formad, huvudriktning NÖ-SV), 1,5-2 m br och 0,5 m h,sten- och jordblanda...

Kvarn (L1986:6770)

Kvarnlämning, bestående av en dammvall, ca 30 m l (ÖSÖ-VNV), 2-4 m br och intill 1,5 m h.

Kvarn (L2008:6870)

Kvarn, uppgift om. Enligt flera äldre lantmäteriakter ungefärlig plats för Stro kvarn. På en karta från år 1789 omnämnd som Nya Stro. Idag överdämd. ...

Kvarn (L2001:4069)

Kvarnlämning, ca 15x5 m st, bestående av:Dammvall ca 4x2 m (NNV-SSÖ), i öppningen 1 m br. Kallmur av gråsten 0.5 m h. I bäckensbotten är rester av en ...

Kvarn (L1951:7352)

Skvaltkvarn, uppgift om. Enligt inventeringen 1953 kunde endast ungefärligt läge anges,då inga rester kunde iakttagas.Vid revideringsinventeringen 198...

Kvarn (L1952:400)

Kvarn, läge för vattenkvarn i form av dammanläggning, 1 m h och 45-50 m l (Ö-V). Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1993. (RÄA dnr 321-3...

Kvarn (L1945:4422)

Kvarn?, rektangulär, 7x5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 stockvarv i N och S, mestadels övertorvat. I Ö och V utgörs kanterna av naturliga jord- och stenk...

Kvarn (L1967:3872)

Kvarnlämningar, enligt karta från 1694. Ej besett.Skiss i inventeringshandlingarna.

Kvarn (L2004:9194)

Kvarnplats. Se inventeringshandlingarna.

Kvarn (L1979:9009)

Kvarngrund, 8x4 m (Ö-V), intill 0.8 m h, kallmurad av tuktad sten. I V delen av grunden är en rektangulär grop, 4x3 m st, 0.6 m dj.

Kvarn (L1958:3595)

1) Fyndplats, (vid det på fotokartan markerade N krysset), nusynlig såsom en mycket svag förhöjning i åkern, 15x10 m (Ö-V)och 0,15 m h, omedelbart VNV...

Kvarn (L1992:3436)

1) Tjärdal, närmast oval, 15x12 m (55-255cg) bestående av 2 groparomgivna av en vall, 3-5 m br och 0,3-0,8 m h. Den NÖ gropen ärnärmast rund, 2,5 m di...

Kvarn (L2022:644)

Läge för kvarn enligt karta från 1807. Kvarnbyggnaden har sannolikt tagits bort. Kvarnen är, tillsammans med 8 andra anläggningar, redovisad på en ka...

Kvarn (L1944:1381)

Kvarn, 12x9 m (SV-NÖ). Uppförd i liggande timmer med sadeltakav tegel, delvis inrasat. Fyra kvarnstenar. Intill och SV är vattenränna.(Revideringsinve...

Kvarn (L2021:4106)

Kvarnlämning, bestående av 1 kvarngrund och 1 dammvallsrest. Kvarngrunden är otydlig, bestående av en 3 m l och 0,3 m h, kallmurad stenkant. Dammvalle...

Kvarn (L1956:9082)

1) Bebyggelselämningar sentida kvarnställe, bestående av 21 m lför dämningsvall (Ö-V) 1,2 m h av 0,2-0,6 m st stenar, 1husgrund ca 6 m l och 4 m br me...

Kvarn (L1969:6081)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1978:215)

Kvarngrund, rest av, 5 m l (Ö-V) och intill 1 m h, kallmurad. NV om grunden är rester av vattenhjulet.

Kvarn (L1972:7894)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2001:2549)

Kvarnområde, 40x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 fördämningsvall, 1kvarngrundsamt 1 stensatt vattensränna.13 m NV om väg (NNÖ-SSV) är:Fördämningsvall, 2...

Kvarn (L1974:3940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1937:327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2007:6368)

Kvarnlämning, ej besökt. Markering enligt Storskifte.

Kvarn (L1968:1481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1969:4944)

Kvarngrund, ca 7 x 4 m (NÖ-SV) och 1,5 - 2 m h, bestående av 0,5 m tj väggrester, av kallmurade stenar, delvis kraftigt övermossade. En kvarn är marke...

Kvarn (L1998:9301)

Kvarnlämning, 30 x 20 m (NNÖ-SSV), bestående av husgrund och fördämning. På bäckens sida är V om dammfördämning en grund av kvarn, 8 x 8 m och intill ...

Kvarn (L1946:9978)

1) Sliplämning, bestående av dämme, 13 m l (ö-V), 1.5-2 m br och0.3-1 m h. Bestående av 2 stockvarv i dämmets mitt och i dämmetslängdriktning och 1 tv...

Kvarn (L1968:495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2013:7346)

Kvarn, uppgift om. Enligt karta från 1680 platsen för Bo kvarn. (Raä dnr: 3.4.2-1516-2013)

Kvarn (L2001:2428)

Hyttområde, 70x55 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin, 1dammvall och 1 slaggvarp.1) Hyttruin, (?), 4 m diam och 0.5 m h, övertorvad. I dess mittär en...

Kvarn (L2003:6432)

1) Kvarnplats enligt Storskifteskartan över Varmsätra plats förkvarn. Fynd av slagg i åkerhörn 60 m SSV om kvarnplatsen, Enligtuppgift av Sven Englund...

Kvarn (L1969:34)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2001:5389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2001:5428)

Kvarnlmning, upgift om, belägen här enligt en karta från år 1718.Inga lämningar efter vare sig grund eller fördämningsvallsynliga och platsen verkar o...

Kvarn (L2000:4297)

Skvaltkvarn, 5x3.5 m (NNÖ-SSV) 4 m h till taknock. Knuttimrad,liggande timmer, omålad. Taktegel på gammalt spåntak. Påkvarnens N gavel finns ett litet...

Kvarn (L1971:1506)

Kvarnplats, stenvall, ev. dammvall, ca 13-18 m l, U-formad (Ö-V), 1-1,5 m br, 0,5 m h. Inga lämningar efter kvarnbyggnad.

Kvarn (L1993:7403)

Lämningar efter kvarn och såg, bestående av fördämningsvallar,32x5 m (Ö-V) och 0.5 m h på V sidan om Hirvijokki och 30x5 m påÖ sidan.Ett 40 m l (NNV-S...

Kvarn (L1943:4548)

Kvarnruin, ca 16x8 m (Ö-V). Väggarna är ca 3-4 m h, ca 0,5-1,0 mtj, mur ade av slaggsten med grund av gråsten. I V saknas vägg.

Kvarn (L1968:6245)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1991:2682)

Kvarnlämning. Inom ett ca 280x40 m (SV-NÖ) st område ärÖvremöllas kvarn enligt ägomätningskarta från år 1700. På platsenfinns idag flera stengrunder, ...

Kvarn (L1998:9881)

Rester av kvarn, bestående av 1 bäckfåra, 1 fördämningsvall (Ö-V)samt nedanför fördämningsvallen, V om bäckfåran fundament tillkvarnbyggnaden samt spå...

Kvarn (L1991:8066)

Kvarnlämning, 80x50 m (NNÖ-SSV), bestående av en stenmurad ochjordblandad fördämningsvall, 90 m l (N-S-Ö), 1-2.5 m br och0.2-0.6 m h. Intill och SV ...

Kvarn (L2022:10582)

Kvarnlämning, belägen på södra sidan av ån. Osäker grund då den ej kunde besiktas/ej var åtkomlig pga. privattomt, dock på plan yta med sten vid ån. K...

Kvarn (L1991:4728)

Kvarnlämningar, bestående av 1 kvarngrund och 1 fördämningsvall.Kvarngrunden är 4x4 m (NÖ-SV) och intill 0,3 m h, av ställvis kallmurade stenar, 0,2-0...

Kvarn (L2020:2798)

Skvaltkvarn. Inom ett område av ca 25x15-20 m (Ö-V) bestående av 1 kvarngrund, belägen nedanför ett ca 2 m h fall, fördämningsmur ovanför fallet. Kva...

Kvarn (L1953:6608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1974:3188)

1. Kvarnplats.2. Huvudbyggnad med uppgifter om bl.a. tidigare ägare, bl.a. guvenören ochlandshövdingen Johan Printz. Minnesstenar i både Bottnaryd (ky...

Kvarn (L1973:2764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2014:5738)

Kvarnplats med grundrester efter kvarn och vattenränna, ev. ävenfördämningsvall av tuktade block i kallmur, 0,5-1,5 m st. T

Kvarn (L1975:5466)

Kvarngrund, 2x1 m (NÖ-SV), bestående av travad kalksten synligt i S kanten av bäckravin samt i åfåran.

Kvarn (L1938:2031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1964:9840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1974:2253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1978:9555)

Kvarn, uppgift om. Enligt kartor från 1794, 1815 och 1857 platsen för Bubbetorps kvarn. Inga synliga lämningar. (Raä dnr: 3.4.2-324-2016)

Kvarn (L2021:232)

Kvarlämning, m (NÖ-SV) bestående av 1 dammvall, 1 kvarngrund samt 1 fundament. I den N delen av området är dammvall ca m l med en öppning över bäckfår...

Kvarn (L2005:5293)

1) Kvarnlämning, ca 30x20 m (NÖ-SV), med hällar i bäcken och medkallmurade bäcksidor nedströms. 2) Kvarnlämning, ca 30x20 m(NÖ-SV), med sidokanal. P...

Kvarn (L1951:932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2001:7125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1992:5159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1957:1587)

1) Primitiv kvarngrund, efter en s.k. skvaltkvarn somfördämningsvall. Platsen kallas av markägaren för Kvarnfallet,där enligt anvisningarna bör vara. ...

Kvarn (L1965:8381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1971:1596)

Kvarnlämning, hjulkvarn inom ett 15x15 m stort område (SSV-ONO) bestående av 1 dammvall, 1 kvarngrund, 1 vattenhjulsränna. Dammvallen är 15 m l (N-S)...

Kvarn (L1944:5705)

Bebyggelselämningar, plats för: Här fanns en kvarn och en såg. Kvarnstenarna ligger nu vid Nils Ekmans gård i Kättsbo. När diketgrävdes djupare och ra...

Kvarn (L1951:7399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1991:3982)

Vallanläggning på ömse sidor av brukningsväg (NÖ-SV), ca 20 m l (NNV-SSÖ), 2 m br och intill 1 m h, med stenskodd kant åt VSV. Vallen har sannolikt ti...

Kvarn (L1979:8743)

Kvarnplats(?), bestående av en forssträcka, Ö sidan av ån kallmurad. Angiven som samfällighet på fastighetskartan.

Kvarn (L1957:8154)

1) Lämningar efter kvarn bestående av en fördämningsvall 40 m l,1, 20 m h och 3 m br och ett stenpostament för vattenhjul ochindustribyggnad 8x3 m. Al...

Kvarn (L2005:5270)

1) Kvarnlämning, ca 20x20 m (N-S), bestående av kallmurad NÖ-sidaav bäck, som sträcker sig ca 10 m mot SÖ till överhängandejordfast block. Där är ocks...

Kvarn (L1993:8064)

Kvarnlämning, uppgift om. Enligt ortsbor har här funnits enskvaltkvarn. Vid inventeringstillfället kunde inga spår efterkvarnen iakttas.

Kvarn (L1998:8304)

Plats för kvarn, skvalta, bestående av kvarnaxel, av ek medtillhuggna ändar, samt enstaka huggna stenar, 0.6-0.8 m l,0.2-0.4 m sida.

Kvarn (L1959:726)

Kvarn, uppgift om. Enligt Storskifteskarta år 1799 skall här ha funnits en kvarn. Inga lämningar kunde emellertid iakttagas vid besiktning år 2014.

Kvarn (L1967:4459)

Kvarnlämning, bestående av flera fördämningar och 1 kvarnsten. Det största är 3 m h i en trång gip i S delen av Rörosmurarrna, enligt Arne Karlsson, c...

Kvarn (L1999:1549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1982:8201)

Kvarnlämning, 6x5 m (VNV-ÖSÖ) med kallmurad syllkant mot bäcken i Ö samt i S, 0,3-0,5 m h. (Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)

Kvarn (L1991:4567)

Kvarnlämning, bestående av 1 fördämningsvall och 1 kvarngrund.Fördämningsvallen är ca 65 m l (N-S), 1-4 m br och 0,2-0,7 m h, bestående av jordblandad...

Kvarn (L1959:3987)

Väderkvarn, uppgift om. Inget synligt på platsen. Blockrik terräng samt kraftig markvegetation vid besiktning. Enligt historisk karta. (RAÄ dnr 3.4.2-...

Kvarn (L2008:4478)

Kvarn, uppgift om. Enligt laga skifteskarta och den häradsekonomiska kartan skall det ha legat en sågkvarn utefter Jonsboån på detta ungefärliga ställ...

Kvarn (L1939:5424)

Kvarn med 3 par stenar som byggdes om i gråsten och tegel år 1755. Den lades ner vid sjösänkningen tre år senar, år1758. Kvarnbyggnaden från 1755 fin...

Kvarn (L2005:8016)

Kvarngrund, ca 6x5 m (V-Ö), synliga syllstenar i S av 0,3-1 m st stenar i två varv. I Ö är urtag för byggnaden i den S-sluttande moränmarken.

Kvarn (L2006:2453)

Kvarn- och benstamp, uppgift om. Enligt Sylvia Olsson, Lönnskoga,skadet på den markerade platsen ha legat en kvarn och en benstamp. Vid 1992års invent...

Kvarn (L1954:259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2022:2966)

Fundament till skvaltkvarn, bestående av en uppbygd ränna av kalkstenar och gråstenar, till vilken ett par mindre dammvallar knyter sig som löper mot ...

Kvarn (L1996:7551)

Kvarnlämning, bestående av en dammvall, ca 60 m l (NV-SÖ), 2 - 3 m br och intill 2 m h, av jord och stenar. Ett 0,3 m tj betongfundament är ingrävt lä...

Kvarn (L1972:7137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1999:709)

Kvarnbyggnad, 7x5 m (N-S), av timmer på kallmurad stengrund, 2.5m h i Ö mot hjulgrav, 2 m br, som mot bäcken har en kallmur, 7 ml (N-S) och 1.5 m br. ...

Kvarn (L1974:6312)

Kvarnlämning, bestående av dammvall och kvarngrund.Dammvallen är 35 m l (NNV-SSÖ), 4 m br och intill 2 m h. Den är kallmurad av huggen sten, 0.4 - 0.6...

Kvarn (L1975:4688)

Kvarnlämning, bestående av en betongplatta, 7 m diam, bevuxen med mossa, omgiven av staplad kalksten, 0,4-0,9 m br och 0,1 m högre än plattan, av 0,2-...