Kvarn

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för malning av (främst) säd.
Kvarn (L1986:7108)

Kvarnlämning, ca 70 x 25 m (NNV - SSÖ) bestående av 1 kvarngrund och 1 dammvall. Grunden, i SSÖ, är 6 x 4 m (NÖ - SV) med intill 2 m h kallmurade vägg...

Kvarn (L2005:8714)

Kvarn, uppgift om. Platsen för kvarn enligt karta från år 1777 över hemmanet Björneruds ägor. Vid besiktning på påträffades inga lämningar. (RAÄ dnr 3...

Kvarn (L2008:5183)

Kvarn, uppgift om. Enligt uppgiftslämnare ska en husbehovskvarn ha legat på denna ungefärliga plats. På angiven plats, i N kanten av åfåra (ÖNÖ-VSV), ...

Kvarn (L2006:1603)

Kvarn, uppgift om, enligt häradskartan.Intill kryssmarkeringen på fotokartan har det enligt häradskartanfunnits en kvarn.

Kvarn (L2005:4219)

Kvarn, uppgift om. Enligt A. Ernviks "Kvarnar och vattensågar iVärmland" har hemmanet Gräsås haft en kvarn. Kvarnen kunde dock intelokaliseras vid 198...

Kvarn (L2012:159)

Enligt LMV-akt år 1850 har det på platsen legat en sågkvarn. På platsen finns idag ett par jord-/stenhögar, men inga tydliga kvarnlämningar.

Kvarn (L1942:7682)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1957:2546)

1) Kvarnplats, skvaltkvarn, enl uppgift av Helge Karlsson,Vrångfall. Han säger att dammen för kvarnen har varit i detinritade områdets N del där nu en...

Kvarn (L1974:962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1954:2972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1979:1384)

Kvarnbyggnad. Finns med på häradsekonomiska kartan. (Specialinventering 2017, lst dnr 436-3848-2017)

Kvarn (L1985:9187)

Revideringen 2005: Kvarnlämning, ca 45x30 m (N-S). Inom området finns 2 rännor, ställvis kallmurade. Dnr 321-1354-2000: Kvarnlämning. Läge för Harby ...

Kvarn (L2017:8517)

Borttagen kvarn, omnämnd åren 1665-1778. Låg på bergskrönet ca 200m NNÖ om Ålsta by. T

Kvarn (L1937:3974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1991:1567)

Kvarnlämning, ca 20x5 m (NNÖ-SSV), bestående av i bäcken stenlagda väggar, ca 20 m l och intill 1,5 m h, av 0,3-0,6 m st stenar, samt ett mindre fall....

Kvarn (L1981:2828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2006:1385)

Kvarnområde, inom ett 50 m diam st område är två naturligavattenfall, 1 kvarnlämning, rest av 1 fördämningsvall (?) och 1stenskodd vattenränna.I områd...

Kvarn (L1978:9036)

Område med kvarnlämningar, ca 150 x 80 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 möjlig kvarngrund och flera stenmurspartier i och i kanten av å. Kvarngrunden, belä...

Kvarn (L1978:4461)

Kvarnlämning, bestående av 1 dammvall och 1 kvarngrund. 1) Dammvall, 15+3 m l (NÖ-SV), 1,5 m br och 0,7 m h, kallmurad. Omedelbart nedströms 1) är p...

Kvarn (L1980:6564)

Väderkvarnsgrund, rund, 15 m diam och 0,5 m h, med väggar, 2-3 m br, av jord och stenar, 0,1-0,4 m, varav några är synliga i ytan. Kallmurade väggar a...

Kvarn (L1968:905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1959:2845)

Kvarn, uppgift om. Ungefär här har det i äldre tider funnits en kvarn. På en geometrisk karta år 1708 står det "kvarnfall". Den ska enligt uppgift end...

Kvarn (L2003:5885)

1) Plats för kvarn enligt ortsbor, NV är platsen förändrad pgamuddringsarbeten och järnvägsvall. Inga spår är synliga avkvarngrund eller annat. Uppgif...

Kvarn (L1974:1939)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2005:9809)

Kvarnlämning, 25x10 m (NO-SV), bestående av 1 kvarngrund och 1 dammvall. Kvarngrunden är ca 8x7 m (NO-SV). Grunden är tydligast i V. I SV är en stens...

Kvarn (L2005:8703)

Kvarn, uppgift om. Plats för kvarn enligt sockenkarta från år 1849. Vid besiktning kunde inga lämningar iakttagas. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Kvarn (L1996:5592)

1)Gravfält, ca 150x30-40 m (Ö-V), bestående av ett tiotalstensättningar med varierande diametrar på 3-8.5 m och med någradm:s höjd.2)Omedelbart V om g...

Kvarn (L1951:209)

Kvarnlämning, 80x30 m (Ö-V). I N är en dammvall, 50 m l i V (VNV-ÖSÖ) och 35 m l i Ö (ÖNÖ-VSV). Dammvallen är 1,0-2,0 m br och 0,3-1,0 m h. Sluttande ...

Kvarn (L1958:6978)

Gravfält, 140x100 m (NNÖ - SSV) bestående av ca 45 fornlämningar(varav 4 osäkra). Dessa utgöres av 1 rektangulär stensättning,25 runda stensättningar ...

Viks kvarn, Kvarn (L1939:1383)

Kvarnområde, 130x60 m (N-S), utsträckning efter äldre lantmäteriakter från år 1771 och 1826 över Ölsta by, bestående av en dammvall och en ränna. Damm...

Kvarn (L1986:4086)

Kvarnlämning, ca 130 x 80 m (NÖ - SV) bestående av 1 kvarnbyggnad och 1 dammvall. Kvarnen är ca 8 x 6 m (NV - SÖ). Överfallskvarn med stenskodd vatten...

Kvarn (L1992:1525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1935:6815)

Kvarnlämning, bestående av en ; vallanläggning ca 25 m l,1,5-2 m br och 1 m h och en delvis torrlagd damm.

Kvarn (L1959:9858)

1) Uppg om kvarnlämning. Inga synliga rester efter husgrund.

Kvarn (L1993:4394)

Plats för kvarn, enligt uppgift av ortsbo. Vid 1985 års inventering fanns inga synliga lämningar efter kvarnen.Enligt A Johansson, Sören, fanns kvarne...

Kvarn (L1951:2848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1968:8431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1974:1052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L2022:5223)

Kvarn, uppgift om. Enligt två lantmäteriakter från år 1693 den ungefärliga platsen för en kvarn, varav den ena lantmäteriakten anger skvaltkvarn. Vid ...

Kvarn (L1978:3162)

Kvarnlämning, 80x60m (Ö-V), bestående av tre husgrunder, kvarnränna samt hjulgrav. 1) Kvarngrund, 8x7m (N-S) och intill 3,5m h kallmurar. Grunden uppf...

Kvarn (L1975:7687)

Väderkvarn, 5 m diam bestående av 1 kvarngrund av 0,2-0,7 m st stenar, 1,5 m h samt rester av en träkonstruktion i mitten (stolpe?).

Kvarn (L1970:5429)

Kvarngrund, 6 m diam, bestående av en kallmurad vall, 0.7 m br,0.7 m h av 0.3-1.5 m st stenar. Öppning i SSÖ, 2 m br.Omedelbart i SSÖ är 2 kvarnstenar...

Kvarn (L2007:2682)

Kvarn, uppgift om. På den angivna platsen fanns förr en kvarn.Området SV och NÖ om den nya bron är markerat som kvarnområde påLaga Skifteskartan. I bö...

Kvarn (L1956:6341)

1) Bebyggelselämningar sentida kvarnställe, bestående av dammvallsamt i åfåra spridda grundstenar till kvarnbyggnad.

Kvarn (L2007:433)

Kvarn, uppgift om. Enligt Ernvik, A.: Kvarnar och vattensågar iVärmland ska hemmanet Holm ha haft en kvarn. Denna har ej kunnatåterfinnas vid 1989 års...

Kvarn (L1979:1538)

Kvarnbyggnad, finns med på häradskartan från år 1864-67. (Specialinventering 2017, lst dnr 436-3848-2017) Vis schaktningsövervakning hösten 2022 påträ...

Kvarn (L2014:9278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Raggkvarn, Kvarn (L2007:7241)

Kvarnlämningar, bestående av 1 fundament till vattenränna samt 1kvarngrund. Kvarngrunden är 4x4 m (NNV-SSÖ) och intill 2 m h avstenar 0,2-1 m st. Grun...

Kvarn (L1991:2128)

Kvarnlämning. Inom ett ca 60x50 m (NÖ-SV) st område är lämningarna efter Påarps såg och kvarn samt Toarps kvarn.Kvarnrännan är ca 50 m l (NÖ-SV), 8 m ...

Kvarn (L1944:1191)

Kvarnlämning, 50x30 m (N-S) bestående av rester efter en färdämningsvall samt delvis stenskodda åsidor. Dammvallen har varit kallmurad av huggna stena...

Kvarn (L2022:2426)

Uppgift om plats för skvaltkvarn. På platsen ska enligt uppgift, en trasig kvarnsten hittats. Kvarnen, Grådkvarnen, ska vara omnämnd på 1600-talet sam...

Kvarn (L1960:7785)

Kvarnlämning bestående av ruin efter en skvaltkvarn. Beskrivning av ruinen saknas, men de kvarvarande lämningarna uppges ge en bra bild av kvarnens fu...

Kvarn (L1981:6155)

Kvarnbyggnad, timrad faluröd byggnad med kallmurad grund, ca 8x5 m st (NNV-SSÖ) och 0,5-1,7 m h. På den NNV gaveln finns ankarslut av 1850-tals modell...

Kvarn (L1938:5993)

Kvarnlämning, bestående av 1 fördämningsvall, ca 20 m l, 1 m br och 0.3-1 m h, av sten med gallerdamm av trä, 2 m l, i bäcken.

Kvarn (L2005:1029)

Kvarnlämning, ca 95x20 m (N-S). Inom området finns 3 sidokanaleroch små trösklar i fåran. I S delen är också en häll i bäckfåran.Några konstruktioner ...

Kvarn (L1978:3481)

Kvarnlämning, 20x20 m, bestående av två i vinkel lagda dammvallar, 10 m l resp 20 m l, 1-1,5 m br och intill 0,8 m h.

Kvarn (L1970:3317)

Kvarnlämning, ca 95x40 m (N-S), bestående av 1 dämme (rest av), 1 dammvall samt stensamlingar. I den N delen av ytan, på båda sidorna vattendraget, är...

Kvarn (L2023:1434)

Hjulkvarn, fundament till kvarnbyggnaden, ca 9 meter lång och 6 meter bred, idag bestående av resterna till 8 stenpelare som burit byggnaden, varav fy...

Kvarn (L1958:8255)

1) Kvarnställe, bestående av 1 kvarnbyggnad (fortfarande intakt),1 kallmurad vattenränna och 1 dammlucka. Enligt befolkningen ägdav hembygdsföreningen...

Kvarn (L2005:9914)

Kvarnlämning, 30x10 m (NNO-SSV), bestående av 1 kvarngrund, 1 kvarngrund? och 1 dammvall. I områdets NNO del är en kvarngrund, 8x5 m (O-V). I O dele...

Kvarn (L1980:1974)

Kvarnområde, inom ett ca 60x25 m st område (NV-SÖ), bestående av1 dammvall, 1 kvarnruin samt 1 stenlagd väg.Dammvallen, i områdets NV del, är ca 28 m ...

Kvarn (L1969:4150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1978:1467)

Kvarnlämning bestående av 1 dammvall, 15+25 m (Ö-V) och 0,7 m h, kallmurat ytterliv samt kallmurad dammöppning, 1 m br. "Gamla kvarnen i Röshult", om...

Kvarn (L1953:9513)

Kvarnlämning, ca 70x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 dammvallar. Vallen på S sidan av bäcken är 35 m l (SÖ-NV, SSÖ-NNV), intill 1 m h och intill 1,5 m b...

Kvarn (L1935:6783)

1) Industrilämning för elverk, bestående av en fördäm- ;ningsanläggning, kalkmurad och cementerad, 20 m l, 1,5 m br och 2m h, ett betongfundament ...

Kvarn (L2004:643)

Kvarn, uppgift om. Enligt laga skifteskarta över hemmanet Humletorp skall det ha legat en kvarn på platsen år 1850. Inga synliga lämningar vid fältbes...

Kvarn (L2022:3297)

Kvarnlämning bestående av 1 Dammvall och en kvarnplats. Dammvall 15 m l, 1,5 m br, (NNÖ-SSV) och intill 0,8 m h, bestående av 0,2-0,6 m st stenar. Kv...

Kvarn (L1993:9962)

Kvarnlämning, bestående av delvis förmultnade stockar i vattnet på jokkens båda sidor. Även mitt i jokken under vattnet är en stock. På SSV stranden ä...

Kvarn (L2019:2118)

Kvarnlämning, hjulkvarn, bestående av 1 kvarngrund och 1 murad ränna. Kvarngrunden med ränna är 15×7 m (N–S) och 1-1,5 m h. Grunden är kallmurad 1-1,...

Kvarn (L2012:6172)

Kvarn- och sågområde, ca 110x30-40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kvarn, 1 såg, 1 bod och 3 förrådsbyggnader. Kvarnen är 20x12 m (N-S), i tre våningar, t...

Kvarn (L2006:5110)

Kvarn- och såglämning, uppgift om. Enligt häradskartan ska det påangiven plats, 220x35 m (ÖNÖ-VSV) ha funnits både kvarn och såg.Vid besiktning kunde ...

Kvarn (L1970:3183)

Kvarnlämning, inom ett område av ca 30x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 1 kvarngrund. Dammvallen är 20x3-4 m (V-Ö) och intill 2 m h, av sten....

Kvarn (L1957:4372)

1) Kvarngrund60 m VSV om 1 är:2) kvarngrund.

Kvarn (L1988:7351)

1) Kvarnbyggnade, 2 st, av tegel och under sadel tak av plåt.2) Dämme, ca 230 m l.Vid besiktning hösten 1985 var dämmet till största delen dolt avöbil...

Kvarn (L2021:157)

Kvarngrund, synlig i karta från år 1788. Vid grävt dike inom hyttområdet är grund efter kvarn på ömse sidor om diket. Kvarngrunden, 5x8 meter (NV-SÖ)...

Kvarn (L1947:1192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1998:8673)

Kvarnlämningar, bestående av 1 kvarngrund, 5x4 m (SSÖ-NNV), 1kvarnsten, 1 fördämningsvall, ca 15 m l (N-S) samt 1 torrlagdgrävd kanal.

Kvarn (L1960:9478)

Kvarnlämning, skvaltkvarn, inom ett område av ca 40 x 15-30 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall, 1 kvarngrund och 1 fundament. Dammvallen är 25x1,5-4 m...

Kvarn (L2003:5903)

Kvarn, uppgift om, plats för. Enligt Gösta Johansson, Isätra, skaen kvarn ha stått på den plats där ett mindre uthus nu ärbelägen. Kvarndammen uppströ...

Kvarn (L1979:9316)

Kvarnlämning, bestående av 1 dammvall samt 2 kvarnrännor. Dammvall, 30 m l (NÖ-SV), bestående av 3 kallmurade fundament, 2-3 m br och intill 1.5 m h. ...

Kvarn (L1990:478)

Kvarnlämning, 20x15 m (VNV-ÖSÖ). I V och N och i bäckfåran ärrest av dammvall, 5 m l (N-S), 1 m br och intill 0.4 m h, av0.3-0.6 m st stenar. I Ö oc...

Kvarn (L1991:3575)

Kvarn och stamplämning, bestående av en ränna, ca 80 m l (ÖNÖ-VSV) och 5-10 m br. Rännan är delvis murad av 0,3-1 m st stenar. N omrännan syns lämning...

Kvarn (L1978:2565)

Kvarnlämning, bestående av kvarngrund samt dammvall. 1) Kvarngrund, 13x6 m, intill 1,2 m h kallmur av huggna block. I S ansluter en fogad stenmur, 6 m...

Kvarn (L2019:4462)

Plats för sågkvarn i form av hjulkvarn, bestående av grunden för kvarnbyggnaden i form av rester av 6 fundament för byggnaden som legat på västra sida...

Kvarn (L1955:4575)

Kvarnlämning, ca 30x20 m (N-S). Kvarngrunden är 11x5 m (Ö-V) och 2,3 m h, bestående av 0,6-0,8 st, huggna stenar. Ovanför kvarngrunden och V om bäcken...

Kvarn (L1988:5009)

Vattenmölla, plats för. Uppgift om platsen för vattenmöllan harlämnats av arrendator Nils Larsson, Värpinge 11. Några spår avmöllan finns ej. Därmot e...

Kvarn (L1996:7401)

Kvarnlämning, bestående av 1 dammvall, rest av och 1 kvarngrund?. Dammvallen består endast av, på vardera sidan sidofåran, fundament, 2 - 3 m l (NNV-S...

Kvarn (L2008:6870)

Kvarn, uppgift om. Enligt flera äldre lantmäteriakter ungefärlig plats för Stro kvarn. På en karta från år 1789 omnämnd som Nya Stro. Idag överdämd. ...

Kvarn (L1952:400)

Kvarn, läge för vattenkvarn i form av dammanläggning, 1 m h och 45-50 m l (Ö-V). Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1993. (RÄA dnr 321-3...

Kvarn (L1945:4422)

Kvarn?, rektangulär, 7x5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 stockvarv i N och S, mestadels övertorvat. I Ö och V utgörs kanterna av naturliga jord- och stenk...

Kvarn (L1979:9009)

Kvarngrund, 8x4 m (Ö-V), intill 0.8 m h, kallmurad av tuktad sten. I V delen av grunden är en rektangulär grop, 4x3 m st, 0.6 m dj.

Kvarn (L1992:3436)

1) Tjärdal, närmast oval, 15x12 m (55-255cg) bestående av 2 groparomgivna av en vall, 3-5 m br och 0,3-0,8 m h. Den NÖ gropen ärnärmast rund, 2,5 m di...

Kvarn (L1969:6081)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kvarn (L1969:4944)

Kvarngrund, ca 7 x 4 m (NÖ-SV) och 1,5 - 2 m h, bestående av 0,5 m tj väggrester, av kallmurade stenar, delvis kraftigt övermossade. En kvarn är marke...

Kvarn (L1971:1506)

Kvarnplats, stenvall, ev. dammvall, ca 13-18 m l, U-formad (Ö-V), 1-1,5 m br, 0,5 m h. Inga lämningar efter kvarnbyggnad.

Kvarn (L1993:7403)

Lämningar efter kvarn och såg, bestående av fördämningsvallar,32x5 m (Ö-V) och 0.5 m h på V sidan om Hirvijokki och 30x5 m påÖ sidan.Ett 40 m l (NNV-S...

Kvarn (L2020:2798)

Skvaltkvarn. Inom ett område av ca 25x15-20 m (Ö-V) bestående av 1 kvarngrund, belägen nedanför ett ca 2 m h fall, fördämningsmur ovanför fallet. Kva...

Kvarn (L1975:5466)

Kvarngrund, 2x1 m (NÖ-SV), bestående av travad kalksten synligt i S kanten av bäckravin samt i åfåran.

Kvarn (L1978:9555)

Kvarn, uppgift om. Enligt kartor från 1794, 1815 och 1857 platsen för Bubbetorps kvarn. Inga synliga lämningar. (Raä dnr: 3.4.2-324-2016)

Kvarn (L1992:5159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.