Labyrint

Riksantikvarieämbetets definition: Enskiktade stenrader lagda i system utgående från en oftast korsformig grundplan.
Labyrint (L1992:3459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2496)

1) Labyrint. Närmast rund, 10 m i diam, konformigt mittplan, byggdi 10 varv av 0,1-0,25 m st stenar, ingång i N. Skadat i N avlarvfötter från traktor....

Labyrint (L1992:3396)

Labyrint, rest av, 3x2,5 m (N-S) spiralformad, bestående av 4vallar av 0,1-0,2 m st stenar. Skadat i Ö av en spång.

Labyrint (L1938:6363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:5233)

1) Labyrint, kvadratisk, 9 m i sida (40-240cg) bestående av 11koncentriska vallar, av intill 0,1 m st stenar. I mitten är entillbakavänd spiral, som a...

Labyrint (L1936:7222)

Labyrint, uppgift om. Enligt uppgift från L. Lundkvist,Tennviken, skall på platsen ha funnits minst en labyrint. Dennabortschaktades omkring 1955 i sa...

Labyrint (L1977:2737)

Labyrint, 12 m diam, 0,1 m h. Övertorvad med enstaka gråstenar synliga i ytan. Mittstenen 0,35x0,4 m st och 0,1 m h. Övriga stenar 0,1-0,2 m st och in...

Labyrint (L1967:76)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:1215)

1) Område med gistgårdsrösen, båtlänningar och husgrunder (f d fiskeläge), 170x80 m (NNÖ-SSV). I området är fyrahundratjugo gistgårdsrösen, närmast ru...

Labyrint (L1938:7718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:1848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1951:7692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2017:872)

Labyrint, 13 m diam, uppförd av 0,1-0,7 m st stenar i 10 varv, medingången i V. Vid ingången är ett 1,3x0,8 m stort block.Gångarnan är 0,1-0,4 m br, v...

Labyrint (L1992:4565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:1167)

Labyrint, rund, 8 m diam, bestående av åtta stenvallar, av 0.1-0.25 m st stenar. Avståndet mellan varven är 0.2-0.4 m. Labyrinten har fyra öppningar i...

Labyrint (L1976:8007)

Borttagen labyrint, enligt excerpt, Raä:s inv 1939 skall på plat sen ha funnits en sentida labyrint 18 m i diam. Vid Raä:s inv 197 6 var labyrinten bo...

Labyrint (L1979:5283)

Labyrint, rundad, ca 7 m diam, av 0.2-0.3 m st, delvis skarpkantade stenar. Anläggningen kraftigt skadad och planlösningen låter sig inte rekonstruera...

Labyrint (L1992:2511)

Labyrint, plats för enligt förstagångsinventering 1949. Vid inventeringstillfället 1988 kunde inga spår efter labyrinten iakttas. Kunde ej heller ses ...

Labyrint (L1992:2984)

1) Labyrint, närmast rund, 5-6 m diam och 0.1 m h, bestående av 0.1-0.4 m st stenar, glest och oregelbundet utspridda på berghällen. Troligen kraftigt...

Labyrint (L2016:3760)

Enligt förstagångsinventeringen: labyrinter. Enligt tillägg if-registret skall ca 150 NÖ om triangelpunkten på ön Norstenfinnas två labyrinter: 1. Lab...

Labyrint (L1976:8633)

Labyrint, närmast rund, 9,5-10,5 m diam och 0,1 m h, bestående av 9 gångar, 0,4-0,7 m br, skilda åt av kantiga och rundade 0,1- 0,3 m st stenar. Ing...

Labyrint (L1938:6904)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2222)

Labyrint, plats för, enligt stugägarna. Labyrinten togs bort isamband med att fiskestuga byggdes samt att ett fundament till enflaggstång placerades p...

Labyrint (L1953:5631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2016:8176)

Labyrint, 10 m diam, enkel spiralform, lagd i 6 varv, 0,4-0,6 m st stenar. Labyrinten är lagd med 0,5 m mellanrum. Öppning i N. Anlagd i samband med ...

Labyrint (L1937:7621)

Labyrint, korsformig, 8x7 m (VNV-ÖSÖ), beståede av 0,1-0,4 m stora stenar lagda i 8 varv.

Labyrint (L1938:4568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:1528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1968:9347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1950:3354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:7116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1976:7451)

Labyrint, ca 16 m diam, bestående av ca 10 varv enligt ungefärligt avritade skissen i boken. De delvis otydliga vallarna är 0,2-0,3 m br och 0,03-0,07...

Labyrint (L1938:6225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2015:1674)

Labyrint, rest av, sannolikt 8 m diam och av nu obestämdgrundplan. I Ö-delen återstår rester av koncentriska cirklar av0,1-0,2 m st stenar. För övrigt...

Jungfruringen, Labyrint (L2017:1973)

Labyrint, närmast oval, 10x9 m (ÖNÖ-VSV) och i marknivå, bestående av 9 varv av 0,1-0,3 m st stenar. Spiralformigt grundplan med ingång i S. Labyrinte...

Labyrint (L1976:3520)

Labyrint, enl fiskaren Karl Granlund, S:t Olofsholm, uppförd för endast ett par år sedan! Platsen kunde ej besiktigas 1977 p g a långvarigt stormigt...

Labyrint (L1992:5305)

F d fiskeläge, 100x75 m (NÖ-SV), bestående av tre husgrunder, engistgård samt en labyrint.Den tydligaste husgrunden, belägen i områdets N del, är 4x4 ...

Labyrint (L1994:9372)

Labyrint, rund, 9 m diam, av enkel vinkeltyp, bestående av åtta stenvallar som består av 0.1-0.35 m st stenar. Avståndet mellan varven är 0.2-0.4 m.

Labyrint (L1936:7819)

Inom ett område, 90x40 m st (NNÖ-SSV) är 2 labyrinter, 2tomtningar, 3 boplatsgropar, 1 sjömärke (kummel) och 3-4 rundagropar (skjutskåror). Labyrint...

Labyrint (L1938:1303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1951:8323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1957:6682)

1) Labyrint rest av? 3 m diam, bestående av 2 varv av 0,1-0,4 mst stenar. Spiralformig grundplan med ingång i N. Alldeles Ö omlabyrinten är en böjd st...

Trägenborg, Labyrint (L1964:987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7736)

1) Labyrint, plats för, enligt RAÄ:s inv. 1961. Vid besiktning1990 var kvarvarande stenarnas formation inte avlabyrintkaraktär. Nedanför och S om häl...

Labyrint (L2022:9483)

Labyrint, spiralformig, ca 7 m i diameter av 0,3-0,5 m stora stenar i tre varv. Delvis övertorvad. Alla stenar lösa. Sentida.

Labyrint (L1949:2577)

Labyrint med korsformig grundplan. Den är 15 m diam och lagd i 6 synliga vallar av 0,3-0,5 m st stenar. Ingången bör ha varit i NNÖ. Labyrinten är til...

Labyrint (L1936:3210)

Labyrint, 4.5x2 m st (NNV-SSÖ) med en inre ring, oval, 1.1x0.8 mst (NNV-SSÖ). Delvis till helt övermossade stenar, 0.2-0.5 m st.Skiss i inventerings...

Labyrint (L1976:3832)

Labyrint, del av (möjligen 1/4 del), 9 m diam, ev. korsformig grundplan, 4 varv är synliga, av vanligen 0,1–0,3 m st stenar. Ingång i S.

Labyrint (L1967:4570)

Labyrint, uppgift om. Enligt Göteborgsinventeringen plats för labyrint. Vid inventering 1991 påträffades ingen fornlämning på platsen.

Labyrint (L2015:4806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:5849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1937:6289)

Labyrint, 12 m diam, med korsformigt grundplan, lagd i 10 varv, av 0.05-0.3 m st stenar. Ingång i S.

Labyrint (L2015:4060)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:5176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1934:27)

Labyrint, 6.4 m diam med spiralformig grundplan. Lagd i 6 varv av 0.05-0.3 m st stenar (vanligen 0.1-0.2 m st). Ingång i ÖSÖ. Förefaller sentida.

Labyrint (L1994:4060)

1) Område med tomtning, fiskelägestomt och gistgård, 50x25 m(VNV-ÖSÖ).Tomtningen?, belägen i områdets ÖSÖ del är rektangulär, 5x3.5 m (Ö-V), bestående...

Labyrint (L1992:2808)

Nr 1) Labyrint, närmast rund, 13x12 m (N-S), av enkel vinkeltyp (IKrafts terminologi) med 8 st stenvallar av 0,1-0,45 m st stenar.Vallarna ligger med ...

Labyrint (L2016:6050)

Labyrint, ca 17 m diam, rund, lagd i 15 varv med ett inbördes avstånd av 0,4-0,5 m, av 0,1-0,5 m st stenar. Tydligast framträder stenläggningen i laby...

Labyrint (L1967:971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1994:3684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7376)

Labyrint, rund, med korsformig grundplan, 10 m diam, bestående av11-12 varv av vällagda stenar, 0.1-0.3 m st. Vid ingången i N är2 stenar, 0.4-0.4 m...

Labyrint (L1984:7047)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:6040)

1)Labyrint, rund, 10 m i diam, byggd i 12 koncentriskacirklar, av 0.1-0.2 m st stenar. Korsformigt mittplan,ingång i S vid ingången 2 större stenar, 0...

Labyrint (L1938:4623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2795)

Labyrint, 9 m i diam, korsformigt mittplan, bestående av 10vallar av 0,1-0,3 m st stenar, i V är några jordfasta stenar 0,7m st. Ingång i NNÖ. Delvis ...

Labyrint (L2002:15)

Labyrint, 14x12 m (N-S), bestående av 0.05-0.4 m st stenar,bildande 14-15 gångar och varv, 2.7-4 dm br.

Labyrint (L1992:1599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2009:5777)

Labyrint, troligen osäker rest av, nu i form av en upphöjning, 3-4 m diam och 0,1 m h i grusytan. I denna är talrika 0,1-0,2 m ststenar, som delvis se...

Labyrint (L1967:1509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:1916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2213)

1) Labyrint, närmast rund, 7,5 m diam. Byggd i 3 cirklar, av0,1-0,4 m st stenar, runt en stenanhopning, 1,4x1 m (NV-SÖ) och0,2 m h, av 0,1-0,2 m st st...

Labyrint (L1936:8019)

Labyrint med korsformig grundplan, 6.5 m diam lagd i 6 vallar avi huvudsak stenar, 0.1-0.3 m st. Ingång i N. N och framför alltS om är ett 20-tal u...

Labyrint (L1936:7983)

1) Labyrint, spiralformigt grundplan, 8 m diam, lagd i 6 varv,vanligen av stenar, 0.2-0.3 m st. Ingång i ÖSÖ. 4 m VNV-NV omnr 1 är 2) Labyrint, r...

Labyrint (L1936:7227)

1) Labyrint, oval, 5x7 m (Ö-V). Något mönster är svårt att se,hela anläggningen är utrasad mot N. Delvis övermossade stenar,0.2-0.3 m st. 2 m VSV-...

Labyrint (L2008:9371)

1) Labyrint, 8 m diam, bestående av 5 stensträngar som består av0.1-0.3 m st stenar.25 m SV om nr 1 är:2) Labyrint, som är en kopia av nr 1. Ca 8 m di...

Labyrint (L1936:4600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:2279)

Område med 24 tomtningar, 5 labyrinter, 1 stensättning, 5 stensamlingar och 6 gropar,630x30-180 m (Ö-V).5 av tomtningarna är dubbelrummiga, rektangulä...

Labyrint (L1938:3606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:4639)

1) Labyrint, närmast rund, 6 m diam, bestgående av 7 cirklar av0,1-0,3 m st stenar. Ingång i Ö. I mitten är en 0,5 m st och 0,3m h sten. Gångarna är 0...

Labyrint (L1976:8937)

Labyrint, 10 m i diam. Till stor del övertorvad. De synliga gråstenarna är 0,2-0,3 m st. Skadad i ÖNÖ kanten. Beväxt med ett tiotal enbuskar. Enligt ...

Labyrint (L1982:1889)

Labyrint, 6 m diam, består av en ca 40 m l spirallagd stenrad. Avståndet mellan varven är 0,3-0,5 m. Stenarna är 0,1-0,3 m st och lagda direkt på berg...

Labyrint (L1994:5679)

Labyrint, närmast rund, 8-8,5 m diam. Korsformigt grundplan med tolv närmast koncentriska cirklar av 0,1-0,3 m st stenar med ingång i SV delen av eros...

Labyrint (L1937:81)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:9595)

Labyrinter(?), två ovala och en rund. De ovala labyrinterna(?) är 5,5-6x4,5-5 m. Den runda är 7 m diam. Samtliga är byggda av 2-3 koncentriska cirklar...

Labyrint (L1938:6299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1994:2861)

Labyrint, rund, 9 m i diam, byggd i sex cirklar (korsplan), av 0,1-0,4 m st stenar, enstaka ca 0,8 m. I mitten är labyrinten delvis omplockad. Stenarn...

Labyrint (L1992:2176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:3598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2015:1118)

Labyrint? Inom angivet område bör den i äldre uppteckningar kändalabyrinten ha legat. Inom området finns på plana hällar, ställvisett tunt lager klapp...

Labyrint (L2013:75)

Labyrint från sen tid ca 18 m diam. Uppförd på Flatenbadetsområde. Bestående av 9 varv av 0,2-0,3 m st stenar. Korsformiggrundpland med ingång i SÖ. G...

Labyrint (L1976:3605)

Labyrint, rund/njurformad, ursprungligen 12,6-13,7 m diam och 0 ,2 m h, bestående av enkla rader 0,15-0,6 m stora gråstenar lagda i rundlar med ca 0,8...

Labyrint (L1969:1199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1955:710)

1) Labyrint, 12x11 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ett spiralformigtgrundplan 8 m diam i 7 varv av 0,05-0,2 m st stenar. I mittenett rum 0,7x0,2 m av 0,2-0,4...

Labyrint (L1950:3418)

Labyrint, något oval, ca 9x7 (NNÖ-SSV) med ställvis markerade gångar. Ingångar från S och N. Sentida. Påvisad av labyrintbyggaren. Enligt uppgift på ...

Labyrint (L1992:1917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1951:7691)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1951:3442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2017:1335)

Labyrint, rund, 5,5 m diam och bestående av 5-10 cm st stenar. Ligger 7 m VNV om RAÄ nr 25:1. Lagd i 11 rader. Troligen sen tid. Se skiss i boken.

Labyrint (L1957:7524)

1) Labyrint, plats för, enligt tidigare anteckningar. Labyrintentroligen bortplockad. Nu är där ett röjningsröse ca 2 m i diamoch 0,3 m h. Stenarna är...