Labyrint

Riksantikvarieämbetets definition: Enskiktade stenrader lagda i system utgående från en oftast korsformig grundplan.
Labyrint (L1936:7353)

Labyrint, med felaktigt konstruerad korsformig grundplan, 10 mdiam. Bestående av 12 varv av väl lagda stenar, 0.1-0.2 m st. Imitten en större sten, ...

Labyrint (L1993:5635)

Labyrint, närmast oval, 6x5 m (N-S), med spiralformig grundplan,bestående av fem varv med 0.3 m mellan varven, av 0.1-0.2 m st stenar. Ingång i S. Bev...

Labyrint (L1951:3444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7450)

1) Labyrint, rund, korsformig grundplan, 9 m diam, bestående av7-8 varv av lagd sten, 0.1-0.2 m st. Ingång mot NNV. 3 m NÖom nr 1 är 2) Labyrin...

Labyrint (L1937:7621)

Labyrint, korsformig, 8x7 m (VNV-ÖSÖ), beståede av 0,1-0,4 m stora stenar lagda i 8 varv.

Labyrint (L1938:1528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1950:3354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1976:7451)

Labyrint, ca 16 m diam, bestående av ca 10 varv enligt ungefärligt avritade skissen i boken. De delvis otydliga vallarna är 0,2-0,3 m br och 0,03-0,07...

Labyrint (L1992:3459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2496)

1) Labyrint. Närmast rund, 10 m i diam, konformigt mittplan, byggdi 10 varv av 0,1-0,25 m st stenar, ingång i N. Skadat i N avlarvfötter från traktor....

Labyrint (L1938:6363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:5233)

1) Labyrint, kvadratisk, 9 m i sida (40-240cg) bestående av 11koncentriska vallar, av intill 0,1 m st stenar. I mitten är entillbakavänd spiral, som a...

Labyrint (L1967:76)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:1215)

1) Område med gistgårdsrösen, båtlänningar och husgrunder (f d fiskeläge), 170x80 m (NNÖ-SSV). I området är fyrahundratjugo gistgårdsrösen, närmast ru...

Labyrint (L1992:2808)

Nr 1) Labyrint, närmast rund, 13x12 m (N-S), av enkel vinkeltyp (IKrafts terminologi) med 8 st stenvallar av 0,1-0,45 m st stenar.Vallarna ligger med ...

Labyrint (L1992:2795)

Labyrint, 9 m i diam, korsformigt mittplan, bestående av 10vallar av 0,1-0,3 m st stenar, i V är några jordfasta stenar 0,7m st. Ingång i NNÖ. Delvis ...

Labyrint (L1936:7622)

1) Labyrint, 3.5 m diam, korsformig grunplan lagd i 5 rader.Stenarna är vanligen 0.05-0.1 m st, 1 är 0.2 m st och rest påhögkant. Ingång i V. Delvis...

Tryggeberg, Labyrint (L1966:819)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:5829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1977:4087)

Labyrint, skadad. Över platsen är påförd odlingssten. Ändring enl. dnr 5805/80: Efter efterforskningar konstaterades att några av labyrintens stenvarv...

Labyrint (L1994:7493)

Labyrint, rund, 12 m diam, med korsformigt mittplan, bestående av tolv stenvarv av 0.1-0.4 m st stenar. Avståndet mellan varven är 0.2-0.4 m. Omedelba...

Labyrint (L1938:6904)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1977:2485)

Labyrint, 27x14 m (NNÖ-SSV), med i NÖ närmast spiralformad del bestående av 10 varv av 0,05-0,3 m st grå- och kalkstenar, samt i SV av oregelbundna gå...

Labyrint (L1977:1231)

Labyrint, 18 m i diam lagd av 0,2-0,3 m st gråstenar ingång från NV. Ytterpartierna kraftigt övertorvade och labyrinten är där knappt synbar. Se skiss...

Labyrint (L1935:3244)

Labyrint, 9 m diam, bestående av 7 närmast koncentriska ringar avvanligen 0.15-0.2 m st stenar. Möjligen ingång i SV delen.

Labyrint (L1992:1570)

Område med 1 labyrint, 13 st närmast runda tomtningar, i gistgård,1 sjömärke, rest av, samt ett 5-tal gropar, 120x30-100 m (NV-SÖ).Labyrinten, rest av...

Labyrint (L1976:8937)

Labyrint, 10 m i diam. Till stor del övertorvad. De synliga gråstenarna är 0,2-0,3 m st. Skadad i ÖNÖ kanten. Beväxt med ett tiotal enbuskar. Enligt ...

Labyrint (L1992:1917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:5176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1934:27)

Labyrint, 6.4 m diam med spiralformig grundplan. Lagd i 6 varv av 0.05-0.3 m st stenar (vanligen 0.1-0.2 m st). Ingång i ÖSÖ. Förefaller sentida.

Trägenborg, Labyrint (L1964:987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1979:4275)

Labyrint, 6,5x6 m (N-S), med korsformig grundplan, lagd i åtta varv av 0,1-0,2 m st stenar, Ingång i V. Beskrivning efter avtorvning och upprättande a...

Labyrint (L2017:1700)

Labyrint, närmast oval, 13x9,5 m (NNÖ-SSV) bestående av 18 stenrader räknat (N-S) och 14 rader (Ö-V). Stenarna är 0,1-0,2 m st. Ingången är i SV, 2,5x...

Labyrint (L1997:8490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:3210)

Labyrint, 4.5x2 m st (NNV-SSÖ) med en inre ring, oval, 1.1x0.8 mst (NNV-SSÖ). Delvis till helt övermossade stenar, 0.2-0.5 m st.Skiss i inventerings...

Drottning Kristinas ridbana, Labyrint (L2003:1026)

1) Labyrint, 12.5x11 m (ÖNÖ-VNV) av ca 0.2-0.4 m st stenar.Övertorvad. Labyrinten har ingång från SV. Den har 9 vallar ochhjärtformigt grundplan. Kall...

Labyrint (L1938:7157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:3003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1966:4930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1976:3832)

Labyrint, del av (möjligen 1/4 del), 9 m diam, ev. korsformig grundplan, 4 varv är synliga, av vanligen 0,1–0,3 m st stenar. Ingång i S.

Labyrint (L1936:7364)

1) Labyrint, korsformigt grundplan. 5 m diam, lagd i 7 vallar,vanligen av stenar, 0.1-0.2 m st. Ingång i V. Delvisövertorvad. 2 m N om nr 1 är ...

Labyrint (L1992:3454)

Labyrint, rund, 9 m diam, bestående av 7 cirklar av 0,1-0,2 m st stenar. I mitten är en 0,4 m st sten. Ingång i S. Trots att labyrinten ligger mitt i ...

Labyrint (L1993:2682)

1)Labyrint, rund, 10 m i diam, byggd i 12 koncentriskacirklar, av 0.1-0.2 m st stenar. Korsformigt mittplan,ingång i S vid ingången 2 större stenar, 0...

Labyrint (L1938:1587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1976:6569)

Labyrint, närmast rund, 17-20 m i diam och 0,1-0,2 m h. Anläggningen är av dubbel vinkeltyp med 12 vallar och högerport. Vallarna är 0,1-0,2 m br, bes...

Labyrint (L1992:1317)

Babyrint, 14 m i diam, korsformigt mittplan med 12 vallar, avståndmellan vallarna 0,3-0,5 m av 0,1-0,2 m st stenar. Öppning i ÖNÖ.Omedelbart V om laby...

Labyrint (L1936:8256)

Labyrint, med korsformig grundplan, 8-9 m diam. Lagd i 12 varv,av 0.1-0.4 m st stenar (vanligen 0.2 m st). I korsets mitt är 3större stenar, 0.2-0.4...

Labyrint (L1938:1926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:4213)

1)Labyrint, rund, 10 m i diam, byggd i 12 koncentriskacirklar, av 0.1-0.2 m st stenar. Korsformigt mittplan,ingång i S vid ingången 2 större stenar, 0...

Labyrint (L1992:3396)

Labyrint, rest av, 3x2,5 m (N-S) spiralformad, bestående av 4vallar av 0,1-0,2 m st stenar. Skadat i Ö av en spång.

Labyrint (L1957:8597)

1) Labyrint? rest av? Rund 5 m diam. På ytan är en mängd 0,1-0,2m st delvis överlavade stenar. Grundplanen har troligen varitspiralformig. Sannolikt r...

Labyrint (L1977:4719)

Labyrint, 15 m diam, bestående av 11 varv av 0,1-0,2 m st grå- och kalkstenar. I mitten några 0,3-0,4 m st stenar. Möjligen korsformig grundplan. Gång...

Labyrint (L2015:1118)

Labyrint? Inom angivet område bör den i äldre uppteckningar kändalabyrinten ha legat. Inom området finns på plana hällar, ställvisett tunt lager klapp...

Labyrint (L1992:4919)

1) Labyrint, närmast triangulär, 7-8 m i sida (NÖ, 190cg och VNV)av 7 stenvarv, som är belägen 0,3-1 m fr varandra. Stenvarvenbestår av 0,05-0,25 m st...

Labyrint (L1993:1167)

Labyrint, rund, 8 m diam, bestående av åtta stenvallar, av 0.1-0.25 m st stenar. Avståndet mellan varven är 0.2-0.4 m. Labyrinten har fyra öppningar i...

Labyrint (L1938:6225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:7718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Trelleborg, Labyrint (L1987:1363)

Labyrint, uppgift om, ungefärligt läge. Enligt uppgift skall detha funnits en labyrint kallad Trelleborg ungefär på dennaplats.Inga spår efter labyrin...

Labyrint (L1957:155)

1) Labyrint, 8 m diam och 0,1 m h. Uppbyggd av 0,1-0,15 m ststenar . Delvis raserad. I den SSV delen finns fyra bevaradestenrader på ca 0,95 m avstånd...

Labyrint (L1957:6682)

1) Labyrint rest av? 3 m diam, bestående av 2 varv av 0,1-0,4 mst stenar. Spiralformig grundplan med ingång i N. Alldeles Ö omlabyrinten är en böjd st...

Labyrint (L1994:3430)

Labyrint, rund, 9 m diam, byggd i 12 koncentriska cirklar av 0.1-0.3 m st stenar. Korsformigt mittparti. Ingång i NNV. Enligt 1947årsfornminnesinvente...

Labyrint (L1938:3598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:2070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:6979)

Labyrint, 10 m diam bestående av 10 varv av 0.1-0.2 m st stenar. Konformig grundplan med ingång i N. Gångarna är 0.2-0.3 m br. Det yttre varvet anslut...

Labyrint (L1993:2064)

Område med 1 fiskelägestomt, 1 stenugn, 1 labyrint, 1 båtlänningsamt 2 stensamlingar, 135x30 m (NÖ-SV) (fd fiskeläge).Fiskelägestomten är 15x15 m (Ö-V...

Labyrint (L1992:4565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1979:5283)

Labyrint, rundad, ca 7 m diam, av 0.2-0.3 m st, delvis skarpkantade stenar. Anläggningen kraftigt skadad och planlösningen låter sig inte rekonstruera...

Labyrint (L2016:3760)

Enligt förstagångsinventeringen: labyrinter. Enligt tillägg if-registret skall ca 150 NÖ om triangelpunkten på ön Norstenfinnas två labyrinter: 1. Lab...

Labyrint (L1976:8633)

Labyrint, närmast rund, 9,5-10,5 m diam och 0,1 m h, bestående av 9 gångar, 0,4-0,7 m br, skilda åt av kantiga och rundade 0,1- 0,3 m st stenar. Ing...

Labyrint (L2016:8176)

Labyrint, 10 m diam, enkel spiralform, lagd i 6 varv, 0,4-0,6 m st stenar. Labyrinten är lagd med 0,5 m mellanrum. Öppning i N. Anlagd i samband med ...

Labyrint (L1957:7442)

1) Labyrint, rest av 7 m i diam uppbyggd av 0,2 m st stenar.Spiralformig grundplan. Labyrinten är delvis raserad och en delsten ligger utkastad åt.

Labyrint (L1938:4568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1979:5168)

Labyrint, 8 m diam, med spiralformig grundplan, lagd i 6 varv, av mestadels kantiga stenar, 0,1-0,3 m st, med 0,15-0,3 m br gångar. Ingång i S. I mitt...

Labyrint (L1938:7156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1942:3036)

1) Soldattorp av 8x5 m (65-265cg) av liggande timmer under sedeltak av tegel. Rödfärgat. Tillhör Litslena hembygdsförening. Enligt upp. av Åby gårdens...

Labyrint (L1936:7449)

1) Labyrint, rund, korsformig grundplan, 9 m diam, bestående av7-8 varv av lagd sten, 0.1-0.2 m st. Ingång mot NNV. 3 m NÖom nr 1 är 2) Labyrin...

Labyrint (L1993:6040)

1)Labyrint, rund, 10 m i diam, byggd i 12 koncentriskacirklar, av 0.1-0.2 m st stenar. Korsformigt mittplan,ingång i S vid ingången 2 större stenar, 0...

Labyrint (L1992:4939)

Nr 1) Labyrint, närmast rund, 13x12 m (N-S), av enkel vinkeltyp (IKrafts terminologi) med 8 st stenvallar av 0,1-0,45 m st stenar.Vallarna ligger med ...

Trelleborg, Labyrint (L1958:6048)

1) Labyrint oval ca 11x9 m (NNV-SSÖ) av 0,1-0,2 m st stenar.Antal lagda varv kunde ej fastställas pga alltför tätväxtlighet. Spiralformig grundplan. G...

Labyrint (L1992:2190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1950:1811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1967:4468)

Labyrint, närmast rund, 7 m diam med korsformig planlösning. Lagdi sju varv, av 0.1-0.3 m st stenar. Ingång i V.

Labyrint (L1993:1746)

1) Labyrint, rund, 8 m diam, byggd i nio koncentriska cirklar av0.1-0.3 m st stenar, runt en 0.35 m st sten. I VSV är en 4 m l (ÖNÖ-VSV) och 0.2 m br ...

Labyrint (L1977:8868)

Labyrint, rest av. I dag syns endast ett fåtal 0,2-0,4 m st stenar i markytan. Platsen för ingångsstenen, en 0,3 m st gråsten har markerats på fotobil...

Labyrint (L1938:3077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2022:9483)

Labyrint, spiralformig, ca 7 m i diameter av 0,3-0,5 m stora stenar i tre varv. Delvis övertorvad. Alla stenar lösa. Sentida.

Labyrint (L2006:7945)

1) Labyrint, dubbelkorsformig, grundplan, 9x7 m (N-S). Öppning åtÖ. Byggd av 0.05-0.15 rundade stenar, lagda på kal häll. Gångarnaär, 0.3-0.4 m br. I ...

Labyrint (L1951:7558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2016:4089)

Enligt förstagångsinventeringen: labyrinter. Enligt tillägg if-registret skall ca 150 NÖ om triangelpunkten på ön Norstenfinnas två labyrinter: 1. Lab...

Labyrint (L1992:2192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1997:7903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1976:5950)

Labyrint, svampformad, med korsplan, 19 m br (NNÖ-SSV) vid basen och 18 m h. Består av 12 stensättningar med 0,15-0,35 m st gråstenar. Vid ingången i ...

Labyrint (L1942:3399)

Labyrint, rund, 17 m diam, av 0,2-0,4 m st stenar. Labyrinten ärupplag av Hj Söderlund (raä:s ombud). En malsten hittades "i backen där labyrinten lig...

Labyrint (L1949:2577)

Labyrint med korsformig grundplan. Den är 15 m diam och lagd i 6 synliga vallar av 0,3-0,5 m st stenar. Ingången bör ha varit i NNÖ. Labyrinten är til...

Labyrint (L1994:5679)

Labyrint, närmast rund, 8-8,5 m diam. Korsformigt grundplan med tolv närmast koncentriska cirklar av 0,1-0,3 m st stenar med ingång i SV delen av eros...

Labyrint (L1996:5670)

Labyrint, rund, ca 15 m diam, med korsformig grundplan ochbestående av, troligen, 12 varv. Stenarna är 0.15-0.2 m st, motmitten något större, ca 0.2-0...

Labyrint (L1994:3684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:3428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:7116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.