Lägenhetsbebyggelse

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skattlagts.
Lägenhetsbebyggelse (L1936:9222)

Torplämning, kolonat, ca 60x60 m (NNV_SSÖ), bestående av 3husgrunder, varav 1 med spismursrest och röda ytor.

Lägenhetsbebyggelse (L2005:4783)

Torplämning, inom ett ca 240x180 m st område (N-S) finns 4odlingsytor, 110x110-40x40 m st, kantade med odlingssten, nunyplanterad med gran. En grund e...

Lägenhetsbebyggelse (L1971:4037)

Plats för backstugan Skogslund, enligt 1877-82 års Häradskarta. Inga lämningar finns men området se odlat ut.

Sandbacken, Lägenhetsbebyggelse (L1960:7633)

Torplämning, 80x75 m (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund och 1 husgrund med källare. Torpstugan är 11x6 m och till hälften sammanfallen. Husgrunden med k...

Lägenhetsbebyggelse (L2006:3397)

Torplämning, ca 60x45 m (SSÖ-NNV). Läget för Walands torp enligtkarta från 1765. 1993 är tomten bebyggd. Från tomten rinner enbäck mot SÖ med ett par ...

Lägenhetsbebyggelse (L1974:3954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Höjderna, Lägenhetsbebyggelse (L2005:7676)

Torplämning, ca 50x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund med spismursröse och 1 uthusgrund. Husgrunden i områdets SV del är 6x5 m st (Ö-V) av 0,2-0,4...

Lägenhetsbebyggelse (L1972:5556)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1998:9803)

Bebyggelselämning, sentida torp, uppgift om.Vid granskningen iakttogs 1 stenmur, enstaka odlingsrösen samtröjda ytor.

Kransatorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1966:5365)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1964:8826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gangsjöåsen, Lägenhetsbebyggelse (L1963:6393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gladerstorp, Lägenhetsbebyggelse (L2007:9330)

Torplämning, bestående av husgrund, 8x5 m (V-Ö) och ett spisröse0.6 m h. I området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.

Lägenhetsbebyggelse (L1981:8499)

Bebyggelselämning, sentida. Bestående av 1 husgrund med evspisröse, 1 kallmurad källare samt 1 kolbotten.På platsen finns 5-6 odlingsrösen.

Lägenhetsbebyggelse (L1980:2863)

Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av 3 husgrunder varav1 med spismursröse, 2 jordkälllare, 1 stenskodd brunn,stengärdesgårdar samt minst 3 od...

Lägenhetsbebyggelse (L2012:6752)

Bebyggelselämning, ruin ett område av ca 80x30 m (V 20cg N-S 20cg S) är rest av 1 husgrund med omkringliggande åkerytor. Husgrunden är 7x6 m (VNV-ÖSÖ)...

Lägenhetsbebyggelse (L2007:3488)

Torplämningar inom ett 100x50 m st område (Ö-V), bestående av 1 grund efter bostadhus, 1 grund efter murad potatiskällare. Beväxt med granar och lövtr...

Lägenhetsbebyggelse (L1952:1334)

Torplämning, ca 150x70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 boningshusgrund, 1 källargrund, 1 grund efter ekonomibyggnad och 1 brunn. Boningshusgrunden är ca 6...

Västerbacken, Lägenhetsbebyggelse (L2005:4843)

Torplämning, inom ett ca 180x100 m st område (N-S) bestående av 2grunder efter bostadshus, varav den ena troligen efterboningshus. Svårbedömt då kraft...

Lägenhetsbebyggelse (L1959:9301)

1) Bebyggelselämning, plats för sentida torp.

Nilsahemmet, Lägenhetsbebyggelse (L1962:1019)

Bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund med spismursrest.

Lägenhetsbebyggelse (L1959:5241)

1)Bebyggelseplats sentida torp. Bestående av 5 husgrunder, varaven med spisröse och fyra utan.

Lägenhetsbebyggelse (L1983:5162)

Plats för bebyggelse, sentida, enl häradskarta från år 1900.Området utgörs av en makröjd, granplanterad, yta. Inga lämningarefter bebyggelsen. Blomsät...

Lägenhetsbebyggelse (L1997:7287)

Bebyggelselämning, bestående av 1husgrundsrest i kallmursteknik, 4x8 m med källarei mitten.

Fallen, Lägenhetsbebyggelse (L2005:4061)

Torplämning, bestående av 1 husgrund (N-S), 7x5 m st, medspismursröse i NV. Beväxt med fyra granar.

Lägenhetsbebyggelse (L2008:6612)

Bebyggelselämning efter backstuga, bestående av 1 jordkällargrund. Jordkällargrunden är ca 4 x 2,5 m (Ö-V) och till största del igenfylld med stenbloc...

Lägenhetsbebyggelse (L2008:8439)

Torplämning, ungefärlig plats för. Jfr nr 106.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:2151)

1. Torplämning efter soldattorpet Kjellarp vid 1954 års inventeringmarkerad som husgrund i ÖNÖ kanten av hagmark eller skogsmark, nuuppodlad.50 m SÖ o...

Lägenhetsbebyggelse (L2001:524)

Smedsboställe, bestående av ett bostadshus och 3 uthus samt åkerytor. (RAÄ dnr 2017-4729)

Storsten, Lägenhetsbebyggelse (L1965:4895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2016:2751)

Bebyggelselämningar inom ett ca 30x50 m (N-S) stort område,bestående av 2 husgrunder, 7x5 m (Ö-V) resp. 12x4 m (NÖ-SV) samten källarlämning?, ca 4x4 ...

Lägenhetsbebyggelse (L1959:618)

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 8 x 6 m (NNÖ-SSV) och 0 1 - 0,3 m h, av övertorvade stenar. I N kanten står ett järnrör med emaljskylt och siffr...

Karlsnäs, Lägenhetsbebyggelse (L1998:8848)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrester, 1 källare, spridda grundstenar efter 1uthus, röjda ytor, röjningsr...

Lägenhetsbebyggelse (L1993:7191)

Torplämningar bestående av en husgrund, en brunnsgrop, enkällargrund samt ett par röjningsrösen och en stengärdesgård.

Lägenhetsbebyggelse (L2007:9675)

Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av en husgrund, ca 7x4m(ÖNÖ-VSV), som har ett spisröse, 2 m diam och 0.2 m h, utmed långsidan.Grunden är de...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:10112)

Torplämning, bestående av 1 husgrund. Husgrunden har en spismursrest, är 9×5m (N-S) och består av stensyllar av huggna stenar, 0,2–0,5 m st och 0,2-0,...

Dammshult, Lägenhetsbebyggelse (L1972:3359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vekan, Lägenhetsbebyggelse (L2014:342)

Torplämning, ca 35x20-60 m (N-S), bestående av husgrund efter boningshus, 11x7 m (Ö-V) av sten och betong med ett centralt spismursröse, ca 4x3 m st o...

Lägenhetsbebyggelse (L2011:2505)

Bebyggelselämning, bestående av källare i kallmurningsteknik.

Kranstorpet, Lägenhetsbebyggelse (L2007:9389)

Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen, stenmuraroch röjda ytor. I NV hörnet av området står en inrasad hölada.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:4919)

Torplämning, inom ett område av 60x60 m, bestående av husgrund medspismursrest och röjda ytor.

Lägenhetsbebyggelse (L2012:8186)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av snår av syrén, äppleträd, vintergröna och krusbär.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:4573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Johannesberg, Lägenhetsbebyggelse (L1985:5912)

Bebyggelselämningar, sentida, inom ett område av 150x30 m(SV-NÖ), bestående av rester av flera husgrunder som ej kundeordentligt bestämmas vid inv 198...

Lägenhetsbebyggelse (L1951:63)

Torplämning, 65x35 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 husgrund och 1 uthusgrund, efter torpet Nyholmen. Husgrunden, 11x9 m (NV-SÖ), med grund av tuktad natur...

Lägenhetsbebyggelse (L1987:7076)

Torplämning, ca 60 x 50 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 boningshusgrund, 2 grunder efter ekonomibyggnader,1 källargrund och 1 brunn. Boningshusgrunden är 1...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:7956)

Torplämning, inom ett område av 65x50 m (NV-SÖ), bestående av 1 källargrund och f.d. åkermark. Källargrund, belägen i NV delen av området, rektangulär...

Lägenhetsbebyggelse (L1972:5568)

Torplämning, bestående av en husgrund med spismursrest,källargrund, röjningsrösen och röjda ytor.

Lägenhetsbebyggelse (L1949:4432)

Område med bebyggelselämningar, ca 90x70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund, 1 källargrund och 7 röjningsrösen. Husgrunden är 15x9 m (NV-SÖ) och utg...

Nickatorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1979:9232)

Torplämning, bestående av 1 husgrund samt fossil åkermark. Husgrund, 9x7 m (Ö-V), 0.3-0.5 m h, spismursröse i N kanten. Husgrunden ligger i område med...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:11779)

Torplämning, inom ett område av 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 grund efter boningshus samt 1 källargrund. Grunden efter boningshuset, belägen i V de...

Lägenhetsbebyggelse (L1973:3703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bråten, Lägenhetsbebyggelse (L2000:5797)

Torplämningar, av okänd utsträckning, dock minst 100x60 m (N-S),beståendeav 1 bostadsgrund, och 1 ev. 2 uthusgrunder samt röjda odlingsytoroch spridda...

Lägenhetsbebyggelse (L1971:9846)

Lägenhetsbebyggelse, banvaktarstuga ca 55x40 m (N-S) bestående av 2 husgrunder, jordkällare och 2 förvaringsgropar. Husgrund i N är 5x5 m och 0,4 m h....

Skogstorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1941:5756)

Bebyggelselämningar 100x45 m (NÖ-SV) bestående av 2 grunder medspismursröse, 1 uthusgrund, 1 ladugård och 1 källare.

Lägenhetsbebyggelse (L1993:5953)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av en källargrund, en spismursrest?, fossil åkermark med fåror och diken samt brukningsväg.Den foss...

Lägenhetsbebyggelse (L1979:9414)

Husgrund, 6x5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 1.8 m h, kallmurad, ingrävd i backslänt. Öppning i ÖNÖ.

Andersbo, Lägenhetsbebyggelse (L2009:2521)

Bebyggelselämning bestående av en kraftig grund till ett boningshus. Området närmast husgrunden är omgärdat av en stengärdesgård.

Lägenhetsbebyggelse (L2005:3270)

Torplämning.

Lägenhetsbebyggelse (L2008:9504)

Torplämning, inom ett område, ca 80x70 m (NÖ-SV), bestående av etti det närmaste nedrasat boningshus, 4x4 m med pulpettak ochspisröse, 4 m h av gråste...

Lägenhetsbebyggelse (L1982:2493)

Torplämning, ca c45x20 m (NÖ-SV), betående av 1 husgrund med spismur och 1 jordkällare. Husgrunden, i områdets N del, är 7x5 m (N-S) med syllrad, 0,2 ...

Lägenhetsbebyggelse (L1987:4993)

Torplämning, uppgift om, bestående av 1 grop, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m dj. 10 m N om gropen finns en stenlagd terrasskant, 7 m l (NÖ-SV) och intill 0...

Lägenhetsbebyggelse (L1955:5264)

Torplämning, ca 65x40 m (NV-SÖ), bestående av 1 grund efter bostadshus samt 1 grund efter ekonomibyggnad. Båda grunderna är av betong. Vid grunden eft...

Fredriksvik, Lägenhetsbebyggelse (L1956:2688)

1) Bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest och källargrop, terrasserad och röjd yta,täktgrop för sand och potat...

Lägenhetsbebyggelse (L1988:385)

Torplämning, inom ett område av ca 150x75 m (NV-SÖ).

Lägenhetsbebyggelse (L1969:1793)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fällan, Lägenhetsbebyggelse (L1971:7326)

Plats för torpet Fällan enligt geometrisk avmätning 1784. På platsen är idag ett bostadsområde med en mindre idrottsplan. I anslutning till denna är e...

Lägenhetsbebyggelse (L1953:7046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lövtorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1981:3349)

Bebyggelselämning, inom ett område av 30x25 m (Ö-V) är 1 husgrundoch 1 uthusgrund. Husgrunden består av en stenfot 0.2-0.3 m h.Övermossad. Enstaka syn...

Lägenhetsbebyggelse (L2005:2622)

Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av 1 husgrund med spisröse. Se även Inventeringsbok.

Ingestorp, Lägenhetsbebyggelse (L1965:1496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stora Gömtan, Lägenhetsbebyggelse (L1959:2715)

Torplämning, ca 55x40 m (N-S). Plats för torpet Stora Gömtan enligt historiska kartor. Vid fältbesök 2007 kunde ej bebyggelsen identifieras. (RAÄ dnr ...

Lägenhetsbebyggelse (L1959:1386)

Boningshusgrund, 7 x 4 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m h, starkt övertorvad. I VSV är ett spismursröse, 2 x 1,5 m (NNÖ-SSV) och 0,3 m h, av starkt övertorvade s...

Lägenhetsbebyggelse (L1951:6038)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grönlund, Lägenhetsbebyggelse (L1935:181)

Torplämning, markerad med kryss och namn på ortofoto. Tryckt påEkonomiska kartan 1991 som husgrund och namnet "Grönlund"

Lägenhetsbebyggelse (L2009:4592)

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 13x6.5 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0.3 m h. I grunden är ett spismursröse, ca 4 m diam och 0.8 m h, bestående av tege...

Hyttan, Lägenhetsbebyggelse (L1957:8456)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av enhusgrund med spismursrest, röjda ytor, 4 stenmurar och enstakaodlingsrösen. På husgrunden ä...

Lägenhetsbebyggelse (L1965:442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skatte-Stinas, Lägenhetsbebyggelse (L1959:4203)

Bebyggelselämning, 80x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 husgrund, 1 källargrop och några enstaka röjningsrösen. Husgrunden är rektangulär, 5x3 m (N-S), b...

Skälshult, Lägenhetsbebyggelse (L1956:6419)

1) Bebyggelselämning sentida. Bestående av 3 husgrunder varav 1med spisröse. 1 källargrund, 1 ladugårdsgrund. Åkermarken ärigenplanterad. I området är...

Lägenhetsbebyggelse (L2012:9996)

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund med eldstadsrest.

Lägenhetsbebyggelse (L1938:2247)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Krusetorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1963:1570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Nymåla, Lägenhetsbebyggelse (L1958:3864)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 3husgrunder varav 1 med spismursrest, röjda ytor, några delvisraserade stenmurar och ett 30-t...

Lägenhetsbebyggelse (L1979:8223)

Torplämning, 80x50 m (VNV-ÖSÖ). Inom området är 2 husgrunder samt fossil åker. Husgrund, 8x5 m (NV-SÖ), intill 1.1 m h, kallmurad, med källare. Spismu...

Lägenhetsbebyggelse (L2006:671)

Torplämning, 120x130-90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 husgrunder,därav två med spismursröse, vattenhål, stenmurar, röjda ytor ochodlingssten.Enligt orts...

Lägenhetsbebyggelse (L1944:7126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kullalyckan, Lägenhetsbebyggelse (L1966:1551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2011:209)

Bebyggelselämning. Inom markerat område skall enligt Ek kartan 1948 torpet Asptorpet ha varit beläget. Vid hastig besiktning 1973observerades inga tyd...

Tussens, Lägenhetsbebyggelse (L1974:8144)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2011:1825)

Bebyggelselämning inom ett område av 30x25 m (390cg-190cg) är 1husgrund. Husgrunden utgöres av 1 stenfot, delvis övertorvad, 7x5m (390cg-190cg) 0,2-0,...

St Lyckås, Lägenhetsbebyggelse (L1973:9323)

Torplämning, sentida, bestående av en husgrund, på vilken en plåtskylt står, med följande text: ST. LYCKÅSRYGGESTORP1980Området bevuxet med flera gaml...

Lägenhetsbebyggelse (L1937:316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1958:5592)

Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursröse och källargrop. Husgrunden är 8×7 m och består av stensyllar av huggna stenar, 0,2–0,8 m st oc...

Lägenhetsbebyggelse (L1942:5179)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1982:1769)

Lägenhetsbebyggelse eller By-/gårdstomt, ca 130x30 m (Ö-V). Området innefattar en naturlig, delvis stenbunden terrass som vetter mot S. Inom och i ans...

Lägenhetsbebyggelse (L1978:6269)

Torplämning, bestående av husgrund, 8x7 m (N-S) och 0,2-0,5 m h. I S är en källare, 6x4 m st och 0,8 m dj. I anslutning till grunden är fossil åkermar...

Lägenhetsbebyggelse (L1941:91)

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund, en källare, en stengärdesgård och fruktträd. Husgrund, ca 10x5 m (NNÖ-SSV) och 0,7 mh av omkring 1 m l ka...

Lägenhetsbebyggelse (L1979:8853)

Torplämning, bestående av husgrund, 4.5x3 m (Ö-V), 0.3-1 m h, kallmurad. Husgrunden ligger i en stenhägnad åkerlycka. Första torpare var Israel Nilss...

Lägenhetsbebyggelse (L1971:9687)

Plats för Stallberga soldattorp. Finns på karta från 1757 (E110-142:1). inga synliga lämningar på platsen.