Lägenhetsbebyggelse

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skattlagts.
Lägenhetsbebyggelse (L1961:1941)

Torplämning, borttagen

Passoa, Lägenhetsbebyggelse (L2007:7321)

Torplämning, rest av, bestående av ett område med ett flertalröjningsrösen. Någon husgrund med spismursröse påträffades intevid inventeringstillfället...

Lägenhetsbebyggelse (L1980:8566)

Torplämning, 40x35 m (NV-SÖ), bestående av 1 källargrund, 1 jordkällargrund och 1 stenmur. Källargrund, rektangulär, 6x4m (N-S) och intill 2 m h, av ...

Lägenhetsbebyggelse (L1981:6460)

Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av 1 husgrund medspisröse 11x5 m (NÖ-SV) och 32 m NV om denna är 1 husgrund7.5-5 m (SÖ-NV). Emellan och SV...

Gubbetorpet, Lägenhetsbebyggelse (L2007:3862)

Torplämning.

Lägenhetsbebyggelse (L1938:5686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Anders-Nilstorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1936:8092)

Torplämning, ca 180x80 m (Ö-V), bestående av 2 husgrunder medspismursrest, 1 husgrund, enstaka röjningsrösen och röjd åker-och ängsmark. Inom området ...

Åkvik, Lägenhetsbebyggelse (L1983:5201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:9949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2020:3683)

Torplämning, inom ett område av 35x20 m (Ö-V), bestående av 1 uthusgrund, samt 1 stenmur. Uthusgrund 5x4 m (N-S) och intill 0,5 m h. 3 0 m Ö om husgr...

Lägenhetsbebyggelse (L1985:7881)

Bebyggelselämningar inom ett 70x50 m st område (NNV-SSÖ)bestående av 1 husgrund och 1 källargrund samt odlings- ochröjningslämningar.

Lägenhetsbebyggelse (L1959:3278)

Torplämning, uppgift om, enligt Skog & Historia bestående av en husgrund med enstaka grundstenar synliga. Finns markerad på Häradskartan från 1877-82....

Lägenhetsbebyggelse (L2020:10361)

Husgrund efter backstuga, 7x4 m (Ö-V), 1 m h, bestående av helt övertorvade stenar. Tydligt spismursröse i S delen. Enligt lantmäteriakt från 1925 stå...

Myrtorpet, Lägenhetsbebyggelse (L2016:5986)

Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund, 7x4 m (N-S), med vidlångsidans mittparti förhöjning efter brandmur, 2 m diam och 0,4m h. Dessutom finns ...

Sibbohult, Lägenhetsbebyggelse (L1979:287)

Torplämning, inom ett område av 90x25-40 m (N-S), bestående av 1 grund efter boningshus, 1 källargrund samt 1 uthusgrund. Grunden efter boningshuset, ...

Lägenhetsbebyggelse (L1985:3046)

Torp enligt lantmäterikarta från år 1761. Finns inte med på den äldre kartan från år 1723. Övergivet före 1800-talets slut. Revideringen 2005: ej bes...

Lägenhetsbebyggelse (L2010:3007)

Källargrund, rest av, till största delen igenrasad och fylld medris och röjningssten.

Lägenhetsbebyggelse (L2020:1820)

Torplämning, ca 20-50 x 10-40 m (N-S), bestående av 1 husgrund med spisrest, 1 källargrund, 1 husgrund, 1 brunn och 1 röjningsröse. Husgrunden med sp...

Lägenhetsbebyggelse (L1964:395)

Torplämning efter Fagerlund, 75x35 m (ÖSÖ-VNV), bestående av en boningshusgrund, en ladugårdsgrund, en jordkällare, närmast intakt, en stengärdesgård ...

Lägenhetsbebyggelse (L2012:3418)

Bebyggelselämning, 8x5 m (N-S).

Jakobsdal, Lägenhetsbebyggelse (L1939:1796)

Backstugulämning, 40 x 30 m (N-S). På området är 1 husgrund med spisröse och 2 källargrunder..

Lägenhetsbebyggelse (L1972:6260)

Torplämning, sentida. Bestående av stensatt källargrop ochröjningsrösen. Torpskylt: KURABO, nr 22 C.

Lägenhetsbebyggelse (L1971:431)

Torplämning.

Kullen, Lägenhetsbebyggelse (L2011:1820)

Husgrund, 20.5x5.5 m (30-230 gon), 0.2-0.65 m h uppförd av kallmurad klumpsten, indelad i två rum. Den S delen är 14 m l och något otydlig, den N dele...

Lägenhetsbebyggelse (L2008:10)

Plats för "avdragarens ställe" markerat inom en 60x60 m st yta enligt karta från 1778, I tomtens NÖ hörn är ett hus markerat. Oklart i rapport RAÄ dnr...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:8286)

Lämning efter backstuga, inom ett område av 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter boningshus samt 1 uthusgrund. Grunden efter boningshuset, bel...

Lägenhetsbebyggelse (L1982:8831)

Torplämning, 110x85 (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund medspismursrest, ca 7x6 m (VNV-ÖSÖ). Intill finns resten efter enmurliknande anordning.I område...

Bäcken, Lägenhetsbebyggelse (L2005:369)

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 7x7 m (N-S) med spismursröseav gråsten, röjningsrösen och granplanterade åkerytor.

Lägenhetsbebyggelse (L1952:9176)

Torplämning bestående av en boningshusgrund , 8x5 m (Ö-V) och 0,5 m h. Spisröse i V, ca 3 m st och 0,7 m h.

Lägenhetsbebyggelse (L1986:2743)

Torplämning, uppgift om. Enligt referens skall Kattatorpet ha legat på platsen. Övergivits på 1870-talet och borttaget på 1940-talet.

Västerängsmon, Lägenhetsbebyggelse (L2006:4987)

Torplämning, bestående av 2 husruiner, varav ett bostadshus, 2husgrunder, en igenrasad jordkällare, röjda ytor och enstakaröjningsrösen. Enheten är ut...

Lägenhetsbebyggelse (L2022:5232)

Torplämning, inom ett område av 225x110-150 m (N-S), bestående av 1 ruin efter boningshus, 1 källargrund, 2 uthusgrunder, samt 1 brunn. Ruinen efter ...

Lägenhetsbebyggelse (L1953:9501)

Torplämning, bestående av 1 källargrund, 6x5 m (N-S).

Lägenhetsbebyggelse (L1957:7954)

1) Bebyggelselämning sentida backstuga, bestående av 1 husgrundmed spisröse. Avfolkat 1840.

Bråten, Lägenhetsbebyggelse (L2006:5946)

Torplämning, bestående av husgrund med murstockröse, jordkällare,uthusgrund samt ett flertal odlingsrösen och röjda ytor.

Hagalund, Lägenhetsbebyggelse (L1980:3461)

Bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående av 1 osäkergrund efter boningshus, 1 närmast intakt jordkällare, ett fåtalodlingsrösen och stenmurar....

Lägenhetsbebyggelse (L1972:2883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1956:9776)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder varav 1 med spismursrest, röjda odlingsytor, ca 10odlingsrösen, stenmur samt 1 vä...

Lägenhetsbebyggelse (L1973:122)

1) Torplämning

Lägenhetsbebyggelse (L1973:39)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1940:9835)

Torplämning, ca 30x30 m (NÖ-SV), utsträckning enligt geometrisk av mätning från år 1688. Finns inte kvar 1859 enligt Häradskartan. Inga synliga lämnin...

Lägenhetsbebyggelse (L1989:3185)

Torplämning, inom ett område av ca 120x120 m (NNV-SSÖ), beståendeav 1 husgrund med spisröse, 1 jordkällare, enstaka röjningsrösensamt stenmurar.Husgru...

Lägenhetsbebyggelse (L2016:7046)

Husgrund, kallmurad källargrund och odlingsrösen inom ett 120x100m stort område. Ej granskad.

Lägenhetsbebyggelse (L2013:4946)

Plats för backstuga, i området finns två husgrunder, 4x5 respektive 5x5 m st, med spismursröse i hörnen. De har båda en ålderdomlig karaktär. Den Ö hu...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:3043)

Lämning efter backstuga, inom ett område av 55x15-25 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter boningshus, 1 källargrund samt 1 brunn. Grunden efter boni...

Mossöde, Lägenhetsbebyggelse (L1965:7309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällen, Lägenhetsbebyggelse (L2002:6109)

Torplämning, ca 60x50 m (N-S), bestående av 1 husgrund, 1 brunn och 1 stenmur. Husgrunden är ca 9x7 m (NNV-SSÖ) med spismursröse mitt på och invid Ö l...

Bisterhyltan, Lägenhetsbebyggelse (L1952:9314)

Torplämning, 80x25 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund, 1 ladugårdsgrund, 1 jordkällaregrund och 1 brunn. Husgrunden är 13x7 m (NNV-SSÖ) och har krafti...

Lägenhetsbebyggelse (L1998:9293)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrund,1 källargrund, talrika odlingsrösen och enstaka stenmurar.Ställvis granplantering.Vid...

Lägenhetsbebyggelse (L1986:1707)

Torplämning, ca 45x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 boningshusgrund, 1 ekonomibyggnadsgrund och 1 jordkällare. Boningshusgrunden, belägen i SSV, är 10x9...

Lilla Skällered, Lägenhetsbebyggelse (L1966:1161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1979:7603)

Torplämning (backstugelämning?), 25x25 m, bestående av 1 husgrund samt fossil åker. Husgrund, 6x6 m (NV-SÖ), ingrävd i backslänt, intill 1.8 m h kallm...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:222)

Backstugulämning, Eriksberg, bestående av 1 husgrund. Den är 5x5m (Ö-V) med 0,2 m h tämligen ojämn syll av 0,2-0,3 m st stenar. I NV hörnet är en mind...

Blads, Lägenhetsbebyggelse (L1961:3897)

Bebyggelslämningar, närmast obesiktningsbara p.g.a.igenväxning med snöbärsbuskar och asksly (dyvåta vid besöket) Husgrund finns dock medsäkerhet. Skyl...

Lägenhetsbebyggelse (L2013:9650)

Lägenhetsbebyggelse, 50x12-25 m (NNV-SSÖ), bestående av husgrund, 9x6 m (ÖNÖ-VSV), 0,3-0,4 m br och 0,1-0,2 m h. Grunden består intill varandra lagda ...

Lägenhetsbebyggelse (L1974:1398)

1.Torplämning efter torpet Högåsen enl. SOA.På torpinventeringskartan i närheten av nr 1 är:2 - 3. Torplämningar efter soldattorpet Hällefors samt bac...

Lägenhetsbebyggelse (L2003:2954)

Bebyggelselämningar, 60x30 m (N-S), bestående av i NNÖ 1 grundefter bostadshus och i SV 1 raserad jordkällare. Grunden är 5x5m st (VSV-ÖNÖ). Rester av...

Lägenhetsbebyggelse (L2015:167)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1942:6484)

Bebyggelselämning, boningshus, ca 8x4 m (V-Ö. Svaga konturer. Ca6 m N 30cg Ö om husgrundens Ö hörn gammal mindre bro, 3 m br och1 m h. Konstruktionen ...

Lägenhetsbebyggelse (L1984:6330)

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund, 8x5 m st och 0.3 mh. I det Ö hörnet är en förhöjning, troligen ett skorstensröse.Ca 10 m SV om husgrunden...

Norra Rödjan, Lägenhetsbebyggelse (L1974:3779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1987:8867)

Torplämning, bestående av 1 boningshusgrund, 9 x 5 m (Ö-V) och 0,1 - 0,5 m h, med ställvis kallmurade väggrester, 0,5 m tj. Längs S långsidans mitt är...

Lilla Axsjöfallet, Lägenhetsbebyggelse (L1980:8436)

Torplämning, 50x20m (NÖ-SV), bestående av, 1 husgrund med spismursröse och 1 jordkällargrund. Husgrund, rektangulär, 5x4m (N-S), intill 0,2m h, av 0,2...

Lägenhetsbebyggelse (L1957:6032)

1) Bebyggelselämning, sentida torp. Platsen ej besökt.

Oxbacken, Lägenhetsbebyggelse (L2000:6065)

Torplämning av okänd utsträckning, bestående av minst 1 husgrund.

Lägenhetsbebyggelse (L1965:2024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenshult, Lägenhetsbebyggelse (L1956:5263)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund med spismursrester. I omgivningarna är röjningsrösen.Vid husgrunden är riddarsporre...

Lägenhetsbebyggelse (L1938:4614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1980:224)

Bebyggelselämning sentida, bestående av 1 husgrund 13x7 m(ÖSÖ-VNV) med spisröse.Området beväxt med lövträd och syrenbuskar samt tvåkrusbärsbuskar.

Lägenhetsbebyggelse (L1970:1949)

Plats för torpet Purkan. Enligt torpinventering var torpet bebott till 1845 (Brengdahl 1978). Platsen är skyltad.

Västra Håkanstorp, Lägenhetsbebyggelse (L2007:8449)

Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse,1.3 m h. I området är röjda ytor, lövträd som äppelträd, rönn ochasp och rester efter ...

Lägenhetsbebyggelse (L2012:5232)

Bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund 9x5 m (390-190cg). Ställvis synlig stenfot 0,2-0,3 m h av 0,2-0,6 m l stenar. Spisröse4 m diam och 0,6 m h....

Lägenhetsbebyggelse (L1980:6390)

Backstugelämning, uppgift om. På platsen är en skylt med texten: Håldanken. Siste brukare Anders Petter Pettersson. Nedlades 1893. Närkes skogskarlar ...

Östanån, Lägenhetsbebyggelse (L1942:581)

Bebyggelselämningar inom ett område av 45x45 m (NV-SÖ) beståendeav 2 husgrunder, 1 källargrund samt 1 stenmur. 1) Husgrund, ca 7x8 m (Ö-V) och 0,1 m h...

Lägenhetsbebyggelse (L1958:4687)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe bestående av 2husgrunder varav en med skorstensstock, terrasseringar, röjdaodlingsytor och enstaka röjnings...

Ötorp, Lägenhetsbebyggelse (L2006:2808)

Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursrester,röjningsrösen samt röjda ytor.

Lägenhetsbebyggelse (L2020:5510)

Torplämning, ca 130x50 m (N-S) enligt Häradsekonomiska kartan, bestående av ett spismursröse, ca 4 m diam och 0,5 m h. Kraftig markvegetation förhindr...

Lägenhetsbebyggelse (L1983:515)

Bebyggelselämning, 40x25 m (N-S), bestående av 1 grund efterstuga, brukade ytor och några gamla äppelträd. Grunden är 6x6 m (ÖSÖ-VNV).

Engströms, Lägenhetsbebyggelse (L1972:5207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1958:5594)

1)Bebyggelselämningar, sentida torpställe bestående av 1husgrund, röjda odlingsytor, enstaka odlingsrösen och en väg. Enstående lada finns kvar. Beväx...

Gärdsdal, Lägenhetsbebyggelse (L1966:4761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1953:6752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Har-Pers, Lägenhetsbebyggelse (L2008:9829)

Torplämning, 110x140 m (N-S).

Sandkällan, Lägenhetsbebyggelse (L2012:8078)

Bebyggelselämning, bestående av 2 grunder varav det NNV efter bostadshus. Odlingsrösen inom området.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:3546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1944:9238)

Bebyggelselämningar, sentida, inom ett 45x35 m st område (NV-SÖ)Bebyggelselämningar, sentida, inom ett 55x35 m st område (NV-SÖ). Dessa utgöres av en ...

Lägenhetsbebyggelse (L2019:4418)

Torplämning, ca 85x15-25 m (NÖ-SV/N-S), bestående av 1 husgrund, 1 källargrund, 1 uthusgrund och 1 brunn. Husgrunden är 7x7 m, intill 0,3 m h med tyd...

Lägenhetsbebyggelse (L1939:4575)

Husgrunden med spisröse är 7 x 6 m (NNÖ-SSV), intill 1 m h totalt, spisröset är i S, ca 3 x 2,5 (N-S), 0,3 m h.

Höktorpet, Lägenhetsbebyggelse (L2007:8000)

Torplämning, sentida, bestående av: Husgrund, 5x5 m st, 0,3 m hmed spismursröse 0,6 m h. Källargrund, 3x2 m st (N-S) och 0,5 mdj.

Lägenhetsbebyggelse (L1980:8567)

Torplämning, enligt skylt på platsen har bebyggelsen Stimmerkulla 1/48. Siste boende var Adolf Viktor Drugge med hustrun Clara lovisa Frisk och barnen...

Lägenhetsbebyggelse (L2007:5030)

Bebyggelselämning, 30x30 m. Läget för torpet Fallängen enligtkarta från 1785. Inom området påträffades 1 husgrund, 1 grop, 1stenmur samt 1 terrasserin...

Slätten, Lägenhetsbebyggelse (L2007:4652)

Torplämning, sentida, bestående av mangårdsbyggnad av trä,alltjämt stående.

Lägenhetsbebyggelse (L2019:730)

Lämning efter backstuga, inom ett område av 40x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter boningshus. Grunden efter boningshuset, belägen i SV delen av ...

Förkulla, Lägenhetsbebyggelse (L1997:3934)

Torplämning.

Lägenhetsbebyggelse (L1936:2924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2001:7177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sandtorpet, Lägenhetsbebyggelse (L2004:7434)

Bebyggelselämning, annan, se inventeringshandlingarna.

Mårtsbo, Lägenhetsbebyggelse (L1941:4834)

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 2 husgrunder, varav den Ö efter bostadshus. Revs på 1940-talet. Syrener och flera fruktträd.

Lägenhetsbebyggelse (L1952:9509)

Husgrund, 10x7 m (NÖ-SV), tvådelad. Den MÖ delen, 7x5 m (NV-SÖ), har stenfot, 0,5 m h, med källare uppe på den platå som bildas av stenfoten. Källaren...

Lägenhetsbebyggelse (L2018:1317)

Lägenhetsbebyggelse, 60x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 husgrunder och fossil åker. I S är husgrund 7x6 m (Ö-V) och 0,3 m h. I grundens SÖ del är spism...