Lägenhetsbebyggelse

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skattlagts.
Lägenhetsbebyggelse (L1943:5861)

Bebyggelselämningar inom ett 80x50 m st område (NNV-SSÖ) återfinns grunder efter en manbyggnad ca 6x15 m, uthus ca 3x5 m samt källare ca 6x7 m med bev...

Kulltorp, Lägenhetsbebyggelse (L2012:9652)

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 1 husgrund med skorstensstock, väg med vägbank, stenhägnad och röjda ytor med odlingsrösen. Bevuxen med bl ...

Lägenhetsbebyggelse (L2001:6449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1998:9830)

Bebyggelselämningar, sentida torp, bestående av 1 husgrund(otydlig), ett 10-tal odlingsrösen samt röjda ytor.

Graneberg, Lägenhetsbebyggelse (L1973:2398)

1) Torplämning

Lägenhetsbebyggelse (L1943:3219)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rosendal, Lägenhetsbebyggelse (L1973:9202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lille Mon, Lägenhetsbebyggelse (L1973:5703)

Torplämningar, inom ett område ca 125 x 110 m (Ö-V), bestående avstenröjda markytor med hag och odlingsrösen.

Lägenhetsbebyggelse (L1956:5590)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe; bestående av 1övertorvad husgrund med spismursrester av gråsten och tegel samtenstaka röjningsrösen. Husgr...

Sjöaskog, Lägenhetsbebyggelse (L1974:6130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Märrakärret, Lägenhetsbebyggelse (L1980:2576)

Bebyggelselämningar, sentida torp, bestående av 2 husgrundervarav 1 med spisröse samt minst 1 odlings- eller röjningsröse.Den ena husgrunden är grunde...

Lägenhetsbebyggelse (L1954:8945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1978:7438)

Källargrund, 6x4 m (N-S), intill 1,2 m h kallmurade väggar. Ska troligen ses i samband med husgrunden efter ett boningshus, se Ramdala 66:1.

Lägenhetsbebyggelse (L1953:9512)

Torplämning, ca 60x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund efter boningshus och 1 källargrund. Husgrund efter boningshus, 8x5 m st, med spisröse. Källar...

Lägenhetsbebyggelse (L1979:8246)

Torplämning bestående av 1 husgrund, 8x4 m (N-S), källare under N delen, 1.5 m dj, kallmurad, spismursröse i S, 0.3 m h. V om husgrunden är stenröjd o...

Håkanstorp, Lägenhetsbebyggelse (L1979:9082)

Torplämning, 70x45 m (N-S), bestående av 4 husgrunder, fålla, fägata samt fossil åker. Husgrund (1), 8x7 m (NNÖ-SSV), intill 0.5 m h, kallmurad. Spisr...

Gotland, Lägenhetsbebyggelse (L1936:9215)

Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund och dikade åkrar.

Lägenhetsbebyggelse (L1952:4880)

Torplämning, 40x20 m (Ö-V), bestående av 1 boningshusgrund och 1 jordkällargrund. Boningshusgrunden är 9x5 m (Ö-V) och 0,2 m h, av natursten. Spisröse...

Lägenhetsbebyggelse (L1978:6079)

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 8x6 m (N-S), 0,5 m h, kallmurad. Spismursröse i NV, 0,5 m h. Dagsverkstorpet Stenbråtet. Sagesmannen Carl Ronner...

Stombobacken, Lägenhetsbebyggelse (L1962:8675)

Bebyggelselämningar, f.d torp. I omedelbar närhet till den markerade platsen har tidigare legat ett torp. Vid markeringen på fotokartan kan ligga ett ...

Fällorna, Lägenhetsbebyggelse (L1956:5695)

1) Bebyggelselämningar sentida torpställe, bestående av 1husgrund med spismursrester av gråsten 1 grund till jordkällaremed av gråsten kallmurade vägg...

Eknäs, Lägenhetsbebyggelse (L2009:2427)

Bebyggelselämning bestående av 1 boningshusgrund med kraftig stenfot och igenrasad murstock, 1 källargrund och 1 uthusgrund. I området växer cyrén och...

Lägenhetsbebyggelse (L1979:8081)

Torplämning, 100x60 m (NÖ-SV), bestående av 3 husgrunder samt omgivande odlingsmark. Grunden till bostadshuset är 7x6 m med spismursröse i NÖ. Källarg...

Lägenhetsbebyggelse (L1981:107)

Bebyggelselämning, bestående av 2 husgrunder varav 1 medskorstensröse.I området finns odlingslämningar.

Lägenhetsbebyggelse (L2006:2142)

Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursrester, åkerytorsamt 1 väg (V-Ö). Frödings dikt Lille Karl-Johan inspirerades avKarl Johan som bodde ...

Lägenhetsbebyggelse (L2008:9946)

Torplämning, sentida. Ej besökt.

Holmforsen, Lägenhetsbebyggelse (L1993:4242)

Torplämningar i form av f d banvaktstuga inom ett 60x40 m stområde (ÖNÖ-VSV). I området är tre husgrunder varav två medbetongsockel. På ekonomiska kar...

Lägenhetsbebyggelse (L1978:3430)

Torplämning, 40x20 m (N-S), beståned av 4 husgrunder samt 1 brunn. 1) Husgrund, 7x6 m (Ö-V) och intill 0,3 m h. I SV är utskjutande spimursröse. 13 ...

Hjortstorp, Lägenhetsbebyggelse (L1998:7807)

Torplämning.

Lugnet, Lägenhetsbebyggelse (L1939:2034)

Torplämning (Lugnet), 40x20 m st (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter boningshus, 1 grund efter uthus samt ett källarhus. Boningshusgrunden, i den N de...

Lägenhetsbebyggelse (L2006:5894)

Torplämning, bestående av husgrund med murstocksröse, uthusgrund,ett flertal odlingsrösen och röjda ytor.

Lägenhetsbebyggelse (L1961:3293)

Plats för bebyggelse, men utan synliga spår. Faledreven nr 7. Jfr nr 132!

Lägenhetsbebyggelse (L1974:1268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rylund, Lägenhetsbebyggelse (L1973:9962)

1) Torplämning

Lägenhetsbebyggelse (L2008:8528)

Torplämning, uppgift om.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:1484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2020:3524)

Plats för torp

Lägenhetsbebyggelse (L1957:1668)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav 1 med spismursrest, röjda ytor och ett 5-talodlingsrösen samt 1 stenmur. O...

Östra Hagstugan, Lägenhetsbebyggelse (L2009:1924)

Bebyggelselämning bestående av 1 boningshusgrund, 1 uthusgrund och 1 källargrund.

Lägenhetsbebyggelse (L2001:426)

Torplämning, ca 30×20 m (NV-SÖ). Inlagd utifrån 1768 års storskifteskarta. Vid arkeologisk utredning 2016 påträffades flera röjda partier och stenansa...

Lägenhetsbebyggelse (L1941:5714)

1) Gammal odling, ca 45x30 m (NV-SÖ). Diken. Viltvattenhål? Igenväxande. 2) Uppgifter om bebyggelseplatser. Vid nr 1 samt 200 m resp 650 m H därom i Ö...

Lägenhetsbebyggelse (L1992:4189)

Område med en torplämning och två uppgifter om plats för torp,300x200 m (Ö-V).I området Ö del låg enligt uppgift i början av 1800-talet enstuga.V om d...

Lägenhetsbebyggelse (L1998:9955)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav en med spismursrest, röjda ytor och enstakaröjningsrösen.Lilla Kråksås eller ...

Lägenhetsbebyggelse (L1997:231)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, spridda grundstenar, stenmurar, röjningsrösen,röjda ytor samt brukni...

Lägenhetsbebyggelse (L1958:8281)

1) Bebyggelselämning, sentida torp. Platsen ej besökt.

Lägenhetsbebyggelse (L2012:7014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1952:4828)

Torplämning, 70x50 m (Ö-V) bestående av 1 boningshusgrund och 1 ekonomibyggnadsgrund. Boningshusgrunden är 8,5x4,5 m (N-S) och intill 0,4 m h. I N de...

Lägenhetsbebyggelse (L2020:2825)

Torplämning, inom ett område av 85x10-45 m (N-S), bestående av 1 grund efter boningshus samt 1 källargrund. Grunden efter boningshuset, belägen i N d...

Lägenhetsbebyggelse (L2007:2000)

Torplämning. Ej besökt. Uppgiftslämnare Ivan Johansson, Gillbergahembygdsförening, torpinventeringen.

Lägenhetsbebyggelse (L1979:9801)

Torplämning, 35x25 m (NV-SÖ), bestående av 2 husgrunder, lintork och hägnad. Husgrund (1), 8x5 m (NÖ-SV) och intill 2 m h, kallmurad. Rester av timmer...

Lägenhetsbebyggelse (L2007:9253)

Torplämning, bestående av husgrund, 8x5 m (V-Ö) och ett spisröse,1.1 m h. Beväxt med gran. I området är odlingsrösen, stenmuraroch röjda ytor.

Nybygget, Lägenhetsbebyggelse (L1956:4157)

1) Bebyggelselämningar sentida torpställe bestående av 2husgrunder varav 1 med skorstensstock, röjda odlingsytor, ett5-tal odlingsrösen. Husgrunden me...

Lägenhetsbebyggelse (L1952:6987)

Torplämning, bestående av 1 boningshusgrund, 1 ekonomibyggnadsgrund och 1 källargrund samt fossil åker. Boningshusgrund, 10x5 m (NNÖ-SSV) och intill ...

Lägenhetsbebyggelse (L1963:1567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1959:8123)

Bebyggelselämningar sentida, bestående av 4 husgrunder varav 1husgrund med skorstensröse, 1 ladugrund, 1 uthusgrund, 1kallmurad jordkällare. Tomten be...

Lägenhetsbebyggelse (L1957:4487)

Torplämning, ca 7×4 m (NÖ–SV), bestående av en syllstensrad av 0,2–0,4 m st stenar, delvis övertorvade. I husgrunden finns ett spisröse.1,5x1,5 m st o...

Smedstorp, Lägenhetsbebyggelse (L2012:6688)

Bebyggelselämningar, bestående av en husgrund och en grund tilluthus.

Lägenhetsbebyggelse (L1984:3741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1973:8793)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2021:19)

Lämning efter backstuga, inom ett område av 60x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 husgrundsterrass, sentida samt 1 källargrund. Husgrundsterrass, sentida...

Lägenhetsbebyggelse (L2006:2587)

Torplämningar, inom ett ca 120x100 m st område (NV-SÖ), bestående av fem husgrunder, 6-14x4-7 m (NV-SÖ, NNV-SSÖ), varav en med skorstenröse samt en in...

Lägenhetsbebyggelse (L2023:3581)

Torplämning, ca 65x25 m (NÖ-SV). Lämningar efter 1 boningshus och 1 möjlig lämning efter en ekonomibyggnad. Boningshuslämningarna, vilka är belägen i...

Lilla Hult, Lägenhetsbebyggelse (L1997:2273)

Bebyggelselämning, sentida, inom ett område50x30 m (ÖSÖ-VNV). bestående av 1 husgrund medspismursrest.

Gröndal, Lägenhetsbebyggelse (L1958:1850)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 3husgrunder varav 1 med skorstenslämning, talrika röjningsrösenoch enstaka stenmurar. Beväxt ...

Lägenhetsbebyggelse (L2021:8672)

Torplämning, ca 30x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 husgrunder. Den N husgrunden är 10x9 m (NV-SÖ), begränsas av enstaka 0,4-0,5 m st syllstenar och valla...

Lägenhetsbebyggelse (L1978:5802)

Torplämning, 35x25 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 husgrunder. Husgrund (1), 8x6 m (N-S) och 0,3 m h. I N är rest av spismursröse, 0,3 m h. 19 m SSÖ härom...

Lägenhetsbebyggelse (L1957:8933)

Grund efter backstuga, ca 5×5 m, bestående av en gles syllstensrad och spridda grundstenar av 0,2–0,5 m st stenar, delvis övertorvade. I husgrunden st...

Lägenhetsbebyggelse (L1992:2941)

1)Torplämningar, 35x20 m (N-S). Inom området är två husgrunder.Den ena husgrunden är rektangulär, 10x4.5 m (VNV-ÖSÖ) med tvåspismursrester i parstugan...

Sjökallatorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1979:7583)

Torplämning, 50x40 m (NV-SÖ). Inom området är 2 husgrunder. 1) Husgrund, 14x5 m (N-S). S delen 0.2-0.3 m hög, kallmurat spisröse 0.6 m h. N delen utgö...

Lägenhetsbebyggelse (L1978:3517)

Torplämning, bestående av två husgrunder. Husgrund, 8x5 m (N-S), ingrävd i backe, 0,3 m h, källare under del av huset, intill 1,4 m dj. Spismursröse i...

Lägenhetsbebyggelse (L1957:9103)

1) Bebyggelselämning sentida backstuga med lämningar efter 1 husmed spisröse. Avfolkat 1884.

Lägenhetsbebyggelse (L1985:6621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1941:8503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1965:4623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Braberg, Lägenhetsbebyggelse (L2009:5242)

Bebyggelselämning, bestående av två grunder till uthus.

Lägenhetsbebyggelse (L2011:4350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1982:1668)

Gårdstomt, ca 45x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 husgrunder, 1 jordkällare och 1 stenmur. En husgrund är 8x5 m (Ö-V) och 0,5 m h. I N kanten ett spis...

Lägenhetsbebyggelse (L1981:1632)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder varav 1 med spismursrest, 1 källare, röjdaodlingsytor, stenmurar och röjningsrösen. ...

Lägenhetsbebyggelse (L2011:1761)

Bebyggelselämning inom ett område av 35x30 m (140cg-340cg) är 1husgrund 10x5 m (140cg-340cg) och 1 källargrund. Husgrunden består av en stenfot 0,1-0,...

Lägenhetsbebyggelse (L1979:8550)

Torplämning, 30x30 m (N-S). Inom området är 2 husgrunder, 1 fålla och 1 förvaringsgrop. Husgrund (1), 9x4 m (Ö-V), intill 0.5 m h, kallmurad, spismur...

Lägenhetsbebyggelse (L1971:4767)

Grund efter backstuga, enligt skylt benämnt Lugnet, ca 9x4 m (Ö-V), bestående av delvis synlig stensyll, 0,1 m h av 0,3-0,5 m st stenar. I N långsidan...

Vallstorp, Lägenhetsbebyggelse (L1972:5598)

Torplämning, sentida, bestående av en husgrund med spismursrest,röjda ytor, stenmur och röjningssten. På platsen är en skylt med texten: WALLSTORP57

Björkelund, Lägenhetsbebyggelse (L1962:7136)

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom ett område av ca 90x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 grund efter boningshus med spisröse och 2 uthusgrunde...

Flottstadängen, Lägenhetsbebyggelse (L2006:4704)

Torp, uppgift om, enligt Ek kartan, 1969. Inga lämningarpåträffades på platsen.

Gammalgården, Lägenhetsbebyggelse (L1980:760)

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 4 husgrunder varav den Nefter bostadshus och den S efter ladugård. Grunden närmast S ombostadshuset är trolig...

Henrikatorpet, Lägenhetsbebyggelse (L1974:3905)

1) Torplämning

Nabben, Lägenhetsbebyggelse (L1965:9220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1973:8131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1980:1771)

Bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, röjda ytor och ett par röjningsrösen.Beväxt med syrener, hallon och lö...

Lägenhetsbebyggelse (L1966:2591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2022:4204)

Torplämning, inom ett område av 100x50 m (N-S), bestående av 1 grund efter boningshus, 1 källargrund samt 1 uthusgrund. Grunden efter boningshuset, b...

Lägenhetsbebyggelse (L2017:7571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L1954:8551)

Torptomt, ca 50x30 m (Ö-V), för torpet "Stettin": Bebyggd.

Lägenhetsbebyggelse (L1974:4860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2020:9652)

Torplämning, ca 110 x 35-50 m (N-S), bestående av 1 husgrund med spismursröse, 1 uthusgrund och fossil åkermark med röjningsmurar och röjningssten. Hu...

Krontorp, Lägenhetsbebyggelse (L1980:6401)

Torplämning, ca 90x50-80 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund, 2 jordkällargrunder, 1 spismursröse, 2 åkerytor och 10 röjningsrösen. Husgrunden är ca 10...

Sandkullfallet, Lägenhetsbebyggelse (L1980:704)

Sentida bebyggelselämning, bestående av 1 husgrund medspismursrest, markerad av grundstenar (ÖNÖ-VSV), 1 jordkällare,1 ladugårdsgrund, röjd yta och ca...

Lägenhetsbebyggelse (L1974:1540)

Torplämning, bestående av en husgrund, ca 9x5 (ÖNÖ-VSV). Otydlig.I husgrunden finns en stensatt grop (källargrop?), 1.5x.1.5 m och1 m dj. Vid husgrund...

Lägenhetsbebyggelse (L1966:8477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lägenhetsbebyggelse (L2023:4075)

Torplämning, 60x35 m (NV-SO), bestående av 1 husgrund med spismursröse, 2 uthusgrunder, 1 brunn och 1 jordkällare. Husgrunden är 9x8 m (O-V). Centralt...