Militär anläggning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Sentida militär anläggning som inte kan föras till andra lämningstyper.
Militär anläggning övrig (L1937:8465)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 30x25 m (NÖ-SV), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 5-7 m br och 3-3,5 m h, kring ca 20x17 m st yta o...

Militär anläggning övrig (L1959:1406)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall. Denna är ca 38x22 m (Ö-V), 0,7-2,0 m h och ca 5 m br vid basen. Den lägre delen ligger ...

Militär anläggning övrig (L1960:9636)

Område med stridsvagnshinder, ca 90 x 10 m (Ö-V), bestående av 3 parallella rader med stora sprängda stenblock, 1,5 m h och 1m tj. Stenarna har flera...

Militär anläggning övrig (L2021:755)

Militäranläggning, övrig, betongmur, ca 7 meter lång (VNV-OSO), 2 meter hög och 0,4 meter tjock. Grafittimålad.

Militär anläggning övrig (L1936:296)

Skyttevärn?, bestående av en grop, kvadratisk, ca 2x2m och ca 1,5 m dj. Kring kanten är en vall, ca 1,5 m br och 0,1-0,2 m h. I gropen är två järnpi...

Militär anläggning övrig (L1993:4248)

Stenmur, sentida, något oklar utsträckning, ca 110 m l (N-S), 0,2–0,4 m br och 0,1–0,3 m h av 0,2–0,4 m st stenar (några intill 0,1 och 0,5 m st). Den...

Militär anläggning övrig (L1988:2108)

Vall, rest av, 37 m l (N-S) intill 9 m br och 0.6 m h. I centraladelen är uppbyggt ett stenparti med en mast med 4 stag. V ommasten är ett stort ankar...

Militär anläggning övrig (L1936:1267)

Skyttevärn bestående av en grop, rektangulär, 2,5 x 2 m (NV-SÖ) och 0,8 m djup.

Militär anläggning övrig (L1936:6567)

Försvarsanläggning, 20x5 m (N-S). Bestående av 3 murrester 1-3 mdiam och intill 1 m h. Stenarna är 0,2-1 m st och övermossade.De 2 nordliga murrestern...

Militär anläggning övrig (L1936:1268)

Skyttevärn bestående av en grop, rund, 1,5 m i diam och 0,3 m djup.

Militär anläggning övrig (L2020:6368)

Bunker, okänd storlek, bestående av 2 synliga metalluckor i marknivå, 1 x 1 m med ett avstånd på 10 m och 1 ventilationsskorsten, 0,35 m h.

Militär anläggning övrig (L2021:3264)

Skyttevägen, oregelbundet, 2x1-1,4 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Antydan till öppning i NV, 0,8 m br.

Militär anläggning övrig (L2013:3099)

Militär anläggning, övrig, luftförsvarskanonplats, 14 m diameter och 1,5 m h, av jord, cement och stenar. Kanongrop i mitten, 5 m diameter och 0,5 m d...

Militär anläggning övrig (L1982:3212)

Område med militära lämningar, ca 35x30 m (NV-SÖ), bestående av 2 möjligen 5 skyttevärn samt krypgångar och stenmurar. Från centrum åt V och NNÖ är kr...

Militär anläggning övrig (L2021:3094)

Skyttevärn, bestående av en oval grop, 2,8×2,1 m (N-S) och 0,9 m dj, med skarpa kanter och en rektangulär botten, 2×0,4 m (N-S). Omgiven av en vall, 1...

Militär anläggning övrig (L1992:1811)

Militär anläggning?, 24x13 m (N-S). Vid arkeologisk utredning år 2004 påträffades 3 välvda parceller, 18 m l och 3-4 m br av sand. Den mittersta var 4...

Militär anläggning övrig (L1945:1485)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 30x30 m (N-S), bestående av jordvallar, 4,5 m br och 1-3,5 m h. Öppning i N, 17 m l.

Militär anläggning övrig (L1978:6911)

Teodolittorn, betong, ca 15 m h, bestående av en täckt platform, vilande på åtta pelare. Tornet har tillsammans med motsvarande anläggningar på Tote o...

Militär anläggning övrig (L1982:2190)

Grop, 5x4 m ((NNÖ-SSV) och 1,5 m dj. Vall runt kanten i NÖ-N-V-SSV, 1-1,5 m br och intill 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1959:1404)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x22 m (N-S), 2-2,5 m h och 5 m br i basen. Vallen har en plan ovansida ca 1 m br. ...

Militär anläggning övrig (L1982:5098)

Militär anläggning, 11x3 m (ÖNÖ-VSV). 8 m av den SSÖ sidan består av 0,8-1,4 m st och 0,6 m h tuktade stenar. Ovanför är sten, 0,3-0,6 m st blandat me...

Militär anläggning övrig (L2021:1392)

Skyttevärn, rektangulärt, 1,6 x 1,1 m. 0,6 m dj. Gjutna sidor. Sentida. Delvis fyllt med mindre block. Yngre granskog.

Militär anläggning övrig (L2021:7589)

Bunker, 25 m diam och 3 m h, av betong. Ingång i N och V. Omfattande sex separata rum avgränsade med metalldörrar. I de två innersta rummen finns tota...

Militär anläggning övrig (L2005:8072)

Kanonvärn oval 15x10 m (N-S) 2m h vall av 0,2-0,5 m st stenar.

Militär anläggning övrig (L1982:2340)

8 kvadratiska fundamentblock, 6x6 m (NNÖ-SSV). Blocken är 0,6x0,6 m st och 0,2-0,7 m h med fästjärn. De är placerade med 2 m mellanrum.

Militär anläggning övrig (L1951:1402)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1951:1284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1951:2679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1982:8451)

Fundament av betong, rektangulärt, ca 6x2,5m st (NV-SÖ), 0,30 m h, övertorvat, Strax intill ett trekantigt betongblock med flat översida (stridsvagnsh...

Militär anläggning övrig (L1977:7711)

Skjutvall, i form av mur, 18 m l (NNV-SSÖ), intill 1,6 m br och ca 1,6 m h. Muren är uppbyggd av kalkstenshällar i upp till elva skift utan bruk. Jord...

Militär anläggning övrig (L1945:1488)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 35x35 m (NV-SÖ), bestående av jordvallar, 6-9 m br och 2,5 m h. Öppning i N, 16 m l.

Militär anläggning övrig (L1982:2194)

Grop, 5 m diam och 3 m dj. Runt kanten en vall, 2 m br och 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1940:8103)

Löpgravar, 2 st, den ena är ca 53 m l (N-S), 1 m br och 0,2-0,7 m dj. Åt V en vall i kanten, 2 m br och 0,3 m h. 4 luftvärnsplatser, 2 m diam, är utpl...

Militär anläggning övrig (L2013:7332)

Betongkonstruktion, delvis insprängd i berg. Bestående av sju betongplintar med intilliggande sönderbrutna betongstycken med armeringsjärn. Påträffad ...

Militär anläggning övrig (L1982:8475)

Pjäsplats?, bestående av ett kvadratiskt, ca 2x2 m st (Ö-V) och 0,30 m h övertorvat fundament av betong, kross/sprängsten. Ligger intill en bergvägg. ...

Militär anläggning övrig (L2013:3103)

Militär anläggning, övrig, bunker, 5-7 m diameter och 0,5 m h, av cement och stenar, med ingång i VSV. Kan betecknas som fd. kulsprutenäste.

Militär anläggning övrig (L1945:1476)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 40x40 m (N-S), bestående av jordvallar, 3-9 m br och 1-3,5 m h. Öppning i N, 16 m l.

Militär anläggning övrig (L1982:8460)

Pjäsplats?, bestående av ett kvadratiskt, ca 2x2 m st (Ö-V) och 0,30 m h övertorvat fundament av betong, kross/sprängsten. Framkom vid utredning år 20...

Militär anläggning övrig (L1976:9171)

1) Skansanläggning, rest av, ca 90x70 m (N-S). Av den yttre vall en återstår i V och NNV en sträcka av 110 m (N-S), 3-5 m br och 0 ,8-1,2 m h. Den i...

Militär anläggning övrig (L1936:6462)

Försvarsanläggning, 3x1,5 m (N-S) och 1 m h, bestående av 0,2-0,5m st stenar upplagda i kallmur i 3-5 skift. Övermossade.

Militär anläggning övrig (L1940:9098)

Vägspärr eller stridsvagnshinder bestående av 2 fundament på ömse sidor vägen, av betong och järn. Basen är av betong, 1,1 x 0,4 m, 0,9 m h, platt ova...

Militär anläggning övrig (L1937:8413)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x20 m (NNV-SSÖ), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 m br och ca 3 m h, kring ca 20x15 m st yta ...

Militär anläggning övrig (L1982:7806)

Militär anläggning övrig, ca 12x12 m bestående av en matta av kantig sprängsten i storlek 0,3-0,5 m på ett mindre berg. Delvis övermossat. Påträffades...

Militär anläggning övrig (L2021:6191)

Skyttevärn, ca 9 x 5 m (Ö-V), ca 1 m dj. Centralt en närmast rektangulär grop, ca 3 x 1,7 m (Ö-V), ca 1 m dj, med 2-4 m br och ca 0,1-0,3 m h jordvall...

Militär anläggning övrig (L1959:1453)

Flygplansvärn?, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x17 m (N-S), 0,2-1,2 m h och 2-3,5 m br vid basen. Öppning i vallen vetter mot V....

Militär anläggning övrig (L1982:2293)

Spränggrop?, rund, 4 m diam och 1 m dj. Två plåttunnor ligger i gropen.

Militär anläggning övrig (L1936:1025)

Skyttevärn, rektangulär 4 x 2,5 m (N-S), bestående av en grop ca 4 x 1,5 m br och 0,1 m dj och en vall på Ö-sida om gropen, 1 m br och 0,1 - 0,2 m h. ...

Militär anläggning övrig (L1961:7851)

Militär lämning, 100 x 20 m. (60-260 gon), och intill 3 m.h. Påden SÖ sidan finns två batteriplatser, 16 x 8 m. (60 - 260 gon)och intill 2 m.h., murad...

Militär anläggning övrig (L1937:8431)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 30x20 m (Ö-V) och 3-3,5 m h, helt ingrävt i S-sluttning, varvid måtten avser platsen avsedd för flygplanet.

Militär anläggning övrig (L1983:8868)

Husgrund?, närmast rund, 10 x 10 m, bestående av en stenvall 0,5-1 m h och 1-2,5 m br av 0,2-0,6 m st stenar samt av ett block 1,5 m st. Ytan i mitten...

Militär anläggning övrig (L1984:6269)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L2020:6738)

Militär anläggning bestående av en grop 2,5 x 2,5 m och 0,3 m djup omgiven av vall 2 - 2,5 m bred och 0,2 - 0,3 m hög.

Almö torn, Militär anläggning övrig (L1978:8350)

"Almö torn". Torn för mätstation uppfört av huggna och fogade granitblock, ca 7 m h, 4x2 m st. Mätstationen på krönet riven. På tornets östra sida ...

Militär anläggning övrig (L1960:6579)

Ränna, 12 m l (Ö-V), 2 m br och intill 0,8 m dj. Omgiven av vallar, intill 3 m br och 0,8 m h. Anläggningen bedöms ha något med områdets militära akti...

Militär anläggning övrig (L1992:4287)

Militär anläggning?, 23x11 m (VNV-ÖSÖ). Vid arkeologisk utredning årr 2004 påträffades 3 parceller. Den mellersta är välvd, 3 m br och 0,2 m h, de övr...

Militär anläggning övrig (L2020:6375)

Löpgrav 45 m l (NNO-SSV) 0,8 - 1 m bred och 0,5 - 0,8 m dj.

Militär anläggning övrig (L1979:1364)

Militär sjukhusgrund, rektangulär, 23x8 m (N-S) och intill 0,6 m h, av huggen 0,3-0,1 m st stenar. Den S delen av grunden är borttagen. I den NV delen...

Militär anläggning övrig (L2021:1326)

Fort, (22:a batteriet) ca 133x 25-40 m stort (NV-SÖ) och upp till 4 m högt. Bestående av en svagt vinklad vall med mestadels flat gräsbevuxen ovansida...

Militär anläggning övrig (L1937:8459)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x20 m (NV-SÖ), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 6-9 m br och ca 3 m h, kring ca 19x15 m st yta oc...

Militär anläggning övrig (L1982:7731)

Kamouflagehangar, ca 27x18 m st, bestående av jordvallar, 4 m br och 1,8 m h. Öppning mot N. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014. (RA...

Militär anläggning övrig (L1960:9932)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall. Denna är ca 35 x 20 m (N-S), 1,5-2 m h och 1,5-5 m br, största bredd vid basen. Vallen ...

Militär anläggning övrig (L1977:5607)

Befästningsanläggning, ca 95x20-35 m (N-S).

Militär anläggning övrig (L1982:2442)

Grop, 6 m diam och 3 m dj. Runt kanten en vall, 1-2 m br och intill 0,6 m h.

Militär anläggning övrig (L2019:6027)

Långsmal timmerkonstruktion, ca 30 x 2 meter som ligger på grunt vatten i Norrviken. Anläggningen noterades med drönare i maj 2019 och den skulle kunn...

Militär anläggning övrig (L1952:9646)

Löpgrav, ca 50 m l (NV-SÖ, NNÖ-SSV), 2 m br och intill 1 m dj. Flankeras av vallar,1,5 m br och intill 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1959:1520)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x17 m (Ö-V), ca 1 m h och ca 4 m br i basen. Öppning i vallen vetter mot S. Värnet...

Militär anläggning övrig (L1982:5037)

Fundament för vägavspärrning på bägge sidor av väg, betong, 0,9 m h och 0,5-0,9x0,4 m (NV-SÖ), avsmalnande uppåt. Överst sitter en järnbygel, 0,2 m h....

Militär anläggning övrig (L1982:2299)

Betongkasun, 10x5 m (VNV-ÖSÖ). Själva kasunen är ett betongrör, 5 m l, 1,2 m br och ca 2 m h. Dörr i V änden, 1,7 m h och 0,8 m br. I Ö änden en venti...

Militär anläggning övrig (L1978:1862)

Övrigt: Skjutmål Stärnö. Bombmål även raketer. Rade ungefär 0,'5. tonvis.

Militär anläggning övrig (L2013:3100)

Militär anläggning, övrig, luftförsvarskanonplats, 20 m diameter och 1,5 m h, av jord, cement och stenar. Kanongrop i mitten, 5 m diameter och 0,5 m d...

Militär anläggning övrig (L2020:7789)

Bunker 3 x 5 m (N-S) och 2,7 m hög med öppning i S bestående av en plåtdörr av 3 cm tjockt stål. Bunkern består av två rum av betong. S om bunkern är ...

Militär anläggning övrig (L2013:3257)

Markörgrav, ca 55x10 m (VNV-ÖSÖ) anlagd i brant sluttning upp till ca 5 m h. Vid foten är stenvägg, sammanfogad av cement, 1,5 m h. Sluttningen är tä...

Militär anläggning övrig (L1935:1036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1945:1440)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 40-45x25-35 m (NNV-SSÖ), bestående av jordvallar, 7 m br och 1,5-3 m h. Öppning i NNV, 19 m l.

Militär anläggning övrig (L1982:7704)

Kamouflagehangar, ca 27x18 m st, bestående av jordvallar, 4 m br och 1,8 m h. Öppning mot N. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014. (RA...

Militär anläggning övrig (L1960:8453)

Stridsvagnshinder i granit, inom utredningsområdet 30x10 m och 1,2 m h. Måttangivelsen 10 m avser hindrets djup i färdriktningen. (RAÄ dnr 321-3782-20...

Militär anläggning övrig (L1935:6131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1937:9667)

Område med skyttegravar 85 x 70 (NÖ-SV) m stort. Inom området är ett ett huvuddike med flera utlöpande diken. I ändarna av vissa diken är ingrävda und...

Militär anläggning övrig (L2013:3235)

Markörgrav, 12x5 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m h, uppbyggd av sten och cement i NNÖ. I övrigt jordfylllning.

Militär anläggning övrig (L1982:2215)

Grop, rund, 10 m diam och 1,2 m dj. Runt kanten en vall, intill 3 m br och 0,3-0,5 m h. Botten är plan och 6 m diam. I SÖ en öppning i vallen, 0,5 m b...

Militär anläggning övrig (L2019:2569)

Skyttevärn, ca 4x4 m st och 1,7 m dj.Sentida.

Militär anläggning övrig (L2019:2568)

Skyttevärn, ca 4x3 m st och 0,4 m h, sentida, fylld med stenmassor.

Militär anläggning övrig (L1959:1405)

Flygplansvärn?, bestående av en otydlig jordvall, halvcirkelformad. Denna är ca 25x20 m (N-S), 1,0-1,3 m h och 3-5 m br vid basen. Öppning i vallen ve...

Militär anläggning övrig (L1936:963)

Stensättningsliknande stensamling 2 m i diam och 0,2 m h av 0,2 - 0,5 m stora runda stenar. 6 m SÖ om stensamlingen är en gles stencirkel 1,5 m i diam...

Militär anläggning övrig (L2011:8871)

Förmodad försvunnen anläggning. På fotokartan angivet område är på 1945 års Ek karta R-märkt och i beskrivningen rubricerat som "Försvarsanläggning fr...

Militär anläggning övrig (L1992:1612)

Område bestående av 2 stensatta förhöjningar, 1 rest sten samt ettrikligt antal skyttevärn och enstaka grundstenar. 1) De stensattaförhöjningarna är 2...

Militär anläggning övrig (L1936:1054)

Skyttevärn, rund 3 m i diam, bestående av en grop ca 2 m i diam och 0,1 - 0,2 m dj omgiven av vall 0,6 m br och 0,1 - 0,2 m h. Vall saknas i gropens Ö...

Militär anläggning övrig (L1959:1478)

Flygplansvärn, bestående av en delvis synlig jordvall, ca 25x25 m, intill 1,7 m h och ca 5 m br vid basen. Endast del av vallen kvar. Öppning i vallen...

Militär anläggning övrig (L1976:8435)

Lämning av skyttevärn, snarlik nr 2 men med något synl rester av träskoning i gropen NNV kant.

Militär anläggning övrig (L2021:2165)

En grupp av 6 stycken skyttevärn. Varje skyttevärn består av en 0,2 meter hög och 0,3 meter bred halvcirkelformad vall. Halvcirklarna varier mellan 2,...

Militär anläggning övrig (L2019:532)

Militära anläggningar övriga, ca 200x50-100 m st område (N-S) med 3 husgrunder 2x4 – 13x7 m st, delvis med betongfundament, minst 8 skyttevärn bland a...

Militär anläggning övrig (L1976:8911)

Batteri, ca 100 m l (N-S), något svängd form, ca 10-20 m br. Utbyggnad på mitten med två torn.

Militär anläggning övrig (L1978:7831)

Strålkastarplattform bestående av en gjuten betongplatta, 9x7 m, begränsad av en 1,2 m h betongbarriär. Plattformen är anlagd på utfyllnad av sprängst...

Militär anläggning övrig (L1936:1736)

Inom en ca 30 m l sträcka är bergets kanter förstärkt med stenar 0,1 - 0,7 m stora kantiga och runda i anhopningar.

Militär anläggning övrig (L2005:2421)

Militäranläggning, inom ett ca 60x40 m st område (NÖ-SV) beståendeav ett flertal stensamlingar och konstruktioner sam på Ö-sluttningenett grävt dike, ...

Militär anläggning övrig (L1937:8424)

Underjordisk betongbunker med övermossat bunkertak, ca 2x2 m, noterat med hjälp av sond och markerat på ömse sidor av två 1,5 m h armeringsjärn. Något...

Militär anläggning övrig (L1935:6523)

Skjutbanevall, 40x4 m (NNV-SSÖ) och 1-1.3 m h. direkt NÖ är ett2-3 m br och 0.3-0.5 m dj dike.

Militär anläggning övrig (L1979:1523)

Militär anläggning, bestående av en lavett-testbana, 32 m diam. Centralt i anläggningen är en konformig betongpelare, 1 m diam i basen och 0,5 m diam ...

Militär anläggning övrig (L1982:2297)

Skyttevärn?, 8x3 m (Ö-V). I den Ö delen är två kallmurade stenmurar, bågformade, 3 m l (Ö-V) 0,7 m br och 1 m h. Dessa bildar en 1 m br gång. Denna gå...

Militär anläggning övrig (L1992:2727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.