Militär anläggning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Sentida militär anläggning som inte kan föras till andra lämningstyper.
Militär anläggning övrig (L1982:2406)

Grop, 4 m diam och 1,5 m dj. Rund bottenplan. Runt om en vall, 1 m br och intill 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1934:402)

Militärt övningsområde med tomhylsor mm på botten.

Militär anläggning övrig (L1982:2318)

Grop, 5 m diam och 2,5 m dj. I Ö-S-SSV en vall, 2 m br och intill 0,6 m h.

Militär anläggning övrig (L1935:1188)

Luftvärnsanläggning, bestående av flack rektangulär yta omgiven av en vall, totalt 10x8 m (Ö-V) och 1 m h. Ytan i mitten är 6x4 m st (Ö-V), och den om...

Militär anläggning övrig (L1959:1453)

Flygplansvärn?, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x17 m (N-S), 0,2-1,2 m h och 2-3,5 m br vid basen. Öppning i vallen vetter mot V....

Militär anläggning övrig (L1936:1317)

Skyttevärn, 3 x 0,5 - 1 m (N-S), bestående av en stenvall som är ca 0,1 - 0,2 och består av 0,1 - 0,3 m stora och delvis övermossade stenar. Skyttevär...

Militär anläggning övrig (L2021:752)

Militäranläggning i form av en fristående betongmur, ca 15 meter lång (NV-SO), 2 meter hög och 0,4 meter bred. Grafittimålad. Möjligen för kulfång.

Militär anläggning övrig (L1983:8874)

Husgrund?, oval, 10 x 8 m st (NV-SO) bestående av en stenmur, 0,5-0,7 m h och 1,5-2 m br av 0,4-0,6 m st stenar, övermossad. I mitten är en närmast ru...

Militär anläggning övrig (L1937:8387)

Flygplansvärn (vallvärn), rektangulärt, ca 35x20 m (N-S), bestående av i N och S uppbyggda jordvallar, ca 18 m l (Ö-V), 4-7 m br och 1-3 m h. V sidan ...

Militär anläggning övrig (L2021:2162)

Skyttevärn bestående av en hästskoformad vall, 6 x 5 meter, 0,6 m hög. Vallen är 0,5 m bred med fyra varv av 0,3 - 0,6 m stora stenar.

Militär anläggning övrig (L2020:1568)

Skyddsrum bestående av en ingrävning i brant sluttning, 3 m in i backen, 2 m bred och 2 m dj, med rester av träskoning. I N är en vinkelrät ca 2 m h o...

Militär anläggning övrig (L1976:8911)

Batteri, ca 100 m l (N-S), något svängd form, ca 10-20 m br. Utbyggnad på mitten med två torn.

Militär anläggning övrig (L1940:8984)

Grop, möjligen efter skyttevärn, närmast kvadratisk, 2 x 2 m (N-S), 1 m dj. Från S kanten löper ett dike, 3 m rakt mot S, och vinklar sedan 90 grade...

Militär anläggning övrig (L2020:6369)

Skyttevärn bestående av ett nedgrävt cementrör, ca 1,5 m i diam och 0,6 m dj. Har troligen varit djupare men nu igenfyllt. Direkt bredvid ligger ett c...

Militär anläggning övrig (L1992:2727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1982:8802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1936:6462)

Försvarsanläggning, 3x1,5 m (N-S) och 1 m h, bestående av 0,2-0,5m st stenar upplagda i kallmur i 3-5 skift. Övermossade.

Militär anläggning övrig (L2020:536)

Område 60 x 10 m (N-S) med tankshinder. Inom området är ett 30-tal triangulära block ca 1,5 x 1,5 m stora varav några med borrhål 0,05 m breda och 0,4...

Militär anläggning övrig (L2020:6371)

Militär anläggning ca 6 m i diam. Bestående av en jordvall 2 m bred och 0,5 m h som omger ett nedgrävt cementrör 2 m i diam och 0,4 m djupt.

Militär anläggning övrig (L1961:8901)

Militär lämning, 70 x 22 m. (140-340 gon), bestående av i denNNÖ-sidan 2 batteriplatser, 18 x 10 m. (140-340 gon) och 1,8m.h. murade bröstvärn. Mellan...

Militär anläggning övrig (L1959:1520)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x17 m (Ö-V), ca 1 m h och ca 4 m br i basen. Öppning i vallen vetter mot S. Värnet...

Militär anläggning övrig (L1940:7569)

Bunker/skyddsrum, nedgrävd, 6x5 m (NÖ-SV) och 0,3 m h. I NÖ är en öppning. Bunkern är gjord av betong och är övertäckt.

Militär anläggning övrig (L2021:3264)

Skyttevägen, oregelbundet, 2x1-1,4 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Antydan till öppning i NV, 0,8 m br.

Militär anläggning övrig (L1980:9357)

Militär anläggning/skyttevärn, 40x30 m (Ö-V) bestående av ett 20-tal gropar, närmast runda, 1-2 m diam och 0,5-1,0 m dj. Enligt berättelsen användes g...

Militär anläggning övrig (L1959:1479)

Plats för flygplansvärn? uppgift om. Enligt flygfotobild från ekonomiska kartan från 1961 finns en liknande glänta som övriga flygplansvärn uppvisar i...

Militär anläggning övrig (L1937:8839)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x25 m (NNV-SSÖ), delvis ingrävt intill 2 m dj i V-sluttning, och uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 ...

Militär anläggning övrig (L2013:2342)

Värn, ca 13 m långt (Ö-V) uppdelat i 3 sektioner, ca 1 m brett och 0,5 m högt av kallmurad, skarpkantad sten, 0,1-1 m stora. Ytterligare upplagd sten ...

Militär anläggning övrig (L1936:1736)

Inom en ca 30 m l sträcka är bergets kanter förstärkt med stenar 0,1 - 0,7 m stora kantiga och runda i anhopningar.

Militär anläggning övrig (L1945:1437)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 50x30 m (Ö-V), bestående av jordvallar, 2-9 m br och 1,5-4 m h. Öppning i NV, 14 m l.

Militär anläggning övrig (L2022:4723)

Mur. Rester av ca 2 400 meter lång kallmurad mur (V-O, NV-SO), ca 1-1,5mh, ca 1m bred. Ställvis otydlig.

Militär anläggning övrig (L2020:7789)

Bunker 3 x 5 m (N-S) och 2,7 m hög med öppning i S bestående av en plåtdörr av 3 cm tjockt stål. Bunkern består av två rum av betong. S om bunkern är ...

Militär anläggning övrig (L1951:2679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L2020:6376)

Löpgrav 38 m l (N - S) 0,3 - 0,8 m dj och 0,2 - 0,4 m bred.

Militär anläggning övrig (L1937:8433)

Flygplansvärn (vallvärn), rektangulärt, ca 30x15 m (N-S), bestående av i N och S uppbyggda, parallella jordvallar, ca 13 m l (Ö-V), 6-8 m br och 2-2,5...

Militär anläggning övrig (L2018:87)

Sentida skyttevall och kvarlämnade stenar efter tidigare undersökt grav. 6 x 9 m stor yta med enstaka stenar som är 0,5 m stora. Omedelbart väster, n...

Militär anläggning övrig (L2019:2585)

Militär anläggning, övrig i form av bunker, ca 7x6 m st och 1,2 m h. Betongöppningar i N och i S. Igenfylld.

Militär anläggning övrig (L1937:8972)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x20 m (NNV-SSÖ), delvis ingrävt intill 2 m dj i V-sluttning, och uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 ...

Militär anläggning övrig (L1982:8475)

Pjäsplats?, bestående av ett kvadratiskt, ca 2x2 m st (Ö-V) och 0,30 m h övertorvat fundament av betong, kross/sprängsten. Ligger intill en bergvägg. ...

Militär anläggning övrig (L2020:6367)

Skyddsrum/bunker bestående av nedgrävt liggande cementrör med full ståhöjd. Öppningen är en nedgrävning 1 m dj och 0,5 m br som leder till en en dörrö...

Militär anläggning övrig (L1992:4273)

Fossil åker?, 24x10 m (NNÖ-SSV). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004 bestående av 3 parceller, 24 m l och 2-4 m br av mest sand men även grus ...

Militär anläggning övrig (L1936:1287)

Skyttevärn, 2,5 x 0,5 m (NÖ-SV). Bestående av en stenvall som är 0,2 - 0,3 m hög och består av 0,1 - 0,4 m stora stenar.

Militär anläggning övrig (L1982:9670)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1982:2001)

Militär anläggning, ca 50 m l (NÖ-SV). Anläggningen utgörs av ett dike, 1-2 m br och 0,5-0,7 m dj. Mot SÖ är tre pjäsplatser, 3x2-4 m st (NÖ-SV) och 1...

Militär anläggning övrig (L2013:9899)

Ståvärn, gjutet skyttevärn, ca 1,5 m dj. Rundad överbyggnad ca 5x3 m. Rektangulär öppning ca 2,5x0,8 m. Sprängsten omger värnet. Ingång från N som del...

Militär anläggning övrig (L1937:8405)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x25 m (N-S), delvis ingrävt i en 1 m h Ö-sluttning, och uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 m br och ...

Militär anläggning övrig (L1978:7534)

Stensättningsliknande stenhög, 5x3 m (VNVÖ-SÖ), 0,5 m h. Fyllning av 0,1-0,5 m st stenar med enstaka tegel och betingbitar. Belägen 10 m SV om bunker....

Militär anläggning övrig (L1967:719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1935:1036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1940:8103)

Löpgravar, 2 st, den ena är ca 53 m l (N-S), 1 m br och 0,2-0,7 m dj. Åt V en vall i kanten, 2 m br och 0,3 m h. 4 luftvärnsplatser, 2 m diam, är utpl...

Militär anläggning övrig (L1936:1056)

Skyttevärn oregelbunden 2 x 1,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m dj. I gropens VSV-kant är en närmast trekantig formation av stenar.

Militär anläggning övrig (L2019:208)

Skyttevärn. Cirka 5,5x6,5 meter stenpackning, oregelbunden, bestående av sten och betongrester. Enligt muntlig uppgift är detta ett avrivet skyttevär...

Militär anläggning övrig (L2017:1986)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L2016:8101)

Stenvall, ca 50 m l (Ö-V), 1-2 m br och 0,2-0,5 m h, av 0,2-1 m st stenar. Sentida karaktär. Sannolikt röjningslämning för en militär väg i S. Påträff...

Militär anläggning övrig (L1943:5226)

Mursystem, murarna löper korta sträckor mellan naturliga stenblocksanhopningar. De är 0,5-1 m h och 0,75 m br. Sannolikt från sentid. Murarna ligger f...

Militär anläggning övrig (L2013:8072)

Område med värn, 300x50-70 m (NV-SÖ). Inom området är 5 värngropar. De är närmast kvadratiska, 3-4 m sida och 1-1,5 m dj. De är sentida och antagligen...

Militär anläggning övrig (L1945:1734)

Militär anläggning?, 10x7 m (Ö-V), bestående av 2 gropar och ett dike. Den ena gropen är 3x2,5 m (N-S) och 1 m dj. Den andra gropen är 1,5x1,5 m (NÖ-S...

Militär anläggning övrig (L1945:1250)

Kraftstation, ingrävd i en närmast rund jordbacke, ca9 m diam och 1.6 m h, bestående av ett betongrum, 4x2.8 och 2.1 m h, öppning i Ö. Motor och gener...

Militär anläggning övrig (L1937:9929)

Grop, rektangulär, 3 x 2,2 m (N-S) och ca 0,7 m djup, omgiven av en vall ca 2 m br och ca 0,1 m hög. Troligen en täktgrop.

Militär anläggning övrig (L1983:8875)

Husgrund?, oval, 13x10 m st (N-S). Grunden utgörs av 0,6-1 m h och 0,1-3 m br stenmurar av 0,2-0,6 m st stenar med en öppning i Ö. Troligen ett äldr...

Militär anläggning övrig (L1955:2618)

Befästningsanläggning/mur, totalt ca 55 m l (ÖNÖ-VSV). Ö delen består av en mur, ca 25 m l, 2 m br och 2 m h av kallmurade stenar och block 0,1-1,5 st...

Militär anläggning övrig (L2022:6138)

Militäranläggning, rektangulär, inom ett område ca 7x3 m st (Ö-V) bestående av 1 Kulsprutenäste samt 1 Försvarsvall. Kulsprutenäste, beläget i V delen...

Militär anläggning övrig (L1959:1404)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x22 m (N-S), 2-2,5 m h och 5 m br i basen. Vallen har en plan ovansida ca 1 m br. ...

Militär anläggning övrig (L1978:8809)

Område med stridsvagnshinder, ca 20 x 20 m, bestående av 3 parallella rader (NÖ-SV) med betonghinder i form av draktänder. Dessa är fyrkantigt pyramid...

Militär anläggning övrig (L1982:2190)

Grop, 5x4 m ((NNÖ-SSV) och 1,5 m dj. Vall runt kanten i NÖ-N-V-SSV, 1-1,5 m br och intill 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L2013:9937)

Militär lämning?. Rund grundläggning, ca 6 m diam. Innehåller gjutna detaljer. (RAÄ-2018-1751)

Militär anläggning övrig (L2019:2569)

Skyttevärn, ca 4x4 m st och 1,7 m dj.Sentida.

Militär anläggning övrig (L2021:2165)

En grupp av 6 stycken skyttevärn. Varje skyttevärn består av en 0,2 meter hög och 0,3 meter bred halvcirkelformad vall. Halvcirklarna varier mellan 2,...

Militär anläggning övrig (L1989:8904)

Vall, rest av(?) 35 x 8 m st (SÖ-NV) och 0.3 - 1 m h. På mittengenombruten av gång.Beväxt med buskar och högt gräs.

Militär anläggning övrig (L1982:2315)

Grop, 3 m diam och 1,8 m dj. Runt kanten en vall, 1 m br och 0,2-0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L2014:8267)

Jord- och stenvall, ca 70 m l (N-S, SÖ-NV), upp till 5 m br och ca 1-1,5 m h. Framstår som byggd på maskinell väg då större stenar, upp till 1 m st, i...

Skottkullbackarna, Militär anläggning övrig (L1942:4931)

Område med löpgravar, ca 90x50 m (NV-SÖ), 2-3 m br och 0,5-1 m dj, skålformade. I ändarna är skyttevärn, gropar, 4-5 st, ca 5 m diam och 1-1,5 m dj, o...

Militär anläggning övrig (L1979:2149)

Skjutvall, 26 m l (NNÖ-SSV), 3,5-5,0 m br och ca 2 m h av i kallmur lagda, tuktade stenar, 0,3- 1 m st, i regel 0,6-0,8 m st. Lodrät sida mot VNV, slu...

Militär anläggning övrig (L1959:1478)

Flygplansvärn, bestående av en delvis synlig jordvall, ca 25x25 m, intill 1,7 m h och ca 5 m br vid basen. Endast del av vallen kvar. Öppning i vallen...

Militär anläggning övrig (L1936:1054)

Skyttevärn, rund 3 m i diam, bestående av en grop ca 2 m i diam och 0,1 - 0,2 m dj omgiven av vall 0,6 m br och 0,1 - 0,2 m h. Vall saknas i gropens Ö...

Militär anläggning övrig (L1976:8995)

Batteri, ca 100 m l (NV-SÖ), något svängd form , 10-20 m br och ca 5 m h. Utbyggnad på mitten med två torn. Inskrift på tavlor över portarna: "UNDER...

Militär anläggning övrig (L1945:1718)

Bergrum, ca 70x20-50 m. Större delen av anläggningen är under jord och berg. Ovan jord är 2 ingångar, 1 stenhög med ventilationstrumma och 1 skytteglu...

Militär anläggning övrig (L2005:8420)

Bevakningstorn, rest av, fundament, kvadratisk, 4,5 x4,4 m (N-S) och 1 m h av 0,35 m tj betongvägg. 3 m S om fundamentet finns en gjuten trapp med två...

Militär anläggning övrig (L2005:8070)

Obsevationsvärn 8x4 m (N-S) 1,5 m h.Värnet har 1 m tj väggarav 0,2-0,5 m st stenar.

Militär anläggning övrig (L2021:6191)

Skyttevärn, ca 9 x 5 m (Ö-V), ca 1 m dj. Centralt en närmast rektangulär grop, ca 3 x 1,7 m (Ö-V), ca 1 m dj, med 2-4 m br och ca 0,1-0,3 m h jordvall...

Militär anläggning övrig (L2023:2911)

Skyttevärn, 4,5x3 m (Ö-V) och 1,5 m dj. Omges av en vall, 1,5-2 m br och 0,2-0,5 m h. Ingrävd i insidan av värnets kant är en större plåtburk, möjlige...

Militär anläggning övrig (L1992:1837)

Militär anläggning?, 22x10 m (NNV-SSÖ). Vid arkeologisk utredning år 2004 påträffades 3 parceller, den mellersta är välvd, 3 m br och 0,2 m h. Den avg...

Militär anläggning övrig (L2023:2089)

Skyttevärn, 1,8 m l, 1 m br och 0,2-0,3 m dj. Omges av en vall, 0,6 m br och 0,2-0,3 m h.

Militär anläggning övrig (L1978:567)

Lämning efter batteri Gökalv. Inom ett 110x50 m st område är sex plomberade bunkrar, av vilka de N ingått i minstation. Batteriet anlagt 1939-40, d...

Militär anläggning övrig (L1941:9816)

Lämning efter mastfundament i form av en triangulär betongplint med 1,5 meters sida, 0,3 m h med uppstickande gängade metallbultar på ovansidan. 25 m ...

Militär anläggning övrig (L1937:8478)

Flygplansvärn (vallvärn), rektangulärt, ca 30x15 m (N-S), delvis ingrävt i brant Ö-sluttning, bestående av i N och S uppbyggda, parallella jordvallar,...

Militär anläggning övrig (L1941:9807)

Tornfundamnet () 9 x 8 m O-V av 9 betongplintar 0,8 x 0,8 resp 0,6 x 0,6 m stora, 0,6 m h. Har fungerat som bevakningstorn under beredskapstiden, sen...

Militär anläggning övrig (L2005:8022)

Kanonvern oval 13x9 m (N-S) och 2 m h vall av 0,2-0,5 m st skärviga stenar.

Militär anläggning övrig (L1992:1611)

Område bestående av 2 stensatta förhöjningar samt ett antalenstaka grundstenar, skyttevärn och källargropar. De stensattaförhöjningarna är vardera 5x0...

Militär anläggning övrig (L1977:9571)

Stensättning? rund, 6 m diam och 0,25 m h. Övertorvad med i ytan enstaka gråstenar, 0,3 m st och kalkgrus uppblandat med sandjord . Oklar gränsning. G...

Militär anläggning övrig (L2005:9216)

Skyddsbunker av betong, 4x4 m (N-S) och 2,1 m h, ingång från V.

Militär anläggning övrig (L1978:5505)

Miltitär övningsplats, "Kaserngatan", 110x20 m (Ö-V) begränsad av 3 parallella rader lindar. Gatan löpte mellan Officersmäss och Kokhusbod - båda riv...

Militär anläggning övrig (L1960:8593)

Stridsvagnshinder i granit, inom utredningsområdet 40x20 m och 1,5 m h. (RAÄ dnr 321-3782-2010)

Militär anläggning övrig (L1937:8470)

Flygplansvärn (vallvärn), rektangulärt, ca 35x15 m (N-S), bestående av i N och S uppbyggda jordvallar, 15 m l (Ö-V), ca 8 m br och 2-2,5 m h. V sidan ...

Militär anläggning övrig (L1937:8413)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x20 m (NNV-SSÖ), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 m br och ca 3 m h, kring ca 20x15 m st yta ...

Militär anläggning övrig (L2021:7589)

Bunker, 25 m diam och 3 m h, av betong. Ingång i N och V. Omfattande sex separata rum avgränsade med metalldörrar. I de två innersta rummen finns tota...

Militär anläggning övrig (L1982:2444)

Grop, 3 m diam och 0,8 m dj. Runt kanten en vall, 1 m br och 0,3 m h.

Militär anläggning övrig (L2021:7590)

Bunker, 20 m diam och 3 m h, av betong. Ingång i NV och NÖ. Bedöms ha ett funktionellt samband med stridsvagnshinder L2019:5795 och bunker L2021:7589,...

Militär anläggning övrig (L1945:1481)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 40x30 m (NV-SÖ), bestående av jordvallar, 6-8 m br och 4 m h. Öppning i NNÖ, 15 m l.

Militär anläggning övrig (L1984:6269)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L2019:2568)

Skyttevärn, ca 4x3 m st och 0,4 m h, sentida, fylld med stenmassor.