Militär anläggning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Sentida militär anläggning som inte kan föras till andra lämningstyper.
Militär anläggning övrig (L2023:2905)

Skyttevärn, 4,5x3 m (NÖ-SV) och 1-1,2 m dj. I SV delen en vall, 2,5 m br och 0,5 m h. I NV delen ansluter en krypgång, 19 m l (NV-SÖ), 32 m br och 1,2...

Militär anläggning övrig (L1982:2433)

Grop, 4 m diam och 2 m dj. Runt kanten en vall, 1 m br och 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1935:6131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1944:6154)

1) Befästningsvall? 110 m l (NÖ-SV), 8-10 m br och 1-2 m h. Vallen är uppbyggd av jord och enstaka stenblock, 0,5-1,5 m st. Längsvallens kanter löper ...

Militär anläggning övrig (L1982:5000)

Fundament för vägavspärrning på bägge sidor av väg, betong, 0,9 m h och 0,5-0,9x0,4 m (NV-SÖ), avsmalnande uppåt. Överst sitter en järnbygel, 0,2 m h....

Militär anläggning övrig (L1949:3000)

Stridsvagnshinder, ca 270 m l och intill 10 m br. Anläggningen är placerad i fyrkant runt en fastighet med hinder i OSO, NNV och VSV, med öppen sida i...

Militär anläggning övrig (L1978:1862)

Övrigt: Skjutmål Stärnö. Bombmål även raketer. Rade ungefär 0,'5. tonvis.

Militär anläggning övrig (L1938:5958)

Skyttevärn, runt, 5 m i diam, bestående av en kallmurad vall av natursten, 0,3 - 0,8 m h och 0,8 m. I ÖNÖ är en delvis igenrasad öppning ursprungligen...

Militär anläggning övrig (L1945:1481)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 40x30 m (NV-SÖ), bestående av jordvallar, 6-8 m br och 4 m h. Öppning i NNÖ, 15 m l.

Militär anläggning övrig (L2022:5405)

Militära anläggning, ca 4x4 m och upp till 1,4 m dj. Omges av vall i NV och SV. Vallarna var 1-2 m breda och upp till 0,8 m höga. Möjlig ingång i N me...

Militär anläggning övrig (L1978:1844)

Skjutmål Bollö Syd. Bombansamling, tonvis med bomber. Spridning med en radie av ca= 0,'2 km. Anfallskurs 180°. Även lysbojsfällning 1-2 km syd udden, ...

Militär anläggning övrig (L1936:1054)

Skyttevärn, rund 3 m i diam, bestående av en grop ca 2 m i diam och 0,1 - 0,2 m dj omgiven av vall 0,6 m br och 0,1 - 0,2 m h. Vall saknas i gropens Ö...

Militär anläggning övrig (L2019:2568)

Skyttevärn, ca 4x3 m st och 0,4 m h, sentida, fylld med stenmassor.

Militär anläggning övrig (L1982:2442)

Grop, 6 m diam och 3 m dj. Runt kanten en vall, 1-2 m br och intill 0,6 m h.

Militär anläggning övrig (L2023:4242)

Tältplats bestående av en rund nedgrävning, 4 m diam och 0,4 m dj.

Militär anläggning övrig (L1987:1090)

Grop, 7 m diam och 1 m dj. Flackt bottenplan. Vall kring kanten,tämligen färskskuren, 1,5 - 2 m br och 0,5 m h. Vallen är genombruten i SV, 1m br.

Militär anläggning övrig (L1992:4273)

Fossil åker?, 24x10 m (NNÖ-SSV). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004 bestående av 3 parceller, 24 m l och 2-4 m br av mest sand men även grus ...

Militär anläggning övrig (L1937:8405)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x25 m (N-S), delvis ingrävt i en 1 m h Ö-sluttning, och uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 m br och ...

Militär anläggning övrig (L1982:8451)

Fundament av betong, rektangulärt, ca 6x2,5m st (NV-SÖ), 0,30 m h, övertorvat, Strax intill ett trekantigt betongblock med flat översida (stridsvagnsh...

Militär anläggning övrig (L2013:3102)

Militär anläggning, övrig, luftförsvarskanonplats, 18 m diameter och 1,5 m h, av jord, cement och stenar. Kanongropen i mitten är 6 m diameter och 0,7...

Militär anläggning övrig (L1937:8360)

Underjordisk bunker med husgrundsliknande överbyggnad, ca 7x4 m och 0,1-0,5 m h, ojämn, delvis av påförd jord, i vilken ett tak till en betongbunker, ...

Militär anläggning övrig (L1976:7006)

1) Avfallshög (troligen mordhög), ca 10-15 m stor och 2,5-5 m h. I ytan syns enstaka kalkflisor och ljusgrå kalkrik jord, vilket ger karaktär av mordh...

Militär anläggning övrig (L2021:1309)

Fort. Inom en ca 140x90 m stor yta (NV-SÖ) är två långa ca 8 m breda och ca 5-6 m djupa schakt uthuggna ur berget. De sammanlöper i SÖ delen i och på ...

Militär anläggning övrig (L1937:8828)

Skyttevärnslinje(?), ca 25 m l (NNÖ-SSV), bestående av 7 dikesliknande gropar/skyttevärn(?), 3-4x1-2 m och 0,3-1 m dj, kantade av svaga vallar och lig...

Militär anläggning övrig (L1982:2001)

Militär anläggning, ca 50 m l (NÖ-SV). Anläggningen utgörs av ett dike, 1-2 m br och 0,5-0,7 m dj. Mot SÖ är tre pjäsplatser, 3x2-4 m st (NÖ-SV) och 1...

Militär anläggning övrig (L1945:1483)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 29x24 m (NÖ-SV), bestående av jordvallar, 2-5 m br och 0,5-3 m h. Öppning i NNV, 13 m l.

Militär anläggning övrig (L1982:7643)

Betongfundament, rektangulärt, ca 5x2 m (NNÖ-SSV), omgivet av mindre betongplintar. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4...

Militär anläggning övrig (L1982:7804)

Bunker, ca 10x8 m st och ca 3 m h jordhög. Här och var syns hål varigenom betongväggar/konstruktioner kan ses. Ingången igensatt. Påträffades i samban...

Militär anläggning övrig (L2020:4108)

Lämning efter Kg-värn s.k. Kg-hatt, rektangulär grund med en konisk överbyggnad helt i betong. Hela anläggningen är ca 10x10 m (N-S) och intill 4 m h....

Militär anläggning övrig (L2023:2767)

Värn, närmast rektangulärt, 1,5x1 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. Skålformad botten. I NV omgivet av en vall, 1,5 m br och 0,4 m h. Närområdet ojämnt och grop...

Militär anläggning övrig (L1992:6537)

Militär anläggning?, 18x10 m (VNV-ÖSÖ). Vid arkeologisk utredning år 2004 påträffades 3 parceller, varav den mellersta, 3.5 m br, är svagt välvd. De t...

Militär anläggning övrig (L1945:1440)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 40-45x25-35 m (NNV-SSÖ), bestående av jordvallar, 7 m br och 1,5-3 m h. Öppning i NNV, 19 m l.

Militär anläggning övrig (L1940:7470)

Luftvärnsplats, 4x2,5 m (NÖ-SV) och 1 m dj. Vall runt kanten 1-2 m br och intill 0,3 m h. I NNV en gång, 3 m l (N-S) och 1 m br (i botten 0,5 m br) oc...

Militär anläggning övrig (L2023:4195)

Flygplansvärn, 26x18 m (NV-SÖ), bestående av uppskottade vallar, 3-4 m br och 1,4 m h. Öppning i SV långsidan.

Militär anläggning övrig (L1937:8413)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 35x20 m (NNV-SSÖ), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 7-8 m br och ca 3 m h, kring ca 20x15 m st yta ...

Militär anläggning övrig (L1960:8453)

Stridsvagnshinder i granit, inom utredningsområdet 30x10 m och 1,2 m h. Måttangivelsen 10 m avser hindrets djup i färdriktningen. (RAÄ dnr 321-3782-20...

Militär anläggning övrig (L1982:2434)

Grop, 4 m diam och 2 m dj. Rektangulär bottenplan, 2,5x1,5 m (NV-SÖ). Runt kanten en vall, 1-1,5 m br och intill 0,6 m h. I ÖNÖ en öppning i vallen, 1...

Militär anläggning övrig (L2021:2162)

Skyttevärn bestående av en hästskoformad vall, 6 x 5 meter, 0,6 m hög. Vallen är 0,5 m bred med fyra varv av 0,3 - 0,6 m stora stenar.

Militär anläggning övrig (L1937:8431)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 30x20 m (Ö-V) och 3-3,5 m h, helt ingrävt i S-sluttning, varvid måtten avser platsen avsedd för flygplanet.

Militär anläggning övrig (L1982:2189)

Grop, 5 m diam och 2 m dj. Runt kanten en vall, 1-2 m br och 0,3-0,7 m h.

Militär anläggning övrig (L1961:8900)

Militär lämning, bestående av en strålkastarbana, ca 125 m.l. och1 m.br. av cement och järnräls. Banan ansluter 100 m. från NÖ, idess SV delar slingra...

Militär anläggning övrig (L1937:9658)

Skyttegrav 18 m l, 0,5 - 1 ,2 m br och 0,3 - 0,5 m dj. Graven har en vindlande utsträckning. 1 m Ö om graven är en grop ca 2 m br och 0,4 m dj,

Militär anläggning övrig (L2019:532)

Militära anläggningar övriga, ca 200x50-100 m st område (N-S) med 3 husgrunder 2x4 – 13x7 m st, delvis med betongfundament, minst 8 skyttevärn bland a...

Militär anläggning övrig (L2005:2718)

Försvarsanläggning, 120x10 m (NNV-SSÖ), bestående avstridsvagnshinder. Uppbyggt av mestadels 0.6-1.8 m h kantiga hinder avgråsten, placerade i rader m...

Militär anläggning övrig (L1978:8250)

Stråkastarplattform, betong, femkantig, 9x6 m , 6 m h. Från Ö leder ramp. Plattform och och ramp är omgivna av stålräcke. Under palttformen är utrymm...

Militär anläggning övrig (L1977:9571)

Stensättning? rund, 6 m diam och 0,25 m h. Övertorvad med i ytan enstaka gråstenar, 0,3 m st och kalkgrus uppblandat med sandjord . Oklar gränsning. G...

Militär anläggning övrig (L1969:8346)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L1937:8404)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 30x25 m (N-S), delvis ingrävt i en 1 m h V-sluttning, och uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, 6-7 m br och ...

Militär anläggning övrig (L2023:7145)

Skyttevärn i form av 6 gropar liggande längs en linje på ca 85 meter, närmast runda, 3-4 meter i diameter och upp till 0,6 meter djupa, belägna på en ...

Militär anläggning övrig (L1982:7704)

Kamouflagehangar, ca 27x18 m st, bestående av jordvallar, 4 m br och 1,8 m h. Öppning mot N. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014. (RA...

Militär anläggning övrig (L1982:2224)

Grop, ca 2x2 m och 1,5 m dj. V-formad vall i Ö, 2 m br och 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1959:1453)

Flygplansvärn?, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 38x17 m (N-S), 0,2-1,2 m h och 2-3,5 m br vid basen. Öppning i vallen vetter mot V....

Militär anläggning övrig (L1955:3030)

Grop, 4 m diam och 0,6 m dj. Omgivande vall intill 0,5 m h och 2 m br. Raka inre gropsidor och väldefinierad vall ger ett sentida intryck.

Militär anläggning övrig (L2023:2059)

Skyttevärn, 1,8 m l, 1 m br och 0,2-0,3 m dj. Omges av en vall, 0,6 m br 0,3 m h.

Militär anläggning övrig (L2023:4244)

Tältplats, bestående av en rund nedgrävning, 6 m diam och 0,5 m dj. I utkanten av gropen är enstaka stenar. Tvärs över gropen går en stig (NNÖ-SSV).

Militär anläggning övrig (L1960:2117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L2006:6471)

Försvarsanläggning, sentida, 110x10 m (NNV-SSÖ) bestående avstridsvagnshinder. Dessa utgörs av vassa och kantiga 1-1.5 m h stenarställda på rad och i ...

Militär anläggning övrig (L1961:7851)

Militär lämning, 100 x 20 m. (60-260 gon), och intill 3 m.h. Påden SÖ sidan finns två batteriplatser, 16 x 8 m. (60 - 260 gon)och intill 2 m.h., murad...

Militär anläggning övrig (L1936:1268)

Skyttevärn bestående av en grop, rund, 1,5 m i diam och 0,3 m djup.

Militär anläggning övrig (L2020:6369)

Skyttevärn bestående av ett nedgrävt cementrör, ca 1,5 m i diam och 0,6 m dj. Har troligen varit djupare men nu igenfyllt. Direkt bredvid ligger ett c...

Militär anläggning övrig (L1937:8458)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 30x25 m (N-S), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, ca 7-8 m br och 2-3 m h, kring ca 15x13 m st yta o...

Militär anläggning övrig (L1959:20)

Plats för flygplansvärn?.Enligt flygfotobild från ekonomiska kartan från 1960 finns en liknande glänta som övriga flygplanasvärn uppvisar i området. I...

Militär anläggning övrig (L1937:8816)

Militär anläggning(?), 6x3 m, bestående av en oval grop, 4x2 m och intill 0,1 m dj. Omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,2 m h.

Militär anläggning övrig (L1982:2406)

Grop, 4 m diam och 1,5 m dj. Rund bottenplan. Runt om en vall, 1 m br och intill 0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L2005:9216)

Skyddsbunker av betong, 4x4 m (N-S) och 2,1 m h, ingång från V.

Militär anläggning övrig (L2013:5285)

Militär anläggning övrig, bestående av ett område, ca 300x150 m (NÖ-SV) med 5 uppställningsytor för baracker, 1 antennfundament och däremellan löpand...

Militär anläggning övrig (L1951:9966)

Skyttevärn, närmast rektangulär, 4x3 och 1 m dj. Omges av en vall i V-S-Ö, 1-2 m br och 0,1-0,4 m h.

Militär anläggning övrig (L1937:9655)

Skyttegravar bestående av 1 dike 13 m l, ca 1 m br och 0,3 - 0,5 m dj. Skyttegraven har en vindlade utsträckning. 1 m V om diket är ett mindre dike 4 ...

Militär anläggning övrig (L2023:2089)

Skyttevärn, 1,8 m l, 1 m br och 0,2-0,3 m dj. Omges av en vall, 0,6 m br och 0,2-0,3 m h.

Militär anläggning övrig (L2024:2288)

Tändstation, ca 8 x 8 meter stor, upp till 2 meter hög, närmast kvadratisk och bestående av väggar av kalksten övertäckta med jord och grästorv med en...

Militär anläggning övrig (L1937:8446)

Flygplansvärn (vallvärn), ca 30x25 m (NV-SÖ), helt uppbyggt av en närmast halvcirkelformad jordvall, ca 7-8 m br och 2-3 m h, kring ca 18x15 m st yta...

Militär anläggning övrig (L1982:7735)

Kamouflagehangar, ca 25x20 m st, bestående av jordvallar, 4 m br och 1,8 m h. Öppning mot NV. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014. (R...

Militär anläggning övrig (L1967:719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär anläggning övrig (L2013:3099)

Militär anläggning, övrig, luftförsvarskanonplats, 14 m diameter och 1,5 m h, av jord, cement och stenar. Kanongrop i mitten, 5 m diameter och 0,5 m d...

Militär anläggning övrig (L2013:3257)

Markörgrav, ca 55x10 m (VNV-ÖSÖ) anlagd i brant sluttning upp till ca 5 m h. Vid foten är stenvägg, sammanfogad av cement, 1,5 m h. Sluttningen är tä...

Militär anläggning övrig (L1936:1287)

Skyttevärn, 2,5 x 0,5 m (NÖ-SV). Bestående av en stenvall som är 0,2 - 0,3 m hög och består av 0,1 - 0,4 m stora stenar.

Militär anläggning övrig (L2019:220)

Skyttevärn. Cirka 8x5 meter stenpackning, oregelbunden, bestående av sten och betongrester. Enligt muntlig uppgift är detta ett avrivet skyttevärn fr...

Militär anläggning övrig (L1969:7094)

Sannolikt stridsvagnshinder. På båda sidor körvägen finns totalt ca 100 resta stenblock. Den större delen av konstruktionen finns på den västra sidan ...

Militär anläggning övrig (L1959:1544)

Flygplansvärn, bestående av en närmast hästskoformad jordvall, ca 40x20 m (Ö-V), 1,6 m h och 5-6 m br vid basen. Vallen har en plan ovansida. Öppning ...

Militär anläggning övrig (L1945:1488)

Militär anläggning övrig, splittervärn för flygplan, ca 35x35 m (NV-SÖ), bestående av jordvallar, 6-9 m br och 2,5 m h. Öppning i N, 16 m l.

Militär anläggning övrig (L1958:3734)

1) Stensättning (?), rundad, 8 m diam och nu intill 0,5 m h.Övertorvad, med i ytan några 0,1-0,5 m st stenar (iN). Stenarnahärör säkerligen från den s...

Militär anläggning övrig (L2013:6163)

Skyttevärn, 2 st, 3,5x1 m resp. 2x1 m st, uppbyggda av rektangulära sten- och jordvallar. Påträffades vid särskild utredning 2010. (RAÄ dnr 321-219-20...

Militär anläggning övrig (L1982:2188)

Grop, rest av, 5x2 m (Ö-V) och 0,5 m dj. Runt den kvarvarande kanten en vall, 2 m br och 0,5-0,7 m h.

Militär anläggning övrig (L1992:1612)

Område bestående av 2 stensatta förhöjningar, 1 rest sten samt ettrikligt antal skyttevärn och enstaka grundstenar. 1) De stensattaförhöjningarna är 2...

Militär anläggning övrig (L1936:6462)

Försvarsanläggning, 3x1,5 m (N-S) och 1 m h, bestående av 0,2-0,5m st stenar upplagda i kallmur i 3-5 skift. Övermossade.

Militär anläggning övrig (L1977:2646)

Rysk kanon av gjutjärn, 3,4 m l. Inskriptioner i form av tillver kningsnummer, ryska bokstäver och årtalet 1858. Kanonen har tidig are legat i Franska...

Militär anläggning övrig (L1982:7731)

Kamouflagehangar, ca 27x18 m st, bestående av jordvallar, 4 m br och 1,8 m h. Öppning mot N. Påträffades i samband med arkeologisk utredning 2014. (RA...

Militär anläggning övrig (L2023:2910)

Skyttevärn, 3x2 m (N-S) och 1,2 m dj. Omges av en vall, 2-3 m br och 0,1-0,5 m h.

Militär anläggning övrig (L1975:3618)

Murad vägg av kalksten, ca 3 m l (Ö-V), 1 m br och 1,7 m h. Rester av murbruk mellan stenarna. Militär anläggning?

Militär anläggning övrig (L1934:402)

Militärt övningsområde med tomhylsor mm på botten.

Militär anläggning övrig (L1937:8478)

Flygplansvärn (vallvärn), rektangulärt, ca 30x15 m (N-S), delvis ingrävt i brant Ö-sluttning, bestående av i N och S uppbyggda, parallella jordvallar,...

Militär anläggning övrig (L1941:9807)

Tornfundamnet () 9 x 8 m O-V av 9 betongplintar 0,8 x 0,8 resp 0,6 x 0,6 m stora, 0,6 m h. Har fungerat som bevakningstorn under beredskapstiden, sen...

Militär anläggning övrig (L2005:8022)

Kanonvern oval 13x9 m (N-S) och 2 m h vall av 0,2-0,5 m st skärviga stenar.

Militär anläggning övrig (L1937:8470)

Flygplansvärn (vallvärn), rektangulärt, ca 35x15 m (N-S), bestående av i N och S uppbyggda jordvallar, 15 m l (Ö-V), ca 8 m br och 2-2,5 m h. V sidan ...

Militär anläggning övrig (L1961:8426)

Militär lämning, bestående av 1 oxvandring, rund, 10 m.diam. och0,5 m.h. I mittpartiet en grop, 4 m.diam. och 0,4 m.dj.Kallmurad / upplagd kant av 0,6...

Militär anläggning övrig (L1940:8104)

Löpgrav, zigzag-formad, ca 65 m l (NNV-SSÖ), 2-3 m br, i botten 0,5-1 m br och 0,7-1,7 m dj.

Militär anläggning övrig (L1978:8388)

Artilleriuppställningsplats, ca 30 x 25 m (NÖ-SV), bestånde av 1 betongplatta och 1 bunker. Betongplattan, belägen i områdets NÖ del, är rund, 18 m di...

Militär anläggning övrig (L2013:3235)

Markörgrav, 12x5 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m h, uppbyggd av sten och cement i NNÖ. I övrigt jordfylllning.

Militär anläggning övrig (L1982:8475)

Pjäsplats?, bestående av ett kvadratiskt, ca 2x2 m st (Ö-V) och 0,30 m h övertorvat fundament av betong, kross/sprängsten. Ligger intill en bergvägg. ...

Militär anläggning övrig (L1980:9357)

Militär anläggning/skyttevärn, 40x30 m (Ö-V) bestående av ett 20-tal gropar, närmast runda, 1-2 m diam och 0,5-1,0 m dj. Enligt berättelsen användes g...