Militär mötesplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där den indelta armén, beväringarna och de värvade förbanden regelbundet träffades för övningar.
Militär mötesplats (L1969:5391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L1984:4120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L1959:3301)

Militärt övningsfält, Ödskjölts Moar, ca 3600x2150 m st (N-S). Använt 1822 i Karl XIV Johans närvaro och avsett att permanentas vilket dock inte skedd...

Militär mötesplats (L1946:8745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L2002:3127)

1) Exercisflt, ca 1600x1000 m (NNV-SSÖ). Utsträckning enl. kartaav år 1853-60. Utsträckningen år 1778 något mindre, omfattandeområdets centrala del.Om...

Militär mötesplats (L1945:1778)

Militär övningsplats, ca 65x50 m (NÖ-SV), bestående av en igenväxande utplanad yta. I SV har det i den naturliga slutningen (NÖ-SV) skapats en vall vi...

Militär mötesplats (L2000:8290)

Militär mötesplats, ca 130x100 m st (Ö-V). I N och Ö flankerad avröda bodar ochstugor.

Militär mötesplats (L1946:8513)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L2008:8463)

Samlingsplats, annan. Enligt uppgifter vid inventeringen 1963skall platsen ha använts för en magasinsbyggnad där vapen och annanutrustning för Näs kom...

Militär mötesplats (L1993:2645)

Område med husgrunder, 230x20 m (NNÖ-SSV). Inom angivetområde är 7 husgrunder, 13x19 m till 10x25 m. Dessa harstenfot av huvudsakligen 0.6-1.3 m st st...

Militär mötesplats (L1959:1705)

Plats för fältläger, uppgift om, ca 40x17m (N-S). Vid arkeologisk utredning 2015 påträffades 1 kulturlager som bland annat innehöll 1 större muskötku...

Militär mötesplats (L1986:8053)

Plats för fältläger, x m (-). På platsen har delar av det danska fältlägret legat inför slaget vid Lund år 1676. I samband med arkeologisk utredning ...

Militär mötesplats (L1951:897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L2000:518)

1) Minnessten, av gjutjärn, 0.9 m h, 0.6 m br vid basen och 0.5 mbr upptill (SV-NÖ) samt 0.02 m tj. Spetsig överdel. På SV sidanunder dalavapnet är te...

Militär mötesplats (L1938:5404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L2011:4561)

Exercisplats inom ett område av 300x150 m (390cg-190cg). Användtill fram på 1800 talet. Delar av området är nu fotbollsplan.

Militär mötesplats (L1952:9365)

Militär mötesplats, ca 250x150 m (NV-SÖ). På karta från 1779 är platsen markerad med beteckningen "Compagnie Mötes Plats". Området delvis bebyggt i S....

Militär mötesplats (L2000:3151)

1) Minnestavla, järn, 0.9 m h, 0.55 m br vid basen (NNÖ-SSV), uppåt svagtavsmalnande, spetsad upptill, 0.02 m tj. På den mot V vända sidanär underland...

Militär mötesplats (L1945:1993)

Kompaniplats, ca 80x60 m (N-S), utsträckning enligt storskifteskartan från år1820.

Militär mötesplats (L1952:9418)

Ett område ca 150x100 m (Ö-V), som benämns Knektagråten på lagaskifteskartan.

Militär mötesplats (L2008:1818)

Exercisfält, ca 175×90 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt 1700-talskartor. Området fungerade som borgerskapets exercisplats. Vid besiktning våren 2011 i...

Militär mötesplats (L1938:7252)

Uppställningslinje, 114 m l (Ö-V) och 0,1-0,2 m br, av 0,1-0,3 m st stenar.

Militär mötesplats (L1981:1074)

Svillinge exercisplats, ett ca 80x60 m (N-S) st område.Delvis skogbevuxet.

Militär mötesplats (L1989:5538)

1) Militärt lägerområde, ca 115 x 30 m (NNV-SSÖ). I området är 6 lämningar, närmast ovala, 5 - 8 x 4 - 5 m st, begränsade av 1 - 1.5 m br och 0.1 - 0...

Militär mötesplats (L1956:8191)

1) Skyttegravar, inom ett område, 600 m l (ÖNÖ-VSV), oregelbundenu tbredning ca 50 m br. Skyttegravarna är 3-7 m br och 1,5-3 mdj. Kalmar regementes ö...

Gumbodaheden, Militär mötesplats (L1938:7391)

Militär mötesplats, bestående av 10 husgrunder, 25-32x13 m st, av tuktad natursten. I en av husgrunderna är minnesstenen uppförd. I en är en byggnad u...

Militär mötesplats (L1940:4920)

På platsen fanns 1859 en excercisplats enligt Häradskartan. Några spår som entydigt kan kopplas till fdenna påträffades inte vid inventeringstillfälle...

Militär mötesplats (L2000:6941)

1) Skottvall, rest av, 12x6 m (ÖNÖ-VSV) och 3.5 m h. Övermossad.SSÖ om nr 1 samt mellan skogen och älven låg2) Exerecisfältet. Det har breddats och gr...

Militär mötesplats (L1936:2430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Militär mötesplats (L1956:8190)

1) Skyttegravar, inom ett område, 600 m l (ÖNÖ-VSV), oregelbunden utbredning ca 50 m br. Skyttegravarna är 3-7 m br och 1,5-3 m dj. Kalmarregementets ...

Militär mötesplats (L2000:6876)

1) Skottvall, rest av, 12x6 m (ÖNÖ-VSV) och 3.5 m h. Övermossad.SSÖ om nr 1 samt mellan skogen och älven låg2) Exerecisfältet. Det har breddats och gr...

Militär mötesplats (L1985:74)

Plats för fältläger, delundersökt, ursprungligen ca 500x10-207 m (VNV-ÖSÖ), nu kvarligger ca 80x60 m (NNÖ-SSV). På platsen har delar av det danska fäl...

Militär mötesplats (L1963:1644)

Militär mötesplats, ca 700x200-400 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett större antal husgrunder, tältbottnar, en fördämningsvall, konstgjord sjö, en skjutval...

Militär mötesplats (L2019:727)

Lämningen består av ett mycket stort antal små metallföremål i ploglagret från 10 nov - 4 dec 1676. Inom det uppskattade 150 hektar stora lägerområdet...

Militär mötesplats (L1952:9405)

"Ljunga Hed, Exercitae Plan för Sunnerbo Compagnie af Smålands Lätta Cavallerie. Kungl. Maijt. och Kronan tillhörig" enl. karta 1792.

Militär mötesplats (L1986:6890)

Plats för fältläger. På platsen har ett av de svenska fältlägren legat inför slaget vid Lund år 1676. I samband med arkeologisk utredning år 2013 gjor...

Militär mötesplats (L1971:9666)

Skjutbana, ca 255x20-50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av skjutvall, kulfång och amunitionsföråd.Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2689-20...

Militär mötesplats (L1951:9924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.