Minnesmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Minnesmärke i trä, sten eller metall eller minnesinskrift efter historisk person eller särskild händelse.
Minnesmärke (L1985:6863)

Minnesten, av grovt tillhuggen gråsten, 1 x2 m st och 1 m h.Inskriften som går runt större deleln av stenen med sin början iS lyder: \ TILL JÄRNETS MÄ...

Minnesmärke (L1964:4605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1981:7591)

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder varav 1 med spismursrest, spridda grundstenar, brunn,röjningsrösen och röjda ytor...

Minnesmärke (L1962:5034)

Minnessten, gråsten, 1,2 m h, 0.75 m br (N-S) och 0,15-0,3 m tj. Inskrift på den mot Ö vända sidan. " HÄR NEDBRÖTS HÅLE KYRKA 29/11 1883"

Minnesmärke (L1962:7822)

Minnessten av kalksten och förgylld metall, 4x2,5x1,0 m st ochutformad som en fontän. Inskriptionen åt Ö: "1) ÅR 1856 GRUNDADESDENNA VATTENLEDNING AF ...

Minnesmärke (L1942:8109)

a) Minnessten, gråsten, 2,1 m h, 1 m br vid basen, 0,4 m tj. PåNNV sidan inom två planhuggna ytor inskriften: "ÅR 1916 REST ÅBÄLINGE MOSSMARK A. R. ...

Minnesmärke (L2001:7652)

Minnessten, skivad gråsten, 0.6 m h, 0.4 m br (Ö-V) och 0.1 m tj,rest på ett stenröse av flata stenar, 1.2 m diam och 0.5 m h. Påstenen står åt N unde...

Minnesmärke (L2015:7088)

Minnestavla, 1x0,5 m. Tavlan är av koppar. Texten omges av tvårelief framställda varvsarbetare. Texten är mot N ochlyder:NYDANINGENS ANDE GICKFRAM ÖVE...

Minnesmärke (L2010:2899)

Minnessten, granit, 1,5x1,2 m (N-S) och 0,3 m h (tj). Inom ett släthugget parti på stenens ovansida, 1,15x0,8 m, står i djuprelief:"L.D.A.E. 1899-1906...

Minnesmärke (L1937:2961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1951:3748)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1988:2478)

Minnesinskrift, troligen från 1700-talet.Uppgift från ortsbefolkningen.Ej besiktigad.

Minnesmärke (L1989:8708)

Minnessten, granit, 0.4 m i sida och 0.92 m h. I stenens mot NÖlutande översida är inskriften: SOM SKYDD MOT DANSKA INVASIONER\ LÄT SVENSKA REGERINGEN...

Minnesmärke (L1968:8230)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1943:5210)

Minnessten, ljus, delvis tuktad granit, gråsten, i 2 delar, varav den ena (basstenen) är 0,52 m h, 0,80 m br, 0,85 m tj. Den andra delen (själva minne...

Minnesmärke (L1972:2909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2004:2859)

Minnessten, granit, ca 1.35 m h, vid basen 0.4x0.45 m st, närmastkvadratisk genomskärning nedtill, avsmalnande uppåt, medinskription, som delvis är ot...

Minnesmärke (L1946:3412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2016:2071)

Fersenska monumentet. Gravkor, 7 m h, 4,5 m br ( S 15cg V-N 15cgÖ) och 3 m tj, av tegel och sandsten. Monumentet har sadeltak ochtrappgavlar med blind...

Minnesmärke (L2011:4452)

1) Bronsstaty, 3,4 m h föreställande moder Svea och lejonet. Står löst uppställd, flyttad från en plats ca 50 m NÖ härom där ensockel enl tidigare upp...

Minnesmärke (L2007:3514)

Minnestavla, brons, 0,46x0,24 m, 0,02 m tj, med texten:ESAIAS TEGNER/VAR HÄR FOGDESKRIVARE/ÅREN 1793-1796.

Minnesmärke (L2016:7817)

1) Minnesvård i form av fyrkantiga kolonner av sten, 3 m h, 0.5 mtj med överliggare. På baksidan mot V är fyra namn: MartinSundell 1879-1910, Ole D...

Minnesmärke (L2014:5229)

Minnesten. Text: Hammar grundades till boning för de lyckligastemakar år 1814 döden åtskiljde dem d 31 augusti 1985 fru FredricaJoh Uppmark född Girol...

Minnesmärke (L1987:397)

1) Minnessten, grå granit, 1,2 m h, 1,2 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,6 mtj.Huggen inskription i N sluttande sidan: LUNKENTUS / 1895-1920 / SARA.GARI.. Imålad ...

Minnesmärke (L1964:8357)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1993:8213)

Minnessten, närmast rektangulär, 1 m h, 0.5 m br och 0.3 m tj.Vilar omkullfallen på postament av sten, närmast runt, 2 m diam,0.5 m h av 0.1-0.5 m st ...

Minnesmärke (L1961:37)

1) minnessten av kalksten, 1,7 m h, 0,75 m br (NNÖ-SSV) och 8 cmtj. Hörnen är avfasade upptill. På stenens V sida är inhuggetunder en krona: ÅR 1814. ...

Minnesmärke (L1990:9683)

1) Väganläggning, intill 5 m h och 12 m br, byggd i kallmur. Denutgör del av uppfarten till Maltesholms slott, samt del avlandsvägen Västra Vram-Östra...

Minnesmärke (L1972:4164)

Minnesvård, av järn, 1,7 m h. Övre delen utformad till triangelmed 0,45 m sida, fasthållen av hand. Inskrift: "15/7 1894"Postament av stenblock, kvadr...

Minnesmärke (L2004:4092)

Minnessten, gråsten, 1.3 m h, 0.55-0.63 m br (NV-SÖ) och 0.25-0.35 m tj. Närmast rektangulär genomskärning. Inskrift under Gustaf V:s krönta namnskiff...

Alexandrinenplats, Minnesmärke (L2004:7247)

Inom ett 20x60 m st område (N-S) är en minnessten, en plats mednamn och två brofästen.1) Minnessten, av gråaktig bergart, 1.38 m h och med fyrkantigtt...

Minnesmärke (L1981:1172)

Minnessten (järn), 1.56 m h, 0.64 m br (VSV-ÖNÖ) vid basen, svagtavsmalnande uppåt. Upptill avrundnad, 4.5 cm tj. Rest på ensockel, uppmurad av huggna...

Minnesmärke (L1946:5661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1959:5614)

1) Minnessten, granit, ca 2,5 m h 0,8 m br vid basen, 0,45 m brvid toppen (NNÖ-SSV) och med kvadratiskt. Stenen står på ettfundament av granit. Text p...

Minnesmärke (L1950:3214)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1952:5063)

Minnessten, 1,4 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,5 m tj. På stenens SSV sida är ett vitmålat band, ca 0,3 m br, med svartmålad text enligt följande: 195...

Minnesmärke (L1956:7532)

1) Minnessten, granit, 1,9 m h, 0,53 m br (NV-SÖ) och 0 ,45-0,5 mh. Fastgjuten i ett hugget granitblock, 0,85 m synlig h , 0,87 mbr och 0,62 m tj. På ...

Minnesmärke (L1985:8397)

Minnestavla,av järn, ca 60x40 cm st och 2 cm tj. Mellan en byst itavlands övre del samt en fabriksavbildning i den nedre delen ärföljande text: \Carl ...

Minnesmärke (L1964:3573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2001:2051)

Minnestavla, uppgift om, av trä, 0.7x0.5 m st.Inskrift om skogsvårdsområde 1922.Platsen ej besökt 1994.

Minnesmärke (L1978:8546)

Minnesinskrift. På krönet av en i S kanten flat berghäll är inshugget: P. E. / J. S. Bokstäverna är 15 - 20 cm h och 0,5 cm dj. NV om inskriptionen ä...

Minnesmärke (L2003:125)

Minnessten, granit, 2.65 m h, 0.53 br och 0.3 m tj. Inskrift påden mot vägen vända sidan.\HVY\förr\HALLAREN\SÄNKTES\ 1899-1905\LVY\förr\.Se skiss i in...

Minnesmärke (L1946:1385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1964:5443)

Minnessten, med årtalet 1876 inhugget. Restes i samband med byggnationen av en stenvalvsbro.

Minnesmärke (L2003:2862)

Minnessten, i form av en staty av brons, ca 2 m h på sockel avsten i två avsatser. På Ö sidan med skrivstil inskriften:C W ScheeleStatyn föreställer S...

Minnesmärke (L2002:6271)

Minnessten, hugget stenblock, 0.7x0.5 m st och 0.5 m h. Inskrift i den V sidan: INVIGD D 6 JUNI, 1930. 33 m SÖ om denna är en grop/brunn?, ca 1 m dia...

Minnesmärke (L1961:1238)

1) Stenmonument 2,25 m h, 0,88 m br och 0,87 m tj. Inskriptionenpå samtliga sidor. Nr 1 åt ÖNÖ nr 2 åt NNV. Uppställd på en altanbegränsad av stenfot ...

Minnesmärke (L1988:2062)

Minnessten, röd granit?, 1.1 m h, 0.6 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.4-0.5m tj. På SSÖ sidan är följande inskrift: HOVMANNA- \ LE. Textenär 5 cm h, huggen och m...

Minnesmärke (L1947:6199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1989:1215)

Minnessten, granit, 1.2x1 m st och 0.6 m h. På ovansidan ärföljande inskription:Jönstorps Bronsfynd \ 1972Texten är imålad med svart färg. Blocket lig...

Minnesmärke (L1975:780)

Minnessten, kalksten, 2,1 m h, 0,95 m br (Ö-V) och 0,21 m tj. Te xt i den S sidan: "TILL MINNE AV GUTAR SOM HÄR VÄRJDE SIN HEMBYG D 1361 RESTES STENE...

Minnesmärke (L1976:552)

Minnessten, grå granit, 2 m h, 0,6 m br (NV-SÖ) och 0,35 m tj ne dtill och 0,22 m tj upptill. I en oval nedhuggning på den sida so m vetter mot S står...

Minnesmärke (L1964:9625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1979:5386)

Minnessten, tuktad granit, 1,8 - 2 m h, 0,56 m br (NNÖ-SSV) och 0,36 m tj. Snett spetsig överdel. På den mot ÖSÖ vettande sidan är en flathuggen, ståe...

Minnesmärke (L1977:9980)

Minnessten, kalksten, 1,9 m h 0,72 m br vid basen, 0,6 m br upptill (ÖNÖ-VSV) med sned överdel och 0,22 m tj. Under Gustav V krönta namnchiffer, 21 c...

Minnesmärke (L1997:5999)

Minnessten, granit, 1.9 m h, 0.7 m br och 0.6 mtj. Oregelbundet avsmalnande mot toppen, lutar åtONO. På den NV sidan (mot vägen) är, under Gustav Vkrö...

Minnesmärke (L2001:8436)

Minnesten, block, gråsten, 4x2.75 m (NNÖ-SSV) och 2.4 m h.Inskrift på den mot VNV vända sidan på två slipadegranitplattor, 56x31 cm: \Det är något bor...

Minnesmärke (L1940:836)

Minnessten, 1,2 m h, 0,3-0,6 m br och 0,4-0,6 m tj. I S inristat "Karl Törnkvist 1865".

Minnesmärke (L1935:5312)

Minnessten, gråsten, 2.3 m h, 1.4-1.7 m br (Ö-V) och 0.5- 0.65 mtj. På stenens N sida är inskriptionen: TILL MINNE AV #ÄRKEBISKOPEN ABRAHAMS ANDREA...

Minnesmärke (L1981:116)

Minnessten av granit i 3 sektioner, sammanlagd höjd 3 m.Översta sektionen är 2 m h och 0.4x0.4 m br vid basen(avsmalnande uppåt).Mellan sektionen är 0...

Minnesmärke (L1967:1806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1986:8096)

Minnessten, 0,7 m h, 1 m br (N-S) och 0,23 m tj. På Ö sidan är följande inskription: KOMMUNALNÄMNDSORDFÖRANDEN ANTON NILSSON PÅARP DONERADE ÅR 1937 L...

Minnesmärke (L1973:3827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2000:8383)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1967:7027)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2000:5478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1954:8906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1981:674)

Minnessten, (granit) ca 3 m h, 1 m br (Ö-V) vid basen någotavsmalnande uppåt, 0.4 m tj. I den mot N vända sidan en 0.44x0.6m stor och 0.25 m dj nisch ...

Minnesmärke (L2001:7977)

1) Gränssten, granit, 0.6 m h, 0.5 m br och 0.27 m tj. På den motV vända sidan är inhugget \LUDVIK BRUKET\ R >---->\1868. 19 mSSÖ om nr 1 och 1.5 m VN...

Minnesmärke (L1972:1111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1963:6673)

1. Minnessten, av kalksten, 1.4 m h, 0.7 m br och 0.1 m tj. Bemängd med gulalavor.Inskription: M.N.S, J.W.Y, den 12, Agusti, 1790.För skiss, se invent...

Minnesmärke (L1947:6668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1991:1780)

Minnessten, 0,96 m h, 0,48 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,11 m tj. I S sidan är inskriften:MinneafT.T.S.PåarpFödd: den 3/10=1797 död härden 14/2: 1872

Minnesmärke (L1973:782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1946:2850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1974:4872)

Minnessten med sentida inskription, gråsten, 1.6 m hög, 0.9 m broch 0.8 m tj. Framsidan plan, baksidan välvd. Text: *1935*Här hava våra ...

Minnesmärke (L2001:9936)

Minnessten, granit, 1.35 m h, o.6 m br (NV-SÖ) och 0.11 m tj.Stenen är planslipad på båda sidor. Text på stenens SV sida motvägen:LEKSAND-FLODA \ VÄGS...

Minnesmärke (L1963:2755)

1. Minnessten, granit, 1.12 m h, 0.75 m br (N-S) och 0.39 m tj nedtill och av-smalnande uppåt.Inskription mot Ö lyder:(Gustav Adolfs namnteckning)21 A...

Minnesmärke (L2014:1735)

Minnessten, granit, ca 3,5 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. Påden S är följ. text med 0,7 m h siffror och bokstäver: TILLMINNE AV VAXÖ L...

Minnesmärke (L1979:5653)

Minnessten, tuktad granit, 3 m h, 1,1 - 1,3 m br (Ö-V) och 0,25 m tj, avsmalnande uppåt. I den mot N vettande sidan är en uthuggen rektangel, 2 m h, 1...

Minnesmärke (L1989:6492)

Minnessten, grå granit, 1.6 m h, 0.5 m br (NNÖ-SSV) och 0.35 mtj. Avrundad överdel. I ÖSÖ sidan är inskriften: HÄR INTOGKEJSAR WILHELM II SIN JAKTFRUK...

Minnesmärke (L2005:1627)

Minnessten, gnejs, närmast rund, ca 1 m diam. Lutar något inåt motmuren. Inskrift på den mot NV vända sidan:ÅR/1809/UPPBYGGDES/MANNBYGGNINGEN/AF/GUDMU...

Minnesmärke (L2000:9916)

1) Stenvalvsbro, 11 m l, (NNÖ-SSV), 7 m br och 3.5 m h kallmur,med ett spann, knappt 2 m br och 2 m h, av kluvna 0.3-1.5 m ststenar. Räcke av 0.6 m h ...

Minnesmärke (L2004:1753)

Ristning i sten. Stenen är koniskt triangulär 0,7-0,1 m l (N-S), 0,5-0,1 m br och 1,2 m h. Inom en yta, 0,2x0,2 m är 1 ristning. Denna utgörs av ett A...

Jungfrustenen, Minnesmärke (L1955:9433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1951:4994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2002:3889)

Minnessten, granit, 2 m h, 0.75 m br vid basen (NÖ-SV) och 0.4 mtj. Inskrift på den mot Ö vända sidan och inom en planhuggen ytaunder Gustav V:s namnc...

Minnesmärke (L1989:1610)

Minnessten, gråsten, 1.04 m h, 1.2 m br och 0.9 m tj. I SV sidanär inskriften: J. FOGEL- / BERG / 1863. Stenen står direkt imarken.

Minnesmärke (L1951:8732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1974:8446)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2007:4991)

Minnesinskrift, gjuten av järn, 0.5x0.31 m (V-Ö), fastsatt påstensockel (N sidan) till kanon (4 m l). Texten i högrelief: JOHNERICSSON/SKÄNKTE SVERIGE...

Minnesmärke (L1988:5723)

1) Minnesplatta, bestående av 2 metallplattor, 0.6x0.3 m stintill varann med text i versaler enligt följande:Detta hus uppfördes åren 1522-1525 av Myn...

Minnesmärke (L2001:7747)

Minnessten, granit, 3.4 m h, 0.8 m br (N-S) vid båsen och 0.53 mtj. Inskrift på den mot V vända sdian på slipat parti, 0.6x0.52m och 3 cm, beläget 1.4...

Minnesmärke (L1976:640)

Minnessten, på ena sidan planhuggen gråsten, 1,15 m h, 1,25 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,65 m tj. På S sidan står i djuprelief: "HW (Helmer Wyler) O...

Minnesmärke (L1966:3560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1955:1046)

1) Minnesristning, vid SÖ hörnet av ladugårdsgrund. Inskriftenlyder (VSV-ÖNÖ): 1864.

Minnesmärke (L1988:7135)

Minnesstenar över hästar.1) Minnessten, sandsten, 0.52 m h, 0.37 m br (Ö-V) och 0.18-0.1 mtj. Den N sidan är sågad och har i en nedsänkt medalj (0.37x...

Minnesmärke (L1989:3032)

1) Minnessten, 1.7 m h, 0.4 m br och 0.4 m tj. I Ö sidan ärinskriptionen:Ernst AhlgrenViktoriaBenedictssonKrönt av en byst i brons, 0.7 m h, 0.2-0.6 b...

Minnesmärke (L1989:8267)

Minnessten, kalksten, 1.2 m h 0.8 m br och 2 cm tj (NNV-SSÖ). PåVSV sidan under ett stadsvapen i metall är inskriften, medmetallbokstäver: NATTEN MELL...

Minnesmärke (L1972:7538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.