Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Riksantikvarieämbetets definition: Naturföremål eller naturbildning till vilket ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.
Brudstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:9420)

Stenblock med tradition stående med ca 6,5-7 m h och 5x6 m st itvärsnitt. Vid stenblockets SV kant är ett liggande 5x6 m st ochintill ca 2 m h stenblo...

Brättknogskällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1945:9662)

Källa med tradition, el. (trefaldighetskälla?) nära tresidig,1.5x0.8 m (N-S) och 0.4 m vattendjup (0.6 m dj totalt) medavrinning åt VNV. Till källan l...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1954:4774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1947:893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:935)

Block med namn, granit, ca 2.5x2.5x2.5 m st och mossbelupet.Sagesman: Stig Jansson, Grönbo, som dock angav stenens placeringtill en plats ungefär 300-...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1937:9991)

Bleckor på Ö och V sidan av avbruten torrtall. I den V bleckan är 2 stukmärken i form av ett W med ett streck över. Torrtallen står på en liggmila.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:884)

Träd, lönn med tradition.Lönnen har en stamdiameter av 1.1 m i brösthöjd och är troligen ett av de äldstalövträden i byn. Möjligen den äldsta lönnen i...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2021:6541)

Barktäkt, oval, 0,8x0,12 m och 0,09 m tj invallning. Belägen 0,7 m ovan mark på NV sidan av tall, 0,4 m diam. I barktäktens överkant finns ristmärken.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1947:9709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Predikstolen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1966:9228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:4886)

På platsen har funnits en flat sten, numera bortsprängd, medliksom ett trappsteg, som gickupp på den.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2021:5576)

Barktäkt, oval, 1,1x 0,25 m, på Ö sidan av tall, 0,4 m diam. Belägen 0,4 m ovanför markytan

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1936:1970)

Barktäkt, på en mycket eroderad tallstubbe, 0,65 x 0,2. Stubben lutar mer än 45° och är mycket murken

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1946:7709)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2016. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:8087)

Barktäkt på tall, med ristning i barktäkt. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:1576)

Sten, gråsten, liggande i trädgård intill f d handelsbod. 1 m l, 0,7 m br och 0,1 m tj. Rundad tillhuggen i ena änden, naturligt formad i den andra.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2021:5582)

Barktäkt, oval, 0,5x 0,1 m, på NNÖ sidan av tall. Belägen 0,6 m ovanför markytan. Rester av älggnag högre upp på stammen.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:1641)

1) "Jättespår", 2 st, ca 0,8 m l och 0,15-0,2 m br och 0,02-0,05m dj. Naturbildningar. 2) "Jättespår", 0,5-0,7 m l, 0,3 m br och0,02-0,04 m dj. Berghä...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1988:1851)

Naturföremål med namn, sten, ca 3.5 m l, 2.5 m br och 1.3 m h(Ö-V).Mossbeväxt.

Munkamusa, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1972:3857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:5131)

Barktäkt, 0,25 m h och 0,15 m br, på S sidan av gammal tallstubbe, 0,25 m diam. Sannolikt lavstubbe. Belägen 1 m ovanför markytan.

Barnasten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1997:969)

Flyttblock 4x4 m (Ö-V) och 2.5 m h. På den mot NÖ sluttande flataovansidan är en inristning som skall visa den plats därsockengränsen gör en trubbig v...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1982:9691)

Sten med tradition, granit, 1.4x0.8 m och 0.55 m h.Vid stenen växer en mindre syrénbuske.

Silverstajnen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1976:3326)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:4702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2014:9864)

Jättegrytor, 3 st, varav 2 är runda och 1 oval, liggande intillvarandra med olika nivåer och har ursprungligen haftvattensamband. De runda är ca 1.1-1...

Luckhällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:199)

Flyttblock, 6x4 m (Ö-V), 4.2 m h vid Ö sidan. Sidorna åt N, Ö ochS är tämligen plana och lodräta medan sidan åt V sluttar något.1 m Ö om NÖ hörnet är ...

Nyckelstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2010:3111)

Stenblock med tradition, 2x1,5 m stort (NNÖ-SSV) och 2 m h. Blocket vilar på en berghäll, små stenar, ca 0,1 m stora är mellan blocket och hällen. Ca ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1997:6560)

Flyttblock, 5x4 m st (NÖ-SV) och ca 4 m h. Mot blockets S sida ärodlingssten upplagd.

Trolltallen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:7191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2017:1306)

Flyttblock, nu söndersprängt. De två största blocken äro resp 7 ml, 2-2,5 m br ca 2,5 m h och ca 5 m l, ca 3 m br, ca 3 m h. Runtom ligger flera 1-1,5...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1972:3925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björnstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:2285)

Flyttblock, granit, 6x4 m st (Ö-V) och intill 2.5 m h, med flatundersida, i Ö vilande på två rundade stenhällar, intill 2.5 mst och intill 0.7 m h. Un...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1957:9528)

1) Sten med tradition, 1,3x0,7 m och 0,2 m h, av sandsten. Enligten tradition skall några av de tidigare ägarna försökt attflytta stenen. Detta har ma...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1993:2191)

Fornlämningsliknande bildning, bestående av stenblock,3x2x1.6 m st vilande på tre mindre stenar, 0.6-1.2 m st,placerade på ett stenblock, 3x2 m st och...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1944:4735)

Granberså, (Fridlyst naturminne), 4,5x3 m VNV-ÖSÖ bestående av 7tuktade och nu risiga granar, ca 5-7 m h. På den NV ligaste granen är fäst en skylt me...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:2917)

Bläckning, 0,9 m hög, 0,2 m bred (VNV-OSO) och 2-5 cm djup, på den mot SSO vända sidan 1 m från marken på en tall med ca 0,25 m i diameter. Märken eft...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2003:2375)

Kallkälla.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:3661)

Moränkulle med namn och tradition, ca 150x100 m (N-S).

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2004:3392)

Flyttblock, granit, ca 6x3 m (N-S) och ca 2.35 m h.Vid stenen skall en piga ha grävt ned sitt barn. Namnet harstenen fått av att ugglor ofta har sitt ...

Jättestenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1980:4256)

Flyttblock, 8x7 m och 5 m h. Intill och omkring blocket växertalrikt med lövträd samt buskar.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:6837)

Barktäkt, oval x 2. Den första 1x 0,2 m, på NNÖ sidan av tall. Belägen 0,3 m ovanför markytan. Den andra, 0,65x 0,3 m, på tallens VNV sida. Belägen 0,...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1965:6240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:1111)

Källa med namn och tradition plats för. Exakt plats ej återfunnen, enligt Oskar i Svensbo skall källan troligen vara nästan uttorkad pga den torra hös...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1934:1599)

Grotta (klipp överhäng), 4 m br (Ö-V), 1-3 m h och 1-3 m dj. Framför öppningen är, från klippan ovan, en nedfallen häll, 4x2-4 m (Ö-V) och 1 m tj, och...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1965:1246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2019:1312)

Barktäkt, oval, 0,26x0,09 m. Belägen 0,6 m över markyta på SSÖ sidan av högstubbe, 1,2 m h och 0,23 m diam.

Vassesten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1977:1149)

Flyttblock, 2,3x2 m (NNV-SSÖ) och 1,65 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:3208)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Altarstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:4479)

Mindre flyttblock, ca 2 m st och 1.4 m h, benämnd Altarstenen.Invid och Ö om den är rest av kolarkoja, hästskoformad, 4x3 m(V-Ö) med övertorvade stenm...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:3781)

Källa med namn. Kallkälla som enligt karta från 1814 kallas förKlemmetskälla.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1978:6845)

Berg med namn och tradition, ca 30x10 m (NNÖ-SSV) och minst 5 m h, Jättasten eller Jättaberget. Berget är i alla sidor utom mot N mycket brant. Krönet...

Mjölkstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1938:4872)

Flyttblock med tradition, 7x7 m och ca 4 m h. (RAÄ-2017-4813)

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:8233)

Barktäkt, rest av, 0,3x 0,1- 0,2 m, på SÖ sidan av avhuggen torrfura/ stubbe. Belägen ca 0,8-0,9 m ovanför markytan.

Tandvärksenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1973:9093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sigfridsstenarna, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:2183)

Offersten, ca 1,5 m st och 0,4 m h. På ovansidan är 7 st närmast runda gropar i linje (N-S). De är 5-7 cm diam och 5 cm dj. Avståndet mellan groparna ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1961:3005)

Jättegryta, 0,6 m dj och 0,4 m br. Öppen mot S till 0,1 m ocanbotten. Enligt sägnen en jättes "klosett".

Blackebacken, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:2106)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1952:5459)

Tjärtall, ca 0,6 m diam i brösthöjd. På Ö sidan är en urhuggning, ca 1,7 m h, 0,15 m br och 0,2 m dj. Kraftigt övervallad. Tallen lutar svagt åt S.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2019:1817)

Jordfast stenblock, med förmodade skålgropar. Stenblocket är 2 x 1,2 (VNV-OSO) och 0,75 m h. På stenblockets S-sluttande ovansida, på en yta av 0,72 x...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:7674)

Flyttblock med tradition, 4x2-3 m (Ö-V) och 1,3-3 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1952:9728)

Kyrkstenen, ett flyttblock, ca 4 m st och 4 m h. Kluvet i två delar.

Smöjtallen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:6639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Predikstolen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1996:2250)

Naturföremål med namn, utgörs av en 30 m l och 4 m h klippbrant.En klippa skjuter ut markant och har därför fått namnetPredikstolen, då den är att lik...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2021:7647)

Bläckning, 0,12 m h, 0,03-0,04 m br och 0,02-0,03 m dj. Spår av stämplingsmärke. Belägen 1,3 m ovan mark, från nedre kanten, på N:a sidan av stående t...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:7646)

Bleckning, 0,35x0,3 m och 0,07 m dj, på S sidan av tall, 1,3 m i omkrets, och 0,5 m ovan mark. Kraftigt övervallad.

Tjuvugnarna, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1969:5001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:4079)

Vilsten, granit, närmast rektangulär, 1,1 m l (ÖNÖ-VSV), 0,75 m br och 0,5 m h med flat ovansida.

Hålhällen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:2180)

Naturföremål med namn. Stenblock, ca 4x4 m st och 4 m h, medhåligheter under. Kallas Hålhällen (-hällan?). Anvisad av ErikHök, ca 70 år, Östanhol.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2004:9907)

Älvkvarnsförekomst, i block, bestående av 1 älvkvarn 9 cm i diamoch 6 cm dj. Gropen är naturbildad och vidgar sig något ibotten.Älvkvarnsförekomsten ä...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1983:9072)

Grotta med tradition. Här övernattade munkarna från Ranninge,vilket tillhörde Julita kloster, när de sysslade med ålfiske.Grottan, utgörs av ett rum s...

Näverstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1944:877)

Flyttblock, 2.5x2.5 m och 1.25 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:7368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:5098)

Bläcka, 0,25 m h och 0,1 m br, på SÖ sidan av torrfura. Belägen 1,5 m ovanför markytan.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1945:550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vilarstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2006:6037)

Naturföremål med bruk och tradition och namn. En sten 2x1.3 m(NNV-SSÖ) och intill 1.1 m h kallas Vilarstenen. Enligt DavidJohansson, Skråckarberget, a...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:5887)

Barktäkt 0,7 x 0,2 m och 0,15 m dj i nedre änden av omkullfallen torrfura.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1973:3868)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skrivaresten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1955:453)

1) Flyttblock, 6x3,5 m (Ö-V) och ca 3,5 m h. I NV delen är enfördjupning i marken under blocket så att en grotta bildas.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1979:3288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2019:4591)

Barktäkt, 0,75x 0,1, på S-sidan av torrfura. Belägen ca 0,8 m ovan markytan.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2004:2916)

Källa, ca 1.25 m i diam. Kallmurad. Gammalt dike N ut. JägmästareTottie på Kåsätter lät hämta vatten åt sig härifrån. Däravnamnet.Källan försedd med 2...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2003:9116)

1) Jättegryta, rektangulär form med runda kanter i basen, 1.3x0.8m st (SSÖ-NNV) och 0.7 m dj. I S änden av Jättegrytan är 2.1 ml, 0.3 m br och 0.1-0.3...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1941:1223)

1) Flyttblock, oregelbundet, 5x4 m och 4-5 m h. I kanterna runtom vittrade och spruckna ytor. Intill och V därom är: 2) Bergshöjd, markant och väl syn...

Huggstädet, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1980:7065)

Block, närmast rektangulärt, ca 2x1,4 m (N-S) st och 1,1 m h. I ett ca 1-2 m br område runt blocket är 0,1-0,5 m st stenar (Dnr 326-698-2006).

Jättestenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1946:8325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1979:4262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:4078)

Barktäkt, oval, 1,7x0,25 m och med 0,12 m dj invallning. Belägen 0,1 m ovan mark på S sidan av tall, 0,4 m diam.

Klövahall, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1998:8081)

Flyttblock, med namn, 2x2 m st och 1.6 m h. 0.5m VSV om flyttblocket en kantställd häll, vilketgav skenet av att flyttblocket är kluvet.

Dalbybjörken, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2007:3048)

Naturföremål med namn. På den angivna platsen är en björk kalladDalby-björken, märklig genom sitt rika grenverk. Björkenplanterades 1862 som vårdträd....

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:5066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1982:225)

Plats med namn bestående av ett stup ca 100 m l (NV-SO) och 10-15 m h med flera avsatser.

Römbullsten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:1274)

Berg med namn och traditon, ca 30x12 m (N-S) och 2-5 m h.Anvisad av Margareta Ohlis, Lima.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1998:7177)

Bleckor i mindre björk på två sidor, (ÖNÖ-VSV), enbart noterad, ej inmätt pga regnoväder.

Gälling-Jons sten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:7650)

Flyttblock, 5 m h, 5 m br (N-S) och 8 m l.Se skiss i inventeringshandlingarna.

Sigge hall, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1954:5223)

Block med tradition, 10x8 m st och 0.5 m h. Skålformig ovansida.På S sidan bildar blocket en avsats i m över markytan.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1997:1481)

Tandvärksträd, enligt markägaren skall H.Hedin menat att denna alm varit etttandvärksträd.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1937:9411)

I gammal tall är 5 barktäkter 0,2 - 1 m l, 0,1 - 0,2 m br och 0,5 - 0,15 m dj. I 2 av barktäkterna är yxhugg efter tjärvedstäkt. Tallen är ca 0,6 m i ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1935:2346)

Flyttblock, med tradition, 12x7 m (NNÖ-SSV) och ca 4 m h. På SSVsidan finns några ojämnheter, vilka enl. traditionen är märkeefter en jättes fingrar. ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2009:9176)

Jättegryta, rund, 0.65 m diam och 0.5 m dj. Enligt uppgiftslämnare har platsen varit ett utflyktsmål för skolbarnen i Å skola.