Offerplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats för offer.
Offerplats (L1961:4580)

Plats för skelettfynd. Omkring år 1915-1916 hittades undertorvtagning i mossen tre eller fyra skelett. Fyndet gjordes på3/4-1/2 m djup. Minst 3 skalla...

Offerplats (L1994:5911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1962:8676)

Naturföreteelse med tradition- Bestående av tre gropar i häll inom ett område av 1,1x0,45 m (Ö-V). Gopen i Ö närmast rund intill0,4 m diam och 0,1 m d...

Offerplats (L1961:3802)

Offerplats, enligt Stina Odh lär det ha funnits en offerplats påden med kryss markerade platsen. Där har funnits ett numerabortgrävt röse. De gamla i ...

Offerplats (L1994:1006)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:3896)

Offersten, 0,7x0,7 m (N-S) och 0,4 m h, av ljusrosa granit.

Offerplats (L1940:6171)

Offerplats?, undersökt och borttagen, bestående av oregelbundet formad bålplats 6,5x6,5 m st, upp till 0,4 m tj. Lagret består av sotig, fet och kolig...

Offerplats (L1994:6259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:1240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:9581)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1953:923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1946:1073)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:3433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:87)

Enligt traditionen skall en seite av sten ha kvarlämnats efter rast då den bars genom Vallträsk. Uppgiften lämnad av Mörsell och Olofsson i Kaskaloukt...

Offerplats (L1937:1392)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2013:7160)

Offerplats, ca 50x40 m (NNV-SSÖ). Vid utredning år 2010-2013 påträffades en härd samt keramik och skärvig och skörbränd sten. Vid den efterföljande f...

Offerplats (L1995:9736)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Offerplats (L1937:2743)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1993:3071)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:2651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:8529)

Plats för seite, vilken hittades i början av 1900-talet av Stor-Johan i Vilasund. Han flyttade den från sin ursprungliga plats och bar den i omgångar ...

Offerplats (L1995:202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1986:2796)

Offerplats, ca 100 x 50-80 m (NNO-SSV) (uppskattad utsträckning), bestående av brunnar med rituella nedläggelser och ett område med bevarade lager och...

Offerplats (L1994:6401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:4821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:3243)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:1008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:9680)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:6492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ollen, Offerplats (L2001:5487)

Offergrop, oval grop i en häll, 39x30 cm st, 1 cm dj så enl.Forslund + skylt på platsen. I gropen fanns en 5-öring 1956, en2-öring 1956 samt en tunn r...

Offerplats (L1991:7044)

1) Boplats ca 1230x1030-50 m (N-S). Inom området hittades enstakatill måttlig med avslag och slagna stycken flinta. Inom boplatsområdets NÖ del är2) O...

Offerplats (L1994:4778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1963:7794)

1) Röjningsröse, 5 m diam och 0.2 m h. Övermossade stenar.På samma plats som nr 1 är:2) Offerplats, uppgift om. Enligt excerpt offrades pengar påplats...

Offerplats (L1994:4269)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1992:3561)

1) Stenkrets, halvcirkelformad, 1.3x1.3 m (N-S) och 0.1-0.4 m h,bestående av 0.3-0.5 m st stenar. I N en öppning, 0.95 m br.Vid sidan av stenkretsen (...

Offerplats (L1995:132)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2008:487)

Offerplats, ca 70x35 m (NNV-SSÖ), undersökt och borttagen vid arkeologisk undersökning år 1998. Vid kanten av en våtmark fanns två stora stenblock och...

Offerplats (L1937:867)

Offerplats, uppgift om. Enligt traditionen skall en offerplats ha funnits V-om Valträsksjön högst uppe på högsta berget vid stora block. Platsen är nu...

Offerplats (L1947:4264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:3566)

Offerplats, bestående av en sten, 2.3x2,2 m st (NNV-SSÖ) och 0.5-0.8m h. Offerstenen sticker ut en bit i vattnet från stranden och ärdelvisbeväxt med ...

Offerplats (L1939:7607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1963:6137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1991:4634)

Offerplats? ca 40x30 m (Ö-V), belägen i sankmark. 2 håleggadeflintyxor påträffades intill varandra av markägaren. Finns påDammagården. Skiss se inv. h...

Offerplats (L1946:1135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1995:687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2021:8622)

Lämningen påträffades enligt en muntlig uppgift under 1970-talet, då man utförde markarbeten inför bostadsbyggnation i området kring Larsgatan. Enligt...

Offerplats (L1990:6119)

Offerplats (?), okänd utsträckning. Bestående av fyndplats för entjocknackig bergartsyxa (SHM 3852), en tjocknackig flintyxa, ettfragmetn av flintmejs...

Offerplats (L1937:4875)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1947:9156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:306)

Seite, av sten, 0,5 m h, 0,1 m br och 0,06 m tj. Upphittad avHelge Tärnby, Tärna. Hans Jan medtog seiten från offerplats (?).Renben fanns på platsen. ...

Offerplats (L1955:3317)

Offerplats, undersökt och borttagen, ca 40-120x5-35 m (ÖNÖ-VSV). I en tidigare våtmark, idag åkermark, påträffades 1 praktyxa av brons vid metalldetek...

Offerplats (L1977:454)

Skelettfynd av människa, häst nötboskap och eventuellt svin. Off erplats?

Offerplats (L1987:8431)

Offerplats, ca 15x12 m (Ö-V). Undersökt och borttagen. Offerplatsen utgjordes av en liten, men markerad naturlig sänka som sannolikt "bättrats på" gen...

Offerplats (L1995:4865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1995:5348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1946:3284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1957:162)

1) Offerplats, utdikad mosse. Vid en jordfast sten, 2/3 m gruskpåträffades 1891 fragment av två bronslurar med kedjor samtdjurben (SHM).

Offerplats (L1994:863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1989:8949)

Sten med offergrop, uppgift om. Kunde ej återfinnas."Uppe på kullens högsta punkt, i närheten av flygfyren, ligger enstor sten, som varit föremål för ...

Offerplats (L1994:6194)

Lapsk offerplats och gravplats (se Jokkmokk 35:1). Lokalen utgörs av en naturlig sandkulle, ca 15 m diam och 1,4 m h vilken i centrum och V delen har ...

Offerplats (L2008:7636)

Offerplats, undersökt och borttagen, inom en yta av ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV), påträffades 1 eventuellt fundament till plattform, 1 skärvstenslager och 1 b...

Offerplats (L1994:6494)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1998:6739)

Offerplats? bestående av ett utrymme under stenblock, ca 1,5 m st och 1,5 m h. Öppningen till utrymmet är på Ö sidan av stenblocket och är ca 0,7 x 0...

Offerplats (L1994:5579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:1351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:1078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:1763)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1955:7996)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1954:2715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:5855)

Offerplats, närmast rund, ca 70 m diam. Käringsjön var under järnåldern en offersjö. Vid torvtäkt i början av seklet framkom vid mossens strandpartier...

Offerplats (L1993:2130)

Stenring, eventuellt härd, närmast rund, 1.5 m diam, beståendeav ett 20-tal stenar lagda i ring, 0.2-0.5 m st. I mitten avcirkeln syns något krackeler...

Offerplats (L1994:4761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:2612)

Offerplats, bestående av ett i två delar spräckt block. Några revben påträffades i anslutning till blocket (ej märgkluvna).

Offerplats (L2012:2670)

Offersten? 2x1,5 m, i det närmaste fyrkantig med flat ovansida,1,3 m h mot land och 1,7 m h mot sjön. Uppgifter från 1946 års inv säger att enligt gre...

Offerplats (L1939:7786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1991:729)

Offerplats?, ca 250x170 m (NV-SÖ). Enligt uppgift av Edit Perssonhar hennes far under första hälften av 1900-talet påträffat följande fornsaker inom o...

Offerplats (L1946:6299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:2729)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Offerplats (L1938:5854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rödkillorna, Offerplats (L1989:3412)

1) Offerplats, delvis undersökt. Okänd utsträckning.Vid anläggandet av en brandbrunn 1951 påträffades en mängd fynd,bl.a. tunnackig bergartsyxa, bensp...

Offerplats (L1936:276)

Offerplats och 2 vägvisare till offerplatsen. Sejte av trä(rot), ca 0,6 m h, stående på ett fundament av 2-3 lagda stenar. Stenen närmast under sejten...

Offerplats (L1937:1162)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:1100)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1971:7617)

Offerkälla, uppgift om. Enligt Rickard Bindberg offrades det i källan fram på 1930-talet, vilket hans mormor berättat. På platsen är en bergknalle med...

Offerplats (L1994:1776)

Kultplats bestående av en sten, 5 m diam och 1.3 m h.Överdelen av stenen är urgröpt och ca 0.2-0.3 m dj, och idenna svacka ligger två mindre, 0.2 m st...

Offerplats (L1939:8158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1956:2426)

1) Offerplats, bestående av ett utgrävt, vattenfyllt bäcken,40x35m st (N-S), ca 1 m dj. Vattensamlingen som troligen har ettmindre källsprång, saknar ...

Offerplats (L1994:5095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1974:9010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:8946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:459)

1) Klyfta med namn och tradition. Ca 90 m (SÖ-NV), 0.6-2.5 m broch i allmänhet ca 10 m dj, dock något grundare mot ändarna.Väggarna är lodräta. 10 m f...

Offerplats (L1938:5840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:5053)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:7489)

Offerplats, uppgift om. Enligt Kristoffer Sjulsson skall på Giebnievaartoes sydsluttning ha funnits en offerplats av värro-typ där renar offrats åt ma...