Område med fossil åkermark

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika typer av åkerbrukets lämningar.
Område med fossil åkermark (L1982:2534)

Område med fossil åkermark, 135x10-40 m st, bestående av 3 åkerytor. Åkerytorna är 30x17-19 m, plan yta. De omgärdas av en stenvall/rader i Ö-S-V, 1-3...

Område med fossil åkermark (L2019:7454)

Fossil åkermark bestående av flera mycket kraftiga terrasskanter, tydliga hak och några enstaka röjningsrösen. Området ligger på båda sidor av en gamm...

Område med fossil åkermark (L1960:7978)

Område med fossil åkermark, ca 90 x 10 - 40 m (NV-SÖ), bestående av 2 bandformiga åkerytor och 10 röjningsrösen. De bandformiga åkerytorna är 15 - 20 ...

Område med fossil åkermark (L1963:1510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1954:8195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1971:160)

Fossil åkermark, ca 250x85 m (NÖ-SV), bestående av ca 10 fossilaåkerytor, 50-85 m l och 15-40 m br. Två av de fossila åkerytornaär terränganpassade, ö...

Område med fossil åkermark (L1961:3967)

Fossil åkermark. Inom ett område, 100x100 m, är svaga spår av ryggade åkrari V delen. I övriga delar av området är sentida terrasser samt ojämn markyt...

Område med fossil åkermark (L1986:4394)

Område med fossil åkermark, ca 40x40 m (NÖ-SV), bestående av 5 röjningsrösen och 2 stenmurar. Röjningsrösena är närmast runda, 2-4 m diam och 0,3-0,5...

Område med fossil åkermark (L1978:7372)

Område med fossil åkermark, ca 470 x 20-300 m (Ö-V), bestående av minst 10 åkerytor och ca 200 röjningsrösen. Åkerytorna, huvudsakligen belägna i områ...

Område med fossil åkermark (L1954:4662)

Fossil åkermark, ca 1250x100-170 m (NÖ-SV), bestående av ett 250-tal röjningsrösen. Dessa är 2-7 m i diam och 0,1-0,8 m h (vanligen0,2-0,3 m h), av 0,...

Område med fossil åkermark (L2002:5165)

Bebyggelselämningar, bytomt, ca 150x25-50 m (NNV-SSÖ), beståendeav 5 husgrundsplatåer och 1 stensatt brunn samt i anslutningdärtill 6 fossila åkerytor...

Område med fossil åkermark (L1998:403)

Område med fossil åkermark, 70x40 m (NV-SÖ), bestående av 5 odlingsytor, 2 stenmurar och 18 röjningsrösen. Odlingsytorna, varav 3 närmast rektangulära...

Område med fossil åkermark (L1999:9413)

Område med fossil åkermark 110 x 15-50 m (NV-SÖ) bestående av 3 fossila åkrar och 18 röjningsrösen. Två av de fossila åkrarna är oregelbundna, 40 x 8...

Område med fossil åkermark (L1951:43)

Område med fossil åkermark, 325x210 m (VNV-ÖSÖ), bestående av röjda ytor och stenfria f.d. åkrar, röjningsrösen, stengärdesgårdar och åkerterrasser. R...

Område med fossil åkermark (L1948:2922)

Område med fossil åkermark, sentida, 210x 30-80 m (NV-SÖ), bestående av två åkerytor och enstaka röjningsrösen. Den nordligare åkern, 140x25-95 m (NNV...

Område med fossil åkermark (L1961:2982)

Fossil åkermark bestående av 6 "land" med mellanliggande diken därlanden består av 3 tegar 3 m br eller 2 hela och 2 halva tegar.

Område med fossil åkermark (L1943:2108)

Röjningsröseområde, 60x40 m. I områdets mellersta och Ö-S delfinns totalt 3 röjningsrösen, varav ett är bågformat, ca 7x4 m (N-S), ett ovalt 6x4 m (NN...

Område med fossil åkermark (L1952:2022)

Område med fossil åkermark, ca 300x100 m (N-S), bestående av 1 röjningsröseområde och 1 stensträng. Röjningsröseområdet, ca 300x100 m (N-S), består av...

Område med fossil åkermark (L1998:5441)

Område med fossil åkermark ca 125 x 65 m (N-S), bestående av 1 fossil åker och 24 röjningrösen. Fossil åker, oregelbunden, 80-90 m l (N-S) och 16-3...

Område med fossil åkermark (L1964:3977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1946:1966)

Område med fossil åkermark, ca 300x130-220 m (Ö-V), bestående av minst 12 oregelbundna åkerytor och minst 57 röjningsrösen. De oregelbundna åkerytorn...

Område med fossil åkermark (L1964:2473)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1975:7250)

Område med fossil åker, 120x70 m (NV-SÖ), bestående av ett 5-tal oregelbundna och plana åkerytor. Åkerytorna är avgränsade av terrasskanter och odling...

Område med fossil åkermark (L1998:501)

Område med fossil åkermark, 125x10-50 m (NNÖ-SSV), bestående av 8 odlingsytor och 10 röjningsrösen. Odlingsytorna är bandformiga och plana, 41-81 m l...

Område med fossil åkermark (L1954:5125)

Fossil åkermark, ca 460x70-150 m (NV-SÖ), bestående av ett 70-talröjningsrösen. Dessa är 3-7 m i diam och 0,1-0,4 m h, av 0,1-0,5m st stenar.

Område med fossil åkermark (L2018:446)

Område med fossil åkermark, ca 65x38 m (N-S), bestående av sammanhängande men oregelbundna ytor och ca 11 runda-oregelbundna röjningsrösen 2-5 m i di...

Gamla Dylycke gärde, Område med fossil åkermark (L1972:9207)

Fossil åkermark, ca 140 x 75 m (NNÖ-SSV), bestående av sju terränganpassade fossila åkerytor, 15 - 80 m l och 6 - 35 m br (ÖNÖ-VSVtill VNV-ÖSÖ) i sina...

Område med fossil åkermark (L1980:7169)

Område med fossil åkermark, ca 50x15 m (N-S) st, bestående av 1 åkeryta och ca 10 röjningsrösen. Åkerytan är helt röjd och plan, samt öppen i centrala...

Område med fossil åkermark (L2020:2615)

Fossil åkermark inom en cirka 650 x 350 meter stor yta. Lämningarna domineras av hundratals röjningsrösen i skilda storlekar och av olika karaktär, st...

Område med fossil åkermark (L1966:6158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2020:1969)

Område med fossil åkermark, ca 70×35 m (Ö–V), bestående av ett 10-tal röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda-oregelbundna, 1-4 m diam och 0,3–0,5 m...

Område med fossil åkermark (L1998:2174)

Område med fossil åkermark 70 x 25 m (V-Ö) bestående av 1 fossil åker och 6 röjningsrösen. Fossil åker, oregelbunden, 40-50 m l (V-Ö) och 4-18 m br....

Område med fossil åkermark (L1972:8789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1961:8723)

Fossil åkermark, 100x10-30 m, (NNÖ-SSV), bestående av 18 ryggadeåkrar 10-30x3-6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1-0,3 m h. Beväxta medgranskog.

Område med fossil åkermark (L1967:8758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1962:2536)

Område med fossil odlingsmark, ca 75x75 m (170-370cg) i V-NV-sluttning av moränhöjd (N-S), bestående av 1 stensträng, 3 odlingsterrasser, 3 odlingsval...

Område med fossil åkermark (L1998:4975)

Område med övergiven åkermark, 215 X 50-140 m (NNV-SSÖ). Bestående av 4 åkrar och 21 röjningsrösen. Åkrarna är oregelbundna, 40-135 m l och 5-55 m br....

Område med fossil åkermark (L1982:8775)

1) Fossil åkermark, 110x35 m (Ö-V), bestående av 4 parallellaparceller, 80-100 m l (Ö-V), 6-10 m br och 0.1-0.3 m h.Begränsade utefter långsidorna av ...

Område med fossil åkermark (L2013:7402)

Fornåkrar, 370x30-120 (N-S),bestående av flack mossmark med diken och röjningvallar samt röjningsrösen. Inom den flacka S åkerytan är mindre diken 1...

Område med fossil åkermark (L1990:2041)

1/Fossil åkermark, ca 175x75 m (Ö-V), bestående av åkerytor medca 20 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0.2-0.5 m h.Övertorvade, delvis kraftigt...

Område med fossil åkermark (L1991:3372)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 250x180m (Ö-V). I området är ca 100 röjningsrösen, 3-7 m i diam och 0,2-0,7 m h. Några är öve...

Område med fossil åkermark (L1973:4482)

Röjningsröseområde, ca 700x100-250 m (N-S), tillsammans med Nässjö 151:1 bestående av minst 500 röjningsrösen. Dessa är av skiftande karaktär, 2-7 m i...

Område med fossil åkermark (L1987:2465)

Fossil åkermark, ca 380x150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 175 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 3-5 m i diam och 0,2-0,4 m h, beståend...

Område med fossil åkermark (L1947:2590)

Område med fossil åkermark, ca 370x120 m (NNÖ-SSV), bestående av åkerterrasser, åkerhak och ca 40 röjningsrösen. Åkerterrasserna, vanligen i åkrarnas ...

Område med fossil åkermark (L1971:7687)

Område med fossil åkermark, ca 135x45-70 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 stenmur, åkerytor och röjningsrösen. Stenmuren omgärdar större delen av åkerytorn...

Område med fossil åkermark (L1955:5879)

Område med fossil åkermark, ca 340x200m (NV-SÖ), bestående av oregelbundna åkerytor och ett 100-tal röjningsrösen, oregelbundna, 4-10 m i diam och 0,5...

Område med fossil åkermark (L2008:4597)

Område med fossil åkermark, ca 90x80 m (NÖ-SV), bestående av en tämligen väl stenröjd, oregelbunden yta och ca 20 röjningsrösen. Området kantas ställv...

Område med fossil åkermark (L1965:3616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:2752)

Fossil åkermark, ca 110x80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m h, av...

Område med fossil åkermark (L1999:9918)

Område med fossil åkermark, 75 x 50 m (NV-SÖ) bestående av 1 fossil åker, 2 stenmurar och 3 röjningsrösen. Fossil åker, oregelbunden, ca 50 m l (N-S...

Område med fossil åkermark (L1954:5492)

Fossil åkermark, ca 570x100-220 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 70-tal röjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0,1-0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Område med fossil åkermark (L1945:2460)

Område med fossil åkermark, 70x30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 parallella, blockformiga, åkerytor och 2 röjningsrösen. Åkerytorna är 13-20x6-17 m (ÖNÖ-...

Område med fossil åkermark (L1977:5204)

Område med fossil åkermark, ca 260x190 m (Ö-V), bestående av ca 5 åkerytor, 17 röjningsrösen och 1 stensträng (tidigare registrerad som RAÄ Buttle 37:...

Område med fossil åkermark (L2020:11496)

Område med fossil åker, 105x60-80 m (N-S), bestående av en åkeryta och 7-8 röjningsrösen. Åkerytan är plan med flera grunda diken. Röjningsrösen i den...

Område med fossil åkermark (L1940:6767)

Fossil åker, 90 x 20-55 (N-S), avgränsad utifrån Häradsekonomiska kartan med stöd från 1952 års ekonomiska karta.

Område med fossil åkermark (L2010:1892)

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av 340 m (310cg-110cg, N-S, 80cg-280cg) uppdelade på 5 stensträngar, 1-3 m br och 0,1-0,4 m h, bestående av...

Område med fossil åkermark (L1962:901)

Fossil åkeryta, 140x80 m (NV-SÖ). Inom området kan iakttagas ca 13 åker-parceller, 20-80 m l (Ö-V), 5-6 m br och 0.1-0.15 m h. Ställvis kan dock parce...

Område med fossil åkermark (L1954:8035)

Fossil åkermark, ca 220x100-130 m st (NNV-SSÖ), bestående av ca 40 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,4m st stenar.

Område med fossil åkermark (L2020:6428)

Område med fossil åkermark, 20-100×30-60 m (NV–SÖ), bestående av ca 12 röjningsrösen, 4 terrasskanter och 4 vallar med röjningssten. Röjningsrösena är...

Område med fossil åkermark (L1999:8611)

Område med fossil åkermark, rektangulär, ca 70x40 m (NNV-SSÖ). Bestående av två odlingsytor delade av ett grunt dike (NNV-SSÖ). Avgränsat mot omgivand...

Område med fossil åkermark (L1987:5078)

Område med fossil åkermark, ca 150x200 m (NV-SÖ) bestående av 1 röjningsröseområde med ca 25 röjningsrösen och 1 hägnad. Röjningsrösena är ca 0,5-2 m...

Område med fossil åkermark (L2019:4853)

Område med fossil åkermark, oregelbunden, ca 115x15-60 m (NÖ-SV), bestående av en åkeryta, omgiven av 7 röjningsrösen. Åkerytan är ca 115x15-50 m (NÖ-...

Område med fossil åkermark (L1990:4087)

Fossil åkermark, ca 800x50-550 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett 500-tal röjningsrösen, 3 oregelbundna odlingsytor och 6terrasskanter. Röjningsrösena, r...

Område med fossil åkermark (L1981:5719)

Fossil åkermark, 40x20 m (Ö-V), bestående av två parallellaryggade åkerparceller. Parcellerna är ca 40 m l (Ö-V), 7 m broch intill 0.3 m h. En parcell...

Område med fossil åkermark (L1965:9818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ljusnekullen, Område med fossil åkermark (L1961:3478)

Gravfält 60x45 m. (NNV-SSÖ) bestående av 8 fornlämningar varav 3osäkra. Dessa utgöres av 4 högar och 4 runda stensättningar.Högarna är 4-9 m. diam. (2...

Område med fossil åkermark (L1947:5966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1998:7669)

Fossil åkermark bestående av ett stort antal röjningsrösen, terrasskanter, jordvallar, hak. I området finns även flera stenmurar. De fossila formeleme...

Område med fossil åkermark (L1968:3792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1986:1103)

Område med fossil åkermark, ca 180x40-80 m (NÖ-SV), bestående av 20 röjningsrösen, 2 stenmurar och 1 oregelbunden åkeryta. Röjningsrösena är närmast r...

Område med fossil åkermark (L1961:8041)

Fossil åkermark, 175x70-100 m (VSV-ÖNÖ), bestående av ca 23ryggade åkrar, intill 175 m l (285cg-85cg), 3-5 m br och intill0,4 m h.

Område med fossil åkermark (L1971:8705)

Område med fossil åker, ca 110x50-60 m (NO-SV), bestående av 2 åkerytor, stenmurar, ca 25 röjningsrösen. Åkerytan i Ö är välröjd, ca 75x50-60 m (NO-SV...

Område med fossil åkermark (L1966:8967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1998:6042)

Område med fossil åker, oregelbundet, ca 120x35-70 m (NÖ-SV), bestående av 2 rektangulära åkerytor, 2 stenmurar/-vallar och 1 röjningsröse. Åkerytor,...

Område med fossil åkermark (L1998:5582)

Område med fossil åkermark 150 x 25-80 m (NV-SÖ) bestående av 1 fossil åker och ett 10-tal röjningsrösen. Fossil åker, oregelbunden, ca 130 x 5-65 m b...

Område med fossil åkermark (L2021:6520)

Område med fossil åkermark, ca 460x230 m (NV-SO), bestående av ca 9 åkerytor varierande i storlek 30-50 meter, där vissa är mer av långsmal form än kv...

Område med fossil åkermark (L1998:8132)

1) Hembygdsgård, ca 150x70 m (Ö-V), bestående av 1mangårdsbyggnad, 15x6 m (NV-SÖ), 1 linbasta, 6x5 m (SÖ-NV), 1loftbod, 6x4.5 m (ÖSÖ-VNV), 1 stuga, 8...

Område med fossil åkermark (L1963:5436)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1971:3234)

Omårde med fossil åker, yngre, ca 240 x 35-170 m (N-S), kring torpet Dryllan. Inom omårdet är ett flertal röjningsrösen av yngre karaktär samt åkrar b...

Område med fossil åkermark (L1975:5913)

Område med fossil åker, 120x70-100 m st. Avgränsas av mindre kanal i Ö, 120 m l samt 100 m längs brukningsväg och betesmark i SV och V. Plana ytor i ...

Område med fossil åkermark (L1953:1736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1966:7928)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1965:6135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1963:113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2020:3041)

Område med fossil åkermark, ca 45x20 m (NÖ-SV), bestående av ett 5 röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda-oregelbundna, flacka-välvda, 2–3 m diam o...

Område med fossil åkermark (L1978:3971)

Fossil åkermark, 180x100 m (NÖ-SV). Inom det delvis starkt blockbundna området är ca 100 röjningsrösen, vanligen 3-5 m diam och 0,5-1 m h. I den V de...

Område med fossil åkermark (L1962:1158)

Fossil åkermark, 130x120 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 25 ryggadeåkrar (NNÖ-VSV 4-6 m br och 0,1-0,2 m h. Genom området går enmindre väg, Den V kanten ä...

Område med fossil åkermark (L1991:4225)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 200x80 m(NNÖ-SSV), med ca 30 röjningsrösen, 2-6 m i diam och 0,2-0,5 m h,med tämligen jämn fy...

Område med fossil åkermark (L1968:5366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1998:1563)

Område med fossil åkermark 80 x 35-80 m st (NNV-SSÖ) bestående av ett okänt antal parceller och 5 röjningsrösen. Parcellerna är svåra att urskilja p...

Område med fossil åkermark (L1961:6099)

Fossil åkermark, ca 25x20 m (NÖ-SV) bestående av 5 st lätt ryggade åkrar eller parceller. Dessa är 18-20 m l (NNV-SSÖ), 2,5-3,5 m br och 0,05-0,1 m h....

Område med fossil åkermark (L1970:9879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1961:9097)

Fossil åkermark inom ett 120x40-60 m st område (NNV-SSÖ),bestående av minst 5 åkerytor, alla utom en fragmentariska pgayngre odling. Åkrarna begränsas...

Område med fossil åkermark (L1954:3612)

Fossil åkermark, delundersökt, ca 300x150 m (NÖ-SV), den undersökta delen, ca 300x40 m (NÖ-SV) skär genom området. Den fossila åkern består av ca 139 ...

Område med fossil åkermark (L1990:4109)

Fossil åkermark, ca 280x180 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 100-talröjningsrösen och en terrasskant. Röjningsrösena, runda ellernärmast runda, vanlige...

Område med fossil åkermark (L1987:7975)

Område med fossil åkermark, ca 150 x 30 - 115 m (NNÖ - SSV) bestående av ett 50-tal röjningsrösen och 10 stenmurar. Röjningsrösena är i allmänhet oreg...

Område med fossil åkermark (L2000:2009)

Område med fossil åkermark 375 x 20- 100 m (N-S), bestående av minst 25 parceller, 24 röjningsrösen och 11 stenmurar. Parcellerna är till större dele...

Område med fossil åkermark (L1960:604)

Fossil åkermark. Inom området , 60x40 m (NV-SÖ), är 9 lätt ryggade åkrar.Dessa är 30-60 m l (NV-SÖ), 3-3.5 m br och 0.1-0.2 m h.

Område med fossil åkermark (L1969:9297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1965:7773)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.