Område med fossil åkermark

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika typer av åkerbrukets lämningar.
Område med fossil åkermark (L2020:5411)

Område med fossil åkermark, 55×50 m (NV–SÖ), bestående av ca 7 röjningsrösen, 1 vall med röjningssten, och 2 hägnadsvallar. Röjningsrösena är 2–4 m di...

Område med fossil åkermark (L1999:9081)

Område med fossil åkermark 95 x 25-55 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 fossil åker, 1 stenmur och 4 röjningsrösen. Den fossila åkern är oregelbunden, 70 m l...

Område med fossil åkermark (L1954:7360)

Fossil åkermark, ca 200x40 m st (NV-SÖ), bestående av ca 10 röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda, 2-4 m i diam och 0,2-0,4 mh , av 0,2-0,5 m st s...

Område med fossil åkermark (L1969:7665)

Område med fossil åkermark, ca 145x110 m (Ö-V), bestående av 367 röjningsrösen och röjda ytor. Rösena varierade kraftigt i storlek och karaktär, med y...

Område med fossil åkermark (L1963:8333)

1a) Stensättning (?) rest av, nu ca 10x7 m (N-S) och 0,3 m h.Övertorvad med i enstaka stenar kännbara under torven.Stensättning en är överodlad och de...

Område med fossil åkermark (L2009:4118)

Område med fossil åkermark, ca 140x60 m (NÖ-SV), bestående av 4 åkerytor, 1 stensträng och 1 röjningssträng. Åkerytorna (tidigare Örtomta 260:3) utgör...

Område med fossil åkermark (L1986:685)

Område med fossil åkermark, ca 70x30-40 m (Ö-V), bestående av 1 oregelbunden åkeryta och minst 6 röjningsrösen. Den oregelbundna åkerytan är ca 60x20-...

Område med fossil åkermark (L1968:5366)

Område med fossil åkermark minst 200 x 40-70 m (NNV-SSÖ) bestående av 4-8 ryggade åkrar med i de flesta fall samma längd och riktning som området, ca ...

Område med fossil åkermark (L1964:507)

Fossil åkermark, ca 140x50 m st (NNV-SSÖ) bestående av ca 5 terrasserade odlingsytor. Dessa är 40-140 m l, 10-20 m br och 0,5-1,0 m h. Delvis odlad m...

Område med fossil åkermark (L1972:7194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1980:8156)

Område med fossil åkermark, sentida, ca 20x15 m st (N-S), bestående av 1 åkeryta och 2 hägnadsvallar. Åkerytan är plan och röjd. I Ö är terrasskanter,...

Område med fossil åkermark (L1991:2938)

Fossil åkermark, ca 250x100 m (NÖ-SV), bestående av ett 30-tal oregelbundna röjningsrösen, 3-6 m i diam och 0,3-0,6 m h, av 0,2-0,5m st stenar. I områ...

Område med fossil åkermark (L1998:1795)

Område med fossil åkermark, 60 x 25-40 m (NÖ-SV) bestående av 1 fossil åker och 10 röjningsrösen. Den fossila åkern är bandformig och plan, 40 ml oc...

Område med fossil åkermark (L1976:1873)

Område med röjningsrösen 130x90 m (ÖNÖ-VSV) med ett 20-tal röjni ngsrösen, 4-6 m i diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvade med 0,2-0,6 m st stenar.

Område med fossil åkermark (L1955:5690)

Fossil åkermark, sentida, ca 100x70 m (N-S), bestående av små, oregelbundna åkerytor. Kring åkerytorna finns ett 20-tal röjningsrösen, oregelbundna, s...

Område med fossil åkermark (L1980:5951)

Område med fossil åkermark, ca 160x40-90 m (N-S), bestående av 2 åkerytor, 1 stenmur, 1 hägnadsvall och ca 30 röjningsrösen. Den V åkerytan avgränsas...

Område med fossil åkermark (L1972:6972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1998:3238)

Område med fossil åker, ca 140x30-80 m (NV-SO), bestående av 2 åkerytor och ca 15 röjningsrösen. Två oregelbundna åkerytor enlig storskifteskartan år ...

Område med fossil åkermark (L2010:3180)

Område med röjningsrösen, nu borttget, 460x260 m (N-S) beståendeav ca 210 röjningsrösen, 7 större anhopningar av röjningssten samt 4 terrasser. I områ...

Område med fossil åkermark (L1991:9655)

Fossil åkermark, delundersökt, ca 650-1000x120-650 m (NÖ-SV) (närmast hästskoformad), bestående av ca 400 röjningsrösen. Dessa är iallmänhet 4-6 m i d...

Område med fossil åkermark (L1954:9975)

Fossil åkermark, ca 300x130 m (N-S), bestående av ca 100röjningsrösen och 2 hägnadsvallar.Vid bortröjning (1918) av några av rösena hittade man brända...

Område med fossil åkermark (L1964:2132)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1963:6076)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:2526)

Fossil åkermark, ca 200x200 m (N-S), bestående av ca 50 röjningsrösen, i huvudsak runda, 3-6 m i diam och 0,3-0,6 m h, delvis övermossade med i ytan s...

Område med fossil åkermark (L2020:3196)

Fossil åkermark bestående av terrasskanter, stensträngar, hak och röjningsrösen i olika storlekar. I området finns även flera stenmurar, vilka i melle...

Område med fossil åkermark (L1992:3891)

Område med röjningsrösen, 40x25 m (NNÖ-SSV). I området är fyra röjningsrösen, varav två rektangulära, ett ovalt och ett vallformigtröjningsröse.Det re...

Område med fossil åkermark (L2020:6850)

Röjningsröseområde, ca 100 x 65 m (NNÖ-SSV) bestående av 23 röjningsrösen. Dessa är vanligen runda, ca 3- 5 m diam och 0,3-0,4 m h av vanligen 0,2-0,5...

Område med fossil åkermark (L1975:4895)

Område med fossil åker, ca 170x80 m (Ö-V), bestående av 7 åkertegar och 9-12 odlingsrösen. Årkrar, bestående av 7 långa, smala tegar, 70-80 m l och 20...

Område med fossil åkermark (L1968:6032)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2023:1571)

Område med fossil åkermark, 85×75 m (NVV–SSÖ), bestående av ca 6 röjningsrösen. Röjningsrösena är 1–3 m diam och 0,2–1 m h, bestående av 0,1–0,3 m st ...

Område med fossil åkermark (L1989:8496)

Fossil åkermark, 110x35 m (N-S), bestående av 6 ryggade åkrar, ca110 m l. (N-S), 5-5.5 m br och 0.1 m h. Området avgränsas i N aven svag vall, 1 m br ...

Område med fossil åkermark (L1961:8776)

Inom det streckade området finns ett flertal odlingsrösen. Nr. 1och 2 är bara 2 av dessa. Sammanlagt ca. 12 - 15. Fossil åkermarkinom ett område, 50 x...

Område med fossil åkermark (L1965:4821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1953:8377)

Fossil åkermark, ca 450x150 m (N-S), bestående av ca 100röjningsrösen. Dessa är 4-8 m i diam och 0,2-0,8 m h, av 0,1-0,3 mststenar. Några anläggningar...

Område med fossil åkermark (L1977:931)

Fornåkrar inom ett område 110x40 m (NV-SÖ). Åkerytorna som är 15 -40 m i sida begränsas av sandvallar 3-6 m br och 0,2-0,4 m h.

Område med fossil åkermark (L1964:3350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1987:8038)

Område med fossil åkermark, 220 x 150 m (NV - SÖ) bestående av röjningsrösen och stenmurar. Inom området finns minst ett 20-tal röjningsrösen, oregelb...

Område med fossil åkermark (L1966:9940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1990:2947)

Fossil åkermark, ca 200x60-150 m (NV-SÖ), bestående av ett 50-talövermossade/övertorvade röjningsrösen, 3-5 m i diam och 0.2-0.3m h, av 0.1-0.3 m st...

Område med fossil åkermark (L2007:3752)

Område med röjningsrösen, inom ett ca 110 m l (VNV-SSÖ) ochintill 30 m br område finns ett 10-tal röjningsrösen, 5-7 m idiam och 0.2-0.3 m h.I det syd...

Område med fossil åkermark (L1969:8557)

Fossil åkermark, ca 35x30 m (NV-SÖ), bestående av 7 ryggade åkrar, 25-30 m l (NÖ.SV), 5 m br, 0,3-0,5 m h. Åkrarna är anlagda i en kraftig SV-sluttnin...

Område med fossil åkermark (L1975:5906)

Område med fossil åker, 180x20-75 m (N-S), bestående av 5 åkerytor och 5 röjningsrösen. Åkerytorna är plana, 3 st i N är bandformiga, 75x15 m (Ö-V), ...

Område med fossil åkermark (L1982:1388)

Fossil åkermark, ca 80x10-20 m (N-S), bestående av 2 oregelbundna åkrar. Åkrarna är 45x5-12 m (N-S) resp. 18x4-8 m (N-S). Terrassering i V kanten 0.5-...

Område med fossil åkermark (L2023:6965)

Område med fossil åkermark, ca 310x120 meter stort (Ö-V) bestående av ca 13 åkerytor omgivna av grunda diken, 0,5-1 meter breda och grunda. Området ut...

Område med fossil åkermark (L1960:1370)

Område med fossil åker, ca 40x30 m (NV-SÖ). Bestående av 1 röjd yta och 1 odlingsröse. I SÖ delen av området är en härd, Backa 87:1.

Område med fossil åkermark (L1988:4021)

Fossil åkermark, 200x150 m (NNÖ-SSV), bestående av åkerterasser,begränsade av 8 terasskanter. Terasskanterna är 30-70 m l(ÖSÖ-VNV) och 0.3-0.6 m h. Vi...

Område med fossil åkermark (L1991:819)

Fossil åkermark, ca 2100x400-700 m (NÖ-SV) med uppskattningsvisca 2000 röjningsrösen. Flertalet av dessa är runda eller närmastrunda, 2-5 m diam och ...

Område med fossil åkermark (L1990:2063)

Fossil åkermark, ca 200x50-100 m (NNÖ-SSV), bestående av åkerytorsamt ca 50 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0.1-0.6 m h.Övertorvade, delvis k...

Område med fossil åkermark (L1991:4198)

Fossil åkermark, ca 180x90 m (Ö-V), bestående av 17 terrasseradeåkrar, 10-100 m l (N-S och NV-SÖ) och 6-40 m br (vanligen 15-30 mbr). Dessa begränsas ...

Område med fossil åkermark (L1983:9575)

Område med fossil åkermark, bestående av 4-5 åkerytor, 1 röjningsröse . Åker ytorna är plana eller svagt skålade. 8-10 m br och 15 -60 m l. De...

Område med fossil åkermark (L2008:5999)

Område med fossil åkermark, 140x50-80 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 åkerytor, ett 10-tal röjningsrösen och 3 stenmurar. Åkerytorna avgränsas mestadels a...

Område med fossil åkermark (L1975:6029)

Fossil åker, 60x30 m (NV-SÖ), bestående av 2 bandformiga parceller och 1 röjningsröse. Åkerytorna är plana, 60x15 m (NV-SÖ), avgränsade av diken, 0,3-...

Område med fossil åkermark (L1998:1181)

Område med fossil åkermark 65 x 40 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 fossil åker och 2 röjningsrösen. Den fossila åkern är oregelbunden, ca 47 m l (NNV-SSÖ...

Område med fossil åkermark (L1966:5285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1960:625)

Fossil åkermark, ca 90x40 m (N-S) bestående av 6 parceller, 50-90 m l, 5-6 m br och 0,1-0,2 m h. Svackorna mellan parcellerna är0,5-0,6 m br. Tätt bev...

Område med fossil åkermark (L2021:484)

Område med fossil åkermark, ca 160x37-100 m (NNÖ-SSV). Bestående av 7 långsmala odlingsytor ca 60-160 m l (NNÖ-SSV resp. VNV-ÖSÖ) och ca 15-25 m br. O...

Område med fossil åkermark (L1964:1523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1994:9403)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1999:8326)

Område med övergiven åkermark, 45x15 m (N-S), rektangulärt, bestående av en odlingsyta, 42x12 m avgränsad mot omgivande hak i N och V, 0,1-0,35 m h oc...

Område med fossil åkermark (L1987:2467)

Fossil åkermark, ca 180x80 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 40 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 4-7 m i diam och 0,25-0,6 m h, bestående...

Område med fossil åkermark (L1971:9308)

Område med fossil åkermark 210x20-95 m (N-S) bestående av minst 20 fossila åkerytor och 100 röjningsrösen. Åkerytorna är oregelbundna 5x3 - 40x3-15 m ...

Område med fossil åkermark (L1965:9146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1953:4443)

Fossil åkermark, 150x50 m st (N-S), bestående av ca 50 röjningsrösen, 3-5 m i diam och intill 0,1-0,2 m h. Övertorvade.

Område med fossil åkermark (L1964:8283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2021:6077)

Område med fossil åkermark, 80x6-15 m (Ö-V). 10 rösen, 3-4 m stora och 0,30-0,50 m stora, 1 avlångt, 8x3 m stort och 0,45 m högt samt 1 fyrsidigt 5x3 ...

Område med fossil åkermark (L1953:5043)

Fossil åkermark, ca 210x110-130 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 20röjningsrösen. Dessa är 3-6 m i diam och 0,1-0,3 m h, av 0,1-0,5 mststenar.

Område med fossil åkermark (L1962:7214)

1) Stensättning rund, 9 m diam. och 0,4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar 0,3-0,4 m st. Mittblock söndersprucket ca 1x1 m.Kantkedja ? 0,1-0,2 m...

Område med fossil åkermark (L1999:9994)

Område med fossil åkermark, 55 x 10-36 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 fossil åker, 1 stenmur och 3 röjningsrösen. Fossil åker oregelbunden och plan, 42 ...

Område med fossil åkermark (L1982:7868)

Område med fossil åkermark, ca 250x60 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 5 odlingsytor avgränsade av hak och terrasskanter samt dike i S. I NÖ kanten är ...

Område med fossil åkermark (L1986:581)

Område med fossil åkermark, ca 550x170 m (NV-SÖ), bestående av ca 100 röjningsrösen, 2-5 m diam och 0,5-0,7 m h, av i allmänhet 0,2-0,3 m st stenar. I...

Område med fossil åkermark (L1957:8569)

Område med fossil åkermark, 270×60-200 m (NV–SÖ), bestående av ca 16 röjningsrösen, 1 stenmur och 3 hägnadsvallar. Röjningsrösena är 2–3 m diam och 0,...

Område med fossil åkermark (L1971:4692)

Område med fossil åkermark ca 355x15-240 m (Ö-V) bestående av ca 300 röjningsrösen och 2 stenmurar. Röjningsrösena är, ställvist glest belägna, 2-7 m ...

Område med fossil åkermark (L1991:7554)

1/Fossil åkermark, ca 450x300 m (NÖ-SV), bestående av ca 150röjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0.2-0.7 m h, beståendeav 0.2-0.5 m st stenar. I...

Område med fossil åkermark (L1971:3593)

Område med fossil åker ca 60x50 m (N-S) bestående av ca 20 röjningsrösen och 1 stenmur.

Område med fossil åkermark (L1968:5619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1945:1508)

Område med fossil åkermark, ca 230-295x70-190 m (N-S), bestående av åkerytor och ca 105 röjningsrösen. Röjningsrösena, på och utanför odlingsytorna, ä...

Område med fossil åkermark (L1965:6847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2007:27)

Röjningsröseområde, ca 50x10-30 m (N-S). Inom området ett 10-talröjningsrösen, 3-5 m i diam och 0.2-0.3 m h av 0.2-0.4 m st stenar.

Område med fossil åkermark (L1965:2626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1966:9530)

Område med fossil åkermark, ca 550x300 m (N-S), bestående av minst 300 röjningsrösen och minst 5 oregelbundna åkerytor. Röjningsrösena är runda, ovala...

Område med fossil åkermark (L2020:4643)

Område med fossil åkermark, ca 25x12 m st (SSV-NNÖ), bestående av 7 röjningsrösen. Röjningsrösena har runda-ovala former i plan, 5-2,5x3-2 m st, flack...

Område med fossil åkermark (L2023:2604)

Område med fossil åkermak ca 275x155 meter stort (NNV-SSO), bestående av ca 25 kvadratiska och rektangulära åkerytor varierande i storlek mellan 30-60...

Område med fossil åkermark (L1967:1399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1982:8129)

Fossil åkermark, 65x15-40 m (NÖ-SV), bestående av 3 röjningsrösen, 2 åkerytor och 1 dike. Röjningsrösena är belägna inom en 15x4 m (NÖ-SV) yta i NV. 2...

Område med fossil åkermark (L1998:6042)

Område med fossil åker, oregelbundet, ca 120x35-70 m (NÖ-SV), bestående av 2 rektangulära åkerytor, 2 stenmurar/-vallar och 1 röjningsröse. Åkerytor,...

Område med fossil åkermark (L2004:4103)

Fossil åkermark, 150x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 svagt ryggadeåkerparceller, 3-5 m br och 0.2 m h. Mellanliggande sänkor är0.5 m br och 0.1 m dj.Be...

Område med fossil åkermark (L1963:1628)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1986:9478)

Område med fossil åkermark, ca 195 x 125 m (N - S) bestående av minst 5 oregelbunda åkerytor och ca 25 röjningsrösen. Åkerytorna är ca 40-70 m l och 2...

Område med fossil åkermark (L1964:1121)

Utgår.

Område med fossil åkermark (L1966:3509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2006:4244)

Röjningsröseområde, 140x130 m (N-S), bestående av ca 15-20odlingsrösen. Odlingsrösena är 2-5 m diam och 0.1-0.4 m h.Flertalet kraftigt övermossade och...

Område med fossil åkermark (L1999:7244)

Fossil åker, 150x40-110 m st (Ö-V) bestående av 6 övergivna åkrar och 10 röjningsrösen. Åkrarna är oregelbundna till rektangulära i formen med plan yt...

Område med fossil åkermark (L1991:6524)

Fossil åkermark, ca 180x90-160 m st (Ö-V), bestående av ca 20 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0,2-0,6 m h, av 0,2-0,6 m ststenar. I några av ...

Område med fossil åkermark (L1954:3202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1972:2741)

Fossil åkermark, ca 600x140-200 m (Ö-V), bestående av ca 25 röjda ytor, ca 100 röjningsrösen samt stensatta terrasser, stensträngar och terrasser. De...

Område med fossil åkermark (L1961:2355)

Fossil åkermark? ca 41x30 m (NV-SÖ) bestående av enbegränsningsvall, 41 m l. (NV-SÖ) 2-3 m br. samt intill 0,9 m h.I anslutning till denna är 5 odling...

Vikskute, Område med fossil åkermark (L1946:2312)

Område med fossil åkermark, ca 360x190 m (N-S), bestående av minst 75 röjningsrösen och 3 terrasser. Åkermarken avgränsas av terrasserna, utöver det...

Område med fossil åkermark (L1954:8649)

Fossil åkermark, ca 250x150 m (NV-SÖ), bestående av ca 200röjningsrösen och 1 hägnadsvall.Röjningsrösena är 4-6 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,3 m...

Område med fossil åkermark (L1977:2020)

Fossil åkermark 200x110 m st (N-S) bestående av ca 10 fossila åk erytor varav 6 terrasserade och 4 skålade (byråmässigt uppskattad e 1987) vilka delvi...

Område med fossil åkermark (L1998:2223)

Område med fossil åkermark, 180 -205 x 25-125 m st (N-S) bestående av minst 29 parceller och 44 röjningsrösen. Minst 20 av parcellerna är bandformiga...