Övrigt

Riksantikvarieämbetets definition: Används endast för företeelser som inte går att placera in under någon av övriga lämningstyper.
Övrigt (L2008:3782)

Postament till telegrafstolplinje, 2,4 x 2,2 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, av 0,4-1,1 m st, ställvis huggna, stenar. I mitten är en 0,5 m st och 0,7 m dj...

Övrigt (L2003:8809)

Stenmur, 6x2-3 m (N-S) och intill 0.5 m h av 0.2-0.8 m st stenar.Ligger mellan 2 större block 3 m st och 2 m h.Beväxt med en björk. Övermossad.

Övrigt (L2016:5831)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1942:7764)

1) Grop, 7x4 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,3 m dj. I kanten syns 0,3-0,6 m st stenar. 2 m Ö 20cg N om 1 är. 2) Grop, oregelbunden formca 7x5 m (NNV-SSÖ) oc...

Övrigt (L1993:8463)

Gravplats, troligen samisk., belägen på nuvarandekyrkogård. På 1940-talet hjälpte Eric Broström till vidgravgrävning varvid tre skelett på olika nivåe...

Övrigt (L1947:7687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1972:3855)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1993:8568)

Lämningar efter ria, bestående av spismursröse ochstockar. Grundlämningarna är genomskurna av väg. Bevuxen medhallonsnår och träd.Enligt Sven Larsson,...

Övrigt (L1951:5931)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1978:9709)

Stenvall, 85 m l (N-S), intill 15 m br och 5 m h, av intill 2 m st block. Rensmaterial från åfåran. Foto 3708-3709

Övrigt (L1979:5322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1996:9713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1938:8309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1977:5840)

1) Kista, kalksten, enl undersökningsrapporten ca, 0,9 m l (Ö-V) och 0,45 m br och intill 0,36 m h, bestående av 4 kalkhällar i sidorna. Kistan har tä...

Övrigt (L1950:969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1954:1992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1992:5040)

Område med lämningar efter spånhyvel och damm, 15x5 m (N-S) enligt Albin Andersson.Spånhyvelrest, kvadratisk, timrad kista, 3x2 m (NNÖ-SSV) och 1.5 mh...

Övrigt (L1982:1235)

Område med 15 potatisgropar, ca 30x30 m (NNV-SSÖ). Groparna är 1.5-2.5 m diam och 0.4-1 m dj.

Övrigt (L1996:9636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1981:3428)

1) Boplats, ca 160x100m (NÖ-SV). Vid utredningsgrävning framkom18 anläggningar i 7 sökschakt. Dessa utgjordes av 8härdar/härdbottnar, 6 stolphål, 2 mö...

Övrigt (L1983:3718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1994:6429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1991:9531)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.

Övrigt (L1984:7823)

Stenmur, 48 m l, 0,5-1 m br och 0,5-0,9 m h av 0,4-1 m st stenar. Avslutas i SÖ mot stort stenblock. Kallmurad med plana utsidor. Ligger i mycket br...

Övrigt (L2006:6513)

Fyndplats för 2 kvarnstenar, gråsten, 90 cm diam och 11-13 cm tj.Hål i mitten 24 cm i diam, stenarnas tjocklek i mitten är 13 cm.Stenarna är ursprungl...

Övrigt (L1963:4465)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1938:3585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1940:6631)

Grop med vall, totalt 6 m diam, gropen är 1,5 m diam och 0,8 m dj. Runt om en vall, 2 m br och 0,3 m h.

Övrigt (L2000:2281)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2019:2867)

Stenröse, oklar funktion, 2,3x1 m och intill 0,6 m h, bestående av 0,1-0,4 m st stenar.

Övrigt (L1994:6267)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1990:3339)

Förarbete till kvarnsten, 120x100 cm (NV-SÖ) med påbörjat hål,borrat, 16 cm diam och 11 cm dj. Kallas allmänt för Offerstenen.

Övrigt (L2008:3833)

Postament till telegrafstolplinje, 2,3 x 1,9 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,4 m h, av 0,5-1 m st kallmurade stenar. Belamrat med 6 större stenar och jordmassor...

Övrigt (L1957:8350)

1) Stensamling, rund ca 1,5 m diam, stenarna är dels 0,1-0,3 m stoch dels 0,4-0,6 m st. I mitten finns ett block 0,7 m l (VNV-ÖSÖ) 0,4 m br och 0,2 m ...

Övrigt (L1992:2678)

1) Grop, oval, 3.3x1.8 m (NNÖ-SSV) och 0.2 m dj. Kring kanten envall, 1-2.2 m br och 0.1-0.3 m h, tydligast i VNV och SSV. Bottenplan, ovalt (näst int...

Övrigt (L2017:9233)

Rev.inv.n 1980: 1) Skärvstenshög. Undersökt och borttagen medskärvstensmaterialet utjämnat inom en ca 9 m stor yta. I mittenen fläck med kol och sot, ...

Övrigt (L1987:6340)

Packstensröse, närmast rektangulärt, 5 x 3 m (Ö-V) och 1,5 m h, bestående av 0,1-0,4 m st delvis huggna och sprängda stenar. N kanten är rak och delvi...

Övrigt (L1958:8061)

1) Husgrund, sentida, 15x10 m (V-Ö). Ca 15 m SV om nr 1 är: 2)Brunn.

Övrigt (L1981:632)

Parkanläggning, ca 40x30 m (N-S), bestående av en med kallmurupphöjd platå. Kallmuren är 0.4-1 m h av 0.1-1.5 m st stenar medställvis bergfasta block....

Övrigt (L1961:3661)

Grop, rektangulär, 7x3 m med sluttande sidor, 0,8 m djup. Längskanten en jordvall 0,5-1,0 m bred och 0,1-0,3 m h. I närhetenligga några stensättningsl...

Övrigt (L2022:2952)

Årensningsvallar, 20x10 m (Ö-V), intill 1 m h, av 0,5-1 m st stenar.

Övrigt (L1975:8791)

Bottenobjekt, ca 3,4 m l och 2,1 m br. Objektet har ett uppstick på ca 1 m. Objektet påträffades 2017-02-02 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket me...

Övrigt (L1972:5696)

Kanal, 18 m l (320-120gon), 3 m br och 3,5 m dj. Förbinder de båda fiskdammarna (se RAÄ-nr 27:1-2). Vid den V dammen finns vid kanalens mynning 2 damm...

Övrigt (L2004:9983)

Stenmur.

Övrigt (L1988:6474)

Fyndplats för del av sten med inskription, sandsten, 20 cm br,4.5 cm tj. Stenen har på ena bredsidan inskriften:T A T, P, S TSe skiss i inventeringsha...

Övrigt (L2019:7374)

Grop, ca 5x4 m (Ö-V) och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 2-3 m br och 0,4-0,5 m h. Inuti gropen är ytan ojämn och ser ut att ha blivit omrörd. Vid provs...

Övrigt (L1978:9725)

Sten och jordvall, 120 m l (N-S), intill 10 m br och 3 m h, av intill 1,5 m st stenar. Efter rensning av åfåran. Överlagrar möjligen kvarngrund i SÖ d...

Övrigt (L2017:201)

Ek. "Bergelius ek, Kevinge, Danderyds sn. Har uppkallats efterJ.J. Bergelius (? 1848) som ofta vistades på svärfaderns gård,Kevinge. Omkrets 368 cm" (...

Övrigt (L1937:172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1958:5879)

1) Naturföremål bestående av 1 ek (2,7 m i omkrets, brösthöjd).

Övrigt (L1966:8687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2013:3854)

Bombmål för flygvapnet. Stora mängder metallskrot.

Övrigt (L1995:2687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1992:5111)

Grop, närmast rund, 1.5 m diam och 0.5 m dj. Sentida.Enligt tidigare anteckningar skulle gropen i sen tid använts somnågon slags fångstfälla.

Övrigt (L1960:7196)

Inmätningar gjorda av Sjöfartsverkets fartyg: Nils Strömcrona och motorbåt 28. Enligt Sjöfartsverkets gradering är detta en ej naturlig formation.

Övrigt (L2020:1867)

Övrigt, grop, ca 3 m diam och 1,2 m dj, ställvis omgiven av en vall intill 0,5 m h och intill 1,2 m br.

Övrigt (L1956:3770)

Vattenhål, uppsprängt.

Övrigt (L1937:57)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1966:6847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1941:7832)

Boplats? Inom ett område (vars storlek inte är beskrivet irapporten) påträffades spridda skärvstenar och träkol i denplöjda ytan. Träkolet var dock då...

Övrigt (L1938:7461)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2023:1646)

Piscina (dophäll), 1,7x1,3 meter stor, 12-15 cm tjock. Den har ristade rännor längs kanterna. Ritsar leder in mot mitten av stenen till en asymmetrisk...

Övrigt (L1999:97)

Uppgift om garveri, vadmalsstamp m.m. Dessa har varit belägna vidån, S om bron, och är nu borta. Platsen är överbyggd.

Övrigt (L1961:3447)

Milstolpe, plats för. Flyttad ca 690 m 306 gon. Se nr. 5.

Övrigt (L1978:2490)

Kallmurad bäckfåra, ca 300 m l och 2,5-3 m br, begränsad av kallmurar, 0,5-1,3 m h. Kallmurarna tillkomna i samband med sjösänkning.

Övrigt (L1955:9916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1951:5770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1992:5087)

1) Labyrint, av serpentintyp, rund, 8 m diam, bestående av sju vallar, av 0.1-0.2 m st stenar. I NNÖ ingång, 0.1-0.2 m br.55 m S om nr 1 är en grop, n...

Övrigt (L1992:9041)

Sex stenar, 0,25-0,5 m stora och 0,2 m höga, inom 4 m i diameter på berghäll. Ytterligare några få stenar finns på berghällen, som i övrigt är närmast...

Övrigt (L2019:3888)

Stenpackning, 4x1,5 m (N-S), ej avgränsad, best av 0,1-0,3 m st stenar, belägen på 0,5 m dj i våtmark. Eventuellt utgör lämningen en strandskoning. Lo...

Övrigt (L1989:6657)

Linbastu och malttorka, 20x7 m (VNV-ÖSÖ), av kallmuradegråstenar. Igenrasad.

Övrigt (L1976:8114)

Malsten, gråsten, 0,63x0,50x0,14 m. Trågformig fördjupning,ca 0, 6 m l,0,36 m br och 0,09 m dj. Avslagen i båda ändarna. Sannolikt flyttad till nuvara...

Övrigt (L1994:6790)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1979:3607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1957:4687)

1) Platskryss på registerkarta från 1979 års inventering meddublettnumret 257.

Övrigt (L1977:1758)

Malsten - 1 av 3, 0,6-0,7 m l, 0,5 m br och 0,07-0,15 m dj. Skadad.

Övrigt (L1938:8277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1995:3913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1977:8970)

Fornlämningsområde ca 100x70 m, bestående av 5 husgrunder varav 1 osäker, 1 röse(?) och 1 stensättning?, 1 skärvstenshög, samt s tensträng och vall....

Övrigt (L1958:9923)

1) Tjärbränneri, ej återfunnet.

Övrigt (L2003:4251)

Fyndplats för stenhäll. Den ungefärliga fyndplatsen anvisad avArtur Johansson, Källberget. Inga ytterligare spår 1982.

Övrigt (L1937:4001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1989:9691)

Stenbrott, 60x50 m (NÖ-SV), bestående av några schakt- och varphögar, 10-30x3-5 m st och 1,5-2 m dj.

Övrigt (L1979:9812)

Plattform, 4x2 m (Ö-V) och intill 1,2 m h, kallmurad. I V är stentrappa. Ovansidan sluttar lätt mot S. Plattform för skjutbana enligt uppgiftslämnar...

Övrigt (L1984:1282)

1) Fångstgrop, varg, 5 m diam och 1.2 m sj. I V-N-Ö en vall, 1-3m br och intill 0.3 m h. Borttagen utan undersökning!40 m SÖ om nr 1 är:2) Grop, 2.5 m...

Övrigt (L1972:2661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1943:7435)

1) Förvaringsgrop, 4 m diam, 1,5 m dj, försänkt ingång åt SV, innehåller ris och sopor. 5 m N om nr 1 är 2) Förvaringsgrop, 3 m diam, 2,5 m dj, försän...

Övrigt (L1964:1992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1973:2551)

Övriga sjöbottenfynd enl. Bergenblad 1964: A. "Hägnad", träkonstruktion. B. "Hägnad", sju pålar och stensamling. C. "Knuttimrade konstruktioner med...

Övrigt (L1936:9925)

1) Linskänke ?: bestående av stockar, 1,5-2 m l (Ö-V) och 0,2-0,4m tj. St- ; ckarna finns inom två grupper med 1,5 m mellangroparna 35 m SV om nr ...

Övrigt (L1965:9621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2017:6001)

1) Punkt på regiserkartan. Beskrivning saknas. Felaktigt Raä-nr99 på registerkarta.

Övrigt (L2017:704)

Ringformad vall, 4x4 m och 0,3-0,7 m h av 0,1-0,7 m st stenar.Innanför vallen stenfritt utrymme, 3x3 m. I Ö ingång, 1 m br.Vallen är ej regelbundet ru...

Övrigt (L1987:1748)

1) Linbastu, närmast rektangulär, 10x8 m (N-S) och 1.5-3 m h.Kallmurade väggar och tak av 0.2-1.5 m st stenar, vanligen0.2-0.4 m st. Taket är valvform...

Övrigt (L1936:9739)

Spånhyvel: plats för markeras med x på fotokartan.;

Övrigt (L1981:7026)

Industrilämningar, bestående av 1 husgrund, 23x9 m (Ö-V). 7 m Vom husgrundens NV hörn finns 1 stenskodd ränna med plats förvattenhjul, 7 m l, 1.5 m br...

Övrigt (L1979:8085)

Potatisgrop, 2 m diam, 0.6 m dj.

Övrigt (L1968:9948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1977:2712)

Kalkstenshög?, 10x6 m (n-S) och 0,5-1, 6 m h. Övertorvad med ställvis riklig kalksten och ljus sandjord i ytan. Ca 10 tallar. Se bild i boken.

Övrigt (L1992:2587)

Grop, närmast oval, 6x5 m (NNV-SSÖ), bestående av en grop,oval, 3.5x2 m (NNV-SSÖ) och 0.4 m dj. Omgiven av en diffus vall,1.5-2 m br och mindre än 0.0...