Övrigt

Riksantikvarieämbetets definition: Används endast för företeelser som inte går att placera in under någon av övriga lämningstyper.
Övrigt (L1995:1643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1963:9626)

Stenhäll 130-140 cm i diam och 30-40 cm tj. I mitten ett hål 15cm i diam, till hälften slitet, till hälften råhugget. Påminner till formen om en kvans...

Övrigt (L2019:6931)

Trästock, ca 5 m lång (NÖ–SV) rakt över ån, ca 0,15 x 0,15 m stor, bildar ett 0,15 m högt fall. Kan vara rest av en damm. Belägen på botten av ån.

Övrigt (L1976:4411)

Fyndplats för svärdslipningssten, sandsten med 4 sliprännor (se vidare nr 47). Stenen flyttad för ca 1/2 år sedan.

Övrigt (L1996:22)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2022:9941)

Sjökrog/gästgiveri 1680 på Storbrändön, litteraturuppgift enligt Westerdahl.

Övrigt (L1938:8816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1980:5958)

Röjningssten som fundament till stenmur, ca 70 m l (VNV-ÖSÖ),1-1.5 m br utom i Ö änden, där den vidgas till en stensamling ca15x8 m st. Höjden är 0.2-...

Övrigt (L1943:6008)

Vid den på kartan utprickad platsen finns en mängd aska. Revidering 1979. Något noterbart kan inte iakttagas i det mycket höga gräset.

Övrigt (L1950:3528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2010:3776)

Grund, 5x5 m (N-S) 0,1-0,5 m h av i allmh 0,6-1 m st stenar. Grunden ingår i ett komplex av tidigare industriell verksamhet och utgör rest av bryggstu...

Övrigt (L2008:9705)

Milsten, gråsten, 0.7 m h, 0.28 m br vid basen, något avsmalnandetill 0.25 m vid toppen och 0.15 m tj. I V sidan är inskriften1 \ - \ 2 \ MIL \ 1842.P...

Övrigt (L1960:4611)

Röse (?). Vid arkeologisk utredning år 2004 påträffades ett klapperstensfält med en uppbyggd stenhög. Beskrivning saknas. (Raä dnr 321-1277-2005) - -

Övrigt (L1941:5956)

1) Fångstgrop?, 3 m diam och intill 1,1 m dj. Igentorvad bottenplan. Kallmurade sidor av 0,25-0,4 m st stenar, något raserade. Delvis vall kring kantn...

Övrigt (L1947:8741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1980:6775)

Område med sommarstugetomter, ca 150x70-110 m (Ö-V), bestående av ca 5 tomter med ca 5 sommarstugegrunder, 2-3 husgrunder, 5 källare av betong, 1 jord...

Övrigt (L1976:5151)

Fyndplats, bildsten, 0,61x0,39 m och 0,065 m tj Lärbro "Norder-I re nr 1. SHM 15099.

Övrigt (L1956:3575)

1) Brunnskar, cementerat med runtecken och bilder hämtade urtraditionen om jätten Skägge. Bild se boken.

Övrigt (L1937:2739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1978:9834)

Sten-/jordvallar, 150 m l (NV-SÖ), 1-3 m br, intill 0,6 m h, av 0,3-0,7 m st stenar. Ömse sidor av åfåra. Foto 3967

Övrigt (L1939:6812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1993:6867)

Vindskygg?, bestående av en halvcirkelformad vall, 9 m l (Ö-S-V),0.5 m br och 0.2-0.3 m h, av 0.3-0.6 m st stenar. Innanför är klappersten som mot N b...

Övrigt (L1990:9568)

Linbastu, 12x6 m (Ö-V), bestående av i V en öppen muromgärdaddel, 6.8x5.5 m (innermått), och i Ö en valvförsedd del, 5x3 m(innermått). Valvhöjden är 2...

Övrigt (L1948:8256)

Lämning efter skjutbana, bestående av vall, 13 m l (Ö-V), 1,5-2 m br och 0,5-1,5 m h av jord och 0,15-0,8 m st stenar. Ö-delen ansluter till fyra mark...

Övrigt (L1993:1436)

Gravplats?, enligt ortsbefolkningen. Vid inventeringstillfället 1986 var inga lämningar synliga.Enligt traditionen skall ryssar ha begravts på eller i...

Övrigt (L1981:4066)

Förmodad mördargrav. Förhöjning i marken, ca 1 m diam och 0.15 m h. I krets runt denna ligger en rad stenar 5-10 cm st och småpinnar är nedstuckna i m...

Övrigt (L2023:1740)

Skjutbana, 110x10-25 m (Ö-V) bestående av två vallar av jord och betong.. Den västra vallen är 5 m l (N-S) och 1,7 m h med betongmur i Ö. Betongmuren ...

Övrigt (L2000:8176)

Linskäktslämningar. Inom ett ca 30 m diam st område finns en grävd vattenränna,som omges av en enkel stengrund i vilken ligger bland annat en hjulaxel...

Övrigt (L1996:4028)

Fyndplats uppgift om, enligt Gbg-inv skall det i ett grustagstrax S om torpet Flöga ha påträffats en sländtrissa samt enälvkvarnssten numera flyttad t...

Övrigt (L2023:3297)

Gravsten från 1679

Övrigt (L1960:5966)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Övrigt (L1997:9620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2002:9244)

Stenar staplade på varann, 0,75x0,5 m och 0,4 m h. Stenarna är flata 0,3-0,7x0,05-0,15 m st. (Brandinventering 2016, lst dnr 431-4382-2015)

Övrigt (L1982:1113)

Grop, oval, 2x1.5 m (NÖ-SV) 0ch 0.5 m dj. 6 m VNV om är: Grop, oval, 2x1 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj. Vall i kanten, 1 m br och intill 0.3 m h.

Övrigt (L1994:5101)

1)Grop, oval, 3x2.5 m (NV-SÖ) och 0.12 m dj, omgiven av envall, 2 m br och 0.1-0.15 m h. Vid provstick framkom ingenblekjord. Gropen var också sönderk...

Övrigt (L1964:1044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1979:6027)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1994:3839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1970:9096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1937:4854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1972:8667)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1988:255)

Arkeologisk undersökning, uppgift om. Ortsbor omtalar attarkeologiska undersökningar utförts på platsen? Inga rapportereller grävningstillstånd?Samban...

Övrigt (L1942:9645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1945:2942)

Gropanläggning, rund, 9 m diam, bestående av en kallmurad grop, 2,5 m diam och 1 m dj. Kallmurningen är 0,4-1 m br, av 0,1-0,4 m st stenar och delvis ...

Övrigt (L1995:769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1954:2063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1980:5726)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1995:65)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1993:4634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1962:6559)

Impediment i åker, belagt med röjning och odlingssten. I mittenhar legat en stor sten 2-3 m stor, nu sprängd ett trasigt ytlageråterstår. Jämför exerp...

Övrigt (L1938:1374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1937:4850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1995:2264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1983:1401)

Stenansamling, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m h. Fyllning av0.2-0.9 m st stenar. De större stenarna ligger i ytterkanten(0.6-0.9 m st). Flertalet ...

Övrigt (L1993:4136)

Lämningar efter spånhyvel, 50x30 m (N-S) bestående avspridda grundstenar till spånhyveln. Rester efter brofäste iform av stenpackningar och timmerstoc...

Övrigt (L2011:7902)

Rödfyrshög, närmast oval 12x9 m (N-S) och intill 1,5 m h. På Ö sidan en 3 m br uppfart. Tangerande högens Ö kant ligger en 18 m l(N-S) och 3 m br strä...

Övrigt (L1951:778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2004:3019)

Plats för påträffad brunn. Se excerpt. Utom brunnen fann man vidsamma tillfälle konturer efter en husgrund med en spis.Plaltsen uppmättes och en karta...

Övrigt (L1963:7102)

Sotfläckar- vid schaktning för sommarstuga upptäcktes 1970 svarta fläckar(4st). Fläckarna anmäldes och undersöktes 0,25 m ner och0,50 cm diam. De inne...

Övrigt (L1977:3058)

Malsten, granit, 0,7x0,65 m och 0,2 m tj.

Övrigt (L1974:7221)

1) Dopfunt av vättersandsten, enligt uppgift troligen från 1200-talet.Under predikstolen ligger:2) Minneskors, medeltida, av sandsten, 0.9 m h, 0.5 m ...

Övrigt (L1996:541)

1) Lösfynd, enligt excerpt: på gårdens ägor har det påträffats enbronssyl, rund, överst platt i en hög vid Sannagärdet.Ca 50 m NV om nr 1 är:2) Fyndpl...

Övrigt (L1981:9593)

Stenmurar inom ett 35-15 m (NV-SÖ) st område anlagda på krön ochsluttningar av sten- och blockrik uppstickande mindrebergshöjd.På bergshöjdens krön i ...

Övrigt (L1935:4343)

1) Tomtning, närmast rektangulär, 3x2.5 m st (NNV-SSÖ) beståendeav en stenvall, 0.5-1 m br och 0.3-0.5 h vanligen av kantrundadestenar, 0.2-0.4 m st...

Övrigt (L1938:3811)

1) Lämning enligt markering på ortofotokarta. Beskrivningsaknas.40 m SÖ om 1 är2)Lämning enligt markering på ortofotokarta. Beskrivning saknas.Lämning...

Övrigt (L1967:8013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2015:2279)

Begravningsplats, 200 x 150 x 130 m st. Tillhög Söderby sjukhus.Beväxt med barrskog.

Övrigt (L1997:8888)

Stensatt kors, ca 4x6 m st, av 0.2-0.3 m st stenar lagda 4 ibredd. Stenkorsets ålder är osäker, men det topografiska lägetindikerar att det kan vara a...

Övrigt (L1945:7748)

Stenring?, närmast rund, 8 m diam, bestående av 7 glest placerade stenar, 0,5-1 m st. I ringen ligger en flathäll.

Övrigt (L1992:5034)

1)Boplatsvall? Mycket flackt utseende. Vallen kan ej avgränsas.Försänkningen är oval, 3.5x2.5 m (Ö-V) och 0.1-0.2 m dj.50 m ÖNÖ om 1 är:2)Skärvstenar,...

Övrigt (L1995:4514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1978:8130)

Fiskdamm, ca 120x30 m (ONO-VSV), anlagd kring bäckdrag samt begränsad av ställvis väl synlig vall med intill 1 m h kallmurad insida. Fiskdammen är på...

Övrigt (L1994:8016)

Stensamling, oval, 1,1x0,8 m (Ö-V) bestående av 0,2-0,4 m st stenar.

Övrigt (L1938:2290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1944:916)

Järnväg rest av, bestående av en järnvägsbank.Järnvägsbank, ca 80 m l (VNV-ÖSÖ), 4-6 m br och intill 1 m h.Enligt K-E Fredriksson, Snesholmen, har jär...

Övrigt (L2003:8382)

Förekomst av bränd och sintrad lera, inom ett 60x40 m (VNV-ÖSÖ)st område.1) Förekomst av bränd och sintrad lera, närmast rund, 1.5 m diamoch 0.1 m h.2...

Övrigt (L1953:5131)

Sten med hål, ca 0,5x0,4 m st och 0,1 m tj. På den släta översidan är ett cirkelrunt hål, 4 cm i diam och 3 cm dj. Bottnen är slät.Stenen är funnen i ...

Övrigt (L2001:3272)

1) Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst avokänd utsträckning, synlig dock minst 5x1 m (N-S) i botten avbäckfåra. Förekomsten är spar...

Övrigt (L1982:2416)

Ramp, 11x4 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1 m h, av 0,3-1,5 m st kanthuggna stenar. SSV långsida är lägre. VNV kanten högst. Ligger på berg i dagen. Oviss fu...

Övrigt (L1941:6958)

1) Grop, rektangulär, 3x2 m upptill (NÖ-SV), sluttande nedåt mot mitten, där den är 2x1 m. Den är 1 m dj och vattenfylld i botten. 6 m SSÖ om nr 1 är...

Övrigt (L1934:811)

Övrigt, 5,95 m l och 1,29 m br. Okänt objekt. (Dnr 321-1705-2010)

Övrigt (L1947:1455)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1965:4226)

Vid fornminnesinventeringen felaktigt registrerad påortofotokartan som RAÄnr 173 i Kölaby sn. Beskrivning saknas.

Övrigt (L2015:3586)

1) Skärvstenshög, 11 m diam och 1,7 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar, 0,1-0,3 m st, blandade med skärvsten. I V kantenär en grop, 1,5 m diam o...

Övrigt (L1979:8868)

Potatisgrop, 2 m diam och 0.5 m dj.

Övrigt (L1996:9896)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1995:314)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1942:149)

Överförd från Kalmar sn nr 3:2, se detta RAÄ-nr.

Övrigt (L1981:327)

Upprest sten, sentida, 0.6 m h, 0.35 m br (Ö-V) och 0.2 m tj medkonisk form. På stenens S-sida är imålat:ÅR \ 1974 \ N PStenen står i ett lågt postame...

Övrigt (L1992:5925)

Huggen stubbe, tall, 1,8 m h och 0,35 m diam. Huggen plan med en genomgående skåra, 0,4 m dj och 3 cm br. På N sidan är ett inhugget hak.

Övrigt (L1961:9167)

Fyndplats för minst en urma med aska, påträffades vid grävning avkällare till boningshuset i Håka Månsgården. Samtidigtpåträffades 5 st kanonkulor ca ...

Övrigt (L1971:4972)

Grop, närmast kvadratisk, ca 1,5x1,5 m st (NNO-SSV), 0,6 m dj. Omgiven av va, ca 1-1,5 m br, 0,1 m h.

Övrigt (L1934:3125)

Kistlikande lämning, rektangulär, 1,4x0,7 m (NV-SÖ) och 0,7-0,8 m h, bestående av 4 kantställda hällar och en upprest sten. Den NÖ och SV långsidorna ...

Övrigt (L1941:5889)

Grop, 9 m diam och 1,5 m dj. I gropen är 0,1-0,6 m st stenar. ISÖ delen av gropens botten är en försänkning, 2 m diam och 0,3 mdj, fylld med 0,1-0,4 m...

Övrigt (L1987:1835)

Salpeterugn, 26x18 m st (NNV-SSÖ) och 0,4-2 m h, av kallmurade stenar, 0,2-0,7 m st. Ingångar i ÖNÖ och VSV, 2-2,5 m br.Enligt artikel i Hembygdsboken...

Övrigt (L1939:8923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1990:9471)

Linbastu, 2.5x2 m (ÖSÖ-VNV), med valvtak, 2 m h, kallmurad avtuktade granitstenar, 0.2-0.5 m st. Valvet inrasat i NV, ävenhelt nya ras, p.g.a. rotsyst...

Övrigt (L1996:455)

Potatiskällare (?), ca 3x2 m st (Ö-V) och 1 m h, inbyggd ibacksluttning. Öppning mot S i marknivå, 0.4x0.4 m. Kallmuradeväggar av 0.1-0.4 m st stenar....

Övrigt (L1959:6806)

1) Stensträng 130 m l (NNÖ-SSV), intill 0,5 m h och 0,5- 1 m brav 0,3 - 0,7 m st stenar. På två ställen genombruten av bäck.Beväxt med någar ekar, ens...

Övrigt (L1940:2236)

Stenkrets, närmast rund, cirka 4,2-4,5 meter i diameter och upp till 0,2 meter hög, vanligen lägre. Stenkretsen kan närmast beskrivas som en kantkedja...