Övrigt

Riksantikvarieämbetets definition: Används endast för företeelser som inte går att placera in under någon av övriga lämningstyper.
Övrigt (L2008:193)

Övrigt: Metallföremål.

Övrigt (L2003:9186)

1) Industrilämningar sentida, uppgift om samt hyttplats uppgiftom.Industrilämningar, sentida, inom 1 område av 420x100-250 m st(NNV-SSÖ) bestående 1 ...

Övrigt (L1984:3518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1985:8352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2001:3722)

Uppgift om trefaldighetskälla. Enl. Anders Kimmer, Djurås lågkällan inom vad som är grustag, och källan är förstörd.1993 kunde varen källa eller grluv...

Övrigt (L1947:4003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1968:8815)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1946:6284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1963:9626)

Stenhäll 130-140 cm i diam och 30-40 cm tj. I mitten ett hål 15cm i diam, till hälften slitet, till hälften råhugget. Påminner till formen om en kvans...

Övrigt (L1938:3665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1984:8222)

Tegelbruk. Inom ett område av 410x30-290 m (NNV-SSÖ) är ettflertal husgrunder samt lämningar efter tegelbruket. N om vägenär minst 2 ugnsruiner. S om ...

Övrigt (L1941:6542)

Vindflöjel daterad 1734. Se skiss i inventeringsboken, skannat dokument.

Övrigt (L1940:7011)

Svårtolkad anläggning bestående av 1 stensträng, 1 dike/ränna och en grop. Stensträngen är 90 m (huvudsakligen NNÖ-SSV, i S vinklande mot SSÖ), 1 m br...

Övrigt (L1947:5123)

Minnessten, plats för. Överförd från 23a, för beskrivning, se RAÄ23.

Övrigt (L1951:1256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1936:6048)

Plats för milsten av ; gjutjärn, enl. ortsbefolkningen. Stenenförsvann för länge sen.

Övrigt (L1976:1195)

Fyndplats för bildstensfragment. Uppgiftslämnaren, S. Andersson, Austers grd. verkar emellertid litet osäker om platsen. Fyndet s om bestod av en bild...

Övrigt (L2010:7532)

Rest sten?, granit, omkullfallen 1,2 m h, 0,7 m br (360cg-160cg)och 0,5 m tj. Ligger invid röjningssten vid åker.

Övrigt (L1938:372)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2001:521)

Brunns- och badanstalt, 85x75 m (Ö-V), Digerkällan, enligt häradsekonomiska kartan. På angiven plats fanns vid kartans utgivning fyra byggnader.

Övrigt (L1959:4341)

Skjutbanelämning, bestående av en jordfylld skjutvall, 8,5 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0,1-0,4 m h.

Övrigt (L1990:1131)

Linbastu, 16x9 m (Ö-V) och 4 m h. Invändigt 8x6 m (Ö-V) och 3.5 mh. I NV är en ugnslämning, 1.7x1.7 m och 1.3 m h, av kallmuradestenar, 0.2-0.5 m st. ...

Övrigt (L1937:354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1937:2238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1956:1221)

1) Bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, 1 källare, spridda grundstenar, stenmurar,röjningsrösen, röjda ytor...

Övrigt (L1944:9144)

Malsten(?) triangulär 1,5x1,3 m st och 0,3 m h. I mittpartiet ären fördjupning. Gropen 30 cm diam och 9 cm dj.

Övrigt (L1941:5319)

Vallanläggning, 50x35 m (Ö 15cg S-V 15cg N). Anläggningen bestårav en vinkelhöjd vall i Ö och S och en kort vall i V. I N begränsas området av en slut...

Övrigt (L2017:8787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1957:5201)

1) Stensättningsliknande lämning, plats för. Platsen utgörs nu avåker och dike, ingenting av lämningen återstår. Enligt 1940 årsinventering utgjordes ...

Övrigt (L1966:7860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1978:1737)

Övrigt: Sandtag. Kuperad botten.

Övrigt (L1957:6371)

1) Myrmalmsförekomst. I anslutning till ett dräneringsdikeförekommer det rikligt med myrmalm. Dels i form av flak ochskuggmalm?, dels i form av krutma...

Övrigt (L2001:1619)

1) 2) 3) Hytt- och hammarområde, 900x620 m (NÖ-SV), bestående av1 hyttruin,uppgift om, 1 sintringsverk, uppgift om, 3 kolhus, separat beskrivna, 1 Lan...

Övrigt (L1957:2847)

1) Röse 12 m diam och 0,8 m h. Stenarna är i allmänhet 0,2-0,6 mst. I mitten grop, 2-3 m diam och 0,2 m dj. I S delen grop,5x1,5 m (ÖSÖ-VNV) där den i...

Övrigt (L1941:6958)

1) Grop, rektangulär, 3x2 m upptill (NÖ-SV), sluttande nedåt mot mitten, där den är 2x1 m. Den är 1 m dj och vattenfylld i botten. 6 m SSÖ om nr 1 är...

Övrigt (L1976:3685)

Malsten, granit, 0,8x0,6 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m h. Trågformad för djupning, 70x35 cm och 15 cm dj. Välbevarad. Ej ursprunglig plats. Anvisad av lantbr....

Övrigt (L1956:7794)

1) Borrhål (sentida) i berg, inom ett ca 1,5x1,5 m st yta på krönav högt berg. 7 borrhål är 2-3 cm diam och 0,1 m dj. 1 m NNÖ omborrhålen är ett block...

Övrigt (L1947:7960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1938:1512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1999:576)

Stolpröse, närmast rektangulärt, 3x1.85 m (ÖNÖ-SSV) och intill1.1 m h, kallmurat, av 0.2-0.8 m st stenar.I mitten en rest stolpe 1.4 h. Stolpen har e...

Övrigt (L1996:1493)

Järnbrukslämningar. På ungefärligt angiven plats har Rydö Bruksjärnbruk legat. Bruket, som aldrig hade egen järntillverkning,anlades 1742 och upphörde...

Övrigt (L1958:6322)

1) Område med röjningsrösen. En del är fornlämningslika ochtydliga röjningsrösen. I områdets SO del är: 2) Linbasta,enligt uppgift på ortofoto f...

Övrigt (L1951:5589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1944:711)

Mur.

Övrigt (L2004:3117)

I en sten av granit, ca 1.2-0.9 m (NV-SÖ) och ca 0.3 m h finns enurholkad ränna som har formen av en halv cylinder, ca 0.8 m loch 0.3 m diam. Rännan ä...

Övrigt (L1936:6309)

Troligen rest av timmerflotts- ränna, 1,5x1 m st (NÖ-SV). De endasynliga resterna är tre stycken trästockar.

Övrigt (L1935:6596)

Kraftstationsanläggning, rest av. a) inom ett 100x15 m st område(NNV-SSÖ) är rester efter stenkista av fundament. I områdets Ndel är en regelbunden st...

Övrigt (L1976:8307)

1) Malsten, gråsten, trågformig, 0,78 m l (NV-SÖ), 0,69 br och 0 ,27 tj. Inre längd 0,65 m, 0,41 m br och 0,16 dj. 2)Stenen flyttades omkr 1960 från...

Övrigt (L1976:1643)

1) Malsten, gråsten, 70x60 (N-S) 45 cm h. Trågformig fördjupning 59x35 och 10 cm dj. Något kantskadad. Enl markägaren har malsten en tagits från numer...

Övrigt (L2012:7606)

Telegrafstolplinje, ca 450 ml (NNV-SSÖ) bestående av 10 postament, vilka ligger på ett avstånd av ca 40-90 m från varandra. De är vanligen 2x2 m st o...

Övrigt (L2009:4851)

Runsten rödgrå gnejs. 1,3 m h 0,5-0,6 m br (NNV-SSÖ) och 0,5-0,25 m tj. Runhöjd 6,5-8 cm. Ristningar utefter mot ÖNÖ. Runstenen lutar svagt mot VSV. S...

Övrigt (L1951:5189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1935:59)

Stenrad, halvcirkelformad, 8 m l och intill 0.3 m h, bestående avtätt liggande stenar, 0.2-0.4 m st. I N kanten är en berghäll somutgör kedjan. I V ka...

Övrigt (L2002:6317)

Fornlänmningsliknande lämning i form av en grop, 4 m diam och intill 1 m dj. Runt kanten och i gropen är synliga stenar och block. I N kanten ett mete...

Övrigt (L1946:6231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1995:7318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1951:7255)

Tegelugn, i form av en grop, 4x3 m (NNÖ-SSV) och 0.5 m dj. I gropen är talrikategelskärvor. Tegelugn enligt uppgift lämnad vid 1953 års inventering.

Övrigt (L2008:9187)

Pålanläggning, närmast kvadratisk, 1.7x1.9 m (NV-SÖ). Bestående avi myren nerbankade, 0.1-0.3 m tj. Hela och kluvna, vartillspetsade, pålar och stocka...

Övrigt (L1938:9598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1938:3811)

1) Lämning enligt markering på ortofotokarta. Beskrivningsaknas.40 m SÖ om 1 är2)Lämning enligt markering på ortofotokarta. Beskrivning saknas.Lämning...

Övrigt (L1959:956)

Grop, oval, 2,3x1,5 m (ÖSÖ-VSV) och 0,6 m dj. Omgiven av en vall, 0,7-1,7 m br och 0,2-0,4 m h. Vid provstick med sond framkommer ett 0,1 m tj sot och...

Övrigt (L1988:5183)

Område under undersökning 1985.

Övrigt (L1959:4704)

Strandskoning, ca 70 m l (N-S), 0,5 m br och 0,5 - 1 m h, av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,3 - 0,5 m st. Registrerad i samband med inventering ...

Övrigt (L1938:8993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1956:5201)

Med nr 3 markerad plats vid 1941 års inv. På platsen kunde ingetses vid besiktning 1976.

Övrigt (L1936:8900)

1) Grop i klapper, 0.7 m diam och 0.15-0.2 m dj. Omgiven i SV-NÖav vall, 0.1-0.25 m h. Stenarna i och kring gropen är 0.1-0.15 mst och delvis övermoss...

Övrigt (L1979:8631)

Potatisgrop, 2 m diam och 1 m dj.

Övrigt (L1997:1069)

Rest sten, tillhuggen gnejs, 1.9 m h, 0.5 m br (NV-SÖ) och0.1-0.2 m tj. Något tunnare upptill.Stenen används som grindstolpe.Skiss i inventeringshandl...

Övrigt (L1988:4899)

Makadamslagningssten, ca 1 m st och 0.5 m h. I stenens ovansidaär 3 gropar, 15-20 cm i diam och intill 5 cm dj.

Övrigt (L1965:8983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1951:5460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1979:9429)

Såggrop, 2.5x2 m, närmast fyrsidig, 1.1 m dj. Runt gropen är övertorvad vall, intill 0.3 m h. Enligt uppgift användes gropen i samband med att mangård...

Övrigt (L1987:3071)

Röse, 3 x 5 m och 0,5 m hög bestående av 0,3-0,4 m stora stenar. Delvis raserat och sönderkört i sin södra del. Rösets läge på sluttningen ner mot vat...

Övrigt (L1989:8916)

Runstensfragment, platsen för, 0.65 m h, 1.05 m br och intill0.3 m tj. Runhöjd 3-10 cm. Förvaras nu på Kulturen, Lund.Hittades 1907 i östra delen av ...

Övrigt (L1937:3285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1984:2253)

Grop, 2,5 m diam och 0,8 m dj. Vall runt om, 0,6 m br och 0,25 m h. Totalt 3,7 m diam . Delvis igenfylld med skräp.

Övrigt (L1950:3672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L2001:2222)

Anläggning m brända ben och kol, 0,9-3 m br och 0,35 dj, bestående av dike m skålformad botten. Benen bedömdes tillhöra häst eller nöt.

Övrigt (L1990:6814)

Linbastu, invändigt 2x1 m (NV-SÖ), 0,3 m h och 0,8 m dj, med 1 mbr murar av 0,2-0,4 m st stenar. Öppning åt SÖ. Inget tak.

Övrigt (L1972:6701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1956:5768)

Inom på fotokartan streckat område, ca 1500x100-400 m (N-S) ärindustriella lämningar från 1800-talet. Nr 1-5 grupperade kringbruksgata. Större delen a...

Övrigt (L1984:8300)

Gravlämning, 10x10 m (Ö-V) och 1.8 m h. Takbeläggning/fyllningenutgörs av slagg från Ährendahls bruk, Frustuna sn. I N kantasdenna av kyrkogårdsrum i ...

Övrigt (L1934:3880)

Övrigt, uppgift om. Bottenobjekt, ca 22 m l, 12 m br och 2 m h. Observation vid sjömätning. Beskrivs som en icke naturlig formation.

Övrigt (L1936:7143)

1) Grop, rund, 1.5 m diam och 0.2 m dj. Omgiven av vall, delvisotydlig, 1.5 m br och 0.05 m h. 17 m SSV om nr 1 är 2) Grop,rund, 1.5 m diam och 0...

Övrigt (L1974:4914)

Uppgifter om sjöbottenfynd gjorda under dykningar 1962-63 och enl. H. Bergenblad bestående av följande lokaler här med samma stora littera som i publi...

Övrigt (L2015:1801)

Naturbildning (?) eller "romantisk grottanläggning", oregelbunden,närmast rektangulär, ca 17x15 m (N 20cg V-S 20cg Ö) och intill 2m h. Enlig uppgift (...

Övrigt (L1980:4214)

Stenkant, borttagen.Vid förstagångsinventeringen 1955 löd beskrivningen:"Stenkant, ca 35 m l, av stenar 0,1-0,5 m st, på V sidan enförhöjning i markyt...

Övrigt (L1980:6541)

Villatomt, ca 70x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 otydlig husgrund, 1 cementtrappa upp till vägen, 1 terrasskant och 1 trädgård med bl.a. fruktträd.

Övrigt (L1987:9520)

Grop, 2x2 m st (N-S) och 0,7 m synligt dj. Kallmurade sidor. Vall kring kanten, 1-2 m br och 0,2-0,3 m h, lövtäckt bottenplan.

Övrigt (L1977:4843)

På ungefärligt angiven plats har enl Åke Pettersson, Hemängen, v id dikning framkommit ett tjokt, mörkgrått askjordlager.

Övrigt (L2019:3243)

Piscinasten bestående av en häll, ca 1x0,7 m stor och 0,15 m h. I hällens mitt är Piscinahål, ca 0,06 m diam, inom en skålad fördjupning, 0,27 m i dia...

Övrigt (L2013:7154)

Okänt objekt, 4,4 meter långt, 4 meter brett och med ett uppstick på 0,8 meter. Objektet har en rektangulär utformning. Det finns ett mindre objekt i ...

Övrigt (L1937:7688)

Gropanläggning, 2 x 1,5 m och 1 m dj. Grävd med stensatta kanter. Ingen blekjord i botten. (RAÄ dnr 321-5299-2000).

Övrigt (L1993:7096)

Område med stubbtäktsgropar i klapper, 50x30 m (NV-SÖ). Iområdet är sex gropar, runda och ovala, 1.5-2.2x1 m och 0.2-0.3 m dj, omgivna av vallar, 0.5-...

Övrigt (L2000:2068)

Område med lämningar av äldre odling, bestående av åkerterrass,ca 130 m l och intill 0.5 m h, svagt markerad, överodlad, samtett parti med 3-4 gropar ...

Övrigt (L1975:9210)

Malsten, granit, 0,54x0,32 m och 0,3 m h. En sida trågformad i längdriktningen 0,36x0,2 m och intill 0,08 m dj.

Övrigt (L1988:5472)

Industriminne. Aspegrens Franska Ångqvarn. I bruk 1880-1914.Hette på slutet AB Lunds Valskvarn.Tomten är idag bebyggd med ett nytt tvåvåning bostadshu...

Övrigt (L1936:7585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Övrigt (L1941:6373)

Plats för väghållningssten. Enligt 1952 års inventering 0,9 m h,0,5 m br och 0,2 m tj. Med inskriften: "GOLFVASTA AES"Nertill på stenen en pil...

Övrigt (L2003:7111)

Stångjärnshammare, uppgift om, borttagen. På platsen har senareuppförts en kvarn, som numera ej är i bruk, ca 35x6-10 m(NNV-SSÖ) och intill 5 m h. Väg...