Plats med tradition

Riksantikvarieämbetets definition: Plats till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.
Plats med tradition (L1935:1793)

Vilsten, 1.5 m l och 1.1 m h. Enligt Kjell Johansson, Lännässtannade människorna här och vilade sig på vägen tillytterbodarna (fäbod). På grund av...

Plats med tradition (L1996:4452)

Plats med tradition, bestående av tvåstenkummel.

Plats med tradition (L1945:8924)

Plats med tradition om första bebyggelse. På platsen finns en täktgrop, 6x2-3 m (Ö-V) intill 0,5 m dj. Öppning i V. 2 m NV om täcktgropen är en grop, ...

Plats med tradition (L2004:3707)

Plats med namn, berghäll med namn.Jfr Bergström 1909:Vid Jättens hällar i Götlunda strax invid Racksättersvägskäletsynas hästskor och hjulspår hela be...

Plats med tradition (L2007:276)

Plats med tradition. Enligt Axel Olsson, Arvika-Perserud har det,någonstans strax N om sjön Alken, legat en stuga där en manArk-Ola bodde. Ark-Olas so...

Plats med tradition (L1969:1358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1975:1852)

Plats med egennamn. Området ca 200x230 m kallas Fonngård. I dess N kant har ett djurhuvudformar bronsspänne hittats.

Plats med tradition (L1962:7432)

Enl tradition i orten skall Sandbäcks kyrka ha stått på någon avbergholmarna i åkern. Socknen har enl uppgift hetat Sandbäck tidigare. NV om höjden sk...

Plats med tradition (L1948:7883)

Plats med tradition, om en mölklack som spökar vid gamla skolhuset i Bastfallet. (RAÄ-2018-136)

Plats med tradition (L1997:7666)

Plats med tradition. Övertäckt gångmellan bergsstup och större klippblock, 11m l, 1.5-4 m h och 0.4-0.6 m br.Naturbildning.

Plats med tradition (L1961:203)

Grotta, bildad av några stenblock, naturbildning, ca 3.5 m dj, ca1.2 m inre broch ca 0.8 m inre h. Längst in är en slags spisanordning.

Plats med tradition (L1972:6272)

Plats med tradition, Kolerakyrkogård. Markeras med kryss på fotokartan.

Penningkullen, Plats med tradition (L2005:605)

Grop, rund, 12 m diam vid öppningen, ca 1.5 m diam i botten, 3-4mdj. På grund av kullen sluttning är gropen djupast i SV. Gropens sidorbestår av runda...

Plats med tradition (L1950:711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1971:192)

1) Kärr, ca 15x20 m, numera sedan ett tiotal år igenfyllt ochinförlivat med åkern. Kallades "Kungshålan", i ett odlingsröse(försvunnet) intill "hålan"...

Plats med tradition (L1947:9093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1972:6376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1981:3719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrkbyn, Plats med tradition (L1946:8197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårkullen, Plats med tradition (L1965:8645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1993:3121)

Gravplats, enligt ett flertal ortsbor i Korsträsk. Vidinventeringstillfället 1989 utgjordes angiven plats avmoränsluttning beväxt med tallskog. Enligt...

Plats med tradition (L2010:6707)

Tingsplats? på Stora Ljunga bytomt, nu 100-150 m st. Enligt excerpt skall Vifolka ting år 1441 benämnts "Liungha ting" och häradet skall även ha kalla...

Plats med tradition (L1981:3076)

Moränplatå, flack, ca 200x160 m (VNV-ÖSÖ).

Plats med tradition (L1947:9232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1988:4431)

Plats med namn och tradition. Om Karaby lund är ett flertaltraditioner. I Prästrelationerna 1790-93 berättas att här igamla dagar varit een stoor helg...

Plats med tradition (L1972:6344)

a1) Plats med namn, Önskebacken. Vägbacke, ca 80 m l (ÖNÖ-VSV) och 6 m br, delsträcka av gamla landsvägen.På platsen omgiven av stora bokar och något ...

Plats med tradition (L1946:8181)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2000:7617)

Pestkyrkogård?, bestående av en gräsyta, ca15 x 8 m (Ö-V), svagt sluttande åt S, i Ö kanten begränsad av en 0.5 m h kantförhöjning mot beteshage, i S ...

Kittelåkern, Plats med tradition (L1958:1119)

1) Plast med tradition. I den åker som på fotokonceptkartan ärmarkerad, skall man på 1700-talet ha påträffat en kittelinnehållande silvermynt. Åkern k...

Plats med tradition (L1984:5608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pengaberget, Plats med tradition (L1974:6454)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1942:7168)

Plats med namn och tradition. Här ska ha bott rövare i en grotta. En man har också sett grottan i sen barndom, men har senare inte hittat igen den. Hä...

Plats med tradition (L1993:1720)

Plats med tradition, gravplats enligt ortsbefolkningen. Vid inventeringstillfället 1985 kunde ingen grav lokaliseras inom det angivna området. I anslu...

Plats med tradition (L1963:8209)

Plats med tradition, det var en fru som hoppade i dammen och drunknade. (Upptecknat efter Bo Johansson, Västarp och Harry Larsson, Brsholmen).

Plats med tradition (L1944:1806)

Plats med tradition.

Knipkällan, Plats med tradition (L2002:3347)

Uppdämd källsjö med namn. Den ingår idag i Sala stadsvattenförsörjningssystem.

Plats med tradition (L1966:1122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2003:330)

1) Gruvhål, 22x8 m (NV-SÖ). Ned till vattenytan 1-2 m , djupast iSÖ. Längs kanterna är flera skrotstenshögar, 3-8 m st och intill0.7 m h, övermossade....

Plats med tradition (L1936:3134)

Plats med tradition och namn, utgörandes av en naturbildning.Enligt markägaren Ingegerd Bryggman säger traditionen att det ärgravar på kullen.

Plats med tradition (L1973:2975)

Bergshöjd med namn och tradition.

Plats med tradition (L2005:306)

Bilväg med namn. Den angivna bilvägen kallades Beggannittivägen,innan den blev bilväg (var tidigare en skogsväg framkomlig medhäst och möjligen kärra)...

Plats med tradition (L1974:3408)

Plats med namn och tradition.

Plats med tradition (L2008:9879)

Plats med namn och traditon. Bergshöjd kallad Brureberget. Mot Östupar berget lodrätt ca 20 m.

Plats med tradition (L1947:5881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pengagrav, Plats med tradition (L1963:5431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2004:3049)

1) Vägbank, ca 80 m l (NNV-SSÖ), 4-5 m br och 0.2-0.4 m h.Övertorvad. I N delens V kant är skoning synlig av 0.25-0.5 m stblock. I Ö kanten är flera l...

Tullergraven, Plats med tradition (L1936:8064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Olsmässkullen, Plats med tradition (L2006:3029)

Plats med namn och tradition. Enligt Arthur Andersson, Rudsbyn,kallas en numera igenvuxen åker på en mindre moränrygg Olsmässkullen.Enligt traditionen...

Plats med tradition (L1946:7956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ättestupan, Plats med tradition (L1964:7794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1967:8587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1991:5139)

Plats med namn och tradition. Enligt DAL skall platsen benämnas som Röfvaregraven. Platsen är ej exakt.

Markulls damm, Plats med tradition (L2016:5929)

Källa, oregelbunden form ca 0,75x0,75 m stora. Saknar brokar.Avrinner i dike mot ÖNÖ. Numera uttorkad. Troligen vid dikning.

Plats med tradition (L2017:9381)

1) Bergshöjden kallas enligt flera ortsbor för Galgbacken och harvarit gammal avrättningsplats. Inga spår därav 1979. Sannoliktavses moränplatån SÖ dä...

Plats med tradition (L1945:521)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2000:5)

1) Tradition om begravningsplats. Åkern kallas Sandgärde.75 m Ö om 1 samt intill och Ö om vägkrökning är:2) Gårdstomt, av okänd utsträckning, enligt s...

Snapphanegången, Plats med tradition (L1990:2468)

1/Hägnadsvall med tradition och namn av jord, ca 120 m l (SV-NÖ),2-3 m br och 0.5-0.8 m h från utsidan. Vallen är placerad ikanten av en höjdsträckn...

Bjällekonekärr, Plats med tradition (L1988:6642)

Plats med namn och tradition, kärr, 10x12 m st (NNV-SSÖ). I SSÖdelen ligger en söndersprängd sten. Platsen anvisad 1971 avlantbrukare Gunnar Jacobsson...

Plats med tradition (L2007:564)

Plats med namn Enligt Stina Fjäll, Ålgården, kallas den markeradeåkerlyckan för Pörsa.

Plats med tradition (L1935:3583)

Plats med tradition. Enligt uppgift skallSaltgrubban ha fått sittnamn efter det att en saltskuta gick kvar på platsen.

Plats med tradition (L1976:3555)

På backen kallad Änglebacken finns en rund försänkning i den pla na bergytan, ca 4 m diam och en "kvarts meter" djup, med i mitten gräs holme, 2 m dia...

Jungfruhålan, Plats med tradition (L1989:4351)

Plats med tradition, här skall en vandrande dalkulla blivitöverfallen och mördad en natt år 1848. Sedan dess kallas dennasänka för Jungfruhålan.

Prästholmen, Plats med tradition (L2010:5943)

Sägenomspunnen åkerholme, avlång 18x10 m (390-190cg) och 0,4 m h. Beväxt med 1 rönn i V kanten. En sägen berättar att en präst skall vara begraven på ...

Platsen, Plats med tradition (L2003:8192)

1) Avrättningsplats, enligt uppgift i Brodén 1944 (1984) "å dentrekant som vägarna ovan bildar".Platsens eller Plassens.Ca 60 m VSV om nr 1 och uppe p...

Plats med tradition (L2003:6312)

1) Uppgift om fynd av en enkel sporre med rak pik. Sporren skavara hittad i en grop vid grävning i backen av fadern tillnuvarande ägaren, Leif Eriksso...

Plats med tradition (L1951:813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1962:9004)

Plats med tradition. Enl hr Ljunggren, Vedum, vars far var lärare i Hornborga, kallades backen, som nu är åker, intill bygdegårdstomten för Kyrkehögen...

Blixterbo, Plats med tradition (L1980:230)

Udde med namn. Starkt moränbunden udde med berg i dagen på Ösidan. Stora block finns varav ett är uppallat på mindre stenarsamt på berget. Ingen husgr...

Plats med tradition (L2006:4212)

Plats med tradition. Enligt Schyman, I., gäller traditionen ettbarnamord på Herrestad (Botilsäter sn), "varvid en piga med namnetLisaskulle ha fött ba...

Plats med tradition (L1944:92)

Åkerholme, 20x11 m (Ö-V) med enstaka odlingssten i ytan och ettrest träkors i Ö. Enligt tradition plats för Huddunge sn förstakyrka. Vid täckdikning h...

Plats med tradition (L1962:289)

Plats med tradition - enl. muntliga uppgifter skall här ha botten "Medicinkvinna" som kunde stoppa blodflöden. Den skadade behövde endast ropa sitt na...

Nålgropen, Plats med tradition (L2001:1677)

Åsgrop med namn och tradition, ca 100x40 m (NNV-SSÖ) och intill 10 m dj. IÖSÖ kanten överskuren av asfaltsbelagd vägbana. Beväxt med jämn, gles tallsk...

Plats med tradition (L1973:6361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1965:2173)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1973:1523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1966:5664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1963:3263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1962:2186)

1)Vägvisarsten, av grå kalksten 0,7 m h 0,45 m br (ÖNÖ-VSV) och0,1 m tj. Upptill avrundad. Inskriften mot NNV är: Til Kållängen.Inskriften mot SSO är:...

Reningsdammen, Plats med tradition (L1961:5966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1979:6067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1962:9700)

1. Herti(n)gborg. Namnet på en liten åker mitt inne i skogen. Harej varit od-lad på länge och håller på att växa igen. Platsen är inhägnad av en gärds...

Plats med tradition (L1971:54)

Plats med namn, bergknalle, ca 100 x 100 m.

Plats med tradition (L1973:2961)

Plats med tradition.

Plats med tradition (L1981:9136)

Plats för Mo tull, vilken tillkom 1638.

Prästudden, Plats med tradition (L2010:1554)

Plats med namn.

Plats med tradition (L1989:1284)

Stesamling, röseliknande, 3 m diam och 1.5 m h, bestående av ca20 stycken stenar, 0.7-1 m l. Vall kring kanten, 4 m diam och0.2-0.3 m h.Stenmonumentet...

Plats med tradition (L1991:1706)

Grotta, bestående av 2 större flyttblock, som genom lutningen bildar en mindre håla, 3x1,5 m och 1 m h, med öppning åt SV ned mot "Låsabacken". Platse...

Rökstuga, Plats med tradition (L2005:518)

Rökstuga i timmer, 11x7 m sadeltak av trä samt tre fönsteraxlar.Huset har en våning bestående av 2 rum, varav det större rymmeren murad rökugn. I det ...

Galgbacken, Plats med tradition (L2003:8187)

Moränhöjd, enligt traditionen Sala gruvbys galgbacke. Ett torp,som hette Galgbergstorp, har legat i närheten av moränhöjden,enligt fil. kand. Assar Ja...

Kyrkvägen, Plats med tradition (L2005:1125)

1) Hålväg, 125 m (ÖNÖ-VSV), ca 2 m br och intill 0,4 m dj. Den ärfullständigt igenlagd med slypinnar och därför nästan omöjlig attbesiktiga. Avbryts i...

Plats med tradition (L1947:7420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1996:543)

Haveriplats, uppgift om. Ungefärligen utmärkt. Enl föregående inv1967 skall här en Vampire (flygplan), från Ljungbyhed, störtat.Olyckan skedde mars 19...

Plats med tradition (L1963:89)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Maligrav, Plats med tradition (L1962:5518)

Plats med tradition. På platsen som nu är en djup grushåla, skallen flicka kallad Mali ha blivit levande begravd som ett offer.

Plats med tradition (L1962:6895)

1) Runsten, granit, 1,65 m h, 0,9 m br (V-Ö) och 0,2 m tj. Runhöjd10-15 cm. Inskrift å den åt S vettande släta sidan. Stenenflyttad till nuv plats 192...

Plats med tradition (L1994:5143)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Snäckenäs, Plats med tradition (L2003:2963)

Moränrygg med namn, 500x100m (NV-SÖ). Ett f.d. näs, men genomlandhöjningen har karaktären av näs gått förlorad. "Näset" bildargräns mellan Kärrbo och ...

Plats med tradition (L1942:7672)

1) Plats med tradition, ungefärlig. Ett historiskt fältslag ägdeår 1247 rum i Sparrsätra socken, mellan Erik Eriksson (Läspe ochhalte), understödd av ...

Plats med tradition (L1994:3212)

Plats med tradition, uppgift om. Vidinventeringstillfället 1988 utgjordes angiven plats av en 15x5m (NV-SÖ) och 1.5 m dj grop, snarlikt en täktgrop. E...

Plats med tradition (L1948:8105)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.