Rengärda

Riksantikvarieämbetets definition: Rund, eller närmast rund, inhägnad (hage), avsedd för skiljning, mjölkning, kalvmärkning och slakt inom renskötsel.
Rengärda (L1993:2210)

Rengärda, uppgift om. Enligt tidigare anteckningar skalldet ha funnits en rengärda bestående av fyra hagar, 25-30 mdiam vardera. Vid inventeringstillf...

Rengärda (L1946:4757)

Rengärdan är överförd till vistet L2020:2629.

Rengärda (L1995:1880)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:9735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:5212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:4699)

Rengärde, 95x80 m (NNV-SSÖ), begränsad av en hägnadsvall av sten, 1-2 m br och 0,2-0,4 m h av 0,2-1,2 m st stenar, ställvis nästan helt övermossade. F...

Rengärda (L1993:6857)

Plats för rengärda, enligt uppgift från Hilding och Ivan Hellman,Långsel. Vid 1985 års inventeringstillfälle kunde inga lämningarefter rengärden iaktt...

Rengärda (L1937:4576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:8059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6617)

Rengärda, enligt förstagångsinventeringen, ej återfunnenvid 1994 års inventering. På angiven plats är marken beväxtmed mycket tjock tuvig mossa och bl...

Rengärda (L1995:6263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:2516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:3463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L2001:9140)

Rengärde?, troligen 75x40-50 m st (NNÖ-SSV). (Det syns på undervegetation och topografi). Det skall finnas på platsen somsticker upp ur mossan, men de...

Rengärda (L1994:2970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:32)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:4305)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:4223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8233)

1)Rengärda, övergiven, bestående av en rund öppen plats, 18 mdiam, bevuxen med vegetation av högörtstyp. I NÖ delen finns sjustolphål och en grop, rek...

Rengärda (L1992:2336)

Plats för rengärda, enligt förstagångsinventeringen 19..? var fångstarmar synliga på några ställen och rengärdan har varit byggd avrundvirke. Platsen ...

Rengärda (L1993:1425)

Rengärda, uppgift om. Enligt Sven Hannu, Virkamaa, skall påangiven plats ha funnits en rengärda.Vid inventeringstillfället 1990 iakttogs inga spår eft...

Rengärda (L1995:7541)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:2523)

rengärda, rest av, oregelbunden, 60x45 m (VNV-ÖSÖ),bestående av en blockig, delvis nött igenväxande yta, enstakastolprösen 0.4-0.5 m diam och 0.1-0.2 ...

Rengärda (L1993:7954)

Rengärda, ca 45 m diam (NÖ-SV) bestående av en kraftig moss- ochgräsbevuxen yta med inslag av gran. Begränsad av rester avträstolpar och stängsel av r...

Rengärda (L1993:7928)

Rengärda, rund, 40 m diam, bestående av stenskodda stolphål. I NVär en tillbyggnad, oval, 12x7 m (NÖ-SV), bestående av stenskoddastolphål. I NV är fån...

Rengärda (L1946:8662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:9114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1939:6871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:8499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:1227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6127)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:7290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:4934)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:5000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:6579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:3481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:5055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2649)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:8161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:6614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:9803)

Rengärda, oval, 115x60 m (NNV-SSÖ), bestående av en plan ytabeväxt med enstaka tallar, ungtallar, enris och rikligt med gräsoch mossa. Runt rengärdan ...

Rengärda (L1992:6950)

Rengärda, oval, 60x50 m (N-S) och 0,1-0,8 m h, omgiven av 1-3 varv av stockar, 0,1-0,3 m diam, med utvändiga sidostöttor. Delar av gärdet är helt över...

Rengärda (L1993:7575)

1) Boplatsgrop ?, oval 2x1.5 m (ÖNÖ-VSV) 0,5 m dj. Omgiven av enotydlig vall 2 m br och intill 0.1 m h. Bottenplan närmast ovalt0.9x0.3 m. Vid sondni...

Rengärda (L1992:1727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8062)

1)Bebyggelselämning, bestående av rester av timmerkoja, 4x4 m medspisröse av natursten i N hörnet och rester av ihoprasatnävertak med kluvna takstocka...

Rengärda (L1993:6179)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:7227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:8627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L2001:9659)

Rengärda, 95x80 m (NV-SÖ), bestående av en småkullig, stenfriyta, beväxt med enstaka äldre björk, tall, gran samt på de småkullarna tätt med yngre bjö...

Rengärda (L1993:4663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:4685)

Rengärda, ca 45x40 m (N-S), bestående av en plan yta i sank mark,bevuxen med starr. Rengärdan begränsas av rester av en hägnad utförd som staket med t...

Rengärda (L1993:5640)

1) Härd, oval, 1.5x1.1 m (N-S) med i kanten 0.05-0.3 m st stenar.En traktorväg övertvärar härden. I NV delen är en mindre tallstubbe.14 m V om nr 1 är...

Rengärda (L1992:2715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:2876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:5325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L2020:1946)

Rengärda, rest av, bestående av en hög ihopsamlade rester av grånat, äldre stängselvirke, ca 1,8x1,6 m st och 0,6 m h. Rengärdans ursprungliga utsträc...

Rengärda (L2022:8228)

Rest av stängsel, timrad knut med bockkonstuktion , 0,4 m h, bestående av två mot varandra snedställda stockar med tvärgående stock mellan. Handsmidd ...

Rengärda (L1994:5421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:538)

Rengärda, rest av, 100x80 m (NÖ-SV). Bestående av stängsel-rester av bräder och mindre timmer, avkapade stubbar samt spikari träd.

Rengärda (L1994:8106)

Rengärda, uppgift om. Enligt Sven Hannu, Virkamaa, skall påplatsen ha funnits en rengärda brukat av familjen Kaati.Vid inventeringstillfället 1990 påt...

Rengärda (L1995:7771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:3474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:5406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:5362)

Rengärda, ca 45 m diam, bestående av en tämligen plan yta bevuxenmed gräs, örter och unga trädplantor. Rengärdan avgränsas av trästolpar.N om rengärda...

Rengärda (L1992:9236)

Rengärda, ca 340 m l (Ö-V), bestående av sågade plankor samt stolpar av rundvirke. Enstaka delar av stängslet står fortfarande upp medan merparten av ...

Rengärda (L1994:6588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:7917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:4762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:5056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:7661)

Rengärda, 50x35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en plan yta beväxt medlavar, ljung, enstaka enrisbuskar och tallplantor samt sparsamtmed gräs.Platsen utpeka...

Rengärda (L1946:4088)

Rengärda, rund, ca 100 m diam, bestående av en vältrampad yta med vegetation som skiljer sig från omgivande mark. Vid revideringsinventeringen 2017 ku...

Rengärda (L1946:5077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:2139)

1)Rengärda, närmast rund, 60 m diam, bestående av en frodig gräsbeväxt delvis igenslyad yta, begränsad av ett ihoprasat och tämligen förmultnat stäng...

Rengärda (L1946:4702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:7641)

1)Husgrund, rektangulär, 9x7 m (NÖ-SV) bestående av delvistillhuggna större block, 0.4-1 m l, intill 0.5 m br och 0.5 mh. I mitten är en grop, kvadrat...

Rengärda (L1994:5137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:9168)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Rengärda (L1992:9217)

Rengärda, rektangulär, ca 110 x 75 m (NV-SÖ). Enligt uppgifter från lokalbefolkningen har en rengärda varit belägen inom angivet område. Enligt lokalb...

Rengärda (L1947:5165)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:558)

Rengärda, rund, 20 m diam och 0.1-1.8 m h, bestående av stockar, 2-4 m l och 5-8 cm diam.

Rengärda (L1992:4184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:4481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8885)

Rengärdor, urskiljbara som vegetationsförändringar i marken. DenS till synes äldre är 45 m diam. Den N är 40x30 m (N-S). Högfrekvens av tallplantor på...

Rengärda (L1946:8175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:6985)

Rengärda, uppgift om. Enligt en informant har på platsen, belägen i Parkalompolo by, funnits en rengärda. På platsen står idag en telefonmast.

Rengärda (L1947:8460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:4144)

Rengärde, 120x90 m (N-S), begränsat av hägnadsvallar av sten, 1-2 m br och 0,2-0,6 m h av 0,2-1,2 m st stenar. Partier av gärdet är närmast röjningsrö...

Rengärda (L1995:7875)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:2265)

Rengärda, ca 120x100 m (NV-SÖ) begränsad av en helt ihopfallen träpallisad av 2-3 m l, huggna slanor och träd, denna är synlig runt hela gärdan. I huv...

Rengärda (L1992:2326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:8661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:2969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:3518)

Rengärda, inom ett område av 70x40 m (Ö-V), bestående av enigenväxande vegetationsyta, rester av stolpar samt stängsel och entimrad kåta. Bevuxen med ...