Rengärda

Riksantikvarieämbetets definition: Rund, eller närmast rund, inhägnad (hage), avsedd för skiljning, mjölkning, kalvmärkning och slakt inom renskötsel.
Rengärda (L1938:9141)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:3279)

Spärrstängsel, rest av, uppgift om. Vid arkeologisk undersökning år 2005 kunde inga tydliga rester noteras. (RAÄ dnr 321-3510-2005).

Rengärda (L1994:4202)

Lämningar efter rengärda, enligt förstagångsinventeringen.Vid inventeringstillfället 1994 kan enstaka förmultnandeträrester iakttagas på marken, möjli...

Rengärda (L1947:8460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:1355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:3915)

Rengärda, oval, 40x31 m (NÖ-SV) med stenlagda stolphål påutkanten. Stenarna är 0.15 m st. Växtligheten skiljer sigtydligt från omgivningen med kort or...

Rengärda (L1994:7662)

Rengärda, 20 m diam, bestående av en plan yta beväxt med tätt medtallar, enstaka björkar, lingon och mossa.Platsen utpekad av Georg Emmuth (f. 1930), ...

Rengärda (L1938:8919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8062)

1)Bebyggelselämning, bestående av rester av timmerkoja, 4x4 m medspisröse av natursten i N hörnet och rester av ihoprasatnävertak med kluvna takstocka...

Rengärda (L1945:921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:2378)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:3936)

Rengärda, 65 m diam, bestående av en plan yta bevuxen medbärris samt glest stående tallar, begränsad av ett kombinerat trä-och ståltrådsstängsel. I an...

Rengärda (L1992:80)

Rengärda, bestående av rengärda samt 2 fångstarmar. Renhaget är runt, 27 m i diam och 0.1-1.7 m h, bestående av starkt förmultnat stängselvirke av såg...

Rengärda (L1945:1848)

Rengärde, ca 66x46 m st (N-S). Marken något mer stenfri än omgivande men gärdet syns främst genom frodig gräsvegetation och tät, jämnstammig, björksko...

Rengärda (L1994:2193)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:7842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:8731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:3246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:2516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L2020:1947)

Rengärda, rest av, bestående av en hög ihopsamlade rester av grånat, äldre stängselvirke, ca 1,4x1,2 m st och 0,8 m h. Placerat invid stenblock. Rengä...

Rengärda (L1938:9121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:8239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8366)

Rengärda, uppgift om, enligt ortsbefolkningen, bestående av en120x80 m (Ö-V) st yta, delvis upptrampad och avbetad.Vid besök på platsen återfanns två ...

Rengärda (L1993:1908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:7591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:9477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1945:8579)

Rengärda, 110x95 m (N-S), synlig genom ruttnande stängselstörar och resterna av en grind i gärdans avgränsning. Sentida.

Rengärda (L1994:6617)

Rengärda, uppgift enligt förstagångsinventeringen, ej återfunnen vid 1994 års inventering då marken var beväxt med mycket tjock tuvig mossa och blands...

Rengärda (L1938:9114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2649)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2566)

1) Kokgrop, oval, 2x1 m (N-S) och 0.2 m dj, omgiven av vall, 1-2m br och 0.1-0.2 m h, med diffus begränsning i S. I vallen är enstubbe. Bevuxen med mo...

Rengärda (L1996:8867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:2710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:8115)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:7875)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:4702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:5212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:9236)

Rengärda, ca 340 m l (Ö-V), bestående av sågade plankor samt stolpar av rundvirke. Enstaka delar av stängslet står fortfarande upp medan merparten av ...

Rengärda (L1994:9405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:325)

Rengärda, rund, ca 21 m diam. Kring S kanten syns ryndor, ca 1.5-3 m l och 0.1-0.2 m diam, samt upp till 3 varv. Kring S kanten finns dessutom en vall...

Rengärda (L1994:9971)

Rengärda, 60x50 m (N-S), bestående av en tämligen plan,kulturpåverkad yta. Bevuxen med björk, gran, gräs och örter.Särskilt märks smörblomma och mjölk...

Rengärda (L1993:7126)

Rengärda, uppgift om. Vid 1990 års inventeringstillfälle kundeinga spår efter rengärdan lokaliseras.Enligt uppgift av Rudolf Larsson, född 1917, ska e...

Rengärda (L1993:7374)

1)Husgrund, kvadratisk, 4x4 m. I NÖ hörnet är en ugnsröserest.Husgrunden är övermossad och beväxt med björk och ungtallar.Nr 1 är belägen inom:2)Områd...

Rengärda (L1994:6588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:5000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:1227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:6974)

Rengärda, ca 60x30 m (N-S) bestående av en tämligen plan ytabeväxt med gräs, örter och enstaka ungbjörkar och unggranar.Angivet område skiljer sig mar...

Rengärda (L1994:9735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:2139)

1)Rengärda, närmast rund, 60 m diam, bestående av en frodig gräsbeväxt delvis igenslyad yta, begränsad av ett ihoprasat och tämligen förmultnat stäng...

Rengärda (L1993:8233)

1)Rengärda, övergiven, bestående av en rund öppen plats, 18 mdiam, bevuxen med vegetation av högörtstyp. I NÖ delen finns sjustolphål och en grop, rek...

Rengärda (L1937:4131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:5011)

1) Rengärda, delvis oklar begränsning, närmast rund, ca 100 m diam. Vid 1985 års inventeringstillfälle är rengärdan synlig som en delvis upprättståend...

Rengärda (L1946:955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:7928)

Rengärda, rund, 40 m diam, bestående av stenskodda stolphål. I NVär en tillbyggnad, oval, 12x7 m (NÖ-SV), bestående av stenskoddastolphål. I NV är fån...

Rengärda (L1992:2971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:8499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:7603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:8622)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:4794)

Rengärda, oval, 40x30 m (NV-SÖ) bestående av engräsbevuxen yta med inslag av gran, tall och björk, stängselav spikat rundvirke. Ingång i N samt SSÖ. I...

Rengärda (L2022:6985)

Rest av äldre stängsel/ gärda, ca 90 m l, bestående av fem stensatt stolphål, 0,4x 0,4 och 0,4 m dj. Troligen har denna äldre rest stängt av udden i N...

Rengärda (L1995:7810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:3739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:4685)

Rengärda, ca 45x40 m (N-S), bestående av en plan yta i sank mark,bevuxen med starr. Rengärdan begränsas av rester av en hägnad utförd som staket med t...

Rengärda (L1938:4099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:9803)

Rengärda, oval, 115x60 m (NNV-SSÖ), bestående av en plan ytabeväxt med enstaka tallar, ungtallar, enris och rikligt med gräsoch mossa. Runt rengärdan ...

Rengärda (L1946:4699)

Rengärde, 95x80 m (NNV-SSÖ), begränsad av en hägnadsvall av sten, 1-2 m br och 0,2-0,4 m h av 0,2-1,2 m st stenar, ställvis nästan helt övermossade. F...

Rengärda (L1937:4576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:9209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:7715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:4212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:5710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:6263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:1195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1996:9935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:9122)

Rengärda, synlig som en 70 x 55 m (Ö-V) st yta med avvikande markvegetation med gräs och örter samt björkar med likartad storlek 10 - 15 cm i diam sam...

Rengärda (L1994:4630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:8059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:2663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:1425)

Rengärda, uppgift om. Enligt Sven Hannu, Virkamaa, skall påangiven plats ha funnits en rengärda.Vid inventeringstillfället 1990 iakttogs inga spår eft...

Rengärda (L1945:1667)

Rengärda, ca 100 m diam, avgränsas av stående trästolpar och stolprester. På tre ställen är stolpar resta mot träd.

Rengärda (L1994:6433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:3094)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:7992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:9231)

Rengärda? Inom ett 50 x 20 m (NÖ-SV) st område är spår efter barktäkter (bleckor). (RAÄ dnr 3.4.2-2626-2013)

Rengärda (L1946:8963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:4408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:6614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:8175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2019)

Rengärda, 20 m diam. Ytan är urskiljbar p g avegetationsförändring i form av större inslag av gräs. Ytan ärockså bevuxen medlövbuskar och små granar.N...

Rengärda (L1993:32)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:5331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:4133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4293)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.