Ristning, medeltid/historisk tid

Riksantikvarieämbetets definition: Ristningar från historisk tid, bl.a. i träd, på hus, i berghällar och på stenar.
Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:7154)

Ristningar på del av stenblock som sticker upp ur marken, 1x0,4 m (Ö-V), av diabas. På den S-sluttande släta ovansidan ett 0,65x0,25 st parti med rist...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:7210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1996:3919)

Sentida ristningar, inom det markerade området finns minst fyraplatser med sentida ristningar. Dessa är belägna på lodrättahällar vettande åt V. V om ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1934:959)

Ristning på upprättstående trästolpe, 0,9 m l, 0,05 m br och 0,03 m tj. På bägge bredsidorna är svårtydda ristningar med både siffror och bokstäver, m...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:9969)

Torrfura med ristningar, ca 7 m h och 0,25 m diam. På stammens NV sida är en gammal bläcka med enstaka otydliga ristningar bestående av initialer. Tyd...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2021:4661)

Ristning på NO-sluttande häll, 1,25 x 0,95 m stor (NV-SO), föreställande ett skepp. Skeppet är enmastat med två försegel och ett gaffelsegel. I anslut...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:6344)

1) Ristning, sentida, på N sidan av bergsklack intill mindre stupi Ö. utgöres av en ca 0.25x0.4 m st ristning med följandeinskrift:1770samt en figur, ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2013:6953)

Ristning, historisk tid, 0,7x0,4 m (N-S), bestående av ett inhugget fartyg med skorstenar och flagga. Intill och i figuren finns flera initialer. Bel...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:3263)

Minnesinskrift, i häll, 4x2 m (N-S) och 1 m h, bestående avbokstäver, bokstavsliknande figurer och siffror. Figurerna är2-15 cm l och 1-5 cm br. Ristn...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1959:2295)

Minnesinskription. På den mot S vettande, lodräta kallmurade brosidan är två intilliggande stenar med inskriptioner. Längst i Ö är inhugget: I.E. 1885...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2000:6050)

Ej återfunna vid fältbesiktning 2020-10-15. 1) 1 träd (egentligen torraka) med ristning, belägen på ettrelativt nytt hygge.Ca 200 m S om nr 1 är:2) 2 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1944:4613)

En häll med sentida ristning skall enligt uppgift på orten finnas strax intill och NÖ om stig, på ek kartan sämre brukningsväg. Ej återfunnen vid 1980...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2015:3605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2015:3721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2016:9675)

1) Ristning, sentida bestående av otydliga bokstäver och siffrorenligt nedan: D J S 1 N L 1923Bokstäverna är10-11, siffrorna 7-8 cm h. ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:6548)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1972:5118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:10185)

Sentida ristning i en ganska låg, närmast lodrät häll, som är vänd mot SO. Ristningen befinner sig 0,75 m över marken och täcker en ca 0,7 × 0,7 m sto...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1960:7488)

Sentida ristning, 2,2x0,8 m (NÖ-SV) beståend av bokstäver och figurer. Text: JAN.E.; SI; V; BENNY (?) samt figurer bestående av 2 fotfigurer, 2 männi...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4437)

Sten med ristningar, sandsten 0.8x0.6 m och 0.35 m h. På stenensovansida finns ett fåtal tydliga ristningar.Se skiss i inv handlingarna.Stenen är över...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:8722)

Stubbe med stämplingsmärken, 0,7 m h och 0,4 m diam, delvis förmultnad. På NV sidan är en 0,1 m st bläcka med 2 stämplingsmärken.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1961:7667)

Vattenståndsmärke, bestående av ett " fotsteg " och en " sol ", 0.4x0.25 m (N-S)inhuggna i ett jordfast block, 2.2x1.5 m (N-S) och 0.55 m h. Inhugg...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1980:4370)

Sten med inskription, granit, 0.6 m h, 0.65 m br vid basen och0.75 m br vid övre delen (Ö-V) och 0.35 m tj. Ristning på Ssidans övre del: UPLAGD\AR 18...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:2819)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:996)

Inristning i lada av delvis kluvna stockar. På väggen är inristat KIW, IPS 1894 och AJM SN TS 744

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:6347)

Ristning på stenblock, 1,3 x 0,9 m (N-S) och 0,4 m h, troligen diabas. På stenens ovansida är ett flertal ristningar, bland annat: SM HL MM 1938 Bok...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4281)

1) Sten med ristningar, sandsten, 2 m l (ÖNÖ-VSV) 1.5 m br och 1m h. På stenen finns en mängd ristningar bla initialer,kvinnofigurer, Davidsstjärna.33...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1972:5033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1964:5096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2002:6139)

Ristning i stenblock, 0.8x0.7 m st, som ingår i stenmur. N om öppning i stenmuren och på 1 m h sitter stenblocket. På den Ö sidan är inskriptionen "OP...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:7238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:6783)

Fäbodristning på häll, av brukaktig kvartsitisk sandsten, 5,5x2 m (N-S) sluttande åt Ö. På hela hällens yta är årtal (1722-1941) och initialer ristade...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:36)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:1833)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1947:5362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Täljsten, Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:3922)

Ristning i stenblock. Blocket är 0.8 m l och 0.4-0.5 m tj,natursten (Särnadiabas). På blockets alla sidor är ett 100-talristningar, bestående av namn,...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:6532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2000:6200)

1) Område med 38 träd med ristningar. Träden står i själva myrenoch dess utkanter.Ca 80 m ÖNÖ om myrens NÖ spets är:2) 3 träd med ristningar, belägna ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:5934)

Beskrivning enligt skog och historiainventering. Ristning i sten, 1,3x0,8 m (N-S). På stenens Ö flatsida är ristningar i form av initialer, årtal och ...

Namnhällen, Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:9672)

Häll med ristningar, 11x3 m (Ö-V) med ca 150 namn och/ellerinitialer och årtal samt enstaka bildristningar. Det äldstaårtalet är 1740. Ett årtal står ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7267)

Fäbodristning på murken stubbe. På uppgiftslämnarens foto syns delvis otydliga ristningar huggna med yxa, förmodligen bl a SID AID ??18??. Fotofunkti...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1982:7575)

Ristning på rest sten, ca 0,8 m h, 0,4 m br (V-Ö) och 0,15 m tj. Inskrift mot S: APS 1887. Tecknen är ca 10 cm h. På toppen av den resta stenen ligge...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4212)

1) Ristning i stenblock 3 m l (NV-SÖ) och 1.5 m br och 0.8 m h.På den åt NÖ-sluttande ovansidan finns ett flertal kraftiga ochdj ristningar. Ristninga...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1969:4534)

Ristning, sentida, 0,9x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 streck och 3 gropar. Strecken är 10-30 cm l. Skålgroparna är 7-8 cm diam och 1,5 cm dj. Både linj...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1945:8071)

Trädristning i tall. På stammens NNV sida och på en höjd av 1,3 m över marken är en bläckning, 0,7x0,1 m st, med inristningen APll. Inristningen är ve...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1974:8961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1978:7042)

Ristning i häll, bestående av ett inhugget nummer, 44. Varje siffra är 40-45 cm l och 20 cm br, med 3-5 cm br och 0,1-0,2 m dj inhuggningar. Numret an...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:9699)

Ristning, sentida, i stenblock, 2.5x2.5 m (NNV-SSÖ) och 0.3-0.6 mh. Ristningen är belägen i V kanten av blocket ovansida ochbestår av tre bokstäver sa...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1963:1339)

Grindstolpe med inskription. Bestående av ett liggande block av gnejs, ca 3,0x0,55 m och 0,4 m tj. På ena kortsidan finns två hål, ca 0,02 m diam. Det...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1983:6568)

Sentida ristning på liggande sten i markytan, 0.5x0.5 m och 0.05m h. På översidan två borrhål och två kors samt inskriften:0,27 MAJ \ 1880Skiss i inve...

Namnberget, Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:8340)

Ristning, sentida. Inristning i berg på ömse sidor om ägogräns.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:6612)

Fäbodlämning, inom ett 350x200 m st område (N-S), bestående avröjda ytor och ett 20-tal odlingsrösen. I området finns enstenmur, 40 m l (V-Ö), 2-2.5 m...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2016:9275)

1)Gravfält 40x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 8 fornlämningar.Dessa utgör runda stensättningar. De runda stensättningarna är4-8 m diam och 0,2-0,6 m h....

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:6859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1960:2725)

Sentida ristning, bestående av 1 inhuggen grop, 9 cm diam och 2 cm dj, mejselhuggen, och årtalet 1945 (9:an och 5:an sammanhuggna). Belägen på toppen ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:7134)

Ristningar, på två stenar intill varandra. Den V stenen, 0,7 m l (Ö-V), 0,55 m br och 0,35 m h, av diabas och på den S-sluttande ovansidan är kraftig...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4446)

1) Ristning i sten, 1x0.45 m (N-S) och 0.5 m h. På stenens NV delfinns ett antal dj men vittrade ristningar. Se skiss i invhandlingarna.Det finns även...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1960:1714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1994:8625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:2883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1944:8219)

1) Ristad sten, 0,8 m l (N-S), 0,4 m h och 0,4 m tj. Granit. Igrunden till uthus. Är underdelen till 496:2! Ristn. ytan åt V. Se skiss i boken. 2) Ris...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2015:3286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skrivarhäll, Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:166)

Område med sentida ristningar, 58x17 m (V-Ö). Inom området finns8platser med ristningar. Alla är imålade med vit färg. Ristningarnaärföljande:1) AOS2)...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1962:261)

Sentida ristning på block 1,7 m l, 0,9 m br och 0,4 m h. Ristningen består av ett träd? 0,6 m l, intill 0,35 m br. Trädstam 0,23m l, cirkelformad kron...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1948:5180)

Häll med ristning. På tvärt sluttande häll, 1,2 m upp, är minst 6 ristade bokstäver. Bokstäverna är 0,05 m h och beväxta med lav.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:5750)

Ristning i fast häll i markytan. Ristningsytan är 1.7x1.5 m st(ÖNÖ-VSV) och bestående av ett 5-tal inristade initialer ochårtal. Exempel: ONS 1816/AIS...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1957:3524)

1) Sten med inskription, huggen och rest, 0,4x0,1 (N-S) och 0,6 mh. Inskriptionen lyder: PIPER o KARR. Bokstäverna är 0,04-0,05 mh. 3 m N om nr 1 är: ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:88)

Träd med ristning, tall, ca 7 m h och 0,2 m diam. På stammens SÖ sida, 0,6 m över marken, är en gammal bläcka, 0,4 m l och 0,06 m br med nästan helt ö...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1948:2164)

Rstning I berg, bestående av en i berget helt urhuggen triangel, 0,8-0,9 m sida, uddarna i N, S och Ö, och 0,12-0,2 m dj.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2022:3837)

Sten med inristning "T" över årtal "19...7", ca 0,4 m h och 0,25 m br, liggande i dikeskanten. Enligt uppgift var det en bybo "Gädd-Jonas" (Jonas Nor...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2004:7562)

Sten med namn och inskriptioner, bestående av en 3.5x6 m st sten(Ö-V) och 0.6 m h över vattnet med flat ovansida som har en 3x3m st ristad yta. Ristni...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7886)

Fäbodristning på torrfura, ca 6 m hög och 0,10 m i diam. 0,52 m ovan mark och på Ö:a och S:a sidorna två bleckor, 58x0,04 m och 0,34x0,04 m stora, med...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1945:49)

Block med ristning, granit, ca 3x2 m och 1 m h. På den SÖ sidanär följ text inristad:1932/1939EPSSannolikt härrör sig ristningen, enl ortsbor, från vä...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:2366)

Fäbodristning, på en 4 x 1-2,5 (NV-SÖ) m st blottlagd stenhäll, intill en fäbodstuga, är två grupperingar av ristningar bestående av bokstäver och årt...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2017:6196)

Inskrift, 0,7-,15 m (NÖ-SV), anbragt i NNV-sluttande smalhällstrimma. Inkriften lyder. Den 16 DEC 1875. Enligt uppgift varframlidne Oskar Johansson, S...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2008:1881)

Ristning beläget på jordfast block, ca 5 m st och intill 0,6 m h, av granit. På krönet av blocket finns ett ristat kors, 10x8 cm (Ö-V) och intill 1 cm...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1979:1170)

Stort stenblock med ristningen K W J 1907. Initsialerna står för Karl Waldemar Johansson. inskriften är gjord på S sidan av stenen. Stenen har enligt ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4187)

1) Ristning i sten, 1.5x1 m (Ö-V) och 0.8 m h. Ristningar påflatsidan mot NV syns spår efter ristningar.Tydbara:LES1801, ELD 1880 Y34 m NNÖ om nr 1 är...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7906)

Fäbodristning på tall, ca 7,5 m hög och 0,24 m i diam. 0,55 m ovan mark och på Ö:a sidan av stammen en blecka, 0,41x0,08 m, med 0,22 m l rad med mesta...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:2571)

1) Hällristning, 2.45 x 1.50 m (NNV-SSÖ), bestående av10 skepp, 3 människofigurer några otydliga tecken och 3 älvkvarnarSkeppen är 13-115 cm l.Människ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1970:5846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1969:9267)

Sentida ristning, bestående av 3 sentida gropar med vissa likheter med skålgropar, 5-7 cm diam och 0,6-0,8 cm dj, liggande i rad (NV-SÖ) med ett avstå...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4420)

1) Ristning i sten, 1.1x1 m och 0.5 m h. På stenens vittradeovansida syns ett antal otydliga ristningar, bestående avinitialer.Stenen är delvis mossbe...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:6895)

Ristning i trädstubbe, 2 m h och 0,4 m diam. 1,20 m från marken syns på stubbens N sida bokstäverna "MOD" ristade med 3 cm h bokstäver samt ett bomärk...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1978:7058)

Ristning i berghäll, bestående av en kvinnofigur. Den är 60 cm h och 55 cm br. Kvinnan eller flickan, iklädd en rutig kläning, står med utsträckta arm...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:1574)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2022:4930)

Sentida ristning i fast granithäll bestående av ett skepp med bemanningsstreck, ca 40 cm långt, samt i närheten av detta enstaka streck och ev. gropa...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:6893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:3968)

1) Kvarnlämning, inom ett ca 20x20 m st område, bestående av kvarnhus ochmaskinrum 20x5-10 m st (NNV-SSÖ), delvis byggt av slaggsten. Invidoch N om de...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:7908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:7059)

Område med ristningar i träd. Inom ett ca 200x20-70 m st område (ÖNÖ-VSV) är minst ett 30-tal torrfuror och levande tallar med stämplingsmärken. På ca...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:3253)

Ristning i sten bestående av årtal, text och eventuellt symbol. Ristningen är belägen på en närmast rund sten, 1,5 ml och 1 m br, delvis täckt av mo...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2017:207)

Block med figurristning, bestående av en lyra omgiven av en kransmed nedhängande band. Ristningens hela höjd 1,3 m, lyrans höjd0,67 m. Kraftigt huggna...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1997:5984)

Ristning i berg. Nära kullens krön, på en mot NÖ vettande ochlutande bergyta är ristat:BÅ \ LINS \ *IIID \ 1894*En likadan ristning finns på kullens Ö...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1969:9471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1935:1279)

Sten med ristning. Inskriften är inhuggen i ett trekantigt, plantgranitblock med 0,8 m sidor, synlig tjocklek, ovan markytan0,25-0,35 m. Inristningen ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2016:5302)

Område med ristningar, ca 3 m diam, bestående av grundaristningar, som utgöres av initialer och kompassros? med årtal avföljande utseende: (anritninge...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1947:7489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1934:486)

Ristning, ca 0,6 x 0,2 m stor. Den består av ett längsgående streck, korsat av fyra kortare tvärsgående streck. I anslutning till ristningen finns hug...