Ristning, medeltid/historisk tid

Riksantikvarieämbetets definition: Ristningar från historisk tid, bl.a. i träd, på hus, i berghällar och på stenar.
Ristning, medeltid/historisk tid (L1982:7575)

Ristning på rest sten, ca 0,8 m h, 0,4 m br (V-Ö) och 0,15 m tj. Inskrift mot S: APS 1887. Tecknen är ca 10 cm h. På toppen av den resta stenen ligge...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1996:1261)

1) Sten med inskription; stenen är 0.45x0.45 m st. På den motvägen vettande sidan står följande inskrift i djup relief: HD \1 OKTStenen står löst på m...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:7696)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:5920)

1) Gårdstomt (?), 50x35 m (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund och 2källargrundar.Grunden efter bostadshuset är 9x6 m (ÖNÖ-VSV) med stort spisrösevid mitt...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2017:6196)

Inskrift, 0,7-,15 m (NÖ-SV), anbragt i NNV-sluttande smalhällstrimma. Inkriften lyder. Den 16 DEC 1875. Enligt uppgift varframlidne Oskar Johansson, S...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:4632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1984:7355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:3032)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1973:3752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:8041)

1) Ristning i sten, 0.9x0.6 m (NV-SÖ) och 0.3 m h. På den åt Vsluttande flatsidan finns ett flertal vittrade ristningar, bl.a.ES 1844, BPD, BLD. Stene...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7608)

Fäbodristning på tall, nyligen torrfura, med diametern 0,20 m. 0,6 m ovan mark och på S?-sidan är en blecka, 0,55x0,06 m stor, med ristningarna ?EDAED...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1974:4145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:63)

Tall med ristningar, ca 8 m h och 0,2 m diam. På stammens N sida är en bläcka med enstaka otydliga ristningar. Ristningen ligger inom ett område, ca 1...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2023:2924)

Historiska ristningar inom ett område av 8 x 2,5 m (Ö-V). Inom ristningsytan finns 8 grupper med sammanlagt 17 ristningar: 8 initialer, 5 årtal, 1 del...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:3819)

1) Ristning i sten, 1.1x1 m och 0.5 m h. På stenens vittradeovansida syns ett antal otydliga ristningar, bestående avinitialer.Stenen är delvis mossbe...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1980:4436)

Sten med ristning, granit med kraftiga kvartsinslag, 0.7 m l(NNÖ-SSV), 0.25 m h, 0.3-0.55 m br.Ristning vid stenens överdel som vetter mot VNV: \/ /\/...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:7133)

Uppgift om ristningar på sten. Dokumenterades under 1980-talet men ej återfunnen vid besiktning 2014. (RAÄ-2018-1467)

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:6166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spökstenen, Ristning, medeltid/historisk tid (L1973:8019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2013:7432)

Ristning i fast häll. Ristningen är tydlig, upp till ca 1 cm dj och huggen med skarp mejsel. Motivet ser närmast ut som en kungakrona eller ett liggan...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1996:5268)

Häll med inskription, hällen ör 0.7x0.7 m st (N_S) och 0.08 m tjoch ligger löst på ett par större stenar. På hällens planaovansida ör följande inskrip...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1957:7431)

1) Ristning, bestående av 2 initialer och streck, 15x20 cm st.Ristningen är ca 1 cm dj. Se boken!

Ristning, medeltid/historisk tid (L2013:7442)

Ristning på en sten av granit/gnejs, ca 0,8 meter i diam. Ligger med en flat sida uppåt. På stenen finns en inskrift: K.A.A = SON 1915 Troligen ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:2577)

Sentida ristning, bestående av 1 människofigur med hög hatt.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:8421)

Ristning, sentida. I en ca 1 m st sten i grusväg är en sentidadelvis oläslig ristning: ?/1921 Skiss i inventeringshandlingarna.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1984:8540)

Ristning, sentida, 1,2x1,1 m (NV-SÖ) bestående av en av fyr i livboj kring är 2 korslagda flaggor. Ytterst är 3 personnamn och datum. LEANDER KARLSSO...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2017:1741)

Ristning i berg, tre kronor innanför en cirkel, 0,7 m diam. Kronorna är vända mot Ö. Lågrelief. Utförd av militär under beredskapstiden.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1969:490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:8007)

Hällristning, bestående av 2 människofigurer, 1 skivliknande figur och 2 älvkvarnar, kraftigt vittrade, enligt anmälan från Lst O-län, 1995.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:8656)

Ristning i träd, torrfura, 6 m h och 0,7 m diam. På NV sidan finns ett flertal tydliga ristningar bestående av initialer och årtal, ristade med 4-5 c...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:3590)

1) Ristning på stenblock 2.2x1.9 m (N-S) och 1.2 m h. På den åtV-sluttande sidan finns ett flertal otydliga ristningar,bestående av upptill 30 m h bok...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:8250)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2007:799)

1) Hästskoformad ristning, 12x11 cm st och 1 cm dj.2) Orgelbunden figur (ristning), 33 cm l, 7-14 cm br, knackningsdjup1 cm. Liknande fotsula i formen...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7380)

Fäbodristning på tall, torrfura, ca 11 m hög och 0,25 m i diam. 1 m ovan mark och runt stammen ristningar, till och med på övervallningar. Det finns m...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2012:9261)

Inskription. På ett 2x4 m (85-285cg) och intill 3 m h stenblockav granit är på ca 1,5 m:s h och på den 285cg - vettande sidan ärinhugget årtalet: ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:9269)

Sten med inskription, 0.6 m h, 0.5 m br och 0.35 m tj. Stenen harinskription:1940Se skiss i inventeringshandlingarna.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:4313)

Ristning, 0.6x0.1-1.15 m (ÖNÖ-VSV), i den svagt NNV-sluttandeovansidan av ett block 1.1x0.7 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m h,bestående av några bokstäver och r...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2007:3406)

Sentida ristningar, inom en 25x5 m st yta (N-S), bestående av ett40-tal namn och initialer, belägna på avsats och ovan stup mot Sav en 10x4 m st bergh...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:8780)

Fäbodristning på block av öjediabas, 3x2-3 m (Ö-V) st och 0,5 m h. På stenens hela yta, även under mossan i Ö, är ristningar i form av initialer, årta...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1990:9473)

Sten med inskription, granit, 0.25 m h, 0.28 m br (ÖNÖ-VSV) och0.1 m tj. På stenens SSÖ sida är följande text:BOLLBYStenen står fast i marken.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7529)

Fäbodristning på tall, hög och 0,32 m i diam. 0,3 m ovan mark och på S-sidan är en blecka, 0,48x0,10 m stor, med ristningarna AAD EED 58. 8 cm stora t...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2002:4947)

Ristning, i VNV sluttande, något skrovlig översida av gråsten,närmast, oval, 0.9x0.65 m (Ö-V) och 0.5 m h. Ristningen bestårav en cirkel, 0.3 m diam o...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1976:317)

Fyndplats för ristningar enligt tidigare anteckningar och muntli ga uppgifter av Peter Manneke. På platsen har påträffats 3 ristni ngar, tolkade som b...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1963:932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1965:757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:7404)

Ristning, sentida. Vid dokumentationsarbete 2002-2003 ombedömdes hällristningen till sentida ristning. Ristningen utgörs av ovittrade skålgropar på i ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1946:4571)

Sten med ristning, 0,65 m h, 0,5 m br (NÖ-SV) och 0,25 m tj. På sidan som vetter mot SÖ är tämligen grunt ristat: "MATS / TORE / ARNE".

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7532)

Fäbodristning på tall, nyligen torrfura, ca 10 m hög och 0,16 m i diam. En blecka, 0,44x0,10 m stor, med ristningarna ??AMD. Fotofunktionen är ej klar...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:9996)

Uppgift om ristning i träd. Vid återbesök 2020-10-12 återfanns ingen ristning. Enligt uppgift ska det funnits två ristningsytor med dekor, och bokstäv...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1935:8742)

Område med ristningar: 30 x 20 m (N-S), bestående av ca 25ristningar. Dessa ; utgörs av namn, singatur, årtal och ettsolur. Äldsta ristning: Anders...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:264)

Ristning i bläcka/barktäkt, 0.3x0.25 m st, på levande tall, 0.8 m ovanför markytan. Orienterad mot NNV. I bläckan är bokstäverna AF inristade med kniv...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:8719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1939:1744)

Ristning på stenblock. På övre delen och den S sidan av ett stenblock, 1,7 m h, 0,3-1 m br (Ö-V) och 0,15 m tj, är en ristning: 1958. Stenblocket lut...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2019:4298)

Ristning, historisk tid, belägen på SV gavelväggen av en källarbyggnad, 2 m ovan markytan. På en rödaktig sten, 1,2 m l och 0,4 m h, är inhugget: 1879...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1985:6831)

Bebyggelselämning och gruvhål inom ett område 120-50-120 m st(N-S) bestående av 4 husgrunder2 källargrunder, stenstränger och 1 ristat solur,samt 3 gr...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:3817)

1) Ristning i sten, 2.8x2.6 m (N-S) och 0.8 m h. På den flatavittrade ovansidan, sluttande åt V finns ett stort antalristningar, bestående av initiale...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2017:8859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1984:2163)

Ristning annan (vattenståndsmärke), i block. Blocket är 1,6x1 m st (ÖNÖ-VSV) och 1 m h. Ristningen vetter mot S. Ristningen som är 1 m br och 0,8 m h ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1938:4110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:5268)

Fäbodlämningar, totalt, 430x80-290 (NÖ-SV), bestående av 8byggnader, talrika byggnadsruiner och husgrunder över helaområdet, 6 ristningar, 1 hålväg oc...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1935:826)

Ristning, annan, plats för, uppgift om, som enligt Brändström, H.ska ha funnits här ca 1967. Marken har senare blivit överhöljdmed jord och grus. Id...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:7925)

1) Ristning annan, på en yta av 4x3 m st (V,VNV-Ö,ÖSÖ), är ett10-tal inristade bokstavskombinationer, en del är omgivna av eninristad ram. Bokstäver...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1994:5308)

Ristning, annan, på en flat häll är ett kors, 0.13 m st,inristat. I anslutning till länsgräns (gränsmärke?). (Seinventeringshandlingarna).

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:1091)

Ristning i block, 1,5x1 m st. Mot V och mindre grusväg är inskriptionen: BNS 1797. Bokstäver och siffror är cirka 10 cm h och 0,5 cm dj. Blocket ingå...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1970:5084)

1) Hällristning, 3.7x2.3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 1ringfigur, 3 fragment och 62 älvkvarnar.Skeppen är 42-84 cm l. Fyra skepp är av enkellinj...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2010:2377)

Ristning i lös sten, 1x0,7 m och 0,15 m h. Ristningen föreställer närmast en fotsula, 17 cm l och 8 cm br. Konturristningen är 1,5 cm br och intill 1 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1962:224)

Rest sten med inskription, sentida. Grindstolpe, 1.3 m h, 0.55x0.55 m i tvär-snitt av gnejs. På den övre och mot SSV vettande sidan är siffrorna 1745 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1997:5067)

1) Sentida ristning i block, 2x2 m och 1.8 m h. På den NV sidaninskrift:WI ANFÖRA OFTA EN PERSONS \ FÖRETRÄDE FÖR ATT PÅMINNA \ OM ENANNAN S PERSOS BR...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1937:9028)

I en blecka 0,6 x 0,1 m stor på S sidan av en torrtall, är ristat två kryss eller en romb ca 0,1 m st med en klyka upp och en ned. Ytterändarna av lin...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1988:783)

Sten, granit, 0.55 m l, 0.25 m br och 0.2 tj. Stenen som ligger,har på den nu uppåtsvända sidan (tidigare vänd mot marken) ensvårtydd inskrift:\I.O:s\...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1943:569)

1) Ristning i berghäll. Inom en yta av 6x3 m (NV-SÖ) är ett tiotal ristningar. Dessa utgörs av initialer och årtal. De enskildaristningarna är 5-15 cm...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1988:4636)

Sten med inskription, granit, 0.5 m h, 0.35 m br (NNV-SSÖ) och0.15 m tj. På stenens SV sida är följande inskription:N = . 18 \ Or . m . S \ PA . P . S...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:5810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:3899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1969:8240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1970:7274)

Morderna ristningar, enligt markering på originalfotokartan.Beskrivning saknas.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1989:1799)

Ristning, på flyttblock, 2.9x2 m st och 2.2 m h. På den mot VSVtämligen branta sidan och bäcken är inskriften: JAKT - FISKE.Höjden på bokstäverna, ca ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2007:2224)

Ristning, sentida. Belägen i ÖSÖ delen av flat berghäll, 5x1-2 mst (ÖSÖ-VNV), och i nivå med markytan. Ristningsytan är 1.4x0.2 mst (SSÖ-NNV). Bokstäv...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2008:8489)

Sten med ristning, uppgift om. Enligt Erik Johansson, Kalleviken,har det på den markerade platsen stått en ca 0.5 m h, 0.3 m broch 0.2 m tj sten med r...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2023:7886)

Likarmat kors inristad på jordfast block. Kortets armar är 8 cm långa, 0,75-1,5 cm breda och upp till 1 cm djupa. Armarna korsas vinkelrät på mitten.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2022:1663)

CMA 0 * 1860 + 1944 På stor berghäll, öppen avskrapad yta, ca 2,3-1,8 m st NÖ-SV.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:1961)

Fäbodristningar på stenblock, diabas, 1,2x0,95 m (N-S) och 0,6 m tj. På stenblockets NV-sluttande ovansida ca 15 inristade namninitialer och någon sym...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:6703)

Ristning på torrfura, 1,7 m h och 0,12 m i brösthöjd. Blecka mot V med ristningar bl a ?MES AM?, delvis övervallad text. 4 cm stora tecken. Fotofunkti...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7109)

Ristning på tall, på ca 1 m:s höjd ovan marken, i en 0,3 m h kraftigt övervallad blecka, ett inhugget/skuret sicksackmönster och en 2:a. Trädets diame...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:3968)

Ristning i sten, 1.2x0.8 m (Ö-V) och 0.7 m h. På den vittrade ochojämna sidan sluttande mot N finns enstaka bokstäver ristade.Se skiss i inv handlinga...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:583)

Fäbodristningar på sten, 1,6 m diam och 0,6 m h. Ristningarna på den N-sluttande ovansidan samt på den brant sluttande S-sidan. Stenen består av tätt,...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:5003)

Ristningsområde, bestående av 2 sentida ristningar i block, 1x0.7m (Ö-V) och 0.1-0.3 m h. Den ena ristningen, på stenens ovansida,är 30x13 cm (NÖ-SV) ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2015:4277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1935:8801)

a) Område med ristningar: 35 x 15 m (NV-SO) bestående av ca 70ristningar. ; Dessa utgörs av singaturer, namn , årtal,bomärken, och skepp. Äldsta ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2014:6817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1974:926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1949:8692)

Korsfigur på flyttblock, 8x6 m (NNV-SSÖ) och 4 m h. På dess NNV sida är en naturlig brottyta med överhäng. Brottytan är 3 m l och 2,3 m h, överhänget ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:6197)

Fäbodristning i häll, inom ett område ca 17x2 m är tre hällar med ristningar. Den strösta hällen är ca 9x1,5 m (NNV-SSÖ). På den plana ovansidan är ta...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:7908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:2171)

Uppgift om tre torrfuror med ristningar i form av årtal runt år 1824, samt bomärken. Enligt uppgiftslämnaren 1994 skall denne spikat upp skyltar vid ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:5797)

Ristning, sentida, i häll, med inskrift, 24x17 cm (N-S) och 0.5 cmdj, åt V: H S.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:5282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:8166)

Ristning, ca 2.3x2 m (N-S), i block, 2.3 m l (N-S), 2 m br och 0.5 m h. Ristningarna utgörs av bokstavsliknande tecken, 2-7 cm h,dekorativa figurer, h...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2019:1465)

Ristning på stenblock, på den utåtvända sidan av ett 0,6x0,3 m st stenblock är årtalet 1996 inristat på den övre halvan. Årtalet är inramat. Troligen...