Ristning, medeltid/historisk tid

Riksantikvarieämbetets definition: Ristningar från historisk tid, bl.a. i träd, på hus, i berghällar och på stenar.
Ristning, medeltid/historisk tid (L1936:6564)

Runskrift, uppgift om. Ungefär vid den med x på fotokartanmarkerade plat- sen har enligt uppgift för ca 75 år sedan rivitsen lada. En av ladans stock...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:6122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2019:1467)

Ristning på stenblock. På Igelbäcks masugns S sida är årtalet 1826 inristat ovanför en av öppningarna. Masugnen blev klar det året.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1989:4166)

Ristning, i sten, granit, 1.l55 m h, 0.5 m br och 0.4 m tj. På Nsidan är en ristad slinga utan runor och i mittpartiet av dennaett ristat otydligt kor...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1983:6459)

Sten, 1 m h, 0.40 m tj vid basen NNÖ-SSV vid basen och 0.17 mupphill samt 0.17 m tj (väl bearbetad). På V sidan (framsidan)är texten: \L\B.E.S\. Skis...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:9698)

1) Torplämning, bestående av ett förfallet knuttimrat hus, 8x6 m(NV- SÖ) med spismursröse av gråsten, 2 husgrunder, 1 husgrundefter smedja samt åkerte...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:6340)

1) Ristningar i 5 närliggande stenar, 0.5-1 m st och 0.3-0.5 m h.Ristnigarna utgöres av bokstäver, troligen initialer, årtal ochdiverse figurer, bl a ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1974:9801)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:6546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1983:7109)

Vattenståndsmärke, i form av flyttblck, 3.5x2.3 m st (N-S) och ca2.9 m h. På den flata V sidan 1.2 m från N kanten och 0.9 m frånflyttblockets fot är ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1996:4254)

Ristning annan på stenhällar:Häll, 1.1 m l, 0.9 m h och 0.1 m tj.Under ett inristat kors är inskriptionen 17.NMS.22.Intill och NV om är:Häll, 1 m l, 0...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:416)

Ristning, annan. På ett 3.5x2.5 m st (NÖ-SV) och 0.8 m tjstenblock finns bl.a. texten:GUD SER MIG \ GUD ÄR KÄRLEKEN \ LITA PÅ GUD \ KARIN FALK 1924 \1...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2023:2221)

Ristning på rest sten. Stenen är 0,85 m h, 0,55 bredd vid basen och 0,5 m tj. Mot öst är årtalet 1924 inristat med 0,1 m st och 0,08 m dj siffor. På s...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2000:3556)

Fäbodristning på häll av öjediabas, 5x4 m (N-S) sluttande åt V. På hällens yta är ett flertal otydliga ristningar bestående av initialer och årtal. Äl...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4774)

Ristning i S-sluttande fast häll. Ristningen är 0.5 m diam medårtal och initialer. KNV L L FOD 1790 / 1806.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2002:6139)

Ristning i stenblock, 0.8x0.7 m st, som ingår i stenmur. N om öppning i stenmuren och på 1 m h sitter stenblocket. På den Ö sidan är inskriptionen "OP...

Skrivarestenen, Ristning, medeltid/historisk tid (L1973:9313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7152)

Fäbodristning på torrfura, ca 4 m hög och 0,15 m i diam. 0,6 m ovan mark och på SSO:a sidan en 0,55x0,05 m stor blecka med svårtydda och kraftigt över...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1935:447)

Sentida ristning. På en sluttande häll är ristat: E Ohlsson #1904.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:2712)

Fäbodristning på oregelbundet kubiskt block av öjediabas, 1,4x1,2 m (ÖNÖ-VSV) och 1,1 m h. På den flata ovansidan är ett flertal ristningar bestående ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2005:3915)

1) Vilsten, gråsten, 3x2 m (NÖ-SV) och 0.3 m h. Flat ovansida.Delvis övermossad i kanterna. I m SV om vilstenen är en jordfaststen, ca 2 m st och 0.5 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1962:9291)

1. Ristning. Sten med inskrift, fragment av, granit, 0.65x0.3 m st. I Ö sidan ären närmast oläslig inskrift. Dock syns texten " ...o 1746 " . Stenen ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:9929)

Ristningar på lodrät häll mot Ö, av hård bergart med inslag av fältspat. Ristningarna utgörs av minst tre namninitialer på olika avstånd från varandra...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2000:6644)

Område med trädristningar, ca 185 x 50 m (NNV-SSÖ). Inom området finns minst 7 trädristningar varav 6 i SSÖ delen av området. De 6 trädristningarna i ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:7339)

Fäbodristning på torrfura, ca 6 m hög och 0,18 m i diam. På SV:a sidan och 0,40 -1,25 m ovan mark en 0,16 m br blecka med ristningar huggna med yxa, X...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2013:5117)

Ristning, bestående av 1 ringfigur, 12x10 cm med 1-2 cm br och intill 0,5 cm dj linjer. Belägen på toppen av hällen. Vattenståndsmärke?

Ristning, medeltid/historisk tid (L2007:7893)

1) Älvkvarnsförekomst i häll, 1.5x1 m (SÖ-NV), bestående av 1skålgrop, 5 cm diam och 2 cm dj. 0.3 m SÖ om denna är: 2) Sentidaristning, 17x8 cm (SÖ-NV...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1962:9672)

Fornborg, belägen på ett mot S sluttande berg, som har mycket branta slutt-ningar mot ån i Ö och NÖ och mindre branta mot landsvägen i V ochNV. I Skan...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2000:1581)

Fäbodristning i berghäll. På 4 flata hällar finns inom en yta, 4 x 2 m (NNV-SSO), ett flertal ristningar. Dessa utgörs av 10 initialer, 3 årtal samt 2...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1961:4900)

Sten med ristning, 1,05 m l, ca 0,45 m br och 0,4 m h. På stenensflata översida står årtalet 1895 inhugget.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2007:4072)

Vilarsten, på berghäll, 4.5x3.5 m (N-S). På berget finns ettstort antal tecken och bokstäver väl inhuggna. Bland dessa kannämnas från S:HASM 93 \ NAS ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:1617)

Fäbodristningar på stenblock, diabas, 0,65x0,5 m (N-S) och 0,15 m tj. På stenblockets plana ovansida finns ett parti med ristningar, men som är mycket...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4754)

1) Ristningar i jordfast sten 1.1x0.8 m (ÖNÖ-VSV) och 0.25 m h.Skrift:MODIBERA (Berga?) och figurer, hus och minst 6 st kvinnofigurerristade med fina ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1964:4947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:4184)

1) Ristning i stenblock, 1.5x1 m (N-S) och 0.5 m h. På stenens Vsida finns 2 (?), kvinnofigurer (se skiss) och ett antalotydliga bokstäver. Stenen är ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1961:193)

Ristning, sentida, i rest sten, 0.55 m h, 0.25 m br (NNÖ-SSV) och0.15 m tj. Påden V sidan är en kvadrat inristad, 9x9 cm st.Enligt Nils Hjalmarsson, S...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2006:5750)

Ristning i fast häll i markytan. Ristningsytan är 1.7x1.5 m st(ÖNÖ-VSV) och bestående av ett 5-tal inristade initialer ochårtal. Exempel: ONS 1816/AIS...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:4740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2023:4564)

Sentida ristning, bestående av 2 cirkelfigurer, 18-22 cm diam, den större med åtta ekrar. ”Hällristningsstil”. Mejselhuggen. Belägen längst ner på Ö-s...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2012:9851)

Sentida ristning, i den åt V sluttande södra delen av bergklack.Inskrift: "EIF - AKF".

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:2990)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1962:3556)

Ristning, medeltida, bestående av en centaur, ca 1 m h och 0,7 m br, huggen i djuprelief. I händerna håller centauren ett svärd och en dolk.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:9983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:3727)

Inristning i sten. Ristningen är synnerligen svårupptäckt och svagi konturen, varför släpljus och krita är en nödvändighet för attfå fram konturerna. ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:7141)

Uppgift om ristningar på två stenar, vid besiktning 2014 kunde de inte återfinnas. Enligt fotografier från 1982 har den V stenen bl a initialer och år...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1945:6435)

Trädristning i tall. På stammens SÖ sida är en bläckning, 0,8x0,2 m st, med inristningen: 1713. iESTRAND. OMSKRIVET 1881. Inristningen är ifylld med...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:6504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:5467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:9915)

Ristning på V sidan av stubbe, 0,7 m l och 0,1 m br. Ristningen består av mycket otydliga huggspår. Stubben är 1,3 m h och 0,25 m diam, murken, avbark...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2013:6953)

Ristning, historisk tid, 0,7x0,4 m (N-S), bestående av ett inhugget fartyg med skorstenar och flagga. Intill och i figuren finns flera initialer. Bel...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1934:486)

Ristning, ca 0,6 x 0,2 m stor. Den består av ett längsgående streck, korsat av fyra kortare tvärsgående streck. I anslutning till ristningen finns hug...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2020:6512)

Område 30 x 5 m , hästskoformat, är ett flertal ristningar från historisk tid, främst initialer och årtal men även figurer t. ex en indian.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1935:122)

Ristning, sentida, bestående av ett segelfartyg med bogserbåt och,5 m SV därom, en urna med blomrankor och initialer. Vidsegelbåten är inskriften "Jon...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1981:8244)

1) Häll med ristningar, 10x5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.2 m h. Ristningarna är grunt inhuggna och utgöres av bokstäver (initialer) cirklar och rutmönster samt ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1946:4333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:1064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:5422)

Ristning i block. Blocket är 0,4 m st och ristningen består av initialer och bomärken.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:6128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:6966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:5934)

Beskrivning enligt skog och historiainventering. Ristning i sten, 1,3x0,8 m (N-S). På stenens Ö flatsida är ristningar i form av initialer, årtal och ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1967:5876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2016:4107)

Ristningar, 1) 1 kompassros, 1,4 m diam med fransk lilja somN-pil, kompassarmarna som fyruddig stjärna i en cirkel med 0,93m diam. Kompassrosen ristad...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2017:9141)

Ristning, sentida, bestående av en cirkel, 57 cm diam, i vilken är en hammare, 28 cm l och 20 cm br. Ritsningen är imålad med rött.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:6796)

Fäbodristning, på sten, 0,8x0,7 m och 0,1-0,2 m h. På stenen är enstaka ristningar bestående av initialer. Tydbart är: KDD TRMD. Direkt ÖSÖ om den f...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1950:1302)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:1070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1941:6475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1968:6981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1964:5430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:3969)

1) Ristning i sten, 3x2.5 m (NV-SÖ) och 1 m h. På stenens N delfinns ett stort antal ristningar.Se skiss i inv handlingarna.Stenen är täckt av mossa o...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2007:4021)

Ristning, övrig. Inom en yta av 2x0.9 m (NV-SÖ) finns ett antalristningar. Flera av dem är svårtydda. Den tydligaste är ifylldmed beck och finns avtec...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1989:1613)

1) Sten med inskription, granit, 0.35 m h 0.3 m br (NÖ-SV) och0.15 m tj. Avrundat bakstycke. På stenens NV sida är följandetext: ST.BJELLERUP N.11.15 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1973:9560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:65)

Torrfura med ristningar, ca 6 m h och 0,15 m diam. På stammen gamla bläckor med enstaka otydliga ristningar.Ristningen ligger inom ett område, ca 100x...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2022:7540)

Sentida ristning på 0,8x0,7 m stort stenblock av gnejs/urberg, belägen vid stranden till Södertälje kanal. Ristningen utgörs av en 0,5x0,4 m stor orms...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:6443)

Ristning i bläcka på ÖNÖ sidan av tall. Bläckan är oval, 1,1x0,05-0,2 m st. I bläckan är årtalet 1948 inhugget. "Nilsa" - Nils Blind, gjorde denna inr...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:1901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1959:7606)

1) Bebyggelselämningar, sentida bestående av 5 husgrunder varav 1husgrund med skorstensröse, 1 ladugrund, 2 uthusgrunder, 1jordkällare. Tomten beväxt ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:9089)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:440)

Ristning på väggar i befintlig byggnad. På NV inneväggen, inom en yta, 0,32 m l är initialer och årtalet 1771 alt. 1710 inristat. Ristningen är 2,5-5 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2019:536)

Ristningar, sentida, ca 10x3 m st (ÖNÖ-VSV) bestående av 7 ristningar. På en berghäll som sluttar mot VNV är 7 ristningar bestående av namn, initialer...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:3792)

1) Ristning i sten, 2.1x1.4 m (Ö-V) och 0.6 m h. På stenensovansida finns ett flertal ristningar, bestående av initialer,årtal och bomärken, bla:1721 ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1994:9004)

Ristning på sten av rödgranit, 0,92 m h, 0,42 m br (80-280cg),0,38 m tj. På stenens S sida är följande text: "VIVILL HEM"Postamentet är 0,3-0,5 m st s...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1974:9045)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L2001:8132)

1) Ristning + fäbodväg uppgift om. Ristningen är 0.75 m st på ettjordfast block 1 m diam och 0.1-0.2 m h. Ristningen utgörs avinitialer och årtal, var...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1962:9278)

1. Ristning. Sten med inskrift, fragment av, granit, 0.65x0.3 m st. I Ö sidan ären närmast oläslig inskrift. Dock syns texten " ...o 1746 " . Stenen ...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1966:823)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1960:7471)

Sentida ristning, 9,7x0,8 m (ÖSÖ-VNV), bestående av av bokstäver, årtal och en piprökande gubbe. Från V mot Ö: JAO 1903; FLHG 1890; L; "omega" J:I; Ax...

Ristning, medeltid/historisk tid (L2005:7384)

Vilarsten, 2,2x1,8 m (N-S) st och 0,6 m h block. På blockets ovansida och på dess S del är, inom en 1,5x0,8 m st yta, årtal som 1841, 1849 och initial...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1951:1147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1994:8966)

Inskription, på ett block, ca 1,5 m i diam är ristat: "1953" samtett kors. Se skiss i boken.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1944:8220)

1) Ristad sten, 0,8 m l (N-S), 0,4 m h och 0,4 m tj. Granit. Igrunden till uthus. Är underdelen till 496:2! Ristn. ytan åt V. Se skiss i boken. 2) Ris...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:7448)

Trädristning i död tall, på dess NNÖ sida, 0,8 m ovan mark. Trädristningen är belägen i blecka 0,4 m h och 0,05-0,1 m br. Trädristningen, delvis igen...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1939:8220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1953:828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1974:6816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1998:2130)

Ristning i torrfura. Ristningarna består huvudsakligen av mer eller mindre tydliga årtal och initialer. På samma moränhöjd finns ytterligare minst 4 t...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1999:5780)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ristning, medeltid/historisk tid (L1992:8335)

Ristning, på NÖ sidan av tall, 0,28x0,1 m st. Ristningen är övervallad, delvis svårtydd: JO / TF8 Påträffades vid arkeologisk utredning år 2006. (RA...

Ristning, medeltid/historisk tid (L1937:5687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.