Röjningsröse

Riksantikvarieämbetets definition: Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet.
Röjningsröse (L2009:8422)

Röjningsröse, ca 4x3 m (N-S) och 1,0 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar. Röste anlagt mot S sidan av block, ca 3 m i diam och 1,3 m h. Rösets funkt...

Röjningsröse (L1936:1298)

Odlingsröse, oregelbundet, ca 4 m diam och 0,4 m h. Bestående av sten 0,4-1 m st. (RAÄ dnr 3.4.2-4133-2017)

Röjningsröse (L1977:5596)

Röjningsrösen längs Ö kanten av åkern.

Röjningsröse (L1986:4895)

Röjningsrösen, 2 st, 2-3 m i diam, 0,2-0,3 m h, övertorvade. Stenröjd yta runt rösena. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-201...

Röjningsröse (L1957:8225)

1) Röjningsröse, oregelbundet, 20x8 m och 0,2-0,6 m h. Ojämn ochgropig yta. Omedelbart NV om nr 1 är: 2) Kolbotten, enligtuppgift på ortofoto från 19...

Röjningsröse (L2022:10621)

Röjningsröse, ca 18,0x8,0 m och 0,5-2,0 m h. Av 0,2 -1,0 m st stenar.

Röjningsröse (L1952:342)

Röjningsröse, 8 m diam och 1,5 m h, av 0,1-1 m st stenar.

Röjningsröse (L2013:2852)

Odlingsröse, bestående av löst liggande 0,1-0,4 m st stenar invid större block. (RAÄ dnr 321-3412-2003).

Röjningsröse (L1956:3536)

1) Röse (?), 8 m diam och 1 m h. 50 m NNÖ om nr 1 är nr: 2)Röse (?), 12 m diam och 1,35 m h. 6 m NÖ om nr 2 har legat ettnu bort taget röse. Mellan...

Röjningsröse (L1997:2493)

Odlingsröse (?), 4 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka 0.1-0.3 m st stenar, en del lösa (odlingssten?).Beväxt med ekar, varav en tvåstamm...

Röjningsröse (L1979:1671)

Röjningsröse, rund, 3,4x3,3 m stor och 0,35 m hög, flack profil. Ej synlig före avtorvning. Gles kantkedja av 0,45x0,35 m till 0,5 x 0,4 m stora stena...

Röjningsröse (L2005:6932)

Röjningsröse, sentida, ca 4 m diam, bestående av mindre stenar. Runt röset finns spridd röjningssten.(RAÄ dnr 321-3625-2008).

Röjningsröse (L1945:1749)

Röjningsröse, ovalt, 5 x 3,5 m ((NNV-SSÖ) och 0,5 m h av vanligen 0,1-0,4 m st stenar, enstaka större, övermossat. Beläget utanför och NÖ om f.d åker,...

Röjningsröse (L1959:9860)

1) Odlingsröse, 12 m diam, 1,25 m h. Av 0,25-0,6 m st stenar.Bevuxet med lövkratt. Läge och närhet till andra fornlämningartalar för fornl. Ev upplagt...

Röjningsröse (L1970:3020)

Röjningsröse, 4 m i diam och 0,5 m h. Påträffades vid en arkeologisk utredning 2012. (RAÄ dnr 3.2.4-1625-2015)

Röjningsröse (L2006:8298)

1) Röse, 16 m diam och intill 1.4 m h. Stenarna är 0.1-0.5 m stoch tämligen rundade. Kantkedja delvis antydd av 0.6-1 m l och 0.2-0.4m h stenar. Röset...

Röjningsröse (L2022:9311)

Odlingsröse, oregelbundet, ca 6-7,5 m diam och 0,35 m h, av ett tjugotal glest liggande stenar, ca 0,4–0,9 m st.

Röjningsröse (L1966:8246)

Område med röjningsrösen, 60x20 m (NÖ-SV) enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Röjningsröse (L1959:3494)

Odlingsröse, 6x1,5 m (ÖNÖ-VSV) av 0,4-0,5 m st stenar. Stenarna är bevuxen med mossa, men inte övertorvade. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (R...

Röjningsröse (L1983:6060)

Överförd till L1983:6592.

Röjningsröse (L2020:5116)

Röjningsröse, oregelbunden form, ca 2,0x1,7 m stort, 0,3 m högt bestående av 0,1-0,5 stora stenar.

Röjningsröse (L1975:5513)

Röjningsröse, oregelbundet, 16 x 8 m (N-S) och 0,6 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Området är markerat som skog på Skattläggningskartan från 1700 och so...

Röjningsröse (L2019:736)

Röjningsröse, oregelbundet, 2×1,5 m (N-S), 0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Beläget V om block.

Röjningsröse (L1975:5421)

Röjningsröse, runt, 1,5 m diam och intill 0,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Området är markerat som skog på Skattläggningskartan från 1700, som "Näsmy...

Röjningsröse (L1975:5326)

Röjningsröse, ovalt, 4 x 3 m (N-S) och 0,4 m h, av 0,1-0,3 m st stenar, enstaka större. Området är markerat som betesmark på sand på Laga Skifteskart...

Röjningsröse (L1945:4776)

Röjningsröse, uppgift om. Enligt lokal uppgift ska det finnas ett röjningsröse på ön. Platsen besöktes ej vid revideringsinventeringen 2014 pga avsa...

Röjningsröse (L2018:1420)

Röjningsröse, ca 3 x 1,5 m (OSO-VNV) och 0,3 m högt av 0,15 - 0,25 m stora stenar. Övertorvat. Sentida.

Röjningsröse (L2004:2772)

Odlingsröse, närmast ovalt, ca 18x14 m (SSV-NNÖ) och 0.4 m h.Inom området finns rikligt med odlingssten. Stenarna är 0.2-1 ml och övermossade.Bevuxet ...

Röjningsröse (L2002:7920)

Röjningsröse, närmast runt, ca 4 m diam och intill 0,4 m h. Välvd form. Rundade 0,1-0,3 m st stenar (plockstenar) ligger på markfasta stenar och omges...

Röjningsröse (L1971:3558)

Röjningsröse, ca 4-5 m st och ca 1,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. (RAÄ dnr 321-1266-2005).

Röjningsröse (L1971:7552)

Röjningsröse, 3,5 m diam och 0,8 m h, av 0,15-0,9 m st stenar. Påträffad vid särskild utredning 2010. (RAÄ dnr 321-2867-2010).

Röjningsröse (L1963:3959)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1948:7769)

Odlingsröse, rundat ca 2 m diam av 0,05-0,3 m st stenar upplagda mot/runt 2 jordfastsa block. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslu...

Röjningsröse (L2020:7037)

Röjningsröse, ovalt, 5x2 m (NÖ-SV) och 0,3 m h. Ligger i kanten av i senare tid brukad åker.

Röjningsröse (L1956:3306)

1) Röse - sannolikt röjningsröse - 14 m diam och 2 m h. 65 m Nhärom: 2) Ett röjningsröse, 9 m diam och 1,75 m h (döljandefornlämning). 30 m NV om rö...

Röjningsröse (L1975:3763)

Röjningsröse, 3 m i diam, 0,4 m h, av 0,3-0,6 m st stenar.

Röjningsröse (L1958:9745)

1) Odlingsröse 2 m diam och 0,6 m h. Bestående av 0,1-0,5 m ststenar.3 m VNV om 1 är 2) Odlingsröse avlångt 3,5x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3m h. Bestående av...

Röjningsröse (L1950:715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1975:4734)

Röjningsröse, ovalt, 11x4 m st och 1,5 m h, av 0,1-1 m st stenar. Skattläggningskarta, ca år 1700, myrmark. Ekonomisk karta, 1930-talet, Ö om öppen y...

Röjningsröse (L1977:9003)

Odlingsröse, ovalt, 10x7 m (NÖ-SV) och 0,3-0,9 m h. Stenarna är 0,05-1 m st grå- och kalkstenar. Beväxt med 3 granar och ett fler tal lövträd. Raä:s i...

Röjningsröse (L1966:2991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1959:95)

Röjningsröse, närmast runt, 4 m diam och 0,2 m h, av 0,3-0,4 m st stenar.

Röjningsröse (L2023:6879)

Röjningsröse, runt, 2,0 m i diameter, 0,3 m högt. Uppbyggt med 2-3 lager sten.

Röjningsröse (L1979:1710)

Odlingsröse, 3,5x3 m st, 0,1 m h av 0,15-0,3 m st stenar. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4731-2016)

Röjningsröse (L1971:3869)

Röjningsröse, undersökt och borttaget. Påträffades vid särskild utredning år 2000 och undersöktes vid arkeolgisk förundersökning samma år. Närmare bes...

Röjningsröse (L2013:4765)

Röjningsröse, 2-3 m diam och 0,2 m h av 0,2-0,3 m st stenar, djupt nedsjunket. Påträffat vid arkeologisk förundersökning etapp 1 år 2005-2006. (RAÄ dn...

Röjningsröse (L1975:4015)

Röjningsröse, 5 m diam och intill 0,6 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Även rester av kakelugn.

Röjningsröse (L1965:3918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2019:621)

Röjningsröse, 2,5 meter i diameter och 0,15 meter högt

Röjningsröse (L2022:10624)

Röjningsröse, 13,0x13,0 m och 0,5-2,0 m h. Av 0,2 -0,6m st stenar.

Röjningsröse (L2016:4214)

1) Bebyggelselämning, bestående av en husgrund, markerad av ettspisröse, 3 m diam och 0,3 m h av 0,2-0,6 m st övermossade stenarsamt (enligt uppgift) ...

Röjningsröse (L2022:10004)

Röjningsröse, stenmursliknande, 18x5 m och 0,8 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L1955:2594)

Röjningsröse, runt, 5 m i diam och 0,5 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. (RAÄ dnr 326-2825-2008)

Röjningsröse (L1976:3256)

1) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i y tan talrika jordfasta stenar, 0,2-0,5 m st. Delvis synlig kantked ja, intill 0,3 m h a...

Röjningsröse (L1958:137)

1) Stensättning enligt tidigare anteckningar, v idinventeringstillfället 1979 bestående av röjningsröse, närmastrund, 6-7 m diam o ch 0,3 m h, av 0,1-...

Röjningsröse (L1937:9588)

Odlingsröse ca 6 m i diam och 0, 5 m h av 0,2 - 0,8 m stora stenar.

Röjningsröse (L2013:7212)

Röjningsröse, avlångt, 6x3,5 m st och 0,3 m h, bestående av 0,2-0,4 m st stenar. Övermossat. Anlagt mot berghäll invid flack mark. (RAÄ dnr 3.4.2-1913...

Röjningsröse (L2001:1903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1950:68)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1936:1913)

Röjningsröse, oregelbundet, 3x1 m (N-S/NNÖ-SSV) och 0,2 m h av 0,15-0,35 m st stenar. Liten yta omedelbart Ö om röjningsröset har tidigare troligen va...

Röjningsröse (L1979:390)

Röjningsröse, 2 m diameter och 1 m h, av 0,05-0,6 m st stenar. Väl upplagda i kallmur. 3 m SSV om lämningen är ett dike, sannolikt efter odling.

Röjningsröse (L2022:2754)

Röjningsrösen, 5 meter i diameter och 0,5 meter högt Fyllning av 0,05 - 0,2 meter stora stenar.

Röjningsröse (L1953:8168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1980:8822)

Röjningsröse, 6x5 m st och 0,1 m h. Helt övermossat. (RAÄ dnr 321-1519-2012).

Röjningsröse (L1937:9215)

Odlingsröse 8 x 3 m (Ö-V) och 0, 6 m h av 0,3 - 0,7 m stora stenar.

Röjningsröse (L2020:3783)

Ensamliggande röjningsröse runt, 3 m i diam och 0,3 m högt. Stenstorlek 0,15-0,4 m.

Röjningsröse (L1971:8213)

Röjningröse, 5 m diam och 1,5 m h, av 0,1-1 m st stenar. Toppigt och övermossat. Sentida. Beläget i skogskant vid åker. Påträffat vid särksild utredni...

Röjningsröse (L2022:7128)

Röjningsröse, oregelbundet, 8 m st, 0,5 m h, av 0,1-0,6 m st stenar.

Röjningsröse (L1980:8995)

Röjningsröse, ovalt, ca 1,2x1 m st och 0,4 m h, av upp till minst 0,35 m st stenar. Sentida. Påträffad vid frivillig utredning utan KML-beslut år 2008...

Röjningsröse (L2013:8848)

Röjningsröse, ca 3,7 m i diam. Kol och sot förekommer i röset och 1 bit förhistorisk keramik påträffades vid framrensning i samband med förundersöknin...

Röjningsröse (L1999:8483)

Röjningsröse, bestående av sten upp till 1 m st. Påträffad vid särskild utredning år 2007. Datering: medeltid? enligt mail från undersökaren. (RAÄ dnr...

Röjningsröse (L1975:3468)

Röjningsröse, ca 2,5 m i diam, 0,2 m h av 0,2-0,4 m st stenar.

Röjningsröse (L1975:7372)

Röjningsröse, ovalt, 4x2-3 m (NV-SÖ), 0,1-0,3 m högt, av 0,1-0,5 m stora stenar.

Röjningsröse (L1975:4480)

Röjningsröse, 15x1-6 m (Ö-V) och 0,8 m h, bestående av 0,05-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L2022:9214)

Röjningsröse hägnadsliknande, ca 17 m l (NNÖ-SSV), 1,5 m br och 0,3-0,5 m h, av 0,1-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L1970:2521)

Röjningsröse, oregelbundet, den vällagda centrala delen är närmast rektangulär, 8x6 m (NV-SÖ) och 1,8 m h, av 0,3-0,5 m st naturstenar och sprängstena...

Röjningsröse (L1958:2639)

1) Röjningsröse, 6 m diam och 0,5 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st,övermossade. Bevuxet med 1 ek. (Bör möjligen kontrolleras föreev borttagande.)

Röjningsröse (L1941:8637)

Röjningsröse, ca 6 m diam, oregelbunden form, och ca 0,3-0,4 m h. (Revideringsinventeringen 2013) - - - Förstagångsinventeringen 1952: Stensättning,...

Röjningsröse (L1976:2643)

Enligt inventering 1939 stensträng. Endast enstaka röjningsstena r kan upptäckas på platsen.

Röjningsröse (L1975:3436)

Röjningsröse, ca 5 m i diam, 0,6 m h, av 0,1-0,3 m st stenar.

Röjningsröse (L2021:8112)

Röjningröse, ca 10x8 m, 0,3-0,4 m högt, av 0,2-0,4 m stora stenar. Ej övertorvat men kraftigt mosstäckt.

Röjningsröse (L1975:4597)

Röjningsröse, oregelbundet, 2x2 m och 0,2 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L1950:6579)

Röjningsröse, ovalt, 6x4 m (N-S) och 1 m h av 0.2-1 m st stenar.

Röjningsröse (L1960:29)

Odlingsröse, 6 m diam och 0,4 m h. Stenarna är 0,1-0,4 m st. Beväxt med 1 oxel.

Röjningsröse (L1998:3954)

Röjningsröse av stenmurskaraktär, 12 m l (NÖ-SV), 1-3 m br och 0,5-1 m h.

Röjningsröse (L2022:10598)

Röjningsröse. Ett 20-tal stenar av 0,1-0,3 m st upplagd på ett markfast block, 4x3 m st. Enstaka röjningstenar runt blocket.

Röjningsröse (L1975:7505)

Röjningsröse, ovalt, 4x2 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m h, av 0,1-0,2 m st stenar.

Röjningsröse (L2020:1253)

Röjningsröseområde, 25x10-15 m (NV-SÖ), bestående av 3 röjningsrösen. Röjningsrösena är rundade /oregelbundna, 2-6x2-5 m och 0,2-0,46m h av 0,2-0,6 m...

Röjningsröse (L1976:6547)

Röjningsröse, 18x12 m (N-S) 0,2-0,4 m h. Till stor del övertörna t.

Röjningsröse (L1956:25)

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, 7x5 m (NV- SÖ)och 0,4 m h. Fyllning av 0,1-0,7 m st stenar. 3 m SV om 1 är 2)Stensättningsliknande lä...

Röjningsröse (L1970:998)

Odlingsröse, 3 m diam och 0,4 m h. Övertorvat med 0,15-0,4 m st stenar synliga i ytan. Påträffad i samband med utredning steg 1 utan KML-beslut år 201...

Röjningsröse (L1948:3889)

Röjningsröse, 19 m l (NNV--SSÖ), 3 m br och 0,4-0,6 m h, av 0,1-0,6 m st till stora delar sprängda stenar. I VSV är övergiven åker. Skog & Historia nr...

Röjningsröse (L1980:4702)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.4 m h.Delvis övertorvad med i ytan synliga stenar 0.1-0.5 m st, ettblock ca 1 m st i V. Bevuxen...

Röjningsröse (L1941:7079)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rektangulär, 8x5 m (V10cg N-Ö 10cg S) och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,3-0,4 m st. Kantk...

Röjningsröse (L1971:6586)

Röjningsröse, 5 m diam och 0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 321-1711-2011)

Röjningsröse (L1948:6571)

Röjningsröse, ovalt, 3x1,5 m (NÖ-SV) och 0,2-0,5 m h, av 0,1-0,6 m st stenar.

Röjningsröse (L2001:1983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1958:7496)

1) Naturbildning, bestående av stenar på moränkulle. 2)Naturbildning + odlingssten, enligt tidigare inventering, ejiakttagen 1980.

Röjningsröse (L1976:4437)

Odlingsröse, närmast rund, 11 m diam och 0,5 m h. Delvis övertor vad med i ytan talrika 0,1-0,3 m st stenar. Beväxt med 1 större s amt ett flertal min...

Röjningsröse (L1975:5650)

Röjningsröse, oregelbundet, ca 8 m diam och intill 0,4 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Övermossad. Mellan äng och hage på skatteläggningskartan och i s...