Röjningsröse

Riksantikvarieämbetets definition: Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet.
Röjningsröse (L1975:5903)

Röjningsröse, sentida, 2,5x1,5 m (N-S) och 0,2 m h, av 0,1-0,5 m st gråstenar.

Röjningsröse (L1975:5697)

Röjningsröse, ovalt, 9x6 m st och 0,1-0,5 m h, av 0,1-0,3 m st stenar, enstaka större stenar.

Röjningsröse (L1960:124)

1) Hög flack och stenliknande, 17 m diam och 0,8 m h SÖ delen samt NÖ delen av krönet avplanad vid äldre odling, varigenom SV delen av krönet kvarstår...

Röjningsröse (L1975:7534)

Röjningsröse, ovalt, 2x1,5 m (NV-SÖ) och 0,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar.

Röjningsröse (L1959:674)

Röjningsröse, ca 3 m diam och 0,7 m h. (Raä dnr: 3.4.2-1-2013)

Röjningsröse (L2009:7394)

Röjningsröse, (N-S), 5 m l , 3 m br , 0,4 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L2010:9206)

Odlingsröse, ca 10 m diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,3-1 m st stenar, vissa vasskantade. I omgivning finns flera oregelbundna odlingsrösen som i vissa...

Röjningsröse (L1964:4125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1975:4731)

Röjningsröse, 3x2 m och 0,2 m h, av 0,2 m st stenar, även enstaka större.

Röjningsröse (L2013:2936)

Röjningsröse, runt, 3 m diam och 0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I kanten större block 0,4-0,7 m st. Flera rösen kan finnas i anslutning till anläggn...

Röjningsröse (L2019:7659)

Röjningsröse, ca 12x5 m (N-S) och 0,5 m högt av övermossade stenar, uppskattningsvis intill 0,3 m stora. Röjningsstenen härrör från åker i flack dal...

Röjningsröse (L1960:9742)

Röjningsröse, ca 6x2-3 m och 0,2-1 m h av 0,1-0,5 m st stenar. Delvis övermossat.

Röjningsröse (L2019:785)

Röjningsröse, runt, 4 m diam, 0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L2008:6287)

Område med röjningsrösen, ca 20x20 m (N-S) bestående av 3 röjningrösen. 2 av dessa, i N och Ö, är ca 3 m diam och 0,3 m h av 0,15-0,4 m st stenar. I S...

Röjningsröse (L1994:9828)

1)Röjningsröse, rektangulär, 4x2 m (NV-SÖ) och 0.3 m h. Stenarnaär 0.1-0.4 m st. Skadad i NV delen av traktorspår. Övermossad.5 m SV om 1 är:2)Röjning...

Röjningsröse (L1987:8439)

Röjningsröse, närmast ovalt, 16x6 m (ÖNÖ-VSV) och 2 m h, bestående av 0,2-0,9 m st stenar, några större vid kanten.

Röjningsröse (L1982:1725)

Röjningsröse. Vid inventering i samband med särskild utredning år 2004 iakttogs ett flertal röjningsrösen (Stora Malm 276-281) i hagmark Ö om om väg 5...

Röjningsröse (L1948:1442)

Röjningsröse, ca 3x3 m och 0,5 m h. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2002. (RAÄ dnr 321-3184-2002).

Röjningsröse (L1948:1391)

Röjningsröse, runt, av mansbördestora stenar. I området är även spräckt odlingssten och längs med banvallen är flera stentippar med material till bana...

Röjningsröse (L1987:4385)

Vid en år 2001 utförd särskild utredning steg 2b med anledning av E4-projektet i norra Skåne påträffades 1 röse?, ovalt, 4 x 2 m stort (N-S) och med e...

Röjningsröse (L1975:5649)

Röjningsröse, 4 m diam och 0,3 m h av 0,1-0,3 m st stenar. På 1700-talets Skattläggningskarta ligger området i hagmark. På 1930-talets Ekonomiska kar...

Röjningsröse (L1999:8464)

Röjningsröse, flackt, oregelbundet, ca 8x6 m st (N-S),bestående av 0,1-0,5 m stora rundade stenar. Datering: medeltid? Påträffad vid särskild utrednin...

Röjningsröse (L1936:1326)

Odlingsröse, oregelbundet, ca 9 m (NÖ-SV), 3-7 m br och 0,4 m h. Bestående av 0,3-0,5 m st stenar. Odlingsröset består av flera små, delvis sammanhäng...

Röjningsröse (L1966:6613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1969:1729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1976:3403)

Odlingsröse, ca 12-14 m diam och 0,7 m h. Stenarna är 0,3-1,0 m st. Till större delen övermossat och täckt med tät buskvegetation , vilket omöjliggör ...

Röjningsröse (L1966:1182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2021:976)

Röjningsröse, oregelbundet, 5 m i diameter och 0,5 m högt. Enligt historiska kartor är detta platsen för Finntorp, som varit en fäbodplats knuten ti...

Röjningsröse (L2013:3325)

Röjningsröse, rundad, 3 x 3 m st och 0,2-0,3 m hög, flack. Stenarna är 0,3-0,4 m st och anläggningen är delvis övertorvad. Belägen strax NÖ om stensät...

Röjningsröse (L1987:2822)

Röjningsröse, ca 2 m i diam, 0,2-0,3 m h med 0,2-0,3 m stora stenar. Flackt och överväxt. Påträffad vid särskild utredning steg 1, steg 2a och steg 2b...

Röjningsröse (L1975:5862)

Röjningsröse, äldre, oregelbundet, 6 m diam och 0,5 m h, av 0,1-0,4 m st kalk- och gråstenar. I åkerkant på skatteläggningskartan och i skogsmark på...

Röjningsröse (L1945:6916)

Röjningsröse, rektangulärt, 2x1,5 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Delvis övermossat. Påträffades vid arkeologisk utredning år 20...

Röjningsröse (L1981:5713)

1) Sten med inristning, sentida. Stenen är 1 m l, 0.2-0.4 m broch 0.1-0.15 m tj. Stenen är fallen åt NÖ, men förefaller hastått i ett postament i kall...

Röjningsröse (L1975:6237)

Röjningsröse, 17x7 m (N-S) och intill 1,2 m h, av 0,4-0,7 m st stenar. I skogsmark på Skatteläggningskartan och 1930-talets Ekonomiska karta.

Röjningsröse (L1997:1897)

Odlingsröse, (?), oregelbundet, ca 12x7 m (NÖ-SV) och 0.4-0.5 mh. Stenarna är 0.2-0.4 m st. Skadat i kanten och i ytan.Osäker lämning.

Röjningsröse (L1975:5924)

Röjningsröse, oregelbundet, 2 m diam och 0,5 m h, av 0,1-0,7 m st sprängd granit och gråsten. I skogsmark på skatteläggningskartan och i skogsmark Ö...

Röjningsröse (L2022:867)

Röjningsröse, oregelbundet, 3,5 m i diameter.

Röjningsröse (L2021:3764)

Röjningsröse, 3x1-2 m (NV-SÖ) 0,5 m h, av 0,4-0,6 m st stenar.

Röjningsröse (L1965:3982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1975:5687)

Röjningsröse, runt, 2,5 m diam och av 0,2-0,3 m st stenar. Helt övertorvat. Betesmark på laga skifteskarta från 1887. Skogsmark på ekonomiska kartan ...

Röjningsröse (L1975:5051)

Röjningsröse, runt, 1 m diam och intill 0,3 m h, av 0,1-0,2 m st stenar. Området är markerat som skog på Skattläggningskartan och som åker på Ekonomi...

Röjningsröse (L1975:5411)

Röjningsröse, runt, 4 m diam och 0,2 m h, av 0,1-0,2 m st stenar. Området är beläget mellan äng och skog på Skattläggningskartan från 1700 och är mar...

Röjningsröse (L1980:7126)

Röjningsröse, 6x5 m st och 0,2 m h, av 0,3-0,6 m st mossbeväxta stenar. Upplagt invid ett stenblock, 1 m st. (RAÄ dnr 321-840-2006)

Röjningsröse (L1941:3044)

Gammal åker, 18x13 m, Ö 40cg S-V 40cg N, omgiven av en stensträng 1,5 m br och upp till 0,3 m h, bestående av av 0,3-0,7 m st stenar. Stenar i hörnen ...

Röjningsröse (L1971:8886)

Röjningsröse, 2 stycken. I närområde är ett flertal röjningsrösen, oregelbundna, 3-15 m diam och 0,4-1,2 m h, av 0,2-1 m st stenar, av sentida typ. På...

Röjningsröse (L1987:9109)

Röjningsröse, närmast runt, ca 20 m diam och 2 m h, av 0,2-0,6 m st stenar, några större.

Röjningsröse (L1963:8363)

Röjningsröse, 5x3 m (NV-SÖ) och 0,4 m h. Till stor del övertorvat med talrika odlingsstenar i ytan. De numera nedlagda åkrarna iområdet begränsas delv...

Röjningsröse (L1975:7395)

Röjningsröse, ovalt, 3x1,5-2 m (NÖ-SV) och 0,3 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Röjningsröse (L1972:9061)

Röjningsröse, 5 m diam, 0,2 m h. Stenarna är 0,2-0,3 m st. Delvisövertorvat. Skadad i NV delen av rotvälta. Bevuxet av ett 10-talunga ekar. I grannska...

Röjningsröse (L2012:6609)

1) Röjningsröse, närmast oval, 7x4 m (NV-SÖ) och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,5 m st gråstenar. Grop i den SV sidan, 1,5 m i diam och ...

Röjningsröse (L1974:2119)

Röjningssten?, hästskoformad, 10-17 m l och 10 m br (NV-SÖ). Öppen åt NV. Vallarna är 3,5-3 m br och 0,5-0,6 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, övermossade....

Röjningsröse (L1976:35)

1) Husgrund? ca 20x14 m? (Ö-V) Vallarnas bredd ej mätbar men är sannolikt 0,4-0,5 m h. Ställvis syns stenar i ytan. Mittpartiet s vagt sänkt men utan ...

Röjningsröse (L1975:3605)

Område, ca 110x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett tiotal röjningsrösen, runda och ovala, 1,5-3 m i diam, 0,2-0,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. I NÖ är et...

Röjningsröse (L1980:7030)

Röjningsröse, 4x2,8 m st och 0,6 m h, av 0,07-0,5 m st sprängda stenflisor. (RAÄ dnr 321-840-2006)

Röjningsröse (L1940:9060)

Röjningsröse, ca 3x1,8 m st, 0,3 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Vid arkeologisk förundersökning 2013 karterades 1 röjningssrösen SV om hålvägen RAÄ 509:...

Röjningsröse (L1975:5571)

Röjningsröse, 38 m l (NÖ-SV), 6-8 m br och 0,4-0,6 m h, av 0,1-1 m st kalk- och gråstenar. Ö om åkermark på skatteläggningskartan och S-Ö om åkerkan...

Röjningsröse (L1975:7086)

Röjningsröse, oregelbundet, 3x1-3 m och 0,2 m h, av 0,1 m st stenar.

Röjningsröse (L2021:1883)

Röjningsröse, 5 m i diam och 0,7 m h. 0,3-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L1975:7173)

Röjningsröse, oregelbundet, 4x1,5-2,5 m st och intill 0,4 m h, av 0,1-0,2 m st stenar. Enstaka större.

Röjningsröse (L1975:4015)

Röjningsröse, 5 m diam och intill 0,6 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Även rester av kakelugn.

Röjningsröse (L1992:2897)

1) Stenugn?, närmast kvadratisk, 3x3 m och intill 0.5 m h. Isödra hörnet en större sten, 1 m br och 1.4 m h. I och omkringförhöjningen är sparsamt med...

Röjningsröse (L2012:2026)

Röjningsröse, närmast rund, ca 6 m diam och 0,3 m h. övermossadfyllning med ingående torv av 0,2-0,4 m st stenar. Mittblock, 2x1,5 m l och 0,6 m h. Ca...

Röjningsröse (L1975:7144)

Röjningsröse, oregelbundet, 5x1,5-2,5 m (N-S) och 0,1 m h, av 0,1-0,2 m st stenar. Enstaka större.

Röjningsröse (L1949:1026)

Röjningsröse, 6x2 m st (Ö-V) och 0,8 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L1959:6612)

1) Odlingsröse, rest av, ursprungligen troligen 20-22 m diam.Numera syns i NV, N-NÖ delen en delvis övertorvad kantvall på ensträcka av 16 m (Ö-V), 3,...

Röjningsröse (L2002:5923)

Röjningsröse, runt, ca 7 m i diam och 0.6 m h av 0.3-0.7 m st stenar, ett flertal skarpkantade. Dess botten, i V-N som är kraftigt övertorvad, ger int...

Röjningsröse (L1958:6152)

1) Röjningsröse, oregelbunden, 4x2 m (NÖ-SV) och 0,2 m h, av0,1-0, 4 m st stenar. Runt om finns enstaka stenar. Beväxt med 1en. Intill 25 m V om lämni...

Röjningsröse (L1982:8271)

Röjningsrösen, inom ett område om 10X5 m (NNÖ-SSV) är 4 röjningsrösen, 2-3 m diam och ca 0,3 m h, av stenar och block 0,1-0,5 m st, något övermossade....

Röjningsröse (L1989:1738)

1) Röse, närmast ovalt, 14x12 m. Fyllning av 0.2-0.4 m st stenar.I N-NV kvarvarande kantkedja, 0.15 m h av 0.4-0.7 m l stenar.Lämningen verkar i denn...

Röjningsröse (L1968:5768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1980:7111)

Röjningsröse, 3,5x2 m st och 0,2 m h, av 0,4-0,9 m st stenar. Plant.

Röjningsröse (L1975:5002)

Röjningsröse, ovalt, 4,5 x 3 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,4 m h, av 0,1-0,3 m st stenar i mitten och 0,4-0,6 m st stenar i ytterkant. Övervägande kalksten...

Röjningsröse (L1983:6652)

Odlingsröse, 6 m diam och 0.6 m h. Stenarna är i allmänhet0.3-0.6 m st. Beväxt med en asp, några björkar och någragrantelningar. Nu delvis lätt övermo...

Röjningsröse (L1980:3988)

Plats för odlingsröse. Borttaget eller felmarkerat.

Röjningsröse (L1975:5326)

Röjningsröse, ovalt, 4 x 3 m (N-S) och 0,4 m h, av 0,1-0,3 m st stenar, enstaka större. Området är markerat som betesmark på sand på Laga Skifteskart...

Röjningsröse (L1934:1129)

Odlingsröse, ca 3-4 m diam och 0,3 m h av delvis övertorvade 0,1-0,3 m st stenar. Upplagt på impediment. Registrerades i samband med arkeologisk utre...

Röjningsröse (L1956:26)

1) Odlingsröse, oregelbundet, närmast ovalt, 14x11 m (NÖ-SV) ochca 2,5 m h. Stenarna är 0,1-0,7 m st. Kringplöjd kant. Beväxtmed fyra lindar.

Röjningsröse (L1936:419)

Röjningsröse, ca 21 m l (NNÖ-SSÖ), 2-4 m br och upptill 0,8 m h. Bestående av 0,3-1,8 m st stenar. Påträffades i samband med utredning steg 1 utan KML...

Röjningsröse (L2009:7608)

Röjningsröse, vinkelformat, 11-10x3-4 m stor och 1,5 m hög. Begränsas i N av ett större block, delvis överlagrat av odlingssten. Stenmaterialet utgörs...

Röjningsröse (L2011:8403)

Röjningssten. Vid besiktning av platsen kunde inga fornlämningsliknande lämningar konstateras vid 1980 års inv.

Röjningsröse (L1959:7600)

1) Röse, oregelbundet, tendens till rektangulär form?, 9x7 m (NNÖ-SSV), och 0,8 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. I mitten är enfördjupning, 3,0x1,5 m (N...

Röjningsröse (L1959:4441)

Röjningsröse, ovalt, 3x2 m (NNÖ-SSV) och intill 0,3 m h, bestående av 0,2-0,4 m stora delvis övermossade stenar.

Röjningsröse (L1982:2017)

Röjningsröse, 8 m diam och 0,6 m h, av 0,1-0,3 m st skarpkantiga stenar. Gravlik.

Röjningsröse (L1965:3918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1983:6213)

Odlings-/ röjningsröse område.

Röjningsröse (L2022:323)

Röjningsröse i form av en stenmur 10 m lång, 1,5 - 3 m bred och 1,1 m hög av 0,1 - 0,5 m stora stenar.

Röjningsröse (L2022:2838)

Röjningsröse, rundat 3 m stort och 0,5 m högt, av 0,2–0,5 m stora stenar.

Röjningsröse (L2005:6671)

Röjninsgröse, välvd, 3,0 x 3,0 m st och 0,7 m h. Stenmaterialet utgörs av 0,1-0,4 m st stenar. Övertorvat. Beläget i skogsmark. (RAÄ dnr 326-2692-2008...

Röjningsröse (L1975:4467)

Röjningsröse, 1 m diam och 0,1 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Skattläggningskarta, ca år 1700, myr. Ekonomisk karta, 1930-talet, skog.

Röjningsröse (L1966:8728)

Röjningsröse, runt, 3 m diam och 0,3 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. 15 m åt NÖ resp 10 m åt SV finns ytterligare stensamlingar som inte utgör röjningsrö...

Röjningsröse (L1979:7613)

Odlingsröse, 11 m diam, 1.4 m h. Mycket vällagt och välbevarat. Många vackra odlingsrösen runt om.

Röjningsröse (L1960:7701)

Röjningsröse, runt, 2 m diam och 0,3 m h av 0,15 - 0,2 m st stenar. Ligger mot markfast block, ca 2 m st och 1,2 m h. Markberedning har ägt rum i områ...

Röjningsröse (L1942:9513)

Röjningssten.

Röjningsröse (L1975:3500)

Röjningsröse, ovalt, 4x3 m (NÖ-SV), 0,5 m h, av 0,1-0,8 m st stenar, kalksten och bergart.

Röjningsröse (L2004:2772)

Odlingsröse, närmast ovalt, ca 18x14 m (SSV-NNÖ) och 0.4 m h.Inom området finns rikligt med odlingssten. Stenarna är 0.2-1 ml och övermossade.Bevuxet ...

Röjningsröse (L1966:8361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1982:1734)

Röjningsröse, ca 4x2,5 m st, ovalt och svagt välvt, ser intakt ut och täckt är av mossa. Stenpackningen består av 0,1-0,4 meter stora kantiga stenar o...

Röjningsröse (L1975:3704)

Område, ca 25x25 m, bestående av ca 5 oregelbundna röjningsrösen med otydliga avgränsningar, 1-6 m i diam, 0,1-0,2 m h, av 0,1-0,2 m st stenar.

Röjningsröse (L1975:7560)

Röjningsröse, avlångt, 11x1-3 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,3 m h, av 0,1-0,2 m st stenar.

Röjningsröse (L1967:8816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.