Röjningsröse

Riksantikvarieämbetets definition: Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet.
Röjningsröse (L1967:8746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1976:2722)

1) Husgrund? delvis platåformat, 16x12 m VNV-ÖSÖ). Vallarna är 2-3 m br och 0,2-0,4 m h. Till skillnad från omgivningen är vallarna samt markent inn...

Röjningsröse (L1975:4669)

Röjningsröse, 2x2 m och 0,5 m h, av ca 0,5 m st stenar.

Röjningsröse (L1958:5574)

1) Röse, närmast ovalt 17x26 m l (NNÖ-SSV), bestående av 0,1-0,8m st stenar (vanligen 0,1-0,3 m). Sentida (?) kallmurad kantintill 1,0 m h, och drygt ...

Röjningsröse (L2021:4387)

Röjningsröse, ca 4×2 m stort (NÖ–SV) och 0,3–0,4 m högt av 0,1–1 m stora stenar, några sprängstenar, en med borrhål.

Röjningsröse (L1976:7)

Röjningsröse, 9x6 m (N 15cg Ö-S 15cg V) och 0,2-0,5 m h. Stenarn a är 0,1-0,9 m st, delvis överväxta med gräs och mossa. Beväxt me d enstaka en, tall ...

Röjningsröse (L1975:5588)

Röjningsröse, runt, 2 m diam och intill 0,3 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Äng och åker på skattläggningskarta från sekelskiftet 1600/1700. Hagmark på ...

Röjningsröse (L1970:590)

Röjningsröse, 9x3 m (N-S) och 0,5 m h av 0,15-1 m st stenar. Reviderad i samband med arkeologisk utredning 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-1849-2015) Äldre besk...

Röjningsröse (L1979:1020)

Röjningsröse (RAÄ dnr 3.4.2-3749-2012)

Röjningsröse (L1940:9060)

Röjningsröse, ca 3x1,8 m st, 0,3 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Vid arkeologisk förundersökning 2013 karterades 1 röjningssrösen SV om hålvägen RAÄ 509:...

Röjningsröse (L1952:1248)

Odlingsröse, 19x15 m (NNV-SSÖ) och ca 2 m h, av 0,1-1 m st stenar. Kan möjligen dölja ett gravröse (?), som är 16 m diam och 0,7-0,8 m h, av 0,2-0,8 m...

Röjningsröse (L1982:8748)

Röjningsröse, undersökt och borttaget, ca 9x7 m st, uppbyggt av blandat material. Vid arkeologisk förundersökningen år 2008 visade sig lämningen utgör...

Röjningsröse (L2000:9286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1977:8195)

1) Stensättning, rund, ca 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i yt an grå- och kalkstenar, 0,1-0,4 m st. Kantkedja, 0,2 m h, av 0,3- 0,6 m l gråste...

Röjningsröse (L1962:6849)

Röjningsröse, undersökt och borttaget. Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. I NNÖ delen är et...

Röjningsröse (L1998:2388)

Röjningsröse, oregelbundet, 5 x 4 m st (NV-SÖ) och 1 m h. Övermossat. Troligen efter slåttermark, rensad yta syns runtomkring närområdet kring röjning...

Röjningsröse (L2000:3145)

1) Odlingsröse, runt eller närmast runt, 8-9 m diam och 0.8 m h.Stenarna är 0.2-0.5 mst. Beväxt med en stor björk.Ca 35 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Odlingsrös...

Röjningsröse (L1953:9625)

Röjningsröse, gravliknande, 12x15 m (N-S) och intill 1 m h. Fyllning av vanligen 0,2-0,5 m st stenar, samt enstaka block, intill 1 m st. Delvis kallmu...

Röjningsröse (L1971:3795)

Stentipp, oregelbunden, ca 6x4 m (N-S), 0,3 m h av 0,4-0,5 m st stenar. Påträffad vid särskild utredning år 2009 (RAÄ dnr 321-1745-2009)

Röjningsröse (L1975:5646)

Röjningsröse, 7x5 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. Utstickare mot SV, 3x3 m och 0,4 m h. På 1700-talets Skattläggningskarta ligger...

Röjningsröse (L1975:4287)

Röjningsröse, i det närmaste runt, 5 m diam och 0,3-0,4 m h. Stenbumling i S, ca 0,5 m st. Skattläggningskarta, 1697, hagmark.

Röjningsröse (L1982:5647)

Röjningsröse, rund, ca 3 m st. Anläggningen utgörs av odlingssten lagda runt ett block. Sentida. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2008. (RAÄ ...

Röjningsröse (L1979:5596)

Röjningsröse, 6 x 5 m, 0,9 m h.

Röjningsröse (L1939:7527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1976:1090)

1) Odlingssröse, 8x7 m diam och 0,7 m h, av 0,15-0,30 m st gråst ensstenar. Övermossat och beväxt med ett flertal askar. 20 m NÖ o m nr 7 ligger 2) Od...

Röjningsröse (L1940:9034)

Röjningsröse, närmast ovalt 7 x 4 m (Ö-V).

Röjningsröse (L2012:5312)

Odlingsröse, närmast rund, 5 m diam och 0,2 m h, bestående av 0,4-1,3 m st stenar.

Röjningsröse (L1998:2765)

Odlingsröse, oregelbundet, ca 4,5 m diam och 0,6 m h. Bestående av 0,05-0,50 m st stenar. Ligger inte i anslutning till odlingsmark på de historiska k...

Röjningsröse (L1975:5863)

Röjningsröse, 15 m l (NNV-SSÖ), 9 m br och 0,5 m h, av 0,1-0,4 m st kalk- och gråstenar. I hagmark och skogsmark på skattläggningskartan och i skogs...

Röjningsröse (L1975:5895)

Röjningsröse, sentida, 6 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,3 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. Bergart.

Röjningsröse (L1980:4339)

Odlingsröse, ca 5 m i diam och ca 0.4 m h, som enligt litt. anv.nedan ansetts vara forngrav (röse).

Röjningsröse (L1964:2746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1937:5229)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1980:9112)

Röjningsröse, ovalt, ca 3,5x2 m st och 0,5 m h. Jämn konstruktion med upp till minst 0,4 m st stenar. Påträffad vid frivillig utredning utan KML-beslu...

Röjningsröse (L1975:6238)

Röjningsröse, 13x7 m (N-S) och 1,3 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. På 1930-talets Ekonomiska karta ligger området i hagmark intill åkermark. I gräns me...

Röjningsröse (L2009:8799)

Röjningsröse, ovalt, 7x4 m (NÖ-SV) och 1 m h, övermossat.

Röjningsröse (L1975:4438)

Röjningsröse, ovalt, 5x2 m st och 0,4 m h, av 0,1-0,6 m st stenar.

Röjningsröse (L2019:623)

Röjningsröse, 2 meter i diameter och 0,2 meter högt

Röjningsröse (L1975:6116)

Röjningsröse, 6 m diam och 0,2 m h, av 0,1-0,5 m st stenar. På 1700-talets Skattläggningskarta ligger området i hagmark. På 1930-talets Ekonomiska k...

Röjningsröse (L1975:5479)

Röjningsröse, avlångt och något oregelbundet, 25 x 3-6 m (N-S) och intill 0,45 m h, av rikligt med synliga stenar, 0,1-0,2 m st, enstaka större. Stenf...

Röjningsröse (L1975:5627)

Röjningsröse, ovalt, 7x5 m (N-S) och 0,8 m h, av 0,1 m st stenar. Äng på skattläggningskarta från sekelskiftet 1600/1700. Åker på laga skifteskarta f...

Röjningsröse (L1965:1249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1970:1480)

Röjningsröse, 2,5 m diam och 0,35 m h. Sentida. Påträffat vid särskild utredning år 2011. (RAÄ dnr 3.4.2-2733-2012)

Röjningsröse (L1965:924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1975:5548)

Röjningsröse, runt, 6 m diam och 0,5 m h av 0,1-0,3 m st stenar. I hagmark i anslutning till åker på 1700-talet. I öppen mark på 1930-talet. 3 m N här...

Röjningsröse (L1975:5763)

Röjningsröse, rektangulärt, 5 m l (N-S), 3,5 m br och 0,3 m h, av 0,1-0,7 m st kalk- och gråstenar. I skogsmark på skattläggningskartan och 1930-tal...

Röjningsröse (L1971:5618)

Röjningsröse, beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2008. (RAÄ dnr 321-503-2009).

Röjningsröse (L2023:7918)

Röjningsröse, rektangulärt, 4×2 m (N-S) och 1 m h, beståendes av 0,6-0,9 m st stenar kring ett markfast block, övermossad.

Röjningsröse (L1996:4557)

1) Odlingsröse, rund, 4 m diam och 0.3 m h. Övertorvad medtalrika stenar i ytan, 0.1-0.3 m st.7 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Odlingsröse, rund, 4 m diam och 0....

Röjningsröse (L1975:4953)

Röjningsröse, oregelbundet, 8 x 3-6 m och 0,1-0,3 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. 10-tal större stenar i mitten av röset. Området är markerat som skog p...

Röjningsröse (L2021:2621)

Avlångt, ca 2 x 6m med en höjd av 0,6m och utgörs av ca 0,1–0,2m stora stenar.

Röjningsröse (L1964:4126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2021:3152)

Röjningsröse 3 x 1,5 m och 0,3 m högt.

Röjningsröse (L1966:6575)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2007:4205)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar vanligen 0.2-0.4 m st, ett par 0.6-0.7 m st och något VSVom mitten et...

Röjningsröse (L2013:2804)

Röjningsröse, rektangulärt, 3,2x2,1 m (N-S) och ca 0,5 m h, bestående av 0,15-0,3 m st stenar.

Röjningsröse (L1966:2036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L1984:8731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2022:2750)

Röjningsrösei, 3 m i diameter och 0,4 meter högt. Övermossad fyllning av 0,2-0,3 meter stora stenar. Beläget intill ca 1 meter stort block.

Röjningsröse (L2019:912)

Område med röjningsrösen; ca 130 m x 24 - 87 m ( NV-SO) . Rösena är 4 - 6 m diameter och 0,5 - 0,8 m höga med gerenell stenstorlek om 2 - 4 dm. Rös...

Röjningsröse (L1975:4248)

Röjningsröse, 75 m l (N-S), 2 m br och 0,2-0,3 m h, av 0,1-1 m st stenar. S delen av röjningsröset ligger i dike. Skattläggningskarta, ca år 1700, än...

Röjningsröse (L1975:5157)

Röjningsröse, 2 m diam och 0,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. Delvis övermossat. Området är beläget i utkanten av hagmark på Skattläggningskartan från ...

Röjningsröse (L2005:4127)

Grav, uppgift om röjningsröse. Enligt F.Carlsson låg det ettlitet "kummel" "strax intill Söre hemmans rå". Vid 1988 årsinventering påträffades ett röj...

Röjningsröse (L2020:7028)

Röjningsröse i form av en 8 m l (NÖ-SV) stenrad av 0,5-0,8 m st stenar som i SV änden har karaktären av ett mindre, enskiktat och oregelbundet röse.

Röjningsröse (L1975:4948)

Röjningsröse, runt, 2,6 m diam och 0,1 m h, av 0,1-0,15 m st stenar, av både kalk- och gråsten. Beläget intill ett stort stenblock.

Röjningsröse (L1971:6670)

Röjningsröse, 5 m diam och 0,4 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Påträffad vid särskild utredning 2011. (RAÄ dnr. 321-1711-2011)

Röjningsröse (L2002:8466)

Röjningsröse, 6x2-5 m (NV-SÖ) och 0,5 m h av 0,1-0,7 m st rundade stenar.

Röjningsröse (L1975:6023)

Röjningsröse, 6x3 m (NÖ-SV) och intill 0,3 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. Övertorvad. Ängsmark intill åker på skattläggningskarta från sekelskiftet 160...

Röjningsröse (L1975:3958)

Röjningsröse, runt, 6 m diam, 0,6 m h av 0,2-0,4 m st stenar (bergart), enstaka större stenar.

Röjningsröse (L1959:2762)

Röjningsröse. oregelbundet, 4x2 m st (Ö-V) och 0,3-0,5 m h, av 0,15-0,4 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-411-2015)

Röjningsröse (L2013:9666)

Röjningsröse, 2x1 m och upp till 0,3 m h (Ö-V) av 0,15-0,7 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-4596-2017)

Röjningsröse (L1999:8465)

Röjningsröse, svagt välvt, oregelbundet, ca 5x10 m st (Ö-V), bestående av 0,3-0,7 m st rundade och skarpkantiga stenar. Datering: medeltid? Påträffad ...

Röjningsröse (L1957:6000)

1-4) Röjningsrösen.

Röjningsröse (L1975:4039)

Odlingsröse, 35x2 m, 0,3 m h, bestående av 0,1-0,3 m st granit stenar.

Röjningsröse (L1997:4825)

1) Stensättning?, rund, 8 m diam och0.3-0.4 m h. Övermossad och lätt övertorvadfyllning av 0.2-0.5 m st stenar. Mittgrop,3 m diam och 0.3 m dj. Delvis...

Röjningsröse (L2020:2222)

Röjningsröse, 2,4x2 m stort (N-S), bestående av mer än 50 rundade stenar, 0,1-0,5 m stora. Belägen i tät ungskog. Uppodling har skett åt V under 1800-...

Röjningsröse (L1971:8914)

Område med 3 röjningsrösen, 40x20 m (Ö-V), bestående av röjningsrösen, 1-3 m i diam och ca 0,3-0,5 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Påträffad vid särskild ...

Röjningsröse (L1975:3413)

Röjningsröse, ca 5x6 m, 0,6 m h, i ytan synliga stenar 0,3 m st.

Röjningsröse (L2021:8370)

Röjningsröse. 3,5 m långt (NÖ–SV), 0,8 m brett och 0,1 – 0,3 m högt, av 0,3–0,5 m stora naturstenar och enstaka skarpkantad sten.

Röjningsröse (L1951:4409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2019:740)

Röjningsröse, oregelbundet, 1,5×1 m (N-S), 0,3 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Beläget N om block.

Röjningsröse (L1975:5331)

Röjningsröse, ovalt, 3,5 x 2,5 m (NÖ-SV) och intill 0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, enstaka större. Området är markerat som område vid "Skogåker" på...

Röjningsröse (L1959:356)

Röjningsröse, beskrivning saknas, påträffat vid arkeologisk utredning år 1992. (Raä dnr. 3.4.2-1509-2013)

Röjningsröse (L1975:8909)

Röjningsröse, ca 3,5 m i diam och 0,35-0,4 m h, av 0,5x0,5-0,5x0,35 m st stenar. Övermossat. Runtom är stenfria ytor. Inrapporterat efter kulturhistor...

Röjningsröse (L1986:1268)

Röjningsröse, ovalt, 15x8 m (N-S) och 0,5-1,2 m h, bestående av 0,2-1 m st stenar.

Röjningsröse (L1987:3027)

Röjningsröse, 2.7x2 m (N-S) och 0.5 m h.

Röjningsröse (L1959:1336)

Röjningsröse, uppgift om. Enligt tidigare utredning är på angiven plats ett röjningsröse(?), oregelbundet, 6x4 m (N-S) och 0,2 m h, av 0,2-0,6 m st st...

Röjningsröse (L2002:6034)

Odlingsröse, rund, 3.5 m diam och 0.5 m h. av 0.3-0.8 m st stenar och block. NNÖ och SÖ därom är ett par små röjda ytor, 10-20 m st, vilka begränsas a...

Röjningsröse (L2022:3273)

Röjningsröse, 6x4 m st. (N-S), 0,2-0,7 m st stenar, 0,6 m h. 2 lager.

Röjningsröse (L1960:4396)

Område med röjningsrösen, ca 25x5-10 m (SV-NÖ), bestående av 3 röjningsrösen. Dessa är 5,5-8x1-2,5 m st och 0,3 m h av 0,15-0,3 m st stenar. Ett röjni...

Röjningsröse (L1975:3999)

Röjningsröse, oregelbundet, 6x2 m och 0,2-0,4 m h, bestående av 0,05-0,5 m st stenar. 4 m VSV om röjningsröset är ytterligare ett röjningsröse (Lummel...

Röjningsröse (L1970:3228)

Röjningsröse, 3 m diam och 0,4 m h. Sladdrigt, troligen sentida. (RAÄ dnr 3.4.2-567-2014)

Röjningsröse (L1975:6264)

Röjningsröse, sentida, 6 m diam och 1 m h, av 0,1-0,3 m st stenar. I SÖ kanten är en fördjupning, 1-1,5 m br och 0,4 m dj med synliga kalkstenar. Över...

Röjningsröse (L1981:7956)

1) Röjningsröse, runt, ca 4 m diam, fyllt, 0.2 m h. Fyllningenbestår av stenar, 0.2-0.5 m st. Övertorvad i kanten avstensättningen så att endast en de...

Röjningsröse (L1975:5186)

Röjningsröse, ovalt, 4 x 3 m (NÖ-SV) och intill 0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar, enstaka större. Området är beläget ca 50 m från åker på Skattläggnin...

Röjningsröse (L1977:7360)

1) Odlingsröse, ovalt, 5x6 m stort och 0,6 m h, mycket lite över torvad med i ytan gråstenar, 0,3-1 m st, vanligen 0,4 m stora. An l bevuxen med en gr...

Röjningsröse (L1937:8500)

Röjningsröse, 3 x 4 m (N-S) och 0,5 m högt bestående av 0,3 - 0,7 m stora stenar.

Röjningsröse (L1948:8780)

Röjningsröse, 8x3-7 m (N-S), 0,6m h, av 0,2-1 m st stenar och block. På V sidan finns ett närmast vinkelrätt hörn av 0,3 m st block. Påträffad vid ark...

Röjningsröse (L1973:3893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röjningsröse (L2002:8514)

Röjningsröse, ca 2,5 m diam och 0,6 m h av 0,3-1 m st stenar.