Samlingsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där människor har samlats för gemensamma aktiviteter.
Samlingsplats (L1934:1179)

Dansbana, ingrävd i brant V-sluttning, rektangulär, 14x4 m (N-S) och 1,5 m dj, längst Ö sidan i förhållande till sluttningen. Schakt massorna lagt län...

Samlingsplats (L1941:8767)

Marknadsplats. Inom på fotobilden markerat skogsbeväxt område förekom förr marknader.

Samlingsplats (L1939:1172)

Dansbana, minst 15 x 11 m (VNV-OSO), bestående av betongfunament, 22 låga, 0,15 x 0,15 m, 0,3 m h, 1 st 0,5 x 0,5 m, 0,4 m h och 6 höga, 0,3 x 0,3 m,...

Samlingsplats (L2007:658)

Tingshus, plats för. På platsen har legat ett numera rivet husvilket fungerade som tingshus för Näs härad. På storskifteskarta frånår 1771-79 anges pl...

Samlingsplats (L2006:3322)

Dansbana, plats för. Ungefär på angiven plats var Humsjöbanan, endansbana, som byggdes av traktens ungdomar. Den var i bruk kringsekelskiftet 1900.

Samlingsplats (L1960:9305)

På platsen har man samlats för att tvätta kläder. Enda platsen i området där det fanns fast mark intill Ätran. I vattendraget är en liten holme, 10-15...

Samlingsplats (L1938:6508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1997:6291)

Marknadsplats. Strax Ö om gården Lunden hölls två marknaderper år, en i mars och en i juni. Här såldes kreatur, hemslöjdoch kramvaror. Den sista markn...

Samlingsplats (L2013:3273)

Samlingsplats, övrig, för Sellstockfestivalen under 1970-talet. Den startade 1974 och 1978 bildades kulturföreningen Oasen. Namnet anspelar på Woodsto...

Samlingsplats (L1946:3771)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2011. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Samlingsplats (L1952:3827)

Skjutbanelämning, bestående av en markörvall, 7x3 m (N-S) och 1-1,2 m h, med en V därom markörgrav, 6x3 m (N-S) och 0,5-1 m dj till vattenyta. Enligt ...

Marknadssvedet, Samlingsplats (L1947:421)

Marknadsplats, uppgift om, ca 145x45-90 m (NÖ-SV). Platsen utpekas i orten som den före detta marknadsplatsen i Sanne. Marknaden var förlagd hit i äld...

Samlingsplats (L1978:4568)

Marknadsplats, utsträckning osäker. Inom området är lämningar efter dansbana, bestående av en på en bergklack uppbyggd platå, ca 13 m diam, 2 m h över...

Samlingsplats (L1943:3120)

1) Torg, nu ca 75x45 m (NV-SÖ). I SSV kanten av låg enl äldre kartor och urkunder Borgmästargården fr 1690-talet och fästgivaregården 1700-talet. Mark...

Samlingsplats (L1986:952)

Trappa, 5x3 m (Ö-V) och 1,5 m h bestående av delvis tuktade stenar, 0,1-1 m st. I Ö kanten är 5 trappsteg, 0,5-1 m l, 0,2-0,4 m br och 0,2 m h. 80 m N...

Samlingsplats (L1993:3414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2013:540)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1990:8829)

Handels- och marknadsplats, undersökt och borttagen. Den undersökta ytan ca 275 x 150 m (NÖ-S) =A på fotokartan. Vid undersökningen som föranleddes av...

Samlingsplats (L1993:1743)

Marknadsplats, bestående av tre husgrunder, ett husgrundskomplexmed spismursrest, minnessten och en tjärvräkningsplats.1) Husgrund, kvadratisk, 6x6 m....

Samlingsplats (L1954:2317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1949:7172)

Samlingsplats, på platsen låg i början av 1900-talet en dansbana som revs 1909.

Samlingsplats (L1978:6841)

Plats för den s k Gesällboken. Här möttes de vandrande gesällerna innan de begav sig in i staden för att söka anställning. Endast stubben efter den s...

Samlingsplats (L1940:4995)

Marknadsplats (Köpstaden), uppgift om. Äldsta skriftliga belägg från år 1391 "Köpstadhe". På 1746 års karta över Skärplinge by är torpet "Kiöpstade...

Samlingsplats (L1971:7875)

Skjutbana, ca 370x15-120 m (Ö-V) bestående av en skjutvall, skjutfångsvall, husgrunder vägar och rest av bro. I S är själva skjutbanan ca 150x30 m med...

Samlingsplats (L1972:8338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1953:3777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1973:5360)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1974:6384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2001:2599)

Dansplats, uppgift om. John Johansson, Nås, och Åke Olsson, Klämshyttan, berättar atti NÖ delen av Drasselberget skall det ha funnits en dansplats för...

Gladansåsen, Samlingsplats (L2006:2115)

Samlingsplats. Platsen användes som mötesplats för ungdom vid dengamla landsvägen, som fanns före 1860. Som namnet antydermötesplats för dans.

Samlingsplats (L1994:4954)

1) Bebyggelselämning, på gårdstomt, rektangulär, 20.0x10.0 m(Ö-V), bestående av en försänkt yta, 10.0x4.0 m br (Ö-V) och 0.3 mdj. Ytan är oregelbundet...

Samlingsplats (L1979:8495)

Dansbaneplats, uppgift om. Platsen är anvisad av Backaryd-Öljehults hembygdsförening.

Galastan, Samlingsplats (L1935:2084)

Marknadsplats. Området är 100x30 m (NNÖ-SSV). Vid provstick icentrala delen konstaterades på 5 cm dj, ett mörkfärgat lager,0.2 m tj. I N delen av...

Samlingsplats (L1953:1421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1954:5917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1987:4775)

Plats för dansbana. Lätt sluttande berghäll på ömse sidor om länsgränsen, vilken markeras av stenmur. Enligt uppgift utgjordes dansbanan av en träflak...

Samlingsplats (L2022:4424)

Samlingsplats med lämningar efter dansbana 110x10-50 m (NNÖ-SSV) bestående av 4 uthusgrunder. I områdets V del är grund efter dansbana 9x8 m (N-S). 2...

Samlingsplats (L1961:8697)

1) Stensättning?, rund, 9 m i diamoch 0,2 m h. Till största delenövertorvad fyllning av 0,2-0,8 m st stenar. Mittblock, ca 2 m stoch 0,7 m h. Otydlig ...

Kungsängen, Samlingsplats (L1943:6404)

Mora kungsäng, ca 1290x465-740 m (NV-SÖ), utsträckning enligt geometrisk avmätning från år 1639. Inom områdets N del har troligen Mora ting legat, kun...

Samlingsplats (L1989:3279)

1) Bytomt, 330x200 m (NÖ-SV). Rugerup bytomt enligt 1846 årskarta (akt 23).Rugerups äldsta belägg 1170.Omedelbart SÖ bytomten är:2) Marknadsplats. På ...

Samlingsplats (L2005:1420)

Marknadsplats, uppgift om. Det angivna området är det ungefärligaläget för den marknadsplats som legat vid "Knutsed" och som ärbel agd på 1600-talet. ...

Samlingsplats (L1957:2885)

Fd Tingsplats. Sedan 1600-talet och fram till 1916 var Lundegårdtingsplats. 1916 flyttades det sista tingshuset.

Rävberget, Samlingsplats (L2000:6147)

Festplats, f.d. Ca 200x30-50 m (NNV-SSÖ), bestående av ett 20x20m st urtag imarken för dansbana, samt grunder och virke från andra anläggningar såsom ...

Samlingsplats (L1954:8585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1978:3574)

Dansplats, bestående av slät berghäll, ca 20x20 m stor. Hällen används som vändplan, varvid en mindre del täckts med bergkross.

Samlingsplats (L1966:5097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1992:2046)

Marknadsplats, enligt förstagångsinventeringen på 1940-talet. Vid1988 års inventering gjordes inga iakttagelser efter lämningar påangiven plats.Enligt...

Samlingsplats (L2008:5127)

Dopplats, uppgift om. Inom en ca 6x5 m st vattenyta (NV-SÖ), ingrävd ca 1 m in i strandkant och med påförd sand i botten, förrättades enligt markägare...

Samlingsplats (L1972:1431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1934:3202)

Dansbana, husgrund efter, 8x4,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 9 grundstenar, 0,4-0,8 m st och 0,2-0,4 m h, delvis upplagda i tre skift.

Samlingsplats (L2013:3186)

Samlingsplats, övrig, enligt uppgift på informationsskylt låg här ett flyktingläger för balter under 1944-45. Baracker ställdes upp på pålar i våtmark...

Samlingsplats (L2006:5185)

Plats för festplats. Enligt Erland Svensson i Ambjörby ska på denangivna platsen ha funnits en festplats som Ambjörbyskytteförening ska ha drivit. Ino...

Samlingsplats (L1972:43)

1) Marknadsplats, plats för, 120x70 m (N-S).2) Tingsstuga.

Samlingsplats (L2007:8259)

Dansbana, uppgift om. Här låg tidigare en dansbana, uppfördomkring 1918. På platsen syns inga lämningar. Anfört av RunePaulsson, Högfors.

Samlingsplats (L1959:5808)

1) Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 1 husgrund medspismursrest och röjda ytor. Beväxt med talrika fruktträd. Iomedelbar anslutning till beby...

Samlingsplats (L1953:7416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1976:9323)

Samlings-/marknadsplats indikerad genom lösfynd inom ett ca 850x90-300 m (ÖNÖ-VSV) st område. I åkern påträffades inom ett 200x250 m område i Ö ett ...

Tingsängen, Samlingsplats (L2016:6682)

Området som nu är tämligen tätt beväxt med ung barrskog blandatmed mindre lövträd och buskar, har i den NV delen spår av äldreodling. Dessutom finns o...

Samlingsplats (L2006:8204)

Marknadsplats, ca 220x165 m (Ö-V) enligt laga skifteskarta från år 1840. Dagens marknadsplats sammanfaller något med 1800-talet. Där står också bodar ...

Samlingsplats (L1942:6584)

Inom på fotobilden angivet område finns en ca 10x10 m st (NÖ-SV)grund av glest lagda stenrader för dansbana, vilken med begynnande igenväxning börjar ...

Tallparken, Samlingsplats (L1973:8156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1973:1285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Högåsbanan, Samlingsplats (L2007:7402)

Dansbana, uppgift om, ca 10 m i omkrets, på platsen kvarliggernågra syllstenar. Enligt Rune Paulsson, Högfors, var banan i brukunder 1900-talets först...

Samlingsplats (L1972:2925)

Marknadsplats, plats för, 70x20 m (NNÖ-SSV).

Samlingsplats (L2000:3567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1972:1331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1973:9749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1993:3797)

Dansbana. På angiven plats, inom ett 45x35 m st område(NV-SÖ) iakttogs en röjd och med stenar kantad yta,förmultnande trärester , 20 m diam (dansbana)...

Samlingsplats (L1947:5197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1990:3091)

Marknadsplats, uppgift om, okänd utsräckning, uppskattningsvis200x100 m (N-S).Enligt "En bok om Ravlunda socken" har här legat enmarknadsplats. Markna...

Samlingsplats (L1939:6857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1967:9318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1973:589)

Galgbacke. Inom ett ca 15x20 m st område (NV-SÖ). Här har funnitsavrättningsplats och tingsplats. Moränkullen har avplanad topp som sluttar mo SÖ. Run...

Samlingsplats (L1939:3660)

Dansbana enligt uppgift. På platsen är idag synligt en husgrund, 6,5 x 4 m, av glesa syllstensrader, 0,2 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. 1950-talsekonom...

Samlingsplats (L1973:9218)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2007:8798)

Dansbana, plats för. Kallad Muttra. En åttkantig bana.

Samlingsplats (L1960:3444)

Festplats ca 50x25-30 m (ÖSÖ-VNV) bestående av ett stenmursomgärdat område och 4 husgrunder. Stenmurarna är vanligen 0,7-1,5 m br och 0,3-0,8 m h av ...

Samlingsplats (L1991:3325)

Område,13x8,3 m (NNV-SSÖ), begränsat av vallar i ÖNÖ och VSV. Vallarna är 0,5-0,8 m br och intill 0,4 m h. I mitten av området ärett stenfundament mur...

Samlingsplats (L2007:7537)

1) Vårdkase, uppgift om. Enligt Jan Magnusson har på Örsjökullfunnits en vårdkase. Vid besiktningstillfället iakttogs ingarester. 2) Festplats, uppgif...

Samlingsplats (L1960:9176)

Samlingsplats, bestående av en anlagd utomhuskyrka, ca 50 x 15-25 m (VNV-ÖSÖ) Området omgärdas huvudsakligen av stenmurar, 0,5 - 1 m br och 0,3 -0,5 m...

Samlingsplats (L2005:6579)

Marknadsplats, okänd utsträckning. Äldsta skriftliga belägg för marknaden är från 1758. På platsen finns stående marknadsbodar. Dessa är sedan 1971 by...

Samlingsplats (L1957:5760)

1) Marknadsplats.

Samlingsplats (L1963:7487)

Här låg Ingatorps marknadsplats. Området är 1984 starkt igenväxtmed lövsly och hög örtvegetation. Intet iakttaget. Kan ej återfinnas.

Samlingsplats (L1998:9406)

Marknadsplats, backe där Getmarknad hölls under perioden1700-talets början till 1910-talet. På platsen är enmässingsskylt med texten:GETABACKEN \ Här ...

Samlingsplats (L1969:1695)

Samlingsplats, ca 55x40 m (Ö-V), mötesplats för dans. Ramneskärsparken, bestod av 1 dansbana, 1 kiosk och 1 skjutbana. Dansbanan var åttakantig, bestå...

Samlingsplats (L1972:6)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1938:336)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2012:1792)

Marknadsplats, ca 120x50 m (V 40cg N-Ö 40cg S). Upphörde på 1930-talet.

Samlingsplats (L2002:2513)

Tingsplats enligt äldre uppteckningar. Idag ligger en gård påplatsen.

Samlingsplats (L1947:4005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2007:8753)

Plats för dansbana. Inga lämningar synliga.

Samlingsplats (L2014:8469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1990:6975)

Marknadsplats, ca 280x190 m (NNV-SSÖ). Utsträckning enligt lantmäterikarta från 1818. Tomten är delvis bebyggd.

Samlingsplats (L1982:9861)

1) Gravfält, plats för, i anslutning till kryssmarkering påfotokartan enligt tidigare anteckningar. Inga synliga lämningarvid 1982 års inventeringstil...

Samlingsplats (L1963:5158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1980:8032)

Grund efter dansbana, åttakantig, ca 9 m diam och 0,1-0,2 m h, av förmultnande träplankor i kanten och regelverk. I N är 2 betongplintar, 0,2 respekti...

Bystämmegropen, Samlingsplats (L1987:5041)

Samlingsplats. Grustagsliknande urgröpning i slänt mot landsväg. Enligt markägaren brukad som plats för byastämmor, "Byastämmegropen".

Samleplatsen, Samlingsplats (L1987:7173)

Samlingsplats, bestående av en rund stenring, 10 m i diam, med naturstenar som är ca 0,50 m i diam. Stenarna är utplacerade med ca 1,20 m mellanrum. I...

Samlingsplats (L1983:3340)

Lämning efter dansbana.

Samlingsplats (L1973:295)

Marknadsplats, inom ett ca 120x80 m st område (ÖNÖ-VSV). Marknaden fanns på platsen från ca år 1840 - 1915. Sagesman ägaren till Tingshuset, Hullaryd....