Samlingsplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där människor har samlats för gemensamma aktiviteter.
Samlingsplats (L1957:5760)

1) Marknadsplats.

Samlingsplats (L1952:3827)

Skjutbanelämning, bestående av en markörvall, 7x3 m (N-S) och 1-1,2 m h, med en V därom markörgrav, 6x3 m (N-S) och 0,5-1 m dj till vattenyta. Enligt ...

Samlingsplats (L1965:6324)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1974:8211)

1) Väghållningssten, gråsten, 0.7 m l, 0.4 m br samt 0.2 m tj.Avsmalnande överstycke. Stenen är omkullfallen under en enbuske. Påovansidan är inhuggen...

Samlingsplats (L1942:7059)

Lämningar efter skjutbana, bestående av fundament till måltavloroch skyddsvallar. Vallarna är ca 14x3 m och 2-4 m h. Till synessedan länge övergivet.

Samlingsplats (L1953:7416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1974:6012)

Tingsplats. Eksjö omnämns som tingsplats 1345 och1371. Ting hölls omväxlande i Eksjö och Bredestad men efter en judiciell delning av Vedbo härad. Unde...

Samlingsplats (L2018:158)

Läge för lekarplatsen Borrum. Se under tradition.

Samlingsplats (L1993:3797)

Dansbana. På angiven plats, inom ett 45x35 m st område(NV-SÖ) iakttogs en röjd och med stenar kantad yta,förmultnande trärester , 20 m diam (dansbana)...

Samlingsplats (L1952:7366)

Dansbana, 18x12 m (N-S). består av en plan markyta som omgärdas av stenar.

Samlingsplats (L2007:3296)

Marknadsplats, uppgift om. Enligt Fernow ska Älvdals häradsbarenligt domboken 1669 ha fått sitt tillstånd av K.M:t att hållamarknad vid tjugondajul i ...

Samlingsplats (L1972:1331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tingsplatsen, Samlingsplats (L1981:1065)

Tingsplats, bestående av 4 tämligen kubistiska stenblock, ca1x1x1 m inom ett 12x8 m st område (NÖ-SV). Stenblocket längst iV är 1.6x1.5x1.5 m och uppa...

Samlingsplats (L1941:8450)

Marknadsplats. I Tullgården förtullades varor i samband med Älvkarleby marknad vid midsommar 24/6 och Mikelsmäss 29/9. (Omtalas bl a av Salvius 1741)....

Samlingsplats (L1979:9000)

Dansbana, uppgift om. Ungefärligt läge, ska ha legat mellan gamla och nya vägen. Idag inga synliga spår.

Samlingsplats (L1981:908)

1) Stensättningsliknande odlingsröse, 5 m diam och 0.2 m h. Iytan övermossade stenar. Beväxt med lövsly. Diffus form.Ca 50 m SSÖ är:2) Grund efter dan...

Samlingsplats (L1978:6780)

Dansbana, rektangulär, 13 x 5 m (N-S) och 0,1 - 0,3 m h . Begränsas i Ö och i V av två cementbalkar, 0,2 m br. Saknar begränsning i N och i S. Mellan ...

Samlingsplats (L1954:5917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1940:7910)

Marknadsplats, inom 235x60 m stor yta (NÖ-SV), utsträckning efter äldre lantmäteriakt. På kartan finns 2 rader med 6 bodar i vardera markerade. I text...

Samlingsplats (L2008:4403)

Område med åbodar, uppgift om. Markerat på karta från 1779 är längs med S stranden av Storån en enkel rad med 22 åbodar, även benämnda "bodvallar". De...

Samlingsplats (L1972:44)

1) Marknadsplats, plats för, 120x70 m (N-S).2) Tingsstuga.

Samlingsplats (L1978:3519)

Samlingsplats - "Svalhultabjörk". Öppen plats med tre stora björkar.

Samlingsplats (L1935:4524)

Marknadsplats, uppg. om. Enl. karta över "Wattendraget utiSjelevad socken..." från 1764 ska det på platsen ha funnits"Sjelevads Markenads Plats". Plat...

Samlingsplats (L2023:5620)

Dansbana, vid platsen förekommer inom en ca 8 m stor yta med 0,4-0,7 m st stenar som kan ha varit hörnstenar för dansbanan.

Samlingsplats (L1992:2046)

Marknadsplats, enligt förstagångsinventeringen på 1940-talet. Vid1988 års inventering gjordes inga iakttagelser efter lämningar påangiven plats.Enligt...

Samlingsplats (L1974:9161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samleplatsen, Samlingsplats (L1987:7173)

Samlingsplats, bestående av en rund stenring, 10 m i diam, med naturstenar som är ca 0,50 m i diam. Stenarna är utplacerade med ca 1,20 m mellanrum. I...

Samlingsplats (L1935:9925)

Markörvall till skjutbana, något böjd form, ca 10 m l (Ö-V), 2-5 m br och 0.5-1.2 m h, lägst i V änden. Intill och N om vallen är ett dike, 6 m l (Ö-V...

Samlingsplats (L1971:7875)

Skjutbana, ca 370x15-120 m (Ö-V) bestående av en skjutvall, skjutfångsvall, husgrunder vägar och rest av bro. I S är själva skjutbanan ca 150x30 m med...

Samlingsplats (L1972:1124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1953:6429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1986:3311)

Nöjesplats, uppskattningsvis ca 125 x 90 m (ÖNÖ - VSV). Två grindstolpar i SV är enda synliga lämningarna. Dessa är av cement 1,5 m h. Ett plant områd...

Samlingsplats (L1943:3054)

1) Torg, nu ca 75x45 m (NV-SÖ). I SSV kanten av låg enl äldre kartor och urkunder Borgmästargården fr 1690-talet och fästgivaregården 1700-talet. Mark...

Samlingsplats (L1978:5954)

Lämning efter dansbana. Stenröjd terrass, 18x10 m (NÖ-SV), i Ö begränsad av en intill 1,2 m h kallmur. V och S sidan begränsad av bergklackar.

Samlingsplats (L1955:8639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1971:6879)

Plats för dansbana/festplats. Enligt markägaren fanns dansbanan fram till 1920-talet. Inga spår kunde iakttagas på platsen.

Samlingsplats (L1972:5890)

1) Bebyggelse annan, bestående av flera husgrunder.Enligt Ivar Johansson i Säthälla, ska gården och uthusen ursprungligen ha legat här.Säthälla mangår...

Samlingsplats (L1954:8585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1978:6451)

Spelmanssten med danshäll. Stenen är 6x6 m st och intill 1 m h. Danshäll S om stenen. Enligt markägaren användes platsen som dansbana. Spelmännen satt...

Samlingsplats (L1993:4164)

Samlingsplats, 90x30-40 m (NV-SÖ), bestående av 20 anläggningar, i form av 6 husgrunder med spisrösen, 7 spisrösen, 1 husgrund, 1 jordkällare, 1 källa...

Samlingsplats (L1986:845)

Dansbana, bestående av ett plant område, 11 m diam på toppen av en kulle, begränsad av en stenblandad jordvall. Jordvallen är 1 m br och 0,1-0,2 m h b...

Samlingsplats (L1991:6352)

Marknadsplats, ca 100x60 m st (NNV-SSÖ). Enligt karta från år 1805 benämns området som "Marknadsplats". Området används fortfarandesom marknadsplats.

Samlingsplats (L1938:5600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2011:5521)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2012:1792)

Marknadsplats, ca 120x50 m (V 40cg N-Ö 40cg S). Upphörde på 1930-talet.

Samlingsplats (L1970:222)

Skola, stugan Rosenholm, även kallad Tallekullen och Tallbacken. 1869 omnämns att det hållits småskola i Tallekullen. 41 elever deltog i åldrarna 6-16...

Samlingsplats (L1960:3444)

Festplats ca 50x25-30 m (ÖSÖ-VNV) bestående av ett stenmursomgärdat område och 4 husgrunder. Stenmurarna är vanligen 0,7-1,5 m br och 0,3-0,8 m h av ...

Samlingsplats (L1978:5960)

Plats för dansbana. Inga synliga lämningar.

Samlingsplats (L1991:4451)

Marknadsplats, ca 50x30 m (N-S). Marknaden i Örkelljunga flyttades över hit år 1802 och höll på till mitten av 1830-talet, då den flyttades till någon...

Samlingsplats (L1993:3414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2007:8798)

Dansbana, plats för. Kallad Muttra. En åttkantig bana.

Samlingsplats (L1986:4839)

Grund till dansbana, ca10x6 m (N-S). Den består av ett 30-tal grundstenar, 0,1-0,4 m h och 0,6-0,8 m st.

Samlingsplats (L1972:9913)

1. Marknadsplats. Angivet område visar de ungefärliga gränserna för platsendär slättängs marknad hälls. På marknadsplatsen har gjorts myntfynd, det äl...

Tingsnäs, Samlingsplats (L2000:2051)

Tingsplats, bestående av en plan yta, 10x12 m (Ö-V), omgärdad avstenmur. Muren är 2 m br och intill 1 m h, av 0.3-1 m st stenar.Kallmurning syns i V o...

Samlingsplats (L1991:4912)

Tingsplats, enligt lantmäterikarta från år 1820, bestående av engrusås, 280x130 m (Ö-V) och ca 5 m h, med tämligen plan topp. Iåsens Ö del är en grust...

Samlingsplats (L1938:6508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L2013:1220)

Inom markerat område, ca 130x25-35 m st (NV-SÖ) har enligt lantmäterikarta över Runö by från 1773/74, en krog och en marknadsplats legat. Inom den NV...

Samlingsplats (L2020:4172)

Dansbana, 9×8 m (NÖ-SV) och 0,2 m h, avgränsad av meterbreda vallar, 0,2 m h.

Samlingsplats (L1959:6448)

Markandsplats ca 150 m diam. I dess V del är 2 längor avmarknadsbodar, enl uppgift från 1780-talets början. De bevaradebodarna är av medeltida typ me...

Samlingsplats (L1978:783)

Dansbana, uppgift om.

Samlingsplats (L1974:2819)

Tingsplats ?, som sådan dock sannolikt tillfällig. Enl. Wieselgren 1846hölls här (Svinhaga) ting 1605, enl. tillägg under A. Ramm 1885, ATA, den 11sep...

Kungsängen, Samlingsplats (L1943:6404)

Mora kungsäng, ca 1290x465-740 m (NV-SÖ), utsträckning enligt geometrisk avmätning från år 1639. Inom områdets N del har troligen Mora ting legat, kun...

Samlingsplats (L1954:7198)

Marknadsplats, ca 270x140 m (N-S), idag villabebyggelse. Läge ochutsträckning enligt äldre lantmäterikarta.Äldsta skriftliga namnbelägg enligt SmH: år...

Samlingsplats (L2007:2269)

Dansbana, uppgift om. Enligt Melker Olsson, Sundhult, ordnades på1910-talet dans på den angivna platsen i syfte att framskaffamedel till en brobyggnat...

Samlingsplats (L1979:8495)

Dansbaneplats, uppgift om. Platsen är anvisad av Backaryd-Öljehults hembygdsförening.

Samlingsplats (L1972:6)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1948:4511)

Flyktning- och interneringsläger, Sunnerstaholmslägret. Inom ett ca 300 x 200 m st område förekommer grunder efter baracker och andra byggnader samt s...

Samlingsplats (L2006:4613)

Plats för festplats. På angiven plats ska det ha funnits enfestplats, kallad Femtå Folkets park. Av dansbanan finns endastrader av en ett 30-tal stena...

Samlingsplats (L1992:3347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1942:7628)

Marknadsplats, 30-110x10-80 m (Ö-V), enligt storskifte 1761-62 samt kartafrån 1630-40 som finns i Korsnäs arkiv, Gimo. Inga synliga lämningar idag. Io...

Samlingsplats (L2007:658)

Tingshus, plats för. På platsen har legat ett numera rivet husvilket fungerade som tingshus för Näs härad. På storskifteskarta frånår 1771-79 anges pl...

Samlingsplats (L1982:9861)

1) Gravfält, plats för, i anslutning till kryssmarkering påfotokartan enligt tidigare anteckningar. Inga synliga lämningarvid 1982 års inventeringstil...

Samlingsplats (L2020:2987)

Lämning efter badanläggning, inom ett område av 30x10-15 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund samt 2 brunnar. Husgrunden, belägen i SV delen av områd...

Samlingsplats (L2006:5185)

Plats för festplats. Enligt Erland Svensson i Ambjörby ska på denangivna platsen ha funnits en festplats som Ambjörbyskytteförening ska ha drivit. Ino...

Samlingsplats (L1992:5825)

Dansbana, 7x7 m st med scen. 4 m N om scenen är en kioskbyggnad.

Samlingsplats (L1951:871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1936:2646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1972:1729)

Marknadsplats. Enligt Gunnar Joakimsson var marknadsplatsen härfrån slutet av 1882 till 1960-talet, då platsen flyttades tillnuvarnande plats, söder o...

Samlingsplats (L1979:7232)

Marknadsplats, uppgift om. Inga synliga lämningar.

Dalboå marknad, Samlingsplats (L1966:3270)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1963:7487)

Här låg Ingatorps marknadsplats. Området är 1984 starkt igenväxtmed lövsly och hög örtvegetation. Intet iakttaget. Kan ej återfinnas.

Samlingsplats (L1946:3771)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2011. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Samlingsplats (L1973:9749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1967:9318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1998:9406)

Marknadsplats, backe där Getmarknad hölls under perioden1700-talets början till 1910-talet. På platsen är enmässingsskylt med texten:GETABACKEN \ Här ...

Högåsbanan, Samlingsplats (L2007:7402)

Dansbana, uppgift om, ca 10 m i omkrets, på platsen kvarliggernågra syllstenar. Enligt Rune Paulsson, Högfors, var banan i brukunder 1900-talets först...

Samlingsplats (L1974:8317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1962:4136)

Marknadsplats, delunderöskt, ca 150x130 (ÖNÖ-VSV). Äldsta belägg år 1642 på en karta över Hova som bl a visar ett inhägnat område invid Hovaån. Enligt...

Gropen, Samlingsplats (L1948:4011)

Festplats, ca 60 x 40 m (N-S) bestående av ett utschaktat område av moränås, ca 2-3 m dj. I Ö kanten är en stenrad, ca 17 m l av 0,3-0,6 m st stenar. ...

Samlingsplats (L1958:7846)

1) Plats för Hanåsa marknad. Platsen utnyttjade för marknad åren1766-1870, två dagar i september varje år. Marknadsplatsenutgjordes av 2 bodrader, en ...

Samlingsplats (L1979:7840)

Samlingsplats, uppgift om. Plats för dansbanan i Ettebro. Dansbanan i Ettebro startade 1920. Inga synbara rester.

Samlingsplats (L1947:4005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1983:7459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1965:6429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Samlingsplats (L1998:9971)

1) Minnessten, gnejs, 1.5 m h, 1.5 m br (SSÖ-NNV) och 0.2 m tj.På den mot Ö vända sidan är inskriptionen:LÅNGARYDS \ MARKNAD \ 1770-1947Nr 1 är placer...

Samlingsplats (L1990:8829)

Handels- och marknadsplats, undersökt och borttagen. Den undersökta ytan ca 275 x 150 m (NÖ-S) =A på fotokartan. Vid undersökningen som föranleddes av...

Samlingsplats (L2010:5111)

Marknadsplats, Skänninge stads borgare erhöll 1627 privilegium på marknader vid Torpa. Den hölls tre gånger om året. Vid Torpa fövblev marknaden i 200...

Samlingsplats (L1983:3340)

Lämning efter dansbana.

Samlingsplats (L2003:8102)

1) Dansbana, nedlagd, I slutet av 1800-talet och under1900-talets tre första decennier fanns på den markerade områdeen festplats med dansbanor. Den äg...

Samlingsplats (L1940:4995)

Marknadsplats (Köpstaden), uppgift om. Äldsta skriftliga belägg från år 1391 "Köpstadhe". På 1746 års karta över Skärplinge by är torpet "Kiöpstade...