Sjömärke

Riksantikvarieämbetets definition: Anläggning eller markering för vägledning av sjöfart, riktmärken för fiske etc.
Sjömärke (L1957:3813)

Sjömärke, kummel 1,5 m diam och 0,3 m h. Uppbyggd av 0,3-0,4 m ststenar. Något utrasad åt S.21 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Sjömärke, kummel, 3 m diam och 1,3 ...

Sjömärke (L1957:3804)

Sjömärke, kummel 0,85x0,6 och 0,5 m h. Består av 6 st 0,35-0,55m st skärviga gråstenar. 5 stenar av samma slag ligger utkastaderunt röset.

Sjömärke (L1951:3136)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2009:7521)

Sjömärke, 1,1 m h , 1,1 m br , 0,65 m tj , (ÖNÖ-VSV) bestående av två resta stensar 0,75 m h, 0,4 m br och 0,4 resp 0,65 m tj med en på dessa horisont...

Sjömärke (L1966:322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:9179)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:5708)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1948:7831)

Stolpskoning, ev till ensmärke, rundad, 1,3 m diam och 0,5 m h, av 0,1-0,35 st stenar. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ...

Sjömärke (L1948:5334)

Sjömärke i form av stolpstödsröse, ovalt, 3x2,5 m (Ö-V) 0,5 m h av 0,1-0,5 m st 11 m SÖ om denna är ytterligare ett röse 1,5 m diam 0,4 m h.

Sjömärke (L1969:5010)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2007:8956)

Sjömärke, oregelbundet rund, 2 m diam och 0.35 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st runda stenar. Sannolikt farledsmarkering, sjömärke.

Sjömärke (L1935:2020)

Sjömärke, kummel, nu nedrasat på hällar och i sprickor täckande enyta av 3x1 m (NÖ-SV) intill 0,3 m h. Stenarna är 0,2-0,8 m st.Ingen tydlig ursprungl...

Sjömärke (L1957:7676)

1) Kummel, rest av?? 2,5x1,5 m (Ö-V) och 0,2 m h. Fyllning av0,2-0,5 m st stenar.

Sjömärke (L1957:6870)

1) Sjömärke kummel rest av? bestående av 4 0,3-0,6 m st stenar. 4m SSÖ om 1 är: 2) Sjömärke kummel rest av? På en yta av 1,5x1,5m är ca 40 0,1-0,3 m ...

Sjömärke (L1957:7019)

1) Kummel, runt, 2 m diam och 0,5 m h, byggt av 0,1-0,4 m ststenar. 14 m ÖSÖ om 1 är: 2) Kummel?, runt, 1 m diam och 0,4 mh. Byggt av 0,1-0,4 m st st...

Sjömärke (L1948:5449)

Fundament för sjömärke? Stenröse, ovalt, 2x1,5 m (NNV-SSÖ), 0,5 m h av 0,1-0,4 m st stenar. I anslutning till fundamentet finns trärester. Framkom vid...

Sjömärke (L2016:5600)

Röse?, 2 m diam och 0,8 m h. Av 0,3-0,5 m st stenar. Enligt ATADnr 006370 skadat 1958. Spår efter större utsträckning kan ses påberget (ca 3 mdiam). T...

Sjömärke (L1994:5031)

1) Fiskelägeslämningar, 80x15 m (NNV-SSÖ), bestående av enfiskelägestomt, två gistgårdar och två stensamlingar.Fiskelägestomten består av en husgrund,...

Sjömärke (L1938:4566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:8672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:7283)

1) Kummel ursprungligen kvadratiskt med 3 m sida, nu 1,2 m h.Byggt av 0,2-0,6 m st kallmurade stenar. 10 m S om 1 är: 2)Kummel rest av, 2 m diam och ...

Sjömärke (L2005:7057)

Sjömärke i form av kummel, 2,5x2 m (Ö-V) och 0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,7 m st stenar. Delvis övermossad. 4 m N om är en riktsten, 0,4 m l och 0,4 m h...

Sjömärke (L1978:2364)

Kummel, 1,8 m diam och 1 m h, uppfört av fogad fältsten. Vitmålat med ett 0,2 m br svart band.

Sjömärke (L1968:9498)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:7572)

1) Sjömärke, kummel rest av? 4x2,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m h.Fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. 14 m SSV om 1 är: 2) Sjömärke,kummel rest av? 2,5x1,5 (ÖN...

Sjömärke (L1969:9202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1970:4398)

1) Röse, 4.5 m diam och 1.3 m h. Stenarna är 0.2-0.4 m st,enstaka 0.5-0.8 m st. Rösets nedre stenfyllning är beväxt medmossa och gräs.Omedelbart NV o...

Sjömärke (L1968:9125)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1960:8610)

Sjömärke, 0,8 m diameter och 0,5 m h, av 0,3-1 m st stenar i kalllmur.

Sjömärke (L1958:9922)

Sjömärke båk 1,7 m diam och 2,7 m h bestående av 0,2-0,5 m stskarpkantade stenar. Profilen är konisk.

Sjömärke (L1957:4175)

Sjömärke kummel 0,9 m diam och 1 m h. Stenarna 0,2-0,5 m st.Sjömärke.

Sjömärke (L1957:8424)

1) Sjömärke kummel? rest av, bestående av 6 0,3-0,5 nedrasadestenar.

Sjömärke (L1957:8487)

1) Sjömärke, rest sten 1,1 m h intill 0,7 m br och 0,3 m tj (Ö-V)pallad av 3 0,2 m st murade stenar, kalkad på S-sidan. 49 m NNÖom 1 är: 2) Kummel 1,...

Sjömärke (L1969:4897)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:4775)

Sjömärke, närmast runt, 1,5 m i diameter och upp till 1 m högt. Anläggningen har en toppig profil och är uppbyggd av 0,2-0,4 m stora rundade natursten...

Sjömärke (L1970:7084)

1) Sjömärke, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas.Ca 10 m SV om nr 1 är2) Sjömärke, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsa...

Sjömärke (L1970:9834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1983:5860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2012:1465)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:8937)

1) Sjömärke, rest sten 0,4 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj, spår avkalkning på V sidan. Ca 55 m ÖNÖ om 1 är: 2) Sjömärke, reststen 0,6 m h, 0,4 m br och 0...

Sjömärke (L2005:7917)

Kummel, uppgift om. Enligt sjökort från år 1785 skall det ha funnits ett kummel på platsen, inga synliga lämningar efter sjömärket vid inventeringstil...

Sjömärke (L2005:7899)

Kummel, rest av, ca 1,5 m diam och 0,3 m h av 0,2-0,4 m stenar. Utrasade stenar åt V och Ö.

Sjömärke (L1969:196)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. Ca. 5 m SSV om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning sak...

Sjömärke (L1968:9137)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. 20 m VNV om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas...

Sjömärke (L1970:9150)

1) Röse, 16 m diam och 1.5 m h. Stenarna är i regel 0.2-0.4 m st,rundade. Bergfallen sten förekommer till ungefär lika delar. INÖ och SÖ delen syns re...

Sjömärke (L1969:5146)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1992:1673)

Sjömärke, rest av, bestående av en stensamling, närmastkvadratisk, 2,5x2,5 m (N-S) och 1,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar,som i N är kallmurade och i S är...

Sjömärke (L1969:4969)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:9009)

1) Sjömärke, rest sten 0,4 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj, spår avkalkning på V sidan. Ca 55 m ÖNÖ om 1 är: 2) Sjömärke, reststen 0,6 m h, 0,4 m br och 0...

Sjömärke (L1969:5699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1993:3123)

1) Tomtning?, 6x3.5 m (Ö-V), bestående av en på grövre stenar rensad yta, 3x1.5-2 m st (Ö-V). Ytan omges i Ö, V och delvis i S av vall, 0.5-1 m br och...

Sjömärke (L1957:6854)

1) Kummel rest av 2x1 m (Ö-V) och 0,4 m h. Fyllning av 0,2-0,5 mst stenar.

Sjömärke (L1936:6431)

Sjömärke, sannolikt rest av ; kummel. 3 m diam och 0,3 m h.Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Ganskafornlämningsliknande och är defin...

Sjömärke (L1968:8175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1938:4732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1997:5792)

1) Tomtning, rund, 2.5 m diam, stenvall i flera rader, 0.5 m br,0.4-0.8 m h av 0.2-0.5 m st stenar i flera skift. Ingång (?) iNÖ.21 m VSV om nr 1 är:2...

Sjömärke (L1957:216)

Sjömärke? 1 m diam och 0,5 m h bestående av ett tiotal 0,3-0,5 mst stenar.

Sjömärke (L1948:8472)

Ensmärke, bestående av en 1,5x1,5 m st och 0,6 m h stensamling, av 0,2-0,5 m st stenar, anlagda mot stenblock i NV. Framkom vid en arkeologisk utredni...

Sjömärke (L1957:8263)

1) Kummel, rest av, 1,3x1,0 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h. Uppbyggt av7 st 0,3-0,6 m st stenar. Ca 45 m N om 1 på klippig strand är:2) Järnring i berget 35 ...

Sjömärke (L1935:7040)

Sjömärke, av kall- ; murad sten, nu halvcirkelformat, sannoligttidigare runt, 2-2,5 m diam och 0,3-0,4 m h. Stenarna är 0,2-0,5m st. I V delen är s...

Sjömärke (L2012:1636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:7592)

1) Plats för sjömärke av trä numera nedblåst. Sattes upp avmarinen vid 1:a världskriget.

Sjömärke (L1957:7432)

1) Sjömärke rest sten, 0,5 m h 0,3 m br och 0,3 m tj. (Inprickadfr ån båt).

Sjömärke (L1950:3512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:4964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1948:8301)

Stolpskoning till ensmärke?, bestående av en stensamling, oval, 1,2x0,8 m st och 0,3 m h av ett 30-tal 0,2-0,35 m st stenar, med hål i mitten. Framkom...

Sjömärke (L1957:3238)

Sjömärke, kummel, runt 1,2 m i diam och intill 0,65 m h. Bestående av ca 0,25-0,4 m st vanligen skärviga stenar. Skadat.

Sjömärke (L1957:6711)

1) Kummel, 0,7 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,6 m ststenar.

Sjömärke (L1970:4206)

1) Röse, rest av. Av röset återstår endast två segment av denursprungliga rösebottnen. Det ena är 2x2 m och 0.1-0.2 m h.Bevuxen med en låg enbuske. I ...

Sjömärke (L1967:32)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:9783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:7355)

1) Sjömärke, kummel rest av? 1,5x1 m diam och 0,2 m h. Fyllningav 0,2-0,4 m st, delvis övermossade stenar. Runt lämningen ärett 20 -tal 0,2-0,5 m st s...

Sjömärke (L1943:1440)

Sjömärke, bestående av en röseliknande lämning, 5 m diamoch 1.2 m h av 0.1-0.8 m st, i huvudsak 0.2-0.4 m st.Omedelbart NV om anläggningen är intill 1...

Sjömärke (L1969:342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:9635)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. 20 m VNV om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas...

Sjömärke (L1967:4986)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:7648)

1) Sjömärke, kummel rest av? 3x1,5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. 2 m SV om 1 är: 2) Sjömärke,kummel rest av? oregelbundet...

Sjömärke (L1970:8858)

1) Långröse, 18x3.5 m (NÖ-SV), utrasad bredd 5 m, och 0,6 m h.Stenarna är 0.2-1 m st, vanligen bergfallna. Röset kan uppdelasi tre sektioner. NV delen...

Sjömärke (L1957:310)

1) Våk

Sjömärke (L1968:7901)

1. Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas.20 m Ö om 1 är:2. Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas.

Sjömärke (L1969:5521)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2005:7167)

Sjömärke, bestående av kummel, rest av. Kumlet är 1,2x1,2 m st och 0,3 m h. Bestående av 7 stenar, 0,2-0,6 m st. Kumlet är så raserat att man inte me...

Sjömärke (L1960:8451)

Sjömärke, bestående av 1 upprest sten, 0,4 m h, 0,4 m br (NV-SÖ) och 0,1 m tj. Lutar något åt SV och är lös. NÖ om stenen är två kantställda stödstena...

Sjömärke (L1968:9412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:8631)

1) Kummel, rest av, eller råmärke på en yta av 2x1 m (NNV-SSÖ) är6 0,15-0,4 m st stenar.

Sjömärke (L1957:7749)

1) Kummel 0,7 m diam vid basen, något avsmalnande uppåt, 1,2 m h,uppbyggt av 4 0,5-0,7 m st stenar.

Sjömärke (L1992:1545)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2012:7750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1970:4996)

Sjömärke, rest av, enligt markering på ortofotokartan.Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1968:8884)

1. Sjömärke enligt markering på registerkartan. Beskrivningsaknas.ca 15 m SV om nr 1 är:2. Sjömärke enligt markering på registerkartan. Beskrivningsak...

Sjömärke (L1969:9200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:6883)

1) Kummel bestående av runt fundament, 1 m diam och 0,3 m h av0,1-0,4 m st stenar. På fundamentet rest sten 0,6 m h, 0,3 m broch 0,3 m tj.

Sjömärke (L1961:2852)

Sjömärke, 2 m diam och 0,3 m h bestående av skarpkantade stenar0,1-0,8 m st.

Spårö båk, Sjömärke (L1956:9571)

1) Märklig byggnad. Spårö Båk. Byggnadsminnesförklarad. På bergetc: a 5 m S om båken finns en del sentida inristningar bl a enkompassros.

Sjömärke (L1957:7567)

1) Kummel 0,7 m diam vid basen avsmalnande uppåt 1,3 m h.Uppbyggt av 0,1-0,7 m st stenar, mestadels 0,3-0,7 m st stenar.

Sjömärke (L1969:4968)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5396)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1935:3710)

Sjömärke, rest av, bestående av ett 20-tal, 0.2-0.5 m stmestadels flata stenar. Kringspridda inom ett 3 m st område.

Sjömärke (L1958:9968)

Sjömärke kummel 0,8 m diam och 0,25 m h bestående av 7 slarvigtlagda stenar.