Skåre/jaktvärn

Riksantikvarieämbetets definition: Skydd som använts för att gömma sig i vid jakt på främst fågel eller säl.
Skåre/jaktvärn (L1985:4930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1992:3430)

1) Tomtning, oregelbunden 4 m i diam bestående av en rensad yta2,5-2 (S-N) omgiven av en vall 0,5-1 m br och 0,4 m h av 0,2-0,4m st stenar öppning i S...

Skåre/jaktvärn (L2005:7725)

Skåre, svagt u-format, 3 m l (N-S), 0,5 m br och 0,4 m h vall av 0,2-0,6 m st stenar. Riktad mot Ö och vattnet.

Skåre/jaktvärn (L1936:462)

Skåre/jaktvärn, 3,5 x 1-1,5 m (NÖ-SV) och 0,2 - 0,4 m h av 0,1 - 0,8 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1978:8251)

Skåre, 2x2 m, rund, på alla sidor begränsad av 0,4-0,7 m st stenar, delvis i kallmur. Skåren vetter mot en uppgrundad tidigare vik.

Skåre/jaktvärn (L1937:7261)

Skåre, 8 m l (NÖ-SV), 0.2-0.6 m br och 0.2-0.5 m h, av 0.1-0.8 st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1949:6783)

Skåre, oval, 3,8x2,9 m st (NÖ-SV). Gropen oregelbunden, 1,7x0,9 m st och 0,7 m dj. Vall, 0,4-0,5 m br och 0,1 m h. I V delen av skåren finns en grop s...

Skåre/jaktvärn (L1946:7945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1959:3279)

Skåre halvcirkelform, 5x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,4-0,6 m h. Uppbyggd av 3-4 varv med rundade 0,1-0,5 m st stenar. I NNÖ en 0,2 m lodrät bergvägg. På mind...

Skåre/jaktvärn (L1945:8349)

Skåre?, 2x1,8 m (N-S) och 0,8 m dj, bestående av en vall av 0,4-0,7 m st stenar. Ojämn botten.

Skåre/jaktvärn (L1960:8197)

Skåre/jaktvärn, 2,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,7 m h, bestående av en liten rektangel av kallmurad kantig natursten. Ej vällagd. Två brädkonstruktioner finns...

Skåre/jaktvärn (L2021:8501)

Jaktvärn, 11 m l (N-S), 1 m br och 0,5-0,7 m h, i S något utrasat mot V och 2 m br, av 0,3-0,5 m st stenar. I N avgränsat av ett block, 1 m l (NÖ-SV),...

Skåre/jaktvärn (L1949:4965)

Skåre, bågformig, 4 m l (Ö-V), 1 m br och 0,7 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Skåren är byggd mot ett jordfast stenblock, 6x4 m st och 2,5 m h.

Skåre/jaktvärn (L1938:9814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2019:1651)

Skjutskåror, bestående av 2 gropar, 1 på NÖ och 1 på SÖ sidan av ett ca 4 x 3 m stort och 1,5 m högt stenblock. Groparna är oregelbundna, den NÖ 1 m i...

Skåre/jaktvärn (L1948:6128)

Skjutskåre? bågformad, 3,5 m l (NÖ-SV) 0,4 m br och 0,2-0,3 m h. Öppning åt V. Innanför vallen är en grop, 1 m diam.

Skåre/jaktvärn (L1939:9107)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2019:748)

Skåre, bågformad, 8 m l (huvudsakligen NÖ-SV), 0,3-0,5 m br och 0,2-0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar och block. Båda sidor ansluter till 2 m st och 0,6-...

Skåre/jaktvärn (L1939:2682)

Skåre, bågformad, 4 m l (Ö-V), 2,5 m br, intill 0,8 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1987:9465)

Skåre?, 2x2 m och 0,6 m h, bestående av 0,2-0,7 m st stenar. 2 större stenar i hörn.

Skåre/jaktvärn (L1948:5586)

Skåre, bågformad, totalt 3x2,5 m bestående av stenvall, 0,3-0,8 m br och 0,25 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Framkom vid arkeologisk uktredning 2013. (RA...

Skåre/jaktvärn (L1936:9549)

Skåre, närmast oval, 2,3x1,5 m (NNV-SSÖ), med väggar i NNV, VSV och SSÖ som är 0,3-0,4 m br och 0,2-0,4 m h, av otuktade, delvis övermossade, dels kan...

Skåre/jaktvärn (L2013:9104)

Skåre/jaktvärn, 3x2 m (NÖ-SV), av 0,3-0,8 m stora stenar (vanligen 0,3-0,4 m) I upp till två skift. H-formad med öppning mot SV. Anlagd på berghäll. P...

Skåre/jaktvärn (L1992:3747)

Sköre, oval, 4x3 m (Ö-V), bestående av en i hästskoform lagd vall, 0.7-1.2 m br och 0.4-0.7 m h, av 0.1-0.3 m st stenar. Skjutriktning mot SV-NV. I sk...

Skåre/jaktvärn (L1934:379)

Skjutskåre, hästskoformad, 3,5x1,5 m (Ö-V). Kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar i två skift. Större sten i Ö, 0,8x0,4 m st. Övermossad. Inre yta 2,5x1 m ...

Skåre/jaktvärn (L1948:2317)

Skåre, hästskoformad, 3x3 m st, 1,5 m h och 0,5-1 m br av 0,3-0,6 m st stenar. Öppning mot VNV. Centralt är en urplockad grop.

Skåre/jaktvärn (L1935:7234)

Jäktvärn (?), rektangulär, 3,5x2 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, av stenar, 0,3-1 m st, varav de 2 största är kantställd. I NV hörna är en öppning, 1 m br....

Skåre/jaktvärn (L2005:7526)

Skåre, bågformig, 3 m l (N-S), 0,4 m br och 0,4 m h av 0,4-1 m st stenar. Anlagd intill bergssida, vänd mot Ö. Framkom vid utredning steg 1 utan kml-b...

Skåre/jaktvärn (L2021:6207)

Skåre, 2,5 m l (NV-SÖ), 0,5 m br och 0,6-1,1 m h bestående av flata staplade stenar.

Skåre/jaktvärn (L1951:3299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2013:9210)

Skåre/jaktvärn, 2,5x2 m (NÖ-SV) och 0,3 m h, bestående av en stenkrets av 0,3-0,4 m stora stenar upp till två skift. Påträffad vid arkeologisk utredni...

Skåre/jaktvärn (L1934:2607)

Skåre, bågformad, ca 2,5 m l (NÖ-SV) och 2 m br. Vallen är 0,3-0,6 m br och intill 0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Den inre ytan är 1x1 m st. (Besikt...

Skåre/jaktvärn (L1934:1713)

Skåre, delvis utriven, L-formad, 4,5 m l (2,5 m NNV-SSÖ och 2 m l (VNV-ÖSÖ), 0,2-1 m br och 0,1-0,7 m h, bestående av ett stort stenblock, 1x1 m (NNV-...

Skåre/jaktvärn (L1934:1735)

Skåre, L-formad, 2 m l (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m l (NNÖ-SSV), 0,3-0,4 m br och 0,2-0,3 m h, av otuktade, helt till delvis övermossade och dels kantställda s...

Skåre/jaktvärn (L1987:9186)

Skåre, halvcirkelformad, 2x1,5 m (N-S), bestående av en stenmur, 0,3 m br och 0,4-0,9 m h av kallmurade stenar, helt öppen i Ö. I V är stenarna lagda ...

Skåre/jaktvärn (L1938:5410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1986:1960)

Skåre, u-formad, 3x2,5 m (NNÖ-SSV) och 0,2-0,4 m h. Uppbyggd av jord och torv med ytterst enstaka stenar i ytan. Öppning i S, 1 m br.

Skåre/jaktvärn (L1978:2365)

Skåre, bestående av en 2 m l respektive 3 m l kallmur upplagd mellan bergsklack och jordfasta block.

Skåre/jaktvärn (L1948:5532)

Skjutskåre? i form av grop i klapperstensfält, oval, 3x2m (N-S), 0,5 m dj. I Ö delen en vall 2 m br och 0,2-0,5 m h.

Skåre/jaktvärn (L1978:6789)

Skåre, halvcirkelformad, 2,5x2,5 m, innermått 2x1,5 (Ö-V), med 0,5-0,9 m h kallmurade väggar, och öppning i V. Ingrävd i en skrotstenshög, 6 m diam oc...

Skåre/jaktvärn (L1959:255)

Skåre/jaktvärn, 3x2,5 m och 0,4 m h, bestående av ca 30 stenar, 0,2-1 m st, lagda i en halvcirkel. Påträffad i samband med utredning utan KML-beslut å...

Skåre/jaktvärn (L1934:2066)

Skjutskåre, 2 m l (ÖNÖ-VSV), 0,15-0,4 m h, av 0,15-0,5 m st stenar, nedrasad. (RAÄ dnr 3.4.2-281-2015).

Skåre/jaktvärn (L1948:5588)

Skåre, 2 st. Den ena är 5x5 m st. I S en vall 2,5-3 m br och 0,6 m h. Ca 10 m N om den är skåre, 6x2-3,5 m (ÖNÖ-VSV) vall i SÖ 2 m br och 0,5 m h. Fr...

Skåre/jaktvärn (L2021:3793)

Jaktvärn(?), försänkning, rund, 2,2 m diam och 0,4 m dj. Vall i NÖ, 1,5 m br och 0,6 m h med 1,2 m st block i N.

Skåre/jaktvärn (L1987:9082)

Jaktskåre, 4x3 m (NV-SÖ), bestående av kallmur, 0,4-0,8 m h och 0,5 m br, av 0,2-0,5 m st stenar, enstaka större. Ansluter till en stenmur i SV. En nä...

Skåre/jaktvärn (L1943:9104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2005:7522)

Skåre, bågformig, 3 m l (NV-SÖ), 0,3 m br och 0,2 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Vänd mot V. Framkom vid utredning steg 1 utan kml-beslut 2011. (RAÄ dnr ...

Skåre/jaktvärn (L2002:8291)

Jaktskåre?, rund grop, ca 4 m diam och intill 0,3 m dj. Gropen nedgrävd i klapperstensförekomst av 0,1-0,3 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1949:6614)

Skåre, oval, 3,1x2,4 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Oregelbunden botten, 0,9x0,8 m st (Ö-V), med stor sten i mitten. Runt skåren finns en vall, 0,4-0,6 m br oc...

Skåre/jaktvärn (L1936:7529)

1) Skjutskåre, närmast rund, 4-5 m diam och 0.7-0.8 m dj iklappersten. Den i mitten frilagda ytan är 2 m diam . Vallen är0.3-0.4 m h, bestående av ur ...

Skåre/jaktvärn (L1946:9067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1934:1663)

Skåre, 2 m l (Ö-V), 0,4 m br och 0,3 m h, av 8 otuktade stenar, 0,2-0,6 m st, några kantställda. Nedanför anläggningen och klippkanten är 3 nedrasade ...

Skåre/jaktvärn (L2018:27)

Ca 2 m i diameter. Byggd med markfast block i Ö. 0,6 m hög mur mot V. Stenfritt innandöme. Rund. Sammanbyggd med naturlig sten. Exponerar mot V beläge...

Skåre/jaktvärn (L1939:1275)

Skåre/jaktvärn, 2×0,5×0,4 m stort bestående av ett tiotal 0,1-1 m stora stenar, ställvis i två skift. Svagt böjd form. Ligger längs kant av mindre ber...

Skåre/jaktvärn (L1938:6110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1992:4052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1949:5071)

Skåre, bågformad, 2,3 m l (N-S), 0,3 m br och 0,5-0,7 m h, av 0,2-0,4 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1987:8456)

Jaktvärn?, rektangulär, 3x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m dj. Avgränsas i ÖNÖ av en enkel stenrad, 0,2-0,4 m br och 0,1-0,3 m h av 0,3-0,4 m st stenar, delvis...

Skåre/jaktvärn (L1939:4679)

Skåre, hästskoformad, 3 x 2 m (NO-SV), intill 0,4 m h totalt, av 0,2-0,7 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L2012:325)

Skåre/jaktvärn, ca 1,6 m l (Ö-V) och 0,4 m h, bestående av 3 ca 0,4-0,8 m l stenar ställda på högkant på N sidan av berg med uppsikt över svacka på be...

Skåre/jaktvärn (L2005:7740)

Skåre, svagt u-format, 4 m l (N-S), 0,5 m br och 0,4 m h vall av 0,2-1 m st stenar. Ett stycke av skåret saknar vall, raserat? Riktad mot Ö och vattne...

Skåre/jaktvärn (L1948:8210)

Skåre, rund, 1,5 m diam, omgiven av vall 0,6-1,2 m br och 0,2-0,4 m h.

Skåre/jaktvärn (L1949:2888)

Skjutskåre, oval, 2,5 x 2 m stor (NNV-SSO), 0,4 m hög, kallmurad av 0,2-0,5 m st naturstenar. Öppning mot häll i N. Anlaggd 15 m från strandkant. (Dnr...

Skåre/jaktvärn (L1950:822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1948:5637)

Skjutskårar, inom ett ca 30x20 m st område är minst 7 skårar. Skårarna är 3x2-5x3 m st samtliga orienterade i Ö-V riktning. I S är vallar av upplagd s...

Skåre/jaktvärn (L2005:7760)

Skåre, närmast hästskoformad, 2 m l (Ö-V), 0,5 m br och 0,4 m h, av 0,2-0,7 m st stenar. Anlagd i en skreva med utsikt mot S och vattnet.

Skåre/jaktvärn (L2021:5647)

Skåre, halvcirkel (N-S) 2,5x1,8 m och 0,3 m h, bestående av staplade stenar 0,2-0,5 m st. Stenröjd yta i mitten av lämningen.

Skåre/jaktvärn (L2021:1745)

Jaktskåre, hästskoformad, ca 2,5x2,5 m st, bestående av två murarmar, ca 0,5 m br och 0,5 m h, uppbyggda mot större stenblock i norr.

Skåre/jaktvärn (L1945:8531)

Skåre, rund, 2 m diam och 0,2-0,6 m h, bestående av kallmurade 0,1-0,5 m st stenar. Öppning mot VSV, 1,6 m br. VSV om mitten är tre större stenar, 0,4...

Skåre/jaktvärn (L1949:5344)

Skåre, rund, totalt 3,3 m diam. Gropen är 1,6 m diam och 0,4 m h. I SÖ är en uppbyggd vall, 0,2-0,3 m. Skåren ligger i en rygg av klappersten med fler...

Skåre/jaktvärn (L1992:3722)

1) Sköre, bestående av en i halvcirkel lagd vall, 3 m l (NÖ-SV),0.5 m br och 0.3 m h, av 0.1-0.3 m st stenar. Skjutriktning NNV.12 m NNV om nr 1 är:2)...

Skåre/jaktvärn (L2013:4759)

Skjutskåra? Vall, ca 3 m l, uppbyggd av rundade stenar och ett kantställt stenflak. Ansluter till block i Ö. Vallen är vänd mot SV ut mot Svartsjön. P...

Skåre/jaktvärn (L1987:9998)

Skåre/jaktvärn, 3x2,5 m st och 0,4-1,2 m dj, bågformad med öppning i N.

Skåre/jaktvärn (L1985:380)

Skåre/ jaktvärn?, 3 m st och 0,7 m h. Upplagt i ett röjningsröse.

Skåre/jaktvärn (L2013:9268)

Skåre/jaktvärn, ca 1,1 m l (NÖ-SV) och 0,5 m br, av tre 0,45-0,5x0,3-0,4 m st stenar. En fjärde sten, ca 0,4x0,25 m st, finns intill den NÖ stenens Ö ...

Skåre/jaktvärn (L1949:5223)

Skåre, rund, 2,2 m diam och 0,2 m dj. Bottenplanet är rektangulärt, 0,9x0,7 m (N-S). Runt skåren finns en vall, 0,2-0,4 m br och 0,2 m h, av 0,1-0,3 m...

Skåre/jaktvärn (L2019:509)

Skåre, ca 5 m lång (N-S), 0,5 - 0,8 m bred och upp till 0,3 m hög. Bestående av en skärm av 0,25 - 0,4 m stora stenar. Belägen på västra kanten av ber...

Skåre/jaktvärn (L1987:8449)

Jaktvärn? njurformad, 6x2-4 m (NV-SÖ), avgränsad av en stenmur, 0,3-1 m br och 0,3-1 m h av 0,2-0,8 m st kallmurade stenar. I den NV delen avdelas vär...

Skåre/jaktvärn (L1935:4097)

Skytteskåra/värn, rund, 5.5 m diam. Närmast stenfritt bottenplan, 1.5 m diam, med synlig bergyta. Låg vall, 2m br och 0.2 m h, av 0.2-0.3 m st stenar....

Skåre/jaktvärn (L2020:251)

Skåre, bestående av en 3x3 m st och 0,4 m dj grop. I O kanten är en 2x0,7 m st stenrad (NO-SV) och 0,2-0,4 m h av 0,3-0,7 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1993:1515)

Skåra, bestående av en vall, 2x0.5 m (SÖ-NV) och 0.4 m h, av dels0.1-0.5 m st stenar, dels av en stock, 1.5x0.4 m.

Skåre/jaktvärn (L1936:7457)

1) Skjutskåre, närmast rund, 4-5 m diam och 0.7-0.8 m dj iklappersten. Den i mitten frilagda ytan är 2 m diam . Vallen är0.3-0.4 m h, bestående av ur ...

Skåre/jaktvärn (L1948:7948)

Skåre, 3 m l (VNV-ÖSÖ), 0,4-0,5 m br och 0,3 m h. Enskiktad och av 0,4-0,5 m st rundade stenar.

Skåre/jaktvärn (L1998:6895)

Skåre? 2 m l (V-Ö) 0,8 m br och 1 m h av 0,3-1 m st flata stenar. Intill stenig strandkant. S om skåren är flera låga stenstrukturer som skulla kunn...

Skåre/jaktvärn (L1949:9387)

Skåre, 3 m l (NV-SÖ), 0,6 m br och 1 m h. Uppbyggd av löst liggande stenar, 0,2-0,6 m, belägna på större jordfasta stenar.

Skåre/jaktvärn (L2005:8768)

Skåre, 2,5x1,4 m (NÖ-SV), riktad mot V, av 0,3-0,7 m st stenar, kallmurade i 2 lager. Påträffad vid frivillig utredning år 2009. (Raä dnr: 3.4.2-4332-...

Skåre/jaktvärn (L2004:8234)

Skåre, undersökt och borttagen, 3,3x3,6 m st och 1,3 m dj med flacka sidor. I NÖ, flera stora kantiga stenar och en omgivande vall, 1,1 och 2,3 m br o...

Skåre/jaktvärn (L1959:3240)

Skåre, halvcirkelform, 4x0,4 m (NÖ-SV), 0,3 m h. Av rundade stenar i ett skift. 30 m S om strand. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2016. (Raä dn...

Skåre/jaktvärn (L1948:301)

Skåre, 6x4 m (Ö-V) och 1,2 m dj, halvmåneformad med vallar, 1,5-2 m br och 0,2-0,8 m h. Uppbyggd mot större jordfast sten, 3,5x3 m (Ö-V) och 1,4 m h.

Skåre/jaktvärn (L1998:6252)

Skåre, 4 m l (N-S) 0,5-1,3 m br och 0,3-1,1 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Vid skåret ligger även en gammal äldre trästock Skåret är strategiskt placera...

Skåre/jaktvärn (L1934:1739)

Skåre, hästskoformad, 2x2 m (NNV-SSÖ) med väggar längs ÖNÖ, NNV och VSV sidorna, 0,3-0,4 m br och 0,3-0,4 m h, av upptill 2 varv med kallmurade stenar...

Skåre/jaktvärn (L1948:5273)

Skåre? svagt bågformig, 5x4,5 m (NNÖ-SSV). Urplockad centralt 3x1 m st. I kanten en vall 1 m br och 01-0,3 m h

Skåre/jaktvärn (L2020:6618)

Skåre?, 4x3 m (NV-SÖ), bestående av en stenvall, 0,5-0,7 m br och 0,2-0,6 m h. I SV är 2 större stenblock.

Skåre/jaktvärn (L1983:7051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2019:505)

Skåre, ca 6 m lång (NV-SO, NO-SV), 0,6 - 0,8 m bred och upp till 0,3 m hög. Bestående av en vall av 0,25 - 0,5 m stora stenar. Delvis övertorvad. Belä...

Skåre/jaktvärn (L1934:1672)

Skåre, rest av, utriven, oregelbunden, syns närmast som oval, 4x2,5 m (N-S) och 0,3 m h, stenpackning av glest placerade stenar, 0,3-0,6 m st, några k...

Skåre/jaktvärn (L2002:8103)

Jaktvärn, totalt ca 4 m diam. Grop, 2 m diam och 0,6 m dj. Omgivande vall, intill 1 m br och 0,3 m h av 0,2-0,3 m st rundade klapperstenar.

Skåre/jaktvärn (L2009:8851)

Skåre, ca 3x3 m och 0,4 m h, bestående av en kallmurad sida åt V av 0,2-0,4 m st stenar. Mot N har skåren en rad av 0,1-0,3 m st stenar upplagda på en...

Skåre/jaktvärn (L1949:6016)

Skåre, nedgrävd i moränsluttning, halvcirkelformad, 2,5 m diam, 0,8 m br och 0,1-0,3 m h. Upplockad sten mot N sidan. På NV sidan är vall.

Skåre/jaktvärn (L1949:4344)

Skåre, rund, 4 m diam. 1 grop 1 m diam, 0,4 m dj med en vall 1,5 m br och 0,4 m h av 0,1-0,4 m st stenar. NÖ vallen är delvis utrasad.