Skärvstenshög

Riksantikvarieämbetets definition: Anhopning av skärvig och skörbränd sten, sotig jord och avfall av olika slag (keramikfragment, ben, kol etc.).
Skärvstenshög (L1977:7898)

Skärvstenshög?, oval, 14x9 m stor (Ö-V) och 0,75 m h. Vid provstick i S, SV och i mitten framkom måttligt med skärvsten, i N delen endast endast sandj...

Skärvstenshög (L1942:8204)

1) Stensättning, rund, 8,5 m diam 0,5 m h. Övertorvad med talrika 0,5-1 m st stenar i ytan. I mitten två block, 2 m diam, 0,5 mh. Delvis kantkedja 0,3...

Skärvstenshög (L2011:7507)

Skärvstenshög, närmast rund, 3,5-4 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,05-0,2 m st skärviga stenar.

Skärvstenshög (L1941:5203)

1) röse, 10 m diam och 0,5 m h. Stenarna är 0,3-0,7 m st. Rest av kantkedja, 0,3-0,4 m h av 0,6-1 m l stenar. Något urplockat i NNÖ och SSV. Beväxt me...

Skärvstenshög (L2015:2381)

Skärvstenshög?, (sannolikt helt bestående av skörbränd småsten och jord och några större stenar) ca 6 m diam och ca 1 m hög. Ö om mittpartiet och i N ...

Skärvstenshög (L1944:9696)

Revideringen 1980: 1) Skärvstenshög, 6 m diam, 0,3 m h. Kraftigt övertorvad med enstaka stenar 0,1-0,3 m st i ytan. Skärviga stenar intill 0,15 m st k...

Skärvstenshög (L2002:2412)

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvadmed i ytan talrika synliga och kännbara stenar, 0.3-0.6 m st.Smågropig i ytan. Något oj...

Skärvstenshög (L1985:3676)

Skärvstenshög, 10-12 m diam och 1.1 m h. Delvis övertorvad. Iövrigt syns i ytan rikligt med skärvsten, i allmänhet 5-10 cmst.Beväxt med en femstammig ...

Skärvstenshög (L1941:8530)

Skärvstenshög, 12 m diam och 1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka skärvstenar, 0,05 m st samt i sidorna och vid foten gråsten, 0,3-0,7 m st. I mitten ...

Skärvstenshög (L1985:1826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1943:1305)

Skärvstenshög, rund, 4 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. I SV kanten ett 3x4 m st block. Beväxt med en ek.

Skärvstenshög (L2014:5414)

Skärvstenshög, oregelbundet oval, ca 12x6 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m h.Jämt välvd profil.Tvärs över anläggningen c ca Ö-V går en svagsänka ca 0,5 m br och ...

Skärvstenshög (L1941:3458)

1) Skärvstenshög, rest av 6 m diam intill 0,5 m h. Övertorvadmed sotig och skörbränd sten, 0,05-0,15 m st. I V kanten är en grop, 1,5 m diam och 0,5 ...

Skärvstenshög (L2004:9384)

Skärvstenshög?, rund, 6 m diam och 0.4 m h. Övertorvad med i ytanoch kanten enstaka stenar, 0.3-0.5 m st. Provstick gav ingenledtråd.

Skärvstenshög (L2003:9632)

1) Fornlämningsliknande lämning. 2) Skärvstenshög. 3)Skärvstenshög. 4) Fornlämningsliknande bildning. Nr 1-4undersökta och borttagna 1973. Se ATA dn...

Skärvstenshög (L2014:313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1983:7034)

Skärvstenshög, 4.5 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka, 0.2-0.3 m st stenar. I SÖ kanten är större 1-1.5 m stblock.Vid provstick framkom ...

Skärvstenshög (L1957:7185)

1) Stensättning 5 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m ststenar. Kantkedja av 0,3-0,7 m l och 0,3 m h stenar. Bästbevarad i V. 34 m ÖSÖ om nr 1 ...

Skärvstenshög (L1941:3278)

36 m VNV om nr 371:1 är: 2) Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m hög. Åt NV är en grop 1,25 m diam och 0,3 m dj.

Skärvstenshög (L1982:7002)

Skärvstenshög?, 9x5 m st (NV-SÖ) och 0,3 m h. Övertorvad. I SV delen är 2 block samt talrika synliga stenar, 0,1-0,5 m st, varav några skärviga. I NV ...

Skärvstenshög (L1943:5485)

Skärvstenshög 8 m diam, 1 m h. I ytan talrika stenar, intill 0,1m st. I mitten en jordfast sten, 2x1,5 m och 0,4 m h. 19 m Ö 10cg N om 1 är: 2) Skärvs...

Smibacken, Skärvstenshög (L1941:8890)

1) Skärvstenshög 10 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1 m st skärvstenar och 0,2-0,7 m st gråstenar. Grop i mitten, 3 m diam och 0,3...

Skärvstenshög (L1941:9289)

Skärvstenshög, närmast rund, ca 7x5 m (NV-SÖ) ca 1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka skärbrända stenar 0,05-0,1 m st och enstaka0,5 m st stenar (uppk...

Skärvstenshög (L1942:9313)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med enstaka 0,1-0,2 m st skörbrända stenar synliga i ytan. Beväxt med 1 tall,1 gran och 4 enbuskar....

Skärvstenshög (L1942:295)

Skärvstenshög, 4,5 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. I ytan flera0,1-0,25 m st stenar, av vilka flera är skärviga. Vid provstickframkomer 0,05-0,1 m st ...

Skärvstenshög (L1941:3869)

1) Skärvstenshög, 9 m diam, 0,9 m h. Övertorvad. I V kanten, som skadats i ytan, synes skörbränd sten ca 0,1 m stor. Mittgrop 2,0 m diam, 0,25 m djup....

Skärvstenshög (L2003:5681)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0.5 m h. I ytan riklig skärvsten,0.5-1 dm, upplagd kring ett block, 2.5x2 m st och intill 1.4 mh. I N är ytterligare bl...

Skärvstenshög (L1942:4841)

Rev 1980: Skärvstenshög, 7 m diam 0,8 m h vid provtagning framkom skärvsten. Bevuxen med 2 granar, 3 tallar och några enbuskar.

Skärvstenshög (L1942:7804)

1) Skärvstenshög(?) nu närmast oval, 11x9 m (VNV-ÖSÖ) intill 1,0 m h. Övertorvad med enstaka 0,2-0,6 m st stenar i ytan, samt ett par skörbrända 0,15...

Skärvstenshög (L2003:5128)

1) Skärvstenshög, rund, 4 m diam och 0.2 m h. Övertorvad, med iytan enstaka stenar 0.3-0.5 m st. Vid provstick framkommerenstaka skärviga stenar, 0.05...

Skärvstenshög (L1944:9092)

Rev 1979: Skärvstenshög(?) 6-7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,3-0,4 m st stenar. I mitten ett block 1,3x1,0m st och 0,5 m h. Inti...

Skärvstenshög (L1942:4531)

1) Skärvstenshög, rund, 7,5 m diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med stenar 0,2-0,5 m st. Mot och i yttre delenav högen (VNV, SV, Ö)...

Skärvstenshög (L1941:5752)

1) Skärvstenshög, 11 m diam och 0,8 m h. I ytan en del stenar, 0,1-0,2 m st, delvis skörbrända. Några odlingsstenar är upplagda på högen. Hårt kringod...

Skärvstenshög (L1977:5591)

Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,7 m h. Sandblandad mörk jord med skörbrända gråstenar, 0,03-0,09 m st. I mitten en grop 2x0,5 m (V 20cg N-Ö 20cg S...

Skärvstenshög (L1942:5075)

Rev 1980: 1) Skärvstenshög 6 m diam och 0,4 m h. Mittblock, 1x0,4 m och 0,3 m h. Vid provtagning framkom skörbränd sten. 3 m NÖ om nr 1 är: 2) Skärvst...

Skärvstenshög (L1944:9825)

Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I N kanten är ett block i ytan, ca 1 m st. Ställvis syn...

Skärvstenshög (L1982:9015)

Skärvstenshög, oval, 6x5 meter och 0,3 meter hög. Övertorvad med i ytan 0,05-0,15 meter stora skörbrända stenar. Några lösa stenar påförda. (Dnr 326-5...

Skärvstenshög (L2004:3953)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen strax V om krönet i NV-sluttande berghäll.5 m S om nr 1 och i i...

Skärvstenshög (L1941:3971)

1) Skärvstenshög(?), 6 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med iytan och kanten några 0,3-1,2 m st stenar. Vid provstick framkom0,1-0,2 m st skörbrända...

Skärvstenshög (L2014:6329)

Skärvstenshög, ca 8 m diam och ca 1,2 m h. I mitten grop ca 2 mdiam och ca 0,4 m dj. Bevuxen med två tallar och enbuskar.

Skärvstenshög (L1976:1086)

1) Skärvstenshög, närmast rund, 8 m i gsk och 0,35 m h. Övertorv ad. Provstick i centrum och Ö slänten utvisar måttlig förekomst a v skärvsten och san...

Skärvstenshög (L1957:148)

1) Skärvstenshög 5 m diam och 0,4 m h.Skärvsten och odlingstensynlig i ytan. Rotvälta!12 m NV om nr 1 är 2) Skärvstenshög , 7 m diam och 0,6 m h.Övert...

Skärvstenshög (L1941:3408)

1) Skärvstenshög, rest av 6 m diam intill 0,5 m h. Övertorvadmed sotig och skörbränd sten, 0,05-0,15 m st. I V kanten är en grop, 1,5 m diam och 0,5 ...

Skärvstenshög (L1942:7518)

Rev inv 1980: 1) Skärvstenshög, rund 14 m diam och 1,2 m h. Övertorvad med i yta och kant en del stenar 0,3-1 m st, samt i N delen två block 2-3x0,5-1...

Skärvstenshög (L1942:7113)

1) Skärvstenshög, 7-8 m diam och 0,7 m h. I ytan några skärvigastenar, intill 0,2 m st och talrika andra stenar, 0,2-0,9 m st. Bevuxen med några enbus...

Skärvstenshög (L1941:2059)

Skärvstenshög?, flack, 7-8 m diam och 0,2-0,35 m h. I mitten jordfast block, 3x2 m och 1,2 m h. I Ö--S-V kantkedja, 0,1-0,2 m h,av 0,3-0,5 m l stenar....

Skärvstenshög (L1943:4886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1939:4839)

Skärvstenshög, 10 m diam, upp till 1 m h, övertorvad. (RAÄ-2018-1720)

Skärvstenshög (L1943:1828)

1) Husgrundsterrass, rektangulär, 48x10-12 m (Ö-V), svagt välvdmittparti, något sluttande mot Ö, 0,4-0,7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,05-0,2 m...

Skärvstenshög (L2010:5353)

1) Skärvstenshög(?), 9 cm diam och skenbart 0,a5 m h, troligen dock lagd över uppstickande häll och högst 0,2-0,3 cm h. Övermossad och lätt övertorvad...

Skärvstenshög (L1941:1761)

Skärvstenshög 12-13 m diam och 1,3 m h. I ytan mörk jord, skärviga stenar intill 0,3 m och enstaka andra stenar, 0,3-0,6 m st. Bevuxen med några grana...

Skärvstenshög (L2010:9668)

1) Skärvstenshög ca 8 m diam och 0,3 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Tendens till kantkedja?, 0,2 m h av0,3-0,4 m l stenar. I ...

Skärvstenshög (L2003:7489)

Skärvstenshög, oval, 8x6 m (NNÖ-SSV) och 0,5-0,6 m h. Övertorvad med i ytan 0,1-0,15 m st skärviga stenar. Vid provstick påträffades ytterligare skärv...

Skärvstenshög (L2016:1555)

Skärvstenshög?, rest av. Av högen står nu ett ca 7 m lång (N 40cgV-S 40cg Ö), intill 3 m br och ca 1 m h partiav dess V del.Högen, som troligen är en ...

Skärvstenshög (L1944:9610)

1) Skärvstenshög ca 8 m i diam och ca 1 m h. I ytan synliga stenar ca 0,1 m st äro skörbrända. Beväxt med en mindre tall och några enbuskar. ca 7-8 m ...

Skärvstenshög (L2004:3517)

1) Skärvstenshög, 12 m diam och 1.75 m h. I ytan talrika skärvigastenar, intill 0.3 m st. I mitten en grop, 2 m diam och 0.3 m dj.Skadad i NÖ delen, d...

Skärvstenshög (L1941:3957)

Skärvstenshög 9 m diam, 0,5-0,6 m h. En del 0,05-0,2 m st stenar i ytanär skörbrända. I mitten en grop 2 m diam och 0,1 m dj. Vkanten tangeras av grus...

Skärvstenshög (L1936:64)

Skärvstenshög oval, 5,6-3,1 m (NÖ-SV) och ca 0,5 m h, delundersökt, bestående av skörbrända stenar 0,03-0,8 m st. Beväxt med gräs och mossa. Ett 0,6 m...

Skärvstenshög (L1984:6334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1940:5289)

Skärvstenshög, närmast rund, 10 m diam, 0,8 m h. I V är 3 stenblock, 2-3 m st. Enstaka skärvsten synlig invid grävlinghål på toppen.

Skärvstenshög (L2010:6061)

Skärvstenshög rund, 5 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. Under torven skörbrända stenar, 0,1 m st. Beväxt med ek.

Skärvstenshög (L1957:3296)

1) Skärvstenshög 21x9 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1,3 m synlig h. Iytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. På SÖ kanten finns någon0,3-0,5 m l och 0,1-0,2 m st s...

Skärvstenshög (L2015:4280)

Skärvstenshög, något oval, 5 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar 0,3-0,6 m st och ett större block i NÖ.Beväxt med 1 nypon och 1 e...

Skärvstenshög (L1944:9332)

1) Skärvstenshög, rest av, ursprungligen 12-15 m diam nu närmast15 m l (NV-SÖ), 7 m br samt 1,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,6 m s...

Skärvstenshög (L2012:6761)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,8 m h. Under den torra ytan framkommer skärvsten. I mitten en rund grop, 0,5 m diam och 0,1 m dj. Beväxt i kantpartierna...

Skärvstenshög (L1983:5674)

1) Skärvstenshög, 25 m l (NV-SÖ), 1-5 m br (bredast mitt på ,avsmalnande mot ändarna) och 0.2-0.9 m h (högst mitt på).Övertorvad med i ytan talrika 0....

Skärvstenshög (L2015:5130)

Gravfält 110x15-60 m (NV-SÖ) bestående av ca 15 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög och 14 runda stensättningar. Högen (i Ndelen) är 5 m diam och 0,6 ...

Skärvstenshög (L1941:2438)

1) Skärvstenshög 20 m i diam, 1,8 m hög. I ytan flera synliga skörbrända stenar 0,1 m stora. I mitten en grop 4 m diam, 1 m djup.Från N delen har fyll...

Skärvstenshög (L1990:9758)

Skärvstenshög, närmast oval, 7x6 m st (N-S) och 0,1-1 m h.Övertorvad. Provstick gav rikligt med skörbrända stenar,0,05-0,1 m st. Beväxt med några yngr...

Skärvstenshög (L1973:1584)

Skärvstenshög, oregelbundet rund, 11 m diam och 1.2 m h av stenar, 0.05 - 0.2 m st, övermossade, skärviga. Toppig. Blandat med skärvstenar ligger odli...

Skärvstenshög (L1941:3276)

1) Skärvstenshög, 7 m diam 0,4 m h, i V block 1,2x1,2 m stort.Vid provstick framkommer skörbränd sten 0,05-0,1 m st. Övertorvad. I SSÖ kanten synlig k...

Skärvstenshög (L1941:2982)

1) Skärvstenshög i det närmaste med c:a 9 m diam och 0,3-0,6 m h. Vid provstick under torven framkommer skörbränd sten 0,1-0,2 mst. Ungefär mitt i hög...

Skärvstenshög (L2011:79)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1940:5300)

Skärvstenshög, närmast rund, 5 m diameter, 0,7 m h. Skärvsten synligt i en skada i N.

Skärvstenshög (L1944:8730)

1979 års rev: Skärvstenshög, 5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad, med i ytan och kanterna 0,3-1,4 m st stenar samt enstaka 0,05-0,25m st skörbrända stena...

Skärvstenshög (L1961:9121)

Uppgift om stenpackningar, ca 1 m diam, av sönderbrända stenar 0,1-0,2 m l, lagda i en yttre ring ca 0,25 m br och i mitten väl avpassade stenar. Sten...

Skärvstenshög (L2014:1120)

1) Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 1,4 m h. Övertorvad medenstaka kännbara stenar, 0,1-0,2 m st. Vid stickprov framkomsotblandad jord och skörbränd ...

Skärvstenshög (L1941:2550)

1) Skärvstenshög, ca 7 m diam och 0,7 m h. I mitten en 0,2 m loch 0,3 m h sten. I Ö-SSÖ kanten en utskjutande berghäll och på denna ett ca 2,25 m l oc...

Skärvstenshög (L1944:8754)

1) Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med iytan måttligt med stenar och block 0,3-1,0 m st, samt skärvig sten, 0,05-0,1 m st, och g...

Skärvstenshög (L1939:4525)

Skärvstenshög, 4-5 m i diam och 0,4 m h. Med 1 block 1,5 m st, samt flera större stenar. Fylld med mörk mylla med rikligt med skärvsten, samt rundade ...

Skärvstenshög (L2010:2473)

1) Stensättning, rund, 13 m diam och 0,3-0,4 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,3-0,7 m st stenar. Millblock, 1,7x0,8 m (NNÖ-SSV)och 0,7 m h. Runt det...

Skärvstenshög (L1944:8457)

Skärvstenshög, 12 m diam, 1,0 m h. I ytan skörbrända stenar, 0,1m st. I S kanten ett stenblock, 2x1,5 m, 0,8 m h. I mitten en grop, 2 m diam, 0,5 m dj...

Skärvstenshög (L2012:6125)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,5-0,6 m h. Övertorvade med någon enstaka småsten skönjbar. Under ytan framkommer flerstädes skärvsten, tydligast i S och...

Skärvstenshög (L1942:2971)

Skärvstenshög, 7 m diam och 0,8 m h. Beväxt med 2 granar, tallaroch enar. Kraftigt övertorvad. Ytan ojämn. Kunde ej närmare undersökas pga tjäle och s...

Skärvstenshög (L1944:8737)

1) Skärvstenshög, 8-9 m i diam och 0,8 m h. Övertorvad. I S delen ett block, 1,5 m st. 40 m N 20cg Ö om nr 1 är: 2) Skärvstenshög, 8-9 m diam och 0,4 ...

Skärvstenshög (L1941:7720)

Skärvstenshög, 6 m i diam och 0,4 m h. Övertorvad fyllning av ca0,1-0,3 m st skörbrända stenar. I mitten en grop 1x1,5 m st, 0,3m dj. Beväxt med några...

Skärvstenshög (L1942:3776)

1) Skärvstenshög, rund, 6,5 m diam och 0,3-0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,6-1 m st. Vid provstick framkom skärvsten 0,05-0,07 m st. B...

Skärvstenshög (L1964:7239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1943:4575)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,5 m h. Delvis övertorvadmed i ytan talrika stenar 0,3-0,7 m st och måttlig förekomst av skärvsten på flera stäl...

Skärvstenshög (L1977:2623)

1) Stensättning, rund, 3,5-4 m i diam och 0,2-0,3 m h. Till stör sta delen övermossad fyllning av 0,2-0,35 m st gråstenar. Skadad i V kanten av stig. ...

Skärvstenshög (L1942:2311)

Skärvstenshög, 11 m diam och 0,6-1,0 m h. Övertorvad med enstakastenar 0,3-0,9 m st synlig i den mycket ojämna och gropiga ytan.Delvis anlagd på en up...

Skärvstenshög (L1982:1718)

Skärvstenshög, 6 m diam och 1 m h. I mitten en grop, 1 m diam och 0,2 m dj. Några stenblock är uppkastade på den S kanten.

Skärvstenshög (L2008:2607)

Skärvstenshög, närmast rund, 8-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Helt övertorvad. Vid provstick framkom skärviga och skörbrända stenar, 0,05-0,2 m st. Något ...

Skärvstenshög (L1941:7245)

Skärvstenshög, run, 7 m diam och 0,4 m h. I NÖ delen ett block,3x2 m (NV-SÖ) och 1 m h samt i NV delen två 0,8 m st block. Provstick gav flerstädes sk...

Skärvstenshög (L1944:8911)

1) Skärvstenshög, rund, 9 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,3-0,4 m st, I kanterna några stenar, 0,6-1,5 m st. Antydan till k...

Skärvstenshög (L2004:8667)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0.8 m h. Skadad genom ytlig grävning.Skarpkantad och skörbränd sten, ställvis uppblandad med sotigjord, speciellt i ytligt...

Skärvstenshög (L1962:6850)

Skärvstenshög, ca 8 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med i ytansynliga skörbrända stenar, 0,2-0,4 m st. Synliga kantstenar är0,1-0,2 m h och 0,4-0,5...

Skärvstenshög (L1960:1707)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1941:3379)

1) Skärvstenshög 8 m diam och 0,7 m h. I ytan synlig 0,05-0,1 mst skörbränd sten. I mitten en grop ca 2,5 m diam och 0,4 m djup. Beväxt med enbuskar o...

Skärvstenshög (L1941:2924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.