Skärvstenshög

Riksantikvarieämbetets definition: Anhopning av skärvig och skörbränd sten, sotig jord och avfall av olika slag (keramikfragment, ben, kol etc.).
Skärvstenshög (L1944:2531)

1) Skärvstenshög, 10 m diam och 1 m h. I mitten grop, 1,5 m diamoch 0,2 m dj. Mindre inschaktning i SV, ca 2x3 m (NV-SÖ). I ytanskärvig sten. Anlagd p...

Skärvstenshög (L1952:1593)

Skärvstenshög, närmast rund, 5 m diam och 0,5 m h. I ytan rikligt med skärvig sten, 0,05-0,1 m st, blandat med vanliga 0,1-0,3 m st stenar. Möjligen f...

Skärvstenshög (L1943:5305)

Skärvstenshög, rund 8 m diam och 0,50 m h. Övertorvad i ytan synliga enstaka 0,20-0,30 m st stenar. I mitten en fördjupning 2 m diam och 0,10 m dj. Vi...

Skärvstenshög (L2015:8563)

Skärvstenshög, oval, 18x11 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6-0,2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika skörbrända 0,1-0,2 m st stenar. Grop i mitten2 m diam och 0,1-0,2...

Skärvstenshög (L1985:882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1941:7293)

1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0,4-0,6 m st stenar. Vid provstick framkom skärvigaoch skörbrända stenar, 0...

Skärvstenshög (L2004:9737)

1) Skärvstenshög, närmast rund, ca 11 m diam och 0.6 m h. I ytantalrika skarpkantade och skörbrända stenar, 0.05-0.15 m st, ochenstaka 0.2-0.7 m st st...

Skärvstenshög (L1942:3778)

1) Skärvstenshög, rund 7,5 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,5-0,6 m st. Mot yttre delen är stenar ochblock 0,9-2 m st. I mit...

Skärvstenshög (L1985:4186)

1) Skärvstenshög, 7x5 m st (NV-SÖ) och 0.3 m h. Övermossad ochövertorvad. Under ytan en mörkfärgad jordpackning innehållanderikligt med skärvig innehå...

Skärvstenshög (L2003:835)

1) Skärvstenshög, 20 m diam och minst 3 m h. I ytan, speciellt ide branta S- och V-slänterna, är talrika skörbrända stenar ochmörkare jord, samt vanli...

Skärvstenshög (L2003:1358)

1) Stensättningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna. 5 mNÖ om nr 1 är 2) Skärvstenshög? 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvadmed i ytan talrika s...

Skärvstenshög (L1941:9650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1975:6859)

Skärvstensförekomst inom ett 6 x 7 m stort område. Centralt i området en grop med skärvsten ca 2,5 m i diam, itill 0,3 m dj. Gropen innehöll rikligt m...

Skärvstenshög (L2011:2383)

Skärvstenshög, 6 m diam och 0,6 m h. Under kraftig övertorvningkänns skärvstensliknande stenar, skärvsten och småsten framkommervid stickprov. Beväxt ...

Skärvstenshög (L1942:3436)

1) Skärvstenshög, 7 m diam, 0,6 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Mittgrop, 2 m diam 0,3 m dj. Vid besiktning kunde hög ej närmare undersökas ...

Skärvstenshög (L2011:623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1977:2246)

Skärvstenshög, 14x10 m (Ö-V) och 0,5 m h. Fyllning innehållande skörbränd sten helt övertorvad. Stenarna är intill 0,1 m st, dock ej sotiga, och börja...

Skärvstenshög (L1941:6954)

1) Skärvstenshög, rund, 9-10 m i diam, 0,9-1 m h. Övertorvad. Imitten grop 2,5 m i diam, 0,3 m dj. Beväxt med lövträd. 2 m ÖNÖo m nr 1 är: 2) Skärvste...

Skärvstenshög (L2000:1993)

Skärvstensförekomst, boplats?, svårbedömd utsträckning, ca 5x5 m.Under mossytan framkommer talrik skärvsten. På platsen är ensentida härd. Möjligen ka...

Skärvstenshög (L1944:5407)

Skärvstenshög, 10 m diam, 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka0,1 m st stenar, en del skörbrända, uppslängd från omgivande åker. Vid provstick framk...

Skärvstenshög (L2004:3052)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0.5 m h. Övertorvad. 1.5 m N om nr1 är 2) Skärvstenshög, 9 m diam och 1 m h. Övertorvad. 8 m VNV omnr 2 är 3) Skärvsten...

Skärvstenshög (L1977:6616)

Skärvstenshög, rundad och välvd, 7-8 m diam och 1 m h. I och und er ytan framkommer ställvis måttligt med skärvsten, 0,05-0,15 m s t, delvis uppblanda...

Skärvstenshög (L1944:8533)

Skärvstenshög, rund, ca 3 m diam och 0,1 m h. Övertorvad. Anläggningen är belägen på en flack berghäll.

Skärvstenshög (L2015:3369)

Skärvstenshög, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstakastenar 0,3-0,4 m st. Under torven framkom skärvsten vidprovtagning. Beväxt med enbus...

Skärvstenshög (L1943:9006)

Skärvstenshög?, 7 m i diam och 0,4 m h med i ytan enstaka skärviga stenar. Delvis täckt med röjnigssten. Kantskadad i Ö. 25 m NVhärom är ett röjningsr...

Skärvstenshög (L2015:2706)

Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med enstakastenar 0,1-0,2 m st i ytan. Vid provstick framkom skärvsten dockej mörk jord. Beväxt ...

Skärvstenshög (L1961:6323)

1) Skärvstenshög 10 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad. Vid provstick i högen påträffades skärvsten uppblandad med odlings- eller röjningssten. Beväxt m...

Skärvstenshög (L1942:8204)

1) Stensättning, rund, 8,5 m diam 0,5 m h. Övertorvad med talrika 0,5-1 m st stenar i ytan. I mitten två block, 2 m diam, 0,5 mh. Delvis kantkedja 0,3...

Skärvstenshög (L1977:1419)

1) Husgrund, 31x15 m (VNV-ÖSÖ). Svagt utåtsvängda långsidor och mjukt avrundade hörn. Vallarna är 3-5 m br och 0,5-0,8 m h, bestå ende av till större ...

Skärvstenshög (L2015:9777)

Skärvstenshög, ca 10 m diam och 0,9 m h. Starkt övertorvad med iytan (enstaka) delvis 0,05-0,15 m st stenar. I mitten en fastjordbunden sten, 1 m st. ...

Skärvstenshög (L1984:6347)

Skärvstenshög, 6 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med i ytan ettfåtal stenar, 0.1-0.3 m st. Från under torvlagret hårda ytangrävdes fram några skärviga ...

Skärvstenshög (L1943:9060)

1) Skärvstenshög, 7 m diam, 0,7 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,5 m st. I V kanten en grop, 3x2 m (N-S) och 0,4 m dj. Beväxt med flera enbuskar och ...

Skärvstenshög (L1944:8229)

1) Skärvstenshög, 13-14 m diam och 1,2 m h. I mitten block, 2,6m st. Tre gropar, 2-4 m st och 0,4-1 m dj. I ytan av dessa syns ställvis rikligt med sk...

Skärvstenshög (L2017:9700)

Skärvstenshög, närmast oval 5x3,5 m (NÖ-SV) och intill 0,3 m h.Övertorvad med i NÖ kanten ett block intill 0,6 m h och 1,5x1 mst. Vid provstick i ytan...

Skärvstenshög (L2002:4323)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0.7 m h. Ställvis i ytan talrikaskärviga stenar, 0.05-0.1 m st samt några vanliga stenar, 0.4-0.5m st.

Skärvstenshög (L2009:5419)

Skärvstenshög, 10 m i diam och 1 m h. I ytan i toppen talrika stenar 0,1-0,2 m st, varav flera skarpkantade, andra plockstenar. Beväxt med en nyponbus...

Skärvstenshög (L1941:3378)

1) Skärvstenshög 8 m diam och 0,7 m h. I ytan synlig 0,05-0,1 mst skörbränd sten. I mitten en grop ca 2,5 m diam och 0,4 m djup. Beväxt med enbuskar o...

Skärvstenshög (L1944:8197)

1) Skärvstenshög, 10 m diam, 1 m h. Övertorvad. I SV hörnet jordfast sten 2x1,5x1 m. Mittpartiet omgrävt. Vid S kanten odlingssten. Bevuxen med sälgbu...

Skärvstenshög (L1944:8704)

1) Skärvstenshög 9 m diam, 0,5 m h. I ytan två stenar 0,7-0,9 mstora, samt ett antal mindre 0,2-0,3 m stora. Stenarna är helt eller delvis övertorvade...

Skärvstenshög (L1942:2038)

Skärvstenshög, 8,5 m diam och 0,8 m h. Övertorvad. Vid provstickunder torven framkommer 0,1-0,15 m st skörbrända stenar. Beväxtmed 3 enar, 1 rönn och ...

Skärvstenshög (L1942:9688)

1) Skärvstenshög, 9 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st vanligen skörbrända. Beväxt med 2 enar, 3 björkar och några...

Skärvstenshög (L1983:1662)

Skärvstenshög, oval, 12x7 m (VNV-ÖSÖ) och 0.3-0.7 m h. Övertorvadmed i ytan enstaka 0.2 m st stenar. Skäres i centrala delen avstig. Schaktsskadad i N...

Skärvstenshög (L2015:299)

1) Skärvstenshög, oregelbunden, övermossad ca 5 m diam och 0,3 mh. I ytan är frameroderade skärvstenar, 2-5 cm st. Beväxt med enstor tall och engran. ...

Skärvstenshög (L1943:268)

Revideringen 1980: 1) Skärvstenshög, 9 m diam, 0,4-0,5 m h. Övertorvad. Skärviga stenar intill 0,1 m st kunde konstateras vid provstick. I N-NV kanter...

Skärvstenshög (L1942:1471)

Skärvstenshög, närmast oval, 9x5 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,4 m st. Vid provstick framkom skärvsten, 0,05-0,1...

Skärvstenshög (L1943:5396)

Skärvstenshög?, 9 m diam och intill 1 m h. Provstick ger fåtaliga skärviga stenar intill 0,1 m st. I kanten flera stenblock, 1-3m st. NNÖ om mitten en...

Skärvstenshög (L1941:6359)

1) Skärvstenshög, 9 m diam och 0,6 m h. Övertorvad. Vid provstick under torven framkommer 0,1 m st skörbrända stenar. I mitten engrop, 1,2 m diam och ...

Skärvstenshög (L2011:7402)

1) Stensättning, kvadratisk, 4x4 m (N-S) och 0,1-0,2 m h. Delvisövertorvad fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. Otydlig begränsningi Ö. En stensträng ansl...

Skärvstenshög (L1941:7746)

1) Borttagen skärvstenshög, delvis undersökt av I Schnell i juli1931, då fragment av deglar, gjutform av keramik, ben och skörbrända stenar påträffade...

Skärvstenshög (L2011:2870)

a 1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,8 m h. Kraftigt övertorKulturlager? inom yngefärligt markerat område på småkuperad krönplatå av brant bergkul...

Skärvstenshög (L1955:6466)

Skärvstenshög, rund, 2,5 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad och i ytan synliga 0,1-0,3 m skörbrända stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-2381-2017)

Skärvstenshög (L2004:3020)

Skärvstenshög, 7 m diam och 0.3 m h.

Skärvstenshög (L1958:9917)

1) Stensättning 6 m diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,3-0,4 m ststenar. Antydan till kantkedja av 0,4-0,5 m l stenar. Ytanomplock av sten utkastad runto...

Skärvstenshög (L1983:7198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L2012:4488)

1) Skärvstenshög, 9x6 m (NÖ-SV) intill 0,6 m h. Rikligt med skärvig, intill 0,1 m st stenar och måttligt med 0,1-0,2 m st rundadestenar.Jordblandad. 1...

Skärvstenshög (L2012:9162)

Skärvstenshög, närmast rund, 4-5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka till måttligt med 0,1-0,4 m st stenar. Smågropig yta. Vid provstick...

Skärvstenshög (L1939:2567)

Skärvstenshög, ca 10 x 4 m, 0,5 h. På ytan är ca 10 större stenar synliga, 0,5-0,8 m st. I Ö änden har vildsvin vid inventeringstillfället bökat upp j...

Skärvstenshög (L2015:9981)

1) Skärvstenhög, 12 m i diam och 1,35 m h. Övertorvad med i ytantalrika skörbrända stenar, 0,05-0,3 m st. I SV kanten 2 större0,5-0,7 m st stenar. Hög...

Skärvstenshög (L1943:5296)

1) Skärvstenshög, 6 m diam, 0,6-0,7 m h. I V delen en grop, 2 mdiam, 0,3 m dj. Avskuren i SÖ kanten vid vägbygge juli 1951. I det skadade området skär...

Skärvstenshög (L1958:2362)

1) Röse 6 m diam och 0,9m h. De oftast rundade stenarna ärvanligtvis 0,3-0,4 m st, dock kan några större troligenjordfasta block kan ses i mitten. Kan...

Skärvstenshög (L1942:2039)

1) Skärvstenshög, 11 m diam ch 1,2 m h. Övertorvad. Vid provstick under torven framkommer 0,1-0,2 m st skörbrända stenar. I ytaär enstaka 0,3-0,4 m st...

Skärvstenshög (L2003:6848)

Skärvstenshög, 10 m diam och 1.1 m h. I ytan talrika stenar,0.1-0.6 m st. I mitten och Ö kanten en grop, 6x3 m (Ö-V) och 1 mdj. Ytterligare en grop i ...

Skärvstenshög (L1944:9214)

Skärvstenshög, 5 m diam och 0,4 m h. I ytan enstaka intill 0,1 mst skörbrända stenar. Ställvi synlig kantskoning, 0,2-0,3 m h av0,4-0,5 m l stenar. Be...

Skärvstenshög (L1941:7724)

Boplatsområde ca 75x35 m (ÖNÖ-VSV). Det överodlade partiet är caStensträng 5 m l (Ö-V) enradig och enskiktad bestående av 0,5-175x25 m st i ÖSÖ och me...

Skärvstenshög (L2015:8921)

1) Skärvstenshög, 5 m diam, 0,2 m h. Övermossad, fyllning avintill 0,1 m st skörbrända stenar. Delvis synlig fotkedja 0,1-0,2m h, av 0,25-0,7 m l sten...

Skärvstenshög (L1943:416)

1) Skärvstenshög, 11 m diam, 0,3-1,0 m h (högst i SL). Övertorvad. Skärviga stenar intill 0,05 m st kunde konstateras vid provstick. I ytan enstaka sk...

Skärvstenshög (L1941:2089)

Skärvstenshög, oregelbunden, ca 11x9 m (N-S) och intill 1,0 m h.I den mörkgrå ytan rikligt med skärviga stenar, samt några andrastenar (o,3-0,8 m st)....

Skärvstenshög (L1939:1580)

Skärvstenshög, oval, 6 x 4 m (VNV-OSO), 1 m h. Övertorvad med på ytan uppstickande 0,1-0,4 m st stenar. Vid provstick framkom 0,1-0,5 m st skörbrända ...

Skärvstenshög (L1941:4661)

Skärvstenshög, 7 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,2 m st. Antydan till mittgrop, 1 m diam och 0,1 m dj. I S kanten är en mindre kantsk...

Skärvstenshög (L1941:5400)

1) Skärvstenshög?, 6-7 m diam och 0,7 m h. I ytan skärvig småsten och mörgbrun jord, i övrigt vanlig sten. Mittgrop, 2 m diam och0,15 m tj. I Ö kanten...

Skärvstenshög (L1941:7656)

Skärvstenshög, närmast rund, 5 m diam och 0,3 m h, övertorvad. SÖ om mitten är ett block, 1,5x1 m st (N-S) och 0,6 m h. Vid provstick framkom 0,05-0,1...

Skärvstenshög (L1942:5237)

1) Stensättning rund 7 m diam 0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,6 m ststenar. I mitten grop, 3 m diam , 0,4 m dj. Bevuxen med flera granar och lövbuskar. Ca ...

Skärvstenshög (L2004:3517)

1) Skärvstenshög, 12 m diam och 1.75 m h. I ytan talrika skärvigastenar, intill 0.3 m st. I mitten en grop, 2 m diam och 0.3 m dj.Skadad i NÖ delen, d...

Skärvstenshög (L1944:5577)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0,35 m h. Övertorvad. Vid provstick framkom 0,03-0,7 m st skörbrända stenar. Beväxt med en gran och en enbuske. 34 m SV...

Skärvstenshög (L2014:140)

Skärvstenshög, 7 m i diam 0,8 m hög. Övertorvad med i ytan talrikaskörbrända stenar 0,05-0,15 m stora. I NV och SV kanterna någrastörre 0,5-0,6 m stor...

Skärvstenshög (L1941:7087)

Skärvstenshög, rund, 10 m diam och 1,2 m h. övermossad med i ytaoch under mossan talrika skärbrända skärvstenar, 0,1 m st. Frånmitten mot S är en urgr...

Skärvstenshög (L2003:1359)

Skärvstenshög, 6 m diam och 0.4 m h. I ytan enstaka stenar, 0.3-0.6 m st. I ytan framkom vid provtagning enstaka skörbrändaskärviga stenar. I S delen ...

Skärvstenshög (L1990:9681)

1) Skärvstenshög, 5 m diam och 0,3 m h. Övermossad med talrikastenar i ytan, 0,05-0,2 m st. Beväxt med ett par björkbuskar.38 m SV om nr 1 är:2) Skärv...

Skärvstenshög (L1943:4576)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,5 m h. Delvis övertorvadmed i ytan talrika stenar 0,3-0,7 m st och måttlig förekomst av skärvsten på flera stäl...

Skärvstenshög (L1983:527)

Skärvstenshög, oregelbunden, 5x3 m st (NV-SÖ) och 0.1-0.2 m h.Övertorvad. Vid provstick framkommer 0.05-0.1 ms t skärvigastenar. Beväxt med högt tuvig...

Skärvstenshög (L1942:2272)

1) Röse, 13 m diam och 1 m h. Stenarna är 0,3-1 m st, till stordel övertorvade. Kantkedja, 0,2-0,7 m h, av 0,8-1,5 m l stenar. Omplockad. I mitten en ...

Skärvstenshög (L1942:7441)

Skärvstenshög?, oregelbundet rundad, 5 m diam och 0,5 m h. I Ö och SV jordfasta block, 2 resp 1,5 m st. Provstick gav ytligt under torven vanliga skär...

Skärvstenshög (L1943:45)

1) Skärvstenshög, 6-7 m diam och 0,5 m h. Övertorvad och övermossad. I SSV kanten är en 1x0,45 m st och 0,5 m h sten. I mitten engrop, 1 m diam och 0,...

Skärvstenshög (L1958:6485)

1) Skärvstenshög (?), närmast rund 6 m diam och 0,3 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,2-0,6 m st (möjligensentida odlingssten). I V är ett bl...

Skärvstenshög (L1942:1395)

1) Skärvstenshög, rund, ca 12 m diam och 0,6 m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar (i V delen) odlingsstenar 0,4-0,6 m st. Avplanad överdel 2 m. St...

Skärvstenshög (L1941:7796)

1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,35 m h. Övertorvad med iytan enstaka skärvstenar, 0,05-0,1 m l. I mitten är ett block, 2x0,5-1,0 m (ÖNÖ-VSV) o...

Skärvstenshög (L1984:4279)

1) Skärvstenshög, 8-9 m diam och 0.8 m h. Övertorvad.Skärvstenen påträffas i en jordblandad packning, främst i dennågot brantare S sidan. På krönet o...

Skärvstenshög (L1943:5013)

Skärvstenshög, 9 m diam, 1 m h. Flera i ytan synliga stenar, 0,4-0,9 m st. Vid kanten i N står en ek. Beväxt med nypon- slån ochenbuskar.

Skärvstenshög (L2014:617)

Skärvsteshög, rest av,8 m diam och 0,8 m h. I V delen ett block,1,8x0,9 m (N-S) och 0,6 m h. V delen övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,2-0,5 m st...

Skärvstenshög (L2012:5673)

Skärvstenshög, 9 m diam och 0,5 m h. Kraftigt övertorvad med tuvig yta. I ett djurhål syns dock nästan jord och kan framtagas både skärviga och rundad...

Skärvstenshög (L1943:366)

Rev. 1980: 1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad, med i ytan enstaka skärvstenar 0,05-0,15 m st. Beväxt med enen. Vid provstick i y...

Skärvstenshög (L1944:2826)

1) Skärvstenshög, oregelbundet rundad, ca 8x5 m (N-S) och 0,3 mh, anlagd ytterst på krön av låg bergrygg. Ojämn yta. Under tonentalrikt med skärvig st...

Skärvstenshög (L2002:8532)

Skärvstenshög, 4 m diam och 0,3 m h. I ytan är talrika skärviga stenar, 0,1-0,2 m st. I NV är en liggande häll, 1x1 m och 0,1 m tj. I SÖ är en rest st...

Skärvstenshög (L1984:4396)

1) Skärnstenhög, rund, 7 m i diam och 0.4-0.7 m h. I SSÖ-kantenär ett 1.1x0.9 m st block, delvis omsvallat. Under torvenframkommer måttligt med 0.05-0...

Skärvstenshög (L1943:997)

1) Skärvstenshög, närmast rund, 5-6 m diam 0,8 m h. Övertorvad med i ytan synliga skörbrända stenar 0,05-0,15 m st. Framkom ävenvid provstick. Den skö...

Skärvstenshög (L1968:8219)

Skärvstensröse, ovalt, 6,7x4,5 m st och 0,4 m h, undersökt och borttaget, tidigare registrerat som osäker stensättning.

Skärvstenshög (L1958:9543)

1) Skärvstenshög, 5 m diam och 0,5 m h. Övertorvad fyllning avrotfärgad mylla och skärvsten. Beväxt med 1 en och någrabjörkar.45 m NV om nr 1 är 2) Sk...

Skärvstenshög (L1942:3936)

1) Skärvstenshög ca 8 m diam, ca 1 m h. Övertorvad med i allmänhet 0,1-0,2 m st stenar synliga i ytan, en del skörbrända. I mitten ligger ett flyttblo...

Skärvstenshög (L1942:6519)

Skärvstenshög, 7-8 m diam och 0,6 m h. I ytan framkommer vid provstick, talrika skärviga stenar, 0,05-0,3 m st. I NÖ delen ingårett jordfast stenblock...

Skärvstenshög (L2010:4723)

1) Skärvstenshög, 9-10 m diam och 0,3-0,5 m h. Övertorvad med någon högst enstaka småsten i ytan. Under denna framkommer vid provstick svartjord och s...