Smideslämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter småskalig smidesverksamhet. Jfr Hammare/smedja.
Smideslämning (L1980:7982)

Smedjegrund, kvadratisk, 4x4 m (NÖ-SV) och 0,1-0,3 m h, av övermossade stenar, 0,3-0,6 m st. I N hörnet är en ässja, kvadratisk, 1,5x1,5 m st och 0,8 ...

Smideslämning (L1980:9833)

Grund efter gårdssmedja, ca 7x7 m (NNÖ-SSV). Kraftig härd i NNÖ delen, 3x3m och intill 0,6 m h. Grundstenar, 0,4-1,2 m l. Ingång i SSV, 2 m br.

Smideslämning (L1999:5617)

Smedjegrund med slaggkulle (härd), intill 3 m diam och 0.5 m h.Beväxt med björk och asp. På platsen har legat en smedja.Anvisad av Sam Dahlborg, Loka....

Smideslämning (L1939:4949)

Smedjegrund, 6,5 x 4,5 m (NV-SÖ), intill 1,5 m h totalt. Ässjan äri Ö, 2 x 1,5 m (NV-SÖ). Tegel och sot framkom vid provstick.

Smideslämning (L1942:8500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1958:8824)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1934:2489)

Smideslämning, undersökt och borttagen år 2016, bestående av en ca 4,5x3,5 m (N-S) st yta innehållande tegel, slagg, kol, sot och skörbränd sten, samt...

Smideslämning (L1944:662)

Smedja.

Smideslämning (L1941:8296)

Slagghög(?) 5 m diam och 0,6 m hög. Troligen primutiv slagg. I norra och södra delen något oregelbunden form. (Förstagångsinventeringen 1953). Revide...

Smideslämning (L1992:13)

Metallbearbetningsplats. Vid arkeologiska undersökningar 1993 påträffades i en härdliknande anläggning, 1.3x0.8 m st, 500 g slagg samt brända ben.

Smideslämning (L2022:6058)

Smedjegrund, 5,5 x 5 m (Ö-V), ässjan är mitt på N långsidan, 1,8 x 1,6 m, 0,4 m h, uppbyggd av naturligt kantiga stenar, utrasad.

Smideslämning (L2005:9592)

Smedja,6x5 m (O-V). I NV är ett spismursröse, 3x3 m och 0,7 m h. I grunden ligger delvis bevarat timmer och takpannor, men också skräp i form av oljet...

Smideslämning (L2001:1341)

Smedja, rest av, numera i form av en övertorvad och gräsbeväxt kulle, 10x5 m och 0.7 m h. I Ö är en hög ris. Vid S-sluttningen är en del stenar synlig...

Smideslämning (L2005:8803)

Husgrund (smedja?), kvadratisk, ca 5x5 m (SSÖ-NNV) och 0,1 m h. I grunden finns en kallmurad upphöjning (ässja?), 2x2 m (SSÖ-NNV) och 0,7 m h. 1 kultu...

Smideslämning (L2008:5258)

Slaggvarp, ojämnt och skadat, ca 6x3 m (NÖ-SV) och 0,3-0,6 m h, högst från NV, med i mitten en grop, 3x2 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. Övermossat. Slaggbi...

Smideslämning (L1950:6090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1978:6864)

Lämning efter smedja bestående av en 12x7 m st, avjämnad platå (N-S), på vilken är övertorvad rest av ässja, 3x3 m, 0,3 m h. I en smärre markskada påt...

Smideslämning (L1939:4634)

Smedjegrund, svåravgränsad, minst 5 x 3 m (NNÖ-SSV). I S och SV tydlig syllstensrad av 0,2-0,4 m st stenar. Spisröset är i NÖ, närmast kvadratiskt, 2 ...

Smideslämning (L1998:8405)

Slaggvarp, 5 m diam och 0.4 m h. Slaggstycken i jord ochstenhaltig fyllning, 0.01-0.05 m st, gråsvarta, delvis flutna.Övertorvat med i ytan uppkastad ...

Smideslämning (L1948:6496)

Grund efter smedja, 10x8 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h, begränsad i S av syllstenar. Ässja 2x1,5 m och 0,5 m h, uppbyggd av natursten och tegel. I ässjan fi...

Smideslämning (L1990:5661)

1) Husgrund, 6x3 m (Ö-V) och 0.5-1.5 m h, av delvis tuktadestenar, 0.3-1 m st.Hela Ö kortsidan utgörs av naturliga stenblock eller berg idagen, 3x2 m ...

Smideslämning (L2005:8721)

Husgrund (smedja), 5x4,5 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m h. I V delen finns en kallmurad upphöjning (ässja), 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,5 m h, av 0,3-0,6 m st ...

Smideslämning (L1962:9795)

Bebyggelselämning, bestående av en grund med resterna av gammal smedja.På platsen stod en gång Rogstorps smedja.

Smideslämning (L2021:2504)

Husgrund (smedja), 7x5 m (O-V). I V är ett spismursröse av stenar och tegel, 3x3 m och 0,6 m h.

Smideslämning (L1939:4248)

Grund efter smedja, 4 x 4 m, 0,1-0,3 m h, spisröset är i NV, 3 x 2,5, (NNV-SSÖ), intill 1,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar, slagg påträffat vid provstick.

Smideslämning (L1979:1055)

Grund efter gårdssmedja, 6,5x5 m (VNV-ÖSÖ). I NNÖ är en tydlig stensyll av 0,3-0,55 m st stenar. Mot SSV ett något ingrävt golvplan, 0,4 m djj. Centra...

Smideslämning (L1959:817)

Smideslämning, undersökt och borttagen, ca 15x10 m (NÖ-SV). Vid arkeologisk utredning år 2014 påträffades slaggskållor och träkol i ett sökschakt. Fyn...

Smideslämning (L1984:6632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1939:3226)

Smedjegrund, rektangulär, 5,5 x 4,5 m (NÖ-SV). I NV hörnet är ett spisröse efter ässjan, 1,8 x 1,8 m (NÖ-SV), 0,8 m h. I S hörnet står en kubb kvar s...

Smideslämning (L2005:5466)

Torplämning, ca 6x6 m (NÖ-SV), försedd med spishög i N, 3 m diamoch 0.3 m h. Hela bebyggelselämningen är ca 0.5 m h. I spislämningenframkom vid provst...

Smideslämning (L2020:4075)

Husruin (smedja) ca 8x4 m (NV-SÖ) och 3 m h av intill 13 stockvarv. I SÖ-delen finns en murad ässja, med delar av blåsbälg kvar. Husruinen har ingång ...

Smideslämning (L1950:6114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1940:9599)

Smedjegrund, 5x5 m (NV-SÖ), nedgrävd i backe, 0,6 m dj. Kallmurade väggar, 0,5-1 m h, av 0,4-0,7 m st stenar samt mot SÖ ett par stenblock, 1-1,5 m st...

Smideslämning (L1979:2672)

Husgrund (smedja) ca 4x4 m (NNV-SSÖ) och intill 0,1 m h. I NÖ-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 2,5x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,3-0,8 m h. På upphöjning...

Smideslämning (L1950:4919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1943:3216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2005:8954)

Husruin (smedja) ca 5x4 m (Ö-V) och ca 4 m h, då en gavel ännu står upp. I V-delen finns en uppmurad upphöjning, 1,6x1,6 m (Ö-V) och 0,8 m h, av tege...

Smideslämning (L1981:6910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2019:394)

Smedjegrund, närmast kvadratisk, 4x4 m och intill 0,3 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. Endast synlig i NÖ och NV. I den SÖ delen av lämningen är trolig re...

Smideslämning (L1987:4410)

Smideslämning, bestående av en grund, 7x6,4 m (NÖ-SV), grunden är 0,3-0,8 m h. Ässjan är 1,1x1,1 m och upp till 0,5 m h, ingången är i SV. Slagg finns...

Smideslämning (L1998:5986)

Smideslämning, undersökt och borttagen, ca 13x0,5-2,8 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj, med en grundläggning av stenar, omkring 0,4 m st, troligtvis fundament...

Smideslämning (L1958:9367)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L2022:3028)

Husgrund (smedja) ca 3,5x3,5 m (NV-SÖ) och intill 0,1 m h. I husgrunden finns en kallmurad upphöjning, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,6 m h med synliga handsla...

Smideslämning (L1987:5860)

Bysmedja, kallmurad, 6,5x6,5 m st, 0,8 m br murar och 1,7 m h. Ingrävd i backe med öppning i Ö. Rester av eldstad i NNV, mot mur.

Smideslämning (L1940:640)

Smedjegrund, rektangulär, 6.5x5 m (NÖ-SV) och 0.5 m h, av 0.2-0.6 m st stenar.

Smideslämning (L2005:9482)

Smedja, 5x4 m (O-V) med synliga syllstenar i O. Centralt är ett spismursröse, 2x2 m och 0,5 m h. Vid sondning framkom sintrad lera och tegel.

Smideslämning (L1940:6620)

Grund efter smedja, 6x5 m (NÖ-SV) med kallmurade väggar, 0,7 m br och 0,3-1 m h. Utbyggnad i SV, halvcirkelformad, 2 m radie, 0,5 m br, av 0,3-0,5 m s...

Smideslämning (L1972:5454)

1J) Se RAÄ-nr 36:3 i SKede sn.

Smideslämning (L1980:8072)

Ässja, ca 1,7x1,1 m st (NÖ-SV) och 0,3-0,5 m h, av övermossade stenar, 0,3-0,5 m st.

Smideslämning (L2001:4682)

1) 2) Hammarområde, inom ett ca 70x35 m st område (NÖ-SV), bestående av:1 dammvall, 1 slaggvarp, 1 slaggförekomst samt uppgift om kolhustomt/smedjebac...

Smideslämning (L1982:946)

Husgrund efter smedja, 6x5 m (Ö-V) och 0.3 m h. Syllrad av 0.3-0.6 m st stenar. I Ö delen rester efter en ässja, 1x1 m och 0.4 m h av huggna 0.3-0.6 m...

Smideslämning (L1958:1923)

1) Bebyggelselämning, sentida smedja+slaggförekomst, bestående av1 husgrund med spisröse. I och omkring grunden är slagg 0,05-0,1m st bitar. Slaggen ä...

Smideslämning (L2011:2815)

Smedja, rest av, 6x4 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Bestående av en stensockel 0,1-0,3 m h med 0,3-0,5 m st stenar. I ytan sparsamt med slagg.

Smideslämning (L2005:9492)

Smedja, bestående av en smideshärd, Smideshärden är 1,5 x1,5 m och 0,7 m h. Endast enstaka syllstenar är synliga N om smideshärden. På smideshärden ...

Smideslämning (L2016:2513)

Smedjegrund, 6x4 m (ÖNÖ-VSV), 0,4-0,6 m st delvis slagna stenar,0,6 m h rester av härden i NV hörnet. I grunden finns slagg ochjärnbitar. Bevuxen med ...

Smideslämning (L2022:6120)

Smedjegrund, ca 5x5 m st, syns som en övermossad och övertorvad förhöjning, ca 0,1-0,2 m h. Mot NÖ hörn är en ässja , rektangulär, 1,7x1,3 m st (Ö-V) ...

Smideslämning (L1941:5841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2008:4535)

Smedjeruin, 5x4 m (NV-SÖ), med 0,8-1,5 m h knuttimrade väggar, rödmålade. I Ö hörnet är en ässja, ca 2x1 m och 0,7 m h, uppbyggd av gråsten, och bakom...

Smideslämning (L2004:992)

Smedja 4x4 m (N-S) och intill 0,3 m h. Ässja 2x1,5 (N-S) och 0,2 m h.

Smideslämning (L1999:4289)

1) Slaggvarp, närmast ovalt, 3x2 m (NV-SÖ) st och 0.15 m.Övermossad. Slaggen är 0.05-0.2 m st, lätt fluten, glasaktig ochlät.I ytan finns enstaka skör...

Smideslämning (L1940:5179)

Husgrund 7x6m (NNV-SSÖ), efter smedja (?). Kallmurad med lodrät och sluttande insida. Spisfundament i SÖ hörnet. Lämningen kan höra samman med bebygge...

Smideslämning (L1939:5666)

Smedjegrund, 3,5 x 3 m, ev större, spisröset är i NÖ, 2,5 x 2 m, 0,3 m h. Saknas i Lantmäteriets kartmaterial.

Smideslämning (L1996:6812)

Smedja, rest av, ca 4,5 m bred och av okänd längd. Spår av ässjans fundament har identifierats genom sökschakt. Ässjan har stått utefter smedjans södr...

Smideslämning (L1962:5478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2007:8946)

1) Fornlämningsliknande lämning, oregelbunden, 6x7 m, 0.9 m h.Stenen av skilda storlekar, delvis övertorvade. Stora slaggbitarblandade med stenarna, ä...

Smideslämning (L2020:4090)

Husgrundsterrass (smedja) ca 15x7 m (Ö-V) och intill 0,3 m h. Över hela terrassen finns spridda tegelstenar. Daterade belägg: Häradsekonomiska kartan...

Smideslämning (L2004:105)

Smedja, 4x4 m. I NO hörnet är lämningar efter ässjan, 2x2 m och 0,6 m h.

Smideslämning (L1939:4988)

Smedjegrund(?), svåravgränsad, minst 5 x 4 m (N-S), 0,8 m h, ässjan/spisröset är i Ö, rund, 2 m diam, 0,8 m h. Rikligt med kol och tegel på spisröset.

Smideslämning (L1974:211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2005:7803)

Husgrund (smedja) ca 5x5 m (NÖ-SV) och intill 0,3 m h. I Ö-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 1,5x1,5 m (NÖ-SV) och 1,2 m h med synliga slaggstenar...

Smideslämning (L1982:2735)

Smedja, stensyll 8,5x5 m, undersökt och borttagen år 2002. Har troligen varit knuttimrad. Invid V långväggen har stått en ässja, 1,6x1,6 m. På en kall...

Smideslämning (L2005:8967)

Husgrund (smedja?), rektangulär ca 5x4 (N-S), och intill 0,1 m h. Spisröse/Ässja 3x3 m (N-S), och 1,2 m h, bestående av 0,5-1,3 m st stenar och slaggs...

Smideslämning (L1951:8758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2022:2428)

Husgrund (smedja) ca 4x4 m (NÖ-SV) och 0,5 m h. I husgrunden finns en kallmurad upphöjning, 2x2 m (NÖ-SV) och 0,2 m h med synliga stenar.

Smideslämning (L1944:1119)

Smedja

Smideslämning (L2013:9243)

Grund efter smedja, undersökt och borttagen, 5x4 m. Grunden var belägen på en låg uppbyggd terrassring. I SÖ hörnet framkom en ässja med måtten 1,7x1,...

Smideslämning (L1971:3287)

Slaggvarp, oregelbunden, ca 12x9-10 m (NNO-SSV) 0,2-0,3 m h, kraftigt övermossad. Slagg syns ställvis och denna är rödbrun blästslagg 0,02-0,2 m st bi...

Smideslämning (L1957:8814)

1)Slaggvarp, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. Fyllning avsotfärgad mylla med inblandning av kol och slaggbitar avsmidesslaggtyp. 2) 3 m Ö om slaggh...

Smideslämning (L1971:8762)

Smedja, 6x4 m (N-S), 0,2-1 m h av kraftigt övermossade syllstenar och troligt spismursröse/ässja I N. Skylt: gård smedja; från 1700-talet; tillhörig; ...

Smideslämning (L1974:1442)

1) Smedja, rest av, bestående av en husgrund, ca 10x6 m (NNV-SSÖ). Något oklar avgränsning. I N delen finns ett röse, härdrest? I Sdelen en mindre dum...

Smideslämning (L1939:4197)

Grund efter smedja, svåravgränsad, minst 5 x 5 m, ässjan är i N, rund, 2 m diameter, 1,6 m h. Sot och kol påträffat vid provstick.

Smideslämning (L1940:4296)

Smideslämning, undersökt och borttagen, bestående av 1 husgrund efter smedja och 2 stensamlingar. Husgrunden var oregelbundet rektangulär, 6,5x4 m (NV...

Smideslämning (L1998:3752)

Smedja, grund av, ca 4x4 m (NV-SÖ) stor. Bestående av 2 stockvarv knuttimmer på en stensyll med hörnstenar, dörröppning i SÖ. I N hörnet rester efter ...

Smideslämning (L1939:5253)

Smedja, 6,5 x 5 m, (VNV-OSO), 1,3 m h totalt, ässjan är i västra delen, 2,5 x 2 m,(NNO-SSV), 1,1 m h totalt, kallmurad av huggen natursten, 0,2-0,8 m ...

Smideslämning (L2022:5012)

Husgrund (smedja) ca 6,5x5 m (NV-SÖ) och intill 0,1 m h. I S-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 1,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m h med synliga tegelsten...

Smideslämning (L2003:4409)

Smedjegrund

Smideslämning (L2005:9025)

Smedja 4x4 m (NÖ-SV) och intill 0,2 m h. Ässja 2x2 m (NÖ-SV) och 0,5 m h. Slagg, kol och smidesjärn finns i och kring lämningen. Skyltat av Skogsstyre...

Smideslämning (L1948:8517)

Husgrund efter smedja, otydlig, kvadratisk, 7x7 m (NV-SÖ) och 0,1 m h. I S hörnet är en ässja, rektangulär, 2,4x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3 m h, av tuktade ...

Smideslämning (L1982:634)

Husgrund till smedja, fundament till städ, rektangulärt, 1.5x1 m (N-S) och 0.4 m h i tre stenlagerskikt, varav det övre skiktet är en 1x0.8 m st och 0...

Smideslämning (L1996:7440)

Smideslämning, ca 140x35-100 m (NNV-SSÖ). I ett schakt SV om boningshuset, fanns tydliga spår av att en smedja stått på platsen, med stora mängder smi...

Smideslämning (L1950:174)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1980:9879)

Ruin efter gårdssmedja, 6,5x6 m (NV-SÖ). Väggar i kallmur, 1,5-1,7 m h, av 0,3-1,4 m st stenar. Ingång i SÖ, 1,5 m br. Två fönsteröppningar, i SV resp...

Smideslämning (L2008:1838)

Smedja, utgörandes av en rektangulär ässja, 2,5 x 2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m h, bestående av en stenram av 0,3-0,9 m st stenar, något utfallen i NÖ delen...

Smideslämning (L1972:3015)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2005:8558)

Husgrund (smedja) ca 5x5 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h. I SÖ-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 1,5x1,5 (NNÖ-SSV) och 0,4 m h, av stenar. På upphöjningen...

Smideslämning (L1980:6644)

Smedjegrund, rektangulär, 6x4 m (Ö-V) och 0,3 m h av 0,4-0,8 m st stenar varav en del huggna. Syll saknas i Ö och NÖ. I NV hörn är ett ässje fundament...

Smideslämning (L2022:3039)

Husgrund (smedja) ca 5x5 m (NV-SÖ) och intill 0,3 m h. I SV-hörnet finns en ässja, 4x1,2 m (NV-SÖ) och 0,6 m h med synliga tegelstenar. I omgivande ...

Smideslämning (L1974:1662)

1) Kvarn- och sågbyggnad, rest av, bestående av grunden till en kombinerad kvarn- och sågbyggnad. Enligt uppgift i det bredvid liggande boningshuset b...

Smideslämning (L2004:970)

Smedja 4x3,5 m (NÖ-SV) och intill 0,5 m h. Ässja 1,3x1,1 m (NÖ-SV) och 0,4 m h. Två plogar av järn ligger i lämningen. Skyltat av Skogsstyrelsen 65 3 ...

Smideslämning (L2022:207)

Smideslämning?, husgrund efter smedja, 6×5 m stor (NV–SÖ) och 0,4 m hög bestående av glest lagda syllstenar, upp till 0,7 m långa, lagda i ett till 2 ...