Smideslämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter småskalig smidesverksamhet. Jfr Hammare/smedja.
Smideslämning (L1979:2672)

Husgrund (smedja) ca 4x4 m (NNV-SSÖ) och intill 0,1 m h. I NÖ-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 2,5x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,3-0,8 m h. På upphöjning...

Smideslämning (L1999:5480)

1) Härdgrund, kvadratisk, 2x2 m st (NÖ-SV) och 0.35 m h. Murad avgråsten, 0.2-0.4 m st. Kraftigt övermossad och övertorvad.Beväxt med en tall. Ingår i...

Smideslämning (L2019:6803)

Smedjegrund, 8,5x5 m (N-S) och intill 0,4 m h, bestående av en stengrund av mestadels huggna stenar. Centralt utefter Ö langsidan är en härdpall, närm...

Smideslämning (L1939:2737)

Spisröse, möjligen efter smedja, närmast kvadratiskt, ca 2 x 2 m, 0,3 m h med tydliga hörn i V och N.

Smideslämning (L1950:6090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2019:5967)

Smedjegrund, 6 x 5 m (NV-SÖ), av 0,3-0,5 m st stenar. Ässjan är i Ö, 2 x 2 m, 0,6 m h, av 0,3-0,6 m st stenar och stycken av hyttslagg och tegel.

Smideslämning (L1978:6864)

Lämning efter smedja bestående av en 12x7 m st, avjämnad platå (N-S), på vilken är övertorvad rest av ässja, 3x3 m, 0,3 m h. I en smärre markskada påt...

Smideslämning (L1939:4634)

Smedjegrund, svåravgränsad, minst 5 x 3 m (NNÖ-SSV). I S och SV tydlig syllstensrad av 0,2-0,4 m st stenar. Spisröset är i NÖ, närmast kvadratiskt, 2 ...

Smideslämning (L1998:8405)

Slaggvarp, 5 m diam och 0.4 m h. Slaggstycken i jord ochstenhaltig fyllning, 0.01-0.05 m st, gråsvarta, delvis flutna.Övertorvat med i ytan uppkastad ...

Smideslämning (L2003:1004)

Smedjegrund.

Smideslämning (L1999:5558)

Härdgrund till smedja, 2.5x2.5 m st (NV-SÖ) och 0.6 m h. I ugnensbegränsning åt SV, NV och NÖ är några gråstenar, 0.3-0.4 m st.Under torven påträffas ...

Smideslämning (L1983:9883)

Husgrund, 3x3 m (N-S) och 0,2 m h. Syllstensrad av 0,2-0,5 m st stenar. I NV hörnet ett spismursröse, 1,5x1 m (N-S) och 0,5 m h, av 0,3-0,8 m st stena...

Smideslämning (L1948:6662)

Grund efter smedja, 8x7,5 (Ö-V). Ässja, 2x2 m och 1,2 m h, av tuktade block, 1 m l, 0,5 m br och 0,5 m h. I ässjan finns rikligt med slagg.

Smideslämning (L1999:4960)

Slaggvarp, ovalt, 4x3 m st (NV-SÖ) och 0.5 m h. Den synligaslaggen är av typ smidesslagg. Övertorvad.

Smideslämning (L1948:6496)

Grund efter smedja, 10x8 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h, begränsad i S av syllstenar. Ässja 2x1,5 m och 0,5 m h, uppbyggd av natursten och tegel. I ässjan fi...

Smideslämning (L1990:5661)

1) Husgrund, 6x3 m (Ö-V) och 0.5-1.5 m h, av delvis tuktadestenar, 0.3-1 m st.Hela Ö kortsidan utgörs av naturliga stenblock eller berg idagen, 3x2 m ...

Smideslämning (L2005:8721)

Husgrund (smedja), 5x4,5 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m h. I V delen finns en kallmurad upphöjning (ässja), 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,5 m h, av 0,3-0,6 m st ...

Smideslämning (L1987:5439)

Smedja, 5,3x4 m (NNV-SSÖ) och upp till 1,5 m h. Ingång i NNV, spismursröse i SÖ hörnet

Smideslämning (L2005:8507)

Husgrund (smedja?) ca 5x4 m (Ö-V) och 0,5 m h. I S-hörnet finns en kallmurad upphöjning, ca 1,5 m diam och 0,4 m h.

Smedkullen, Smideslämning (L2007:8311)

Järnframställningsplats, uppgift om. Enligt Albert Magnusson,Stora Årbotten, har man på denna plats, troligen på1700-1800-talen, framställt järn ur my...

Smideslämning (L2020:10390)

Smedja, svåravgränsad, ca 5 x 4 m, med tydlig ässja. Spisröset/ässjan är i Ö, rektangulär, 2,5 x 2 m (N-S), 1 m h, av 0,2-0,6 m st grovhuggna och natu...

Smideslämning (L1979:2169)

Ruin efter gårdssmedja, 5x5 m (NNÖ-SSV till VNV-ÖSÖ). Ställvis stående plankväggar, främst i NNÖ delen, där taket håller på och störtar in nästan helt...

Smideslämning (L1971:1182)

Uppgift om plats för smedja enligt markägaren. Inga synliga lämningar.

Smideslämning (L1937:9585)

Husgrund efter smedja, 2x2 m, bestående av en spismursrest/ässja, 2x2 m och 0,5 m h, av hugggna stenblock, det största 2x0,35x0,3 m, de mindre ca 0,4x...

Smideslämning (L1999:5403)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1958:9367)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1980:9378)

Smedjegrund, kvadratisk, 5x5 m och 1 m h, av 0,2-0,8 m st stenar. I NÖ delen av lämningen är ässja, kvadratisk, 1x1 m och 1 m h, av 0,2-0,5 m st stena...

Smideslämning (L1979:1745)

Smedjegrund, kvadratisk, 6x6 m och 0,3-0,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. I den N delen av lämningen är trolig ässja, rektangulär, 1,5x1 m (Ö-V) och 0,3...

Smideslämning (L1958:8953)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1958:8881)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1982:7754)

Husgrund (smedja) 5x3 m (NÖ-SV), 1,4 m h i SV. Ingrävd i SV-sluttning. 2018 - Vid avtorvning framkom en välbevarad grund till en smedja. I NÖ är en ...

Smideslämning (L2013:5584)

Smideslämning, undersökt och borttagen, ca 20x10 m (N-S), bestående av 3 ässjor, eventuellt från olika tider, från 1300-talet och framåt. Under lämnin...

Frycklundas smedja, Smideslämning (L1940:4628)

Smedjeruin, ca 6 x 5 m, 1,4 m h (Ö-V). Väggar i stort sett bevarade, taket inrasat.

Smideslämning (L1954:8240)

Fyndplats, för slagg och 2 bitar flinta. Slaggen är bedömd som smidesslagg. Det bedömdes att flintan använts som eldslagningsflinta under historisk ti...

Smideslämning (L1948:8517)

Husgrund efter smedja, otydlig, kvadratisk, 7x7 m (NV-SÖ) och 0,1 m h. I S hörnet är en ässja, rektangulär, 2,4x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3 m h, av tuktade ...

Smideslämning (L2017:4293)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund ca 5 m diam, fylldca 0,3 m h. Övertorvad med talrika stenar i ytan 0,3-0,6 m stora.Sannolikt rester eft...

Smideslämning (L1937:8640)

Husgrund (smedja), kvadratisk, 5×5 m (NV-SÖ) och 0,2 m h, av helt övertorvade syllstenar, 0,3-0,4 m st, och syllstockar. I Ö hörnet en mycket välbevar...

Smideslämning (L2007:7618)

Lämning av smedja, bestående av ett ca 6x6 m (N-S) stort områdemed riklig förekomst av smidesslagg, kol och järnskrot. Inomområdet är också delar av e...

Smideslämning (L1980:9052)

Smedjegrund, kvadratisk, 5x5 m st och 0,2 m h och av i ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar. I det NV hörnet är ässja, kvadratisk, 1,5x1,5 m st och 0,8 m ...

Smideslämning (L2005:8954)

Husruin (smedja) ca 5x4 m (Ö-V) och ca 4 m h, då en gavel ännu står upp. I V-delen finns en uppmurad upphöjning, 1,6x1,6 m (Ö-V) och 0,8 m h, av tege...

Smideslämning (L1940:6982)

Smedja 11 x 7 m (Ö-V), 0,6 m h totalt. Centralt i södra långsidan är ett spisröse efter ässjan, ovalt 3 x 2 m (Ö-V), intill 0,5 m h. Rikligt med tegel...

Smideslämning (L1997:1184)

1) Slaggvarp, närmast rund, ca 5 m diam och 0.1-0.2 m h.Fyllningen lätt övertorvad, dock finns i ytan rikligt medbrun-svart, pipig och blåsig slagg. I...

Smideslämning (L1950:5553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1952:9288)

Smedjegrund, otydlig utsträckning , uppskattningsvis ca 10x5 m (N-S) och 0,1-0,2 m h. I N delen är rester av en eldstad, närmast kvadratisk , 2x2 m (N...

Smideslämning (L1956:7586)

1) Slaggförekomst. På skilda ställen inom det markerade områdethar man funnit mörkgrå och delvis rostfärgad, pipig slagg.Gårdens folk gissar på att hä...

Smideslämning (L2002:6999)

Husgrund, undersökt och borttagen, 14,5x10,8 m, av syllsten, bestående av fyra rum och en hall. I grunden påträffades flera spisfundament för olika up...

Smideslämning (L1982:8287)

Smideshärd, kvadratisk, 1,5-2 m (VSV-ÖNÖ) och intill 0,3 m h. Bestående av större stenblock i hörnen, upp till 1 m st och 0,3 m h. Det Ö hörnet torvad...

Smideslämning (L1980:9211)

Ässja, kvadratisk, 1,5x1,5 m st och 0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Grunden går ej att urskilja.

Smideslämning (L1975:7769)

Smideslämning (?), 20x10 m, med koncentration inom ett 6x4 m stort område där det förekom rikligt med järnutslag vid avsökning med metalldetektor år 2...

Smideslämning (L1943:2714)

Bebyggelselämning, bestående av grund efter smedja, ca 4x4 m. Avväggarna återstår rader av stenar, där stenarna är ca 0,4-1 m st. I den NÖ delen av gr...

Smideslämning (L1981:8544)

Husgrund, historisk tid (spisröse), 2,5 m i diameter och 0,3-0,5 m h, bestående av 0,25-0,5 m st stenar och tegel. Inga andra byggnadsspår finns. Grun...

Smideslämning (L1949:7690)

Smedja, ca 5x4,5 m (NNÖ-SSV). Timmerstomme. Ingång från SSV. Mot NNÖ gaveln är ugnsmur, 2x2 m, av huggen sten i två varv i botten, övrigt murat med rö...

Smideslämning (L1980:8937)

Smedja, rektangulär, 5x3,5 m (Ö-V) och 1 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. I mitten av lämningen är ässja, rektangulär, 2x1 m (N-S) och 0,3 m h, av 0,1-0,3...

Smideslämning (L1957:7200)

1) Röjd yta 100x70 m st (N-S) med ca 10-15 odlingsrösen 2-8 mdiam och 0,3-1,2 m h. Fyllningssten av 0,1-0,4 m st stenar. I Vett tydligt åkerhak. I kan...

Smideslämning (L1945:2921)

Husgrund efter smedja, rektangulär, 5,5x4,5 m (NNÖ-SSV). I NNÖ och ÖSÖ delar är 1-2 övermossade stockvarv. I SSV och i VNV avgränsas grunden av övermo...

Smideslämning (L2003:827)

Smedjegrund.

Smideslämning (L2008:4197)

Smedjegrund, rektangulär, 25 x 7,5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,3 m h, utgörandes av en grund av ställvis glest lagda grundstenar, tydligt iakttagbara ute...

Smideslämning (L1992:13)

Metallbearbetningsplats. Vid arkeologiska undersökningar 1993 påträffades i en härdliknande anläggning, 1.3x0.8 m st, 500 g slagg samt brända ben.

Smideslämning (L1980:6644)

Smedjegrund, rektangulär, 6x4 m (Ö-V) och 0,3 m h av 0,4-0,8 m st stenar varav en del huggna. Syll saknas i Ö och NÖ. I NV hörn är ett ässje fundament...

Smideslämning (L1980:8549)

Ässja, kvadratisk, 1,5x1,5 m st och 0,3 m h, av i ytan enstaka 0,3-0,4 m st relativt flata stenar. Inga tydliga spår av grundstenar.

Smideslämning (L2004:756)

Smedja, bestående av spismursröse 1,5x1,5 och 0,5 m h av natursten. Ingen synlig husgrund. Lämningar efter slagg och tegel i spismursröset.

Smideslämning (L2004:489)

Husgrund (smedja), bestående av 1 husgrund med spismursröse. Husgrunden är ca 5x5 m. Centralt är spismursröse av gråsten och tegel, 3 m diam och 0,5 m...

Smideslämning (L1939:1907)

Husgrund efter smedja, 5x5 m (NÖ-SV) med kallmurade väggar intill 1 m h. Utbyggd i NÖ, 2x2 m. I NV hörnet är ett spisröse, 2x2 m och 0,8 m h. Ingång i...

Smideslämning (L1999:9355)

Grund efter smedja, 5 x 4,5 m (NNV-SSÖ) st. Spisröse centralt i husgrunden, 2,8 x 1,6 m st och 0,4 m h. SV om grunden är en terrasserad yta, 6 x 2,5...

Smideslämning (L1979:1915)

Smideslämning, undersökt och borttaget, bestående av 1 kulturlager och 1 grop. Lagret innehöll rikligt med kol, bränd lera samt bottenskållor från jär...

Smideslämning (L2022:6058)

Smedjegrund, 5,5 x 5 m (Ö-V), ässjan är mitt på N långsidan, 1,8 x 1,6 m, 0,4 m h, uppbyggd av naturligt kantiga stenar, utrasad.

Smideslämning (L2005:9592)

Smedja,6x5 m (O-V). I NV är ett spismursröse, 3x3 m och 0,7 m h. I grunden ligger delvis bevarat timmer och takpannor, men också skräp i form av oljet...

Smideslämning (L1980:8331)

Husgrund (smedja), kvadratisk, 4x4m st, 0,4m h, av 0,2-0,5m st stenar. I den NÖ delen av lämningen är ässja, kallmurad, 1x1m st, 0,5m h, av 0,3-0,4m s...

Smideslämning (L2001:1341)

Smedja, rest av, numera i form av en övertorvad och gräsbeväxt kulle, 10x5 m och 0.7 m h. I Ö är en hög ris. Vid S-sluttningen är en del stenar synlig...

Smideslämning (L2020:3939)

Smedjegrund(?), kvadratisk, 5,5 x 5,5 m (NV-SÖ), spisröse/ässja i N hörnet, 2 x 2 m (NV-SÖ), 1,3 m h, av grovhuggna stenar, slaggstenstegel, samt masu...

Smideslämning (L1939:1496)

Smedjegrund(?) 6 x 4 m (NÖ-SV), 0,3 m h. Spisröset 3 x 3 m 1,5 m h. I spisröset påträffades rikligt med slagg, slaggstenstegel och tegel.

Smideslämning (L1998:3752)

Smedja, grund av, ca 4x4 m (NV-SÖ) stor. Bestående av 2 stockvarv knuttimmer på en stensyll med hörnstenar, dörröppning i SÖ. I N hörnet rester efter ...

Smideslämning (L1982:8180)

Grund efter smedja, undersökt och borttagen, 4x4 m av 0,5-0,9 m st block. I Ö ett antal större block vilka utgjort en del av ässjan. Fynd av en smides...

Smideslämning (L2019:4957)

Tre anläggningar som innehöll slagg. 1, i väst, mörk och sotig anläggning, ca 1,5 m (N-S) lång, som noterades i schaktkanten i ett utredningsschakt. A...

Smideslämning (L1939:4750)

Ässja/spisröse, 3 x 3 m (NNÖ-SSV), 0,5 m h. kallmurad av 0,3-0,8 m st stenar.

Smideslämning (L2005:8803)

Husgrund (smedja?), kvadratisk, ca 5x5 m (SSÖ-NNV) och 0,1 m h. I grunden finns en kallmurad upphöjning (ässja?), 2x2 m (SSÖ-NNV) och 0,7 m h. 1 kultu...

Smideslämning (L2003:5080)

Smideslämning, bestående av 1 slaggförekomst. Denna är ca 5 mdiam, med ett vallformat, ca 5 m br och 3 m br mittparti ivilken slaggen är mer koncentre...

Smideslämning (L1971:9298)

Gårdssmedja bestående av en husgrund 5x4 m (Ö-V). Syllstensrad, 0,2-0,4 m h av 0,3-0,5 m st stenar . I N är spismursröse/ässja 2x1,5 m och 0,7 m h av ...

Smideslämning (L1991:5324)

1) Smideslämning, bestående av 1 smedjeruin, 4x3 m (N-S). I S ochV finns väggar av kallmurad gråsten, 0.3-0.5 m h och 0.1-0.3 mbr. N och Ö väggarna är...

Smideslämning (L1939:4925)

Smedja, 5,5 x 4,5 m (N-S) delvis intakt. Tak saknas och smideshärden borttagen.

Smideslämning (L2022:207)

Smideslämning?, husgrund efter smedja, 6×5 m stor (NV–SÖ) och 0,4 m hög bestående av glest lagda syllstenar, upp till 0,7 m långa, lagda i ett till 2 ...

Smideslämning (L2018:1444)

Smideslämning, smedja, bestående av 1 husgrund, 7x4 m (Ö-V) och 0,2 m h. I NÖ delen är ässja, 1,5x1 m st och 0,7 m h. N om husgrunden är en trave med ...

Smideslämning (L1980:6577)

Smidesgrund?, ca 5x5 m (N-S) och 0,3 m h, av 0,4-0,6 m st stenar, övermossade, varav en del huggna. Svåravgränsad mot V och N då syll saknas. I NÖ hör...

Smideslämning (L2008:4263)

Smedjegrund, ca 5 x 4 m (NNV-SSÖ) och intill 0,2 m h, bestående av ställvis iakttagbara grundstenar, främst utefter VSV sidan. Utefter ÖNÖ kanten är e...

Smideslämning (L1979:449)

Husruin (smedja) 6,5x3,5 m (N-S) och intill 5 m h. Indelad i 2 lika stora rum, varav smedjan finns i N. I SÖ finns en murad ässja 1,3x1,3 m (N-S) och ...

Smideslämning (L2008:5258)

Slaggvarp, ojämnt och skadat, ca 6x3 m (NÖ-SV) och 0,3-0,6 m h, högst från NV, med i mitten en grop, 3x2 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m dj. Övermossat. Slaggbi...

Smideslämning (L1991:422)

Slaggförekomst, inom en yta av 12x10 m (NV-SÖ) . Inom området påträffades slagg samt kol i gropar och ovan mark i markskador fr avverkning. (RAÄ dnr 3...

Smideslämning (L1937:8272)

Rest av timrad smedja, 6 x 6 m, 1,5 m h. 3 - 8 timmervarv står kvar. Taket är inrasat och man ser rester av spåntaket. I S är en dörröppning. Insidan ...

Smideslämning (L1999:4888)

1) Härdgrund, kvadratisk, 2x2 m st (NNÖ-SSV) och 0.3 m h.Övertorvad. Tveksamhet kan råda om huruvida det är fråga om enugn eller härden till en smedja...

Smideslämning (L1939:4464)

Smedjegrund, svåravgränsad i N, dock minst 6 x 6 m. Ässjan är i NÖ, 4 x 2,5 m (Ö-V), 0,9 m h. Omedelbart S om smedjan är en slagghög, 2,5 m diameter, ...

Smideslämning (L1974:211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1962:5478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1958:8503)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1945:1427)

Husgrund (smedja), 6x6 m (NV-SÖ) och 0,2-1,2 m h. Husgrunden består av syllstenar i NV-SV, 0,3-0,5 m st. I NV del är ett spismursröse, 1,4x1,4 m och 0...

Smideslämning (L1952:5909)

Grund efter smedja, osäker utsträckning, ca 5x5 m (NNV-SSÖ) och intill 0,3 m h. I VNV är slagghög, ca 2 m st och 0,7 m h. I ÖSÖ är möjligt spismursrös...

Smideslämning (L1959:2215)

Grund efter smedja, 6x4,7 m (VSV-ÖNÖ) och 0,2-0,4 m h, uppbyggd av både bearbetad och obearbetad granitsten. Grunden är övertorvad och i ytan syns ens...

Smideslämning (L1978:4227)

Lämning efter smedja, bestående av husgrund, 9x5 m (NÖ-SV) och intill 0,5 m h, kallmurar. I VSV delen är rest av ässja, 2x2 m stor och 0,4 m h. I NÖ k...

Smideslämning (L2004:825)

Smedja 3,5x3,2 m (Ö-V) och 0,1-0,2 m h. Ässja 2x1,2 m (N-S) och 0,4 m h.

Smideslämning (L1941:6468)

Grund efter smedja, 7x5 m (N-S) och intill 0,1 m h. Svåravgränsad. I SÖ hörnet ett spisröse, 2,5 m diam och 0,5 m h av sten. Flera slaggbitar ligger v...

Smideslämning (L1937:7910)

Smedjegrund, rektangulär, 4x3 m (NV-SÖ) och 0,2-0,5 m h, högst i V hörnet där man skymtar en hörnsten. I NV är en något utrasad eldstad, 1,5x1,5 m och...